Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

"Azərbaycanın vergi jurnalı" (AVJ) 2003-cü ildə təsis edilmişdir. 

Müstəqil, resenziyalı, elmi nəşr olan bu jurnal beynəlxalq ISSN (Beynəlxalq Standart Seriya Nömrəsi) mərkəzində qeydiyyata alınmış (ISSN 2305-462X) və Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə iqtisadiyyat elmləri üzrə elmi nəşrlər siyahısına daxil edilmişdir.

"Azərbaycanın vergi jurnalı"nda, əsasən, vergiqoymanın müasir problemlərini və vergi işinin ümumkonseptual məsələlərini optimal nəzəri və praktiki uzlaşmada elmi-metodoloji cəhətdən ifadə edən məqalələrin dərcinə üstünlük verilir. Jurnalda həmçinin iqtisadiyyatın digər sahələri ilə bağlı yazılmış orijinal məqalələrin dərcinə də yer verilir.

Jurnalda Azərbaycan, türk, ingilis və rus dillərində məqalələr dərc edilir.

2022, № 1 (142)

Mövzular:

 • Kölgə iqtisadiyyatının xüsusi çəkisinin faydalılıq funksiyası əsasında qiymətləndirilməsinin fazzi modeli
 • Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsi gəlirlərinin diversifikasiyasının Herfindal-Hirşman İndeksi vasitəsilə qiymətləndirilməsi
 • Равновесная процентная ставка и развитие инноваций
  • Azərbaycanın makroiqtisadi göstəricilərinin dövlət büdcəsi, dövlət borcu və tədiyə balansı göstəriciləri çərçivəsində təhlili
 • Improving the efficiency of the use of the human factor in the national economy
2022, № 2 (143)

Mövzular:

 • Qiymətli kağızlar bazarının iqtisadi artıma təsirinin qiymətləndirilməsinə dair bəzi məsələlər

   

 • İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasına dair beynəlxalq sazişlərin tətbiqi zamanı faktiki sahibliyin müəyyən edilməsi

   

 • Sağlık kurumlarında hizmet pazarı sınırlarının belirlenmesi

   

 • 2020-2025-ci illərdə Qarabağın yenidən qurulması planları

   

 • Müstəqillik illərində Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlıq üzrə makro-iqtisadi göstəricilərin ümumi təhlili

   

 • Dayanıqlı inkişafda vergi siyasəti dövlətin maliyyə mexanizminin mühüm komponenti kimi

   

   
2021,№ 1 (141)

Mövzular:

 • Azərbaycanda innovasiya fəaliyyətinin təşviqində vergi siyasətinin rolu
 • OECD və BMT vergi konvensiyalarının müqayisəli təhlili
 • Azərbaycanda dövlət sektorunda uçot və hesabatlılığın beynəlxalq metodologiya üzrə təkmilləşdirilməsi istiqamətləri
 • Aqroparkların yaradılması imkanlarının müəyyən edilməsi: Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu timsalında
 • Azərbaycan Respublikasında Koronavirus (COVİD-19) pandemiyası və postpandemiya dövründə büdcə-vergi siyasəti
2020,№ 1 (140)

Mövzular:

 • Azərbaycanda enerji sektorunun inkişafı üçün əsas strateji addımlar və daxili siyasət
 • Çarizmin Şimali Azərbaycanın neft sənayesində vergi siyasəti
 • Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun ixrac potensialından istifadənin səmərəliliyində vergi aspektləri
 • Analysis of tax revenues on the sectors of economy
2019, № 2(139)

Mövzular:

 • Azərbaycanda vergidən yayınmaya meyillilikdə həyat məmnuniyyəti faktoru: Empirik təhlil
 • Azərbaycan Respublikasında əlavə dəyər vergisinin potensialının qiymətləndirilməsi
 • Testing long-run relationship between GDP and FDI in Azerbaijan
2019, № 1(138)

Mövzular:

 • İnnovativ kiçik sahibkarlıq fəaliyyətinin vergi tənzimlənməsində ünvanlılığın təmin edilməsinin nəzəri məsələləri
 • Vergi ödəyicisinin davranışına institusional yanaşma
 • Ələt azad iqtisadi zonasında vergitutma məsələləri
Oktyabr-dekabr, 2018, № 2 (137)

Mövzular:

 • Azərbaycanda fiskal siyasətin iqtisadi artıma təsirlərinin ekonometrik qiymətləndirilməsi
 • Proqressiv vergi sisteminin inklüziv iqtisadi artıma təsirlərinin dəyərləndirilməsi: İƏİT ölkələri üzrə təhlil
 • Social Entrepreneurship as a Tool in Achieving Sustainable Development Goals: Azerbaijani model
 • The Link between Culture and Tax Evasion
İyul-sentyabr, 2018, № 1 (136)

Mövzular:

 • Torpağın və mülkiyyətin vergitutma problemləri
 • Aqrar sahədə kooperasiya əlaqələrinin formalaşmasında vergi siyasətinin rolu
 • Daxili auditin həcmi, məqsədi və nəzarət sistemində rolu
 • “Üçüncü nəsil” universitetlərdə maliyyələşmə məsələləri