Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
314. Qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə illik gəliri 30000 manatadək olan fiziki şəxsin gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı dərəcə tətbiq olunur?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
653. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan Şəxs anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
643. Vergi Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmayan vergilərin müəyyən edilməsinə yol verilirmi?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
383. Xarici ölkənin ərazisində tətbiq olunan verginin dərəcəsi Vergi Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulan vergi dərəcəsindən ən azı neçə dəfə kiçik olduqda həmin xarici ölkə güzəştli vergi tutulan ölkə sayılır?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
188. Vergi orqanından şəhadətnamə-dublikat alınmadan sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün qeyri-rezident bank idarələrində və digər qeyri-rezident kredit təşkilatlarında açılmış hesaba (rezident banklar tərəfindən qeyri-rezident banklarda açılmış müxbir hesablar istisna olmaqla) mədaxil edilmiş pul vəsaitinin neçə faizi miqdarında vergi ödəyicisinə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
103. Vergi ödəyiciləri haqqında məlumatlar hansı müddətdən sonra vergi sirrini təşkil edir?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
786. Xronometraj metodu ilə müşahidənin son nəticəsi müşahidə ilə müəyyən edilmiş günlük göstəricilər əsasında orta günlük göstərici kimi ümumiləşdirilir və sonra hansı tədbir həyata kecirilir?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
64. İdxal-ixrac əməliyyatları sahəsində vergilərin tam və vaxtında ödənilməsinə nəzarəti hansı orqan həyata keçirir?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
671. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan Əmlak anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
691. Fiziki şəxs və (və ya) xeyriyyə təşkilatı tərəfindən həyata keçirilən və maddi və ya digər köməyə (yardıma) ehtiyacı olan fiziki şəxslərə və ya bilavasitə bu cür kömək (yardım) göstərən təşkilatlara, o cümlədən xeyriyyə təşkilatlarına, birbaşa bu cür təmənnasız kömək (yardım) göstərməkdən, o cümlədən əvəzsiz pul köçürməkdən ibarət olan fəaliyyət, yaxud Vergi Məcəlləsində digər hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, ictimai mənafelər naminə həyata keçirilən elmi, təhsil və ya başqa fəaliyyət necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
893. ƏDV üzrə vergitutma obyekti olan əməliyyatları göstərin:

1. malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi;
2. fövqəladə hallardan başqa, malların itməsi, əskik gəlməsi, xarab olması, tam
amortizasiya olunmadan uçotdan silinməsi və ya oğurlanması;
3. fövqəladə hallar nəticəsində malların itməsi, əskik gəlməsi, xarab olması, tam
amortizasiya olunmadan uçotdan silinməsi və ya oğurlanması;
4. ƏDV qeydiyyatının ləğvetmə vaxtı sahiblikdə qalan mallar
5. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda xidmətlər göstərilməsi və ya işlər görülməsi
A.
B.
C.
D.
12 / 50
972. Ağac materiallardan məişət alətlərinin hazırlanması sahəsində fəaliyyət göstərən fiziki şəxslərin gəliri hansı qaydada vergiyə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
592. Fiziki şəxsin əmlakın təqdim edilməsindən yaranan zərəri həmin ildə kompensasiya edilə bilmirsə, o, gələcəkdə neçə ilədək davam edən sonrakı dövrə keçirilir?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
139. Səyyar vergi yoxlamasını keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən baxışın keçirilməsi barəsində hansı sənəd tərtib edilir?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
376. Faizlərin faktiki sahibi olan fiziki şəxslərdən ödəmə mənbəyində vergi tutulmuşdursa, həmin gəlirdən ilin sonunda hansı qaydada vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
69. Aşağıdakılardan hansı vergi orqanlarının vəzifələrinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
693. Bazar qiyməti nəzərə alınmaqla vergilərin hesablanması aşağıdakı hansı halda həyata keçirilə bilər?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
479. Müəssisələr üçün torpaq vergisinin vergitutma obyekti dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
569. Dövlət qulluqçusuna pensiya yaşına çatmasına görə könüllü işdən çıxması ilə əlaqədar verilən birdəfəlik haqq gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
845. Vergi ödəyicisinə verginin hesablanması haqqında hansı sənəd göndərilir?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
680. Gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq ixrac malları hesab edilən malların Azərbaycan Respublikası ərazisindən çıxarılması necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
956. Təqvim ili ərzində alınan mirasların dəyərinin hansı məbləğindən gəlir vergisi tutulur?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
933. Qeyri-rezident vergi ödəyicisinin gəlirinə aşağıdakılardan hansılar aiddir?
1) muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlir
2) faktiki ezamiyyə xərcləri
3) muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən əldə edilən gəlir
4) vergilərdən azad edilən gəlirlərdən və əsas vəsaitlərin (vəsaitin) yenidənqiymətlən-dirilməsindən yaranan artımdan başqa bütün digər gəlirlər
5) vergilərdən azad edilən və edilməyən digər gəlirlər
A.
B.
C.
D.
24 / 50
564. Fiziki şəxsə dəymiş zərərlərin ödənilməsi ilə bağlı alınan kompensasiya ödənişləri gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
410. Vergi ödəyicisi Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyətini dayandırdıqda neçə gün müddətində vergi orqanına gəlir və ya mənfəət vergisi bəyannaməsini təqdim edir?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
230. Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi müddəti hansı hallarda dəyişdirilə bilər?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
952. Azərbaycan vətəndaşı olmayan diplomatik və konsulluq əməkdaşının rəsmi məşğulluğundan gəliri hansı dərəcə ilə vergiyə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
925. Rezident fiziki şəxslərin gəlirləri üzrə vergitutma obyekti nədir?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
828. Vergi orqanının vergi ödəyicisinə göndərdiyi hər hansı bildiriş və ya digər sənəd adı göstərilməklə kim tərəfindən imzalanmalı və möhürlə təsdiq edilməlidir?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
53. Nağd pul hesablaşmaları nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə həyata keçirilməli olan fəaliyyət növünü göstərin.
A.
B.
C.
D.
31 / 50
635. Mülkiyyət formasından və ya fiziki şəxslərin vətəndaşlığından və ya kapitalın yerindən asılı olaraq vergilərin müxtəlif dərəcələri müəyyən edilə bilərmi?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
879. Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik yaratmayan qeyri-rezident fiziki şəxsə muzdlu işlə əlaqədar gəlir ödənilərkən hansı dərəcə ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
106. Bir vergi ödəyicisinə bank idarəsində hesab açmaq üçün neçə şəhadətnamə-dublikat verilə bilər?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
726. Dövlət gömrük orqanları vergitutma sahəsində hansı hüquq və vəzifələri həyata keçirirlər?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
111. Şəhadətnamə-dublikatla hansı bankda hesab açmaq olar?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
558. İşçilərin sayının və ştatların ixtisar edilməsi ilə əlaqədar olaraq əmək müqaviləsinə xitam verildikdə işçilərə Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə müvafiq ödənilən təminatlar vergiyə cəlb edilirmi?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
305. Faktiki ezamiyyə xərclərinin, habelə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş dəniz nəqliyyatında ezamiyyə xərcləri əvəzinə üzücü heyətin üzvlərinə sutkalıq ödənişlərin və ya digər işgüzar xərclərin əvəzinin ödənilməsi hansı gəlirə daxildir?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
714. Daimi nümayəndəlik aşağıdakılardan hansını əhatə etmir?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
166. Səyyar vergi yoxlamasının materiallarına baxılmanın nəticələri üzrə vergi orqanının rəhbəri [rəhbərin müavini] neçə gün müddətində qərar çıxarır?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
920. Hesabat dövrü üçün sadələşdirilmiş verginin məbləği (mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində sərnişin və yük daşımalarını (o cümlədən taksi ilə) və yaxud həmin daşımaları müqavilə əsasında digər şəxslər vasitəsi ilə həyata keçirən şəxslər, idman oyunları ilə əlaqədar aparılan mərc oyunlarının operatoru və satıcıları olan şəxslər, mülkiyyətində olan yaşayış və qeyri-yaşayış, torpaq sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən şəxslər, fəaliyyət zamanı işçi cəlb edən fiziki şəxslər istisna olmaqla, Vergi Məcəlləsinin 220.10-cu maddəsində nəzərdə tutulan fəaliyyət növləri ilə fərdi qaydada məşğul olan fiziki şəxslər istisna olmaqla) vergi dərəcəsini hansı göstəriciyə tətbiq etməklə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
443. Müstəqil elementlərdən ibarət əməliyyat bölünərkən vergiyə cəlb edilən və ƏDV-dən azad olan əməliyyatlara ayrılırsa, onlara necə baxılır?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
236. Vergini birdəfəyə ödədiyi təqdirdə vergi ödəyicisinin iflasa uğramaq təhlükəsi olduğu halda, vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddəti uzadılarkən faiz hansı dərəcə ilə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
20. Vergitutma məqsədləri üçün vergi ödəyicisi dedikdə kim nəzərdə tutulur?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
625. Vergi ödəyicilərinin və dövlət vergi orqanlarının, habelə vergi münasibətlərinin digər iştirakçılarının vergitutma məsələləri ilə bağlı hüquq və vəzifələrini, vergi nəzarətinin forma və metodlarını, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyəti, dövlət vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət edilməsi qaydalarını hansı qanunvericilik aktı müəyyən edir
A.
B.
C.
D.
45 / 50
556. Fiziki şəxslərə ödənilmiş dövlət müavinətləri hansı qaydada vergiyə cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
816. Qeyri-qanuni əldə edilən gəlir Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq müsadirə edilmirsə, həmin gəlirin qeyri-qanuniliyi onun vergiyə cəlb edilməsinə təsir göstərirmi?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
996. Sumqayıt şəhərində fərdi qaydada rəqqaslıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs aylıq nə qədər sadələşdirilmiş vergi ödəməlidir?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
549. Xaricdə müalicə haqlarını ödəmək üçün fiziki şəxsə verilən maddi yardımın dəyərinin hansı məbləğindən vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
425. Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş hallarda ƏDV ödəyicisi haqqında rəsmi sorğulara əsasən sorğu edənə hansı sənəd verilir?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
104. Bank hesabının açılması məqsədi ilə vergi ödəyicisinə şəhadətnamə-dublikat ərizə verildiyi vaxtdan hansı müddətdə verilir?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2017

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.