Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
¹517. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və üç ayadək qalan, oxlarının sayı 4-dək olan xarici dövlətlərin yük avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri üçün hansı məbləğdə yol vergisi ödənilməlidir?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
¹725. Aşağıdakılardan hansı vergi orqanlarının vəzifələrinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
¹59. Vergitutma məqsədləri üçün qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər kimlərdir?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
¹232. Hansı hallarda vergi öhdəliyinin yerinə yetirilmə müddəti dəyişdirilə bilməz?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
¹986. Qohumluq dərəcəsindən asılı olmayaraq himayəsində azı 3 nəfər, o cümlədən gündüz təhsil alan 23 yaşınadək şagirdlər və tələbələr olan ər və ya arvaddan birinin vergi tutulmalı olan aylıq gəliri nə qədər azaldılır?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
¹98. Vergi ödəyicisinin vergi uçotunda olduğu vergi orqanına olduğu yerin və ya yaşadığı yerin dəyişdiyi barədə ərizə ilə müraciət etdiyi gündən sonra neçə gün müddətində həmin vergi orqanı vergi ödəyicisinin yenidən uçota alınmasını həyata keçirməlidir?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
¹589. Qurğular üzrə təmir xərclərinin məhdudlaşdırılan həddi neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
¹272. Hərracda iştirak etmək üçün müraciət edən şəxslərin hərraca buraxılıb-buraxılmaması barədə hərracın təşkilatçısının qərarı hansı sənədlə rəsmiləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
¹842. Vəfat etmiş fiziki şəxsin vergi öhdəlikləri kim tərəfindən və hansı qaydada ödənilir?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
¹448. Neft məhsulları istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal olunan digər aksizli mallar üçün vergi tutulan əməliyyat nə hesab olunur? 
A.
B.
C.
D.
11 / 50
¹604. Nəqliyyat vasitələri üçün illik amortizasiya normasının yuxarı həddi neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
¹29. Əmlakın qalıq dəyəri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
¹70. Dövlət gömrük orqanları mallar Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddindən keçirildikdə, vergilərin tutulması sahəsində hansı qanunlarla müəyyən edilmiş hüquq və vəzifələri yerinə yetirirlər?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
¹561. Fiziki şəxsin muzdlu işlə əlaqədar illik gəliri 30 000 manatadək olduqda, gəlir vergisinə münasibətdə hansı məbləğdə azadolma tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
¹106. Bir vergi ödəyicisinə bank idarəsində hesab açmaq üçün neçə şəhadətnamə-dublikat verilə bilər?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
¹25. Vergitutma məqsədləri üçün dividend dedikdə, nə nəzərdə tutulur?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
¹74. Dövlət hakimiyyəti orqanları və onların vəzifəli şəxsləri vergi orqanları tərəfindən onlara verilən, kommersiya və [və ya] vergi sirrini təşkil edən məlumatları əks etdirən sənədləri istifadə etdikdən sonra hara təqdim etməlidirlər?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
¹209. Vergi öhdəliyi nədir?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
¹218. Hansı hallarda ödənilməli olan vergi məbləğini hesablamaq vəzifəsi vergi agentinə həvalə edilə bilər?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
¹663. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Xidmət” (iş) anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
¹655. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Fiziki şəxs” anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
¹745. Vergi nəzarətinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə xüsusi notariuslar hansı vergi orqanlarında uçota alınır?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
¹299. Məşğulluqdan və ya əmlakın təqdim edilməsindən gəlir əldə edən qeyri-rezident fiziki şəxs hansı gəlirləri üzrə gəlir vergisinin ödəyicisidir?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
¹305. Faktiki ezamiyyə xərclərinin, habelə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş dəniz nəqliyyatında ezamiyyə xərcləri əvəzinə üzücü heyətin üzvlərinə sutkalıq ödənişlərin və ya digər işgüzar xərclərin əvəzinin ödənilməsi hansı gəlirə daxildir?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
¹155. Səyyar vergi yoxlaması zamanı əlavə ekspertiza nə vaxt təyin edilir?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
¹445. Agent ƏDV üzrə vergi ödəyicisi olduqda, agentin digər şəxsdən [vəkalət verəndən] aldığı elektron vergi hesab-fakturası ona ƏDV məbləğini əvəzləşdirmək hüququ verirmi?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
¹516. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və iki həftəyədək qalan, oxlarının sayı 4-dək olan xarici dövlətlərin yük avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri üçün hansı məbləğdə yol vergisi ödənilməlidir?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
¹379. Azərbaycan mənbəyindən royalti şəklində əldə edilən gəlirdən ödəmə mənbəyində hansı faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
¹462. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan arağa [vodkaya], tündləşdirilmiş içkilərə və tündləşdirilmiş içki materiallarına, likyor və likyor məmulatlarına tətbiq olunan aksizin dərəcəsi nə qədərdir?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
¹626. Naxçıvan Muxtar Respublikasında və bələdiyyələrdə vergitutmanın ümumi əsasları və vergilər hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
¹65. Vergi orqanının işçisinə xidməti fəaliyyəti həyata keçirdiyi zaman peşə fəaliyyəti ilə məşğul olmağa imkan verməyən ağır bədən xəsarəti yetirildikdə, ona dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına hansı məbləğ ödənilir?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
¹765. Hansı hallarda səyyar vergi yoxlaması keçirilmədən ərazilərin, binaların, sənədlərin və əşyaların baxışının keçirilməsinə yol verilir?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
¹831. Vergi hesabatını bir nəfərdən çox tərtibatçı hazırlayırsa, onu aşağıdakı şəxslərdən hansı imzalayır?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
¹530. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 211.1.1.3-cü maddəsində (yük avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri üçün oxların sayından və Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı müddətdən asılı olaraq vergi hesablanması) göstərilən verginin məbləği təhlükəli yüklərin daşınmasına görə oxlarının sayı dördə qədər olduqda Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı iki həftə müddət üçün nə qədər artırılır?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
¹838. Vergi öhdəliyinin yaranması, dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi üçün əsaslar, həmçinin vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi qaydası və şərtləri hansı qanunvericilk aktı ilə müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
¹312. Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyicilərində işləyən fiziki şəxslər istisna olmaqla aylıq gəliri 2500 manatadək olan fiziki şəxsin muzdlu işlə əlaqədar gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı dərəcə tətbiq olunur?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
¹792. Şəxs aşağıda müəyyən olunmuş hallardan hansı olduqda, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilə bilər?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
¹185. “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinin pozulmasına görə vergi ödəyicilərinə Qanun pozulmaqla aparılan əməliyyatın ümumi məbləğinin təqvim ili ərzində belə hala ikinci dəfə yol verdikdə neçə faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
¹640. Fiziki və hüquqi şəxslərin vergilərə aid normativ hüquqi aktlarla azad tanış olmaq imkanı təmin edilməlidirmi?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
¹916. Müxtəlif vergi dərəcələri ilə sadələşdirilmiş vergiyə cəlb edilən gəlirlər üzrə uçot necə aparılmalıdır?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
¹750. Bank idarəsində hesab açmaq üçün vergi orqanına ərizə verildikdə vergi orqanı bu ərizə əsasında vergi ödəyicisinə neçə gündən gec olmayaraq şəhadətnamə-dublikat verir?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
¹749. Vergi ödəyicisinin olduğu yer və ya yaşadığı yer dəyişdikdə, vergi orqanına bu cür dəyişiklik baş verdiyi gündən neçə gün müddətində ərizə verməlidir?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
¹316. Xaricdə müalicə haqlarını ödəmək üçün fiziki şəxsə verilən maddi yardımın dəyərinin hansı məbləğindən gəlir vergisi tutulur?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
¹296. Rezident fiziki şəxslərin gəlirləri üzrə vergitutma obyekti nədir?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
¹944. Hansı gəlir qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
¹951. Qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə illik gəliri 30000 manatadək olan fiziki şəxsin gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı dərəcə tətbiq olunur?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
¹736. Aşağıdakılardan hansı vergi orqanı və onun vəzifəli şəxsləri tərəfindən vergi ödəyicisi barədə əldə edilən məlumat olmaqla kommersiya və vergi sirri  hesab olunur?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
¹843. Vergi Məcəlləsində başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, vergi ödəyicisi vergi bazasını, vergi dərəcəsini və vergi güzəştlərini əsas götürərək hesabat dövri üçün ödənilməli olan verginin məbləğini necə hesablayır?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
¹774. Səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi zamanı bilavasitə vergi orqanlarının fəaliyyət dairəsinə aid olmayan sahələr üzrə xüsusi bilik və təcrübə tələb olunduqda hansı tədbir həyata keçirilə bilər?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
¹23. Xidmətlərin göstərilməsi [işlərin görülməsi] zamanı istifadə olunan mallar ayrıca təqdim edilmirsə və ya xidmətin [işin] dəyərinə daxil edilməyən kompensasiyalı xərclər müqavilədə və ya ödəniş sənədlərində ayrıca göstərilmirsə,
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.