Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
140. Səyyar vergi yoxlamasını keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsi vergi ödəyicisinə göndərdiyi bildirişlə birlikdə yoxlama üçün zəruri olan sənədləri, habelə elektron faylları vergi ödəyicisindən müəyyən edilmiş qaydada tələb edərsə, sənədlərin, habelə elektron faylların verilməsi barəsində tələb yönəldilən şəxs həmin sənədləri, habelə elektron faylları neçə iş günü müddətində vergi orqanına təqdim etməlidir?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
880. Vergi ödəyicisi vergi ili ərzində gəlir və xərclərin uçotu metodunu [kassa və ya hesablama metodu] neçə dəfə dəyişə bilər?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
284. Vergi orqanının vergi ödəyicisinə hesabladığı vergi hesablamalarının səhv olduğunu sübut etmək vəzifəsi kimin üzərinə qoyulur?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
673. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan Forvard kontraktı anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
268. Hərraca çıxarılacaq əmlak barəsində elanın dərc edildiyi andan hansı şəxslərə satışa çıxarılan əmlakla tanış olmaq imkanı yaradılır?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
535. Yerin təkindən çıxarılan təbii qaz üçün mədən vergisi topdansatış qiymətinə tətbiq edilməklə neçə faizlə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
686. Əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq müqavilə (kontrakt) əsasında, haqqı ödənilməklə yerinə yetirilən əmək fəaliyyəti (vergi məqsədləri üçün) necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
32. Opsion nədir?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
790. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasında vergi ödəyicisinin təqsirinin olmasında aradan qaldırılmaz şübhələr olduqda onlar necə şərh olunur?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
516. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və iki həftəyədək qalan, oxlarının sayı 4-dək olan xarici dövlətlərin yük avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri üçün hansı məbləğdə yol vergisi ödənilməlidir?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
400. Əvvəllər gəlirdən çıxılmış ümidsiz borc ödənilirsə, əldə edilən məbləğ:
A.
B.
C.
D.
12 / 50
638. Vergi sistemi sahibkarlıq və investisiya fəaliyyətini təşviq etməlidirmi?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
867. Faktiki ezamiyyə xərclərinin, habelə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş dəniz nəqliyyatında ezamiyyə xərcləri əvəzinə üzücü heyətin üzvlərinə sutkalıq ödənişlərin və ya digər işgüzar xərclərin əvəzinin ödənilməsi hansı gəlirə daxildir?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
72. Hansı halda vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən vergi ödəyicilərinə münasibətdə öz xidməti vəzifələrini həyata keçirmək yolverilməzdir?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
92. Yerli (bələdiyyələrin) vergi ödəyicilərinin uçotu hansı orqan tərəfindən aparılır?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
914. Azərbaycan Respublikasında içməli spirtə tətbiq olunan aksizin dərəcəsi nə qədərdir?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
527. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 211.1.1.3-cü maddəsində (yük avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri üçün oxların sayından və Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı müddətdən asılı olaraq vergi hesablanması) göstərilən verginin məbləği xüsusi təhlükəli yüklərin daşınmasına görə oxlarının sayı dördə qədər olduqda Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı bir gün üçün nə qədər artırılır?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
188. Vergi orqanından şəhadətnamə-dublikat alınmadan sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün qeyri-rezident bank idarələrində və digər qeyri-rezident kredit təşkilatlarında açılmış hesaba (rezident banklar tərəfindən qeyri-rezident banklarda açılmış müxbir hesablar istisna olmaqla) mədaxil edilmiş pul vəsaitinin neçə faizi miqdarında vergi ödəyicisinə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
902. Vergi agenti ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçmişdirsə, qeyri-rezidentə hesablanan verginin ödənilməsini təsdiq edən ödəmə sənədi vergi agentinə ƏDV-nin məbləğini əvəzləşdirmək hüququnu verirmi?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
984. Daimi qulluq tələb edən sağlamlıq imkanları məhdud uşağa və ya I qrup əlilə baxan və onunla birlikdə yaşayan valideynlərdən birinin [özlərinin istəyi ilə], arvad [ər], himayəçi və ya qəyyumun hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri hansı məbləğdə azaldılır?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
856. Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının məbləğlərinin vergi ödəyicisinə qaytarılması qaydaları hansı orqan tərəfindən müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
562. Fiziki şəxin aşağıda göstərilən hansı gəlirləri gəlir vergisindən azad deyil?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
207. Hansı halda gəlir vergisi və ya mənfəət vergisi üzrə vergi hesabatının verilməsi müddəti üç ayadək uzadılmış hesab olunur?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
364. İcarəyə götürülmüş binaların, tikintilərin və qurğuların təmiri üzrə xərclərin gəlirdən çıxılan məbləği hansı faiz həddi ilə məhdudlaşdırılır?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
418. Vergi ödəyicisi il ərzində cari vergi ödəmələrinin məbləğini müəyyənləşdirməyin iki mümkün metodundan hansını seçdiyi barədə vergi orqanına nə vaxt məlumat verir?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
626. Naxçıvan Muxtar Respublikasında və bələdiyyələrdə vergitutmanın ümumi əsasları və vergilər hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
789. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə vergi ödəyicilərinə və vergi agentlərinə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş maliyyə sanksiyaları və faizlər tətbiq edilirmi?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
937. Muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlirlərə aşağıdakılardan hansılar aiddir?
1) işçinin xərclərinin əvəzi ödənildiyi halda - ödənən vəsaitin məbləği
2) işçinin işə götürənə olan borcunun və ya öhdəliyinin bağışlanıldığı halda, həmin borcun və ya öhdəliyin məbləği
3) əsas vəsaitlərin təqdim edilməsindən alınan gəlir
4) işəgötürən tərəfindən ödənilən sığorta haqları
5) dividend
A.
B.
C.
D.
29 / 50
763. Səyyar vergi yoxlaması zamanı vergi ödəyicisi vergi yoxlaması aktı ilə və ya onun hər hansı bir hissəsi ilə razılaşmadıqda vergi yoxlaması aktının verilməsi günündən neçə gün müddətində müvafiq vergi orqanına aktı imzalamamasının səbəblərini izah edə, yaxud akta və ya onun ayrı-ayrı hissələrinə öz etirazını yazılı surətdə bildirə bilər?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
528. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 211.1.1.3-cü maddəsində (yük avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri üçün oxların sayından və Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı müddətdən asılı olaraq vergi hesablanması) göstərilən verginin məbləği xüsusi təhlükəli yüklərin daşınmasına görə oxlarının sayı dördə qədər olduqda Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı bir aya qədər müddət üçün nə qədər artırılır?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
796. Verginin (o cümlədən ödəmə mənbəyində verginin) hesabatda göstərilən məbləği verginin hesabatda göstərilməli olan məbləğinə nisbətən azaldılmışdırsa, habelə büdcəyə çatası vergi məbləği hesabat təqdim etməməklə yayındırılmışdırsa, vergi ödəyicisinə azaldılmış və ya yayındırılmış vergi məbləğinin (kameral vergi yoxlaması nəticəsində hesablanmış əlavə vergi məbləği istisna olmaqla) neçə faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
540. Hesabat ayı üçün mədən vergisinin məbləği nə vaxt ödənilir?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
912. Əgər gömrük rüsumu tutulması məqsədləri üçün idxal, rüsumun geri qaytarılması rejiminin təsiri altına düşürsə və ya azadolmanın şərtləri pozulduğu üçün gömrük rüsumunun ödənilməsi tələb edilirsə, həmin rejim aksizin tutulmasına da tətbiq olunurmu?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
922. Fərqlənmə nişanının və Xüsusi fərqlənmə nişanının formaları hansı mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
387. Vergi ödəyicisi kassa metodu ilə uçot apardıqda onun maliyyə öhdəliyinin ləğv edildiyi və ya ödənildiyi halda (qarşılıqlı hesablaşmalar aparıldıqda və sair bu kimi hallarda) hansı vaxt gəlirin əldə edildiyi vaxt sayılır?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
145. Vergi orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən səyyar vergi yoxlaması zamanı nümunə kimi götürülən əşyalar xüsusiyyətindən asılı olaraq qablaşdırıldıqdan sonra zəruri hallarda kim tərəfindən möhürlənir?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
978. Dövlət qulluqçusuna pensiya yaşına çatmasına görə könüllü işdən çıxması ilə əlaqədar verilən birdəfəlik haqq gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
547. Fiziki şəxslərin aşağıda göstərilən hansı gəlirləri gəlir vergisindən azad deyil?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
274. Hərracın keçirilməsi zamanı satışa çıxarılan əmlakın ilkin satış qiyməti və ya ona əlavələr edilməklə artırılan satış qiyməti elan olunduqda, hərracda iştirak edən şəxslər hansı qaydada elan olunmuş qiymətə əmlakı almağa razı olduqlarını bildirirlər?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
655. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan Fiziki şəxs anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
113. Vergi ödəyicisinin hansı vergilər üzrə son 3 təqvim ilindən çox olmayan fəaliyyəti üzrə səyyar vergi yoxlaması aparılır?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
169. Operativ vergi nəzarəti hansı qaydada başlanır və nə vaxt həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
373. Maliyyə lizinqini həyata keçirən rezident şəxslərə ssudalar üzrə ödənilən faizlərdən gəlir Azərbaycan mənbəyində əldə edilmişdirsə, həmin gəlirdən ödəmə mənbəyində hansı dərəcə ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
178. Verginin [o cümlədən ödəmə mənbəyində verginin] hesabatda göstərilən məbləği verginin hesabatda göstərilməli olan məbləğinə nisbətən azaldılmışdırsa, habelə büdcəyə çatası vergi məbləği hesabat təqdim etməməklə yayındırılmışdırsa, vergi ödəyicisinə (yayınmanın vergi ödəyicilərinin vergi orqanına elektron formada təqdim etdikləri məlumatlar əsasında aşkar edilməsi halı istisna olmaqla) hansı məbləğdə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
909. Sifarişçinin göndərdiyi xammaldan Azərbaycan Respublikası ərazisində mallar istehsal edildiyi hallarda aksizin ödəyicisi kimdir?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
951. Qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə illik gəliri 30000 manatadək olan fiziki şəxsin gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı dərəcə tətbiq olunur?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
619. Cari vergi ödəmələri nə vaxt yenidən haqq-hesab edilir?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
778. Vergi Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş hallarda vergi yoxlamasının keçirilməsi zamanı tərtib edilən protokolda aşağıdakılardan hansı göstərilmir?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
715. Vergi orqanları öz səlahiyyətləri çərçivəsində hansı orqanların səlahiyyətlərini həyata keçirlər?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
289. Vergi öhdəliyinin icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə məhkəmənin qərarı əsasında keçirilən hərracda qalib gəlmiş şəxsin ödədiyi beh nə vaxt geri qaytarılmır?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.