Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
¹397. Əmtəə-material ehtiyatlarının uçotunu apararkən vergi ödəyicisi istehsal etdiyi, yaxud satın aldığı malların istehsal xərclərinə və ya satınalma qiymətlərinə əsasən müəyyənləşdirilən dəyərini uçotda əks etdirərkən bu malların saxlanmasına və nəql olunmasına çəkilən xərcləri onların dəyərinə daxil edə bilərmi?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
¹411. Qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyi ləğv edildikdə vergi orqanına məlumat kim tərəfindən verilir?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
¹681. Gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq, təkrar ixrac malları sayılan malları idxal etmiş şəxsin həmin malları idxal edəndən sonra təqdim etmədən və idxal olunduğu andakı vəziyyətdə ixrac etməsi necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
¹715. Vergi orqanları öz səlahiyyətləri çərçivəsində hansı orqanların səlahiyyətlərini həyata keçirlər?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
¹208. Gəlir və ya mənfəət vergisi üzrə hesabatın verilmə müddəti nə qədər uzadıla bilər?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
¹500. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarına əsasən yaradılan sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının rezidenti olan hüquqi şəxslər və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxslər qanunvericiliyə uyğun olaraq, sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında qeydiyyata alındıqları hesabat ilindən başlayaraq, sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında istifadə etdikləri torpaqlara görə neçə il müddətinə torpaq vergisini ödəməkdən azaddırlar?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
¹265. Məhkəmənin qərarı qüvvəyə mindiyi gün siyahıya alınmış əmlakın yararlılıq müddəti 60 gündən tez başa çatdıqda və ya qida məhsulu olduqda məhkəmə icraçısı hərracın təşkilatçısına sənədləri neçə gün müddətində təqdim etməlidir?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
¹682. Gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq idxal malları sayılan malların Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilməsi necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
¹988. Təqaüd, pensiya və işsizlik müavinəti alan şəxslər (uşaqlardan başqa) vergi ödəyicisinin himayəsində olanlara aid edilirlərmi?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
¹458. Aksizli malları göstərin:

1. spirtli içkilər
2. tütün məmulatları
3. yüksək şəkərli spirtsiz içkilər, enerji içkiləri 
4. neft məhsulları
5. yük avtomobilləri
A.
B.
C.
D.
11 / 50
¹273. Məhkəmənin qərarı əsasında keçirilən hərracda iştirak etmək üçün müraciət edən şəxslər nə vaxt hərracın iştirakçısı statusunu əldə edirlər?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
¹217. Vəfat etmiş fiziki şəxsin vergi öhdəliklərini onun varisi [varisləri] hansı qaydada ödəyir[lər]?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
¹168. Vergi ödəyicisi və ya onun nümayəndəsinin bilərəkdən hərəkətləri nəticəsində vergi orqanının vergi ödəyicisinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilməsi barədə qərarının surəti və [və ya] tələbnaməsi ona təqdim oluna bilinmirsə, bu sənədlər [sənəd] hansı vaxtdan təqdim edilmiş hesab edilir?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
¹552. Təhsil və ya müalicə haqları almış şəxslərə güzəşt hansı halda verilir?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
¹120. Kameral vergi yoxlaması hansı müddət ərzində həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
¹654. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Hüquqi şəxs” anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
¹308. Hansı gəlir qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
¹648. Azərbaycan Respublikasının ərazisində vergilər hansı valyutada ödənilir?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
¹528. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 211.1.1.3-cü maddəsində (yük avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri üçün oxların sayından və Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı müddətdən asılı olaraq vergi hesablanması) göstərilən verginin məbləği xüsusi təhlükəli yüklərin daşınmasına görə oxlarının sayı dördə qədər olduqda Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı bir aya qədər müddət üçün nə qədər artırılır?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
¹885. Hüquqi şəxsin yenidən təşkili zamanı yenidən təşkilin iştirakçısı olan hüquqi şəxsin iştirak paylarının iştirakçı tərəf olan digər hüquqi şəxsdəki iştirak payının dəyişməsi ilə əlaqədar bölüşdürülməsi, yenidən təşkildə iştirakçı tərəflər üçün dividend sayılırmı?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
¹813. Vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə yerinə yetirmədikdə vergi orqanı Vergi Məcəlləsinə müvafiq olaraq hesablanmış və ya yenidən hesablanmış vergilərin, faizlərin və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının 5 gün müddətində ödənilməsinə dair vergi ödəyicisinə hansı sənədi göndərir?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
¹996. Sumqayıt şəhərində fərdi qaydada rəqqaslıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs aylıq nə qədər sadələşdirilmiş vergi ödəməlidir?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
¹238. Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsinin uzadılmış müddətinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi haqqında qərar vermiş vergi orqanı neçə gün müddətində vergi ödəyicisinə bu barədə məlumat verməlidir?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
¹708. Sahibkarlıq fəaliyyətini müvəqqəti dayandırması haqqında arayış təqdim edən vergi ödəyicilərinin əmlakı və (və ya) torpağı olduqda əmlak və (və ya) torpaq vergisinin hesabatları hansı qaydada vergi orqanına təqdim edilir?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
¹464. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan şərablara və şərab materiallarına tətbiq olunan aksiz vergisinin dərəcəsi nə qədərdir?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
¹488. Azərbaycan Respublikasına idxal olunan qızılın min çəki vahidindəki miqdarı 585 (beş yüz səksən beş) olduqda, hər qramına görə tətbiq edilən aksiz dərəcələri nə qədərdir?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
¹202. Verginin məqsədləri üçün barter əməliyyatları malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiymətləri ilə satışı kimi qiymətləndirildikdə, müvafiq əməliyyatlar necə rəsmiləşdirilməlidir?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
¹647. Aşağıdakı hansı vergi növü yerli vergi (bələdiyyə vergisi) hesab edilmir?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
¹683. Gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq, təkrar idxal malları sayılan malları təqdim etmədən və ixrac olunduğu andakı vəziyyətdə ixrac etmiş şəxsin həmin malları idxal etməsi necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
¹341. Xeyriyyə təşkilatlarının sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlirdən başqa digər gəlirləri hansı dərəcə ilə mənfəət vergisinə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
¹629. Vergi qanunvericiliyi aktları ilə digər sahə qanunvericilik aktları arasında Vergi Məcəlləsinin 2.7-ci maddəsində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, vergitutma və vergi nəzarəti məsələləri üzrə ziddiyyət yarandıqda hansı qanunvericilik aktları tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
¹863. Girov müqaviləsinin qeydiyyatı ilə bağlı xərclər kim tərəfindən ödənilir?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
¹537. Yerin təkindən çıxarılan tikinti qumlarının hər kubmetri üçün mədən vergisi hansı dərəcə ilə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
¹338. Azərbaycan Respublikasında mənfəət vergisinin ödəyiciləri kimlərdir?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
¹266. Hərracın təşkilatçısı hərracın keçirilməsinə ən azı neçə gün qalmış kütləvi informasiya vasitələrində, o cümlədən internet saytlarında və sosial şəbəkələrdə hərraca çıxarılacaq əmlak (yararlılıq müddəti başa çatmaqda, habelə yararsız hala düşmək təhlükəsi olan ərzaq və qeyri-ərzaq məhsulu olan əmlak istisna olmaqla) barəsində elan dərc etdirir?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
¹948. Aylıq gəliri 2500 manatadək olan fiziki şəxsin gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı dərəcə tətbiq olunur?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
¹213. Müəssisənin iflas prosesinə məruz qaldığı hallarda vergi öhdəlikləri hansı qaydada yerinə yetirilir?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
¹455. Fiziki şəxsin fərdi istehlakı üçün 3 litr alkoqollu içki və 600 ədəd siqaret idxal edilərkən aksizdən azadolmalar hansı halda tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
¹609. Maliyyə lizinqini həyata keçirən qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəliyinə kreditlər (ssudalar), depozitlər (hesablar) üzrə ödənilən hansı dərəcə ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
¹7. Mülkiyyət formasına, fiziki şəxslərin vətəndaşlığına və kapitalın yerinə görə vergi dərəcələri necə müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
¹637. Azərbaycan Respublikasında vergilərin dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi necə həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
¹53. Nağd pul hesablaşmaları nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə həyata keçirilməli olan fəaliyyət növünü göstərin.
A.
B.
C.
D.
43 / 50
¹973. Fiziki şəxslərə kompensasiya xarakterli ödəmələr gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
¹699. Nağd pul hesablaşmaları nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə həyata keçirilməli olan fəaliyyət növü aşağıdakılardan hansıdır?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
¹370. Ödənilmiş maliyyə sanksiyaları hansı qaydada gəlirdən çıxılır?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
¹643. Vergi Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmayan vergilərin müəyyən edilməsinə yol verilirmi?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
¹600. Məhsuldar heyvanlar üçün illik amortizasiya norması neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
¹633. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə vergilər haqqında Vergi Məcəlləsi ilə və ona müvafiq olaraq qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlarla nəzərdə tutulmuş müddəalardan fərqli müddəalar müəyyən edildikdə, hansı müddəalar tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
¹12. Vergi məbləğlərinin bəyannamə forması üzrə tutulması dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
¹4. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə vergilər haqqında Vergi Məcəlləsi ilə və ona müvafiq olaraq qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlarla nəzərdə tutulmuş müddəalardan fərqli müddəalar müəyyən edildikdə, hansı müddəalar tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2017

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.