Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
657. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan Rezident anlayışına aiddir?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
665. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan Azərbaycan mənbəyindən gəlir anlayışına aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
309. Hansı gəlir qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
594. Hansı uçot metodu ilə uçot aparan vergi ödəyicisi gəliri əldə edəndə və ya gəlir onun sərəncamına veriləndə, bu gəliri nəzərə almalı və gəlirdən öz xərclərini yalnız bu xərcləri çəkdiyi zaman çıxmalıdır?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
447. Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal olunan neft məhsulları üçün aksizlər üzrə vergi tutulan əməliyyatın məbləği dedikdə nə başa düşülür? 
A.
B.
C.
D.
6 / 50
938. İşçinin işə götürənə olan borcunun və ya öhdəliyinin bağışlanıldığı halda həmin borcun və ya öhdəliyin məbləği hansı gəlirə aiddir?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
819. Muzdla işləyən fiziki şəxslərin gəlir vergisini əlaqəli məlumata əsasən hesablamaq qeyri-mümkün olduqda və ya fiziki şəxslərin işləməsi rəsmiləşdirilmədikdə, vergi orqanı gəlir vergisinin məbləğini necə hesablayır?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
477. Fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan avtonəqliyyat vasitələrinə görə əmlak vergisi hansı qaydada və dərəcələrlə tutulur?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
32. Opsion nədir?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
125. Aşağıda göstərilən hallardan hansı biri olduqda, yuxarı vergi orqanının əsaslandırılmış qərarına əsasən səyyar vergi yoxlamasının nəticələri üzrə aktın tərtibi müddəti 30 gündən çox olmayan müddətə uzadıla bilər?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
569. Dövlət qulluqçusuna pensiya yaşına çatmasına görə könüllü işdən çıxması ilə əlaqədar verilən birdəfəlik haqq gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
744. Vergi nəzarətinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə fərdi sahibkarlar və Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq bəyannamə verməli olan rezident fiziki şəxslər hansı vergi orqanlarında uçota alınır?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
976. Yarışlarda, müsabiqələrdə əşya şəklində alınan mükafatların hansı dəyəri gəlir vergisinə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
895. Pul-kredit əməliyyatlarında hər hansı girov və ya lombard təminatının təqdim edilməsi və qaytarılması əlavə dəyər vergisinə hansı qaydada cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
14. Dövlət vergiləri ilə Muxtar Respublika vergiləri arasındakı fərq hansı vergi növü ilə müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
283. Vergi ödəyicisinin vergi hesablamalarının səhv olduğunu sübut etmək vəzifəsi kimin üzərinə qoyulur?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
915. Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonlarında, Naxçıvan Muxtar Respublikasında vergi uçotuna alınmış, lakin Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri vergini hansı dərəcə ilə ödəyirlər?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
296. Rezident fiziki şəxslərin gəlirləri üzrə vergitutma obyekti nədir?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
868. Aşağıdakı hansı gəlirlər qeyri sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlərə aiddir?

1. sahibkarlıq fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına və ya müəssisənin bağlanmasına razılıq
verilməsinə görə alınan gəlir
2. vergi ödəyicisinin aktivlərinin ilkin qiymətinin artdığını göstərən hər hansı digər gəlir [təqdim olunduğu təqdirdə] — əmək haqqından başqa.
3. sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadə olunan aktivlərin təqdim edilməsindən gəlir
4. əmlakın icarəyə verilməsindən gəlir
5. faiz gəliri
A.
B.
C.
D.
20 / 50
882. Əmtəə-material ehtiyatlarının uçotunu apararkən vergi ödəyicisi mənəvi cəhətdən köhnəlmiş və ya dəbdən düşmüş qüsurlu malın, yaxud digər səbəblər üzündən istehsalına çəkilmiş xərclərdən (satınalma qiymətindən) yüksək qiymətə satıla bilməyən malın (məhsulun) dəyərini hansı göstərici (qiymət) əsas götürməklə qiymətləndirə bilər?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
738. Aşağıdakılardan hansı vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin vəzifələrinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
794. Vergi qanunvericiliyinin pozulması anından neçə il keçmişdirsə, şəxs həmin qanunvericiliklə bağlı hüquq pozuntusunun törədilməsinə görə məsuliyyətə cəlb edilə bilməz və vergi öhdəlikləri yarana bilməz?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
270. Hərracın təşkilatçısı tərəfindən ərizə və sənədləri qəbul edilməyən şəxslərin sənədləri, imtinanın əsasları yazılı surətdə bildirilməklə hansı müddət ərzində qaytarılır?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
550. Mirasların dəyərinin hansı məbləğindən gəlir vergisi tutulur (mirasın ailə üzvlərindən alındığı hallar istisna olmaqla)?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
71. Hansı halda vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin vergi ödəyicilərinə münasibətdə öz xidməti vəzifələrini həyata keçirmək yolverilməzdir?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
271. Hərracda iştirak etmək üçün müraciət etmiş şəxs öz ərizəsini nə vaxt geri götürə bilər?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
186. Plombların vurulması və açılması arasındakı müddətdə nəzarət-ölçü cihazlarının göstəricilərində dəyişikliklərin edilməsinə, texnoloji avadanlıqlardakı plombların zədələnməsinə, istehsal olunmuş məhsulların aksiz markası ilə markalanmamasına, tam uçota alınmamasına, aksiz markalarının inventarizasiyasında kənarlaşmalara yol verilməsinə, eləcə də Vergi Məcəlləsinin 191.2-ci maddəsinin tələblərini pozmaqla hazır məhsulun istehsal sahəsindən kənara çıxarılmasına görə vergi ödəyicisinə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
70. Dövlət gömrük orqanları mallar Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddindən keçirildikdə, vergilərin tutulması sahəsində hansı qanunlarla müəyyən edilmiş hüquq və vəzifələri yerinə yetirirlər?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
523. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 211.1.1.3-cü maddəsində (yük avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri üçün oxların sayından və Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı müddətdən asılı olaraq vergi hesablanması) göstərilən verginin məbləği ağır çəkili avtonəqliyyat vasitələri ilə yüklərin daşınmasına görə nəqliyyat vasitələrinin yüklə birlikdə ümumi çəkisi 38 tondan 41 tonadək olduqda Azərbaycan Respublikasının ərazisində qət edilən yolun hər kilometri üçün nə qədər artırılır?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
555. Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə ödənilən müavinətdən gəlir vergisi hansı qaydada tutulur?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
494. Yerin təkindən çıxarılan xam neft, təbii qaz və filiz faydalı qazıntılarına mədən vergisi hansı göstəriciyə tətbiq edilməklə müəyyənləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
646. Aşağıdakı hansı vergi növü Muxtar Respublika vergilərinə aid edilmir?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
200. Hansı vergi ödəyicilərinə əlaqəli məlumata əsasən vergi hesablanmır?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
583. Məhsuldar heyvanlar üçün illik amortizasiya norması neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
269. Satışa çıxarılan əmlakla tanış olduqdan sonra hərracın keçirilməsinə neçə gün qalmış hərraca buraxılmış şəxslər hərracın təşkilatçısına hərracda iştirak edib-etməyəcəkləri barədə öz qərarlarını yazılı surətdə bildirməlidirlər?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
956. Təqvim ili ərzində alınan mirasların dəyərinin hansı məbləğindən gəlir vergisi tutulur?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
961. Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə ödənilən müavinətdən gəlir vergisi hansı qaydada tutulur?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
153. Səyyar vergi yoxlaması keçirilərkən hansı hallarda ekspertiza təyin edilir?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
148. Səyyar vergi yoxlaması zamanı nümunə kimi götürülmüş əşyalar istehlak xassələrini itirdikdə onların dəyəri kim tərəfindən ödənilir?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
120. Kameral vergi yoxlaması hansı müddət ərzində həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
844. Vergi orqanının səyyar və kameral (Vergi Məcəlləsinin 37.2-ci maddəsində göstərilən hal üzrə kameral vergi yoxlaması ilə hesablama istisna olmaqla) vergi yoxlamasının nəticələrinə görə hesablanmış vergiləri, faizləri və maliyyə sanksiyalarını hesabat dövri qurtardıqdan sonra neçə il ərzində yenidən hesablamaq hüququ vardır?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
388. Vergi uçotunun məqsədləri üçün vergi ödəyicisi kassa metodundan istifadə etdikdə, xərcin çəkilməsi vaxtı hansı vaxt sayılır?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
851. Vergi ödəyicisinin əmlakı siyahıya alındıqdan sonra neçə gün müddətində vergi öhdəliyi yerinə yetirilmədikdə, vergi orqanı vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə dövlət büdcəsinə yaranmış borclarının ödənilməsinin təmin olunması məqsədi ilə siyahıya alınmış əmlakın zəruri və kifayət olan həcmdə ixtisaslaşdırılmış açıq hərracda satılması haqqında qərar qəbul olunması üçün məhkəməyə müraciət edə bilər?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
152. Səyyar vergi yoxlaması zamanı vergi ödəyicisi sənədləri və nümunə kimi əşyaları vermədiyi halda vergi orqanı tərəfindən hansı tədbirlər görülür?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
980. 1941-1945-ci illərdə arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallar ilə təltif edilmiş şəxslərin hər hansı muzdlu işdən əldə aylıq gəliri gəlir vergisi hesablanarkən hansı məbləğdə azaldılır ?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
157. Səyyar vergi yoxlaması zamanı hansı hallarda mütəxəssis dəvət oluna bilər?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
154. Səyyar vergi yoxlaması keçirilərkən ekspertiza hansı orqanın qərarı ilə təyin edilir?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
51. Aşağıdakılardan hansı vergi ödəyicilərinin vəzifələrinə aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
686. Əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq müqavilə (kontrakt) əsasında, haqqı ödənilməklə yerinə yetirilən əmək fəaliyyəti (vergi məqsədləri üçün) necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
72. Hansı halda vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən vergi ödəyicilərinə münasibətdə öz xidməti vəzifələrini həyata keçirmək yolverilməzdir?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2018

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.