Hörmətli vergi ödəyiciləri!

VERGİ BORCLARINIZIN SİLİNMƏSİ ÜÇÜN AMNİSTİYADAN YARARLANMAĞA TƏLƏSİN!

Fevral ayının güzəştlərinin bitməsinə
son 4 gün qaldı!

 


Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
65. Vergi orqanının işçisinə xidməti fəaliyyəti həyata keçirdiyi zaman peşə fəaliyyəti ilə məşğul olmağa imkan verməyən ağır bədən xəsarəti yetirildikdə, ona dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına hansı məbləğ ödənilir?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
347. Qeyri-kommersiya fəaliyyəti ilə bağlı xərclər gəlirdən hansı qaydada çıxılır?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
555. Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə ödənilən müavinətdən gəlir vergisi hansı qaydada tutulur?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
747. Vergi orqanında uçota alınmaq üçün vergi ödəyicisi tərəfindən verilmiş ərizədə göstərilənlərin düzgünlüyünə kim cavabdehdir?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
644. Vergi məbləğləri aşağıdakı hansı formada tutulmur?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
206. Hansı vergi növləri üzrə hesabatın verilməsi müddəti uzadıla bilər?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
924. Azərbaycan Respublikasında gəlir vergisinin ödəyicisi kimlərdir?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
506. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və bir aya qədər qalan, mühərrikinin həcmi 2000 kub santimetrədək olan xarici dövlətlərin minik avtomobilləri üçün Azərbaycan Respublikasının ərazisini tərk edən zaman hansı məbləğdə yol vergisi ödənilməlidir?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
980. 1941-1945-ci illərdə arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallar ilə təltif edilmiş şəxslərin hər hansı muzdlu işdən əldə aylıq gəliri gəlir vergisi hesablanarkən hansı məbləğdə azaldılır ?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
629. Vergi qanunvericiliyi aktları ilə digər sahə qanunvericilik aktları arasında Vergi Məcəlləsinin 2.7-ci maddəsində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, vergitutma və vergi nəzarəti məsələləri üzrə ziddiyyət yarandıqda hansı qanunvericilik aktları tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
160. Səyyar vergi yoxlaması zamanı dəvət edilmiş mütəxəssisin səhv və ya bilərəkdən yalan rəy verməsi nəticəsində vergi orqanlarına və ya vergi ödəyicisinə dəyən zərərin ödənilməsi hansı qanunvericiliyə müvafiq olaraq tələb oluna bilər?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
161. Səyyar vergi yoxlaması zamanı dəvət olunan tərcüməçi hansı tələblərə cavab verməlidir?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
619. Cari vergi ödəmələri nə vaxt yenidən haqq-hesab edilir?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
35. Vergitutma məqsədləri üçün aşağıdakılardan hansı xeyriyyəçilik fəaliyyəti sayılır?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
377. Həyatın yığım sığortası üzrə sığorta olunanın ödədiyi və ya onun xeyrinə ödənilən sığorta haqları ilə sığorta ödənişləri arasındakı fərq kimi alınan gəlirdən ödəniş mənbəyində hansı faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
137. Səyyar vergi yoxlamasını keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsinin vergi yoxlaması keçirilən vergi ödəyicisinin ərazilərinin, binalarının, habelə sənədlərin və əşyaların baxışını keçirmək hüququ hansı məqsəd daşıyır?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
870. Müvafiq qaydada dövlət qeydiyyatından keçmiş lotereyalardan pul şəklində əldə olunan uduşların dəyəri gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
261. Siyahıya alınmış əmlakın yararlılıq müddəti 30 gündən tez bitirsə, vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə dövlət büdcəsinə yaranmış borcların ödənilməsinin təmin olunması məqsədi ilə vergi orqanı hansı tədbiri görə bilər?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
162. Səyyar vergi yoxlaması zamanı dəvət edilən müşahidəçilər ən azı neçə nəfər olmalıdır?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
666. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan Azərbaycan mənbəyindən gəlir anlayışına aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
923. Fərqlənmə nişanının və Xüsusi fərqlənmə nişanının formalarında hansı məlumatlar əks etdirilir?
1) vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxsin tam adı və ya fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı;
2) vergi ödəyicisinin bank hesabları;
3) nişanın qüvvədə olma müddəti;
4) avtonəqliyyat vasitəsinin markası və dövlət qeydiyyatı nişanı;
5) təsisçi haqqında məlumat;
6) vergi ödəyicisinin qeydiyyata alındığı vergi orqanı haqqında məlumat;
A.
B.
C.
D.
22 / 50
423. ƏDV-nin ödəyicilərinin reyestri hansı orqan tərəfindən aparılır?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
909. Sifarişçinin göndərdiyi xammaldan Azərbaycan Respublikası ərazisində mallar istehsal edildiyi hallarda aksizin ödəyicisi kimdir?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
737. Aşağıdakılardan hansı vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin vəzifələrinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
128. Səyyar vergi yoxlaması neçə gündən artıq davam edə bilməz?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
565. Fiziki şəxslərin bilavasitə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalından əldə etdikləri gəlirləri gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
829. Mühasibat uçotu sənədləri, o cümlədən elektron və (və ya) kağız formatda məlumatlar tam oxunaqlı şəkildə hansı müddətdə saxlanmalıdır?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
910. Aşağıdakı hansı mal aksizli mal hesab edilmir?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
605. Maşınlar və avadanlıqlar üzrə amortizasiya ayırmalarının məhdudlaşdırılan həddi neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
882. Əmtəə-material ehtiyatlarının uçotunu apararkən vergi ödəyicisi mənəvi cəhətdən köhnəlmiş və ya dəbdən düşmüş qüsurlu malın, yaxud digər səbəblər üzündən istehsalına çəkilmiş xərclərdən (satınalma qiymətindən) yüksək qiymətə satıla bilməyən malın (məhsulun) dəyərini hansı göstərici (qiymət) əsas götürməklə qiymətləndirə bilər?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
922. Fərqlənmə nişanının və Xüsusi fərqlənmə nişanının formaları hansı mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
579. Aşağıdakılardan hansılar gəlirdən çıxılmayan xərclərə aiddir? 
1. qeyri-kommersiya fəaliyyəti ilə bağlı çəkilən xərclər 
2. əsas vəsaitlərin alınmasına və qurulmasına çəkilən xərclər 
3. dövriyyə vəsaitlərinin alınmasına və gətirilməsinə çəkilən xərclər 
4. faktiki ezamiyyə xərclərinin normadan artıq olan hissəsi 
5. norma həddində ehtiyat fondlarına ayırmalar üzrə çəkilən xərclər
A.
B.
C.
D.
33 / 50
459. Aşağıdakı mallardan hansı aksizli mallara aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
286. Vergi ödəyicisinin vergi öhdəlikləri siyahıya alınmış əmlakın satışından sonra yerinə yetirilməmiş qaldıqda, başqa ad altında fəaliyyət göstərən, lakin məhkəmənin qərarı əsasında həmin vergi ödəyicisinə məxsus olması müəyyən edilən və bu Məcəllədə müəyyən edilmiş qaydada siyahıya alınma tətbiq edildiyi gündən hansı dövr ərzində aparılmış əməliyyatda onun aktivlərini almış şəxs, aldığı aktivlərin dəyərindən bu cür aktivlərə görə ödədiyi hər hansı məbləğlər çıxılandan sonra qalan məbləğdə vergi ödəyicisinin öhdəlikləri üzrə birgə məsuliyyət daşıyır?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
317. Təqvim ili ərzində alınan hədiyyələrin hansı məbləğindən gəlir vergisi tutulur?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
122. Vergi Məcəlləsinin 37.6-cı maddəsində göstərilir ki, kameral vergi yoxlaması zamanı vergi orqanı kameral yoxlamanın keçirilməsi üçün müəyyən edilmiş qaydalara riayət etmədikdə, vergi ödəyicisinin səyyar vergi yoxlaması keçirilən zaman vergi orqanının təklifi əsasında həmin yoxlamanın keçirildiyi vaxta qədər yol verdiyi və kameral yoxlama zamanı müəyyən edilə bilən səhvləri 30 gün müddətində düzəltmək (aradan qaldırmaq) hüququ vardır. Həmin müddət bitənədək, yol verdiyi vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə vergi ödəyicisinə qarşı hansı məsuliyyət tədbirləri görülə bilər?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
199. Verginin hesablanması üçün vergi ödəyicisi barədə vergi orqanında bir neçə əlaqəli məlumat olduqda, vergi hansı məlumata əsasən hesablanır?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
955. Təqvim ili ərzində alınan hədiyyələrin hansı məbləğindən gəlir vergisi tutulur?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
411. Qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyi ləğv edildikdə vergi orqanına məlumat kim tərəfindən verilir?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
180. Vergi Məcəlləsinin 65-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş qaydada vergilər üzrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınması üçün kredit təşkilatlarına və ya bank əməliyyatları aparan şəxslərə sərəncamın verildiyi tarixdən, kredit təşkilatlarında və ya bank əməliyyatları aparan şəxslərdə hesabları olmadığı halda Məcəllənin 65.1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş bildirişdə göstərilən müddətin başa çatdığı tarixdən vergi ödəyicisi tərəfindən onun kassasından, AR-nın Mülki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hesabdan pul vəsaitinin silinməsi növbəliliyi pozulmaqla, nağd qaydada məxaric əməliyyatları aparıldıqda aparılmış məxaric əməliyyatlarının neçə faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
452. Aksizli malların ixracı hansı dərəcə ilə vergiyə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
921. Sadələşdirilmiş vergi üçün hansı dövr hesabat dövrü sayılır?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
245. Vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdən sonra yerinə yetirmədikdə, bu öhdəliyin yerinə yetirilməsinin üsulu kimi nə tətbiq edilməlidir?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
366. Xarici sığortaçılarla bağlanmış həyat sığortası müqavilələri üzrə sığorta haqları hansı qaydada gəlirdən çıxılır?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
676. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan Royalti anlayışına aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
800. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada əmək müqaviləsi (kontraktı) hüquqi qüvvəyə minmədən işəgötürən tərəfindən fiziki şəxslərin hər hansı işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi yolu ilə onların gəlirlərinin gizlədilməsinə (azaldılmasına) şərait yaradıldığına görə işəgötürənə neçə manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
27. Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi nümayəndəliyi və ya əmlakı olan şəxsdən alınan faizlər şəklində gəlir hansı halda Azərbaycan mənbəyindən gəlirə aid edilir?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
673. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan Forvard kontraktı anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
124. Səyyar vergi yoxlamasının neçə forması vardır?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
604. Nəqliyyat vasitələri üçün illik amortizasiya normasının yuxarı həddi neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2016

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.