Hörmətli vergi ödəyiciləri!

VERGİ BORCLARINIZIN SİLİNMƏSİ ÜÇÜN AMNİSTİYADAN YARARLANMAĞA TƏLƏSİN!


Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
¹132. Səyyar vergi yoxlamasının nəticələri hansı sənədlə rəsmiləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
¹785. Xronometraj metodu ilə müşahidə zamanı müəyyən edilmiş göstəricilər nə zaman müvafiq aktla rəsmiləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
¹373. Maliyyə lizinqini həyata keçirən rezident şəxslərə ssudalar üzrə ödənilən faizlərdən gəlir Azərbaycan mənbəyində əldə edilmişdirsə, həmin gəlirdən ödəmə mənbəyində hansı dərəcə ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
¹118. Vergi orqanı tərəfindən yerlərə getmədənĀ  vergilərin hesablanmasını və ödənilməsini özündə əks etdirən və vergi ödəyicisinin fəaliyyəti haqqında vergi orqanında olanĀ  sənədlərĀ və mənbəyi məlum olan məlumatlarĀ əsasında keçirilən yoxlamalar necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
¹489. Azərbaycan Respublikasına idxal olunan platinin hər qramına görə tətbiq edilən aksiz dərəcələri nə qədərdir?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
¹837. Banklar və bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən digər kredit təşkilatları aşağıdakılardan hansını etməyə borclu deyil?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
¹916. Müxtəlif vergi dərəcələri ilə sadələşdirilmiş vergiyə cəlb edilən gəlirlər üzrə uçot necə aparılmalıdır?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
¹744. VergiĀ nəzarətinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə fərdi sahibkarlar və Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq bəyannamə verməli olan rezident fiziki şəxslər hansı vergi orqanlarında uçotaĀ alınır?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
¹237. Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılması haqqında qərar hansı vaxtdan qüvvəyə minir?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
¹971. Fiziki şəxslərin xalq musiqi alətlərinin istehsalından əldə etdikləri gəlirləri gəlir vergisinə necə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
¹574. Aşağıdakı hansı fiziki şəxslərin hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 400 manat məbləğində azaldılır?
1. Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanları
2. müharibə əlilləri
3. I və II qrup əlillər [müharibə əlillərindən başqa]
4. Sovet İttifaqı Qəhrəmanları
5. Əfqanıstana və döyüş əməliyyatları aparılan başqa ölkələrə göndərilmiş hərbi qulluqçular və təlim-yoxlama toplanışlarına çağırılmış hərbi vəzifəlilər
A.
B.
C.
D.
12 / 50
¹706. Vergi ödəyicisinin sahibkarlıq fəaliyyətini və ya digər vergi tutulan əməliyyatlarını müvəqqəti dayandırdığı dövrdə faktiki olaraq fəaliyyət göstərməsi müəyyən edildikdə vergi ödəyicisinə bildiriş göndərilməklə nə tələb olunur?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
¹519. Aşağıdakılardan hansı yol vergisinin ödəyicisidir?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
¹121. Kameral yoxlama aparmaq üçün zəruri olan vergi bəyannaməsi üzürlü əsas olmadan vergi qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş müddətdə təqdim edilmədikdə vergi orqanının hansı tədbirləri görmək hüququ vardır?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
¹810. Vergi ödəyicisinin və ya başqa borclu şəxsin vergi orqanının qərarlarından (aktlarından), vergi orqanının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayətinə yuxarı vergi orqanı və ya onun vəzifəli şəxsi tərəfindən həmin şikayət alındığı gündən neçə gün müddətində baxılırĀ və şikayət vermiş şəxsə yazılı cavab verilir?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
¹890. Əvvəlki vergi ilində fəaliyyəti olmayan vergi ödəyicisi tərəfindən mənfəət, yaxud gəlir vergiləri üzrə cari vergi ödəməsi Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə ödənilmədikdə, həmin vergi ödəyicisinə qarşı hansı məsuliyyət tədbiri görülür?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
¹606. Təmir xərclərinin faktiki məbləği məhdudlaşdırılan məbləğdən az olduqda, hansı qaydada gəlirdən çıxılır?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
¹758. Növbəti səyyar vergi yoxlaması təqvim ili ərzində neçə dəfədən çox olmayaraq keçirilir?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
¹113. Vergi ödəyicisinin hansı vergilər üzrə son 3 təqvim ilindən çox olmayan fəaliyyəti üzrə səyyar vergi yoxlaması aparılır?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
¹548. Təqvim ili ərzində alınan hədiyyələrin, təhsil və ya müalicə haqlarını ödəmək üçün maddi yardımın, birdəfəlik müavinətin dəyərinin hansı məbləğədək olan hissəsi gəlir vergisindən azaddır (hədiyyə, maddi yardım və miras vergi ödəyicisinin ailə üzvlərindən alındığı hallar istisna olmaqla)?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
¹984. Daimi qulluq tələb edən sağlamlıq imkanları məhdud uşağa və ya I qrup əlilə baxan və onunla birlikdə yaşayan valideynlərdən birinin [özlərinin istəyi ilə], arvad [ər], himayəçi və ya qəyyumun hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri hansı məbləğdə azaldılır?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
¹662. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Mal” anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
¹513. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və üç aya qədər qalan, oturacaq yerlərinin sayı 13-dən 30-dək olan xarici dövlətlərin avtobusları üçün hansı məbləğdə yol vergisi ödənilməlidir?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
¹66. Vergi orqanları işçilərinin sosial müdafiəsi, o cümlədən vergi orqanlarının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, vergi sahəsində elmi-texniki potensialın artırılması məqsədi ilə vergi orqanlarının büdcədənkənar fondu hansı qaydada yaradılır?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
¹978. Dövlət qulluqçusuna pensiya yaşına çatmasına görə könüllü işdən çıxması ilə əlaqədar verilən birdəfəlik haqq gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
¹815. Vergi orqanlarının vergilər üzrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınması haqqında sərəncamları bank və digər kredit təşkilatı tərəfindənĀ aşağıdakı hansı qanuvericilik aktına müvafiq olaraq ödənişlərin növbəliliyi ardıcıllığına uyğun olaraq icra edilir?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
¹114. Vergi ödəyicisinin hansı vergilər üzrə həmin yoxlamanın keçirildiyi il də daxil olmaqla son 3 ildən çox olmayan fəaliyyəti üzrə səyyar vergi yoxlaması aparılır?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
¹712. Aşağıdakılardan hansı (kim) vergi məqsədləri üçün qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər sayılır?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
¹714. Daimi nümayəndəlik aşağıdakılardan hansını əhatə etmir?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
¹719. Aşağıdakılardan hansı qanunvericilik aktları vergi orqanlarının fəaliyyətinin hüquqi əsaslarına daxil deyil?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
¹994. Bakı şəhərində fərdi qaydada toylarda aparıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs aylıq nə qədər sadələşdirilmiş vergi ödəməlidir?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
¹423. ƏDV-nin ödəyicilərinin reyestri hansı orqan tərəfindən aparılır?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
¹516. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və iki həftəyədək qalan, oxlarının sayı 4-dək olan xarici dövlətlərin yük avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri üçün hansı məbləğdə yol vergisi ödənilməlidir?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
¹184. Səyyar vergi yoxlaması və operativ vergi nəzarəti zamanı pul vəsaitinin 1000 manatdan çox olan məbləğdə uçotdan gizlədilməsinə və ya uçota alınmamasına görə, bu hal il ərzində ilk dəfə baş verdikdə vergi ödəyicisinə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
¹455. Fiziki şəxsin fərdi istehlakı üçün 3 litr alkoqollu içki və 600 ədəd siqaret idxal edilərkən aksizdən azadolmalar hansı halda tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
¹764. Vergi yoxlamasını bilavasitə həyata keçirən vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin yaşayış binalarına (sahələrinə) orada yaşayan fiziki şəxslərin iradəsindən kənar və ya onların iradəsinə zidd olaraq daxil olmasına yol verilirmi?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
¹634. Tam amortizasiya olunmuş əsas vəsaitlər istismara yararlı olduğu hallarda onların illik amortizasiya norması neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
¹900. ƏDV-nin məqsədləri üçün nəqletmenin həyata keçirildiyi yer [işlər, xidmətlər bu nəqletmə ilə bağlı olduqda] hara sayılır?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
¹650. Dövlətin və bələdiyyələrin fəaliyyətinin maliyyə təminatı məqsədi ilə vergi ödəyicilərinin mülkiyyətində olan pul vəsaitlərinin özgəninkiləşdirilməsi şəklində dövlət büdcəsinə və yerli büdcələrə köçürülən məcburi, fərdi, əvəzsiz ödəniş necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
¹79. Kommersiya hüquqi şəxsləri, habelə xarici kommersiya hüquqi şəxsinin nümayəndəlik və filialları nə zaman vergi uçotuna alınmış hesab olunurlar?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
¹41. Bazar qiyməti müəyyənləşdirilərkən Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasındakı əməliyyat hansı halda nəzərə alına bilər?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
¹180. Vergi Məcəlləsinin 65-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş qaydada vergilər üzrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınması üçün kredit təşkilatlarına və ya bank əməliyyatları aparan şəxslərə sərəncamın verildiyi tarixdən, kredit təşkilatlarında və ya bank əməliyyatları aparan şəxslərdə hesabları olmadığı halda Məcəllənin 65.1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş bildirişdə göstərilən müddətin başa çatdığı tarixdən vergi ödəyicisi tərəfindən onun kassasından, AR-nın Mülki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hesabdan pul vəsaitinin silinməsi növbəliliyi pozulmaqla, nağd qaydada məxaric əməliyyatları aparıldıqda ā– aparılmış məxaric əməliyyatlarının neçə faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
¹442. Əgər idxal olunan mallar gömrük rüsumlarından azad edilirsə, ƏDV tutulan əməliyyatın vaxtı necə müəyyənləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
¹460. Azərbaycan Respublikasına idxal edilən aksizli mallara (minik avtomobilləri, istirahət və ya idman üçün yaxtalar və bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulan digər üzən vasitələr, platin, qızıl, ondan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatları, emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş almaz, habelə xəz-dəri məmulatları istisna olmaqla) aksizlərin dərəcələri hansı dövlət orqanı tərəfindən müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
¹949. İki və ya daha çox yerdə muzdla işləyən fiziki şəxslərin gəlirlərindən hansı qaydada gəlir vergisi hesablanır və hansı büdcəyə ödənilir?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
¹174. Vergi ödəyicisi tərəfindən vergi qanunvericiliyinin bir neçə pozuntusuna yol verildikdə, maliyyə sanksiyaları necə tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
¹507. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və üç aya qədər qalan, mühərrikinin həcmi 2000 kub santimetrdən 4000 kub santimetrədək olan xarici dövlətlərin minik avtomobilləri üçün hansı məbləğdə yol vergisi ödənilməlidir?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
¹901. Vergi agenti ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçməmişdirsə, (sadələşdirilmiş vergi ödəyicisidirsə) qeyri ā– rezidentə ödənilən məbləğə ƏDV-ni necə hesablamalıdır?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
¹343. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun gəlirlərindən mənfəət vergisi tutulurmu?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
¹975. Şəhər və rayon yarışlarında və müsabiqələrində pul şəklində alınan mükafatların dəyəri gəlir vergisinə necə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2016

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.