Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
789. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə vergi ödəyicilərinə və vergi agentlərinə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş maliyyə sanksiyaları və faizlər tətbiq edilirmi?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
261. Siyahıya alınmış əmlakın yararlılıq müddəti 30 gündən tez bitirsə, vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə dövlət büdcəsinə yaranmış borcların ödənilməsinin təmin olunması məqsədi ilə vergi orqanı hansı tədbiri görə bilər?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
950. Qeyri sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə illik gəlirinin məbləği 30.000 manatdan artıq olan fiziki şəxsin gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı ən yüksək dərəcə tətbiq olunur?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
980. 1941-1945-ci illərdə arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallar ilə təltif edilmiş şəxslərin hər hansı muzdlu işdən əldə aylıq gəliri gəlir vergisi hesablanarkən hansı məbləğdə azaldılır ?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
693. Bazar qiyməti nəzərə alınmaqla vergilərin hesablanması aşağıdakı hansı halda həyata keçirilə bilər?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
971. Fiziki şəxslərin xalq musiqi alətlərinin istehsalından əldə etdikləri gəlirləri gəlir vergisinə necə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
194. Vergi orqanlarının vergilər üzrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınması haqqında sərəncamı vergi ödəyicisinin valyutada olan bank hesabına yönəldildikdə, bank və ya digər kredit təşkilatı hansı hərəkətləri həyata keçirir?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
28. Dəyəri 500 manatdan çox olan maddi aktivlərin istifadə müddəti ən azı neçə ildən çox olduqda, onlar əsas vəsait sayılır?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
240. Vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının ödənilmiş məbləğləri onların hesablanmış məbləğlərindən artıq olduqda, artıq ödənilmiş məbləğlər:
A.
B.
C.
D.
10 / 50
597. Əyləncə və yemək xərcləri, habelə işçilərin mənzil və digər sosial xarakterli xərcləri gəlirdən hansı qaydada çıxılır?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
766. Səyyar vergi yoxlaması zamanı sənədlərin və ya elektron faylların verilməsi barəsində tələb yönəldilən şəxs həmin sənədləri və ya elektron faylları neçə iş günü müddətində vergi orqanına təqdim etməlidir?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
927. Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik vasitəsilə fəaliyyət göstərən qeyri-rezident fiziki şəxsin daimi nümayəndəliyi ilə əlaqədar olan gəlirindən vergi necə tutulur?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
307. Aşağıdakılardan hansı sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aiddir?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
470. Fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan binalardan əmlak vergisi necə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
273. Məhkəmənin qərarı əsasında keçirilən hərracda iştirak etmək üçün müraciət edən şəxslər nə vaxt hərracın iştirakçısı statusunu əldə edirlər?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
354. Nadir tarixi və memarlıq abidələri olan binalar, qurğular (tikililər) üçün illik amortizasiya norması neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
260. Vergi ödəyicisinin əmlakı siyahıya alındıqdan sonra 30 gün müddətində vergi öhdəliyi yerinə yetirilmədikdə, vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə dövlət büdcəsinə yaranmış borcların ödənilməsinin təmin olunması məqsədi ilə vergi orqanı hansı tədbiri görə bilər?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
50. Aşağıda göstərilənlərdən hansı vergi ödəyicilərinin vəzifələrinə aid edilmir?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
482. Bakı şəhəri ərazisində yerləşən sənaye, tikinti, nəqliyyat, rabitə, ticarət-məişət xidməti və digər xüsusi təyinatlı torpaqlar üzrə torpaq sahəsinin, hər 100 kvadrat metrinə görə (10000 kvadrat metrədək olduqda) torpaq vergisinin dərəcəsi nə qədər təşkil edir?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
399. İcarəyə verən maddi əmlakı maliyyə lizinqi müqaviləsi üzrə icarəyə verirsə, vergitutma məqsədləri üçün əmlakın sahibi kim hesab edilir?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
464. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan şərablara və şərab materiallarına tətbiq olunan aksiz vergisinin dərəcəsi nə qədərdir?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
454. Azərbaycan Respublikası ərazisinə müvəqqəti idxal edilən mallar aksizə necə cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
224. Verginin hesablanması barədə bildirişdə aşağıdakılardan hansı göstərilmir?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
651. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyənləşdirilən vergitutma obyektlərinə aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
596. Hesablama metodundan istifadə edilərkən vergi ödəyicisi müqavilə üzrə iş görürsə və ya xidmət göstərirsə, hansı vaxt gəlirin əldə edildiyi vaxt sayılır?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
229. Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi müddətləri hansı halda müəyyən edilmiş müddətdən daha gec müddətə dəyişdirilə bilər?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
848. Vergi Məcəlləsində başqa hallar müəyyən edilməmişdirsə, artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının qalan məbləğləri vergi ödəyicisinin yazılı ərizəsinə əsasən neçə gün ərzində vergi ödəyicisinə qaytarılır?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
960. Miras vergi ödəyicisinin ailə üzvündən alındığı halda mirasın hansı məbləğindən gəlir vergisi tutulur?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
249. Vergi ödəyicisinin əmlakının siyahıya alınması zamanı hazır məhsullar neçənci növbədə siyahıya alınır?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
700. Nağd pul hesablaşmalarının nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə həyata keçirilməsi məcburi olmayan fəaliyyət növləri aşağıdakılardan hansılardır? 
1. vəkillik, notariat və digər hüquq xidmətləri 
2. reklam xidməti 
3. kənd təsərrüfatı məhsullarının ticarət mərkəzlərində pərakəndə satışı 
4. kənd təsərrüfatı məhsullarının bazarlarda, yarmarkalarda və səyyar qaydada satışı 
5. apteklərdə dərman satışı
6. kafe fəaliyyəti
7. çay evi fəaliyyəti
8. avtomobillərin pərakəndə satışı
A.
B.
C.
D.
31 / 50
694. Vergi ödəyicisinin hüquqlarının və qanuni maraqlarının təmin olunmaması və ya lazımınca təmin olunmaması qanunla müəyyən edilmiş məsuliyyətə səbəb olurmu?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
96. Vergi orqanı vergi ödəyicisinin uçota alınmasını vergi uçotuna alınması haqqında ərizə və Vergi Məcəlləsində göstərilən digər sənədlər daxil olduğu gündən sonrakı neçə gün müddətində (fiziki şəxslərin elektron formatda vergi uçotuna alınması istisna olmaqla) həyata keçirməli və həmin müddətdə də vergi ödəyicisinə müvafiq şəhadətnamə verməlidir?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
41. Bazar qiyməti müəyyənləşdirilərkən Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasındakı əməliyyat hansı halda nəzərə alına bilər?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
400. Əvvəllər gəlirdən çıxılmış ümidsiz borc ödənilirsə, əldə edilən məbləğ:
A.
B.
C.
D.
35 / 50
185. Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinin pozulmasına görə vergi ödəyicilərinə Qanun pozulmaqla aparılan əməliyyatın ümumi məbləğinin təqvim ili ərzində belə hala ikinci dəfə yol verdikdə neçə faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
899. Vergi ödəyicisinin qeydiyyatı ləğv edilirsə, ƏDV məqsədləri üçün ləğvetmə vaxtı onun sahibliyində qalan mallar üçün vergi tutulan əməliyyat nə vaxt aparılmış sayılır?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
49. Aşağıdakılardan hansı vergi orqanlarının hüquqlarına aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
743. Vergi nəzarətinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə vergiyə cəlb olunan gəliri Azərbaycan mənbəyindən olan və bu gəlirdən ödəmə yerində vergi tutulmayan qeyri-rezidentlər hansı vergi orqanlarında uçota alınır?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
673. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan Forvard kontraktı anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
644. Vergi məbləğləri aşağıdakı hansı formada tutulmur?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
547. Fiziki şəxslərin aşağıda göstərilən hansı gəlirləri gəlir vergisindən azad deyil?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
335. Qohumluq dərəcəsindən asılı olmayaraq himayəsində azı 3 nəfər, o cümlədən gündüz təhsil alan 23 yaşınadək şagirdlər və tələbələr olan ər və ya arvaddan birinin vergi tutulmalı olan aylıq gəliri nə qədər azaldılır?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
298. Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik vasitəsilə fəaliyyət göstərən qeyri-rezident vergi ödəyicisi hansı gəlirləri üzrə gəlir vergisinin ödəyicisidir?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
690. Aşağıdakılardan hansı Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün müəssisə anlayışına aid deyil?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
581. Amortizasiya olunmayan aktivlər qrupunu göstərin :
1. istismar vaxtı çatmayan çoxillik əkmələr
2. iş heyvanları
3. qeyri-maddi aktivlər
4. konservasiya edilmiş əsas vəsaitlər
5. məhsuldar heyvanlar
A.
B.
C.
D.
46 / 50
645. Aşağıdakı hansı vergi növü dövlət vergisi hesab edilmir?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
489. Azərbaycan Respublikasına idxal olunan platinin hər qramına görə tətbiq edilən aksiz dərəcələri nə qədərdir?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
705. Vergi ilində vergi ödəyicisi sahibkarlıq fəaliyyətini və ya digər vergi tutulan əməliyyatlarını müvəqqəti dayandırdıqda, həmin fəaliyyətin və ya əməliyyatların dayandırılması günündən gec olmayaraq vergi orqanına müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi formada hansı sənəd təqdim edilməlidir?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
595. Vergi ödəyicisi kassa metodundan istifadə etdikdə, xərcin çəkilməsi vaxtı hansı vaxt sayılır?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
284. Vergi orqanının vergi ödəyicisinə hesabladığı vergi hesablamalarının səhv olduğunu sübut etmək vəzifəsi kimin üzərinə qoyulur?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.