Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
¹816. Qeyri-qanuni əldə edilən gəlir Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq müsadirə edilmirsə, həmin gəlirin qeyri-qanuniliyi onun vergiyə cəlb edilməsinə təsir göstərirmi?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
¹569. Dövlət qulluqçusuna pensiya yaşına çatmasına görə könüllü işdən çıxması ilə əlaqədar verilən birdəfəlik haqq gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
¹621. Əvvəllər fəaliyyəti olmayan vergi ödəyicilərinin mənfəət vergisi və ya gəlir vergisi üzrə cari vergi ödəmələri təqvim ili ərzində necə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
¹387. Vergi ödəyicisi kassa metodu ilə uçot apardıqda onun maliyyə öhdəliyinin ləğv edildiyi və ya ödənildiyi halda (qarşılıqlı hesablaşmalar aparıldıqda və sair bu kimi hallarda) hansı vaxt gəlirin əldə edildiyi vaxt sayılır?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
¹981. Müharibə veteranı adı almış şəxslərin hər hansı muzdlu işdən əldə etdikləri aylıq gəliri gəlir vergisi hesablanarkən hansı məbləğdə azaldılır ?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
¹998. Şamaxı rayonunda fərdi qaydada çəkməçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs aylıq nə qədər sadələşdirilmiş vergi ödəməlidir?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
¹707. Vergi ilində vergi ödəyicisi sahibkarlıq fəaliyyətini və ya digər vergi tutulan əməliyyatlarını müvəqqəti dayandırdıqda, nə zaman vergi orqanına müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi formada arayış təqdim edilməlidir?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
¹674. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Opsion” anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
¹46. Alınmış malların [işlərin, xidmətlərin] alış qiyməti bazar qiymətlərindən neçə faizdən çox yuxarıdırsa və onların dəyəri gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilibsə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən hallarda həmin malların (işlərin, xidmətlərin) dəyəri gəlirdən çıxılan xərclərə bazar qiymətləri ilə aid edilir və vergilər yenidən hesablanır?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
¹75. Vergi nəzarəti hansı məqsədlə həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
¹94. Vergi ödəyicisi olan fərdi sahibkar uçota alınması üçün ərizə ilə birgə vergi orqanına nə təqdim edir?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
¹887. Aşağıda göstərilən hansı şəxslər [vergi agentləri] ödəmə mənbəyində gəlir vergisini tutmağa borcludurlar? 

1. vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında uçota alınmayan, VÖEN təqdim etməyən fiziki şəxslərin göstərdiyi xidmətlərə (işlərə) görə həmin fiziki şəxslərə haqq ödəyən hüquqi 
şəxslər və ya fərdi sahibkarlar 
2. vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında uçota alınmayan, icarə haqqı ödəyən fiziki şəxslər 
3. hüquqi və fiziki şəxslərə faizlər ödəyən hüquqi şəxslər və ya sahibkarlar 
4. dövlət sosial təminat sistemi vasitəsilə pensiyalar ödəyən şəxslər 
5. hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara bank hesablarındakı pul vəsaitlərinin nağd qaydada verilməsini həyata keçirən yerli banklar, xarici bankın Azərbaycan Respublikasındakı filialı və ya poçt rabitəsinin milli operatoru
A.
B.
C.
D.
13 / 50
¹457. İdxal mallarına görə aksizlər nə vaxt əvəzləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
¹529. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 211.1.1.3-cü maddəsində (yük avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri üçün oxların sayından və Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı müddətdən asılı olaraq vergi hesablanması) göstərilən verginin məbləği az təhlükəli yüklərin daşınmasına görə oxlarının sayı dördə qədər olduqda Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı üç aya qədər müddət üçün nə qədər artırılır?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
¹775. Aşağıdakılardan hansı səyyar vergi yoxlaması zamanı ekspertizanın təyin edilməsi və keçirilməsi zamanı yoxlanılan şəxsin hüquqlarına daxil deyil?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
¹497. Yerin təkindən çıxarılan sement xammalına (əhəng daşı, meqrel, gil, vulkan külü) görə mədən vergisinin dərəcəsi nə qədər təşkil edir?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
¹896. Fiziki şəxsin aldığı və Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında ödəmə mənbəyindən vergi tutulmuş hansı məbləğlər gəlirdən çıxılır?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
¹508. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və bir ilə qədər qalan, mühərrikinin həcmi 2000 kub santimetrdən 4000 kub santimetrədək olan xarici dövlətlərin minik avtomobilləri üçün hansı məbləğdə yol vergisi ödənilməlidir?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
¹561. Fiziki şəxsin illik gəliri 30000 manatadək olduqda, gəlir vergisinə münasibətdə hansı məbləğdə azadolma tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
¹963. Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun gəlirləri mənfəət vergisinə hansı dərəcə ilə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
¹433. Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər üçün tikilən binanın qeyri-yaşayış sahələri üzrə, habelə mülkiyyətində olan qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsini (təqdim edilmədə verginin tutlmasının istisna hallari nəzərə alinmaqla) həyata keçirən şəxslərin təqdim etdiyi şəxsi qeyri-yaşayış sahələri  üçün sadələşdirilmiş vergi vergitutma obyektindən hesablanan vergi məbləğinə hansı əmsal tətbiq edilməklə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
¹390. Hansı uçot metodu ilə uçot aparan vergi ödəyicisi gəlir əldə edilməsinin və xərc çəkilməsinin faktiki vaxtından asılı olmayaraq gəlirini və xərcini müvafiq surətdə gəlir almaq hüququnun əldə edildiyi və ya xərcin çəkilməsi barədə öhdəliyin yarandığı vaxt nəzərə almalıdır?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
¹927. Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik vasitəsilə fəaliyyət göstərən qeyri-rezident fiziki şəxsin daimi nümayəndəliyi ilə əlaqədar olan gəlirindən vergi necə tutulur?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
¹309. Hansı gəlir qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
¹305. Faktiki ezamiyyə xərclərinin, habelə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş dəniz nəqliyyatında ezamiyyə xərcləri əvəzinə üzücü heyətin üzvlərinə sutkalıq ödənişlərin və ya digər işgüzar xərclərin əvəzinin ödənilməsi hansı gəlirə daxildir?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
¹563. Fiziki şəxsin azı neçə il ərzində yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi sadələşdirilmiş vergidən azaddır?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
¹359. Əsas vəsaitlər üzrə təmir xərclərinin məhdudlaşdırılan məbləği müəyyən edilərkən məhdudlaşdırılan faiz dərəcəsi hansı göstəriciyə tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
¹414. Ödəmə mənbəyində verginin tutulmamasına və ya büdcəyə köçürülməməsinə görə kim məsuliyyət daşıyır?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
¹468. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan neft mehsullarına aksiz dərəcələri hansı dövlət orqanı tərəfindən müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
¹687. Vergitutma məqsədləri üçün xeyriyyəçilik fəaliyyətini həyata keçirən qeyri-kommersiya təşkilatı necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
¹255. Əmlakın siyahıya alınmasını həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsləri vergi ödəyicisinə [onun nümayəndəsinə] hansı sənədləri təqdim etməlidirlər?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
¹645. Aşağıdakı hansı vergi növü dövlət vergisi hesab edilmir?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
¹600. Məhsuldar heyvanlar üçün illik amortizasiya norması neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
¹636. Azərbaycan Respublikasına gətirilən mallar üçün həmin malların hansı ölkədən gətirilməsindən asılı olaraq Vergi Məcəlləsinə və gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq müxtəlif gömrük rüsumu dərəcələrinin müəyyən edilməsi mümkündürmü?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
¹920. Hesabat dövrü üçün sadələşdirilmiş verginin məbləği (mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində sərnişin və yük daşımalarını (o cümlədən taksi ilə) və yaxud həmin daşımaları müqavilə əsasında digər şəxslər vasitəsi ilə həyata keçirən şəxslər, idman oyunları ilə əlaqədar aparılan mərc oyunlarının operatoru və satıcıları olan şəxslər, mülkiyyətində olan yaşayış və qeyri-yaşayış, torpaq sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən şəxslər, fəaliyyət zamanı işçi cəlb edən fiziki şəxslər istisna olmaqla, Vergi Məcəlləsinin 220.10-cu maddəsində nəzərdə tutulan fəaliyyət növləri ilə fərdi qaydada məşğul olan fiziki şəxslər istisna olmaqla) vergi dərəcəsini hansı göstəriciyə tətbiq etməklə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
¹987. Aşağıdakı şəxslərdən kim vergi ödəyicisinin himayəsində olanlara aid edilmir?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
¹528. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 211.1.1.3-cü maddəsində (yük avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri üçün oxların sayından və Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı müddətdən asılı olaraq vergi hesablanması) göstərilən verginin məbləği xüsusi təhlükəli yüklərin daşınmasına görə oxlarının sayı dördə qədər olduqda Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı bir aya qədər müddət üçün nə qədər artırılır?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
¹175. Vergi qanunvericiliyinin pozulması anından neçə il keçdikdə şəxs həmin qanunvericiliklə bağlı hüquq pozuntusunun törədilməsinə görə məsuliyyətə cəlb edilə bilməz və vergi öhdəlikləri yarana bilməz?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
¹161. Səyyar vergi yoxlaması zamanı dəvət olunan tərcüməçi hansı tələblərə cavab verməlidir?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
¹122. Vergi Məcəlləsinin 37.6-cı maddəsində göstərilir ki, kameral vergi yoxlaması zamanı vergi orqanı kameral yoxlamanın keçirilməsi üçün müəyyən edilmiş qaydalara riayət etmədikdə, vergi ödəyicisinin səyyar vergi yoxlaması keçirilən zaman vergi orqanının təklifi əsasında həmin yoxlamanın keçirildiyi vaxta qədər yol verdiyi və kameral yoxlama zamanı müəyyən edilə bilən səhvləri 30 gün müddətində düzəltmək (aradan qaldırmaq) hüququ vardır. Həmin müddət bitənədək, yol verdiyi vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə vergi ödəyicisinə qarşı hansı məsuliyyət tədbirləri görülə bilər?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
¹992. Müəssisə işçisinə illik faiz dərəcəsi 6% olmaqla 6 ay müddətinə 5000 manat ssuda vermişdir. Müddəti başa çatdıqdan sonra işçi götürdüyü ssudaya görə 150 manat [(5000*6%)/12*6] faiz ödəyir. Bu müddətdə banklararası kredit hərracında faiz dərəcəsi 15% olmuşdur. Bu halda işçinin aylıq gəlirinə hansı məbləğ əlavə olunacaq?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
¹125. Aşağıda göstərilən hallardan hansı biri olduqda, yuxarı vergi orqanının əsaslandırılmış qərarına əsasən səyyar vergi yoxlamasının nəticələri üzrə aktın tərtibi müddəti 30 gündən çox olmayan müddətə uzadıla bilər?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
¹164. Səyyar vergi yoxlaması zamanı müşahidəçi kimi kimlərin iştirakına yol verilmir?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
¹260. Vergi ödəyicisinin əmlakı siyahıya alındıqdan sonra 30 gün müddətində vergi öhdəliyi yerinə yetirilmədikdə, vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə dövlət büdcəsinə yaranmış borcların ödənilməsinin təmin olunması məqsədi ilə vergi orqanı hansı tədbiri görə bilər?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
¹357. Əsas vəsaitlərin (vəsaitin) təqdim edilməsindən əldə olunan məbləğ həmin əsas vəsaitlərin (vəsaitin) qalıq dəyərindən az olduqda, yaranmış fərq:
A.
B.
C.
D.
46 / 50
¹139. Səyyar vergi yoxlamasını keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən baxışın keçirilməsi barəsində hansı sənəd tərtib edilir?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
¹97. Vergi ödəyicisinin olduğu yer və ya yaşadığı yer dəyişdikdə vergi orqanına bu cür dəyişiklik baş verdiyi gündən neçə gün müddətində ərizə verilməlidir?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
¹888. Ödəmə mənbəyində verginin tutulmamasına və ya büdcəyə köçürülməməsinə görə kim məsuliyyət daşıyır?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
¹231. Vergilərin ödənilmə müddətinin dəyişdirilməsi nəticəsində yeni vergi öhdəliyi yaranırmı?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
¹532. Azərbaycan Respublikasının ərazisində avtomobil benzininin, dizel yanacağının və maye qazın istehsalı ilə məşğul olan şəxslər yol vergisini nə vaxt dövlət büdcəsinə ödəyirlər?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2017

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.