Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
776. Eyni şəxs vergi orqanları tərəfindən vergi ili ərzində necə dəfədən artıq müşahidəçi kimi dəvət oluna bilməz?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
472. Fiziki şəxslər mühərriki olan hava nəqliyyatı vasitəsinə görə əmlak vergisini hansı qaydada və dərəcələrlə ödəyirlər?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
768. Sənədlərin və nümunə kimi əşyaların götürülməsinə hansı hallarda yol verilir?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
692. Aşağıdakılardan hansı bazar qiymətinin mahiyyətini düzgün əks etdirir?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
79. Kommersiya hüquqi şəxsləri, habelə xarici kommersiya hüquqi şəxsinin nümayəndəlik və filialları nə zaman vergi uçotuna alınmış hesab olunurlar?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
824. Vergi Məcəlləsində müəyyən edilən hər hansı müddətin axımı nə vaxt başlanır?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
397. Əmtəə-material ehtiyatlarının uçotunu apararkən vergi ödəyicisi istehsal etdiyi, yaxud satın aldığı malların istehsal xərclərinə və ya satınalma qiymətlərinə əsasən müəyyənləşdirilən dəyərini uçotda əks etdirərkən bu malların saxlanmasına və nəql olunmasına çəkilən xərcləri onların dəyərinə daxil edə bilərmi?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
54. İstismar zamanı nəzarət-kassa aparatının plombu pozulduqda və ya başqa nasazlıqlar yarandıqda vergi ödəyicisi hansı tədbiri görməlidir?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
898. Azərbaycan Respublikasında akkreditə edilmiş beynəlxalq təşkilatların və xarici ölkələrin diplomatik və konsulluq nümayəndəliklərinin rəsmi istifadəsi üçün nəzərdə tutulan mal və xidmətlərdən ƏDV hansı dərəcə ilə tutulur?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
76. Vergi nəzarətinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxslər harada uçota alınırlar?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
198. Muzdla işləyən fiziki şəxslərin gəlir vergisini əlaqəli məlumata əsasən hesablamaq mümkün olmadıqda və ya fiziki şəxslərin işləməsi rəsmiləşdirilmədikdə, gəlir vergisi necə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
241. Vergi Məcəlləsində başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, artıq ödənilmiş vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları digər vergilərin, faizlərin, maliyyə sanksiyalarının və inzibati cərimələr üzrə borcların ödənilməsi hesabına aid edildikdən sonra artıq ödənilmiş qalan məbləğlər vergi ödəyicisinin yazılı ərizəsinə əsasən neçə gün ərzində vergi ödəyicisinə qaytarılır?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
28. Maddi aktivlərin istifadə müddəti neçə ildən çox olduqda, onlar əsas vəsait sayılır?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
792. Şəxs aşağıda müəyyən olunmuş hallardan hansı olduqda, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilə bilər?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
727. Vergi orqanları öz vəzifələrini mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları, hüquq-mühafizə, maliyyə və digər dövlət hakimiyyəti orqanları ilə qarşılıqlı əlaqədə həyata keçirə bilərlərmi?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
696. Aşağıdakılardan hansı vergi ödəyicisinin vəzifələrinə aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
775. Aşağıdakılardan hansı səyyar vergi yoxlaması zamanı ekspertizanın təyin edilməsi və keçirilməsi zamanı yoxlanılan şəxsin hüquqlarına daxil deyil?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
83. Ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunması nəzərdə tutulmayan [tutulması mümkün olmayan] gəlirləri olan və ya royaltidən gəliri olan fiziki şəxslər uçota alınmaq üçün ərizəni vergi orqanına nə vaxt verməlidir?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
280. Hərracın qalibi ilə sifarişçi arasında müqavilə imzalandığı andan ən geci neçə bank günü müddətində hərracın qalibi ödəməli olduğu pul vəsaitini satıcının müəyyən etdiyi bank hesabına köçürür?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
220. Vergi orqanının səyyar və kameral (Vergi Məcəlləsinin 37.2-ci maddəsində göstərilən hal üzrə kameral vergi yoxlaması ilə hesablama istisna olmaqla) vergi yoxlamasının nəticələrinə görə hesablanmış vergiləri, faizləri və maliyyə sanksiyalarını hesabat dövrü qurtardıqdan sonra neçə il ərzində yenidən hesablamaq hüququ vardır?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
69. Aşağıdakılardan hansı vergi orqanlarının vəzifələrinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
22. Vergitutma məqsədləri üçün qeyri-maddi aktivlər dedikdə nə nəzərdə tutulmur?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
6. Hansı vergilərin müəyyən edilməsinə yol verilmir?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
440. Qeyri-rezidentə məxsus əmlak vergi agentinə icarəyə verilmək üçün idxal edildikdə, əmlakın sahibi olan qeyri-rezidentin icazəsi ilə vergi agenti idxaldan ödənilmiş vergidən ƏDV-nin məbləğinin əvəzləşdirilməsini tələb edə bilərmi?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
70. Dövlət gömrük orqanları mallar Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddindən keçirildikdə, vergilərin tutulması sahəsində hansı qanunlarla müəyyən edilmiş hüquq və vəzifələri yerinə yetirirlər?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
715. Vergi orqanları öz səlahiyyətləri çərçivəsində hansı orqanların səlahiyyətlərini həyata keçirlər?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
243. Vergilər üzrə borclar ödənilərkən hesablanmış faizlər neçənci növbədə ödənilir?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
754. Kameral vergi yoxlaması vergi ödəyicisi tərəfindən vergi bəyannaməsinin vergi orqanına təqdim edildiyi gündən neçə iş günü müddətində keçirilir?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
962. Alimentlər gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
149. Sənədlərin və nümunə kimi əşyaların günün hansı vaxtında götürülməsinə yol verilmir?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
386. Hansı uçot metodu ilə uçot aparan vergi ödəyicisi gəliri əldə edəndə və ya gəlir onun sərəncamına veriləndə, bu gəliri nəzərə almalı və gəlirdən öz xərclərini yalnız bu xərcləri çəkdiyi zaman çıxmalıdır?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
252. Vergi ödəyicisinin əmlakının siyahıya alınması zamanı qeyri-istehsal binaları neçənci növbədə siyahıya alınır?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
890. Əvvəlki vergi ilində fəaliyyəti olmayan vergi ödəyicisi tərəfindən mənfəət, yaxud gəlir vergiləri üzrə cari vergi ödəməsi Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə ödənilmədikdə, həmin vergi ödəyicisinə qarşı hansı məsuliyyət tədbiri görülür?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
575. Məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin hər hansı muzdlu işdən əldə etdikləri aylıq gəlirinin hansı məbləğindən vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
447. Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal olunan neft məhsulları üçün aksizlər üzrə vergi tutulan əməliyyatın məbləği dedikdə nə başa düşülür? 
A.
B.
C.
D.
36 / 50
303. İşçinin işə götürənə olan borcunun və ya öhdəliyinin bağışlanıldığı halda həmin borcun və ya öhdəliyin məbləği hansı gəlirə aiddir?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
373. Maliyyə lizinqini həyata keçirən rezident şəxslərə ssudalar üzrə ödənilən faizlərdən gəlir Azərbaycan mənbəyində əldə edilmişdirsə, həmin gəlirdən ödəmə mənbəyində hansı dərəcə ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
129. Səyyar vergi yoxlaması hansı günlərdə və günün hansı vaxtında həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
916. Müxtəlif vergi dərəcələri ilə sadələşdirilmiş vergiyə cəlb edilən gəlirlər üzrə uçot necə aparılmalıdır?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
625. Vergi ödəyicilərinin və dövlət vergi orqanlarının, habelə vergi münasibətlərinin digər iştirakçılarının vergitutma məsələləri ilə bağlı hüquq və vəzifələrini, vergi nəzarətinin forma və metodlarını, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyəti, dövlət vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət edilməsi qaydalarını hansı qanunvericilik aktı müəyyən edir
A.
B.
C.
D.
41 / 50
521. Aşağıdakılardan hansı yol vergisinin vergitutma obyekti deyildir?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
967. Həyatın yığım sığortası və pensiya sığortası üzrə 3 ildən az olmayan müddətə bağlanan müqavilənin qüvvəyə mindiyi andan etibarən 3 illik müddət keçdikdən sonra sığortalıya ödənilən hər hansı məbləğlərin hansı hissəsi vergiyə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
143. Vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə əsasən daxil olmuş sorğuların icrası ilə bağlı zəruri olan sənədlər və ya onların lazımi qaydada təsdiq edilmiş surətləri vergi orqanının müraciətinə əsasən neçə gün müddətində təqdim edilməlidir?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
756. Səyyar vergi yoxlaması hansı formalarda keçirilir?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
935. İşəgötürən tərəfindən fiziki şəxsə banklararası kredit hərracında olan faiz dərəcəsindən aşağı faiz dərəcəsi ilə ssuda verildiyi halda hansı məbləğ muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlirdir?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
350. Faktiki ezamiyyə xərclərinin normadan artıq olan hissəsi gəlirdən hansı qaydada çıxılır?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
538. Yerin təkindən çıxarılan qiymətli və yarımqiymətli bəzək daşlarının hər kubmetri üçün mədən vergisi hansı dərəcə ilə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
564. Fiziki şəxsə dəymiş zərərlərin ödənilməsi ilə bağlı alınan kompensasiya ödənişləri gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
683. Gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq, təkrar idxal malları sayılan malları təqdim etmədən və ixrac olunduğu andakı vəziyyətdə ixrac etmiş şəxsin həmin malları idxal etməsi necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
328. Şəhər və rayon yarışlarında və müsabiqələrində pul şəklində alınan mükafatların dəyəri gəlir vergisinə necə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2018

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.