Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
¹764. Vergi yoxlamasını bilavasitə həyata keçirən vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin yaşayış binalarına (sahələrinə) orada yaşayan fiziki şəxslərin iradəsindən kənar və ya onların iradəsinə zidd olaraq daxil olmasına yol verilirmi?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
¹850. Vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxsin əmlakının hansı hissəsi siyahıya alına bilər?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
¹360. Hesablama texnikası üzrə təmir xərclərinin məhdudlaşdırılan həddi onların əvvəlki ilin sonuna qalıq dəyərinin neçə faizidir?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
¹888. Ödəmə mənbəyində verginin tutulmamasına və ya büdcəyə köçürülməməsinə görə kim məsuliyyət daşıyır?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
¹285. Siyahıya alınmış əmlakın hərracda satışından daxil olan pul vəsaiti vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə dövlət büdcəsinə yaranmış borcların ödənilməsi üçün kifayət etmədikdə və ya əmlak qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada hərracda satılmadıqda, vergi orqanı tərəfindən hansı tədbir görülməlidir?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
¹748. Hüquqi şəxsin ləğvi və ya yenidən təşkil edilməsi, hüquqi şəxs tərəfindən öz filialının və ya nümayəndəliyinin ləğv edilməsi, nümayəndəlik vasitəsi ilə fəaliyyətinin ləğvi, fərdi sahibkarın fəaliyyətinin ləğvi hallarında uçotdan çıxarılma Vergi Məcəlləsinin müvafiq maddəsində göstərilən müddətlər nəzərə alınmaqla kimin müraciətinə əsasən həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
¹759. Səyyar vergi yoxlaması neçə gündən artıq davam edə bilməz?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
¹340. Xeyriyyə təşkilatının sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlir hansı qaydada mənfəət vergisinə cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
¹295. Azərbaycan Respublikasında gəlir vergisinin ödəyicisi kimlərdir?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
¹712. Aşağıdakılardan hansı (kim) vergi məqsədləri üçün qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər sayılır?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
¹473. Müəssisələr əsas vəsaitlərə görə əmlak vergisini hansı dərəcə ilə ödəyirlər?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
¹14. Dövlət vergiləri ilə Muxtar Respublika vergiləri arasındakı fərq hansı vergi növü ilə müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
¹922. «Fərqlənmə nişanı»nın və «Xüsusi fərqlənmə nişanı»nın formaları hansı mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
¹993. Tovuz rayonunda fərdi qaydada aşıqlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs aylıq nə qədər sadələşdirilmiş vergi ödəməlidir?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
¹418. Vergi ödəyicisi il ərzində cari vergi ödəmələrinin məbləğini müəyyənləşdirməyin iki mümkün metodundan hansını seçdiyi barədə vergi orqanına nə vaxt məlumat verir?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
¹550. Mirasların dəyərinin hansı məbləğindən gəlir vergisi tutulur (mirasın ailə üzvlərindən alındığı hallar istisna olmaqla)?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
¹994. Bakı şəhərində fərdi qaydada toylarda aparıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs aylıq nə qədər sadələşdirilmiş vergi ödəməlidir?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
¹327. İstehsalatdan ayrılmaqla təhsil almağa göndərilmiş tələbələrə, aspirantlara (magistrlərə) müəssisə və təşkilatların hesabına ödənilən təqaüdün hansı hissəsi vergiyə cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
¹234. Təbii fəlakət və digər qarşısıalınmaz qüvvə nəticəsində vergi ödəyicisinə zərər dəydikdə, yaxud verginin birdəfəyə ödədiyi təqdirdə vergi ödəyicisinin iflasa uğramaq təhlükəsi olduqda vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi müddətləri vergi ili ərzində nə qədər uzadıla bilər?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
¹902. Vergi agenti ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçmişdirsə, qeyri-rezidentə hesablanan verginin ödənilməsini təsdiq edən ödəmə sənədi vergi agentinə ƏDV-nin məbləğini əvəzləşdirmək hüququnu verirmi?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
¹97. Vergi ödəyicisinin olduğu yer və ya yaşadığı yer dəyişdikdə vergi orqanına bu cür dəyişiklik baş verdiyi gündən neçə gün müddətində ərizə verilməlidir?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
¹776. Eyni şəxs vergi orqanları tərəfindən vergi ili ərzində necə dəfədən artıq müşahidəçi kimi dəvət oluna bilməz?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
¹757. Növbəti səyyar vergi yoxlaması keçirildikdə, vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinə vergi yoxlamasının başlanmasından azı neçə gün əvvəl yazılı bildiriş göndərilir?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
¹18. Vergitutma bazası nədir?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
¹774. Səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi zamanı bilavasitə vergi orqanlarının fəaliyyət dairəsinə aid olmayan sahələr üzrə xüsusi bilik və təcrübə tələb olunduqda hansı tədbir həyata keçirilə bilər?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
¹616. Fiziki şəxslər gəlir vergisini hansı büdcəyə ödəyirlər?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
¹901. Vergi agenti ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçməmişdirsə, (sadələşdirilmiş vergi ödəyicisidirsə) qeyri â– rezidentə ödənilən məbləğə ƏDV-ni necə hesablamalıdır?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
¹177. Məlumdur ki, vergi ödəyicisi vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borclarını bildirişdə göstərilən müddət ərzində ödəmədikdə vergi orqanı aktivləri barədə məlumatın 10 gün ərzində vergi orqanına təqdim edilməsini vergi ödəyicisindən tələb edə bilər. Həmin məlumatı əsas olmadan müəyyən edilən müddətdə təqdim etməyən vergi ödəyicisinə neçə manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
¹313. Qeyri sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə illik gəlirinin məbləği 30.000 manatdan artıq olan fiziki şəxsin gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı dərəcə tətbiq olunur?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
¹126. Müstəsna hallarda yuxarı vergi orqanının qərarına əsasən səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi müddəti neçə günə qədər artırıla bilər?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
¹226. Vergi orqanları vergiyə cəlb edilən hesabat dövrü qurtardıqdan sonra verginin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının hesablanmış [yenidən hesablanmış] məbləğini neçə il ərzində tutmaq hüququna malikdirlər?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
¹60. Azərbaycan Respublikasında qeyri-rezident hüquqi şəxsin və ya qeyri-rezident fiziki şəxsin daimi nümayəndəliyi həmin şəxslərin istənilən 12 ay ərzində Azərbaycan Respublikasında üst-üstə neçə gündən az olmayaraq sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirdiyi yerdir?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
¹900. ƏDV-nin məqsədləri üçün nəqletmenin həyata keçirildiyi yer [işlər, xidmətlər bu nəqletmə ilə bağlı olduqda] hara sayılır?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
¹750. Bank idarəsində hesab açmaq üçün vergi orqanına ərizə verildikdə vergi orqanı bu ərizə əsasında vergi ödəyicisinə neçə gündən gec olmayaraq şəhadətnamə-dublikat verir?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
¹186. Plombların vurulması və açılması arasındakı müddətdə nəzarət-ölçü cihazlarının göstəricilərində dəyişikliklərin edilməsinə, texnoloji avadanlıqlardakı plombların zədələnməsinə, istehsal olunmuş məhsulların aksiz markası ilə markalanmamasına, tam uçota alınmamasına, aksiz markalarının inventarizasiyasında kənarlaşmalara yol verilməsinə, eləcə də Vergi Məcəlləsinin 191.2-ci maddəsinin tələblərini pozmaqla hazır məhsulun istehsal sahəsindən kənara çıxarılmasına görə vergi ödəyicisinə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
¹856. Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının məbləğlərinin vergi ödəyicisinə qaytarılması qaydaları hansı orqan tərəfindən müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
¹36. Vergitutma məqsədləri üçün büdcə təşkilatını səciyyələndirən başlıca əlamətlər hansılardır?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
¹838. Vergi öhdəliyinin yaranması, dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi üçün əsaslar, həmçinin vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi qaydası və şərtləri hansı qanunvericilk aktı ilə müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
¹785. Xronometraj metodu ilə müşahidə zamanı müəyyən edilmiş göstəricilər nə zaman müvafiq aktla rəsmiləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
¹380. Qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyinə Azərbaycan Respublikasında ödənilən royaltidən ödəmə mənbəyində hansı faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
¹454. Azərbaycan Respublikası ərazisinə müvəqqəti idxal edilən mallar aksizə necə cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
¹580. Faktiki ezamiyyə xərclərinin normadan artıq olan hissəsi gəlirdən hansı qaydada çıxılır?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
¹166. Səyyar vergi yoxlamasının materiallarına baxılmanın nəticələri üzrə vergi orqanının rəhbəri [rəhbərin müavini] neçə gün müddətində qərar çıxarır?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
¹62. Vergitutma məqsədləri üçün qeyri-rezident müəssisəsinin və ya qeyri-rezident fiziki şəxsin istənilən 12 ay ərzində üst-üstə 90 gündən az müddətdə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərdiyi hər hansı yer daimi nümayəndəlik sayılmır. Bu halda Azərbaycan mənbəyindən əldə olunan gəlirdən hansı qaydada vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
¹903. Rezident olmayan və Azərbaycan Respublikasında ƏDV-nin ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçməmiş şəxsin rezident agentinin Azərbaycan Respublikasına mallar göndərməsi ƏDV-nin məqsədləri üçün kim tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat sayılır?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
¹87. Xüsusi vergi rejimində fəaliyyət göstərən müəssisələrin mərkəzləşdirilmiş qaydada yenidən uçota alınması və ya mərkəzləşdirilmiş uçotdan çıxarılması, onların xüsusi vergi rejimində fəaliyyətə başlaması və ya həmin fəaliyyəti dayandırması barədə onların mərkəzləşdirilmiş uçotunu aparan müvafiq vergi orqanına ərizə ilə müraciət etdiyi gündən sonra neçə gün müddətində həyata keçirilməlidir?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
¹565. Fiziki şəxslərin bilavasitə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalından əldə etdikləri gəlirləri gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
¹400. Əvvəllər gəlirdən çıxılmış ümidsiz borc ödənilirsə, əldə edilən məbləğ:
A.
B.
C.
D.
49 / 50
¹690. Aşağıdakılardan hansı Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün müəssisə anlayışına aid deyil?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
¹504. Torpaq vergisi hansı məbləğlərdə və hansı tarixlərindən gec olmayaraq ödənilir?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.