Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
935. İşəgötürən tərəfindən fiziki şəxsə banklararası kredit hərracında olan faiz dərəcəsindən aşağı faiz dərəcəsi ilə ssuda verildiyi halda hansı məbləğ muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlirdir?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
598. Ümidsiz borc məbləğinin gəlirdən çıxılmasına hansı halda yol verilir?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
407. Hüquqi şəxsin sahibliyi əvvəlki ilə nisbətən neçə faiz dəyişdikdə, bu dəyişikliyin baş verdiyi vergi ilindən başlayaraq əvvəlki vergi ilindən zərərin, gəlirdən çıxılmaların, əvəzləşdirmələrin keçirilməsinə müəyyən istisna hallardan başqa icazə verilmir?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
847. Aşağıdakı yerlərdən hansında vergi ödənilmir?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
42. Malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiymətləri müəyyənləşdirilərkən qiymətlərə təsir etməyən amil hansıdır?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
817. Vergilər əlaqəli məlumatlar və analoji vergi ödəyicisi barədə məlumatlar əsasında hesablandıqda, verginin məbləği necə müəyyənləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
264. Məhkəmənin qərarı əsasında əmlakın hərracda satışı zamanı hərracın təşkilatçısı qismində kim çıxış edir?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
791. Vergi ödəyicisi tərəfindən vergi qanunvericiliyinin bir neçə pozuntusuna yol verildikdə, maliyyə sanksiyaları hər pozuntuya münasibətdə necə tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
7. Mülkiyyət formasına, fiziki şəxslərin vətəndaşlığına və kapitalın yerinə görə vergi dərəcələri necə müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
424. Hansı halda ƏDV ödəyicilərinin dövlət reyestrində müvafiq düzəlişlər edilir?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
108. Vergi orqanı bank idarəsində hesab açmaq üçün şəhadətnamə-dublikatı vergi ödəyicisinə verdikdən sonra neçə gün müddətinə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə bu barədə məlumatı göndərir?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
626. Naxçıvan Muxtar Respublikasında və bələdiyyələrdə vergitutmanın ümumi əsasları və vergilər hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
595. Vergi ödəyicisi kassa metodundan istifadə etdikdə, xərcin çəkilməsi vaxtı hansı vaxt sayılır?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
341. Xeyriyyə təşkilatlarının sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlirdən başqa digər gəlirləri hansı dərəcə ilə mənfəət vergisinə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
189. Vergi orqanı tərəfindən verilən şəhadətnamə-dublikat olmadan sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən hüquqi və fiziki şəxslərə hesablaşma hesabı və ya digər hesablar açdığına görə banklara və bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən digər kredit təşkilatlarına hər açılmış hesab üçün hansı məbləğdə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
99. Vergi ödəyicisi vergi orqanında uçota alınmaq üçün verdiyi ərizə formasında olan məlumatlarda hər hansı dəyişiklik baş verdikdə, dəyişiklik baş verən gündən neçə gün müddətində vergi orqanına məlumat verməlidir?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
538. Yerin təkindən çıxarılan qiymətli və yarımqiymətli bəzək daşlarının hər kubmetri üçün mədən vergisi hansı dərəcə ilə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
47. Qiymətləri Azərbaycan Respublikasının Tarif Şurası tərəfindən tənzimlənən mallar (işlər, xidmətlər) təqdim olunarkan (ixrac istisna olmaqla) və alınarkan vergitutma məqsədləri üçün hansı qiymətlər əsas götürülür?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
953. Fiziki şəxsin təqvim ili ərzində ailə üzvlərindən aldığı hədiyyə, maddi yardım və miraslar hansı faiz dərəcəsi ilə vergiyə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
779. Səyyar vergi yoxlamasının materiallarına baxılmanın nəticələri üzrə vergi orqanının rəhbəri (rəhbərin müavini) neçə gün müddətində qərar çıxarır?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
338. Azərbaycan Respublikasında mənfəət vergisinin ödəyiciləri kimlərdir?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
660. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan vergi ödəyicisinin ailə üzvlərinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
224. Verginin hesablanması barədə bildirişdə aşağıdakılardan hansı göstərilmir?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
356. Əsas vəsaitlərin (vəsaitin) təqdim edilməsindən əldə olunan məbləğ həmin əsas vəsaitlərin (vəsaitin) qalıq dəyərindən artıq olduqda, yaranmış fərq:
A.
B.
C.
D.
25 / 50
137. Səyyar vergi yoxlamasını keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsinin vergi yoxlaması keçirilən vergi ödəyicisinin ərazilərinin, binalarının, habelə sənədlərin və əşyaların baxışını keçirmək hüququ hansı məqsəd daşıyır?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
487. Xarici dövlətlərin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və Vergi Məcəlləsinin 211.1.1-ci maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının ərazisini tərk edən zaman yol vergisinə cəlb olunmalı hallarda minik avtomobilləri üçün yol vergisi hansı göstəricilər əsasında hesablanır?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
463. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan şampan şərabına tətbiq olunan aksizin dərəcəsi aşağıdakılardan hansıdır?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
523. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 211.1.1.3-cü maddəsində (yük avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri üçün oxların sayından və Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı müddətdən asılı olaraq vergi hesablanması) göstərilən verginin məbləği ağır çəkili avtonəqliyyat vasitələri ilə yüklərin daşınmasına görə nəqliyyat vasitələrinin yüklə birlikdə ümumi çəkisi 37-41 tonadək olduqda Azərbaycan Respublikasının ərazisində qət edilən yolun hər kilometri üçün nə qədər artırılır?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
328. Şəhər və rayon yarışlarında və müsabiqələrində pul şəklində alınan mükafatların dəyəri gəlir vergisinə necə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
573. Aşağıdakı hansı fiziki şəxslərin hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 100 manat məbləğində azaldılır?
1. həlak olmuş, yaxud sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin valideynləri, habelə vəzifələrinin icrası zamanı həlak olmuş dövlət qulluqçularının valideynləri və arvadları [ərləri]. [Bu şəxslərin arvadlarına [ərlərinə] güzəşt o halda verilir ki, onlar təkrar nikaha girmiş olmasınlar]
2. müharibə əlilləri
3. I və II qrup əlillər [müharibə əlillərindən başqa]
4. 1990-cı il yanvarın 20-də SSRİ qoşunlarının müdaxiləsi nəticəsində, habelə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi zamanı həlak olmuş şəxslərin valideynləri və arvadları [ərləri]. [Bu şəxslərin arvadlarına [ərlərinə] güzəşt o halda verilir ki, onlar təkrar nikaha girmiş olmasınlar]
5. Əfqanıstana və döyüş əməliyyatları aparılan başqa ölkələrə göndərilmiş hərbi qulluqçular və təlim-yoxlama toplanışlarına çağırılmış hərbi vəzifəlilər
A.
B.
C.
D.
31 / 50
367. Geoloji-kəşfiyyat işlərinə və təbii ehtiyatların hasilatına hazırlıq işlərinə çəkilən xərclər hansı qaydada gəlirdən çıxılır?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
611. Qeyri-rezidentlərin daimi nümayəndəliklərinə Azərbaycan Respublikasında ödənilmiş icarə haqqından ödəmə mənbəyində vergi hansı dərəcə ilə tutulur?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
938. İşçinin işə götürənə olan borcunun və ya öhdəliyinin bağışlanıldığı halda həmin borcun və ya öhdəliyin məbləği hansı gəlirə aiddir?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
635. Mülkiyyət formasından və ya fiziki şəxslərin vətəndaşlığından və ya kapitalın yerindən asılı olaraq vergilərin müxtəlif dərəcələri müəyyən edilə bilərmi?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
352. Gəlir götürmək məqsədi ilə aparılan elmi-tədqiqat, layihə axtarış və təcrübə-konstruktor işlərinə çəkilən xərclər hansı halda gəlirdən çıxıla bilər?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
63. Vergi orqanları məhkəmələrə iddia ərizələrinin verilməsi üçün dövlət rüsumunu hansı miqdarda ödəyirlər?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
719. Aşağıdakılardan hansı qanunvericilik aktları vergi orqanlarının fəaliyyətinin hüquqi əsaslarına daxil deyil?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
763. Səyyar vergi yoxlaması zamanı vergi ödəyicisi vergi yoxlaması aktı ilə və ya onun hər hansı bir hissəsi ilə razılaşmadıqda vergi yoxlaması aktının verilməsi günündən neçə gün müddətində müvafiq vergi orqanına aktı imzalamamasının səbəblərini izah edə, yaxud akta və ya onun ayrı-ayrı hissələrinə öz etirazını yazılı surətdə bildirə bilər?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
860. Vergi öhdəliyinə aşağıdakı hansı hallarda xitam verilmiş hesab olunmur?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
879. Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik yaratmayan qeyri-rezident fiziki şəxsə muzdlu işlə əlaqədar gəlir ödənilərkən hansı dərəcə ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
533. Avtonəqliyyat vasitələrini dövlət qeydiyyatına alan müvafiq icra hakimiyyəti orqanı hansı tarixədək yeni qeydiyyata alınmış və qeydiyyatdan çıxarılmış avtonəqliyyat vasitələri barədə məlumatı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi formada müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edir?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
691. Fiziki şəxs və (və ya) xeyriyyə təşkilatı tərəfindən həyata keçirilən və maddi və ya digər köməyə (yardıma) ehtiyacı olan fiziki şəxslərə və ya bilavasitə bu cür kömək (yardım) göstərən təşkilatlara, o cümlədən xeyriyyə təşkilatlarına, birbaşa bu cür təmənnasız kömək (yardım) göstərməkdən, o cümlədən əvəzsiz pul köçürməkdən ibarət olan fəaliyyət, yaxud Vergi Məcəlləsində digər hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, ictimai mənafelər naminə həyata keçirilən elmi, təhsil və ya başqa fəaliyyət necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
247. Vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxsin hansı əmlakı siyahıya alına bilər?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
775. Aşağıdakılardan hansı səyyar vergi yoxlaması zamanı ekspertizanın təyin edilməsi və keçirilməsi zamanı yoxlanılan şəxsin hüquqlarına daxil deyil?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
945. Hansı gəlir qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
631. Vergi azadolmalarının və güzəştlərinin verilməsi ilə bağlı müddəalar hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyənləşdirilir
A.
B.
C.
D.
47 / 50
21. Fiziki şəxs vergi ilində Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı son gündən etibarən bu vergi ilinin sonunadək olan dövr ərzində hansı şərtlə Azərbaycan Respublikasının qeyri-rezidenti sayılır?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
66. Vergi orqanları işçilərinin sosial müdafiəsi, o cümlədən vergi orqanlarının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, vergi sahəsində elmi-texniki potensialın artırılması məqsədi ilə vergi orqanlarının büdcədənkənar fondu hansı qaydada yaradılır?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
815. Vergi orqanlarının vergilər üzrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınması haqqında sərəncamları bank və digər kredit təşkilatı tərəfindən aşağıdakı hansı qanuvericilik aktına müvafiq olaraq ödənişlərin növbəliliyi ardıcıllığına uyğun olaraq icra edilir?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
579. Aşağıdakılardan hansılar gəlirdən çıxılmayan xərclərə aiddir? 
1. qeyri-kommersiya fəaliyyəti ilə bağlı çəkilən xərclər 
2. əsas vəsaitlərin alınmasına və qurulmasına çəkilən xərclər 
3. dövriyyə vəsaitlərinin alınmasına və gətirilməsinə çəkilən xərclər 
4. faktiki ezamiyyə xərclərinin normadan artıq olan hissəsi 
5. norma həddində ehtiyat fondlarına ayırmalar üzrə çəkilən xərclər
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2017

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.