Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
¹125. Aşağıda göstərilən hallardan hansı biri olduqda, yuxarı vergi orqanının əsaslandırılmış qərarına əsasən səyyar vergi yoxlamasının nəticələri üzrə aktın tərtibi müddəti 30 gündən çox olmayan müddətə uzadıla bilər?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
¹39. Vergi Məcəlləsində başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, vergitutma məqsədləri üçün malların [işlərin, xidmətlərin] qiyməti kimi hansı qiymət qəbul edilir?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
¹850. Vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxsin əmlakının hansı hissəsi siyahıya alına bilər?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
¹425. Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş hallarda ƏDV ödəyicisi haqqında rəsmi sorğulara əsasən sorğu edənə hansı sənəd verilir?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
¹284. Vergi orqanının vergi ödəyicisinə hesabladığı vergi hesablamalarının səhv olduğunu sübut etmək vəzifəsi kimin üzərinə qoyulur?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
¹958. Təhsil və ya müalicə haqları almış şəxslərə güzəşt hansı halda verilir?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
¹882. Əmtəə-material ehtiyatlarının uçotunu apararkən vergi ödəyicisi mənəvi cəhətdən köhnəlmiş və ya dəbdən düşmüş qüsurlu malın, yaxud digər səbəblər üzündən istehsalına çəkilmiş xərclərdən (satınalma qiymətindən) yüksək qiymətə satıla bilməyən malın (məhsulun) dəyərini hansı göstərici (qiymət) əsas götürməklə qiymətləndirə bilər?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
¹189. Vergi orqanı tərəfindən verilən şəhadətnamə-dublikat olmadan sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən hüquqi və fiziki şəxslərə hesablaşma hesabı və ya digər hesablar açdığına görə banklara və bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən digər kredit təşkilatlarına hər açılmış hesab üçün hansı məbləğdə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
¹845. Vergi ödəyicisinə verginin hesablanması haqqında hansı sənəd göndərilir?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
¹303. İşçinin işə götürənə olan borcunun və ya öhdəliyinin bağışlanıldığı halda həmin borcun və ya öhdəliyin məbləği hansı gəlirə aiddir?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
¹820. Verginin hesablanması üçün vergi ödəyicisi barədə vergi orqanında bir neçə əlaqəli məlumat olduqda vergi necə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
¹728. Vergi orqanlarının vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar digər dövlət hakimiyyəti orqanları vergi orqanlarına kömək etməyə və zəruri hallarda müəyyən edilmiş qaydada onlara lazımi məlumatları verməyə borcludurlarmı?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
¹162. Səyyar vergi yoxlaması zamanı dəvət edilən müşahidəçilər ən azı neçə nəfər olmalıdır?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
¹62. Vergitutma məqsədləri üçün qeyri-rezident müəssisəsinin və ya qeyri-rezident fiziki şəxsin istənilən 12 ay ərzində üst-üstə 90 gündən az müddətdə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərdiyi hər hansı yer daimi nümayəndəlik sayılmır. Bu halda Azərbaycan mənbəyindən əldə olunan gəlirdən hansı qaydada vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
¹122. Vergi Məcəlləsinin 37.6-cı maddəsində göstərilir ki, kameral vergi yoxlaması zamanı vergi orqanı kameral yoxlamanın keçirilməsi üçün müəyyən edilmiş qaydalara riayət etmədikdə, vergi ödəyicisinin səyyar vergi yoxlaması keçirilən zaman vergi orqanının təklifi əsasında həmin yoxlamanın keçirildiyi vaxta qədər yol verdiyi və kameral yoxlama zamanı müəyyən edilə bilən səhvləri 30 gün müddətində düzəltmək (aradan qaldırmaq) hüququ vardır. Həmin müddət bitənədək, yol verdiyi vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə vergi ödəyicisinə qarşı hansı məsuliyyət tədbirləri görülə bilər?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
¹974. İstehsalatdan ayrılmaqla təhsil almağa göndərilmiş tələbələrə, aspirantlara [magistrlərə] müəssisə və təşkilatların hesabına ödənilən təqaüdün hansı hissəsi vergiyə cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
¹152. Səyyar vergi yoxlaması zamanı vergi ödəyicisi sənədləri və nümunə kimi əşyaları vermədiyi halda vergi orqanı tərəfindən hansı tədbirlər görülür?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
¹264. Məhkəmənin qərarı əsasında əmlakın hərracda satışı zamanı hərracın təşkilatçısı qismində kim çıxış edir?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
¹510. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və bir ilə qədər qalan, mühərrikinin həcmi 4000 kub santimetrdən çox olan xarici dövlətlərin minik avtomobilləri üçün hansı məbləğdə yol vergisi ödənilməlidir?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
¹119. Kameral vergi yoxlaması nəticəsində vergi bəyannaməsində vergilərin düzgün hesablanmaması [vergi məbləğinin az və ya artıq göstərilməsi] aşkar edildikdə, vergi ödəyicisinə neçə iş günü müddətində Vergilər Nazirliyinin müəyyən etdiyi formada vergilərin hesablanmasına dair vergi orqanının qərarı göndərilir?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
¹837. Banklar və bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən digər kredit təşkilatları aşağıdakılardan hansını etməyə borclu deyil?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
¹72. Hansı halda vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən vergi ödəyicilərinə münasibətdə öz xidməti vəzifələrini həyata keçirmək yolverilməzdir?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
¹215. Bir hüquqi şəxs təşkilati-hüquqi formasının dəyişdirilməsi yolu ilə digər hüquqi şəxsə çevrildikdə, onun vergilərin ödənilməsinə dair öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üzrə hüquqi varisi hansı şəxs sayılır?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
¹116. Vergi orqanı tərəfindən yoxlanılmış vergi dövrü üçün vergi ödəyicisinin ödədiyi və ya ödəməli olduğu vergilər üzrə səyyar vergi yoxlamalarının keçirilməsi hansı hallarda qadağan deyildir?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
¹685. Yüklərin və sərnişinlərin Azərbaycan Respublikası ilə (Azərbaycan Respublikasının sərhədlərindən) digər dövlətlərdəki məntəqə arasında daşınması necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
¹670. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “İştirakçı” anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
¹304. İşəgötürən tərəfindən ödənilən sığorta haqları hansı gəlirə aiddir?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
¹905. Bir hissəsi vergi ödəyicisinin sahibkarlıq fəaliyyəti, digər hissəsi isə başqa məqsədlər üçün nəzərdə tutulan vergiyə cəlb olunan əməliyyatlara görə və malların idxalı üçün vergi ödəyicisinə verilmiş elektron vergi hesab-fakturaları üzrə onun tərəfindən nağdsız qaydada ƏDV-nin depozit hesabı vasitəsilə ödənilmiş ƏDV-nin məbləği hansı qaydada əvəzləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
¹324. Fiziki şəxsin əsas iş yerində (əmək kitabçasının olduğu yerdə) illik gəliri 3000 manatadək olduqda, gəlir vergisinə münasibətdə hansı məbləğdə azadolma tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
¹615. Hansı uçot metodundan istifadə olunarkən, vergi ödəyicisi gəlir əldə edirsə və ya onun faiz gəliri, yaxud əmlakın icarəyə verilməsindən gəlir əldə etmək hüququ vardırsa, borc öhdəliklərinin və ya icarə müqaviləsi üzrə ödəmənin müddətinin qurtardığı vaxt gəlir almaq hüququnun əldə edildiyi vaxt sayılır?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
¹777. Vergi Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş hallarda səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi zamanı müşahidəçilər neçə nəfərdən az olmayaraq dəvət edilir?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
¹92. Yerli (bələdiyyələrin) vergi ödəyicilərinin uçotu hansı orqan tərəfindən aparılır?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
¹517. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və üç ayadək qalan, oxlarının sayı 4-dək olan xarici dövlətlərin yük avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri üçün hansı məbləğdə yol vergisi ödənilməlidir?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
¹134. Səyyar vergi yoxlaması keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxslərinin vergi ödəyicisinin sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün istifadə etdiyi ərazisinə və ya binasına (yaşayış binaları (sahələri) istisna olmaqla) bilavasitə daxil olması həmin şəxslər tərəfindən hansı sənədləri təqdim etdikdən sonra həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
¹429. ƏDV tutulan əməliyyatı göstərin:
A.
B.
C.
D.
36 / 50
¹878. Aşağıdakılardan hansı gəlirdən çıxılan məbləğlərə aiddir?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
¹639. Vergilər haqqında qanunvericiliyin bütün ziddiyyətləri və aydın olmayan məqamları kimin xeyrinə şərh edilməlidir?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
¹549. Xaricdə müalicə haqlarını ödəmək üçün fiziki şəxsə verilən maddi yardımın dəyərinin hansı məbləğindən vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
¹792. Şəxs aşağıda müəyyən olunmuş hallardan hansı olduqda, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilə bilər?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
¹585. Tam amortizasiya olunmuş əsas vəsaitlər istismara yararlı olduğu hallarda onların illik amortizasiya norması neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
¹606. Təmir xərclərinin faktiki məbləği məhdudlaşdırılan məbləğdən az olduqda, hansı qaydada gəlirdən çıxılır?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
¹249. Vergi ödəyicisinin əmlakının siyahıya alınması zamanı hazır məhsullar neçənci növbədə siyahıya alınır?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
¹743. VergiĀ nəzarətinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə vergiyə cəlb olunan gəliri Azərbaycan mənbəyindən olan və bu gəlirdən ödəmə yerində vergi tutulmayan qeyri-rezidentlər hansı vergi orqanlarında uçotaĀ alınır?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
¹98. Vergi ödəyicisinin vergi uçotunda olduğu vergi orqanına olduğu yerin və ya yaşadığı yerin dəyişdiyi barədə ərizə ilə müraciət etdiyi gündən sonra neçə gün müddətində həmin vergi orqanı vergi ödəyicisinin yenidən uçota alınmasını həyata keçirməlidir?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
¹112. Vergi orqanları tərəfindən keçirilən yoxlamalar hansı formalarda ola bilər?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
¹209. Vergi öhdəliyi nədir?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
¹388. Vergi uçotunun məqsədləri üçün vergi ödəyicisi kassa metodundan istifadə etdikdə, xərcin çəkilməsi vaxtı hansı vaxt sayılır?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
¹226. Vergi orqanları vergiyə cəlb edilən hesabat dövrü qurtardıqdan sonra verginin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının hesablanmış [yenidən hesablanmış] məbləğini neçə il ərzində tutmaq hüququna malikdirlər?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
¹229. Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi müddətləri hansı halda müəyyən edilmiş müddətdən daha gec müddətə dəyişdirilə bilər?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
¹936. İşə götürənin öz işçisinə malı, işi və ya xidməti təqdim etdiyi, yaxud hədiyyə verdiyi halda - bu cür malların, işlərin və xidmətlərin bazar qiyməti ilə dəyəri muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlirə aid edilə bilərmi?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2018

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.