Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
¹7. Mülkiyyət formasına, fiziki şəxslərin vətəndaşlığına və kapitalın yerinə görə vergi dərəcələri necə müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
¹656. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Vergi ödəyicisi” anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
¹914. Azərbaycan Respublikasında içməli spirtə tətbiq olunan aksizin dərəcəsi nə qədərdir?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
¹276. Vergi öhdəliyinin icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə məhkəmənin qərarı əsasında keçirilən hərrac hansı halda baş tutmamış hesab olunur?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
¹18. Vergitutma bazası nədir?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
¹785. Xronometraj metodu ilə müşahidə zamanı müəyyən edilmiş göstəricilər nə zaman müvafiq aktla rəsmiləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
¹155. Səyyar vergi yoxlaması zamanı əlavə ekspertiza nə vaxt təyin edilir?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
¹93. Vergi ödəyiciləri olan hüquqi şəxslər (kommersiya hüquqi şəxsləri habelə xarici kommersiya hüquqi şəxsinin nümayəndəlik və filialları istisna olmaqla) hansı halda vergi orqanında uçota alına bilməzlər?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
¹913. İdxal mallarına görə aksizlər nə vaxt əvəzləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
¹968. Yerli bank və xarici bankın Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən filialı tərəfindən fiziki şəxslərin əmanəti üzrə ödənilən illik faiz gəlirləri, habelə emitent tərəfindən investisiya qiymətli kağızları üzrə ödənilən dividend, diskont (istiqrazların nominalından aşağı yerləşdirilməsi nəticəsində yaranmış fərq) və faiz gəlirləri 2016-cı il fevralın 1-dən etibarən neçə il müddətində gəlir vergisindən azaddır?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
¹307. Aşağıdakılardan hansı sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aiddir?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
¹296. Rezident fiziki şəxslərin gəlirləri üzrə vergitutma obyekti nədir?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
¹392. Borc öhdəliyi üzrə faizlər və ya əmlakın icarə haqqı ödənilərkən borc öhdəliyi və ya icarə müqaviləsi üzrə ödənişin müddəti bir neçə hesabat dövrünü əhatə edirsə, xərc hansı qaydada bölüşdürülür?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
¹427. Vergi ödəyicisinin vergiyə cəlb olunan əməliyyatlarının ümumi məbləği əvvəlki tam 12 təqvim ayı ərzində hansı məbləğdən çox olmadığı halda vergi ödəyicisi son qeydiyyatın qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən bir il keçdikdən sonra qeydiyyatın ləğv olunması barədə ərizə verə bilər?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
¹144. Səyyar vergi yoxlaması keçirildiyi zaman əşyaların nümunə kimi götürülməsinə görə yoxlamanı həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsi həmin gün vergi orqanının rəhbərinə və ya onun müavininə nə verməlidir?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
¹416. Gəlir [mənfəət] vergisi üzrə rüblük cari ödəmənin məbləği əvvəlki vergi ilində hesablanmış vergi məbləğinin hansı hissəsini təşkil edir? 
A.
B.
C.
D.
17 / 50
¹341. Xeyriyyə təşkilatlarının sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlirdən başqa digər gəlirləri hansı dərəcə ilə mənfəət vergisinə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
¹180. Vergi Məcəlləsinin 65-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş qaydada vergilər üzrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınması üçün kredit təşkilatlarına və ya bank əməliyyatları aparan şəxslərə sərəncamın verildiyi tarixdən, kredit təşkilatlarında və ya bank əməliyyatları aparan şəxslərdə hesabları olmadığı halda Məcəllənin 65.1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş bildirişdə göstərilən müddətin başa çatdığı tarixdən vergi ödəyicisi tərəfindən onun kassasından, AR-nın Mülki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hesabdan pul vəsaitinin silinməsi növbəliliyi pozulmaqla, nağd qaydada məxaric əməliyyatları aparıldıqda â– aparılmış məxaric əməliyyatlarının neçə faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
¹368. Qeyri-maddi aktivlərin alınmasına və ya istehsalına çəkilən xərclər vergi ödəyicisinin vergiyə cəlb olunan gəlirinin hesablanması zamanı gəlirdən çıxılmışdırsa, həmin xərclər amortizasiya olunmalı qeyri-maddi aktivlərin dəyərinə aid edilirmi?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
¹653. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Şəxs” anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
¹123. Növbədənkənar səyyar vergi yoxlaması keçirildikdə, vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinə vergi yoxlamasının başlanmasından azı neçə gün əvvəl yazılı bildiriş göndərilir?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
¹595. Vergi ödəyicisi kassa metodundan istifadə etdikdə, xərcin çəkilməsi vaxtı hansı vaxt sayılır?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
¹997. Lənkəran şəhərində fərdi foto fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs aylıq nə qədər sadələşdirilmiş vergi ödəməlidir?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
¹974. İstehsalatdan ayrılmaqla təhsil almağa göndərilmiş tələbələrə, aspirantlara [magistrlərə] müəssisə və təşkilatların hesabına ödənilən təqaüdün hansı hissəsi vergiyə cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
¹423. ƏDV-nin ödəyicilərinin reyestri hansı orqan tərəfindən aparılır?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
¹792. Şəxs aşağıda müəyyən olunmuş hallardan hansı olduqda, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilə bilər?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
¹560. Fiziki şəxsin aylıq gəliri 2500 manatadək olduqda, gəlir vergisinə münasibətdə hansı məbləğdə azadolma tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
¹807. Vergi orqanlarının qərarlarından (aktlarından), habelə vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət qanunla müəyyən edilmiş qaydada hansı orqana verilir ?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
¹284. Vergi orqanının vergi ödəyicisinə hesabladığı vergi hesablamalarının səhv olduğunu sübut etmək vəzifəsi kimin üzərinə qoyulur?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
¹177. Məlumdur ki, vergi ödəyicisi vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borclarını bildirişdə göstərilən müddət ərzində ödəmədikdə vergi orqanı aktivləri barədə məlumatın 10 gün ərzində vergi orqanına təqdim edilməsini vergi ödəyicisindən tələb edə bilər. Həmin məlumatı əsas olmadan müəyyən edilən müddətdə təqdim etməyən vergi ödəyicisinə neçə manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
¹39. Vergi Məcəlləsində başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, vergitutma məqsədləri üçün malların [işlərin, xidmətlərin] qiyməti kimi hansı qiymət qəbul edilir?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
¹288. Siyahıya alınmış əmlakın hərracda satılmasından əldə edilən məbləğlər tənbeh tədbirinin yönəldilməsi və əmlakın satışı üzrə xərclərin, sonra isə vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə dövlət büdcəsinə yaranmış borcların ödənilməsinə yönəldikdən sonra vəsaitin qalan hissəsi necə istifadə edilir?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
¹876. Məcburi köçkün statusuna malik vergi ödəyicisinin əlavə iş yeri üzrə muzdlu işdən aylıq gəliri 240 manat olmuşdur və onun himayəsində daimi qulluq tələb edən I qrup əlil və təqaüdçü vardır. Bu halda qanunla müəyyən edilmiş azadolmaları və güzəştləri nəzərə almaqla gəlir vergisini hesablayın
A.
B.
C.
D.
34 / 50
¹393. Hüquqi şəxs yaratmadan birgə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər həmin fəaliyyətdən əldə etdikləri birgə gəliri hansı qaydada bölüşdürürlər?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
¹257. Vergi ödəyicisinin əmlakının siyahıya alınması zamanı siyahıya alınan bütün əmlak baxış üçün hansı şəxslərə təqdim edilir?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
¹348. Sahibkarlıq fəaliyyəti əyləncə və sosial xarakter daşıyan vergi ödəyicisinin xərcləri bü cür fəaliyyət çərçivəsində çəkilirsə, əyləncə və sosial xərclər gəlirdən hansı qaydada çıxılır?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
¹631. Vergi azadolmalarının və güzəştlərinin verilməsi ilə bağlı müddəalar hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyənləşdirilir
A.
B.
C.
D.
38 / 50
¹851. Vergi ödəyicisinin əmlakı siyahıya alındıqdan sonra neçə gün müddətində vergi öhdəliyi yerinə yetirilmədikdə, vergi orqanı vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə dövlət büdcəsinə yaranmış borclarının ödənilməsinin təmin olunması məqsədi ilə siyahıya alınmış əmlakın zəruri və kifayət olan həcmdə ixtisaslaşdırılmış açıq hərracda satılması haqqında qərar qəbul olunması üçün məhkəməyə müraciət edə bilər?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
¹721. Vergi orqanları işçilərinin sosial müdafiəsi, o cümlədən vergi orqanlarının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, vergi sahəsində elmi-texniki potensialın artırılması məqsədilə hansı vəsait hesabına bu orqanların büdcədənkənar fondu yaradılır?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
¹362. Nəqliyyat vasitələri üzrə təmir xərclərinin yuxarı həddi necə faizdir?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
¹593. Vergi ödəyicisinin istifadə etdiyi uçot metodu dəyişdirilərkən verginin məbləğinə təsir göstərən mühasibat əməliyyatlarına düzəlişlər nə vaxt aparılmalıdır?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
¹920. Hesabat dövrü üçün sadələşdirilmiş verginin məbləği (mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində sərnişin və yük daşımalarını (o cümlədən taksi ilə) və yaxud həmin daşımaları müqavilə əsasında digər şəxslər vasitəsi ilə həyata keçirən şəxslər, idman oyunları ilə əlaqədar aparılan mərc oyunlarının operatoru və satıcıları olan şəxslər, mülkiyyətində olan yaşayış və qeyri-yaşayış, torpaq sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən şəxslər, fəaliyyət zamanı işçi cəlb edən fiziki şəxslər istisna olmaqla, Vergi Məcəlləsinin 220.10-cu maddəsində nəzərdə tutulan fəaliyyət növləri ilə fərdi qaydada məşğul olan fiziki şəxslər istisna olmaqla) vergi dərəcəsini hansı göstəriciyə tətbiq etməklə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
¹255. Əmlakın siyahıya alınmasını həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsləri vergi ödəyicisinə [onun nümayəndəsinə] hansı sənədləri təqdim etməlidirlər?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
¹774. Səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi zamanı bilavasitə vergi orqanlarının fəaliyyət dairəsinə aid olmayan sahələr üzrə xüsusi bilik və təcrübə tələb olunduqda hansı tədbir həyata keçirilə bilər?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
¹818. Vergi ödəyicisi barədə əlaqəli məlumatları əldə etmək mümkün olmadıqda, vergilər necə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
¹984. Daimi qulluq tələb edən sağlamlıq imkanları məhdud uşağa və ya I qrup əlilə baxan və onunla birlikdə yaşayan valideynlərdən birinin [özlərinin istəyi ilə], arvad [ər], himayəçi və ya qəyyumun hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri hansı məbləğdə azaldılır?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
¹346. Aşağıdakı xərclərdən hansının gəlirdən çıxılmasına yol verilmir?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
¹768. Sənədlərin və nümunə kimi əşyaların götürülməsinə hansı hallarda yol verilir?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
¹555. Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə ödənilən müavinətdən gəlir vergisi hansı qaydada tutulur?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
¹597. Əyləncə və yemək xərcləri, habelə işçilərin mənzil və digər sosial xarakterli xərcləri gəlirdən hansı qaydada çıxılır?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2018

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.