Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
¹325. Fiziki şəxsə dəymiş zərərlərin ödənilməsi ilə bağlı alınan kompensasiya ödənişləri gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
¹113. Vergi ödəyicisinin hansı vergilər üzrə son 3 təqvim ilindən çox olmayan fəaliyyəti üzrə səyyar vergi yoxlaması aparılır?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
¹43. Malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiyməti sonrakı [təkrar] satış qiymətinə əsasən hansı qaydada müəyyənləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
¹505. Fiziki şəxslərin torpaq vergisi (kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlara görə torpaq vergisi istisna olmaqla) hara ödənilir?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
¹798. Verginin (o cümlədən ödəmə mənbəyində verginin) hesabatda göstərilən məbləği verginin hesabatda göstərilməli olan məbləğinə nisbətən azaldılmışdırsa, habelə büdcəyə çatası vergi məbləği hesabat təqdim etməməklə yayındırılmışdırsa, vergi ödəyicisinə azaldılmış və ya yayındırılmış vergi məbləğinin (kameral vergi yoxlaması nəticəsində hesablanmış əlavə vergi məbləği istisna olmaqla) neçə faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
¹297. Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik vasitəsilə fəaliyyət göstərən qeyri-rezident fiziki şəxsin daimi nümayəndəliyi ilə əlaqədar olan gəlirindən vergi necə tutulur?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
¹445. Agent ƏDV üzrə vergi ödəyicisi olduqda, agentin digər şəxsdən [vəkalət verəndən] aldığı elektron vergi hesab-fakturası ona ƏDV məbləğini əvəzləşdirmək hüququ verirmi?Ā 
A.
B.
C.
D.
8 / 50
¹655. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Fiziki şəxs” anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
¹293. Siyahıya alınmış əmlakın açıq hərracda satılmasında hərracın sifarişçisi qismində kim çıxış edir?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
¹975. Şəhər və rayon yarışlarında və müsabiqələrində pul şəklində alınan mükafatların dəyəri gəlir vergisinə necə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
¹147. Səyyar vergi yoxlaması zamanı nümunə kimi götürülmüş əşyalar istehlak xassələrini itirmədiyi halda, həmin əşyalar kimə verilir?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
¹546. Hüquqi şəxsin sahibliyi əvvəlki ilə nisbətən neçə faiz dəyişdikdə, bu dəyişikliyin baş verdiyi vergi ilindən başlayaraq əvvəlki vergi ilindən zərərin, gəlirdən çıxılmaların, əvəzləşdirmələrin keçirilməsinə (Vergi Məcəlləsində göstərilən hallar istisna edilməklə) icazə verilmir?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
¹841. Yenidən təşkil edilən hüquqi şəxsin vergi öhdəliklərini aşağıdakı şəxslərdən hansı yerinə yetirir?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
¹178. Verginin [o cümlədən ödəmə mənbəyində verginin] hesabatda göstərilən məbləği verginin hesabatda göstərilməli olan məbləğinə nisbətən azaldılmışdırsa, habelə büdcəyə çatası vergi məbləği hesabat təqdim etməməklə yayındırılmışdırsa, vergi ödəyicisinə hansı məbləğdə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
¹736. Aşağıdakılardan hansı vergi orqanı və onun vəzifəli şəxsləri tərəfindən vergi ödəyicisi barədə əldə edilən məlumat olmaqla kommersiya və vergi sirriĀ  hesab olunur?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
¹421. Əvvəlki vergi ilində fəaliyyəti olmayan vergi ödəyiciləri rüb başa çatdıqdan sonra hansı müddətdə cari vergi ödəmələrini (mənfəət, gəlir) aparmalı və rüb ərzində mənfəətdən və ya gəlirdən hesablanmış cari vergi məbləği barədə vergi orqanına arayış təqdim etməlidirlər?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
¹267. Qanunvericiliyə uyğun olaraq hərracda iştirak etmək hüququnu əldə etmiş şəxslərə satışa çıxarılan əmlakla tanış olmaq imkanı nə vaxtdan yaradılır?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
¹377. Həyatın yığım sığortası üzrə sığorta olunanın ödədiyi və ya onun xeyrinə ödənilən sığorta haqları ilə sığorta ödənişləri arasındakı fərq kimi alınan gəlirdən ödəniş mənbəyində hansı faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
¹151. Səyyar vergi yoxlaması zamanı sənədlərin və əşyaların nümunə kimi götürülməsi barədə hansı sənəd tərtib olunur?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
¹281. Əmlakın satılmasından əldə edilən məbləğlər ilk növbədə hansı ödənişin yerinə yetirilməsinə yönəldilir?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
¹781. Operativ vergi nəzarətini həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsləri tərəfindən öz səlahiyyətləri çərçivəsində vergi ödəyicilərinin ərazilərinə və ya binalarına (yaşayış binaları (sahələri) istisna olmaqla) daxil olması, ərazilərinə, binalarına (yaşayış binaları (sahələri) istisna olmaqla), habelə sənədlərinə və əşyalarına baxış keçirilməsi, sənədlərin tələb edilməsi, sənədləri və nümunə kimi əşyaları götürməsi, ekspert cəlb edilməsi, mütəxəssis, tərcüməçi və müşahidəçi dəvət edilməsi hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
¹631. Vergi azadolmalarının və güzəştlərinin verilməsi ilə bağlı müddəalar hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyənləşdirilir
A.
B.
C.
D.
23 / 50
¹487. Xarici dövlətlərin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və Vergi Məcəlləsinin 211.1.1-ci maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının ərazisini tərk edən zaman yol vergisinə cəlb olunmalı hallarda minik avtomobilləri üçün yol vergisi hansı göstəricilər əsasında hesablanır?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
¹106. Bir vergi ödəyicisinə bank idarəsində hesab açmaq üçün neçə şəhadətnamə-dublikat verilə bilər?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
¹335. Qohumluq dərəcəsindən asılı olmayaraq himayəsində azı 3 nəfər, o cümlədən gündüz təhsil alan 23 yaşınadək şagirdlər və tələbələr olan ər və ya arvaddan birinin vergi tutulmalı olan aylıq gəliri nə qədər azaldılır?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
¹610. Qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəliyinin ödədiyi və ya onun adından ödənilən royaltidən gəlir Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq Azərbaycan mənbəyindən əldə edilmişdirsə ödəmə mənbəyində hansı faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
¹463. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan şampan şərabına tətbiq olunan aksizin dərəcəsi aşağıdakılardan hansıdır?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
¹590. Nəqliyyat vasitələri üzrə təmir xərclərinin məhdudlaşdırılan həddi neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
¹837. Banklar və bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən digər kredit təşkilatları aşağıdakılardan hansını etməyə borclu deyil?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
¹840. Müəssisənin iflas prosesinə məruz qaldığı hallarda vergi öhdəlikləri necə yerinə yetirilir?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
¹782. Nəzarət-kassa aparatının çeklərində aşağıdakı hansı məlumat olmur?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
¹668. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Faizlər” anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
¹1. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə maliyyə sanksiyalarının tətbiqi Azərbaycan Respublikasının hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
¹41. Bazar qiyməti müəyyənləşdirilərkən Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasındakı əməliyyat hansı halda nəzərə alına bilər?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
¹899. Vergi ödəyicisinin qeydiyyatı ləğv edilirsə, ƏDV məqsədləri üçün ləğvetmə vaxtı onun sahibliyində qalan mallar üçün vergi tutulan əməliyyat nə vaxt aparılmış sayılır?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
¹298. Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik vasitəsilə fəaliyyət göstərən qeyri-rezident vergi ödəyicisi hansı gəlirləri üzrə gəlir vergisinin ödəyicisidir?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
¹125. Aşağıda göstərilən hallardan hansı biri olduqda, yuxarı vergi orqanının əsaslandırılmış qərarına əsasən səyyar vergi yoxlamasının nəticələri üzrə aktın tərtibi müddəti 30 gündən çox olmayan müddətə uzadıla bilər?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
¹123. Növbədənkənar səyyar vergi yoxlaması keçirildikdə, vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinə vergi yoxlamasının başlanmasından azı neçə gün əvvəl yazılı bildiriş göndərilir?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
¹638. Vergi sistemi sahibkarlıq və investisiya fəaliyyətini təşviq etməlidirmi?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
¹464. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan şərablara və şərab materiallarına tətbiq olunan aksiz vergisinin dərəcəsi nə qədərdir?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
¹219. Aşağıda göstərilən hansı hallarda vergi orqanının vergiləri hesablamaq hüququ yoxdur?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
¹385. Vergi ödəyicisinin istifadə etdiyi uçot metodu dəyişdirilərkən verginin məbləğinə təsir göstərən mühasibat əməliyyatlarına düzəlişlər nə vaxt aparılmalıdır?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
¹242. Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının məbləğlərinin vergi ödəyicisinə qaytarılması qaydaları hansı icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
¹355. Elmi-tədqiqat, tədris və təcrübə məqsədi üçün kabinetlərdə və labaratoriyalarda istifadə edilən avadanlıqlar, eksponatlar, nümunələr, fəaliyyətdə olan və olmayan modellər, maketlər və başqa əyani vəsaitlər üçün illik amortizasiya norması neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
¹238. Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsinin uzadılmış müddətinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi haqqında qərar vermiş vergi orqanı neçə gün müddətində vergi ödəyicisinə bu barədə məlumat verməlidir?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
¹366. Xarici sığortaçılarla bağlanmış həyat sığortası müqavilələri üzrə sığorta haqları hansı qaydada gəlirdən çıxılır?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
¹88. İri vergi ödəyicilərinə aid edilən müəssisələrin olduqları yer üzrə uçotdan çıxarılaraq mərkəzləşdirilmiş qaydada yenidən uçota alınması və ya mərkəzləşdirilmiş uçotdan çıxarılması barədə Vergilər Nazirliyinin müəyyən etdiyi vergi orqanı tərəfindən nə vaxtadək qərar qəbul edilir?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
¹549. Xaricdə müalicə haqlarını ödəmək üçün fiziki şəxsə verilən maddi yardımın dəyərinin hansı məbləğindən vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
¹369. Aşağıdakı hansı vergilərin gəlirdən çıxılmasına yol verilmir?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
¹71. Hansı halda vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin vergi ödəyicilərinə münasibətdə öz xidməti vəzifələrini həyata keçirmək yolverilməzdir?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2017

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.