Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
797. Vergi hesabatını və ya Vergi Məcəlləsinin 16.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş (vergi tutulan əməliyyatın olmaması) arayışı əsas olmadan müəyyən edilən müddətdə təqdim etməyən vergi ödəyicisinə vergi orqanının rəhbərinin (onun müavininin) qərarına əsasən hansı məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
386. Hansı uçot metodu ilə uçot aparan vergi ödəyicisi gəliri əldə edəndə və ya gəlir onun sərəncamına veriləndə, bu gəliri nəzərə almalı və gəlirdən öz xərclərini yalnız bu xərcləri çəkdiyi zaman çıxmalıdır?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
265. Məhkəmənin qərarı qüvvəyə mindiyi gün siyahıya alınmış əmlakın yararlılıq müddəti 60 gündən tez başa çatdıqda və ya qida məhsulu olduqda məhkəmə icraçısı hərracın təşkilatçısına sənədləri neçə gün müddətində təqdim etməlidir?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
264. Məhkəmənin qərarı əsasında əmlakın hərracda satışı zamanı hərracın təşkilatçısı qismində kim çıxış edir?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
154. Səyyar vergi yoxlaması keçirilərkən ekspertiza hansı orqanın qərarı ilə təyin edilir?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
910. Aşağıdakı hansı mal aksizli mal hesab edilmir?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
266. Hərracın təşkilatçısı hərracın keçirilməsinə ən azı neçə gün qalmış kütləvi informasiya vasitələrində, o cümlədən internet saytlarında və sosial şəbəkələrdə hərraca çıxarılacaq əmlak (yararlılıq müddəti başa çatmaqda, habelə yararsız hala düşmək təhlükəsi olan ərzaq və qeyri-ərzaq məhsulu olan əmlak istisna olmaqla) barəsində elan dərc etdirir?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
653. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan Şəxs anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
839. Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi hansı ardıcıllıqla həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
444. Rezident olmayan və Azərbaycan Respublikasında ƏDV-nin ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçməmiş şəxsin rezident agentinin Azərbaycan Respublikasına mallar göndərməsi ƏDV-nin məqsədləri üçün kim tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat sayılır?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
790. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasında vergi ödəyicisinin təqsirinin olmasında aradan qaldırılmaz şübhələr olduqda onlar necə şərh olunur?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
719. Aşağıdakılardan hansı qanunvericilik aktları vergi orqanlarının fəaliyyətinin hüquqi əsaslarına daxil deyil?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
195. Qeyri-qanuni əldə edilən gəlir vergiyə cəlb edilirmi?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
70. Dövlət gömrük orqanları mallar Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddindən keçirildikdə, vergilərin tutulması sahəsində hansı qanunlarla müəyyən edilmiş hüquq və vəzifələri yerinə yetirirlər?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
430. Aşağıda göstərilən əməliyyatlardan hansı ƏDV üzrə vergitutma obyekti sayılmır?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
690. Aşağıdakılardan hansı Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün müəssisə anlayışına aid deyil?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
851. Vergi ödəyicisinin əmlakı siyahıya alındıqdan sonra neçə gün müddətində vergi öhdəliyi yerinə yetirilmədikdə, vergi orqanı vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə dövlət büdcəsinə yaranmış borclarının ödənilməsinin təmin olunması məqsədi ilə siyahıya alınmış əmlakın zəruri və kifayət olan həcmdə ixtisaslaşdırılmış açıq hərracda satılması haqqında qərar qəbul olunması üçün məhkəməyə müraciət edə bilər?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
267. Qanunvericiliyə uyğun olaraq hərracda iştirak etmək hüququnu əldə etmiş şəxslərə satışa çıxarılan əmlakla tanış olmaq imkanı nə vaxtdan yaradılır?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
510. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və bir ilə qədər qalan, mühərrikinin həcmi 4000 kub santimetrdən çox olan xarici dövlətlərin minik avtomobilləri üçün hansı məbləğdə yol vergisi ödənilməlidir?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
865. Siyahıya alınma zamanı vergi orqanının vəzifəli şəxsləri tərəfindən əmlakın siyahıya alınması haqqında hansı sənəd tərtib edilir?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
680. Gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq ixrac malları hesab edilən malların Azərbaycan Respublikası ərazisindən çıxarılması necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
634. Tam amortizasiya olunmuş əsas vəsaitlər istismara yararlı olduğu hallarda onların illik amortizasiya norması neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
1. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə maliyyə sanksiyalarının tətbiqi Azərbaycan Respublikasının hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
578. Aşağıdakılardan hansı xərclər gəlirdən çıxılmasına yol verilməyən xərclərə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
727. Vergi orqanları öz vəzifələrini mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları, hüquq-mühafizə, maliyyə və digər dövlət hakimiyyəti orqanları ilə qarşılıqlı əlaqədə həyata keçirə bilərlərmi?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
942. Aşağıdakılardan hansı sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aiddir?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
224. Verginin hesablanması barədə bildirişdə aşağıdakılardan hansı göstərilmir?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
951. Qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə illik gəliri 30000 manatadək olan fiziki şəxsin gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı dərəcə tətbiq olunur?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
110. Bank idarəsində hesab açmaq üçün verilən şəhadətnamə-dublikat neçə hissədən ibarətdir?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
130. Səyyar vergi yoxlaması zamanı inventarizasiya hansı orqanın əsaslandırılmış qərarı ilə aparılır?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
663. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan Xidmət (iş) anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
295. Azərbaycan Respublikasında gəlir vergisinin ödəyicisi kimlərdir?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
984. Daimi qulluq tələb edən sağlamlıq imkanları məhdud uşağa və ya I qrup əlilə baxan və onunla birlikdə yaşayan valideynlərdən birinin [özlərinin istəyi ilə], arvad [ər], himayəçi və ya qəyyumun hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri hansı məbləğdə azaldılır?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
827. Xarici valyuta ilə aparılan və vergiyə cəlb etməyə aid olan hər hansı əməliyyat necə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
833. Vergi orqanı tərəfindən vergi hesabatının onun barəsində kameral vergi yoxlaması aparıldıqdan sonra və ya hər hansı digər hərəkətlərin həyata keçirilməsi ilə qəbul edilməsi şərtləndirilə bilərmi və bu hal məsuliyyətə səbəb olurmu?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
922. Fərqlənmə nişanının və Xüsusi fərqlənmə nişanının formaları hansı mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
286. Vergi ödəyicisinin vergi öhdəlikləri siyahıya alınmış əmlakın satışından sonra yerinə yetirilməmiş qaldıqda, başqa ad altında fəaliyyət göstərən, lakin məhkəmənin qərarı əsasında həmin vergi ödəyicisinə məxsus olması müəyyən edilən və bu Məcəllədə müəyyən edilmiş qaydada siyahıya alınma tətbiq edildiyi gündən hansı dövr ərzində aparılmış əməliyyatda onun aktivlərini almış şəxs, aldığı aktivlərin dəyərindən bu cür aktivlərə görə ödədiyi hər hansı məbləğlər çıxılandan sonra qalan məbləğdə vergi ödəyicisinin öhdəlikləri üzrə birgə məsuliyyət daşıyır?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
50. Aşağıda göstərilənlərdən hansı vergi ödəyicilərinin vəzifələrinə aid edilmir?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
764. Vergi yoxlamasını bilavasitə həyata keçirən vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin yaşayış binalarına (sahələrinə) orada yaşayan fiziki şəxslərin iradəsindən kənar və ya onların iradəsinə zidd olaraq daxil olmasına yol verilirmi?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
44. Malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiyməti dəyərin toplanması üsuluna əsasən hansı qaydada müəyyənləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
350. Faktiki ezamiyyə xərclərinin normadan artıq olan hissəsi gəlirdən hansı qaydada çıxılır?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
879. Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik yaratmayan qeyri-rezident fiziki şəxsə muzdlu işlə əlaqədar gəlir ödənilərkən hansı dərəcə ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
478. Fiziki şəxslər üçün torpaq vergisinin vergitutma obyekti dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
841. Yenidən təşkil edilən hüquqi şəxsin vergi öhdəliklərini aşağıdakı şəxslərdən hansı yerinə yetirir?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
174. Vergi ödəyicisi tərəfindən vergi qanunvericiliyinin bir neçə pozuntusuna yol verildikdə, maliyyə sanksiyaları necə tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
547. Fiziki şəxslərin aşağıda göstərilən hansı gəlirləri gəlir vergisindən azad deyil?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
293. Siyahıya alınmış əmlakın açıq hərracda satılmasında hərracın sifarişçisi qismində kim çıxış edir?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
348. Sahibkarlıq fəaliyyəti əyləncə və sosial xarakter daşıyan vergi ödəyicisinin xərcləri bü cür fəaliyyət çərçivəsində çəkilirsə, əyləncə və sosial xərclər gəlirdən hansı qaydada çıxılır?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
657. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan Rezident anlayışına aiddir?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
134. Səyyar vergi yoxlaması keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxslərinin vergi ödəyicisinin sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün istifadə etdiyi ərazisinə və ya binasına (yaşayış binaları (sahələri) istisna olmaqla) bilavasitə daxil olması həmin şəxslər tərəfindən hansı sənədləri təqdim etdikdən sonra həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2017

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.