Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
¹482. Bakı şəhəri ərazisində yerləşən sənaye, tikinti, nəqliyyat, rabitə, ticarət-məişət xidməti və digər xüsusi təyinatlı torpaqlar üzrə torpaq sahəsinin, hər 100 kvadrat metrinə görə (10000 kvadrat metrədək olduqda) torpaq vergisinin dərəcəsi nə qədər təşkil edir?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
¹654. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Hüquqi şəxs” anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
¹514. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və bir ilə qədər qalan, oturacaq yerlərinin sayı 13-dən 30-dək olan xarici dövlətlərin avtobusları üçün hansı məbləğdə yol vergisi ödənilməlidir?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
¹547. Fiziki şəxslərin aşağıda göstərilən hansı gəlirləri gəlir vergisindən azad deyil?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
¹791. Vergi ödəyicisi tərəfindən vergi qanunvericiliyinin bir neçə pozuntusuna yol verildikdə, maliyyə sanksiyaları hər pozuntuya münasibətdə necə tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
¹981. Müharibə veteranı adı almış şəxslərin hər hansı muzdlu işdən əldə etdikləri aylıq gəliri gəlir vergisi hesablanarkən hansı məbləğdə azaldılır ?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
¹68. Aşağıda göstərilənlərdən hansılar vergi orqanlarının vəzifələrinə aiddir?

1. vergi qanunvericiliyinin pozulması hallarına dair məlumatları toplamaq, təhlil etmək və qiymətləndirmək, belə halların baş verməsinə gətirib çıxaran səbəblərin və şəraitin aradan qaldırılması üçün müvafiq dövlət orqanlarına təkliflər vermək
2. vergi qanunvericiliyi və vergi qanunvericiliyində edilən dəyişikliklər barədə vergi ödəyicilərinə kütləvi informasiya vasitələri ilə və ya fərdi qaydada əvəzsiz olaraq məlumat vermək
3. yerli vergilərin tam və vaxtında ödənilməsinə nəzarəti həyata keçirmək
4. kommersiya və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatını və dövlət reyestrini aparmaq və bununla bağlı məlumatları (kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla) müvafiq qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və müddətlərdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına göndərmək;
5.vergi risklərinin minimallaşdırılması məqsədi ilə vergi ödəyiciləri ilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada və formada "Vergi partnyorluğu sazişi" bağlamaq
A.
B.
C.
D.
8 / 50
¹432. Malları ƏDV-ə cəlb edilən əməliyyatlar nəticəsində əldə edən, lakin bu malları əldə edərkən ƏDV-ni əvəzləşdirməyə hüququ olmayan şəxsin həmin malları göndərməsinə vergi tutulan əməliyyat kimi baxıla bilərmi?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
¹752. Səyyar vergi yoxlaması mənfəət, gəlir, əmlak, yol və torpaq vergiləri üzrə vergi ödəyicisinin hansı təqvim ilindən çox olmayan fəaliyyətini əhatə edə bilər?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
¹964. Fiziki şəxsin əsas iş yerində (əmək kitabçasının olduğu yerdə) ayliq gəliri 2500 manatadək olduqda, gəlir vergisinə münasibətdə hansı məbləğdə azadolma tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
¹793. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasında şəxsin təqsirini istisna etməyən hal hansıdır?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
¹121. Kameral yoxlama aparmaq üçün zəruri olan vergi bəyannaməsi üzürlü əsas olmadan vergi qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş müddətdə təqdim edilmədikdə vergi orqanının hansı tədbirləri görmək hüququ vardır?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
¹901. Vergi agenti ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçməmişdirsə, (sadələşdirilmiş vergi ödəyicisidirsə) qeyri ā– rezidentə ödənilən məbləğə ƏDV-ni necə hesablamalıdır?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
¹496. Yerin təkindən çıxarılan bentonit gillərinə görə mədən vergisinin dərəcəsi nə qədər təşkil edir?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
¹540. Hesabat ayı üçün mədən vergisinin məbləği nə vaxt ödənilir?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
¹467. Azərbaycan Respublikasına idxal olunan minik avtomobilinin mühərrikinin həcmi 4000 kub santimetrədək olduqda hansı aksiz dərəcəsi tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
¹573. Aşağıdakı hansı fiziki şəxslərin hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 100 manat məbləğində azaldılır?
1. həlak olmuş, yaxud sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin valideynləri, habelə vəzifələrinin icrası zamanı həlak olmuş dövlət qulluqçularının valideynləri və arvadları [ərləri]. [Bu şəxslərin arvadlarına [ərlərinə] güzəşt o halda verilir ki, onlar təkrar nikaha girmiş olmasınlar]
2. müharibə əlilləri
3. I və II qrup əlillər [müharibə əlillərindən başqa]
4. 1990-cı il yanvarın 20-də SSRİ qoşunlarının müdaxiləsi nəticəsində, habelə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi zamanı həlak olmuş şəxslərin valideynləri və arvadları [ərləri]. [Bu şəxslərin arvadlarına [ərlərinə] güzəşt o halda verilir ki, onlar təkrar nikaha girmiş olmasınlar]
5. Əfqanıstana və döyüş əməliyyatları aparılan başqa ölkələrə göndərilmiş hərbi qulluqçular və təlim-yoxlama toplanışlarına çağırılmış hərbi vəzifəlilər
A.
B.
C.
D.
18 / 50
¹667. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Əsas vəsaitlər” anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgündür?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
¹388. Vergi uçotunun məqsədləri üçün vergi ödəyicisi kassa metodundan istifadə etdikdə, xərcin çəkilməsi vaxtı hansı vaxt sayılır?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
¹660. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan vergi ödəyicisinin ailə üzvlərinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
¹732. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinə xüsusi rütbələr verilərkən aşağıdakılardan hansı göstərici nəzərə alınmır?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
¹855. Vergi ödəyicisi tərəfindən verginin hesablandığının səhv olduğunu sübut etmək vəzifəsi Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda kimin üzərinə düşür?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
¹85. İri vergi ödəyicilərinin və xüsusi vergi rejimli müəssisələrin müəyyən edilməsi meyarları necə müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
¹213. Müəssisənin iflas prosesinə məruz qaldığı hallarda vergi öhdəlikləri hansı qaydada yerinə yetirilir?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
¹947. Aylıq gəliri 2500 manatdan artıq olan fiziki şəxsin gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı ən yüksək dərəcə tətbiq olunur?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
¹971. Fiziki şəxslərin xalq musiqi alətlərinin istehsalından əldə etdikləri gəlirləri gəlir vergisinə necə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
¹182. Topdansatış ticarət fəaliyyəti istisna olmaqla nəzarət-kassa aparatları və ya ciddi hesabat blankları tətbiq edilmədən nağd pul hesablaşmalarının aparılmasına təqvim ili ərzində birinci dəfə yol verildikdə vergi ödəyicisinə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
¹452. Aksizli malların ixracı hansı dərəcə ilə aksizə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
¹953. Fiziki şəxsin təqvim ili ərzində ailə üzvlərindən aldığı hədiyyə, maddi yardım və miraslar hansı faiz dərəcəsi ilə vergiyə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
¹340. Xeyriyyə təşkilatının sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlir hansı qaydada mənfəət vergisinə cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
¹945. Hansı gəlir qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
¹186. Plombların vurulması və açılması arasındakı müddətdə nəzarət-ölçü cihazlarının göstəricilərində dəyişikliklərin edilməsinə, texnoloji avadanlıqlardakı plombların zədələnməsinə, istehsal olunmuş məhsulların aksiz markası ilə markalanmamasına, tam uçota alınmamasına, aksiz markalarının inventarizasiyasında kənarlaşmalara yol verilməsinə, eləcə də Vergi Məcəlləsinin 191.2-ci maddəsinin tələblərini pozmaqla hazır məhsulun istehsal sahəsindən kənara çıxarılmasına görə vergi ödəyicisinə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
¹893. ƏDV üzrə vergitutma obyekti olan əməliyyatları göstərin:

1. malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi;
2. fövqəladə hallardan başqa, malların itməsi, əskik gəlməsi, xarab olması, tam
amortizasiya olunmadan uçotdan silinməsi və ya oğurlanması;
3. fövqəladə hallar nəticəsində malların itməsi, əskik gəlməsi, xarab olması, tam
amortizasiya olunmadan uçotdan silinməsi və ya oğurlanması;
4. ƏDV qeydiyyatının ləğvetmə vaxtı sahiblikdə qalan mallar
5. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda xidmətlər göstərilməsi və ya işlər görülməsi
A.
B.
C.
D.
34 / 50
¹955. Təqvim ili ərzində alınan hədiyyələrin hansı məbləğindən gəlir vergisi tutulur?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
¹960. Miras vergi ödəyicisinin ailə üzvündən alındığı halda mirasın hansı məbləğindən gəlir vergisi tutulur?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
¹913. İdxal mallarına görə aksizlər nə vaxt əvəzləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
¹409. Hüquqi şəxslər mənfəət vergisi bəyannaməsini nə vaxt vergi orqanına təqdim edirlər?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
¹933. Qeyri-rezident vergi ödəyicisinin gəlirinə aşağıdakılardan hansılar aiddir?
1) muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlir
2) faktiki ezamiyyə xərcləri
3) muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən əldə edilən gəlir
4) vergilərdən azad edilən gəlirlərdən və əsas vəsaitlərin (vəsaitin) yenidənqiymətlən-dirilməsindən yaranan artımdan başqa bütün digər gəlirlər
5) vergilərdən azad edilən və edilməyən digər gəlirlər
A.
B.
C.
D.
39 / 50
¹28. Dəyəri 500 manatdan çox olan maddi aktivlərin istifadə müddəti ən azı neçə ildən çox olduqda, onlar əsas vəsait sayılır?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
¹355. Elmi-tədqiqat, tədris və təcrübə məqsədi üçün kabinetlərdə və labaratoriyalarda istifadə edilən avadanlıqlar, eksponatlar, nümunələr, fəaliyyətdə olan və olmayan modellər, maketlər və başqa əyani vəsaitlər üçün illik amortizasiya norması neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
¹669. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Xalis mənfəət” anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir
A.
B.
C.
D.
42 / 50
¹818. Vergi ödəyicisi barədə əlaqəli məlumatları əldə etmək mümkün olmadıqda, vergilər necə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
¹715. Vergi orqanları öz səlahiyyətləri çərçivəsində hansı orqanların səlahiyyətlərini həyata keçirlər?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
¹974. İstehsalatdan ayrılmaqla təhsil almağa göndərilmiş tələbələrə, aspirantlara [magistrlərə] müəssisə və təşkilatların hesabına ödənilən təqaüdün hansı hissəsi vergiyə cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
¹802. Vergi orqanı tərəfindən hüquqi şəxsə, fərdi sahibkara, filiala və nümayəndəliyə vergi orqanı tərəfindən verilən şəhadətnamə-dublikat olmadan Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq sahibkarlıq fəaliyyətini göstərən hüquqi və fiziki şəxslərə hesablaşma hesabı və ya digər hesablar açdığına görə banklara və digər kredit təşkilatlarına hər açılmış hesab üçün neçə manat məbləğində maliyyə sanksiyaları tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
¹289. Vergi öhdəliyinin icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə məhkəmənin qərarı əsasında keçirilən hərracda qalib gəlmiş şəxsin ödədiyi beh nə vaxt geri qaytarılmır?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
¹84. Qeyri kommersiya hüquqi şəxslər dövlət qeydiyyatına alındığı gündən sonra neçə gün müddətində vergi orqanında uçota alınmaq üçün ərizə verməlidirlər?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
¹525. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 211.1.1.3-cü maddəsində (yük avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri üçün oxların sayından və Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı müddətdən asılı olaraq vergi hesablanması) göstərilən verginin məbləği ağır çəkili avtonəqliyyat vasitələri ilə yüklərin daşınmasına görə nəqliyyat vasitələrinin yüklə birlikdə ümumi çəkisi 71 tondan - 81 tonadək olduqda Azərbaycan Respublikasının ərazisində qət edilən yolun hər kilometri üçün nə qədər artırılır?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
¹207. Hansı halda gəlir vergisi və ya mənfəət vergisi üzrə vergi hesabatının verilməsi müddəti üç ayadək uzadılmış hesab olunur?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
¹172. Kim vergi qanunvericiliyinin pozuntusu olan eyni hərəkətə (hərəkətsizliyə) görə təkrarən məsuliyyətə cəlb oluna bilər?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2018

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.