Axtar
az|рус|eng
Qanunvericilik

D vlət r sumu haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Fəsil I

mumi m ddəalar

 

Maddə 1. D vlət r sumu anlayışı

 

1.1. D vlət r sumu - d vlət orqanları və m vafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumlar tərəfindən hakimiyyət səlahiyyətlərinin icrası zamanı g stərilən və h quqi nəticələrin yaranmasına səbəb olan xidmətlərə və h quqi hərəkətlərə g rə (sənədlərin tərtibi, qeydiyyatı, razılıqların verilməsi və s.) dənilən haqdır ( dənişdir).

He bir h quqi (m vafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum istisna olmaqla) və ya fiziki şəxs d vlətin adından bu Qanunun 1.1-ci maddəsinin birinci abzasında g stərilən hakimiyyət səlahiyyətlərini həyata ke irə bilməz.[1]

1.2. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 73-c maddəsinin II hissəsinə uyğun olaraq d vlət orqanları və m vafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumlar qanunla nəzərdə tutulmuş əsaslar olmadan və qanunda g stərilmiş həcmdən əlavə vergilər və başqa d vlət dənişlərini m əyyən edə bilməzlər.[2]

1.3. Bu qanunda m əyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının digər qanunlarında d vlət r sumunun məbləğləri və dənilməsi ilə bağlı m ddəalar nəzərdə tutula bilməz.[3]

 

Maddə 2. D vlət r sumunun tutulduğu hallar

 

2.0. D vlət r sumu aşağıdakı hallarda tutulur:

2.0.1. məhkəməyə verilən iddia ərizələrinin və şikayətlərin, h quqi əhəmiyyət kəsb edən faktların m əyyən edilməsi barədə ərizələrin, məhkəmə əmri haqqında ərizələrin və məhkəmə qərarları barəsində şikayətlərin verilməsi, məhkəmə tərəfindən sənədlərin surətinin təkrar verilməsi; [4]

2.0.2. notariat kontorları və d vlət orqanları tərəfindən notariat hərəkətlərinin aparılması, notariat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq n şəhadətnamənin verilməsi və onun m ddətinin uzadılması; [5]

2.0.3. vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı;

2.0.3-1. sənədə apostil verilməsi; [6]

2.0.4. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına və Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərə şəxsiyyət vəsiqəsi, habelə Azərbaycan Respublikasında 30 g ndən artıq yaşayan əcnəbilərə qeydiyyat vəsiqəsi, əcnəbiyə və vətəndaşlığı olmayan şəxsə Azərbaycan Respublikasının ərazisində m vəqqəti və ya daimi yaşamaq n icazə vəsiqəsi, m vəqqəti olma m ddətinin uzadılması barədə qərar, Azərbaycan Respublikasında qa qın statusu almış şəxslərə Qa qın vəsiqəsi və Yol sənədinin verilməsi, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbul, bərpa və ya vətəndaşlığından ıxma; [7]

2.0.5. Azərbaycan Respublikasında və ya Azərbaycan Respublikasının xarici lkələrdəki diplomatik n mayəndəliklərində konsul əməliyyatlarının aparılması;

2.0.6. standartlaşdırma və metrologiya sahəsində h quqi hərəkətlər, ixtiranın, faydalı modelin, sənaye n munəsinin, əmtəə nişanının, coğrafi g stəricinin, əsərin, əlaqəli h quqlar obyektinin qeydə alınması, m vafiq m hafizə sənədlərinin verilməsi və onlarla bağlə digər h quqi hərəkətlər, habelə icazələrin bəzi n vlərinin verilməsi, nəqliyyat vasitələrinə və onların idarə edilməsi ilə bağlı h quqi və fiziki şəxslərə xidmətlərin g stərilməsi; [8]

2.0.6-1. aktuari şəhadətnaməsinin verilməsi;[9]

2.0.7. lisenziyalaşdırılan sahibkarlıq fəaliyyəti n vlərinə lisenziya verilməsi;[10]

2.0.8. h quqi şəxslərin d vlət qeydiyyatı və yenidən qeydiyyatı;[11]

2.0.8-1. vergi hdəliyinin əvvəlcədən m əyyənləşdirilməsi barədə qərarın qəbul edilməsi;[12]

2.0.8-2. aksiz markasının verilməsi;[13]

2.0.9. qiymətli kağızların qeydiyyata alınması ( zəlləşdirilmə qaydasında qeydə alınması halları istsina olmaqla) və d vlət reyestrinə daxil edilməsi;

2.0.10. Azərbaycan Respublikası ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsi;

2.0.10-1. Avtovağzala (avtostansiyaya) pasportun verilməsi;[14]

2.0.10-2. daşınar əşyanın ipotekasının d vlət qeydiyyatı;[15]

2.0.11. Daşınmaz əmlaka m lkiyyət və digər əşya h quqlarının d vlət qeydiyyatına alınması ilə bağlı sənədlərin verilməsi, habelə girovun d vlət qeydiyyatı;[16]

2.0.12. qiymətli metallardan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatlarının əyarlanması və damğalanması, ekspertizası, materialların tətbiqi, qiymətli daşların ekspertizası və diaqnostikası. [17]

2.0.13. Baytarlıq şəhadətnaməsinin, sertifikatının və baytarlıq preparatlarının qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsi;

2.0.13-1. qida təhl kəsizliyi sertifikatının verilməsi; [18]

2.0.13-2. heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın baytarlıq normalarına cavab verməsini təsdiq edən ekspertiza aktının verilməsi və ya ətin, heyvan və quş cəmdəklərinin və digər məhsulların zərinə nişanın qoyulması;

2.0.13-3. qida məhsulları sahəsində fəaliyyət g stərən subyektlərin qida təhl kəsizliyi qeydiyyatına alınması;

2.0.14. Pestisidlərə, bioloji preparatlara və aqrokimyəvi maddələrə qeydiyyat şəhadətnaməsinin, idxal karantin icazəsinin və fitosanitar sertifikatlarının verilməsi;

2.0.15. Dəniz ilik sahəsində şəhadətnamələrin, təsdiqnamələrin, gəmi reyestrindən ıxarışların, sertifikatların, dəniz inin qeyd kitab asının və şəxsiyyət sənədinin verilməsi, ki ik həcmli gəmilərin qeydiyyata alınması, onlara gəmi biletinin verilməsi və texniki baxışın ke irilməsi, ki ik həcmli gəmilərin gəmi reyestrindən ıxarış verilməsi, ki ik həcmli gəmilərin s r c lərinə s r c l k vəsiqələrinin verilməsi;

2.0.16. M lki aviasiya sahəsində sertifikatların verilməsi, tanınması və m ddətinin uzadılması, şəhadətnamələrin, habelə u uşlara icazələrin verilməsi;

2.0.17. Tikinti, memarlıq və şəhərsalma sahəsində xidmətlərin g stərilməsi, m vs mi (səyyari) ticarət və xidmət yerlərinin m əyyən edilməsi, habelə a ıq məkanda reklam yerləşdirilməsinə icazənin verilməsi;[19]

2.0.18. xarici lkələrin ali təhsil m əssisələrinin diplomlarının tanınması;

2.0.19. dərman vasitələrinin və maddələrinin d vlət qeydiyyatı və gigiyenik sertifikatının verilməsi.[20]

2.0.20 malın mənşə lkəsini təsdiq edən sertifikatın verilməsi;[21]

2.0.21. h quqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının, arxiv sənədlərindən ıxarışların, arxiv sənədlərinin təsdiq olunmuş surətlərinin s rətləndirilmiş qaydada verilməsi;[22]

2.0.22. satış və digər sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədi ilə h quqi və fiziki şəxslər tərəfindən idxal olunarkən g mr k r sumu və əlavə dəyər vergisi tutulmaqla rəsmiləşdirilmiş mobil cihazlar istisna olmaqla, fiziki şəxs tərəfindən şəxsi istehlakı n lkəyə gətirilən mobil cihazların qeydiyyata alınması.[23]

 

Maddə 3. D vlət r sumunun dəyiciləri

 

3.1. Bu Qanunla nəzərdə tutulmuş işlərin g r lməsi, xidmətlərin g stərilməsi və h quqların əldə edilməsi n Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, əcnəbilər, vətəndaşlığı olmayan şəxslər və h quqi şəxslər d vlət r sumunun dəyiciləridirlər.

3.2. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı d vlət r sumunun b t n n vlərinin dənilməsindən azaddır.[24]

3.3. İnvestisiya layihələrini Tik idarə et təhvil ver modelinə uyğun həyata ke irən investorlar Tikinti və infrastruktur obyektləri ilə əlaqədar investisiya layihələrinin x susi maliyyələşmə əsasında həyata ke irilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən həyata ke irdikləri fəaliyyətlə bağlı d vlət r sumlarını dəməkdən azaddırlar.[25]

 

Maddə 4. D vlət r sumunun hesablanması və dənilməsi qaydaları[26]

 

4.1. Bu Qanunla nəzərdə tutulan xidmətlərə və h quqi hərəkətlərə g rə dənilən d vlət r sumunun ( Avtomobil Yolları Məqsədli B dcə Fondunun mədaxil mənbələrinə aid edilənlərdən başqa) 25 faizi (bu Qanunun 4.1-1 4.1-3-c maddələrində nəzərdə tutulmuş hal istisna olmaqla və dənilən hər bir d vlət r sumu zrə 5000 manatdan ox olmamaq şərti ilə) m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi qurumların iş ilərinin maddi təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə onların xəzinə hesabına k r l r, qalan hissəsi isə tam məbləğdə d vlət b dcəsinə dənilir.[27]

4.1-1. M vafiq icra hakimiyyəti orqanının tabeliyində olan qurumlarda xidmətlərə (h quqi hərəkətlərə) g rə dənilən d vlət r sumlarının 50 faizi ( dənilən hər bir d vlət r sumu zrə 5000 manatdan ox olmamaq şərti ilə) m vafiq icra hakimiyyəti orqanlarının iş ilərinin və m vafiq icra hakimiyyəti orqanının tabeliyində olan qurumlarda fəaliyyət g stərən digər d vlət orqanlarının iş ilərinin sosial m dafiəsini g cləndirmək və maddi təminatını yaxşılaşdırmaq n m vafiq icra hakimiyyəti orqanlarının xəzinə hesablarına k r l r, qalan hissəsi isə d vlət b dcəsinə dənilir.[28]

4.1-2. M vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi qida təhl kəsizliyi sahəsində fəaliyyət g stərən orqan (qurum) tərəfindən g stərilən xidmətlərə (h quqi hərəkətlərə) g rə dənilən d vlət r sumlarının 50 faizi m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqanın (qurumun) iş ilərinin sosial m dafiəsini g cləndirmək və maddi təminatını yaxşılaşdırmaq n m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqanın (qurumun) xəzinə hesabına k r l r, qalan hissəsi isə d vlət b dcəsinə dənilir.[29]

4.1-3. Bu Qanunun 33-5-ci maddəsinə uyğun olaraq mobil cihazların qeydiyyatına g rə dənilən d vlət r sumunun 30 faizi m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqanın (qurumun) iş ilərinin sosial m dafiəsini g cləndirmək və maddi təminatını yaxşılaşdırmaq, habelə m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqanın (qurumun) mobil cihazların qeydiyyatı sisteminin saxlanılmasını təmin etmək n m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqanın (qurumun) xəzinə hesabına k r l r, qalan hissəsi isə d vlət b dcəsinə dənilir.[30]

4.1-4. Bu Qanunun 4.1-ci və 4.1-1 4.1-3-c maddələrində nəzərdə tutulan vəsaitlərin b lg s və onlardan istifadə qaydası m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən təsdiq edilir.[31]

4.2. Notariat hərəkətlərinin aparılmasına, beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsinə, habelə sənaye m lkiyyəti obyektlərinin qeydə alınması, m vafiq m hafizə sənədlərinin verilməsi və onlarla bağlı digər h quqi hərəkətlərə g rə tutulan d vlət r sumunun 15 faizi d vlət r sumu tutan orqanların x susi hesabına, 85 faizi isə d vlət b dcəsinə ke irilir.[32]

4.3. D vlət r sumları milli valyutada nağd, elektron dəmə sistemləri, o c mlədən internet vasitəsilə və k rmə yolu ilə d vlət b dcəsinə dənilir. D vlət r sumunun d vlət b dcəsinə nağd şəkildə dənilməsi barədə dəyiciyə m əyyən edilmiş formada bank və ya po t qəbzinin əsli, elektron dəmə sistemləri, o c mlədən internet vasitəsilə dənildikdə m vafiq dəmə sistemindən ıxarış, dəyicinin hesabından k r ld kdə isə dənişin icrasını təsdiqləyən bank və ya po t sənədi verilir.[33]

4.4. Bu Qanunla d vlət r sumunun məbləği xarici valyutada nəzərdə tutulduğu hallarda d vlət r sumu Azərbaycan Respublikası ərazisində dənildikdə dəniş tarixinə Mərkəzi Bankın rəsmi məzənnəsinə uyğun yalnız manatla dənilir.

Xarici lkədə d vlət r sumu həmin lkənin valyutası ilə tutulur.[34]

4.5. Bu Qanunda nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, b t n hallarda d vlət r sumu tutulduqdan sonra bir bank g n ərzində d vlət b dcəsinə k r l r.

4.6. D vlət r sumunun dənilməsi tələb olunan hallarda d vlət r sumunun dənilməsini təsdiq edən sənəd təqdim edilmədən əməliyyat icra olunmur.

4.7. Bu Qanunda nəzərdə tutulmuş d vlət r sumunu tutan şəxslər hesabat r b ndən sonrakı ayın 20-dək m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilmiş formada hesabat təqdim etməlidirlər.

4.8. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar ıxdığı beynəlxalq m qavilələrdə r sumlar haqqında bu Qanunla və ona m vafiq olaraq qəbul edilmiş normativ-h quqi aktlarda nəzərdə tutulmuş m ddəalardan fərqli m ddəalar m əyyən edildikdə, həmin beynəlxalq m qavilələrin m ddəaları tətbiq edilir.

 

Maddə 5. D zg n tutulmamış və artıq dənilmiş d vlət r sumunun b dcədən qaytarılması qaydaları

 

5.1. dənilmiş d vlət r sumu aşağıdakı hallarda d vlət b dcəsindən qismən və ya tamamilə qaytarılır:

5.1.1. bu Qanunla m əyyən edilmiş miqdardan artıq d vlət r sumu dənildikdə;

5.1.2. ərizələr (şikayətlər) qaytarıldıqda və ya ərizə baxılmamış saxlanıldıqda, habelə notariat əməliyyatlarının icrasından imtina edildikdə;

5.1.3. məhkəmələr tərəfindən iş zrə icraata xitam verildikdə.

5.2. Bu Qanunun 5.1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda d vlət r sum nun artıq dənilmiş hissəsi geri qaytarılır. D vlət r sumu Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə nəzərdə tutulmuş digər hallarda da geri qaytarılır.

5.3. D zg n tutulmamış və ya artıq dənilmiş d vlət r sumu d vlət r sumunun dəyicisinin ərizəsinə əsasən 45 g n m ddətində ona qaytarılır.

5.4. D zg n tutulmamış və ya artıq dənilmiş d vlət r sumunun qaytarılması n 5 il ərzində iddia verilə bilər.

5.5. D zg n tutulmamış və ya artıq dənilmiş d vlət r sumunun qaytarılması qaydaları m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilir.

 

Maddə 6. D vlət r sumu tutan subyektlərin məsuliyyəti [35]

 

6.1. D vlət r sumu tutan idarə və təşkilatların vəzifəli şəxsləri r sumun d zg n tutulması və d vlət b dcəsinə vaxtında və tam k r lməsi n məsuliyyət daşıyırlar.

6.2. D vlət r sumunun məbləğləri barədə məlumat m vafiq xidmət g stərən d vlət orqanının və m vafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumun olduğu binanın (otağın) g r nən yerində l vhədə yerləşdirilməlidir.[36]

 

Maddə 7. D vlət r sumunun dənilməsinə nəzarət

 

D vlət r sumunun d zg n hesablanmasına və vaxtında d vlət b dcəsinə k r lməsinə nəzarət m vafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən həyata ke irilir.

 

Fəsil II
D vlət r sumunun dərəcələrİ və dənİlməsİnİn x susİyyətlərİ

 

Maddə 8. Məhkəməyə verilən iddia ərizələrinin və şikayətlərin, h quqi əhəmiyyət kəsb edən faktların m əyyən edilməsi barədə ərizələrin, məhkəmə əmri haqqında ərizələrin və məhkəmə qərarları barəsində şikayətlərin verilməsi, məhkəmə tərəfindən sənədlərin surətinin təkrar verilməsinə g rə d vləi r sumunun dərəcələri

 

 

D vlət r sumu tutulmalı olan hərəkətlər

 

D vlət r sumunun məbləği

8.1. Məhkəməyə verilən iddia ərizələrindən:

 

8.1.1. iddia qiyməti 500 manatadək olduqda

20 manat

8.1.2. iddia qiyməti 500 manatdan ox olduqda

30 manat

8.2. İddianın predmetinə dair m stəqil tələb irəli s rən nc şəxslərin işə qoşulması barədə ərizələrindən:

 

8.2.1. iddia qiyməti ilə bağlı olduqda

bu qanunun 8.1-ci maddəsində m əyyən edilmiş d vlət r sumu

8.2.2. h quqi əhəmiyyət kəsb edən faktların m əyyən edilməsi barədə ərizələrdən

10 manat

8.3. Məhkəmə əmri haqqında ərizələrdən

20 manat

8.4. Apellyasiya və kassasiya şikayətlərindən:

 

8.4.1. birinci instansiya məhkəməsinə m raciət edilərkən;

bu qanunun 8.1-ci maddəsi ilə m əyyən edilmiş d vlət r sumunun 50 faizi

 8.4.2. iş zrə icraatın xitam verilməsindən, iddianın baxılmamış saxlanmasından, məhkəmə cərimələrinin qoyulması barədə şikayətlərdən

20 manat

8.4.3. m bahisəsiz qaydada (akseptsiz) dənilən cərimələr zrə icra və digər sənədin icra olunmasının təsdiqi barədə m bahisələr zrə iddia ərizələrindən

10 manat

8.4.4. qanunla m bahisəsiz qaydada (akseptsiz) tutulması nəzərdə tutulmayıbsa, d vlət orqanları, yerli z n idarə orqanları və nəzarət funksiyalarını həyata ke irən digər orqanları tərəfindən cərimələrin dənilməsi barədə m bahisələr zrə iddia ərizələrindən

40 manat

8.4.5. nəzarət funksiyasını həyata ke irən orqanlar tərəfindən qanunun və ya digər normativ h quqi aktın tələblərini pozmaqla, m bahisəsiz qaydada (akseptsiz) pul vəsaitinin b dcədən qaytarılması barədə m bahisələr zrə iddia ərizələrindən

10 manat

8.4.6. m əssisənin təsis sənədlərinin etibarsız hesab edilməsi, h quqi və fiziki şəxslərin dəmə qabiliyyəti olmayan hesab edilməsi barədə m bahisələr zrə iddia ərizələrindən

10 manat

8.4.7. vergi dəmələri barədə m bahisələr zrə iddia ərizələrindən

10 manat

8.4.8. məhkəmə aktlarının və surətlərinin təkrarən verilməsinə g rə

10 manat

8.4.9. nikahın və təkrar nikahın ləğv olunması haqqında iddia ərizələrindən

20 manat

8.4.10. nikah ləğv edilərkən əmlak b l şd r ld kdə

40 manat

8.4.11. yaşayış binalarının (mənzillərin) icarə m qavilələrinin dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi, vərəsəliyin qəbul edilməsi m ddətinin uzadılması, əmlak zrə həbsin g t r lməsi barədə iddia ərizələrindən, qeyri-əmlak xarakterli və ya qiymət qoyulmayan digər iddia ərizələrindən

10 manat

8.4.12. m qavilələrin dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi barədə m bahisələr zrə iddia ərizələrindən

10 manat

8.4.13. qanunda nəzərdə tutulan m qavilələr zrə m bahisələrə dair və yaxud tərəflərin razılığı ilə m bahisənin inzibati-iqtisadi məhkəmənin həllinə verilməsi barədə m bahisələr zrə iddia ərizələrindən

20 manat

8.4.14. ixtiranın, faydalı modelin, sənaye n munəsinin, əmtəə nişanının və coğrafi g stəricinin m hafizəsi ilə bağlı ərizə və şikayətlərdən

30 manat[37]

 

Maddə 9. Məhkəməyə verilən iddia ərizələrinin və şikayətlərin, h quqi əhəmiyyət kəsb edən faktların m əyyən edilməsi barədə ərizələrin, məhkəmə əmri haqqında ərizələrin və məhkəmə qərarları barəsində şikayətlərin verilməsinə, məhkəmə tərəfindən sənədlərin surətinin təkrar verilməsinə g rə d vlət r sumundan azad edilməsi və d vlət r sumunun dənilməsinin x susiyyətləri

9.1. Aşağıdakılar d vlət r sumu dəməkdən azad olunurlar:

9.1.1. əməyin dənilməsi və əmək fəaliyyəti ilə bağlı digər tələblər zrə -iddia ılar;

9.1.2. aliment alınması barədə iddialar zrə - iddia ılar;

9.1.3. şikəstlik, səhhətə digər xəsarətlər yetirilməsinə və ya ailəni dolandıranın l m nəticəsində dəyən ziyanın dənilməsi barəsində iddialar zrə iddia ılar;

9.1.4. m əlliflik m bahisələri zrə - m əlliflər, m əlliflik h ququ, ixtiralar, faydalı modellər, sənaye n munələri, habelə əqli m lkiyyətin digər n vlərinə dair h quqlardan irəli gələn iddialar zrə - iddia ılar;

9.1.5. istehlak ıların h quqlarının pozulması ilə əlaqədar verdikləri iddialar zrə - iddia ılar;

9.1.6. zərər əkənə və ya onun ailə zvlərinə dənilmiş m avinət və ya pensiya məbləğinin zərər vurandan tutulması barədə reqres iddialar zrə - sosial sığorta orqanları və əhalinin sosial m dafiə mərkəzləri;

9.1.7. sosial m dafiə vasitələrinin tələbi barədə iddialar zrə - sosial təminat orqanları;

9.1.8. borcludan tutulmalı olan, lakin borc tutan şəxsin hesabına ke irilməyən məbləğə g rə iddialar zrə - iddia ılar;

9.1.9. cinayət nəticəsində d vlətə vurulmuş maddi zərərin dənilməsi barədə prokuror tərəfindən verilən iddialar zrə iddia ılar;

9.1.10. aliment verməkdən, şikəst etmə və ya səhəti sair şəkildə zədələnmə ilə, habelə ailəni dolandıranın l m ilə vurulan ziyanı dəməkdən, vergilərin və digər məcburi dəmələrin tutulmasından boyun qa ıran şəxslərin axtarışı ilə əlaqədar xərclərin tələb olunması zrə polis orqanları;

9.1.11. cinayət işləri və aliment işləri ilə əlaqədar olaraq vətəndaşlara, m əssisələrə və təşkilatlara sənədlər (arayışlar) verilməsi n vətəndaş, m əssisə, idarə və təşkilatlar;

9.1.12. inzibati h quq m nasibətlərindən əmələ gələn işlər zrə vətəndaş, inzibati orqanlar və vəzifəli şəxslər;

9.1.13. qanunsuz olaraq qəti imkann tədbiri kimi həbsə alınmaqla, yaxud həbs və ya islah işləri n v ndə qanunsuz olaraq inzibati tənbeh verilməsi ilə fiziki şəxsə vurulmuş zərərin dənilməsi ilə əlaqədar m bahisələr zrə - tərəflər;

9.1.14. məhkəmələrə verilən iddia ərizələri və b t n n v şikayətlər zrə - b dcə təşkilatları, bələdiyyələr; [38]

9.1.15. başqa şəxslərin h quqlarının, azadlıqlarının və qanunla qorunan mənafelərinin, d vlət mənafeyinin m dafiəsi n verilən ərizələr zrə - d vlət orqanları;

9.1.16. z h quqlarının m dafiəsi barədə ərizələr zrə yetkinlik yaşına atmayanlar;

9.1.17. məhkəmə qərardadlarından verilən şikayətlər zrə - işdə iştirak edən şəxslər;

9.1.18. qiyabi icraat qaydasında qəbul edilmiş qərarlara yenidən baxılması haqqında birinci instansiya məhkəmələrinə verilən ərizələr zrə - tərəflər;

9.1.19. yeni a ılmış hallara g rə qanuni q vvəye minmiş məhkəmə aktlarına yenidən baxılması n verilmiş ərizələr zrə - tərəflər;

9.1.20. məhkəmədə verilən iddialar zrə - şəhid ailələri, m haribə veteranları, qa qınlar və məcburi k k nlər, habele ernobıl AES-də qəza nəticəsində ş a xəstəliyinə və ş a y k ilə əlaqədar xəstəliyə tutulmuş və ya bu xəstəlikləri ke irmiş şəxslər.

9.1.21. H quqi şəxsin təqsiri z ndən icra sənədi zrə borcludan tutulmalı olan məbləğin tutulmamasına g rə ona qarşı iddialar zrə tələbkar;

9.1.22. İcra zrə icraat zamanı borclunun və ya onun əmlakının tapılması ilə əlaqədar elan olunmuş axtarış zrə xərcləri dəməkdən borclu imtina etdikdə və ya yayındıqda, tələbkar tərəfindən əkilmiş xərclərin əvəzinin dənilməsi barədə iddialar zrə tələbkar. [39]

9.2. Məhkəmə aktlarının surəti işdə iştirak edən şəxslərə d vlət r sumu alınmadan verilir. Məhkəmə aktları takrarən verildikdə d vlət r sumu alınır.

9.3. Məhkəmədə təkrar verilmiş iddialar zrə d vlət r sumu yenidən mumi qaydada alınır.

9.4. İddia ı m əyyən olunmuş qaydada d vlət r sumunu dəməkdən azad edilmişsə, d vtət r s mu iddianın təmin edilmiş hissəsinə m nasib olaraq cavabdehdən tutularaq d vlət b dcəsinə k r l r.

Maddə 10. Notariat kontorları və d vlət orqanları tərəfindən notariat hərəkətlərinin aparılmasına, notariatfəaliyyəti ilə məşğul olmaq n şəhadətnamənin verilməsinə və onun m ddətinin uzadılmasına g rə d vlət r sumunun dərəcələri[40]

 

D vlət r sumu tutulmalı olan hərəkətlər

 

D vlət r sumunun məbləği

10.1. Daşınmaz əmlakın (torpaq sahələri və torpaqla m hkəm bağlı olub təyinatına tənas bs z (hədsiz) zərər vurulmadan yerinin dəyişdirilməsi m mk n olmayan b t n əşyalar, o c mlədən binalar, qurğular, yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri, əmlak kompleksi kimi m əssisələr) və ya m lkiyyətində daşınmaz əmlak olan m əssisədəki payın zgəninkiləşdirilməsi və yaşayış sahələrinin m vəqqəti istifadəyə verilməsi barədə m qavilələrin təsdiqi n:

 

10.1.1 . m qavilə zrə əmlak ərin (arvadın), uşaqların, valideynlərin, babanın, nənənin, nəvənin, qardaşın, bacının m lkiyyətinə ke irsə

20 manat

10.1.2. m qavilə zrə əmlak başqa şəxslərin m lkiyyətinə ke irsə[41]

250 manat

10.1.3. yaşayış sahələrinin m vəqqəti istifadəyə verilməsi n

20 manat

 

10.2. Nəqliyyat vasitələrinin zgəninkiləşdirilməsi m qavilələrinin təsdiqi n:

 

10.2.1. m qavilə zrə əmlak ərin (arvadın), uşaqların, valideynlərin, babanın, nənənin, nəvənin, qardaşın, bacının m lkiyyətinə ke irsə

25 manat

10.2.2. m qavilə zrə əmlak digər şəxsin m lkiyyətinə ke irsə

50 manat

10.3. Yaşayış evlərinin tikintisi n torpaq sahələrinin m ddətsiz istifadəyə verilməsi haqqında m qavilələrin təsdiqi n:

 

10.3.1. m qavilə zrə istifadə h ququ ərə (arvada), uşaqlara, valideynlərə, babaya, nənəyə, nəvəyə, qardaşa, bacıya ke irsə

10 manat

10.3.2. m qavilə zrə istifadə h ququ digər şəxsə ke irsə

15 manat

10.4. Kredit m qavilələrinin təminatı kimi bağlanılan girov (ipoteka) m qavilələri zrə:

 

10.4.1. dəyəri 2000 manatadək

5 manat

10.4.2. dəyəri 2000 manatdan 5000 manatadək

20 manat

10.4.3. dəyəri 5000 manatdan ox olduqda

30 manat

10.5. İpoteka krediti hesabına alınan yaşayış sahəsinə dair qarışıq m qavilə formasında bağlanan alğı-satqı və ipoteka m qaviləsinin təsdiqi n:

 

10.5.1. Bakı şəhərində

110 manat

10.5.2. digər şəhər və rayonlarda

44 manat

10.6. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş g zəştli ipoteka krediti hesabına alınan yaşayış sahəsinə dair qarışıq m qavilə formasında bağlanan alğı-satqı və ipoteka m qaviləsinin təsdiqi n:

 

10.6.1. Bakı şəhərində

55 manat

10.6.2. digər şəhər və rayonlarda

22 manat

10.7. Qiymətləndirilən başqa m qavilələrin təsdiqi n:

 

10.7.1. tərəflər ər (arvad), uşaqlar, valideynlər, baba, nənə, nəvə, qardaş, bacıdan ibarətdirsə

10 manat

10.7.2. tərəflərdən biri kənd təsərr fatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan fiziki və ya h quqi şəxsdirsə

10 manat

10.7.3. tərəflər digər şəxslərdirsə

80 manat

10.8. Əmlak b lg s , zaminlik, təsis və başqa qiymətləndirilməyən m qavilələrin, əvvəllər bağlanmış m qavilələrin ləğvi barədə sazişin təsdiqi n:

 

10.8.1. tərəflər ər (arvad), uşaqlar, valideynlər, baba, nənə, nəvə, qardaş, bacıdan ibarətdirsə

10 manat

10.8.2. tərəflər digər şəxslərdirsə

20 manat

10.9. Vərəsəlik h ququ haqqında şəhadətnamələrin verilməsi n:

 

10.9.1. qanunla m əyyən edilən b t n n vbəli vərəsələrə (şəhadətnamənin qanun zrə və ya vəsiyyətnamə zrə verilməsindən asılı olmayaraq)

20 manat

10.9.2. vərəsə digər şəxsdirsə

40 manat

10.10. Ər-arvadın birgə nikah m ddətində əldə etdikləri mumi birgə əmlakındakı paya m lkiyyət h ququ haqqında şəhadətnamələrin verilməsi n

10 manat

10.11. Nəqliyyat vasitələrinin zgəninkiləşdirilməsi və ona sərəncam verilməsi ilə bağlı verilən etibarnamələrin təsdiqi n:

 

10.11.1. etibarnamə təmsil edilənin ərinə (arvadına), uşaqlarına, valideynlərinə, babasına, nənəsinə, nəvəsinə, qardaşına, bacısına verilərsə[42]

10 manat

10.11.2. etibarnamə digər şəxslərə verilərsə

20 manat

10.12. Nəqliyyat vasitələrindən istifadə edilməsi və başqa etibarnamələrin təsdiqi n:

 

10.12.1. etibarnamə təmsil edilənin ərinə (arvadına), uşaqlarına, valideynlərinə, babasına, nənəsinə, nəvəsinə, qardaşına, bacısına verilirsə

5 manat

10.12.2. etibarnamə digər şəxslərə verilirsə

10 manat

10.13. Vərəsəlik əmlakının m hafizəsi barədə tədbir g r lməsi n

20 manat

10.14. Dəniz protestlərinin tərtibi n

20 manat

10.15. Vəsiyyətnamələrin təsdiqi n

10 manat

10.16. Notariat qaydasında təsdiq edilmiş sənədlərin təkrarən verilməsi (dublikat) n

5 manat

10.17. Sənədlərdəki imzanın həqiqiliyinin, həm inin tərc mə inin imzasının həqiqiliyinin (hər imza n) təsdiqi n

2 manat

10.18. Sənədlərin bir dildən başqa dilə tərc məsinin d zg nl y n n təsdiqi (hər səhifəyə g rə), sənədlərdən surət və ıxarışların d zg nl y n n təsdiqi və vətəndaşla fotoşəkildəki şəxsin eyniliyinin təsdiqi n

2 manat və sənədlərdən surət və ıxarışların d zg nl y n n təsdiqi n hər səhifəyə g rə əlavə 0,50 manat

10.19. İcra qeydlərinin aparılması n

20 manat [43]

10.20. Fiziki və h quqi şəxslərin, d vlət orqanlarının və bələdiyyələrin ərizələrinin digər fiziki və h quqi şəxslərə, d vlət orqanlarına və bələdiyyələrə verilməsi və bu qanunun 10.1-10.19-cu maddələrində g stərilən hərəkətlərdən başqa notariat hərəkətləri n

5 manat

10.21. M ştərinin verdiyi bildiriş zrə əvvəlcədən razılaşdırılmış vaxtda qəbulu n

5 manat

10.22. Bu Qanunda nəzərdə tutulmuş notariat hərəkətlərinin m ştərinin qabaqcadan verdiyi bildiriş zrə iş yerindən kənarda aparılmasına g rə (1 saat n)

10 manat (notariusun iş yerindən kənarda notariat hərəkətlərinin aparılmasına g rə 1 saatdan əlavə sərf olunan hər saat n 5 manat)

10.23. dəniş (qiymətli) kağızlarına dair təsdiq qeydi və imtina (protest) aktlarının rəsmiləşdirilməsi n

5 manat

10.24. Notariat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq n şəhadətnamənin verilməsinə g rə

100 manat

10. 25. Notariat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq n şəhadətnamənin m ddətinin uzadılmasına g rə

50 manat[44]

Maddə 11. Notariat hərəkətlərinin aparılması zrə d vlət r sumunun dənilməsindən azadolmalar və d vlət r sumunun dənilməsinin x susiyyətləri

11.1. Notariat hərəkətlərinin aparılmasına g rə aşağıdakı hallarda d vlət r sumu dənilmir:

11.1.1. doğumu, l m , vladlığa g t r lməni və atalığı (analığı) təsdiqləyən sənədləri almaq n;

11.1.2. təminatlı kreditorun iştirak ısı olduğu girov m qaviləsi ilə bağlı notariat hərəkətləri aparılarkən d vlət r sumu tutulmuşdursa, həmin m qavilədən irəli gələn borc hdəliklərinin təmin edilməsi n iflas prosesi zamanı təminatlı kreditor ilə əmlak inzibat ısı arasında bağlanmış saziş ilə əlaqədar notariat hərəkətləri zrə - təminatlı kreditor və əmlak inzibat ısı;

11.1.3. mənzil və ya ev (evin bir hissəsi) alqı-satqısı və dəyişdirilməsi ilə bağlı notariat hərəkətləri zrə - birinci qrup işləməyən əlillər, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək şəxslər, qa qınlar və məcburi k k nlər; [45]

11.1.4. M lki-h quqi əqdlərin bağlanması zamanı, habelə mənzil (fərdi ev) alınması və ya dəyişdirilməsi əqdləri ilə bağlı notariat hərəkətləri zrə - "Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial m dafiəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə m əyyən olunmuş valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar, habelə onların arasından olan şəxslər və qəyyumluqda (himayədə) olan uşaqlar;

11.1.5. pensiya, m avinət, yardım və alimentin alınması n verilən etibarnamələr zrə.

11.2. Notariat hərəkətlərinə g rə d vlət r sumu notarius tərəfindən qəbul edilərək iki bank g n ərzində d vlət b dcəsinə k r l r.

Notarius tərəfindən notariat hərəkətlərinə g rə d vlət r sumunun qəbulu zamanı dəyiciyə d vlət r sumunun dənilməsini təsdiq edən rəsmi sənədin (mədaxil qəbzi, kassa mədaxil orderi və s.) əsli verilir. [46]

11.3. Bu Qanunun 10.1.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş d vlət r sumunun Bakı şəhəri zrə 100 faizi, Sumqayıt, Gəncə şəhərləri və Abşeron rayonu zrə 70 faizi, digər regionlar zrə isə 50 faizi dənilir.[47]

Maddə 12. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının d vlət qeydiyyatı n d vlət r sumunun dərəcələri

D vlət r sumu tutulmalı olan hərəkətlər

D vlət r sumunun məbləği

12.1. Nikahın qeydə alınması n

5 manat[48]

12.2. Nikahın pozulmasının qeydə alınması n:

 

12.2.1. yetkinlik yaşına atmamış mumi uşaqları olmayan ər-arvadın qarşılıqlı razılığı əsasında;

15 manat[49]

12.2.2. məhkəmə qətnaməsi əsasında (qətnamədə d vlət r sumunun tərəflərdən hansının dəməli olduğu g stərilmədikdə, qeydiyyat n birinci m raciət etmiş tərəfdən);

15 manat[50]

12.2.3. digər tərəf m əyyən edilmiş qaydada xəbərsiz itkin d şm ş, yaxud fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxs hesab edilmişsə, yaxud ən azı il m ddətində azadlıqdanməhrum edilmiş şəxsdirsə.

2 manat[51]

12.3. Soyadın, adın və ata adının dəyişdirilməsinin qeydə alınması n.

10 manat[52]

12.4 Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydlərində dəyişikliklərin, d zəlişlərin və əlavələrin edilməsi və onların bərpası ilə əlaqədar şəhadətnamələrin verilməsi n.[53]

2 manat[54]

12.5. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydə alınması barədə təkrar şəhadətnamələrin verilməsi n.

2 manat[55]

12.6. Xaricdə istifadə edilməsi məqsədi ilə verilən eyni c r şəhadətnamələr n.

11 manat[56]

12.7. Dəniz inin şəxsiyyət sənədinin verilməsi n.

11 manat [57]

Maddə 13. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydə alınması n d vlət r sumunun dənilməsindən azadolmalar

Doğumun, l m n, vladlığa g t r lmənin və atalığın (analığın) m əyyən edilməsinin qeydə alınması və bu barədə ilkin şəhadətnamələrin verilməsi n d vlət r sumu dənilmir.

 

Maddə 13-1. M vafiq sənədə apostil verilməsi n tutulan d vlət r sumunun dərəcəsi[58]

 

D vlət r sumu tutulmalı olan hərəkətlər

D vlət r sumunun məbləği

1

2

M vafiq sənədə apostil verilməsi.

10 manat

 

Maddə 14. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına və Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərə şəxsiyyət vəsiqəsi, habelə Azərbaycan Respublikasında 30 g ndən artıq yaşayan əcnəbilərə qeydiyyat vəsiqəsi, əcnəbiyə və vətəndaşlığı olmayan şəxsə Azərbaycan Respublikasının ərazisində m vəqqəti və ya daimi yaşamaq n icazə vəsiqəsi, m vəqqəti olma m ddətinin uzadılması barədə qərar, Azərbaycan Respublikasında qa qın statusu almış şəxslərə Qa qın vəsiqəsi və Yol sənədinin verilməsi, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına qəbul, vətəndaşlığa bərpa və ya vətəndaşlıqdan ıxmaq n d vlət r sumunun dərəcələri[59]

 

 

D vlət r sumu tutulmalı olan hərəkətlər

D vlət r sumunun məbləği

14.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına xaricə getmək h ququ verən mumvətəndaş pasportlarının verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə g rə:[60]

 

14.1.1. on iş g n m ddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə, yaxud Azərbaycan Respublikası vətəndaşının və ya onunla gedən şəxslərin təcili m alicəsi, yaxud xaricdə yaşayan yaxın qohumunun ağır xəstəliyi və ya l m ilə bağlı hallarda iki iş g n m ddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

 

14.1.1.1. bir yaşınadək uşaqlar n

10 manat

14.1.1.2. bir yaşından yaşınadək uşaqlar n

20 manat

14.1.1.3. yaşından on səkkiz yaşınadək uşaqlar n

30 manat

14.1.1.4. on səkkiz yaşına atmış vətəndaşlara

40 manat

14.1.2. beş iş g n m ddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

 

14.1.2.1. bir yaşınadək uşaqlar n

20 manat

14.1.2.2. bir yaşından yaşınadək uşaqlar n

40 manat

14.1.2.3. yaşından on səkkiz yaşınadək uşaqlar n

60 manat

14.1.2.4. on səkkiz yaşına atmış vətəndaşlara

80 manat

14.1.3. bir iş g n m ddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

 

14.1.3.1. bir yaşınadək uşaqlar n

40 manat

14.1.3.2. bir yaşından yaşınadək uşaqlar n

80 manat

14.1.3.3. yaşından on səkkiz yaşınadək uşaqlar n

120 manat

14.1.3.4. on səkkiz yaşına atmış vətəndaşlara

160 manat

 

 

14.1-1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına xaricə getmək h ququ verən mumvətəndaş pasportlarının itirilməsi və ya korlanması ilə əlaqədar yenidən verilməsinə g rə:[61]

 

14.1-1.1. on iş g n m ddətində verildikdə

 

14.1-1.1.1. bir yaşınadək uşaqlar n

20 manat

14.1-1.1.2. bir yaşından yaşınadək uşaqlar n

30 manat

14.1-1.1.3. yaşından on səkkiz yaşınadək uşaqlar n

40 manat

14.1-1.1.4. on səkkiz yaşına atmış vətəndaşlara

50 manat

14.1-1.2. beş iş g n m ddətində verildikdə

 

14.1-1.2.1. bir yaşınadək uşaqlar n

30 manat

14.1-1.2.2. bir yaşından yaşınadək uşaqlar n

50 manat

14.1-1.2.3. yaşından on səkkiz yaşınadək uşaqlar n

70 manat

14.1-1.2.4. on səkkiz yaşına atmış vətəndaşlara

90 manat

14.1-1.3. bir iş g n m ddətində verildikdə

 

14.1-1.3.1. bir yaşınadək uşaqlar n

50 manat

14.1-1.3.2. bir yaşından yaşınadək uşaqlar n

90 manat

14.1-1.3.3. yaşından on səkkiz yaşınadək uşaqlar n

130 manat

14.1-1.3.4. on səkkiz yaşına atmış vətəndaşlara

170 manat

 

 

14.2. Azərbaycan Respublikasının h dudlarından kənara getməsi n Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxsə şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə g rə.

11 manat[62]

14.3. Bu Qanunun 14.3-1-ci və 14.3-2-ci maddələrində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə g rə: [63]

 

14.3.1. on g n m ddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

5 manat

14.3.2. iş g n m ddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

25 manat

14.3.3. bir iş g n m ddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

35 manat

 

 

14.3-1. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsinin itirilməsi və ya korlanması ilə əlaqədar yenidən verilməsinə g rə:[64]

 

14.3-1.1. on iş g n m ddətində verildikdə

15 manat

14.3-1.2. iş g n m ddətində verildikdə

35 manat

14.3-1.3. bir iş g n m ddətində verildikdə

45 manat

 

 

14.3-2. Bu Qanunun 14.3-1-ci maddəsində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, 15 yaşı tamam olmamış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə g rə:[65]

 

14.3-2.1. on g n m ddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

4 manat

14.3-2.2. iş g n m ddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

20 manat

14.3-2.3. bir iş g n m ddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

25 manat

 

 

14.4. Azərbaycan Respublikası ilə həmsərhəd olan d vlətlərə vətəndaşların sadələşdirilmiş qaydada gediş-gəlişi n sənədlərin verilməsinə g rə

3 manat [66]

14.5. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları 25, 35, 50 yaşına atdıqda, həm inin onların soyadı, adı, atasının adı, yaşayış yeri, ailə vəziyyəti və hərbi vəzifəsi dəyişdikdə şəxsiyyət vəsiqəsinin dəyişdirilməsinə g rə.[67]

2 manat [68]

14.6. Şəxsiyyət vəsiqəsi vətəndaşın z təqsiri z ndən itdikdə və ya yararsız hala d şd kdə onun dəyişdirilməsinə g rə.

3 manat[69]

14.7. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin xarici pasportlarının və ya onu əvəz edən sənədlərin qeydə alınmasına və ya qeydə alınması m ddətinin uzadılmasına g rə.[70]

6 manat[71]

 

 

14.8. Azərbaycan Respublikasının ərazisində m vəqqəti və ya daimi yaşamaq n icazə vəsiqələrinin verilməsinə və m ddətinin uzadılmasına g rə:[72]

 

14.8.1. Yetkinlik yaşına atmış əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində m vəqqəti yaşamaq n icazə vəsiqəsinin verilməsinə və m ddətinin uzadılmasına g rə:[73]

 

14.8.1.1. 3 ayadək

30 manat

14.8.1.2. 6 ayadək

60 manat

14.8.1.3. 1 ilədək

120 manat

14.8.1.4. 1 il 6 ayadək

180 manat

14.8.1.5. 2 ilədək

240 manat

14.8.1.6. 2 il 6 ayadək

300 manat

14.8.1.7. 3 ilədək

360 manat

14.8.1-1. Yetkinlik yaşına atmayan əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində m vəqqəti yaşamaq n icazə vəsiqəsinin verilməsinə və m ddətinin uzadılmasına g rə:[74]

 

14.8.1-1.1. 3 ayadək

15 manat

14.8.1-1.2. 6 ayadək

30 manat

14.8.1-1.3. 1 ilədək

60 manat

14.8.1-1.4. 1 il 6 ayadək

90 manat

14.8.1-1.5. 2 ilədək

120 manat

14.8.1-1.6. 2 il 6 ayadək

150 manat

14.8.1-1.7. 3 ilədək

180 manat

14.8.1-2. Azərbaycan Respublikasının ali və orta ixtisas təhsili m əssisələrində əyani formada təhsil alan əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində m vəqqəti yaşamaq n icazə vəsiqəsinin verilməsinə və m ddətinin uzadılmasına g rə:

 

14.8.1-2.1. 1 illik

40 manat

14.8.1-2.2. 2 illik (m vəqqəti yaşamaq n icazə vəsiqəsinin m ddəti uzadıldıqda)

80 manat

14.8.2. Yetkinlik yaşına atmış əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi yaşamaq n icazə vəsiqəsinin verilməsinə və m ddətinin uzadılmasına g rə:[75]

300 manat

14.8.2-1. Yetkinlik yaşına atmayan əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi yaşamaq n icazə vəsiqəsinin verilməsinə və m ddətinin uzadılmasına g rə[76]

150 manat

14.9. Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə itirilmiş Azərbaycan Respublikasında m vəqqəti və ya daimi yaşamaq n icazə vəsiqələrinin və m vəqqəti olma m ddətinin uzadılması barədə qərarın yenidən verilməsinə g rə. [77]

10 manat[78]

14.10. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının (eləcə də ke miş SSRİ vətəndaşlarının) qeydiyyata alınmasına g rə.

2 manat[79]

14.11. Azərbaycan Respublikasının h dudlarında istifadə edilməsi n 16 yaşına atdıqdan sonra Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətədanşlığı olmayan şəxsə şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə g rə.

6 manat[80]

14.12. Azərbaycan Respublikasında 30 g ndən artıq yaşamaq istəyən və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin qeydiyyata alınması haqqında vəsiqə verilməsinə g rə.[81]

10 manat[82]

14.13. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına, əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasına dəvət olunması haqqında sənədlərin verilməsinə g rə.

6 manat[83]

14.14. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbul edilmək, bərpa edilmək və ya ondan ıxmaq barədə ərizələrdən.

110 manat [84]

14.15. Yetkinlik yaşına atmış əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə lkədə m vəqqəti olma m ddətinin uzadılması barədə qərarın verilməsinə g rə:[85]

14.15.1. 30 g nədək

30 manat

14.15.2. 60 g nədək

60 manat

14.15-1. Yetkinlik yaşına atmayan əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə lkədə m vəqqəti olma m ddətinin uzadılması barədə qərarın verilməsinə g rə:[86]

 

14.15-1.1. 30 g nədək

15 manat

14.15-1.2. 60 g nədək

30 manat

14.16. Azərbaycan Respublikasında qa qın statusu almış şəxslərə Qa qın vəsiqəsinin və ya Yol sənədinin verilməsinə g rə

5 manat[87]

 

 

 

Maddə 15. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına və Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərə şəxsiyyət vəsiqəsiverilərkən, habelə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına qəbul n d vlət r sumunun dənilməsindən azadolmalar[88]

Azərbaycan Respublikasının h dudlarında istifadə edilməsi n şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə g rə qa qınlar, məcburi k k nlər, 16 yaşına atmamış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan 16 yaşına atmamış vətəndaşlığı olmayan şəxslər, həm inin Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbul edilməsi barədə vəsatət qaldıran xaricdə yaşayan azərbaycanlılar d vlət r sumunu dəməkdən azad olunurlar.[89]

Maddə 16. Azərbaycan Respublikasında və ya Azarbaycan Respublikasının xarici lkələrdəki diplomatik n mayəndəliklərində aparılan konsul əməliyyatları n d vlət r sumunun dərəcələri

 

 

D vlət r sumu tutulmalı olan hərəkətlər

D vlət r sumunun məbləği

16.1. Pasportların və vizaların verilməsinə g rə:

 

16.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına xaricə getmək h quqi verən xidməti pasportlarının verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə və vaxtının uzadılmasına g rə;

11 manat[90]

16.1.2. mumvətəndaş pasportların alınması məqsədilə sənədlərin səfirlikdə və ya konsulluqda tərtib edilib g ndərilməsinə g rə;

55 ABŞ dolları[91]

16.1.3. lkəyə qayıtmaq n pasportu əvəz edən qayıdış şəhadətnaməsinin verilməsinə g rə;

40 ABŞ dolları

16.1.4. xarici lkələrin sərfirliklərinə və konsulluqlarına viza rəsmiləşdirilməsi n verilən notaya g rə;

4 manat[92]

16.1.5. səfirliklərə və konsulluqlara vizaların verilməsinə dair g stərişlərin g ndərilməsinə g rə;

4 manat[93]

16.1.6. tranzit vizalarının və birdəfəlik giriş vizalarının rəsmiləşdirilməsi n[94]

20 ABŞ dolları

16.1.7. oxdəfəlik giriş vizalarının rəsmiləşdirilməsi n[95]

350 ABŞ dolları

16.1.8. Turizm vizalarının və şəxsi kontraktla təhsil alan tələbələrin vizalarının rəsmiləşdirilməsi n[96]

20 ABŞ dolları [97]

16.1.9. tranzit vizalarının rəsmiləşdirilməsi n:[98]

 

16.1.9.1. birdəfəlik tranzit vizası

20 ABŞ dolları

16.1.9.2. ikidəfəlik tranzit vizası

40 ABŞ dolları

16.1.10. viza m ddətinin artırılması n:

 

16.1.10.1. 24 saat;

10 ABŞ dolları

16.1.10.2. 48 saat;

20 ABŞ dolları

16.1.10.3. 72 saat;

30 ABŞ dolları

16.1.10.4. 3 g ndən 1 ayadək;

40 ABŞ dolları

16.1.10.5. 1 aydan 3 ayadək;

80 ABŞ dolları

16.1.11. vaxtı bitmiş vizalarının m ddətlərinin artırılması n, hər ay n.

50 ABŞ dolları [99]

16.2. Vətəndaşlıq məsələlərilə əlaqədar sənədlərin rəsmiləşdirilməsinə g rə;

 

16.2.1. vətəndaşlığın bərpa edilməsi n vəsatətin rəsmiləşdirilməsinə g rə;

150 ABŞ dolları

16.2.2. vətəndaşlığa xitam verilməsi n vəsatətin rəsmiləşdirilməsinə g rə.

400 ABŞ dolları[100]

16.3. VVAQ məsələlərinə dair konsulluq əməliyyatlarına g rə:

 

16.3.1. nikahın qeydə alınması və bu barədə şəhadətnamənin verilməsinə g rə;

40 ABŞ dolları[101]

16.3.2. boşanmanın qeydə alınması və bu barədə şəhadətnamənin verilməsinə g rə;

40 ABŞ dolları

16.3.3. Qanunla m əyyənləşdirilmiş qaydada itkin d şm ş və ya ruhi xəstəlik nəticəsində və ya cinayət əməli t rətdiklərinə g rə 3 ildən artıq m ddətə məhkum olunmuş şəxslərə boşanmanın qeydə alınmasına g rə;

10 ABŞ dolları

16.3.4. adın, soyadın, ata adının dəyişdirilməsinə (nigahla əlaqədar olan hallar istisna olmaqla) dair materialların rəsmiləşdirilməsinə g rə;

50 ABŞ dolları

16.3.5. vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı haqqında arxiv materiallarına əsasən təkrar şəhadətnamələrin verilməsinə g rə;

40 ABŞ dolları

16.3.6. doğum, l m, nigah və boşanma haqqında akt qeydlərində dəyişikliklərin, d zəlişlərin, əlavələrin edilməsi və akt qeydlərinin bərpa olunması ilə əlaqədar şəhadətnamələrin verilməsinə g rə;

20 ABŞ dolları

16.3.7. xarici lkələrin VVAQ orqanları tərəfindən nigahın qeydə alınması məqsədilə subaylıq haqqında arayışın verilməsinə g rə.

30 ABŞ dolları[102]

16.4. Sənədlərin sorğu əsasında alınmasına g rə:

 

16.4.1. sənədlərin sorğu əsasında alınmasına g rə (hər sənəd n):

 

16.4.1.1. Azərbaycan Respublikasında;

4 manat[103]

16.4.1.2. lkə xaricində.

25 ABŞ dolları

16.5. Sənədlərin leqallaşdırılmasına g rə:

 

16.5.1. Azərbaycan Respublikasında

4 manat

16.5.2. xarici lkədə

50 ABŞ dolları[104]

16.6. Notariat hərəkətlərinin aparılmasına g rə:

 

16.6.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən daşınmaz əmlak istisna olmaqla, əmlakdan, o c mlədən avtonəqliyyat vasitələrindən istifadə etmək və ona sərəncam vermək, kredit əməliyyatlarını yerinə yetirmək h ququ verən vəkalətnamələrin notariat təsdiqinə g rə;

50 ABŞ dolları

16.6.2. m xtəlif şəxslərdən və idarələrdən po t yolu ilə daxil olmuş pul vəsaitlərinin, bağlamaların, korrespondensiyaların bank idarələrindən alınması və ona sərəncam verilməsi barədə vəkalətnamələrin təsdiqinə g rə;

25 ABŞ dolları

16.6.3. m qavilələrin və əqdlərin notariat təsdiqinə g rə:

 

16.6.3.1. əmlak b lg s , zaminlik və digər qiymətləndirilməyən m qavilələrin təsdiqinə g rə;

75 ABŞ dolları

16.6.3.2. qiymətləndirilən digər m qavilələrin təsdiqinə g rə;

150 ABŞ dolları

16.6.3.3. avtonəqliyyatın zgəninkiləşdirilməsinə dair m qavilənin təsdiqinə g rə;

100 ABŞ dolları

16.6.3.4. sair m qavilələrin təsdiqinə g rə

50 ABŞ dolları

16.6.4. təhsil, əmək, VVAQ sənədlərinin surətini, həm inin bu sənədlərdən ıxarışların təsdiq edilməsinə g rə;

20 ABŞ dolları

16.6.5. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının diplomatik n mayəndəliklərdə və konsulluqlarda saxlanılan əmlak və maliyyə sənədlərinin surətlərinin və onlardan ıxarışların verilməsinə g rə;

20 ABŞ dolları

16.6.6. imzaların həqiqiliyinin notariat təsdiqinə g rə (hər sənəd n);

60 ABŞ dolları[105]

16.6.7. sənədin tərc məsi və eyni zamanda tərc mənin d zg nl y n n notariat təsdiqinə g rə (hər səhifə n):

 

- xarici dillərdən;

20 ABŞ dolları

- xarici dillərə;

40 ABŞ dolları

16.6.8. qəyyumun təyin edilməsinə dair aktın tərtib edilməsinə g rə;

50 ABŞ dolları

16.6.9. əmlakın idarə edilməsinə dair qəyyumun hesabatının təsdiq edilməsinə g rə;

50 ABŞ dolları

16.6.10. vərəsəlik əmlakının siyahısının tərtib edilməsinə və bu əmlakın m hafizə olunması n qəbul edilməsinə g rə;

100 ABŞ dolları

16.6.11. maraqlı şəxslərin xahişinə əsasən təqdim edilmiş siyahı əsasında əmlakın yoxlanılmasına g rə;

100 ABŞ dolları

16.6.12. vəsiyyətnamənin notariat təsdiqinə g rə;

100 ABŞ dolları

16.6.13. miras qoyanın xahişinə əsasən vəsiyyətnaməyə hər hansı dəyişikliklərin və əlavələrin edilməsinə g rə;

100 ABŞ dolları

16.6.14. vəsiyyətnamənin konsulluqda saxlanmasına g rə;

100 ABŞ dolları

16.6.15. Konsulluğun vəzifəli şəxsi tərəfindən vərəsəlik h ququ haqqında şəhadətnamənin verilməsinə g rə;

200 ABŞ dolları

16.6.16. malların və digər əmlakın satışına g rə;

100 ABŞ dolları

16.6.17. Konsulluqda sənədlərin (vəsiyyətnamə istisna olmaqla) saxlanmasına g rə;

20 ABŞ dolları

16.6.18. pulun, qiymətli kağızların və sair qiymətli əşyaların (miras istisna olmaqla) saxlanmasına g rə (hər ay n);

50 ABŞ dolları

16.6.19. əmlakın və pul məbləğlərinin aidiyyatı zrə atdırılması n 6 aylıq m ddətədək mumi depozitə qəbul edilməsinə g rə (hər ay n);

50 ABŞ dolları

16.6.20. icra qeydlərinin aparılmasına g rə;

30 ABŞ dolları

16.6.21. sənədlərin diplomatik po tla h quqi şəxslərin nvanına g ndərilməsinə g rə;

100 ABŞ dolları

16.6.22. xarici d vlətin bayrağı altında zən gəminin y klənməsi və ya boşaldılmasına dair şəhadətnamənin, digər arayışların və bəyannamələrin verilməsinə g rə.

50 ABŞ dolları

16.7. Digər konsul əməliyyatlarına g rə.

20 ABŞ dolları

 

 

 

Maddə 17. Azərbaycan Respublikasında və ya Azərbaycan Respublikasının xarici lkələrdəki diplomatik n mayəndəliklərində aparılan konsul əməliyyatları n d vlət r sumunun dənilməsindən azadolmalar və d vlət r sumunun dənilməsinin x susiyyətləri

17.1. Aşağıdakı hallarda bu Qanunun 16-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş d vlət r sumu alınmır:

17.1.1. xidməti və diplomatik pasportların verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə g rə;[106]

17.1.2. Azərbaycan Respublikası ilə xarici d vlətlər arasında m lki, ailə və cinayət işlərində h quqi yardım haqqında, alimentlər haqqında, pensiya haqqında və vladlığa g t rmə məsələləri haqqında m qavilələrə uyğun olaraq bu lkənin səlahiyyətli orqanlarının və ayrı-ayrı vətəndaşlarının sorğusuna əsasən sənədlərin tələb olunub alınmasına g rə;

17.1.3. D vlət n mayəndə heyətinin tərkibində xarici lkələrə ezam olunan şəxslərin pasport və digər gediş sənədləri rəsmiləşdirildikdə;

17.1.4. Azərbaycan Respublikasının xeyrinə əmlakın bağışlanmasına dair m qavilələrin və vəsiyyətnamələrin təsdiq edilməsinə g rə;

17.1.5. Azərbaycan Respublikasının gəmi, hava və digər nəqliyyat vasitələrinin heyət zvlərinin, habelə vətəndaşlarının l m ndən sonra qalmış əmlakının m hafizəsinə g rə.

17.2. Bu Qanunun 16-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş d vlət r sumları Azərbaycan Respublikasına gələn aşağıdakı əcnəbilərdən alınmır:

17.2.1. D vlət n mayəndə heyəti zvləri və rəsmi şəxslərdən;

17.2.2. Azərbaycan Respublikasında beynəlxalq humanitar təşkilatları təmsil edənlərdən;

17.2.3. D vlət xətti ilə təhsil alan və pedaqoji fəaliyyət g stərənlərdən;

17.2.4. M dafiə xətti ilə səfər edənlərdən.

17.3. Azərbaycan Respublikasına qrup halında gələn əcnəbilərin hər birindən vizanın rəsmiləşdirilməsinə və ya onun etibar m ddətinin artırılmasına g rə d vlət r sumu tutulur.[107]

17.4. Bu Qanunun 16.6-cı maddəsində g stərilən d vlət r sumundan əlavə vərəsələr və miras qoyanlar daşınmaz vərəsəlik əmlakının m hafizəsi n, otaq icarəsi, m hafizəsi, nəqliyyat, ezamiyyət, po t, dəftərxana və sair faktiki xərcləri dəyirlər.

17.5. Sənədlərin saxlanılması və qəbulu zamanı ehtimal olunan saxlama m ddətinə g rə d vlət r sumu əvvəlcədən dənilir və tamamlanmamış ay tamamlanmış ay kimi nəzərə alınır.

17.6. Azərbaycan Respublikasının xarici lkələrdəki diplomatik n mayəndəliklərində aparılan konsul əməliyyatları n alınan d vlət r sumu bir ay ərzində d vlət b dcəsinə k r l r. [108]

17.7. Xarici lkələrdə d vlət xətti ilə təhsil alan, pedaqoji fəaliyyət g stərən, xarici lkələrin cəza əkmə m əssisələrindən azadlığa buraxılan və ya xarici lkələrdən deportasiya edilən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına lkəyə qayıtmaq n pasportu əvəz edən qayıdış şəhadətnaməsinin verilməsinə g rə d vlət r sumu tutulmur;

17.8. xarici lkələrin m vafiq orqanları tərəfindən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına m nasibətdə viza rəsmiləşdirilməsi n tutulan r sumun məbləği bu Qanunla eyni hərəkətlərə g rə m əyyən edilmiş məbləğdən fərqli olduqda, d vlət r sumunun dərəcəsi m vafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə həmin lkələrdə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına m nasibətdə tutulan r sum səviyyəsində tətbiq edilir. [109]

 

Maddə 18. İxtiranın, faydalı modelin, sənaye n munəsinin, əmtəə nişanının, coğrafi g stəricinin, əsərin, əlaqəli h quqlar obyektinin inteqral sxem topologiyasının və məlumat toplularının qeydə alınması, m vafiq m hafizə sənədlərinin verilməsi və onlarla bağlı digər h quqi hərəkətlər, habelə icazələrin bəzi n vlərinin verilməsi, nəqliyyat vasitələrinə və onların idarə edilməsi ilə bağlı h quqi və fiziki şəxslərə xidmətlərin g stərilməsi n d vlət r sumunun dərəcələri[110]

 

18.1. İxtira, faydalı model və sənaye n munəsinə iddia sənədinin verilməsi n (iddia sənədinin ilkin ekspertizası və ekspertizası daxil olmaqla):

18.1.1. bir ixtira, bir faydalı model və bir sənaye n munəsi n 10 manat.

18.1.2. əlavə olaraq, oxbəndli d sturun 1-dən artıq hər asılı olmayan bəndi n - 7 manat.

18.1.3. əlavə olaraq, oxbəndli d sturun 10-dan artıq hər asılı olan bəndi n - 7 manat.

18.1.4. sənaye n munəsinin 20-dən artıq hər əlavə sənaye n munəsi n 5 manat.

18.1.5. iddia sənədinin mətninin 30-dan artıq hər səhifəsi n - 1 manat.

18.2. İddia sənədi zrə ilkinliyin xahiş edilməsi n (bir ədəd ilkinlik n) 7 manat.

18.3. İddia sənədinin verildiyi tarixdən 1 ay ke dikdən sonra iddia sənədi materiallarında d zəliş və əlavələrin aparılması n 6 manat.

18.4. Ekspertizanın sorğusuna cavabın verilmə m ddətinin uzadılması n (12 aydan artıq olmamaq şərti ilə, hər bir ay n) 5 manat.

18.3-1. İddia ının vəsatəti əsasında Patent haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 28-ci maddəsinin 9-cu bəndinə uyğun olaraq, m ddətin əlavə 2 ay uzadılması n - 20 manat; [111]

18.5. İddia sənədinə dair məlumatın m əyyən edilmiş m ddətdən tez dərci n 20 manat.

18.6. İddia sənədi barəsində məlumatın dərci n 6 manat.

18.7. İxtira, faydalı model və sənaye n munəsi barəsində məlumat axtarışı aparılması n vəsatət verilməsinə g rə 7 manat.

18.8. Vəsatət əsasında ixtira, faydalı model və sənaye n munəsi barəsində iddia sənədinin mahiyyətcə ekspertizasının aparılması:

18.8.1. bir ədəd ixtira n 50 manat;

18.8.2. bir ədəd faydalı model n 40 manat;

18.8.3. bir ədəd sənaye n munəsi n - 40 manat;

18.8.4. əlavə olaraq, oxbəndli d sturun 1-dən artıq hər asılı olmayan bəndi n - 25 manat;

18.8.5. əlavə olaraq, oxbəndli d sturun 10-dan artıq hər asılı olan bəndi n - 10 manat;

18.8.6. sənaye n munəsinin 20-dən artıq hər əlavə sənaye n munəsi n - 10 manat.

18.9. İxtira barəsində iddia sənədinin faydalı model barəsində iddia sənədinə evrilməsi n - 5 manat.

18.10. Faydalı model barəsində iddia sənədinin ixtira barəsində iddia sənədinə evrilməsi n - 7 manat. [112]

18.11. apellyasiya şurasına etirazla m raciət edilməsi:

18.11.1. ixtira, faydalı model və sənaye n munəsinə patentin verilməsindən imtina qərarına qarşı - 10 manat;

18.11.2. ixtira, faydalı model və sənaye n munəsi barəsində dərc olunmuş iddia sənədinə qarşı - 6 manat;

18.11.3. ixtira, faydalı model və sənaye n munəsinə patentin verilməsinə qarşı 40 manat.

18.12. t r lm ş m ddətlərin bərpası:

18.12.1. patent verilməsindən imtina qərarı barəsində iddia ı tərəfindən apellyasiya şurasına etirazla m raciət edilməsi n - 20 manat;

18.12.2. dərc olunmuş iddia sənədi zrə daxil olan etirazla bağlı iddia ının apellyasiya şurasına cavab verilməsi n - 25 manat.

18.13. İxtiranın, faydalı modelin, sənaye n munəsinin qeydiyyatı, patentin verilməsi və dərc olunması ilə bağlı:[113]

18.13.1. ixtira n - 10 manat;

18.13.2. faydalı model n - 7 manat;

18.13.3. sənaye n munəsi n - 7 manat;

18.13.4. patentə məxsus təsvirin d sturla birlikdə 30-dan artıq hər səhifəsi n - 1 manat.

18.14. Dərc olunduqdan sonra iddia sənədinin materialları ilə tanış olmaq n 10 manat.

18.15. Patentin dublikatının və patentə g rə h quqların qismən başqa şəxsə ke məsinə dair patentin verilməsi n 7 manat.[114]

18.16. Verilmiş patentdə dəyişikliklər edilməsi n - 7 manat.

18.17. İxtira, faydalı model, sənaye n munəsiilə bağlı h quqların verilməsi barəsində m qavilələrin qeydiyyata alınması n: [115]

18.17.1. bir ədəd ixtira, bir ədəd faydalı model və bir ədəd sənaye n munəsinə dair iddia sənədi zrə, ayrılıqda hər biri n - 10 manat;

18.17.2. bir ədəd ixtira patenti, bir ədəd faydalı model patenti və bir ədəd sənaye n munəsi patenti zrə, ayrılıqda hər biri n - 25 manat;

18.17.3. ixtira, faydalı model, sənaye n munəsinə g rə bir ne ə iddia sənədi n (birdən artıq hər patent n) - 10 manat;

18.17.4. ixtira, faydalı model və sənaye n munəsinin bir ne ə patenti n (birdən artıq hər patent n) - 10 manat.

18.18. İxtira, faydalı model və sənaye n munəsi obyektindən istifadə h ququnun verilməsi barədə m qavilənin qeydiyyata alınması n:

18.18.1. bir iddia sənədi n - 10 manat;

18.18.2. bir ne ə iddia sənədi n (hər əlavə iddia sənədi n) 10 manat.

18.18-1. Patent h ququnun girov qoyulması barədə m qavilənin (bir ədəd ixtira patenti, bir ədəd faydalı model patenti və bir ədəd sənaye n munəsi patenti zrə, ayrılıqda hər biri n) qeydiyyata alınması n - 50 manat; [116]

18.19. Lisenziya m qavilələrinin qeydiyyata alınması:

18.19.1. ixtira, faydalı model və sənaye n munəsinin hər birinin ayrılıqda bir ədəd patenti n - 25 manat;

18.19.2. ixtira, faydalı model və sənaye n munəsinin hər birinin ayrılıqda bir ne ə patenti n (birdən artıq nəzərdə tutulan hər patent n) 20 manat.

18.20. İddia sənədi və ya patenti zrə h quqların verilməsinə dair qeydiyyata alınmış m qavilələrdə və ya obyektin istifadəsi ilə bağlı qeydiyyata alınmış lisenziya m qavilələrində dəyişikliklərin edilməsi n - 10 manat.

18.21. İlkin istifadə inin h quqlarının tanınması məqsədi ilə onun iddiasına baxılması n 25 manat.

18.22. İxtira patentinin q vvədə saxlanması n:

18.22.1. 3-c ildən 10-cu ilə kimi - fiziki şəxslər, d vlət b dcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatlar və bələdiyyələr n 10 manat, hər artan il n 6 manat artırılmaqla, digər şəxslər n 50 manat, hər artan il n 30 manat artırılmaqla;[117]

18.22.2. 11-ci ildən 20-ci ilə kimi fiziki şəxslər, d vlət b dcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatlar və bələdiyyələr n 60 manat, hər artan il n 8 manat artırılmaqla, digər şəxslər n 300 manat, hər artan il n 40 manat artırılmaqla. [118]

18.22.3. 21-ci ildən 25-ci ilə kimi - fiziki şəxslər, d vlət b dcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatlar və bələdiyyələr n 142 manat, hər artan il n 10 manat artırılmaqla, digər şəxslər n 710 manat, hər artan il n 50 manat artırılmaqla. [119]

18.23. Faydalı model patentinin q vvədə saxlanılması n, 3-c ildən 10-cu ilə kimi fiziki şəxslər, d vlət b dcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatlar və bələdiyyələr n 10 manat, hər artan il n 6 manat artırılmaqla, digər şəxslər n 50 manat, hər artan il n 30 manat artırılmaqla.[120]

18.24. Sənaye n munəsi patentinin q vvədə saxlanılması n:

18.24.1. 3-c ildən 10-cu ilə kimi - fiziki şəxslər, d vlət b dcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatlar və bələdiyyələr n 10 manat, hər artan il n 6 manat artırılmaqla, digər şəxslər n 50 manat, hər artan il n 30 manat artırılmaqla;[121]

18.24.2. 11-ci ildən 15-ci ilə kimi - fiziki şəxslər, d vlət b dcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatlar və bələdiyyələr n 60 manat, hər artan il n 8 manat artırılmaqla, digər şəxslər n 300 manat, hər artan il n 40 manat artırılmaqla. [122]

18.25. Patentin q vvədə olma ilində illik r sumun dənilməsi ilə bağlı t r lən m ddətin 12 aya qədər verilməsinə g rə, hər ay n - fiziki şəxslər, d vlət b dcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatlar və bələdiyyələr n 3 manat, digər şəxslər n 15 manat.[123]

18.26. Əmtəə nişanının və ya coğrafi g stəricinin qeydə alınması barəsində verilən iddia sənədi n (əmtəənin və ya g stərilən xidmətin 5-dən artıq olmayan sinifləri n):

18.26.1. iddia sənədinin ilkin ekspertizası n - 10 manat;

18.26.2. iddia sənədinin ekspertizası n - 50 manat.

18.27. Əmtəənin və ya g stərilən xidmətin 5-dən artıq hər sinfi n - 25 manat.

18.28. İddia ının vəsatəti əsasında Əmtəə nişanları və coğrafi g stəricilər haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsinin 12-ci hissəsinə uyğun olaraq, m ddətin əlavə 2 ay uzadılması n - 20 manat.

18.29. Əmtəə nişanına dair ilkinliyin istənilməsi n - 15 manat.

18.30. Əmtəə nişanına və coğrafi g stəriciyə dair verilmiş iddia sənədi materiallarında d zəlişlərin, dəqiqləşdirmələrin aparılması, əlavələrin edilməsi n - 15 manat.

18.31. Ekspertizanın sorğusuna cavabın verilmə m ddətinin uzadılması n - 25 manat.

18.32. Əmtəə nişanına və coğrafi g stəriciyə dair iddia sənədinin verilən tarixdən bir ay ərzində ekspertizasının aparılması n - 45 manat.

18.33. t r lm ş m ddətin bərpası ilə bağlı, iddia sənədi barədə ekspertizanın qərarı ilə razı olmadıqda apellyasiya şurasına etiraz verilməsi n 20 manat.

18.34. Apellyasiya komissiyasına etirazın verilməsi:

18.34.1. əmtəə nişanına dair iddia sənədinə baxılma barədə ilkin ekspertizanın rədd qərarına qarşı - 20 manat;

18.34.2. coğrafi g stəriciyə dair iddia sənədinə baxılma barədə ilkin ekspertizanın rədd qərarına qarşı 20 manat;

18.34.3. əmtəə nişanına dair iddia sənədi barəsində ekspertizanın qərarına qarşı - 60 manat;

18.34.4. coğrafi g stəriciyə dair iddia sənədi barəsində ekspertizanın qərarına qarşı - 35 manat;

18.34.5. qeydə alınmış əmtəə nişanına qarşı - 80 manat;

18.34.6. qeydə alınmış coğrafi g stəriciyə qarşı 45 manat.

18.34-1. Əmtəə nişanının geniş tanınmasına dair Apellyasiya şurasına ərizənin verilməsi n - 150 manat.

18.34-2. Geniş tanınmış əmtəə nişanına qarşı verilmiş etirazla bağlı Apellyasiya şurasına m raciət n - 120 manat.

18.34-3. Apellyasiya şurasına etirazın baxılma m ddətinin altı aydan ox olmayan m ddətə uzadılması n - 40 manat.[124]

18.35. Qeydə alınması, məlumatın dərci və şəhadətnamənin verilməsi n:[125]

18.35.1. əmtəə nişanı n 45 manat;

18.35.2. coğrafi g stərici n - 30 manat;

18.35.3. kollektiv nişan n - 60 manat.

18.35-1. Əmtəə nişanları və coğrafi g stəricilərin qeydə almması ilə bağlı d vlət r sumunun dənilməsi m ddətinə əlavə olaraq d rd ay m hlət verilməsi n - 30 manat.[126]

18.36. Reyestrdə və şəhadətnamədə qeydiyyatla bağlı məlumatlarda dəyişikliklər edilməsi n - 25 manat.

18.37. Əmtəə nişanı və coğrafi g stəriciyə dair şəhadətnamələrin dublikatının və əmtəə nişanına h quqların qismən başqa şəxsə ke məsinə dair şəhadətnamənin verilməsi n - 10 manat.

18.38. İxtiranın, faydalı modelin, sənaye n munəsinin, əmtəə nişanının və coğrafi g stəricinin reyestr məlumatlarından ıxarış verilməsi n - 10 manat. [127]

18.39. Əmtəə nişanına dair h quqların verilməsi barədə m qavilələrin qeydiyyatı n:

18.39.1. iddia sənədi zrə bir ədəd əmtəə nişanı n - 35 manat;

18.39.2. iddia sənədləri zrə bir ne ə əmtəə nişanı n (birdən artıq hər əmtəə nişanı n) 20 manat;

18.39.3. qeydə alınmış bir ədəd əmtəə nişanı n - 60 manat;

18.39.4. qeydə alınmış bir ne ə əmtəə nişanları n (birdən artıq hər əmtəə nişanı n) 50 manat.

18.39-1. Qeydiyyata alınmış əmtəə nişanma dair m stəsna h quqlarm m qavilə əsasında başqa şəxsə girov kimi verilməsi ilə bağlı girov m qaviləsinin qeydiyyatı n - 60 manat.[128]

18.40. Lisenziya m qavilələrinin qeydə alınması:

18.40.1. bir ədəd əmtəə nişanı n - 80 manat;

18.40.2. bir ne ə əmtəə nişanı n (birdən artıq hər əmtəə nişanı n 50 manat.

18.41. Əmtəə nişanına dair h quqların verilməsi barədə m qavilələrdə dəyişikliklərin aparılması n - 11 manat. [129]

18.42. Qeydiyyatın q vvədə olma m ddəti qurtardıqdan sonra onun m ddətinin uzadılması n:

18.42.1. əmtəə nişanı n - 95 manat;

18.42.2. coğrafi g stərici n - 45 manat;

18.42.3. kollektiv nişan n - 145 manat.

18.43. Qeydiyyatın q vvədə olma m ddəti ke dikdən sonra m ddətin uzadılması n verilən 6 aya g rə, hər ay n:

18.43.1. əmtəə nişanı n - 5 manat;

18.43.2. coğrafi g stərici n - 5 manat;

18.43.3. kollektiv nişan n - 5 manat.

18.44. Patent m vəkkillərinə namizədin patent m vəkkili kimi attestasiya olunması n - 20 manat.

18.45. Patent m vəkkillərinin qeydiyyata alınması n - 5 manat.

18.46. Patent m vəkkillərinə şəhadətnamə verilməsi n - 10 manat.

18.47. Qeydiyyata alınmış patent m vəkkili barədə məlumatların dərc olunması n - 5 manat.

18.48 Attestasiya komissiyasının qərarına g rə, apellyasiya şurasına etiraz vermək n.[130]

18.49. İxtiraya g rə patent alınması n Avrasiya Patent İdarəsinə iddia sənədinin verilməsinə g rə (formal əlamətlər zrə ekspertizanın tələblərinə uyğunluğun yoxlanılması) - 10 manat.

18.50. Azərbaycan Respublikasına aid Avrasiya patentlərinin q vvədə saxlanması n:

18.50.1. 3-c ildən 10-cu ilə kimi - 10 manat, hər artan il n 3 manat artırılmaqla;

18.50.2. 11-ci ildən 20-ci ilə kimi 40 manat, hər artan il n 5 manat artırılmaqla.

18.50.3. 21-ci ildən 25-ci ilə kimi - 100 manat, hər artan il n 10 manat artırılmaqla. [131]

18.51. Patent Kooperasiyası haqqında m qaviləyə və Sənaye n munələrinin beynəlxalq qeydiyyatı haqqında Haaqa m qaviləsinin Cenevrə Aktına m vafiq olaraq iddia sənədinin alınması və mumd nya Əqli M lkiyyət Təşkilatının Beynəlxalq B rosuna g ndərilməsi n 10 manat. [132]

18.52. İddia ının xahişi ilə bir ədəd milli iddia sənədinin və ya onun barəsində məlumatların (Patent Kooperasiyası haqqında m qavilənin təlimatının 17.1(v) qaydası, ilkin sənəd) təsdiqlənmiş surətinin mumd nya Əqli M lkiyyət Təşkilatının Beynəlxalq B rosuna g ndərilməsi n - 10 manat.

18.53. Nişanların beynəlxalq qeydiyyatı barədə sazişə uyğun olaraq (Madrid sazişi) əmtəə nişanının beynəlxalq qeydiyyatı n iddia sənədlərinin verilməsinə g rə - 10 manat.

18.54. Əmtəə nişanının beynəlxalq qeydiyyatının q vvədə olma m ddətinin uzadılması n - 10 manat.

18.55. Odlu ov və ya idman silahının saxlanması, təyinatı zrə istifadə edilməsi h ququnu təsdiq edən şəhadətnamənin verilməsinə g rə:

18.55.1. ilkin qeydiyyata g rə - 10 manat;

18.55.2. təkrar qeydiyyata g rə - 5 manat.

18.56. Xidməti silahın əldə edilməsinə icazənin verilməsinə g rə:

18.56.1. ilkin qeydiyyata g rə - 10 manat;

18.56.2. təkrar qeydiyyata g rə - 5 manat.

18.57. Ov icazələrinin verilməsi n - 5 manat. [133]

18.58. Azərbaycan Respublikasının ərazisində haqqı dənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq n əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə iş icazəsinin verilməsinə və m ddətinin uzadılmasına g rə:

18.58.1. 3 ayadək - 350 manat;

18.58.2. 6 ayadək - 600 manat;

18.58.3. 1 ilədək - 1000 manat. [134]

18.59. Qaz qurğularının xəritələrindən (sxemlərindən) istifadəyə g rə - 10 manat.

18.60. Seleksiya nailiyyətləri sahəsində:

18.60.1. seleksiya nailiyyətinə sifarişin verilməsi və onun ilkin ekspertizası n - 10 manat;

18.60.2. sifariş inin təşəbb s ilə seleksiya nailiyyətinin sifariş sənədlərində əlavələr, dəqiqləşmələr və d zəlişlər n - 5 manat;

18.60.3. sifariş inin təşəbb s ilə seleksiya nailiyyətlərinin adının dəyişdirilməsi n - 25 manat;

18.60.4. seleksiya nailiyyətinə g zəştlə patent h ququnun başqasına verilməsi n - 25 manat;

18.60.5. sortun yeniliyinə g rə ekspertizası n 10 manat;

18.60.6. seleksiya nailiyyətlərinin yeniliyinə g rə iddia edildikdə - 10 manat;

18.60.7. seleksiya nailiyyətlərinin yekcinsliyinin, sabitliyinin sınaqdan ke irilməsinə g rə - 60 manat;

18.60.8. patentin verilməsi və seleksiya nailiyyətlərinin D vlət reyestrində qeydiyyatdan ke irilməsinə g rə - 35 manat;

18.60.9. m əlliflik şəhadətnaməsi verilməsi n - 35 manat;

18.60.10. patentin s rətinin verilməsinə g rə - 25 manat;

18.60.11. patentin saxta olmasına aid ərizə daxil olduqda - 25 manat;

18.60.12. seleksiya nailiyyətinə a ıq lisenziyanın verilməsinə g rə - 25 manat;

18.60.13. seleksiya nailiyyətinə a ıq lisenziyanın fəaliyyətinin dayandırılması haqda sifariş edildikdə - 25 manat;

18.60.14. seleksiya nailiyyətinə məcburi lisenziyanın verilməsinə təqdim edilən ərizə n - 25 manat;

18.60.15. seleksiya nailiyyətinə məcburi lisenziyanın verilməsinə g rə - 25 manat;

18.60.16. seleksiya nailiyyətinə məcburi lisenziyanın fəaliyyət m ddətinin uzadılmasına g rə - 25 manat.

18.61. İl ərzində seleksiya nailiyyəti patentinin q vvədə saxlanmasına g rə bitki qrupları zrə:

18.61.1. dənli, dənli-paxlalılar, qarğıdalı, pambıq, t t n, şəkər uğunduru, kartof, pomidor, badımcan, bibər, kələm n və s. n - 10 manat, hər artan il n 7 manat artırılmaqla;

18.61.2. bəzək bitkiləri, meşə bitkiləri n - 7 manat, hər artan il n 6 manat artırılmaqla;

18.61.3. digər bitkilər n - 9 manat, hər artan il n 6 manat artırılmaqla.

18.62. Adlar verilən şərab ılıq məhsullarına g rə:

18.62.1. ekspertiza n - 25 manat;

18.62.2. d vlət reyestrində qeydiyyata alınma n - 10 manat;

18.62.3. attestasiya n - 10 manat.

18.62-1. M əlliflik h ququ və əlaqəli h quqlar sahəsində: [135]

18.62-1.1. əsərin, əlaqəli h quqlar obyektinin qeydiyyatı n - h quqi şəxslər 20 manat, fiziki şəxslər 5 manat;[136]

18.62-1.2. əsərin, əlaqəli h quqlar obyektindən istifadə ilə bağlı h quqların (əmlak h quqlarının) tam və ya qismən verilməsi haqqında m qavilənin qeydiyyatı n - h quqi şəxslər 20 manat, fiziki şəxslər 10 manat.[137]

18.63. İnteqral sxem topologiyası sahəsində:

18.63.1. topologiyanın qeydiyyatı - h quqi şəxslər 20 manat, fiziki şəxslər 5 manat;

18.63.2. topologiyaya əmlak h quqlarının vərəsəlik zrə ke məsinin qeydiyyatı n - h quqi şəxslər 20 manat, fiziki şəxslər 5 manat;

18.63.3. topologiyaya əmlak h quqlarının tam və ya qismən verilməsi haqqında m qavilələrin qeydiyyatı n - h quqi şəxslər 20 manat, fiziki şəxslər 5 manat.[138]

18.64. Məlumat topluları sahəsində:

18.64.1. m əlliflik h ququ və ya x susi qorunma h quqi ilə qorunan məlumat toplusunun rəsmi qeydiyyatı n - h quqi şəxslər 30 manat, fiziki şəxslər 10 manat;[139]

18.64.2. m əlliflik h ququ və ya x susi qorunma h ququ ilə qorunan məlumat toplusuna h quqların tam və ya qismən verilməsi haqqında m qavilənin rəsmi qeydiyyatı n - h quqi şəxslər 30 manat, fiziki şəxslər 10 manat.[140]

18.65. Nəqliyyat vasitələrinə və onların idarə edilməsi ilə bağlı h quqi və fiziki şəxslərə xidmətlərin g stərilməsi:

18.65.1. Nəqliyyat vasitələrinin qanunla m əyyən edilmiş hallarda texniki baxışdan ke irilməsinə g rə:[141]

18.65.1.1. avtonəqliyyat vasitələri n - 20 manat;[142]

18.65.1.2. motonəqliyyat vasitələri, traktor, tikintidə, meşə və kənd təsərr fatında, başqa işlərdə istifadə n nəzərdə tutulan z gedən maşınlar, texnoloji, yarış məqsədli idman və digər mexaniki nəqliyyat vasitələri, qoşqular, yarımqoşqular n - 10 manat;[143]

18.65.2. Nəqliyyat vasitələrinin texniki u ot g stəricilərinə dəyişikliklər edilməsi zamanı və ya nəqliyyat vasitəsi alıcısının tələbi ilə nəqliyyat vasitələrinə texniki baxış ke irilməsi n:

18.65.2.1. avtonəqliyyat vasitələri n - 20 manat;[144]

18.65.2.2. motonəqliyyat vasitələri, traktor, tikintidə, meşə və kənd təsərr fatında, başqa işlərdə istifadə n nəzərdə tutulan z gedən maşınlar, texnoloji, yarış məqsədli idman və digər mexaniki nəqliyyat vasitələri, qoşqular, yarımqoşqular n - 10 manat;[145]

18.65.3. Nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatına (təkrar qeydiyyatına, daimi və m vəqqəti u ota alınmasına, nəqliyyat vasitələrinin zgəninkiləşdirilməsi haqqında m qavilələrin m vafiq icra hakimiyyəti orqanlarında d vlət qeydiyyatına) g rə:[146]

18.65.3.1. bu Qanunun 18.65.3-1-ci maddəsində nəzərdə tutulan hal istisna olmaqla, avtonəqliyyat vasitələri n -10 manat;[147]

18.65.3.2. motonəqliyyat vasitələri, traktor, tikintidə, meşə və kənd təsərr fatında, başqa işlərdə istifadə n nəzərdə tutulan z gedən maşınlar, texnoloji, yarış məqsədli idman və digər mexaniki nəqliyyat vasitələri, qoşqular, yarımqoşqular n - 5 manat;

18.65.3-1. Hər il n fiziki şəxslər tərəfindən minik avtomobillərinin zgəninkiləşdirilməsi haqqında m qavilələrin m vafiq icra hakimiyyəti orqanlarında d vlət qeydiyyatına alınmasına g rə d vlət r sumunun məbləğləri m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilir.[148]

18.65.4. S r c l k vəsiqəsinin verilməsi n imtahanların qəbuluna g rə:

18.65.4.1. avto-moto nəqliyyat vasitələrinin, tramvay və trolleybusların idarə olunmasının milli və beynəlxalq s r c l k vəsiqəsi n - 20 manat;

18.65.4.1-1. avto-moto nəqliyyat vasitələrinin, tramvay və trolleybusların idarə olunmasının milli və beynəlxalq s r c l k vəsiqəsinin alınması n imtahanların təkrar qəbuluna g rə - 10 manat.[149]

18.65.4.2. digər s r c l k vəsiqəsi, o c mlədən traktor u maşinist vəsiqəsi n -5 manat

18.65.5. S r c l k vəsiqəsinin verilməsi və ya s r c l k vəsiqəsinin dəyişdirilməsi:

18.65.5.1. avto-moto nəqliyyat vasitələri n - 25 manat; [150]

18.65.5.2. traktor, tikintidə, meşə və kənd təsərr fatında, başqa işlərdə istifadə n nəzərdə tutulan z gedən maşınlar, texnoloji, yarış məqsədli idman və digər mexaniki nəqliyyat vasitələri, onların qoşqu və yarımqoşquları n - 5 manat.[151]

18.65.6. D vlət qeydiyyat nişanlarının verilməsinə g rə:[152]

18.65.6.1. avtonəqliyyat vasitələri n verilən d vlət qeydiyyat nişanında əks olunmuş rəqəmlərin və ya hərflərin kombinasiyası zrə:[153]

 

D vlət qeydiyyat nişanında əks olunmuş rəqəmlərin kombinasiyası

D vlət r sumunun məbləği (manatla)

 

seriyası m xtəlif hərflərdən ibarət olduqda

seriyası eyni hərflərdən ibarət olduqda

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009

1500

2500

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900

1000

1500

111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999

500

1000

 

18.65.6.2. bu Qanunun 18.65.6.1-ci maddəsinin cədvəl hissəsində g stərilmiş rəqəm və ya hərflərin kombinasiyası istisna olmaqla, avtonəqliyyat vasitələri n digər d vlət qeydiyyat nişanlarının verilməsinə, habelə cədvəl hissəsində g stərilmiş rəqəm və ya hərflərin kombinasiyası da daxil olmaqla, d vlət qeydiyyat nişanının təkrar verilməsinə g rə - 22 manat.[154]

18.65.6.3. motonəqliyyat vasitələri, traktor, tikintidə, meşə və kənd təsərr fatında, başqa işlərdə istifadə n nəzərdə tutulan z gedən maşınlar, texnoloji, yarış məqsədli idman və digər mexaniki nəqliyyat vasitələri, onların qoşqu və yarımqoşquları n d vlət qeydiyyat nişanlarının verilməsinə g rə - 11 manat.[155]

18.65.7. Qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsi:

18.65.7.1. avto-moto nəqliyyat vasitələri n - 25 manat; [156]

18.65.7.2. traktor, tikintidə, meşə və kənd təsərr fatında, başqa işlərdə istifadə n nəzərdə tutulan z gedən maşınlar, texnoloji, yarış məqsədli idman və digər mexaniki nəqliyyat vasitələri, onların qoşqu və yarımqoşquları n - 5 manat.[157]

18.65.8. Yol şəbəkəsinin m əyyən hissələrinə y k daşıyan nəqliyyat vasitələrinin və avtobusların buraxılması barədə x susi buraxılış vəsiqələrinin verilməsi - 10 manat;[158]

18.65.9. Avtomobil yollarının ayırma zolağında inşa olunan obyektlərdə təhl kəsiz hərəkət sxemlərinin hazırlanması və razılaşdırılması - 10 manat;[159]

18.65.10. Avtomobil yollarının vahid d vlət reyestrindən ıxarış verilməsi n - 10 manat.[160]

18.66. Baytarlıq şəhadətnaməsinin, sertifikatının və baytarlıq preparatlarının qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsi n:

18.66.1. Baytarlıq şəhadətnaməsinin verilməsi (bir sənəd) - 5 manat;

18.66.2. Baytarlıq sertifikatının verilməsi (bir sənəd) - 20 manat; [161]

18.66.3. Baytarlıq preparatlarının qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsi (bir preparat) - 100 manat.

18.66-1. qida təhl kəsizliyi sertifikatının verilməsi - 20 manat;[162]

18.67. Pestisidlərə, bioloji preparatlara və aqrokimyəvi maddələrə qeydiyyat şəhadətnaməsinin, idxal karantin icazəsinin və fitosanitar sertifikatlarının verilməsi n:

18.67.1. Pestisidlərə, bioloji preparatlara və aqrokimyəvi maddələrə qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsi (bir sənəd) - 100 manat;

18.67.2. İdxal karantin icazəsinin verilməsi (bir icazə) - 10 manat;

18.67.3. Fitosanitar sertifikatlarının verilməsi n:

18.67.3.1. Bir po t g ndərişinə (dəst) - 2 manat [163]

18.67.3.2. N v ndən asılı olmayaraq bir nəqliyyat vasitəsinə (dəst) - 10 manat[164]

18.67-1. qida məhsulları sahəsində fəaliyyət g stərən subyektlərin qida təhl kəsizliyi qeydiyyatına g rə: [165]

18.67-1.2. reyestrdən ıxarışın verilməsi - 150 manat;

18.67-1.3. reyestr məlumatlarında fəaliyyət sahəsindən asılı olaraq baş verən dəyişikliyin edilməsi - 50 manat;

18.67-1.4. reyestrdən ıxarışın dublikatının verilməsi - 10 manat.

18.68. Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri zrə fəaliyyətə x susi icazənin verilməsi - 100 manat.[166]

18.69. Akvakultura subyektləri tərəfindən hazırlanan bioloji və texnoloji əsaslandırmanın qeydiyyatına g rə - 50 manat.[167]

 

Maddə 19. Əmtəə nişanının qeydə alınması ilə bağlı h quqi hərəkətlər, habelə icazələrin bəzi n vlərinin verilməsi, nəqliyyat vasitələrinə və onların idarə edilməsi ilə bağlı h quqi və fiziki şəxslərə xidmətlərin g stərilməsi n d vlət r sumunun dənilməsinin x susiyyətləri[168]

19.1. Bu Qanunun 18.54-c maddəsində g stərilən d vlət r sumunun məbləği g ndərilən materialların g ndərilmə xərclərini, habelə beynəlxalq sazişlərə əsasən beynəlxalq təşkilatlara dənilməli olan m vafiq dənişləri əhatə etmir.[169]

19.2. Patent kooperasiyası haqqında m qayiləyə (PCT) uyğun ixtira, faydalı model barəsində iddia sənədinin milli fazaya daxil olması və digər h quqi hərəkətlər n dənilən r sumun məbləği ixtira, faydalı model barəsində iddia sənədinin verilməsi və digər h quqi hərəkətlər n m əyyən edilən məbləğə bərabər tutulur.[170]

19.3. Bu qanunun 18.65-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hərəkətlərə g rə b dcə təşkilatlarından d vlət r sumu tutulmur.[171]

19.4. Azərbaycan Respublikasının ərazisində haqqı dənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan əcnəbinin və vətəndaşlığı olmayan şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlərindəki məlumatlar və ya işlədiyi h quqi şəxsin adı dəyişdikdə və ya iş icazəsi itirildikdə, belə icazənin yenidən rəsmiləşdirilməsi n d vlət r sumu dənilmir. Əcnəbinin və vətəndaşlığı olmayan şəxsin eyni işəg t rənin yanında başqa işə ke irilməsi ilə bağlı yeni iş icazəsi verildikdə, d vlət r sumu dənilmir.[172]

 

Maddə 19-1. Aktuari şəhadətnaməsinin verilməsi n tutulan d vlət r sumunun dərəcəsi[173]

 

D vlət r sumu tutulmalı olan hərəkətlər

D vlət r sumunun məbləği

1

2

Aktuari şəhadətnaməsinin verilməsinə g rə

50 manat

 

Maddə 20. H quqi şəxslərin d vlət qeydiyyatı va yenidən qeydiyyatı n d vlət r sumunun dərəcələri[174]

 

D vlət r sumu tutulmalı olan

hərəkətlər

D vlət r sumunun məbləği

20.1. Bankların, birjaların, sığorta ıların, sığorta birlik və brokerlərinin, xarici h quqi şəxslərin n mayəndəliklərinin və filiallarının qeydiyyatı n.

220 manat[175]

20.2. Kənd təsərr fatı sahəsində fəaliyyəti həyata ke irən h quqi şəxslərin qeydiyyatı n.

3 manat[176]

20.3. Digər h quqi şəxslərin qeydiyyatı n.

11 manat[177]

20.4. H quqi şəxslərin yenidən qeydiyyatı n.

bu Qanunun 20.1 - 20.3-c maddələrdə g stərilən məbləğin 50 faizi [178]

20.5. H quqi şəxslərə qeydiyyat şəhadətnaməsinin dublikatının verilməsi n.

2 manat[179]

20.6. Sənədlərin surəti şəklində d vlət reyestrindən ıxarışların verilməsi n (hər səhifəyə g rə)

 

1 manat[180]

 

Maddə 20-1. H quqi şəxslərin d vlət qeydiyyatı zrə d vlət r sumundan azadolmalar[181]

 

20-1.1. D vlət reyestrində dəyişikliklər r sumsuz aparılır.

20-1.2. D vlət orqanlarına və təsis ilərə sənədlərin surəti şəklində d vlət reyestrindən ıxarışlar r sumsuz verilir.

20-1.3. H quqi şəxslərin elektron d vlət qeydiyyatı r sumsuz aparılır. [182]

 

Maddə 20-2. Vergi hdəliyinin əvvəlcədən m əyyənləşdirilməsi barədə qərarın qəbul edilməsi n tutulan d vlət r sumunun dərəcəsi[183]

 

D vlət r sumu tutulmalı olan hərəkətlər

D vlət r sumunun məbləği

1

2

Vergi hdəliyinin əvvəlcədən m əyyənləşdirilməsi barədə qərarın qəbul edilməsinə g rə

500 manat

 

Maddə 20-3. Aksiz markasının verilməsinə g rə tutulan d vlət r sumunun dərəcələri[184]

 

D vlət r sumu tutulmalı olan hərəkətlər

D vlət r sumunun məbləği

1

2

Alkoqollu i kilərə aksiz markasının verilməsinə g rə

0,06 manat

T t n məmulatlarına aksiz markasının verilməsinə g rə

0,05 manat

 

Maddə 21. Qiymətli kağızların qeydiyyata alınması ( zəlləşdirmə qaydasında qeydiyyata alınması halları istisna olmaqla) və d vlət reyestrinə daxil edilməsi n d vlət r sumunun dərəcələri

 

D vlət r sumu tutulmalı olan

hərəkətlər

D vlət r sumunun məbləği

21.1. Qiymətli kağızların emissiya prospektinin təsdiq edilməsi n:[185]

 

21.1.1. emissiya məbləği 99000 manatadək olduqda;

220 manat[186]

21.1.2. emissiya məbləği 99000 manatdan 198000 manatadək olduqda;

440 manat[187]

21.1.3. emissiya məbləği 198000 manatdan ox olduqda.

880 manat[188]

21.2. Depozit sertifikatlarının emissiyasının d v|ət qeydiyyatına alınması n.

1100 manat[189]

21.3. Veksellərin d vlət reyestrinə daxil edilməsi n.

3 manat[190]

21.4. eklərin d vlət reyestrinə daxil edilməsi n (hər bir ek kitab ası n).

1 manat [191]

21.5. İpoteka kağızının d vlət qeydiyyatı n

5 manat

21.6. İpoteka kağızının əlavə d vlət qeydiyyatı n[192]

2 manat[193]

 

Madda 22. Lisenziyalaşdırılan sahibkarlıq fəaliyyəti n vlərinə lisenziya verilməsinə g rə d vlət r sumunun dərəcələri[194]

 

 

D vlət r sumu tutulmalı olan hərəkətlər

D vlət r sumunun məbləği

1

2

22.0. Lisenziyalaşdırılan sahibkarlıq fəaliyyəti n vlərinə lisenziyaların verilməsinə g rə:

 

22.0.1. Toksiki istehsalat tullantılarının:

 

22.0.1.1. utilizasiyası

550 manat

22.0.1.2. zərərsizləşdirilməsi

550 manat

22.0.2. zəl tibb fəaliyyəti

2250 manat

22.0.3. Əcza ılıq fəaliyyəti:

 

22.0.3.1. dərman vasitələrinin istehsalı

2250 manat

22.0.3.2. dərman vasitələrinin topdansatışı

20000 manat

22.0.3.3. dərman vasitələrinin pərakəndə satışı

1000 manat

22.0.4. Prekursorların:

 

22.0.4.1. istehsalı

250 manat

22.0.4.2. idxalı

250 manat

22.0.4.3. ixracı

250 manat

22.0.4.4. tranzit nəql edilməsi

250 manat

22.0.5. Təhsil fəaliyyəti:

 

22.0.5.1. məktəbəqədər təhsil m əssisələri

1250 manat

22.0.5.2. mumi təhsil m əssisələri (liseylər və gimnaziyalar daxil olmaqla)

10000 manat

22.0.5.3. ilk peşə-ixtisas təhsili m əssisələri (peşə məktəbləri və peşə liseyləri)

2000 manat

22.0.5.4. orta ixtisas təhsili m əssisələri

2000 manat

22.0.5.5. ali təhsil m əssisələri

13750 manat

22.0.5.6. əlavə təhsil m əssisələri

1500 manat

22.0.5.7. dini orta ixtisas təhsili m əssisələri

2000 manat

22.0.5.8. ali dini təhsil m əssisələri

13750 manat

22.0.6. Rabitə xidmətləri:

 

22.0.6.1. telefon (məftilli)

2500 manat

22.0.6.2. radiotrank və simsiz telefon

2500 manat

22.0.6.3. sell lar (mobil) rabitə xidmətləri (texnoloji standartın adı g stərilməklə)

1000000 manat

22.0.6.4. İP-telefoniya (internet telefoniya)

50000 manat

22.0.6.5. lkədaxili telekommunikasiya kanallarının təşkili

2500 manat

22.0.6.6. beynəlxalq telekommunikasiya kanallarının təşkili

5500 manat

22.0.6.7. məlumatların t r lməsi (data)

3000 manat

22.0.6.8. s rətli po t xidməti

1250 manat

22.0.7. Radioaktiv və ionlaşdırıcı ş alar verən maddələrin tullantılarının saxlanması

550 manat

22.0.8. Təhl kəli y klərin nəqliyyat vasitəsilə daşınması

250 manat

22.0.9. Maye və təbii qaz təsərr fatı obyektlərinin:

 

22.0.9.1. quraşdırılması

1100 manat

22.0.9.2. istismarı

1100 manat

22.0.10. Dağ-mədən işləri, dağ və buruq qazmalarının aparılması

1100 manat

22.0.11. Liftlərin quraşdırılması və təmiri fəaliyyəti

250 manat

22.0.12. Attraksionların istismarı

1250 manat

22.0.13. Qaldırıcı qurğuların, metallurgiya avadanlığının, təzyiq altında işləyən qazanların, tutumların quraşdırılması və təmiri

1250 manat

22.0.14. Təhl kə potensiallı obyektlərdə istismar olunan avadanlığın və texniki qurğuların diaqnostikası və digər texniki yoxlamaların ke irilməsi

1250 manat

22.0.15. Yanğından m hafizə fəaliyyəti:

 

22.0.15.1. m əssisələrin və yaşayış məntəqələrinin m qavilə əsasında yanğınlardan qorunması

1800 manat

22.0.15.2. yanğıns nd rmə texnikası məhsulunun istehsalı və satışı, sınaqlarının ke irilməsi

1800 manat

22.0.15.3. yanğından m hafizə sistemlərinin və vasitələrinin quraşdırılması, texniki xidməti və təmiri

1800 manat

22.0.15.4. yanğıns nd rmə ləvazimatının, ilkin yanğıns nd rmə vasitələrinin təmiri və onlara xidmət, yanğıns nd rmə vasitələrinin keyfiyyətinin bərpası

1800 manat

22.0.16. Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların m həndis-axtarış işləri

550 manat

22.0.17. Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların tikinti-quraşdırma işləri

550 manat

22.0.18. Tikintisinə icazə tələb olunan və barəsində məlumatlandırma icraatı tətbiq olunan bina və qurğuların layihələndirilməsi

550 manat

22.0.19. zəl baytarlıq təbabəti fəaliyyəti

220 manat

22.0.20. Baytarlıq preparatlarının:

 

22.0.20.1. istehsalı

1500 manat

22.0.20.2. satışı

220 manat

22.0.21. Bitki m hafizə vasitələrinin və aqrokimyəvi maddələrin:

 

22.0.21.1. istehsalı

1000 manat

22.0.21.2. idxalı

500 manat

22.0.22. Fərdi ov uluq təsərr fatlarının təşkili

550 manat

22.0.23. İstehsal n yabanı dərman bitkiləri xammalının tədar k

250 manat

22.0.24. M xtəlif n v m h rlərin və ştampların hazırlanması

1100 manat

22.0.25. Fond birjası fəaliyyəti

5500 manat

22.0.26. İnvestisiya şirkəti fəaliyyəti

2750 manat

22.0.27. Klirinq təşkilatı fəaliyyəti

2750 manat

22.0.28. İnvestisiya fondunun depozitarı fəaliyyəti

2750 manat

22.0.29. Səhmdar investisiya fondu fəaliyyəti

5500 manat

22.0.30. İnvestisiya fondlarının idarə edilməsi fəaliyyəti

2750 manat

22.0.31. Kredit təşkilatlarının fəaliyyəti:

 

22.0.31.1. bank, xarici bankın yerli filialı

11000 manat

22.0.31.2. bank olmayan kredit təşkilatı

550 manat

22.0.31.3. po t rabitəsinin milli operatoru

500 manat

22.0.32. Sığorta sahəsində fəaliyyət:

 

22.0.32.1. sığorta fəaliyyəti

11000 manat

22.0.32.2. təkrarsığorta fəaliyyəti

11000 manat

22.0.33. Sığorta brokeri fəaliyyəti:

 

22.0.33.1. h quqi şəxs olan sığorta brokerləri

11000 manat

22.0.33.2. fiziki şəxs olan sığorta brokerləri

500 manat

22.0.34. Sığorta agenti fəaliyyəti:

 

22.0.34.1. h quqi şəxs olan sığorta agentləri

500 manat

22.0.34.2. fiziki şəxs olan sığorta agentləri

220 manat

22.0.34-1. Valyuta m badiləsi fəaliyyətinin həyata ke irilməsi

500 manat[195]

22.0.35. zəl m hafizə fəaliyyəti

1500 manat

22.0.36. İnformasiya m hafizə vasitələrinin layihələndirilməsi və istehsalı sahəsində fəaliyyət

1100 manat

22.0.37. Biometrik texnologiyaların yaradılması və həmin texnologiyalara xidmət g stərilməsi

1100 manat

22.0.38. Fərdi məlumatların informasiya ehtiyatlarının formalaşdırılması və informasiya sistemlərinin yaradılması, onlara xidmət g stərilməsi

1100 manat

22.0.39. Teleradio yayımı fəaliyyəti:

 

22.0.39.1. mumrespublika televiziya yayımı

50000 manat

22.0.39.2. Bakı şəhəri zrə televiziya yayımı

2250 manat

22.0.39.3 regional televiziya yayımı

1500 manat

22.0.39.4. mumrespublika radio yayımı

2500 manat

22.0.39.5. Bakı şəhəri zrə radio yayımı

1250 manat

22.0.39.6. regional radio yayımı

500 manat

22.0.39.7. əlavə informasiya yayımı

500 manat

22.0.39.8. abonentlərinin sayı 5000-dək olan kabel şəbəkəsi yayımı

1500 manat

22.0.39.9. abonentlərinin sayı 5000-dən ox olan kabel şəbəkəsi yayımı

2500 manat

22.0.39.10. peyk yayımı

500 manat

22.0.39.11. xarici teleradio kanallarının peyk vasitəsilə yayımının kodlaşdırılmış qurğularla həyata ke irilməsini təmin edən fəaliyyət

500 manat

 

 

 

 

Maddə 23. Lisenziyalaşdırılan sahibkarlıq fəaliyyəti n vlərinə lisenziya verilməsinə g rə d vlət r sumunun dənilməsindən azadolmalar və dənilməsinin x susiyyətləri[196]

 

23.1. Lisenziyalaşdırılan sahibkarlıq fəaliyyəti yalnız Bakı şəhərində həyata ke irildikdə, habelə eyni vaxtda həm Bakı şəhərində, həm də Azərbaycan Respublikasının regionlarında həyata ke irildikdə, həmin fəaliyyət n v zrə d vlət r sumu tam məbləğdə dənilir.[197]

23.2. Lisenziyalaşdırılan sahibkarlıq fəaliyyəti yalnız Azərbaycan Respublikasının regionlarında həyata ke irildikdə, həmin fəaliyyət n v zrə m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi d vlət r sumunun 50 faizi (regional televiziya yayımı və regional radio yayımı istisna olmaqla) dənilir.[198]

23.3. Lisenziyalaşdırılan sahibkarlıq fəaliyyətinin bir ne ə alt n v n n eyni vaxtda həyata ke irilməsi n m raciət edildikdə, həmin alt n vlərdən biri n m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi d vlət r sumu dənilir. Bu zaman həmin alt n vlər n m əyyən edilmiş r sumlardan ən y ksək olanı dənilir. Lisenziyalaşdırılan sahibkarlıq fəaliyyətinin m vafiq n v zrə bir və ya bir ne ə iş və xidmətlərin həyata ke irilməsi n m raciət edildikdə, iş və xidmətlərin sayından asılı olmayaraq həmin fəaliyyət n v n m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi d vlət r sumu dənilir.

23.4. Lisenziya verildikdən sonra lisenziya sahibi lisenziyada g stərilən fəaliyyət n v n başqa obyektlərdə də həyata ke irmək və ya lisenziyanın əlavəsində g stərilməyən iş və xidmətlərlə məşğul olmaq n lisenziya əlavəsinin alınması məqsədi ilə m raciət etdikdə, obyektlərin və ya iş və xidmətlərin sayından asılı olmayaraq m vafiq fəaliyyət n v nə lisenziya verilməsinə g rə m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi d vlət r sumunun 50 faizi dənilir. Bu zaman bu Qanunun 23.3-c maddəsinin m ddəaları tətbiq olunur.

23.5. Lisenziyanın yenidən rəsmiləşdirilməsi və bərpası n d vlət r sumu dənilmir.

 

Maddə 23-1. Heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın baytarlıq normalarına cavab verməsini təsdiq edən ekspertiza aktının verilməsi və ya ətin, heyvan və quş cəmdəklərinin və digər məhsulların zərinə nişanın qoyulması n d vlət r sumunun dərəcələri[199]

 

D vlət r sumu tutulmalı olan hərəkətlər

 

D vlət r sumunun məbləği

1

2

Heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın baytarlıq normalarına cavab verməsini təsdiq edən ekspertiza aktının verilməsi və ya ətin, heyvan və quş cəmdəklərinin və digər məhsulların zərinə nişanın qoyulmasına g rə

5 qəpikdən - 5 manatadək

 

Maddə 23-2. Heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın baytarlıq normalarına cavab verməsini təsdiq edən ekspertiza aktının verilməsi və ya ətin, heyvan və quş cəmdəklərinin və digər məhsulların zərinə nişanın qoyulması n d vlət r sumunun dənilməsinin x susiyyətləri

 

Heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın baytarlıq normalarına cavab verməsini təsdiq edən ekspertiza aktının verilməsi və ya ətin, heyvan və quş cəmdəklərinin və digər məhsulların zərinə nişanın qoyulmasına g rə m vafiq icra hakimiyyəti orqanının (heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın n vləri və x susiyyətləri nəzərə alınmaqla) m əyyən etdiyi d vlət r sumu dənilir.

 

Maddə 24. Azərbaycan Respublikası ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsi n d vlət r sumunun dərəcələri

 

D vlət r sumu tutulmalı olan hərəkətlər

D vlət r sumunun məbləği

24.1. Giriş- ıxış və tranzit gedişinə g rə:

 

24.1.1. Azərbaycan Respublikasının avtomobil daşıyıcılarının başqa lkələrə getməsi n:

24.1.1.1. y k avtomobil daşıyıcılarına g rə

hər bir icazə n 20 ABŞ dolları

21.1.1.2. sərnişin avtobusları n

hər bir icazə n 10 ABŞ dolları

24.1.2. Beynəlxalq avtomobil daşımalarına aid Azərbaycan Respublikası ilə H kumətlərarası Sazişi olan xarici d vlətlərin y k və sərnişin avtomobil daşıyıcıları n giriş- ıxış və tranzit ke id kvota ilə m əyyən edildiyindən artıq olduqda dəniş haqqı:

 

24.1.2.1. y k avtomobilləri n

hər bir icazə n 100 ABŞ dolları

24.1.2.2. sərnişin avtobusları n

hər bir icazə n 50 ABŞ dolları

24.1.3. Beynəlxalq avtomobil daşımalarına aid Azərbaycan Respublikası ilə H kumətlərarası Sazişi olmayan y k və sərnişin avtomobil daşıyıcıları n:

 

24.1.3.1. y k avtomobilləri n

hər bir icazə n 150 ABŞ dolları

24.1.3.2. sərnişin avtobusları n

hər bir icazə n 75 ABŞ dolları[200]

24.2. Xarici avtomaşınların Azərbaycan Respublikası ərazisində y klənməsinə g rə.

hər bir icazə n 100 ABŞ dolları

24.3. nc lkəyə və nc lkədən daşımalar n.

hər bir icazə n 600 ABŞ dolları

24.4. Xarici nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikası ərazisinə y ks z daxil olması n:

 

24.4.1. y k avtonəqliyyat vasitələrinin y ks z daxil olması n;

hər bir icazə n 350 ABŞ dolları

24.4.2. avtobusların sərnişinsiz daxil olması n.

hər bir icazə n 80 ABŞ dolları

24.5. İri tonnajlı xarici y k avtonəqliyyat vasitələrinin Bakı, Sumqayıt və Gəncə şəhərlərinə daxil olması n

hər bir icazə n 25 ABŞ dolları

24.6. D vlətlərarası sazişləri pozan xarici avtomobil daşıyıcıları Azərbaycan Respublikası ərazisindən ıxdıqda.

hər bir icazə n 400 ABŞ dolları

24.7. Beynəlxalq Nəqliyyat Forumunun İcazə lərinin (Avropa Nəqliyyat Nazirlər Konfransı nın jurnallarının) satışına g rə:[201]

24.7.1. atmosfer havasına atılan zərərli maddələr zrə Avro-4 ekoloji normalara uyğun olan y k avtonəqliyyat vasitələri n etibarlılıq m ddəti bir il olan İcazə lərin (jurnalların)

 

 

 

 

hər bir vahidinə g rə 500 ABŞ dolları

24.7.2. atmosfer havasına atılan zərərli maddələr zrə Avro-5 və daha y ksək ekoloji normalara uyğun olan y k avtonəqliyyat vasitələri n etibarlılıq m ddəti bir il olan İcazə lərin (jurnalların)

24.7.3. y k avtonəqliyyat vasitələri n etibarlılıq m ddəti bir ay olan İcazə lərin (jurnalların)

hər bir vahidinə g rə 300 ABŞ dolları

 

 

 

hər bir vahidinə g rə 100 ABŞ dolları

 

Maddə 25. Azərbaycan Respublikası ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsi n d vlət r sumunun tutulmasının x susiyyətləri[202]

 

25.1. Azərbaycan Respublikasının avtomobil daşıyıcılarına digər d vlətlərdə bu Qanunla m əyyən edilmiş d vlət r sumundan əlavə d vlət r sumu tətbiq edildikdə həmin d vlətlərin avtomobil daşıyıcılarına eyni qaydada d vlət r sumu tətbiq edilir.

25.2. Xarici d vlətlərin y k avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri aşağıdakı hallarda m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi qaydada 2016-cı ilin iyun ayının 1-dən etibarən 3 ( ) il m ddətinə bu Qanunun 24-c maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş d vlət r sumundan azaddır:

25.2.1. dəmir yolu ilə nəql edilən y klər Azərbaycan Respublikası ərazisindəki m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi son dəmir yolu stansiyasında y k avtomobillərinə, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələrinə aşırılaraq ən yaxın g mr k sərhəd buraxılış məntəqəsindən ke irilməklə digər d vlətə daşındıqda;

25.2.2. y k avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri ilə y klər digər d vlətin ərazisindən Azərbaycan Respublikası ərazisindəki m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi ilk dəmir yolu stansiyasına ən yaxın g mr k sərhəd buraxılış məntəqəsindən ke irilməklə daşındıqda.

 

Maddə 25-1. Avtovağzala (avtostansiyaya) pasportun verilməsi n d vlət r sumunun dərəcələri[203]

 

D vlət r sumu tutulmalı olan hərəkətlər

D vlət r sumunun məbləği

25-1.1. Avtovağzala pasportun verilməsi n

600 manat

25-1.2. Avtostansiyaya pasportun verilməsi n

400 manat

 

Maddə 25-2. Daşınar əşyanın ipotekasının d vlət qeydiyyatına alınması n tutulan d vlət r sumunun dərəcəsi[204]

 

D vlət r sumu tutulmalı olan hərəkətlər

D vlət r sumunun məbləği

1

2

Daşınar əşyanın ipotekasının d vlət qeydiyyatına və əlavə d vlət qeydiyyatına alınması n

10 manat

 

Maddə 26. Daşınmaz əmlaka m lkiyyət və digər əşya h quqlarının d vlət qeydiyyatına alınması ilə bağlı sənədlərin verilməsi, habelə girovun d vlət qeydiyyatına alınması n tutulan d vlət r sumunun dərəcələri[205]

D vlət r sumu tutulmalı olan hərəkətlər

D vlət r sumunun məbləği

26.1. Daşınmaz əmlak zərində m lkiyyət və digər əşya h quqlarının d vlət qeydiyyatı ilə bağlı hərəkətlər:

 

 

26.1.1. daşınmaz əmlak zərində m lkiyyət h quqlarının d vlət qeydiyyatına alınması barədə ıxarışın verilməsi;

30 manat

26.1.2. daşınmaz əmlaka dair texniki sənədlərin (pasport və plan l ) verilməsi

50 manat

26.2. Vərəsəlik nəticəsində əldə edilmiş h quqların, b l nmə nəticəsində əvvəlki h quq sahibində qalan hissə zərindəki h quqların, y kl l y n (girov, ipoteka, icarə, istifadə, lizinq, servitut və s.), icarə və istifadə h quqlarının y kl l y n n və zgəninkiləşdirilməsinin d vlət qeydiyyatının aparılması

20 manat

26.3. Tikintisi başa atdırılmamış daşınmaz əmlak zərində h quqların qabaqcadan d vlət qeydiyyatı, məhv olmuş daşınmaz əmlakın və onun zərindəki h quqların d vlət qeydiyyatının ləğvi və d vlət reyestrindən məlumatın verilməsi

20 manat

 

26.4. İpotekanın əlavə d vlət qeydiyyatına, girovun əlavə d vlət qeydiyyatına alınması, ipoteka predmetinə tutmanın y nəldilməsi barədə bildirişin d vlət qeydiyyatına alınması, daşınmaz əmlakın y kl l kdən (ipoteka, icarə, istifadə, lizinq, servitut və s.) azad edilməsi, daşınmaz əmlak zərində m lkiyyət h quqlarının d vlət qeydiyyatına alınması barədə ıxarışın dublikatının verilməsi, daşınmaz əmlaka dair texniki sənədlərin (pasport və plan l ) dublikatının verilməsi[206]

10 manat

26.5. Torpaq sahələri zərində m lkiyyət və digər əşya h quqlarının qeydiyyatı n mərz əkmə işləri ilə bağlı pilonun vurulmasına g rə - hər d ngə n qtəsi n

20 manat

26.6. Daşınmaz əmlak zərində h quqların məhdudlaşdırılmasına (y kl l y nə) dair d vlət reyestrindən arayışın verilməsinə g rə

10 manat

 

Maddə 27. Daşınmaz əmlaka m lkiyyət və digər əşya h quqlarının d vlət qeydiyyatına alınması ilə bağlı sənədlərin verilməsi zrə d vlət r sumundan azadolmalar[207]

 

27.1. D vlətə z əmlakını bağışlayan vətəndaşlardan, m əssisələrdən və təşkilatlardan d vlət r sumu tutulmur.

27.2. Daşınmaz d vlət əmlakının bələdiyyə m lkiyyətinə ke məsi ilə əlaqədar daşınmaz əmlakın d vlət reyestrindən ıxarışın verilməsi n d vlət r sumu tutulmur. [208]

27.3. Alınmanın nəticəsi ilə bağlı h quqların d vlət qeydiyyatı n d vlət r sumu Torpaqların d vlət ehtiyacları n alınması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dənilən kompensasiyanın məbləğinə daxil edilmədikdə, alınmanın təsirinə məruz qalan şəxsdən d vlət r sumu tutulmur.[209]

27.4. Daşınmaz əmlak zərində h quqların Daşınmaz əmlakın d vlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu əsasında d vlət qeydiyyatına alınanadək verilmiş daşınmaz əmlak zərində h quqları təsdiq edən aktlar, şəhadətnamələr və qeydiyyat vəsiqələri əsasında həmin h quqların d vlət reyestrində qeydiyyata alınması barədə ıxarışın verilməsi, h quq sahibinin iradəsindən asılı olmayan səbəbdən daşınmaz əmlak obyektinin nvanının dəyişdirilməsi, habelə qeydiyyat orqanı tərəfindən buraxılan texniki səhvlərin aradan qaldırılması ilə əlaqədar daşınmaz əmlak zərində m lkiyyət h quqlarının d vlət qeydiyyatına alınması barədə d vlət reyestrindən ıxarışın və daşınmaz əmlaka dair texniki sənədlərin (pasport və plan l ) verilməsi n d vlət r sumu tutulmur.[210]

 

Maddə 27-1. Qiymətli metallardan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatlarının əyarlanması və damğalanması, ekspertizası, materialların tətbiqi, qiymətli daşların ekspertizası və diaqnostikası n d vlət r sumunun dərəcələri [211]

 

27-1.1. qiymətli metallardan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatlarının əyarlanması və damğalanması (1 məmulat n) 2 manat;

27-1.2. qiymətli metalların, qiymətli daşların və onlardan hazırlanmış məmulatların və tərkibində qiymətli metallar olan materialların ekspertizası (1 ədəd n) 2 manat;

27-1.3. qiymətli daşların adlarının, k tləsinin və keyfiyyətinin təyin edilməsi (hər bir daş n) 20 qəpik;

27-1.4. qiymətli metal tərkibli məmulatların və materialların analiz edilməsi (1 ədəd n) 6 manat;

27-1.5. qiymətli metallardan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatları istehsal ılarının ad damğalarının qeydiyyatı:

27-1.5.1. ad damğasının ilk dəfə qeydiyyata alınması n 4 manat;

27-1.5.2. hər il yenidən qeydiyyata alınması n 2 manat.

 

Maddə 28. Dəniz ilik sahəsində xidmətlərə və ya h quqi hərəkətlərə g rə tutulan d vlət r sumunun dərəcələri[212]

D vlət r sumu tutulmalı olan hərəkətlər

D vlət r sumunun məbləği

28.1. Azərbaycan Respublikası D vlət bayrağı altında zmək h ququ haqqında Şəhadətnamənin verilməsi[213]

50 manat

 

28.2. Berbout- arter reyestrində qeydiyyata və ya təkrar qeydiyyata alınaraq gəmilərə Azərbaycan Respublikasının D vlət bayrağı altında zmək h ququ haqqında m vəqqəti Şəhadətnamənin verilməsi[214]

50 manat

 

28.3. D vlət Gəmi Reyestrində qeydiyyata və ya təkrar qeydiyyata alınaraq gəmilərə M lkiyyət h ququ haqqında Şəhadətnamənin verilməsi

50 manat

 

28.4. Heyətin tərkibi haqqında Şəhadətnamənin verilməsi

40 manat

28.5. Neftlə irklənmənin qarşısının alınması haqqında Şəhadətnamənin verilməsi

50 manat

28.6. Gəmi Reyestrindən ıxarışın verilməsi

25 manat

28.7. Gəminin Gəmi və Liman Vasitələrinin M hafizəsi haqqında Beynəlxalq Məcəllə nin tələblərinə uyğun olması haqqında Şəhadətnamənin verilməsi

50 manat

 

28.8. Gəminin Əmniyyətli İdarəetmə haqqında Beynəlxalq Məcəllə nin tələblərinə uyğun olması haqqında Şəhadətnamənin verilməsi

50 manat

 

28.9. Limanın (liman məntəqəsinin) Gəmi və Liman Vasitələrinin M hafizəsi haqqında Beynəlxalq Məcəllə nin tələblərinə uyğun olması haqqında Şəhadətnamənin verilməsi[215]

50 manat

 

28.10. Dəniz ilik şirkətinin Əmniyyətli İdarəetmə haqqında Beynəlxalq Məcəllə nin tələblərinə uyğun olması haqqında Şəhadətnamənin verilməsi

50 manat

 

28.11. Gəmi komandir və sıravi heyət zvlərinə İxtisas şəhadətnamələrinin (iş i diplomların) və təsdiqnamələrin verilməsi

30 manat

 

28.12. Gəmi heyət zvləri n hazırlıq kursları sertifikatlarının verilməsi

10 manat

28.13. Dəniz inin Qeyd Kitab asının verilməsi

25 manat

28.14. Dəniz inin şəxsiyyət sənədinin verilməsi

30 manat

28.15. Ki ik həcmli gəmilərə gəmi biletinin verilməsi

10 manat

28.16. M hərriksiz ki ik həcmli gəmilərin qeydiyyata alınması

5 manat

28.17. M hərrikli ki ik həcmli gəmilərin qeydiyyata alınması:

 

28.17.1. Asma və stasionar m hərrikli gəmilər

5 manat

28.17.2. Yelkənli qayıqlar və yaxtalar

5 manat

28.17.3. zən nasoslar, torpaq sovuran qurğular

5 manat

28.18. Ki ik həcmli gəmilərə texniki baxışın ke irilməsi:

28.18.1. Asma və stasionar m hərrikli gəmilər

28.18.2. Yelkənli qayıqlar və yaxtalar

28.18.3. zən nasoslar, torpaq sovuran qurğular

28.18.4. Ki ik həcmli gəmilərin dayanacağı n baza və k rp lər

28.18.5. M hərriksiz ki ik həcmli gəmilər

 

5 manat

5 manat

5 manat

10 manat

5 manat

28.19. Ki ik həcmli gəmilərin gəmi reyestrindən ıxarış verilməsi

10 manat

28.20. Ki ik həcmli gəmilərin s r c lərinə s r c l k vəsiqələrinin verilməsi

15 manat

28.21. Bunker yanacağı ilə irklənmə nəticəsində vurulan zərərə g rə m lki məsuliyyət ilə bağlı sığorta və ya digər maliyyə təminatı haqqında Sertifikatın verilməsi

50 manat. [216]

28.22. Dəniz limanlarında gəmi agenti tərəfindən xidmətlərin g stərilməsi n sertifikatın verilməsi[217]

50 manat

Maddə 29. M lki aviasiya sahəsində xidmətlərə və ya h quqi hərəkətlərə g rə tutulan d vlət r sumunun dərəcələri

D vlət r sumu tutulmalı olan hərəkətlər

D vlət r sumunun məbləği

29.1. Aeroportlar və ya aerodromlara uyğunluq sertifikatının verilməsi

100 manat

 

29.2. Hava nəqliyyatı istismar ılarına sertifikatın verilməsi

100 manat

29.3. M lki aviasiya sahəsində fəaliyyət g stərən digər subyektlərə uyğunluq sertifikatının verilməsi

100 manat

 

29.4. M lki aviasiya sahəsində fəaliyyət g stərən digər subyektlərə uyğunluq sertifikatının təkrar verilməsi

50 manat

29.5. Hava gəmilərinə qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsi

50 manat

29.6. Hava gəmisinin tipinin sertifikatının tanınması

50 manat

29.7. Hava gəmilərinə u uşa yararlılıq sertifikatının verilməsi

50 manat

29.8. Hava gəmilərinə u uşa yararlılıq sertifikatının m ddətinin uzadılması

30 manat

29.9. Hava təhl kəsizliyi və aeronaviqasiya n istifadə olunan avadanlıqlara uyğunluq sertifikatının verilməsi

30 manat

29.10. Aviasiya təhl kəsizliyi n istifadə olunan avadanlıqlarının sertifikatının tanınması

30 manat

29.11. X susi şəraitdə u uşların yerinə yetirilməsinə icazə verilməsi

30 manat

29.12. M ntəzəm marşrutlara u uş icazəsinin verilməsi

20 manat

29.13. arter marşrutlara u uş icazəsinin verilməsi

30 manat

29.14. İATA-nın "M lki Aviasiya r sumu" ekonom sinif[218]

1 avro

29.15. İATA-nın "M lki Aviasiya r sumu" biznes və birinci sinif

3 avro

 

Maddə 30. Standartlaşdırma və metrologiya sahəsində h quqi hərəkətlərə g rə tutulan d vlət r sumunun dərəcələri

D vlət r sumu tutulmalı olan hərəkətlər[219]

D vlət r sumunun məbləği

30.1. Malın (xidmətin, işin), prosesin, idarəetmə sisteminin və iş i heyətinin m vafiq standartda, texniki reqlamentdə və digər normativ h quqi aktda m əyyən olunmuş tələblərə uyğunluğu barədə sertifikatın verilməsi

20 manat

30.2. Uyğunluğu qiymətləndirən qurumun akkreditasiya olunması barədə attestatın verilməsi[220]

20 manat

30.3. Standartlaşdırma sahəsində normativ sənədlərin d vlət qeydiyyatı və onlarda dəyişikliyin aparılması

2 manat

30.4. l mə vasitələrinin tipinin təsdiqi, d vlət reyestrinə salınması və sınaqların aparılaraq sertifikatın verilməsi[221]

20 manat

Maddə 30-1. Malın mənşə lkəsini təsdiq edən sertifikatın verilməsinə g rə tutulan d vlət r sumunun dərəcəsi malın mənşə lkəsini təsdiq edən sertifikatın verilməsi - 20 manat";[222]

 

Maddə 31. M vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən həyata ke irilən h quqi hərəkətlərə g rə tutulan d vlət r sumunun dərəcələri

D vlət r sumu tutulmalı olan hərəkətlər

D vlət r sumunun məbləği

31.1. Tikinti, memarlıq və şəhərsalma sahəsində xidmətlərə g rə:

31.1.1. tikintinin layihəsinin qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada təsdiq edilməsi və qeydiyyatdan ke irilməsi

31.1.2. qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada tikintinin eskiz, arxitektura-iş i, konstruksiya layihəsinin ekspertizası

31.1.3. yenidənqurulma və yenidən planlaşdırılma işlərinə icazənin verilməsi

31.1.4. inşaat pasportunun verilməsi

31.1.5. inşaat pasportunun dublikatının verilməsi

 

 

60 manat

 

30 manat

50 manat

50 manat

10 manat

31.2. M vs mi (səyyari) ticarət və xidmət yerlərinin m əyyən edilməsinə g rə:

31.2.1. Bakı şəhəri zrə

31.2.2. Sumqayıt, Gəncə, Mingə evir, Şirvan, Xırdalan şəhərləri və Abşeron rayonu zrə

31.2.3. digər regionlar

60 manat

 

20 manat

10 manat

31.3. K ə reklamı l vhəsinin yerləşdirilməsinə g rə birdəfəlik icazənin verilməsi:[223]

31.3.1. Bakı şəhəri zrə

70 manat

31.3.2. Sumqayıt, Gəncə, Mingə evir, Şirvan, Xırdalan şəhərləri və Abşeron rayonu zrə

50 manat

 

31.3.3. digər regionlar

35 manat

Maddə 32. Xarici lkələrin ali təhsil m əssisələrinin diplomlarının tanınması n tutulan d vlət r sumunun dərəcəsi

D vlət r sumu tutulmalı olan hərəkətlər

D vlət r sumunun məbləği

Xarici lkələrin ali təhsil m əssisələrinin diplomlarının tanınması

15 manat

Maddə 33. Dərman vasitələrinin və maddələrinin d vlət qeydiyyatı və gigiyenik sertifikatın verilməsinə g rə tutulan d vlət r sumunun dərəcələri:

 

33.1. Dərman vasitələrinin və maddələrinin d vlət qeydiyyatı 100 manat;

33.2. Gigiyenik sertifikatın verilməsi - 15 manat.[224]

 

Maddə 33-1. A ıq məkanda reklam yerləşdirilməsinə icazə verilməsi n tutulan d vlət r sumunun dərəcəsi

 

D vlət r sumu tutulmalı olan hərəkətlər

D vlət r sumunun məbləği

1

2

A ıq məkanda reklam yerləşdirilməsinə icazə verilməsi

5 manatdan

100 manatadək

 

Maddə 33-2. A ıq məkanda reklam yerləşdirilməsinə icazə verilməsinə g rə d vlət r sumunun dənilməsindən azadolmalar və dənilməsinin x susiyyətləri

 

33-2.1. A ıq məkanda sosial reklamın yerləşdirilməsinə icazə verilməsinə g rə d vlət r sumu dənilmir.

33-2.2. A ıq məkanda reklam yerləşdirilməsinə icazə verilməsinə g rə m vafiq icra hakimiyyəti orqanının (icazənin m ddəti, reklam daşıyıcısının n v və quraşdırıldığı zonası nəzərə alınmaqla) bir kvadratmetr n m əyyən etdiyi d vlət r sumu dənilir.[225]

 

Maddə 33-3. M vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən h quqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının, arxiv sənədlərindən ıxarışların, arxiv sənədlərinin təsdiq olunmuş surətlərinin s rətləndirilmiş qaydada verilməsinə g rə tutulan d vlət r sumunun dərəcələri[226]

 

D vlət r sumu tutulmalı olan hərəkətlər

D vlət r sumunun məbləği

33-3.1. H quqi şəxslərə arxiv arayışlarının, arxiv sənədlərindən ıxarışların, arxiv sənədlərinin təsdiq olunmuş surətlərinin verilməsinə g rə:

 

33-3.1.1. iş g n m ddətində verildikdə

20 manat

33-3.1.2. beş iş g n m ddətində verildikdə

10 manat

33-3.2. Fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının, arxiv sənədlərindən ıxarışların, arxiv sənədlərinin təsdiq olunmuş surətlərinin verilməsinə g rə

 

33-3.2.1. iş g n m ddətində verildikdə

10 manat

33-3.2.2. beş iş g n m ddətində verildikdə

5 manat

 

Maddə 33-4. M vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən h quqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının, arxiv sənədlərindən ıxarışların, arxiv sənədlərinin təsdiq olunmuş surətlərinin verilməsinə g rə d vlət r sumunun dənilməsindən azadolmalar

 

M vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən h quqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışları, arxiv sənədlərindən ıxarışlar, arxiv sənədlərinin təsdiq olunmuş surətlərinin bu Qanunun 33-3-c maddəsində nəzərdə tutulanlardan artıq m ddətdə verilməsi n d vlət r sumu tutulmur.

 

Maddə 33-5. Mobil cihazların qeydiyyatına g rə d vlət r sumunun tutulmasının x susiyyətləri

 

Hər il n mobil cihazların qeydiyyata alınmasına g rə d vlət r sumunun məbləğləri m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilir.[227]

 

Maddə 34. Yekun m ddəalar[228]

34.1. ( ıxarılıb)[229]

34.2. Bu Qanun q vvəyə mindiyi g ndən aşağıdakı qanunlar q vvədən d şm ş hesab edilir:

34.2.1. "D vlət r sumu haqqında" 1995-ci il 24 mart tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanunu;

34.2.2. "Notariat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, № 6, maddə 414).

34.2.3. "Notariat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, № 1 , maddə 10) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

34.2.3.1. 30-cu maddəyə aşağıdakı dəyişikliklər və əlavələr edilsin:

ikinci hissəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

"D vlət r sumunun dərəcələri qanunla m əyyən edilir";

nc hissə ıxarılsın;

d rd nc hissədən "Bu Qanunun 1 saylı Əlavəsində m əyyən edilmiş" s zləri ıxarılsın;

34.2.3.2. 31-ci maddə ıxarılsın.

Maddə 35. Qanunun q vvəyə minməsi

Bu Qanun 2002-ci il yanvarın 1-dən q vvəyə minir.

 


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti HEYDƏR ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 4 dekabr 2001-ci il
№ 223-IIQ

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

22 noyabr 2002-ci il tarixli 382-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 12, maddə 706) 24 dekabr 2002-ci il tarixli 409-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-c il, № 1, maddə 23) 27 iyun 2003-c il tarixli 494-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-c il, № 8, maddə 428) 7 noyabr 2003-c il tarixli 512-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-c il, № 12, maddə 676) 5 dekabr 2003-c il tarixli 540-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-c il, № 12, maddə 698) 3 dekabr 2004-c il tarixli 793-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-c il, № 1, maddə 1) 15 aprel 2005-ci il tarixli 885-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 6, maddə 462) 10 iyun 2005-ci il tarixli 925-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 8, maddə 684) 1 sentyabr 2005-ci il tarixli 979-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 10, maddə 873) 30 sentyabr 2005-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 2 noyabr 2005-ci il) 21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1030-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 14 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1083) 3 mart 2006-cı il tarixli 79-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 3, maddə 223) 3 mart 2006-cı il tarixli 82-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 3, maddə 225) 12 may 2006-cı il tarixli 110-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 6, maddə 481) 28 noyabr 2006-cı il tarixli 180-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1015) 19 dekabr 2006-cı il tarixli 203-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1029) 1 fevral 2007-ci il tarixli 234-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 80) 30 noyabr 2007-ci il tarixli 489-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1203) 1 fevral 2008-ci il tarixli 542-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 3, maddə 158) 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) 13 iyun 2008-ci il tarixli 648-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 602) 28 oktyabr 2008-ci il tarixli 708-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 16 dekabr 2008-ci il, № 280, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 12, maddə 1047) 2 dekabr 2008-ci il tarixli 727-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 16 yanvar 2009-cu il, № 11, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №01, maddə 5) 30 dekabr 2008-ci il tarixli 757-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 12 fevral 2009-cu il, № 33, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 56) 2 fevral 2009-cu il tarixli 764-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 6 mart 2009-cu il, № 52, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 3, maddə 160) 30 iyun 2009-cu il tarixli 858-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 28 iyul 2009-cu il, № 163, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 07, maddə 519) 20 oktyabr 2009-cu il tarixli 889-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 24 dekabr 2009-cu il, № 286) 5 mart 2010-cu il tarixli 972-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 17 aprel 2010-cu il, № 81, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 04, maddə 276) 11 may 2010-cu il tarixli 1011-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 12 iyun 2010-cu il, № 126, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 6, maddə 485) 30 sentyabr 2010-cu il tarixli 1082-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 21 oktyabr 2010-cu il, № 229, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 10, maddə 840) 30 sentyabr 2010-cu il tarixli 1083-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 14 noyabr 2010-cu il, № 252, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 11, maddə 939) 30 dekabr 2010-cu il tarixli 39-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 27 yanvar 2011-ci il, № 19, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 1, maddə 12) 11 fevral 2011-ci il tarixli 64-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti 22 aprel 2011-ci il, № 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, №04, maddə 245) 18 mart 2011-ci il tarixli 91-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti 22 aprel 2011-ci il, № 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 4, maddə 264) 30 sentyabr 2011-ci il tarixli 206-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 26 noyabr 2011-ci il, № 255; Azərbaycan qəzeti, 27 noyabr 2011-ci il, № 262; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 11, maddə 985) 15 noyabr 2011-ci il tarixli 245-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 25 dekabr 2011-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 12, maddə 1100) 30 dekabr 2011-ci il tarixli 286-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 21 yanvar 2012-ci il, № 15, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 01, maddə 4) 20 aprel 2012-ci il tarixli 342-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 5 iyun 2012-ci il, № 122, Azərbaycan qəzeti 6 iyun 2012-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, №6, maddə 508) 22 may 2012-ci il tarixli 357-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 21 iyun 2012-ci il, № 135, Azərbaycan qəzeti 22 iyun 2012-ci il, № 136, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, №6, maddə 518) 29 may 2012-ci il tarixli 374-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti 10 iyul 2012-ci il, № 150, Azərbaycan qəzeti 12 iyul 2012-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, №7, maddə 646) 1 oktyabr 2012-ci il tarixli 434-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 19 oktyabr 2012-ci il, № 235, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 10, maddə 947) 20 noyabr 2012-ci il tarixli 470-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 21 dekabr 2012-ci il, № 285, Azərbaycan qəzeti 26 dekabr 2012-ci il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1216) 21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227) 21 dekabr 2012-ci il tarixli 524-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 28 dekabr 2012-ci il, № 291, Azərbaycan qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1229) 15 fevral 2013-c il tarixli 558-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 12 mart 2013-c il, № 55, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 03, maddə 213) 19 aprel 2013-c il tarixli 625-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 19 may 2013-c il, № 108, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 05, maddə 474) 22 oktyabr 2013-c il tarixli 763-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 16 noyabr 2013-c il, № 251; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 11, maddə 1279) 30 sentyabr 2013-c il tarixli 750-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 19 noyabr 2013-c il, № 253; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 11, maddə 1269) 22 oktyabr 2013-c il tarixli 784-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 5 noyabr 2013-c il, № 243; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 11, maddə 1299) 22 oktyabr 2013-c il tarixli 786-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 5 noyabr 2013-c il, № 243; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 11, maddə 1301) 29 oktyabr 2013-c il tarixli 793-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 19 noyabr 2013-c il, № 253, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 11, maddə 1308) 22 noyabr 2013-c il tarixli 826-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 15 dekabr 2013-c il, № 277, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 12, maddə 1485) 17 dekabr 2013-c il tarixli 844-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 19 yanvar 2014-c il, № 11, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 01, maddə 6) 16 may 2014-c il tarixli 963-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 27 may 2014-c il, № 110; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 05, maddə 468) 02 may 2014-c il tarixli 954-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 05 iyun 2014-c il, № 117, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 06, maddə 603) 02 may 2014-c il tarixli 956-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 01 iyul 2014-c il, № 137, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 06, maddə 605) 20 iyun 2014-c il tarixli 1006-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 10 iyul 2014-c il, № 145; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 07, maddə 780) 20 iyun 2014-c il tarixli 996-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 17 iyul 2014-c il, № 151; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 07, maddə 774) 17 oktyabr 2014-c il tarixli 1065-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 9 noyabr 2014-c il, № 245; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 11, maddə 1345) 28 oktyabr 2014-c il tarixli 1096-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 19 noyabr 2014-c il, № 252; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 11, maddə 1370) 20 oktyabr 2015-ci il tarixli 1381-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 8 dekabr 2015-ci il, № 270, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 12, maddə 1432) 18 dekabr 2015-ci il tarixli 48-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 yanvar 2016-cı il, № 19, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 01, maddə 15) 29 dekabr 2015-ci il tarixli 82-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 14 yanvar 2016-cı il, № 08, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 01, maddə 36) 4 mart 2016 cı il tarixli 172-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 22 aprel 2016-cı il, № 85, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 04, maddə 630) 17 may 2016-cı il tarixli 257-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 27 may 2016-cı il, № 114, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 849) 14 iyun 2016-cı il tarixli 291-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 26 iyun 2016-cı il, № 137, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1014) 30 sentyabr 2016-cı il tarixli 323-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 22 oktyabr 2016-cı il, № 233, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 10, maddə 1605) 14 oktyabr 2016-cı il tarixli 352-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 11 noyabr 2016-cı il, № 249, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1780) 30 sentyabr 2016-cı il tarixli 317-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 20 noyabr 2016-cı il, № 257, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1753) 14 oktyabr 2016-cı il tarixli 348-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 1 dekabr 2016-cı il, № 266, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1776) 28 oktyabr 2016-cı il tarixli 379-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 1 dekabr 2016-cı il, № 266, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1790) 11 noyabr 2016-cı il tarixli 393-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2016-cı il, № 279, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2006) 16 dekabr 2016-cı il tarixli 459-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 25 dekabr 2016-cı il, № 287, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2051) 1 fevral 2017-ci il tarixli 515-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 4 mart 2017-ci il, № 49, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 337) 1 fevral 2017-ci il tarixli 519-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 11 mart 2017-ci il, № 54, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 341) 14 aprel 2017-ci il tarixli 615-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 7 iyun 2017-ci il, № 121, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 6, maddə 1028) 25 aprel 2017-ci il tarixli 642-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 5 may 2017-ci il, № 95, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №8 , maddə 1506) 25 aprel 2017-ci il tarixli 650-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 may 2017-ci il, № 114, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 742) 30 iyun 2017-ci il tarixli 756-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 1 avqust 2017-ci il, № 164, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1308) 1 dekabr 2017-ci il tarixli 912-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2017-ci il, № 278, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 12, I kitab, maddə 2265) 23 fevral 2018-ci il tarixli 1009-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 7 aprel 2018-ci il, № 77, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №4, maddə 639) 23 fevral 2018-ci il tarixli 1019-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 5 aprel 2018-ci il, № 75, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №4, maddə 647) 6 mart 2018-ci il tarixli 1040-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 17 mart 2018-ci il, № 60, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 3, maddə 405) 31 may 2018-ci il tarixli 1166-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 29 iyun 2018-ci il, № 141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №6, maddə 1186) 12 iyun 2018-ci il tarixli 1187-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 iyun 2018-ci il, № 142, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №6, maddə 1194) 29 iyun 2018-ci il tarixli 1195-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 18 iyul 2018-ci il, № 157, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1415) 29 iyun 2018-ci il tarixli 1232-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 18 iyul 2018-ci il, № 157, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1444) 29 iyun 2018-ci il tarixli 1225-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 12 avqust 2018-ci il, № 179, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 8, maddə 1675) 27 noyabr 2018-ci il tarixli 1345-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 14 dekabr 2018-ci il, № 282) 28 dekabr 2018-ci il tarixli 1434-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 fevral 2019-cu il, № 27)

 

QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 


[1] 30 dekabr 2008-ci il tarixli 757-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 12 fevral 2009-cu il, № 33, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 56) ilə 1.1-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.1. D vlət r sumu bu Qanunla m əyyən edilmiş hallarda və qaydada d vlət orqanlarının m əssisə, təşkilat və fiziki şəxslərə g stərdikləri xidmətlərə və h quqi hərəkətlərə g rə d vlət b dcəsinə dənilən məcburi dənişlər.

 

30 iyun 2017-ci il tarixli 756-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 1 avqust 2017-ci il, № 164, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1308) ilə 1.1-ci maddənin birinci bəndinə orqanları s z ndən sonra və m vafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumlar s zləri, ikinci bəndinə h quqi s z ndən sonra (m vafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum istisna olmaqla) s zləri əlavə edilmişdir.

 

[2] 28 noyabr 2006-cı il tarixli 180-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1015) ilə 1-ci maddənin mətninin əvvəlinə 1.1. rəqəmi əlavə edilmişdir, yeni məzmunda 1.2-ci maddə əlavə edilmişdir.

30 iyun 2017-ci il tarixli 756-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 1 avqust 2017-ci il, № 164, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1308) ilə 1.2-ci maddədə icra hakimiyyəti orqanları s zləri d vlət orqanları və m vafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumlar s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] 21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227) ilə 1.3-c maddə əlavə edilmişdir.

 

[4] 29 oktyabr 2013-c il tarixli 793-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 19 noyabr 2013-c il, № 253, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 11, maddə 1308) ilə 2.0.1-ci maddəsində, 8-ci və 9-cu maddələrinin adında h quqi əhəmiyyət kəsb edən faktların m əyyən edilməsi barədə ərizələrin s zlərindən sonra , məhkəmə əmri haqqında ərizələrin s zləri əlavə edilmişdir.

 

[5] 30 sentyabr 2010-cu il tarixli 1082-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 21 oktyabr 2010-cu il, № 229, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 10, maddə 840) ilə 2.0.2-ci maddədə "aparılması" s z ndən sonra ", notariat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq n şəhadətnamənin verilməsi və onun m ddətinin uzadılması" s zləri əlavə edilmişdir.

 

[6] 18 mart 2011-ci il tarixli 91-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti 22 aprel 2011-ci il, № 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 4, maddə 264) ilə yeni məzmunda 2.0.3-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[7] 30 dekabr 2010-cu il tarixli 39-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 27 yanvar 2011-ci il, № 19, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 1, maddə 12) ilə 2.0.4-c maddədə qeydiyyat vəsiqəsi s zlərindən sonra , əcnəbiyə və vətəndaşlığı olmayan şəxsə Azərbaycan Respublikasının ərazisində m vəqqəti və ya daimi yaşamaq n icazə vəsiqəsi, m vəqqəti olma m ddətinin uzadılması barədə qərar, Azərbaycan Respublikasında qa qın statusu almış şəxslərə Qa qın vəsiqəsi və Yol sənədinin s zləri, qəbul s z ndən sonra , bərpa s z əlavə edilmişdir.

 

22 oktyabr 2013-c il tarixli 784-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 5 noyabr 2013-c il, № 243; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 11, maddə 1299) ilə 2.0.4-c maddədən Azərbaycan Respublikasında 30 g ndən artıq yaşayan əcnəbilərə qeydiyyat vəsiqəsi, s zləri ıxarılmışdır.

 

[8] 3 dekabr 2004-c il tarixli 793-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-c il, № 1, maddə 1) ilə 2.0.6-cı maddədə "n vlərin verilməsi" s zlərindən sonra "və nəqliyyat vasitələrinin illik texniki baxışdan ke irilməsi" s zləri əlavə edilmişdir.

21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1030-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 14 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1083) ilə 2.0.6-cı maddədə "və nəqliyyat vasitələrinin illik texniki baxışdan ke irilməsi" s zləri "nəqliyyat vasitələrinə və onların idarə edilməsi ilə bağlı h quqi və fiziki şəxslərə xidmətlərin g stərilməsi" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

28 oktyabr 2008-ci il tarixli 708-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 16 dekabr 2008-ci il, № 280, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 12, maddə 1047) ilə 2.0.6-cı maddədə, habelə 18-ci və 19-cu maddələrin adlarında "obyektlərinin" s z ndən sonra ", əsərin, əlaqəli h quqlar obyektinin" s zləri əlavə edilmişdir.

 

30 dekabr 2008-ci il tarixli 757-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 12 fevral 2009-cu il, № 33, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 56) ilə 2.0.6-cı maddədə sənaye m lkiyyəti s zlərindən əvvəl standartlaşdırma və metrologiya sahəsində h quqi hərəkətlər, s zləri əlavə edilmişdir.

 

30 sentyabr 2010-cu il tarixli 1083-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 14 noyabr 2010-cu il, № 252, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 11, maddə 939) ilə 2.0.6-cı maddədə sənaye m lkiyyəti obyektlərinin s zləri ixtiranın, faydalı modelin, sənaye n munəsinin, əmtəə nişanının, coğrafi g stəricinin s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[9] 20 iyun 2014-c il tarixli 1006-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 10 iyul 2014-c il, № 145; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 07, maddə 780) ilə yeni məzmunda 2.0.6-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[10] 29 dekabr 2015-ci il tarixli 82-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 14 yanvar 2016-cı il, № 08, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 01, maddə 36) ilə 2.0.7-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2.0.7. x susi razılıq (lisenziya) alınması tələb olunan sahibkarlıq fəaliyyəti n vlərinə x susi razılıq (lisenziya) verilməsi;

 

[11] 10 iyun 2005-ci il tarixli 925-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 8, maddə 684) ilə 2.0.8-ci maddədə "təkrar" s z "yenidən" s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[12] 16 dekabr 2016-cı il tarixli 459-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 25 dekabr 2016-cı il, № 287, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2051) ilə yeni məzmunda 2.0.8-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[13] 29 iyun 2018-ci il tarixli 1195-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 18 iyul 2018-ci il, № 157, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1415) ilə yeni məzmunda 2.0.8-2-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[14] 4 mart 2016 cı il tarixli 172-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 22 aprel 2016-cı il, № 85, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 04, maddə 630) ilə yeni məzmunda 2.0.10-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[15] 1 fevral 2017-ci il tarixli 515-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 4 mart 2017-ci il, № 49, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 337) ilə yeni məzmunda 2.0.10-2-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[16] 30 dekabr 2008-ci il tarixli 757-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 12 fevral 2009-cu il, № 33, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 56) ilə 2.0.11-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2.0.11. əmlaka m lkiyyət h ququna, o c mlədən torpağa m lkiyyət, icarə və istifadə h ququna dair sənədlərin verilməsi və girovun d vlət qeydiyyatı.

 

[17] 28 noyabr 2006-cı il tarixli 180-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1015) ilə yeni məzmunda 2.0.12-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[18] 31 may 2018-ci il tarixli 1166-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 29 iyun 2018-ci il, № 141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №6, maddə 1186) ilə yeni məzmunda 2.0.13-1-ci, 2.0.13-2-ci və 2.0.13-3-c maddələr əlavə edilmişdir.

 

[19] 30 iyun 2017-ci il tarixli 756-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 1 avqust 2017-ci il, № 164, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1308) ilə 2.0.17-ci maddədə k ə reklamının yerləşdirilməsinə birdəfəlik s zləri a ıq məkanda reklam yerləşdirilməsinə s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[20] 30 dekabr 2008-ci il tarixli 757-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 12 fevral 2009-cu il, № 33, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 56) ilə 2.0.13 - 2.0.19-cu maddələr əlavə edilmişdir.

 

30 sentyabr 2010-cu il tarixli 1082-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 21 oktyabr 2010-cu il, № 229, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 10, maddə 840) ilə 2.0.19-cu maddədə "d vlət qeydiyyatı" s zlərindən sonra "və gigiyenik sertifikatının verilməsi" yeni məzmunda 2.0.20-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[21] 30 sentyabr 2010-cu il tarixli 1082-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 21 oktyabr 2010-cu il, № 229, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 10, maddə 840) ilə s zləri əlavə edilmişdir.

 

[22] 1 dekabr 2017-ci il tarixli 912-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2017-ci il, № 278, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 12, I kitab, maddə 2265) ilə 2.0.20-ci maddənin sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 2.0.21-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[23] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1187-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 iyun 2018-ci il, № 142, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №6, maddə 1194) ilə 2.0.21-ci maddənin sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 2.0.22-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[24] 3 mart 2006-cı il tarixli 82-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 3, maddə 225) ilə 3-c maddənin mətninin əvvəlinə "3.1." rəqəmi əlavə edilmişdir və yeni redaksiyada 3.2-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

5 mart 2010-cu il tarixli 972-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 17 aprel 2010-cu il, № 81, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 04, maddə 276) ilə 3.2-ci və 4.4-c maddələrində ismin m vafiq hallarında Milli Bank s zləri ismin m vafiq hallarında Mərkəzi Bank s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[25] 14 oktyabr 2016-cı il tarixli 348-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 1 dekabr 2016-cı il, № 266, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1776) ilə yeni məzmunda 3.3-c maddə əlavə edilmişdir.

 

[26] 3 dekabr 2004-c il tarixli 793-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-c il, № 1, maddə 1) ilə 4.1-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

4.1. Bu Qanunun 4.2-ci maddəsində nəzərdə tutulanlar istsina olmaqla, b t n hallarda d vlət r sumu tam məbləğdə d vlət b dcəsinə dənilir.

22 may 2012-ci il tarixli 357-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 21 iyun 2012-ci il, № 135, Azərbaycan qəzeti 22 iyun 2012-ci il, № 136, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, №6, maddə 518) ilə 4.1-ci maddəsinə ikinci abzas əlavə edilmişdir.

21 dekabr 2012-ci il tarixli 524-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 28 dekabr 2012-ci il, № 291, Azərbaycan qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1229) ilə 4.1-ci maddəsinin ikinci bəndə iş ilərinin s z ndən sonra ( ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyət g stərən iş ilər istisna olmaqla) s zləri əlavə edilmişdir.

21 dekabr 2012-ci il tarixli 524-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 28 dekabr 2012-ci il, № 291, Azərbaycan qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1229) ilə 4.1-ci maddəsinə yeni məzmunda nc bənd əlavə edilmişdir.

17 dekabr 2013-c il tarixli 844-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 19 yanvar 2014-c il, № 11, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 01, maddə 6) ilə 4.1-ci maddənin nc bəndində ASAN xidmət mərkəzlərində s zləri m vafiq icra hakimiyyəti orqanının tabeliyində olan m vafiq qurumlarda s zləri ilə, mərkəzlərdə s z isə qurumlarda s z ilə əvəz edilmişdir.

22 oktyabr 2013-c il tarixli 763-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 16 noyabr 2013-c il, № 251; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 11, maddə 1279) ilə 4.1-ci maddəsinə d rd nc bənd əlavə edilmişdir.

17 dekabr 2013-c il tarixli 844-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 19 yanvar 2014-c il, № 11, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 01, maddə 6) ilə 4.1-ci maddənin ikinci və d rd nc bəndlərində ASAN xidmət mərkəzlərində s zləri m vafiq icra hakimiyyəti orqanının tabeliyində olan m vafiq qurumlarda s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[27] 20 oktyabr 2015-ci il tarixli 1381-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 8 dekabr 2015-ci il, № 270, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 12, maddə 1432) ilə 4.1-ci maddəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

4.1. D vlət r sumu tam məbləğdə d vlət b dcəsinə dənilir.

Daşınmaz əmlaka m lkiyyət və digər əşya h quqlarının d vlət qeydiyyatına alınması ilə bağlı sənədlərin verilməsinə g rə dənilən d vlət r sumunun 30 faizi m vafiq icra hakimiyyəti orqanının iş ilərinin (m vafiq icra hakimiyyəti orqanının tabeliyində olan m vafiq qurumlarda fəaliyyət g stərən iş ilər istisna olmaqla) sosial m dafiəsini g cləndirmək və maddi təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə x susi hesaba k r l r.

M vafiq icra hakimiyyəti orqanının tabeliyində olan m vafiq qurumlarda d vlət orqanları tərəfindən həyata ke irilən xidmətlərə g rə dənilən d vlət r sumlarının 30 faizi m vafiq icra hakimiyyəti orqanının iş ilərinin və həmin qurumlarda fəaliyyət g stərən digər d vlət qulluq ularının sosial m dafiəsini g cləndirmək və maddi təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə x susi hesaba k r l r.

Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsinin və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına xaricə getmək h ququ verən mumvətəndaş pasportlarının verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə g rə dənilən d vlət r sumunun 20 faizi m vafiq icra hakimiyyəti orqanının pasport və qeydiyyat qurumlarının x susi r tbəsi olan əməkdaşlarının (m vafiq icra hakimiyyəti orqanının tabeliyində olan m vafiq qurumlarda fəaliyyət g stərən iş ilər istisna olmaqla) sosial m dafiəsini g cləndirmək və maddi təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə x susi hesaba k r l r.

 

14 oktyabr 2016-cı il tarixli 352-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 11 noyabr 2016-cı il, № 249, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1780) ilə 4.1-ci maddədə həmin xidmətləri və h quqi hərəkətləri həyata ke irən və ya həmin xidmətləri və h quqi hərəkətləri təşkil edən s zləri (bu Qanunun 4.1-1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hal istisna olmaqla) həmin xidmətləri və h quqi hərəkətləri həyata ke irən s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

1 fevral 2017-ci il tarixli 519-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 11 mart 2017-ci il, № 54, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 341) ilə 4.1-ci maddədə istisna olmaqla s zlərindən sonra və dənilən hər bir d vlət r sumu zrə 5000 manatdan ox olmamaq şərti ilə s zləri əlavə edilmişdir.

 

25 aprel 2017-ci il tarixli 642-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 5 may 2017-ci il, № 95, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №8 , maddə 1506) ilə 4.1-ci maddədə həmin xidmətləri və h quqi hərəkətləri həyata ke irən d vlət orqanlarının, habelə d vlət notariat kontorlarının s zləri m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi qurumların s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

27 noyabr 2018-ci il tarixli 1345-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 14 dekabr 2018-ci il, № 282) ilə 4.1-ci maddədə 4.1-1-ci maddəsində s zləri 4.1-1-ci və 4.1-2-ci maddələrində s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

28 dekabr 2018-ci il tarixli 1434-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 fevral 2019-cu il, № 27) ilə 4.1-ci maddədə 4.1-1-ci və 4.1-2-ci s zləri 4.1-1 4.1-3-c s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[28] 14 oktyabr 2016-cı il tarixli 352-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 11 noyabr 2016-cı il, № 249, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1780) ilə yeni məzmunda 4.1-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

1 fevral 2017-ci il tarixli 519-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 11 mart 2017-ci il, № 54, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 341) ilə 4.1-1-ci maddədə xidmətlərə s z ndən sonra (h quqi hərəkətlərə) s zləri, faizi s z ndən sonra ( dənilən hər bir d vlət r sumu zrə 5000 manatdan ox olmamaq şərti ilə) s zləri əlavə edilmişdir.

 

25 aprel 2017-ci il tarixli 642-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 5 may 2017-ci il, № 95, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №8 , maddə 1506) ilə 4.1-1-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

4.1-1. Bu Qanunla nəzərdə tutulan xidmətlərin və h quqi hərəkətlərin bir ne ə d vlət orqanı tərəfindən vahid məkanda, innovasiyaların tətbiqi və y ksək standartlar əsasında həyata ke irilməsinin təşkil edilməsi məqsədilə m vafiq icra hakimiyyəti orqanının tabeliyində olan qurumlarda xidmətlərə (h quqi hərəkətlərə) g rə dənilən d vlət r sumlarının 50 faizi ( dənilən hər bir d vlət r sumu zrə 5000 manatdan ox olmamaq şərti ilə) m vafiq icra hakimiyyəti orqanının iş ilərinin və həmin qurumlarda fəaliyyət g stərən digər d vlət orqanlarının iş ilərinin sosial m dafiəsini g cləndirmək və maddi təminatını yaxşılaşdırmaq n m vafiq icra hakimiyyəti orqanının xəzinə hesabına k r l r, qalan hissəsi isə d vlət b dcəsinə dənilir.

 

[29] 25 aprel 2017-ci il tarixli 642-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 5 may 2017-ci il, № 95, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №8 , maddə 1506) ilə yeni məzmunda 4.1-2-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

27 noyabr 2018-ci il tarixli 1345-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 14 dekabr 2018-ci il, № 282) ilə 4.1-2-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

4.1-2. Bu Qanunun 4.1-ci və 4.1-1-ci maddələrində nəzərdə tutulan vəsaitlərin b lg s və onlardan istifadə qaydası m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilir.

 

[30] 27 noyabr 2018-ci il tarixli 1345-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 14 dekabr 2018-ci il, № 282) ilə yeni məzmunda 4.1-3-c maddə əlavə edilmişdir.

28 dekabr 2018-ci il tarixli 1434-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 fevral 2019-cu il, № 27) ilə 4.1-3-c maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

4.1-3. Bu Qanunun 4.1-ci, 4.1-1-ci və 4.1-2-ci maddələrində nəzərdə tutulan vəsaitlərin b lg s və onlardan istifadə qaydası m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən m əyyən edilir.

 

[31] 28 dekabr 2018-ci il tarixli 1434-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 fevral 2019-cu il, № 27) ilə yeni məzmunda 4.1-4-c maddə əlavə edilmişdir.

 

[32] 3 dekabr 2004-c il tarixli 793-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-c il, № 1, maddə 1) ilə 4.2-ci maddə ıxarılmışdır.

 

[33] 20 noyabr 2012-ci il tarixli 470-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 21 dekabr 2012-ci il, № 285, Azərbaycan qəzeti 26 dekabr 2012-ci il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1216) ilə 4.3-c maddənin birinci c mləsində nağd s z ndən sonra , elektron dəmə sistemləri, o c mlədən internet vasitəsilə s zləri əlavə edilmişdir və ikinci c mlədə bank qəbzinin əsli s zləri bank və ya po t qəbzinin əsli, elektron dəmə sistemləri, o c mlədən internet vasitəsilə dənildikdə m vafiq dəmə sistemindən ıxarış s zləri ilə, bank sənədi s zləri isə bank və ya po t sənədi s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[34] 28 noyabr 2006-cı il tarixli 180-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1015) ilə 4.4-c maddəyə aşağıdakı məzmunda ikinci abzas əlavə edilmişdir.

 

[35] 30 iyun 2017-ci il tarixli 756-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 1 avqust 2017-ci il, № 164, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1308) ilə 6-cı maddənin adında orqanların s z subyektlərin s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[36] 18 mart 2011-ci il tarixli 91-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti 22 aprel 2011-ci il, № 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 4, maddə 264) ilə 6-cı maddənin m vcud mətni 6.1-ci maddə hesab edilmişdir və yeni məzmunda 6.2-ci maddə əlavə edilmişdir.

30 iyun 2017-ci il tarixli 756-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 1 avqust 2017-ci il, № 164, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1308) ilə 6.2-ci maddəyə orqanının s z ndən sonra və m vafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumun s zləri əlavə edilmişdir.

 

[37] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 8.1.1-ci maddənin şərti maliyyə vahidinin 100,0 mislindən s zləri 110 manatdan s zləri ilə, şərti maliyyə vahidinin 18,0 misli s zləri 20 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 8.1.2-ci maddənin şərti maliyyə vahidinin 100,0 mislindən s zləri 110 manatdan s zləri ilə, şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli s zləri 3 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 8.2.1-ci maddənin şərti maliyyə vahidinin 100,0 mislindən s zləri 110 manatdan s zləri ilə, şərti maliyyə vahidinin 18,0 misli s zləri 20 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 8.2.2-ci maddənin şərti maliyyə vahidinin 100,0 mislindən s zləri 110 manatdan s zləri ilə, şərti maliyyə vahidinin 18,0 misli s zləri 20 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 8.2.3-c maddənin şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli s zləri 3 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 8.3-c maddənin şərti maliyyə vahidinin 9,0 misli s zləri 10 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 8.4.2-ci maddənin şərti maliyyə vahidinin 9,0 misli s zləri 10 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 8.4.3-c maddənin şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli s zləri 6 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 8.4.4.-c maddənin şərti maliyyə vahidinin 18,0 misli s zləri 20 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 8.4.5-ci şərti vahidinin 4,0 misli s zləri 5 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 8.4.6-cı maddənin şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli s zləri 6 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 8.4.7-ci şərti vahidinin 4,0 misli s zləri 5 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 8.4.8-ci maddənin şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli s zləri 6 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 8.4.9-cu şərti vahidinin 4,0 misli s zləri 5 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 8.4.10-cu maddənin şərti maliyyə vahidinin 18,0 misli s zləri 20 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 8.4.11-ci maddənin şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli s zləri 3 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 8.4.12-ci maddənin şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli s zləri 6 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 8.4.13-c maddənin şərti maliyyə vahidinin 9,0 misli s zləri 10 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 8.4.14-c maddənin şərti maliyyə vahidinin 18,0 misli s zləri 20 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

30 sentyabr 2010-cu il tarixli 1083-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 14 noyabr 2010-cu il, № 252, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 11, maddə 939) ilə 8.4.14-c maddədə sənaye m lkiyyəti obyektlərinin s zləri ixtiranın, faydalı modelin, sənaye n munəsinin, əmtəə nişanının və coğrafi g stəricinin s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227) ilə 8-ci maddənin mətni aşağıdakı redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

D vlət r sumu tutulmalı olan hərəkətlər

D vlət r sumunun məbləği

8.1. Məhkəməyə verilən iddia ərizələrindən:

 

8.1.1. iddia qiyməti 110 manatdan ox olduqda;

20 manat

8.1.2. iddia qiyməti 110 manatdan ox olmadıqda

3 manat

8.2. İddianın predmetinə dair m stəqil tələb irəli s rən nc şəxslərin işə qoşulması barədə ərizələrindən:

 

8.2.1. iddia qiyməti 110 manatdan ox olduqda;

20 manat

8.2.2.İddia qiyməti 110 manatdan ox olmadıqda;

3 manat

8.2.3. h quqi əhəmiyyət kəsb edən faktların m əyyən edilməsi barədə ərizələrdən.

3 manat

8.3. Məhkəmə əmri haqqında ərizələrdən.

10 manat

8.4. Apellyasiya və kassasiya şikayətlərindən:

 

8.4.1. birinci instansiya məhkəməsinə m raciət edilərkən;

bu Qanunun 8-ci maddəsində m əyyən edilmiş d vlət r sumunun m vafiq olaraq 120 və 150 faizi

8.4.2. iş zrə icraatın xitam verilməsindən, iddianın baxılmamış saxlanmasından, məhkəmə cərimələrinin qoyulması barədə şikayətlərdən;

10 manat

8.4.3. m bahisəsiz qaydada (akseptsiz) dənilən cərimələr zrə icra və digər sənədin icra olunmasının təsdiqi barədə m bahisələr zrə iddia ərizələrindən;

6 manat

8.4.4. qanunla m bahisəsiz qaydada (akseptsiz) tutulması nəzərdə tutulmayıbsa, d vlət orqanları, yerli z n idarə orqanları və nəzarət funksiyalannı həyata ke irən digər orqanlar tərəfindən cərimələrin dənilməsi barədə m bahisələr zrə iddia ərizələrindən;

20 manat

8.4.5. nəzarət funksiyasını həyata ke irən orqanlar tərəfindən qanunun və ya digər normativ-h quqi aktın tələblərini pozmaqla m bahisəsiz qaydada (akseptsiz) pul vəsaitinin b dcədən qaytarılması barədə m bahisələr zrə iddia ərizələrindən;

5 manat

8.4.6. m əssisənin təsis sənədlərinin etibarsız hesab edilməsi, h quqi və fiziki şəxslərin dəmə qabiliyyəti olmayan hesab edilməsi barədə m bahisələr zrə iddia ərizələrindən;

6 manat

8.4.7. vergi dəmələri barədə m bahisələri zrə iddia ərizələrindən;

5 manat

8.4.8. məhkəmə aktlarının və surətlərinin təkrarən verilməsinə g rə;

6 manat

8.4.9. nikahın və təkrar nikahın ləğv olunması haqqında iddia ərizələrindən;

5 manat

8.4.10. nikah ləğv edilərkən əmlak b l şd r ld kdə;

20 manat

8.4.11. yaşayış binalarının (mənzillərin) icarə m qavilələrinin dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi, vərəsəliyin qəbul edilməsi m ddətinin uzadılması, əmlak zrə həbsin g t r lməsi barədə iddia ərizələrindən qeyri-əmlak xarakterli və ya qiymət qoyulmayan digər iddia ərizələrindən;

3 manat

8.4.12. m qavilələrin dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi barədə m bahisələr zrə iddia ərizələrindən;

6 manat

8.4.13. qanunda nəzərdə tutulan m qavilələr zrə m bahisələrə dair və yaxud tərəflərin razılığı ilə m bahisənin iqtisad məhkəməsinin həllinə verilməsi barədə m bahisələr zrə iddia ərizələrindən;

10 manat

8.4.14. ixtiranın, faydalı modelin, sənaye n munəsinin, əmtəə nişanının və coğrafi g stəricinin m hafizəsi ilə bağlı ərizə və şikayətlərdən.

20 manat

 

[38] 27 iyun 2003-c il tarixli 494-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-c il, № 8, maddə 428) ilə 9.1.14-c maddənin sonuna verg l qoyulmaqla "bələdiyyələr" s z əlavə edilmişdir.

 

3 mart 2006-cı il tarixli 82-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 3, maddə 225) ilə 9.1.14-c maddədən "Milli Bank və onun qurumları," s zləri ıxarılmışdır.

 

[39] 24 dekabr 2002-ci il tarixli 409-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-c il, № 1, maddə 23) ilə 9.1.21-ci və 9.1.22-ci maddələr əlavə edilmişdir.

 

[40] 30 sentyabr 2010-cu il tarixli 1082-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 21 oktyabr 2010-cu il, № 229, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 10, maddə 840) ilə 10-cu maddənin adında "aparılmasına" s z ndən sonra ", notariat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq n şəhadətnamənin verilməsinə və onun m ddətinin uzadılmasına" s zləri əlavə edilmişdir.

 

[41] 29 iyun 2018-ci il tarixli 1232-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 18 iyul 2018-ci il, № 157, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1444) ilə 10.1.2-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

10.1.2. m qavilə zrə əmlak başqa şəxslərin m lkiyyətinə ke irsə:

 

10.1.2.1. Bakı şəhərində

200 manat

10.1.2.2. digər şəhər və rayonlarda

80 manat

 

[42] 29 iyun 2018-ci il tarixli 1232-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 18 iyul 2018-ci il, № 157, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1444) ilə 10.11.1-ci və 10.12.1-ci maddələrdə etibarnamə ərə (arvada), uşaqlara, valideynlərə, babaya, nənəyə, nəvəyə, qardaşa, bacıya s zləri etibarnamə təmsil edilənin ərinə (arvadına), uşaqlarına, valideynlərinə, babasına, nənəsinə, nəvəsinə, qardaşına, bacısına s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[43] 29 iyun 2018-ci il tarixli 1225-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 12 avqust 2018-ci il, № 179, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 8, maddə 1675) ilə 10.19-cu maddəsində 10 manat s zləri 20 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[44] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.1.1-ci maddənin şərti maliyyə vahidinin 6,0 misli s zləri 7 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

30 noyabr 2007-ci il tarixli 489-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1203) ilə 10.1.2-ci maddədə vətəndaşlara və ya h quqi s zləri ıxarılmışdır.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.1.2-ci maddədə şərti maliyyə vahidinin 100,0 misli s zləri 110 manat s zləri ilə və şərti maliyyə vahidinin 40,0 misli s zləri 44 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

30 noyabr 2007-ci il tarixli 489-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1203) ilə 10.1.3-c maddə ıxarılmışdır.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.1.1-ci maddənin şərti maliyyə vahidinin 6,0 misli s zləri 7 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

28 noyabr 2006-cı il tarixli 180-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1015) ilə 10.2-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

10.2. Nəqliyyat vasitələrinin zgəninkiləşdirilməsi m qavilələrinin təsdiqi n:

 

10.2.1. m qavilə zrə əmlak ərə (arvada), uşaqlara, valideynlərə, babaya, nənəyə, nəvəyə, qardaşa, bacıya ke irsə;

şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

10.2.2. m qavilə zrə əmlak digər vətəndaşlara və ya h quqi şəxslərə ke irsə;

şərti maliyyə vahidinin 9,0 misli

10.2.3. m qavilə zrə əmlak xarici h quqi şəxsə, əcnəbiyə və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərə ke irsə.

şərti maliyyə vahidinin 18,0 misli

 

30 noyabr 2007-ci il tarixli 489-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1203) ilə 10.2.2-ci maddədə vətəndaşın və ya h quqi s zləri ıxarılmışdır.

 

30 noyabr 2007-ci il tarixli 489-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1203) ilə 10.2.3-c maddə ıxarılmışdır.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.3.1-ci maddənin şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli s zləri 3 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.3.2-ci şərti vahidinin 4,0 misli s zləri 5 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

3 mart 2006-cı il tarixli 79-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 3, maddə 223) ilə 10.4.1-ci maddədə ikinci s tunda "9,0 misli" s zləri "4,0 misli" s zləri ilə əvəz edilmişdir, 10.4.2-ci maddədə ikinci s tunda "20,0 misli" s zləri "15,0 misli" s zləri ilə əvəz edilmişdir, 10.4.3-c maddədə ikinci s tunda "55,0 misli" s zləri "25,0 misli" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.4.1-ci maddədə şərti maliyyə vahidinin 2000 mislinədək s zləri 2200 manatadək s zləri ilə, şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli s zləri 5 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.4.2-ci maddədə şərti maliyyə vahidinin 2000 mislindən 5000 mislinədək s zləri 2200 manatdan 5500 manatadək s zləri ilə, şərti maliyyə vahidinin 15,0 misli s zləri 17 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.4.3-c maddədə şərti maliyyə vahidinin 5000 mislindən s zləri 5500 manatdan s zləri ilə, şərti maliyyə vahidinin 25,0 misli s zləri 28 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

1 fevral 2007-ci il tarixli 234-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 80) ilə yeni məzmunda 10.4-1-ci və 10.4-2-ci maddələr əlavə edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.5.1-ci maddənin şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli s zləri 3 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.5.2-ci şərti vahidinin 4,0 misli s zləri 5 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.5.3-c maddədə şərti maliyyə vahidinin 55,0 misli s zləri 61 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.6.1-ci maddənin şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli s zləri 3 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.6.2-ci şərti vahidinin 4,0 misli s zləri 5 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.7.1-ci maddənin şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli s zləri 3 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.7.2.-ci maddənin şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli s zləri 11 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.8-ci maddənin şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli s zləri 3 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

28 noyabr 2006-cı il tarixli 180-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1015) ilə 10.9-cu maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

10.9. Nəqliyyat vasitələrinin zgəninkiləşdirilməsi və ona sərəncam verilməsi, kredit əməliyyatlarının aparılması n verilən etibarnamələrin təsdiqi n:

 

10.9.1. etibarnamə ərə (arvada), uşaqlara, valideynlərə, babaya, nənəyə, nəvəyə, qardaşa, bacıya verilirsə;

şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli

10.9.2. vəkalətnamə digər fiziki və ya h quqi şəxslərə verilirsə.

şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

 

22 noyabr 2002-ci il tarixli 382-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 12, maddə 706) ilə 10.10-cu maddə ıxarılmışdır.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.11.1-ci maddənin şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli s zləri 3 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.11.2-ci şərti vahidinin 4,0 misli s zləri 5 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

30 noyabr 2007-ci il tarixli 489-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1203) ilə 10.12-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

10.12. Vərəsəlik əmlakının m hafizəsi barədə tədbir g r lməsi n:

 

10.12.1. vərəsə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı və ya h quqi şəxsidirsə;

şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.13-c maddənin şərti maliyyə vahidinin 9,0 misli s zləri 10 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

30 noyabr 2007-ci il tarixli 489-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1203) ilə 10.14-c maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

10.14. Vəsiyyətnamələrin təsdiqi n:

 

10.14.1. vəsiyyət edən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdırsa;

şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli

10.14.2. miras qoyan əcnəbidirsə və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsdirsə

şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.15-ci maddənin şərti maliyyə vahidinin 1,0 misli s zləri 2 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.16-cı maddədə şərti maliyyə vahidinin 0,2 misli s zləri 0,25 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.17-ci maddənin şərti vahidinin 4,0 misli s zləri 5 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.18-ci maddənin şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli s zləri 3 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.98-cu maddənin şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli s zləri 3 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.20-ci maddənin şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli s zləri 3 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.21-ci maddənin şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli s zləri 3 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.22-ci maddənin şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli s zləri 3 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.23-c maddənin şərti maliyyə vahidinin 1,0 misli s zləri 2 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 dekabr 2008-ci il tarixli 727-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 16 yanvar 2009-cu il, № 11, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №01, maddə 5) ilə 10.22-ci və 10.23-c maddələr ıxarılmışdır.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.24-c maddənin şərti maliyyə vahidinin 1,0 misli s zləri 2 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.25-ci maddənin şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli s zləri 6 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

30 sentyabr 2010-cu il tarixli 1082-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 21 oktyabr 2010-cu il, № 229, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 10, maddə 840) ilə yeni məzmunda 10.26-cı və 10.27-ci maddələr əlavə edilmişdir.

 

21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227) ilə 10-cu maddənin mətni yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

D vlət r sumu tutulmalı olan hərəkətlər

D vlət r sumunun məbləği

10.1. Daşınmaz əmlakın (mənzillərin, bağ evlərinin, qurğuların, tikililərin, torpaqların və başqa daşınmaz əmlakın) zgəninkiləşdirilməsi, mənzil sahələrinin və bağ evlərinin m vəqqəti istifadəyə verilməsi barədə m qavilələrin təsdiqi n:

 

10.1.1. m qavilə zrə əmlakın ərə (arvada), uşaqlara, valideynlərə, babaya, nənəyə, nəvəyə, qardaşa, bacıya ke irsə;

7 manat

10.1.2. m qavilə zrə əmlak başqa vətəndaşlara və ya h quqi şəxslərə ke irsə:

 

Bakı şəhərində:

110 manat

digər şəhər və rayonlarda;

44 manat

10.1.3. m qavilə zrə əmlak (torpaq istisna olmaqla) xarici h quqi şəxsə və ya əcnəbiyə və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsə ke ərsə;

şərti maliyyə vahidinin 400,0 misli

10.1.4. mənzil sahələrinin və bağ evlərinin m vəqqəti istifadəyə verilməsi n.

7 manat

10.2. Nəqliyyat vasitələrinin zgəninkiləşdirilməsi m qavilələrinin təsdiqi n:

 

10.2.1. m qavilə zrə əmlak ərin (arvadın), uşaqların, valideynlərin, babanın, nənənin, qardaşın, bacının m lkiyyətinə ke irsə

25 manat

10.2.2. m qavilə zrə əmlak digər vətəndaşın və ya h quqi şəxsin m lkiyyətinə ke irsə

50 manat

10.2.3. m qavilə zrə əmlak xarici h quqi şəxsin, əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin m lkiyyətinə ke irsə

75 manat

10.3. Yaşayış evlərinin tikintisi n torpaq sahələrinin m ddətsiz istifadəyə verilməsi haqqında m qavilələrin təsdiqi n:

 

10.3.1. m qavilə zrə istifadə h ququ ərə (arvada), uşaqlara, babaya, nənəyə, nəvəyə, valideynlərə, qardaşa, bacıya ke irsə;

3 manat

10.3.2. m qavilə zrə istifadə h ququ digər fiziki və ya h quqi şəxsə ke irsə.

5 manat

10.4. Kredit m qavilələrinin təminatı kimi bağlanılan girov (ipoteka) m qavilələri zrə:

 

10.4.1. dəyəri 2200 manatadək;

5 manat

10.4.2. dəyəri 2200 manatdan 5500 manatadək;

17 manat

10.4.3. dəyəri 5500 manatdan ox olduqda.

28 manat

10.4-1. İpoteka krediti hesabına alınan yaşayış sahəsinə dair qarışıq m qavilə formasında bağlanan alqı-satqı və ipoteka m qaviləsinin təsdiqi n:

 

10.4-1.1. Bakı şəhərində

110 manat

10.4-1.2. digər şəhər və rayonlarda

44 manat

10.4-2. Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş g zəştli ipoteka krediti hesabına alınan yaşayış sahəsinə dair qarışıq m qavilə formasında bağlanan alqı-satqı və ipoteka m qaviləsinin təsdiqi n:

 

10.4-2.1. Bakı şəhərində

55 manat

10.4-2.2. digər şəhər və rayonlarda

22 manat

10.5. Qiymətləndirilən başqa m qavilələrin təsdiqi n:

 

10.5.1. tərəflər ər (arvad), uşaqlar, valideynlər, baba, nənə, nəvə, qardaş, bacıdan ibarətdirsə;

3 manat

10.5.2. tərəflərdən biri kənd təsərr fatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan fiziki və ya h quqi şəxsdirsə;

5 manat

10.5.3. tərəflər digər fiziki və h quqi şəxsdirsə.

61 manat

10.6. Əmlak b lg s , zaminlik, təsis və başqa qiymətləndirilməyən m qavilələrin, əvvəllər bağlanmış m qavilələrin ləğvi barədə sazişin təsdiqi n:

 

10.6.1. tərəflər ər (arvad), uşaqlar, valideynlər, baba, nənə, nəvə, qardaş, bacıdan ibarətdirsə;

3 manat

10.6.2. tərəflər digər fiziki və ya h quqi şəxslərdən ibarətdirsə.

5 manat

10.7. Vərəsəlik h ququ haqqında şəhadətnamələrin verilməsi n:

 

10.7.1. qanunla m əyyən edilən b t n n vbəli vərəsələrə (şəhadətnamənin qanun zrə və ya vəsiyyətnamə zrə verilməsindən asılı olmayaraq);

3 manat

10.7.2. vərəsə digər fiziki və ya h quqi şəxsdirsə.

11 manat

10.8. Ər-arvadın birgə nigah m ddətində əldə etdikləri mumi birgə əmlakındakı paya m lkiyyət h ququ haqqında şəhadətnamələrin verilməsi n.

3 manat

10.9. Nəqliyyat vasitələrinin zgəninkiləşdirilməsi və ona sərəncam verilməsi ilə bağlı verilən etibarnamələrin təsdiqi n:

 

10.9.1. etibarnamə ərə (arvada), uşaqlara, valideynlərə, babaya, nənəyə, nəvəyə, qardaşa, bacıya verilərsə

5 manat

10.9.2. etibarnamə digər vətəndaşlara və ya h quqi şəxslərə verilərsə

10 manat

10.10. Pensiyaların alınması n pensiya ılar tərəfindən verilən vəkalətnamələrin təsdiqi n.

şərti maliyyə vahidinin 0,2 misli

10.11. Nəqliyyat vasitələrindən istifadə edilməsi və başqa etibarnamələrin təsdiqi n:

 

10.11.1. etibarnamə ərə (arvada), uşaqlara, valideynlərə, babaya, nənəyə, nəvəyə, qardaşa, bacıya verilirsə;

3 manat

10.11.2. etibarnamə digər fiziki və ya h quqi şəxslərə verilirsə.

5 manat

10.12. Vərəsəlik əmlakının m hafizəsi barədə tədbir g r lməsi n

5 manat

10.12.2. vərəsə xarici h quqi şəxsdirsə, əcnəbidirsə və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsdirsə.

şərti maliyyə vahidinin 9,0 misli

10.13. Dəniz protestlərinin tərtibi n.

10 manat

10.14. Vəsiyyətnamələrin təsdiqi n

3 manat

10.15. Notariat qaydasında təsdiq edilmiş sənədlərin təkrarən verilməsi (dublikat) n.

2 manat

10.16. Sənədlərin bir dildən başqa dilə tərc məsinin d zg nl y n n təsdiqi (hər səhifəyə g rə), sənədlərdən surət və ıxarışların d zg nl y n n təsdiqi, sənədlərdəki imzanın həqiqiliyinin, həm inin tərc mə inin imzasının həqiqiliyinin (hər imza n) və vətəndaşla fotoşəkildəki şəxsin eyniliyinin təsdiqi n.

0,25 manat

10.17. İcra qeydlərinin aparılması n.

5 manat

10.18. Vətəndaşların, d vlət, idarə, m əssisə və təşkilatlarının, kooperativ və digər ictimai təşkilatların ərizələrinin başqa vətəndaşlara, d vlət idarə m əssisəyə təşkilatlarına, kooperativ və başqa ictimai təşkilatlara verilməsi və 10.1-10.17-ci maddələrdə g stərilən hərəkətlərdən başqa notariat hərəkətləri n.

3 manat

10.19. M ştərinin verdiyi bildiriş zrə əvvəlcədən razılaşdırılmış vaxtda qəbulu n.

3 manat

10.20. Bu qanunla m əyyən edilmiş hallarda m ştərini onun qabaqcadan verdiyi bildiriş zrə iş yerindən kənarda notariat hərəkətlərinin aparılmasına g rə getmək n.

3 manat

10.21. Notariusun iş yerindən kənarda notariat hərəkətlərinin aparılmasına g rə olduğu vaxtın hər bir saatı n.

3 manat

10.22. Notariat hərəkəti ilə bağlı olmayan məsələlərə dair yazılı məsləhətlər n.

3 manat

10.23. Notariat hərəkəti ilə bağlı olmayan sənədin layihəsinin tərtibi n.

2 manat

10.24. dəniş qiymətli kağızlarına dair təsdiq qeydi və imtina (protest) aktlarının rəsmiləşdirilməsi n.

2 manat

10.25. Digər notariat hərəkətlərinə g rə.

6 manat

10.26. Notariat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq n şəhadətnamənin verilməsinə g rə

100 manat

10.27. Notariat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq n şəhadətnamənin m ddətinin uzadılmasına g rə

50 manat

 

[45] 13 iyun 2008-ci il tarixli 648-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 602) ilə 11.1.3-c maddəsində əlillər s z ndən sonra , sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək şəxslər s zləri əlavə edilmişdir.

 

[46] 3 dekabr 2004-c il tarixli 793-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-c il, № 1, maddə 1) ilə 11.0-cı maddə 11.1-ci maddə, 11.0.1-11.0.5-ci maddələr isə 11.1.1-11.1.5-ci maddələr sayılmış və 11.2-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

28 noyabr 2006-cı il tarixli 180-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1015) ilə 11.2-ci maddəyə yeni məzmunda ikinci abzas əlavə edilmişdir.

 

[47] 29 iyun 2018-ci il tarixli 1232-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 18 iyul 2018-ci il, № 157, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1444) ilə yeni məzmunda 11.3-c maddə əlavə edilmişdir.

 

[48] 30 noyabr 2007-ci il tarixli 489-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1203) ilə 12.1-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

12.1. Nikah qeydə alınması n:

 

12.1.1. Azərbaycan Respublikası vətəndaşı n;

şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli

12.1.2. tərəflərdən biri əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayanlar n.

şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

 

[49] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 12.2.1-ci maddənin şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli s zləri 6 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227) ilə 12.2.1-ci maddədə 6 rəqəmi 15 rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[50] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 12.2.2 -ci maddənin şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli s zləri 11 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227) ilə 12.2.2-ci maddədə 11 rəqəmi 15 rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[51] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 12.2.3-c maddənin şərti maliyyə vahidinin 1,0 misli s zləri 2 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[52] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 12.3-c maddənin şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli s zləri 3 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227) ilə 12.3-c maddədə 3 rəqəmi 10 rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[53] 21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227) ilə 12.4-c maddədə Doğum, nikah və nikahın pozulması, l m haqqında akt s zləri Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[54] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 12.4-c maddənin şərti maliyyə vahidinin 1,0 misli s zləri 2 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[55] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 12.5-ci maddənin şərti maliyyə vahidinin 1,0 misli s zləri 2 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[56] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 12.6-cı maddənin şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli s zləri 11 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227) ilə 12.6-cı maddə ləğv edilmişdir.

 

[57] 22 noyabr 2002-ci il tarixli 382-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 12, maddə 706) ilə yeni məzmunda 12.7-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

19 dekabr 2006-cı il tarixli 203-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1029) ilə 12.7-ci maddəsində "Dəniz i kitab asının" s zləri "Dəniz i pasportunun" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

1 fevral 2008-ci il tarixli 542-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 3, maddə 158) ilə 12.7-ci maddəsində "Dəniz i pasportunun" s zləri "Dəniz inin şəxsiyyət sənədinin" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 12.7-ci maddənin şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli s zləri 11 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

30 dekabr 2008-ci il tarixli 757-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 12 fevral 2009-cu il, № 33, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 56) ilə 12.7-ci maddə ıxarılmışdır.

 

[58] 18 mart 2011-ci il tarixli 91-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti 22 aprel 2011-ci il, № 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 4, maddə 264) ilə yeni məzmunda 13-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[59] 30 iyun 2009-cu il tarixli 858-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 28 iyul 2009-cu il, № 163, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 07, maddə 519) ilə 14-c maddənin adında verilərkən, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbulu və ya vətəndaşlığından ıxması s zləri , əcnəbiyə və vətəndaşlığı olmayan şəxsə Azərbaycan Respublikasının ərazisində m vəqqəti və ya daimi yaşamaq n icazə vəsiqəsi, m vəqqəti olma m ddətinin uzadılması barədə qərarın verilməsi, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına qəbul, vətəndaşlığa bərpa və ya vətəndaşlıqdan ıxmaq s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

30 dekabr 2010-cu il tarixli 39-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 27 yanvar 2011-ci il, № 19, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 1, maddə 12) ilə 14-c maddənin adında qərarın s z qərar, Azərbaycan Respublikasında qa qın statusu almış şəxslərə Qa qın vəsiqəsi və Yol sənədinin s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

22 oktyabr 2013-c il tarixli 784-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 5 noyabr 2013-c il, № 243; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 11, maddə 1299) ilə 14-c maddənin adından Azərbaycan Respublikasında 30 g ndən artıq yaşayan əcnəbilərə qeydiyyat vəsiqəsi, s zləri ıxarılmışdır.

 

[60] 19 aprel 2013-c il tarixli 625-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 19 may 2013-c il, № 108, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 05, maddə 474) ilə 14.1-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

14.1. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına xaricə getmək h ququ verən mumvətəndaş pasportlarının verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə g rə:

 

14.1.1. beş iş g n m ddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

120 manat

14.1.2. beş iş g n ndən sonrakı m ddətdə verildikdə və ya dəyişdirildikdə, yaxud Azərbaycan Respublikası vətəndaşının və ya onunla gedən şəxslərin təcili m alicəsi, yaxud xaricdə yaşayan yaxın qohumunun ağır xəstəliyi, l m və ya digər m stəsna hallarda iki g n m ddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

40 manat

 

[61] 1 dekabr 2017-ci il tarixli 912-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2017-ci il, № 278, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 12, I kitab, maddə 2265) ilə yeni məzmunda 14.1-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[62] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 14.2-ci maddənin şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli s zləri 11 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[63] 28 noyabr 2006-cı il tarixli 180-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1015) ilə 14.3-c maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

14.3. 16 yaşına atmış Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsinə g rə.

şərti maliyyə vahidinin 1,0 misli

 

30 sentyabr 2011-ci il tarixli 206-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 26 noyabr 2011-ci il, № 255; Azərbaycan qəzeti, 27 noyabr 2011-ci il, № 262; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 11, maddə 985) ilə 14.3-c maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

14.3. 16 yaşına atmış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsinə g rə:

 

14.3.1. iş g n m ddətində verildikdə

5 manat

14.3.2. iş g n ndən sonrakı m ddətdə verildikdə

1 manat

 

02 may 2014-c il tarixli 954-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 05 iyun 2014-c il, № 117, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 06, maddə 603) ilə 14.3-c maddəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

14.3. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə g rə:

 

14.3.1. iş g n m ddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

10 manat

14.3.2. iş g n ndən sonrakı m ddətdə verildikdə və ya dəyişdirildikdə

1 manat

 

23 fevral 2018-ci il tarixli 1019-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 5 aprel 2018-ci il, № 75, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №4, maddə 647) ilə 14.3-c maddəyə Azərbaycan Respublikası s zlərindən əvvəl Bu Qanunun 14.3-1-ci və 14.3-2-ci maddələrində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, s zləri əlavə edilmişdir.

 

[64] 1 dekabr 2017-ci il tarixli 912-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2017-ci il, № 278, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 12, I kitab, maddə 2265) ilə yeni məzmunda 14.3-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[65] 23 fevral 2018-ci il tarixli 1019-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 5 aprel 2018-ci il, № 75, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №4, maddə 647) ilə yeni məzmunda 14.3-2-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[66] 22 noyabr 2002-ci il tarixli 382-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 12, maddə 706) ilə 14.4-c maddə yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

 

14.4. Vətəndaşlığı olmayan şəxslərə xaricə getmək h ququ verən vəsiqənin verilməsinə, vəsiqənin m ddətinin uzadılmasına g rə.

şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 14.4-c maddənin şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli s zləri 3 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[67] 30 sentyabr 2011-ci il tarixli 206-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 26 noyabr 2011-ci il, № 255; Azərbaycan qəzeti, 27 noyabr 2011-ci il, № 262; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 11, maddə 985) ilə 14.5-ci və 14.6-cı maddələr ıxarılmışdır.

 

[68] 22 noyabr 2002-ci il tarixli 382-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 12, maddə 706) ilə 14.5-ci maddədə "30" rəqəmi "35" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 14.5-ci maddənin şərti maliyyə vahidinin 1,0 misli s zləri 2 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[69] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 14.6-cı maddənin şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli s zləri 3 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[70] 2 fevral 2009-cu il tarixli 764-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 6 mart 2009-cu il, № 52, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 3, maddə 160) ilə 14.7-ci maddədə m vəqqəti yaşayış vəsiqələrinin s zləri Azərbaycan Respublikasında m vəqqəti və ya daimi yaşamaq n icazələrin s zləri ilə əvəz edilmişdir.

30 iyun 2009-cu il tarixli 858-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 28 iyul 2009-cu il, № 163, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 07, maddə 519) ilə 14.7-ci maddədə Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasında m vəqqəti və ya daimi yaşamaq n icazələrin verilməsinə və m ddətinin uzadılmasına, xarici pasportların və onu əvəz edən sənədlərin s zləri Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin xarici pasportlarının və ya onu əvəz edən sənədlərin s zləri ilə əvəz edilmişdir.

17 oktyabr 2014-c il tarixli 1065-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 9 noyabr 2014-c il, № 245; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 11, maddə 1345) ilə 14.7-ci maddə ləğv edilmişdir.

 

[71] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 14.7-ci maddənin şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli s zləri 6 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[72] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 14.8-ci maddənin şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli s zləri 6 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 fevral 2009-cu il tarixli 764-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 6 mart 2009-cu il, № 52, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 3, maddə 160) ilə 14.8-ci maddədə immiqranta şəxsiyyət s zləri daimi yaşayan əcnəbiyə və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsə qeydiyyat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

30 iyun 2009-cu il tarixli 858-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 28 iyul 2009-cu il, № 163, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 07, maddə 519) ilə 14.8-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

14.8. Azərbaycan Respublikasında 16 yaşına atdıqdan sonra daimi yaşayan əcnəbiyə və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsə qeydiyyat vəsiqəsinin verilməsinə g rə.

6 manat

 

[73] 16 may 2014-c il tarixli 963-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 27 may 2014-c il, № 110; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 05, maddə 468) ilə 14.8.1-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

14.8.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində m vəqqəti yaşamaq n icazə vəsiqəsinin verilməsinə və m ddətinin uzadılmasına g rə:

 

14.8.1.1. 3 ayadək

30 manat

14.8.1.2. 6 ayadək

60 manat

14.8.1.3. 1 ilədək

120 manat

14.8.1.4. tələbələr n illik

40 manat

 

[74] 16 may 2014-c il tarixli 963-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 27 may 2014-c il, № 110; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 05, maddə 468) ilə yeni məzmunda 14.8.1-1-ci və 14.8.1-2-ci maddələr əlavə edilmişdir.

 

[75] 16 may 2014-c il tarixli 963-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 27 may 2014-c il, № 110; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 05, maddə 468) ilə 14.8.2-ci maddənin əvvəlinə Yetkinlik yaşına atmış əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə s zləri əlavə edilmişdir.

 

[76] 16 may 2014-c il tarixli 963-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 27 may 2014-c il, № 110; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 05, maddə 468) ilə yeni məzmunda 14.8.2-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[77] 2 fevral 2009-cu il tarixli 764-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 6 mart 2009-cu il, № 52, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 3, maddə 160) ilə 14.9-cu maddədə m vəqqəti yaşayış vəsiqəsinin s zləri Azərbaycan Respublikasında m vəqqəti və ya daimi yaşamaq n icazələrin s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

30 iyun 2009-cu il tarixli 858-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 28 iyul 2009-cu il, № 163, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 07, maddə 519) ilə 14.9-cu maddədə icazələrin yenidən verilməsinə s zləri icazə vəsiqələrinin və m vəqqəti olma m ddətinin uzadılması barədə qərarın yenidən verilməsinə s zləri ilə, 3 manat s zləri 10 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[78] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 14.9-cu maddənin şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli s zləri 3 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[79] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 14.10-cu maddənin şərti maliyyə vahidinin 1,0 misli s zləri 2 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

30 iyun 2009-cu il tarixli 858-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 28 iyul 2009-cu il, № 163, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 07, maddə 519) ilə 14.10-cu maddə ıxarılmışdır.

 

[80] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 14.11-ci maddənin şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli s zləri 6 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[81] 30 iyun 2009-cu il tarixli 858-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 28 iyul 2009-cu il, № 163, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 07, maddə 519) ilə 14.12-ci maddədə əcnəbinin s z ndən sonra və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin s zləri əlavə edilmişdir.

 

[82] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 14.12-c maddənin şərti maliyyə vahidinin 9,0 misli s zləri 10 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

 

22 oktyabr 2013-c il tarixli 784-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 5 noyabr 2013-c il, № 243; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 11, maddə 1299) ilə 14.12-ci maddə ləğv edilmişdir.

 

 

[83] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 14.13-c maddənin şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli s zləri 6 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[84] 22 noyabr 2002-ci il tarixli 382-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 12, maddə 706) ilə 14.13-c maddə ıxarılmış və m vafiq olaraq 14.14 və 14.15-ci maddələr 14.13 və 14.14-c maddələr hesab edilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

 

14.13. İtirilmiş xarici pasportların və ya onu əvəz edən sənədlərin yenidən verilməsinə g rə.

şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli

 

30 sentyabr 2005-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 2 noyabr 2005-ci il) ilə 14.14-c maddəsində "qəbul edilmək" s zlərindən sonra ", bərpa edilmək" s zləri əlavə edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 14.14-c maddədə şərti maliyyə vahidinin 100,0 misli s zləri 110 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[85] 30 iyun 2009-cu il tarixli 858-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 28 iyul 2009-cu il, № 163, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 07, maddə 519) ilə 14.15-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

16 may 2014-c il tarixli 963-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 27 may 2014-c il, № 110; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 05, maddə 468) ilə 14.15-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

 

14.15. lkədə m vəqqəti olma m ddətinin uzadılması barədə qərarın verilməsinə g rə:

30 manat

14.15.1. 1 ayadək

 

14.15.2. 1 aydan 2 ayadək

60 manat

14.15.3. 2 aydan 3 ayadək

90 manat

 

[86] 16 may 2014-c il tarixli 963-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 27 may 2014-c il, № 110; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 05, maddə 468) ilə yeni məzmunda 14.15-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[87] 30 dekabr 2010-cu il tarixli 39-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 27 yanvar 2011-ci il, № 19, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 1, maddə 12) ilə yeni məzmunda 14.16-cı maddə əlavə edilmişdir.

 

[88] 30 dekabr 2010-cu il tarixli 39-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 27 yanvar 2011-ci il, № 19, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 1, maddə 12) ilə 15-ci maddənin adında , habelə Azərbaycan Respublikasında 30 g ndən artıq yaşayan əcnəbilərə qeydiyyat vəsiqəsi verilərkən, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbulu və ya vətəndaşlığından ıxması s zləri verilərkən, habelə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına qəbul s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[89] 5 dekabr 2003-c il tarixli 540-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-c il, № 12, maddə 698) ilə 15-ci maddədə "vətəndaşlığı olmayan şəxslər" s zlərindən sonra "həm inin Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbul edilməsi barədə vəsatət qaldıran xaricdə yaşayan azərbaycanlılar" s zləri əlavə edilmişdir.

30 sentyabr 2011-ci il tarixli 206-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 26 noyabr 2011-ci il, № 255; Azərbaycan qəzeti, 27 noyabr 2011-ci il, № 262; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 11, maddə 985) ilə 15-ci maddədə məcburi k k nlər s zlərindən sonra ,16 yaşına atmamış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları s zləri əlavə edilmişdir.

 

19 aprel 2013-c il tarixli 625-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 19 may 2013-c il, № 108, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 05, maddə 474) ilə 15-ci maddədən , 16 yaşına atmamış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları s zləri ıxarılmışdır.

 

[90] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 16.1.1-ci maddənin şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli s zləri 11 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227) ilə 16.1.1-ci maddə ləğv edilmişdir.

 

[91] 21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227) ilə 16.1.2-ci maddədə 40 rəqəmi 55 rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[92] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 16.1.4-c maddənin şərti maliyyə vahidinin 1,0 misli s zləri 2 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227) ilə 16.1.4-c maddədə 2 rəqəmi 4 rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[93] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 16.1.5-ci maddənin şərti maliyyə vahidinin 1,0 misli s zləri 2 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227) ilə 16.1.5-ci maddədə 2 rəqəmi 4 rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[94] 14 iyun 2016-cı il tarixli 291-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 26 iyun 2016-cı il, № 137, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1014) ilə 16.1.6-cı maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

 

16.1.6. birdəfəlik giriş vizalarının rəsmiləşdirilməsi n

50 ABŞ dolları

 

[95] 17 oktyabr 2014-c il tarixli 1065-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 9 noyabr 2014-c il, № 245; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 11, maddə 1345) ilə 16.1.6-cı və 16.1.7-ci maddələr yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

16.1.6. Şəxsi dəvətlə, işg zar və kommersiya işləri ilə əlaqədar d vlət və ictimai-siyasi təşkilatlar və eləcə də xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan zəl strukturların m raciəti ilə adi giriş vizalarının rəsmiləşdirilməsinə g rə (3 g ndən 3 ayadək m ddətə):

 

16.1.6.1. birdəfəlik giriş vizası;

50 ABŞ dolları

16.1.6.2. ikidəfəlik giriş vizası;

100 ABŞ dolları

16.1.7. Qanunla m əyyən edilmiş hallarda 1 il m ddətinə oxdəfəlik giriş- ıxış n giriş vizalarının rəsmiləşdirilməsi n

350 ABŞ dolları

 

[96] 17 oktyabr 2014-c il tarixli 1065-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 9 noyabr 2014-c il, № 245; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 11, maddə 1345) ilə 16.1.8-ci maddədə Turistlərin (yalnız turist vau eri və ya turist g ndərişini təqdim edənlərə şamil olunur) s zləri Turizm vizalarının s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

14 iyun 2016-cı il tarixli 291-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 26 iyun 2016-cı il, № 137, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1014) ilə 16.1.8-ci və 16.1.9-cu maddələr ləğv edilmişdir.

 

[97] 22 noyabr 2002-ci il tarixli 382-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 12, maddə 706) ilə 16.1.8-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

 

16.1.8. şəxsi kontraktla təhsil alan tələbələrin vizalarının rəsmiləşdirilməsi n;

20 ABŞ dolları

 

[98] 17 oktyabr 2014-c il tarixli 1065-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 9 noyabr 2014-c il, № 245; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 11, maddə 1345) ilə 16.1.9-cu maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

16.1.9. tranzit vizaların rəsmiləşdirilməsi n:

 

16.1.9.1. adi tranzit viza;

20 ABŞ dolları

16.1.9.2. ikidəfəli tranzit viza;

40 ABŞ dolları

 

[99] 21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227) ilə 16.1.10-cu və 16.1.11-ci maddələr ləğv edilmişdir.

 

[100] 21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227) ilə 16.2.2-ci maddədə 300 rəqəmi 400 rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[101] 21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227) ilə 16.3.1-ci maddədə 30 rəqəmi 40 rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[102] 21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227) ilə 16.3.7-ci maddədə 20 rəqəmi 30 rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[103] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 16.4.1.1-ci maddədə şərti maliyyə vahidinin 3,0 misli s zləri 4 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[104] 30 noyabr 2007-ci il tarixli 489-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1203) ilə 16.5-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

16.5. Sənədlərin leqallaşdırılmasına g rə:

 

16.5.1. təhsil, əmək, VVAQ sənədlərinin leqallaşdırılmasına g rə:

 

16.5.1.1. Azərbaycan Respublikasında:

 

- Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları n;

şərti maliyyə vahidinin 3,0 misli

- əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar n;

şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

16.5.1.2. xarici lkədə:

 

- Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları n;

20 ABŞ dolları

- əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar n;

30 ABŞ dolları

16.5.2. sahibkarlıq, kommersiya, təsərr fat fəaliyyətilə əlaqədər sənədlərin və digər sənədlərin leqallaşdırılmasına g rə:

 

16.5.2.1. Azərbaycan Respublikasında:

 

- Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları n;

şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli

- əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar n;

şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

16.5.2.2. xarici lkədə:

 

- Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları n;

50 ABŞ dolları

- əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar n

80 ABŞ dolları

 

[105] 21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227) ilə16.6.6-cı maddədə 50 rəqəmi 60 rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[106] 19 aprel 2013-c il tarixli 625-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 19 may 2013-c il, № 108, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 05, maddə 474) ilə 17.1.1-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

17.1.1. diplomatik pasport almaq n;

 

[107] 17 oktyabr 2014-c il tarixli 1065-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 9 noyabr 2014-c il, № 245; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 11, maddə 1345) ilə 17.3-c maddədən və ya onun etibar m ddətinin artırılmasına s zləri ıxarılmışdır.

 

[108] 1 sentyabr 2005-ci il tarixli 979-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 10, maddə 873) ilə yeni məzmunda 17.6-cı maddə əlavə olunmuşdur.

 

[109] 28 noyabr 2006-cı il tarixli 180-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1015) ilə yeni məzmunda 17.7-ci və 17.8-ci maddələr əlavə edilmişdir.

 

30 noyabr 2007-ci il tarixli 489-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1203) ilə 17.8-ci maddədə yuxarı s z fərqli s z ilə əvəz edilmişdir, dərəcəsi s z ndən sonra m vafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə s zləri əlavə edilmişdir.

 

14 iyun 2016-cı il tarixli 291-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 26 iyun 2016-cı il, № 137) ilə 17.8-ci maddə ləğv edilmişdir.

 

[110] 30 noyabr 2007-ci il tarixli 489-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1203) ilə 18-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Maddə 18. Sənaye m lkiyyəti obyektlərinin qeydə alınması, m vafiq m hafizə sənədlərinin verilməsi və onlarla bağlı digər h quqi hərəkətlər, habelə icazələrin bəzi n vlərinin verilməsi , nəqliyyat vasitələrinə və onların idarə edilməsi ilə bağlı h quqi və fiziki şəxslərə xidmətlərin g stərilməsi n d vlət r sumunun dərəcələri povlət rusumu tutulmalı olan hərəkətlər

D vlət r sumu tutulmalı olan hərəkətlər

D vlət r sumunun məbləği

18.1. İxtira, faydalı model və sənaye n munəsinə iddia sənədinin verilməsi n (iddia sənədinin ilkin ekspertizası və ekspertizası daxil olmaqla):

 

18.1.1. bir ixtira, birfaydalı model və bir sənaye n munəsi n:

 

18.1.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları n;

şərti maliyyə vahidinin 8,0 misli

18.1.1.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar n;

80 ABŞ dolları

18.1.2. əlavə olaraq, oxbəndli d sturun 1-dən artıq hər asılı olmayan bəndi n:

 

18.1.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları n;

şərti maliyyə vahidinin 6,0 misli

18.1.2.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar n;

40 ABŞ dolları

18.1.3. əlavə olaraq, oxbəndli d sturun 10-dan artıq hər asılı olan bəndi n:

 

18.1.3.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları n;

şərti maliyyə vahidinin 6,0 misli

18.1.3.2. əcnəbilər yə vətəndaşlığı olmayanlar n;

10 ABŞ dolları

18.1.4. sənaye n munəsinin 20-dən artıq hər əlavə sənaye n munəsi n:

 

18.1.4.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları n;

şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

18.1.4.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar n;

10 ABŞ dolları

18.1.5. iddia sənədinin mətninin 30-dan artıq hər səhifəsi n:

 

18.1.5.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları n;

şərti maliyyə vahidinin 0,5 misli

18.1.5.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar n.

1 ABŞ dolları

18.2. İddia sənədi zrə ilkinliyin xahiş edilməsi n (bir ədəd ilkinlik n):

 

18.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları n;

şərti maliyyə vahidinin 6,0 misli

18.2.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar n.

30 ABŞ dolları

18.3. İddia sənədinin verildiyi tarixdən 1 ay ke dikdən sonra iddia sənədi materiallarında d zəliş və əlavələrin aparılması n:

 

18.3.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları n;

şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli

18.3.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar n.

25 ABŞ dolları

18.4. Ekspertizanın sorğusuna cavabın verilmə m ddətinin uzadılması n (12 aydan artıq olmamaq şərti ilə, hər bir ay n):

 

18.4.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları n;

şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

18.4.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar n.

10 ABŞ dolları

18.5. İddia sənədinə dair məlumatın m əyyən edilmiş m ddətdən tez dərci n:

 

18.5.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları n;

şərti maliyyə vahidinin 15,0 misli

18.5.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar n.

45 ABŞ dolları

18.6. İddia sənədi barəsində məlumatın dərci n:

 

18.6.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları n;

şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli

18.6.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar n.

30 ABŞ dolları

18.7. İxtira, faydalı model və sənaye n munəsi barəsində məlumat axtarışı aparılması n vəsatət verilməsinə g rə.

şərti maliyyə vahidinin 6,0 misli

18.8. Vəsatət əsasında ixtira, faydalı model və sənaye n munəsi barəsində iddia sənədinin mahiyyətcə ekspertizasının aparılması:

 

18.8.1. bir ədəd ixtira n:

 

18.8.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları n;

şərti maliyyə vahidinin 40,0 misli

18.8.1.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar n;

100 ABŞ dolları

18.8.2. bir ədəd faydalı model n:

 

18.8.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları n;

şərti maliyyə vahidinin 30,0 misli

18.8.2.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar n;

70 ABŞ dolları

18.8.3. bir ədəd sənaye n munəsi n:

 

18.8.3.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları n;

şərti maliyyə vahidinin 30,0 misli

18.8.3.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar n;

70 ABŞ dolları

18.8.4. əlavə olaraq, oxbəndli d sturun 1-dən artıq hər asılı olmayan bəndi n:

 

18.8.4.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları n;

şərti maliyyə vahidinin 20,0 misli

18.8.4.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar n;

50 ABŞ dolları

18.8.5. əlavə olaraq oxbəndli d sturun 10-dan artıq hər asılı olan bəndi n:

 

18.8.5.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları n;

şərti maliyyə vahidinin 9,0 misli

18.8.5.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar n;

20 ABŞ dolları

18.8.6. sənaye n munəsinin 20-dən artıq hər əlavə sənaye n munəsi n:

 

18.8.6.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları n;

şərti maliyyə vahidinin 9,0 misli

18.8.6.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar n;

20 ABŞ dolları

18.9. İxtira barəsində iddia sənədinin faydalı model barəsində iddia sənədinə evrilməsi n:

 

18.9.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları n;

şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

18.9.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar n.

20 ABŞ dolları

18.10. Faydalı model barəsində iddia sənədinin ixtira barəsində iddia sənədinə evrilməsi n: