Axtar
az|рус|eng
Qanunvericilik

Azərbaycan Respublikasında avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və y k daşımalarına g rə verginin dənilməsi x susiyyətləri, habelə Fərqlənmə nişanı və X susi fərqlənmə nişanı nın tətbiq edilməsi Qaydaları nın təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikasında avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və y k daşımalarına g rə verginin dənilməsi x susiyyətləri, habelə Fərqlənmə nişanı və X susi fərqlənmə nişanı nın tətbiq edilməsi Qaydaları nın təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il 21 oktyabr tarixli 1028-IIQD n mrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 16 dekabr tarixli 330 n mrəli Fərmanının 1.4-c bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikasında avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və y k daşımalarına g rə verginin dənilməsi x susiyyətləri, habelə Fərqlənmə nişanı və X susi fərqlənmə nişanı nın tətbiq edilməsi Qaydaları təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Y ksək Texnologiyalar Nazirliyinə tapşırılsın ki, avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və y k daşımalarını həyata ke irən şəxslərin tam u ota alınması və fərqlənmə nişanları ilə təmin edilməsi n m vafiq tədbirlər həyata ke irsin.[1]

3. Bu qərar imzalandığı g ndən q vvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A. RASİZADƏ

 

Bakı şəhəri, 9 fevral 2006-cı il

№ 40

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2006-cı il 9 fevral tarixli 40 n mrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Azərbaycan Respublikasında avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və y k daşımalarına g rə verginin dənilməsi x susiyyətləri, habelə Fərqlənmə nişanı və X susi fərqlənmə nişanı nın tətbiq edilməsi

 

QAYDALARI

 

I. MUMİ M DDƏALAR

 

1.1. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il 21 oktyabr tarixli 1028-IIQD n mrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 16 dekabr tarixli 330 n mrəli Fərmanına əsasən hazırlanmışdır və avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və y k daşımalarına g rə verginin dənilməsi x susiyyətlərini, habelə Fərqlənmə nişanı və X susi fərqlənmə nişanı nın tətbiq edilməsi qaydalarını m əyyən edir.

1.2. Bu Qaydalar m lkiyyətində və ya istifadəsində olan avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə (beynəlxalq y k və sərnişin daşımaları istisna olmaqla) Azərbaycan Respublikasının ərazisində sərnişin və y k daşımalarını (o c mlədən taksi ilə) həyata ke irən şəxslərə şamil olunur.

1.3. Avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və y k daşımalarını həyata ke irən vergi dəyicilərinə (Bakı şəhərinin inzibati ərazisində avtomobil nəqliyyatı ilə m ntəzəm şəhərdaxili sərnişindaşımanı həyata ke irən vergi dəyiciləri istisna olmaqla) Fərqlənmə nişanı və X susi fərqlənmə nişanı Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Y ksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən verilir. Avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və y k daşımalarını həyata ke irən şəxslər hər bir avtomobil nəqliyyatı vasitəsi n Bakı şəhərinin inzibati ərazisində avtomobil nəqliyyatı ilə m ntəzəm şəhərdaxili sərnişindaşımanı həyata ke irən vergi dəyicilərinə m nasibətdə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Bakı Nəqliyyat Agentliyindən, digər hallarda isə Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Y ksək Texnologiyalar Nazirliyindən təqvim ayının sonunadək z istəklərinə uyğun olaraq n vbəti ay, r b, yarım il və ya il n ciddi hesabat blankı olan Fərqlənmə nişanı almalıdırlar.[2]

 

2. VERGİNİN DƏNİLMƏSİ X SUSİYYƏTLƏRİ

 

2.1. Sərnişin və y k daşımalarını həyata ke irən vergi dəyicisinin hər bir avtomobil nəqliyyatı vasitəsi n sadələşdirilmiş vergi Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 220.5-ci maddəsində g stərilən sadələşdirilmiş verginin tətbiq edildiyi l vahidini həmin maddədə qeyd olunan sadələşdirilmiş verginin aylıq məbləğinə, habelə 220.6-cı maddəsində g stərilən əmsallara vurmaqla hesablanır və d vlət b dcəsinə dənilir.

2.2. Avtomobil nəqliyyatı vasitələrindəki (taksi istisna olmaqla) oturacaq yerlərinin sayı və ya y kg t rmə qabiliyyəti avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin qeydiyyat şəhadətnaməsində g stərilmədikdə və həmin g stəriciləri Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən verilən arayışlar əsasında m əyyən etmək m mk n olmadıqda, yerlərin faktiki sayı və ya y kg t rmə qabiliyyəti Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Y ksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən m vafiq qaydada m əyyən edilir.

 

3. FƏRQLƏNMƏ NİŞANI NIN VƏ X SUSİ FƏRQLƏNMƏ NİŞANI NIN FORMALARININ TƏTBİQ EDİLMƏSİ QAYDALARI

 

3.1. Forması Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Y ksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilən Fərqlənmə nişanı və X susi fərqlənmə nişanı avtonəqliyyat vasitəsinin qabaq ş şəsinin yuxarı sağ k nc nə yapışdırılır.

3.2. Fərqlənmə nişanı vergi dəyicisinin ərizəsinə əsasən 2 iş g n ndən gec olmayaraq verilir. Fərqlənmə nişanı nın verilməsindən imtina edildiyi halda ərizə iyə imtinanın səbəbləri g stərilməklə 2 iş g n ərzində, X susi fərqlənmə nişanı nın verilməsindən imtina edildiyi halda isə 5 iş g n ərzində yazılı məlumat verilir.

3.3. M lkiyyətində və ya istifadəsində avtomobil nəqliyyatı vasitələri olan şəxslər digər şəxslərə sifarişlə sərnişin və y k daşıma xidmətlərini g stərdikdə, bu nəqliyyat vasitələri n n v ndən və fəaliyyətini həyata ke irdiyi ərazidən asılı olaraq, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 220.5-ci və 220.6-cı maddələrində nəzərdə tutulmuş qaydada vergi hesablanaraq dənilir və Fərqlənmə nişanı alınır.

3.4. Vergi dəyicilərinin m lkiyyətində olan avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə z istehsal fəaliyyətini təmin etmək n iş ilərinin və z nəməxsus y klərin daşınmasında istifadə olunan avtomobil nəqliyyatı vasitələri sadələşdirilmiş vergi n v zrə vergitutma obyekti deyil. Bu nəqliyyat vasitələri n X susi fərqlənmə nişanı alınır.[3]

3.5. Vergi dəyicisinin iş i heyətinin və z nəməxsus y klərin daşınmasında istifadə edilən yeni avtomobil nəqliyyatı vasitələri m vafiq qaydada qeydiyyata alındıqdan sonra m lkiyyətində avtomobil nəqliyyatı vasitələri olan vergi dəyiciləri 5 g n ərzində Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Y ksək Texnologiyalar Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş formada məlumat verirlər.[4]

3.6. Avtonəqliyyat vasitəsinin m lkiyyət isi və ya istifadə isi dəyişdikdə, həmin nəqliyyat vasitəsinə sonrakı ay, r b, yarım il və ya illər n əvvəlki m lkiyyət i və ya istifadə i tərəfindən qabaqcadan dənilmiş vergilər nəzərə alınır və verginin dənildiyini təsdiq edən Fərqlənmə nişanı nın yenidən rəsmiləşdirilməsi tələb olunmur.[5]

3.7. Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Y ksək Texnologiyalar Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Bakı Nəqliyyat Agentliyi n vbəti ayın 10-dək əvvəlki ay ərzində verilmiş nişanlar barədə Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə məlumat verir. [6]

3.8. Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Y ksək Texnologiyalar Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Bakı Nəqliyyat Agentliyi Fərqlənmə nişanı olmadan avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və y k daşımalarını həyata ke irən şəxsləri m əyyən etdikdə, həmin şəxslərin qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyətə cəlb edilməsi n Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə rəsmi məlumat verir.[7]

3.9. Fərqlənmə nişanı olmadan avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və y k daşımalarını həyata ke irən şəxslərin qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyətə cəlb edilməsini Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi həyata ke irir.

 

 


 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       30 yanvar 2008-ci il tarixli 19 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 1, maddə 46)

2.       5 oktyabr 2009-cu il tarixli 164 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 853)

3.       4 mart 2016-cı il tarixli 109 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 3 aprel 2016-cı il, № 69, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 4, maddə 780)

4.       10 iyul 2018-ci il tarixli 289 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 12 iyul 2018-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №7, II kitab, maddə 1625)

5.       21 yanvar 2019-cu il tarixli 14 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 24 yanvar 2019-cu il, № 18)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 


[1] 21 yanvar 2019-cu il tarixli 14 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 24 yanvar 2019-cu il, № 18) ilə 2-ci hissədə Nəqliyyat s z Nəqliyyat, Rabitə və Y ksək Texnologiyalar s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 30 yanvar 2008-ci il tarixli 19 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 1, maddə 46) ilə 1.3-c bəndə ikinci c mlə əlavə edilmişdir.

 

4 mart 2016-cı il tarixli 109 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 3 aprel 2016-cı il, № 69, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 4, maddə 780) ilə Azərbaycan Respublikasında avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və y k daşımalarına g rə verginin dənilməsi x susiyyətləri, habelə Fərqlənmə nişanı və X susi fərqlənmə nişanı nın tətbiq edilməsi Qaydaları nın 1.3-c bəndin birinci c mləyə vergi dəyicilərinə s zlərindən sonra (Bakı şəhərinin inzibati ərazisində avtomobil nəqliyyatı ilə m ntəzəm şəhərdaxili sərnişindaşımanı həyata ke irən vergi dəyiciləri istisna olmaqla) s zləri əlavə edilmişdir və ikinci c mləyə birinci halda n s z ndən sonra Bakı şəhərinin inzibati ərazisində avtomobil nəqliyyatı ilə m ntəzəm şəhərdaxili sərnişindaşımanı həyata ke irən vergi dəyicilərinə m nasibətdə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Bakı Nəqliyyat Agentliyindən, digər hallarda isə s zləri əlavə edilmişdir.

 

10 iyul 2018-ci il tarixli 289 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 12 iyul 2018-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №7, II kitab, maddə 1625) ilə Azərbaycan Respublikasında avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və y k daşımalarına g rə verginin dənilməsi x susiyyətləri, habelə Fərqlənmə nişanı və X susi fərqlənmə nişanı nın tətbiq edilməsi Qaydaları nın 1.3-c bəndinin ikinci c mləsindən, 3.7-ci və 3.8-ci bəndlərindən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında s zləri ıxarılmışdır.

 

[3] 5 oktyabr 2009-cu il tarixli 164 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 853) ilə 3.4-c bənddə "balansında" s z "m lkiyyətində" s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 5 oktyabr 2009-cu il tarixli 164 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 853) ilə 3.5-ci bənddə "həmin avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin sahibləri" s zləri "m lkiyyətində avtomobil nəqliyyatı vasitələri olan vergi dəyiciləri" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[5] 30 yanvar 2008-ci il tarixli 19 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 1, maddə 46) ilə 3.6-cı bənddə aylar s z ay, r b, yarım il və ya illər s zləri ilə əvəz edilmişdir.

5 oktyabr 2009-cu il tarixli 164 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 853) ilə 3.6-cı bənddə "sahibi" s z "m lkiyyət isi" s z ilə, "sahib" s z isə "m lkiyyət i" s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[6] 4 mart 2016-cı il tarixli 109 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 3 aprel 2016-cı il, № 69, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 4, maddə 780) ilə Azərbaycan Respublikasında avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və y k daşımalarına g rə verginin dənilməsi x susiyyətləri, habelə Fərqlənmə nişanı və X susi fərqlənmə nişanı nın tətbiq edilməsi Qaydaları nın 3.7-ci və 3.8-ci bəndlərə Nazirliyi s z ndən sonra və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Bakı Nəqliyyat Agentliyi s zləri əlavə edilmişdir.

 

[7] 21 yanvar 2019-cu il tarixli 14 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 24 yanvar 2019-cu il, № 18) ilə Azərbaycan Respublikasında avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və y k daşımalarına g rə verginin dənilməsi x susiyyətləri, habelə Fərqlənmə nişanı və X susi fərqlənmə nişanı nın tətbiq edilməsi Qaydaları nın 1.3-c bəndinin birinci və ikinci c mlələrində, 2.2-ci, 3.1-ci, 3.5-ci, 3.7-ci və 3.8-ci bəndlərində ismin m vafiq hallarında Nəqliyyat Nazirliyi s zləri ismin m vafiq hallarında Nəqliyyat, Rabitə və Y ksək Texnologiyalar Nazirliyi s zləri ilə əvəz edilmişdir.
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.