Axtar
az|рус|eng
Qanunvericilik

Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

“Büdcə sistemi haqqında” 2002-ci il 2 iyul tarixli Azərbaycan Respublikası Qanununun 4-cü maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1.      Azərbaycan Respublikası büdcə gəlirlərinin və xərclərinin funksional, iqtisadi və inzibati vahid büdcə təsnifatı 1-4 nömrəli əlavələrə uyğun olaraq təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2.      Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə tapşırılsın ki, Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının aidiyyəti təşkilatlara çatdırılmasını təmin etsin.

3.      Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri  A.RASİZADƏ

 

Bakı şəhəri, 6 oktyabr 2004-cü il

  ¹– 149

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2004-cü il 6 oktyabr tarixli 149 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

1 nömrəli əlavə

 

Büdcə gəlirlərinin

 

TƏSNİFATI[1]

 

KODLAR

ADLARI

Bölmə

Köməkçi bölmə

Paraqraf

Maddə

Yarım maddə

 

 

1

2

3

4

5

6

7

1

0

0

0

0

0

Ümumi gəlirlər

1

1

0

0

0

0

Vergilərdə daxilolmalar

1

1

1

0

0

0

Gəlirlərdən (mənfəətdən) vergilər

1

1

1

1

0

0

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

1

1

1

1

1

0

Muzdlu işlə əlaqədar gəlir vergisi

1

1

1

1

1

1

Muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlirlərdən gəlir vergisi

1

1

1

1

1

2

Hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə podratçı və xarici subpodratçı təşkilatlarda muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlirlər-dən gəlir vergisi

1

1

1

1

1

3

Büdcə təşkilatlarında işləyənlərin muzdlu işlə əlaqədar əldə etdikləri gəlirlərindən gəlir vergisi

1

1

1

1

2

0

Muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən gəlir vergisi

1

1

1

1

2

1

Muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən əldə edilən gəlirlərdən gəlir vergisi

1

1

1

1

2

2

Hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə podratçı və xarici subpodratçı təşkilatlarda muzdlu işlə əlaqədar olmayan gəlirlərdən gəlir vergisi

1

1

1

1

2

3

İdman oyunları ilə əlaqədar aparılan mərc oyunlarından, lotereyaların keçirilməsindən, habelə digər yarışlardan və müsabiqələrdən pul şəklində əldə edilən uduşlardan (mükafatlardan) gəlir vergisi[2]

1

1

1

1

3

0

Fiziki şəxslərin digər gəlirlərindən gəlir vergisi

1

1

1

2

0

0

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi

1

1

1

2

1

0

Rezident müəssisələrin mənfəət vergisi

1

1

1

2

2

0

Qeyri-rezident müəssisələrin Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəliyi ilə bağlı olan gəlirlərdən vergi

1

1

1

2

3

0

Hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə podratçı tərəflərin mənfəət vergisi

1

1

1

2

4

0

Hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə xarici subpodratçıların mənfəət vergisi

1

1

1

2

5

0

Dividendlərdən, faizlərdən, icarədən və royaltidən əldə olunan gəlirlərdən və mənbəyi Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan digər gəlirlərdən gəlir vergisi

1

1

1

2

5

1

Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında beynəlxalq rabitə və ya beynəlxalq daşımalar həyata keçirilərkən, rabitə və ya nəqliyyat xidmətləri üçün rezident müəssisələrin və ya sahibkarın ödəmələrindən gəlir vergisi[3]

1

1

1

2

5

2

Azərbaycan Respublikasının rezidentləri tərəfindən qeyri-rezident şəxslərə məxsus elektron pul kisəsində yaradılan hesaba pul köçürülərkən, əməliyyatı həyata keçirən yerli bank, xarici bankın Azərbaycan Respublikasındakı filialı və ya poçt rabitəsinin milli operatoru tərəfindən ödəmə mənbəyində tutulan vergi

1

1

1

2

5

3

Güzəştli vergi tutulan ölkələrdə təsis edilmiş (qeydiyyatdan keçmiş) subyektlərə rezidentlərin və qeyri-rezidentlərin Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəlikləri tərəfindən birbaşa və ya dolayısilə edilən ödənişlərdən gəlir vergisi

1

1

1

2

5

4

Dividendlərdən, faizlərdən, icarə haqlarından, royaltidən və digər gəlirlərdən gəlir vergisi[4]

1

1

1

2

6

0

Bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların mənfəət vergisi

1

1

1

3

0

0

Kateqoriyalar üzrə bölünməyən gəlir vergisi

1

1

2

0

0

0

Əmək haqqı fonduna və işçi qüvvəsinə vergilər

1

1

3

0

0

0

Mülkiyyətdən vergilər

1

1

3

1

0

0

TORPAQ VERGİSİ

1

1

3

1

1

0

SƏNAYE, TİKİNTİ, NƏQLİYYAT, RABİTƏ, TİCARƏT, MƏİŞƏT XİDMƏTİ VƏ DİGƏR XÜSUSİ TƏYİNATLI TORPAQLARA GÖRƏ REZİDENT VƏ QEYRİ-REZİDENT MÜƏSSİSƏLƏRİN TORPAQ VERGİSİ

1

1

3

1

2

0

KƏND TƏSƏRRÜFATI TƏYİNATLI TORPAQLARA GÖRƏ REZİDENT VƏ QEYRİ-REZİDENT MÜƏSSİSƏLƏRİN TORPAQ VERGİSİ

1

1

3

1

3

0

DİGƏR TƏYİNATLI TORPAQLARA GÖRƏ REZİDENT VƏ QEYRİ-REZİDENT MÜƏSSİSƏLƏRİN TORPAQ VERGİSİ

1

1

3

1

4

0

KƏND TƏSƏRRÜFATI ÜÇÜN İSTİFADƏ EDİLƏN TORPAQLARA GÖRƏ REZİDENT VƏ QEYRİ-REZİDENT FİZİKİ ŞƏXSLƏRİN TORPAQ VERGİSİ

1

1

3

1

5

0

YAŞAYIŞ FONDLARININ, HƏYƏTYANI SAHƏLƏRİN VƏ BAĞ SAHƏLƏRİNİN TORPAQLARINA GÖRƏ TORPAQ VERGİSİ

1

1

3

1

6

0

DİGƏR TƏYİNATLI TORPAQLARA GÖRƏ REZİDENT VƏ QEYRİ-REZİDENT FİZİKİ ŞƏXSLƏRİN TORPAQ VERGİSİ

1

1

3

2

0

0

ƏMLAK VERGİSİ

1

1

3

2

1

0

REZİDENT VƏ QEYRİ-REZİDENT MÜƏSSİSƏLƏRİN BALANSINDA OLAN AVTONƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNDƏN ƏMLAK VERGİSİ

1

1

3

2

2

0

REZİDENT VƏ QEYRİ-REZİDENT MÜƏSSİSƏLƏRİN BALANSINDA OLAN ƏSAS VƏSAİTLƏRDƏN ƏMLAK VERGİSİ

1

1

3

2

3

0

REZİDENT VƏ QEYRİ-REZİDENT MÜƏSSİSƏLƏRİN SAİR ƏMLAKINDAN ƏMLAK VERGİSİ

1

1

3

2

4

0

REZİDENT VƏ QEYRİ-REZİDENT FİZİKİ ŞƏXSLƏRİN XÜSUSİ MÜLKİYYƏTİNDƏ OLAN NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNDƏN ƏMLAK VERGİSİ

1

1

3

2

5

0

REZİDENT VƏ QEYRİ-REZİDENT FİZİKİ ŞƏXSLƏRİN XÜSUSİ MÜLKİYYƏTİNDƏ OLAN ƏSAS VƏSAİTLƏRDƏN ƏMLAK VERGİSİ

1

1

3

2

6

0

REZİDENT VƏ QEYRİ-REZİDENT FİZİKİ ŞƏXSLƏRİN SAİR ƏMLAKINDAN ƏMLAK VERGİSİ

1

1

3

3

0

0

ƏMLAKIN XALİS DƏYƏRİNDƏN ÖDƏNİLƏN CARİ VERGİLƏR

 

 

 

 

1

1

3

4

0

0

VƏRƏSƏLİK VƏ BAĞIŞLANMA QAYDASINDA MÜLKİYYƏTƏ KEÇMİŞ ƏMLAK-DAN VERGİLƏR

1

1

3

5

0

0

MALİYYƏ ƏMƏLİYYATLARINA VƏ KAPİTALLA  APARILAN  ƏMƏLİYYATLARA GÖRƏ VERGİLƏR

1

1

3

6

0

0

MÜLKİYYƏTƏ GÖRƏ BİRDƏFƏLİK VERGİLƏR

1

1

3

7

0

0

MÜLKİYYƏTƏ GÖRƏ DİGƏR CARİ VERGİLƏR

1

1

4

0

0

0

MAL VƏ XİDMƏTLƏRƏ GÖRƏ VERGİLƏR

1

1

4

1

0

0

ƏLAVƏ DƏYƏR VERGİSİ

1

1

4

1

1

0

Azərbaycan Respublikasında mal, iş və xidmətlərə görə əlavə dəyər vergisi

1

1

4

1

1

1

Azərbaycan Respublikasında iş və xidmətlərə görə ödənilən rezidentin əlavə dəyər vergisi

1

1

4

1

1

2

Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının pərakəndə satışı zamanı ticarət əlavəsindən ödənilən əlavə dəyər vergisi

1

1

4

1

1

3

Azərbaycan Respublikasında iş və xidmətlərə görə ödənilən qeyri-rezidentin əlavə dəyər vergisi

1

1

4

1

1

4

Elektron ticarətin satıcıları (təchizatçıları) tərəfindən işlərin və xidmətlərin təqdim edilməsinə görə qeyri-rezidentə ödəmələrdən əlavə dəyər vergisi

1

1

4

1

1

5

Elektron qaydada təşkil olunan lotereyaların, digər yarışların və müsabiqələrin keçirilməsinə görə qeyri-rezidentə ödəmələrdən əlavə dəyər vergisi[5]

1

1

4

1

2

0

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına əlavə dəyər vergisi

1

1

4

2

0

0

Satışdan vergilər

1

1

4

3

0

0

Sadələşdirilmiş vergi

1

1

4

3

1

0

Hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi [6]

1

1

4

3

1

1

Mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi.

1

1

4

3

1

2

Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi[7]

1

1

4

3

1

3

Mülkiyyətində olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi[8]

1

1

4

3

1

4

İdman mərc oyunlarının operatoru və satıcıları olan hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi

1

1

4

3

1

5

Ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslər tərəfindən 6 faiz dərəcə ilə ödənilən sadələşdirilmiş vergi

1

1

4

3

1

6

İctimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslər tərəfindən 8 faiz dərəcə ilə ödənilən sadələşdirilmiş vergi

1

1

4

3

1

7

Mülkiyyətindəki torpaq sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi[9]

1

1

4

3

1

8

Digər hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi

1

1

4

3

2

0

Fiziki şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi.[10]

1

1

4

3

2

1

MÜLKİYYƏTİNDƏ VƏ YA İSTİFADƏSİNDƏ OLAN AVTONƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİ İLƏ SƏRNİŞİN VƏ YÜK DAŞIMALARINI HƏYATA KEÇİRƏN FİZİKİ ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏN ÖDƏNİLƏN SADƏLƏŞDİRİLMİŞ VERGİ.

1

1

4

3

2

2

Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi.[11]

1

1

4

3

2

3

Mülkiyyətində olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən fiziki şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi[12]

1

1

4

3

2

4

İdman mərc oyunlarının satıcıları olan fiziki şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi

1

1

4

3

2

5

Ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər tərəfindən 6 faiz dərəcə ilə ödənilən sadələşdirilmiş vergi

1

1

4

3

2

6

İctimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər tərəfindən 8 faiz dərəcə ilə ödənilən sadələşdirilmiş vergi

1

1

4

3

2

7

Mülkiyyətindəki torpaq sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən fiziki şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi

1

1

4

3

2

8

Sabit məbləğ üzrə sadələşdirilmiş vergi[13]

1

1

4

3

2

9

Digər fiziki şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi

1

1

4

3

3

0

Pul vəsaitlərinin nağd qaydada bank hesablarından çıxarılmasına görə ödənilən sadələşdirilmiş vergi

1

1

4

3

3

1

Hüquqi şəxslər tərəfindən pul vəsaitlərinin nağd qaydada bank hesablarından çıxarılmasına görə ödənilən sadələşdirilmiş vergi

1

1

4

3

3

2

Fərdi sahibkarlar tərəfindən pul vəsaitlərinin nağd qaydada bank hesablarından çıxarılmasına görə ödənilən sadələşdirilmiş vergi[14]

1

1

4

3

4

0

Digər vergilər

1

1

4

4

0

0

Dövriyyədən vergilər və mal və xidmətlərə görə digər ümumi vergilər

1

1

4

5

0

0

Aksiz

1

1

4

5

1

0

Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan məhsullar üzrə aksiz

1

1

4

5

1

1

NEFT MƏHSULLARINA AKSİZ

1

1

4

5

1

2

ETİL (YEYİNTİ) SPİRTİ

1

1

4

5

1

3

PİVƏ

1

1

4

5

1

4

SPİRTLİ İÇKİLƏRİN BÜTÜN DİGƏR NÖVLƏRİ

1

1

4

5

1

5

TÜTÜN MƏMULATLARI

1

1

4

5

1

6

SAİR MƏHSULLAR

1

1

4

5

2

0

Azərbaycan Respublikasına malların idxalına görə aksiz. [15]

1

1

4

5

2

1

NEFT MƏHSULLARINA AKSİZ

1

1

4

5

2

2

ETİL (YEYİNTİ) SPİRTİ

1

1

4

5

2

3

PİVƏ

1

1

4

5

2

4

SPİRTLİ İÇKİLƏRİN BÜTÜN DİGƏR NÖVLƏRİ.

1

1

4

5

2

5

TÜTÜN MƏMULATLARI

1

1

4

5

2

6

İDXAL OLUNAN MİNİK AVTOMOBİLLƏRİNƏ TƏTBİQ OLUNAN AKSİZLƏR.

1[16]

1

4

5

2

7

İdxal edilən qızıla, ondan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatlarına tətbiq olunan aksizlər

1

1

4

5

2

8

İdxal edilən emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş almaza tətbiq olunan aksizlər

1

1

4

5

2

9

İdxal olunan xəz-dəri məmulatlarına tətbiq olunan aksiz vergisi [17]

1

1

4

6

0

0

Spesifik xidmətlərə görə ödənişlər[18]

1

1

4

6

1

0

Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlarda, binalarda və digər obyektlərdə açıq məkanda reklamın yayımı üçün ödənişlər [19]

1

1

4

6

2

0

Kurort, mehmanxana, avtomobil dayanacaqları üçün ödənişlər və qanunla müəyyən edilən digər yerli ödənişlər

1[20]

1

4

7

0

0

Yol vergisi

1

1

4

7

1

0

Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilərək, daxili istehlaka yönəldilən (topdan satılan) yanacağa yol vergisi

1

1

4

7

1

1

avtomobil benzininə yol vergisi

1

1

4

7

1

2

dizel yanacağına yol vergisi

1

1

4

7

1

3

maye qaza yol vergisi

1

1

4

7

2

0

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal olunan yanacağa yol vergisi

1

1

4

7

2

1

avtomobil benzininə yol vergisi

1

1

4

7

2

2

dizel yanacağına yol vergisi

1

1

4

7

2

3

maye qaza yol vergisi

1

1

4

7

3

0

Xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi

1

1

4

8

0

0

MALLARIN İSTİFADƏSİNƏ, YAXUD İSTİFADƏ HÜQUQU VERİLMƏSİNƏ VƏ HƏR HANSI BİR FƏALİYYƏTLƏ MƏŞGUL OLMAQ ÜÇÜN VERGİLƏR

1

1

4

9

0

0

MƏDƏN VERGİSİ

1

1

4

9

1

0

XAM NEFT

1

1

4

9

2

0

TƏBİİ QAZ

1

1

4

9

3

0

FİLİZ FAYDALI QAZINTILARI

1

1

4

9

4

0

QEYRİ-FİLİZ FAYDALI QAZINTILARI

1

1

4

9

5

0

MİNERAL SULAR

1

1

4

9

6

0

YERLİ   ƏHƏMİYYƏTLİ TİKİNTİ MATERİALLARI

1

1

4

9

7

0

SAİR MƏHSULLAR

1

1

4

9

2

0

DİGƏR VERGİLƏR

1

1

5

0

0

0

XARİCİ İQTİSADİ FƏALİYYƏTLƏ BAĞLI VERGİLƏR

1

1

5

1

0

0

İDXAL RÜSUMLARI  [21]

1

1

5

1

1

0

Hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilən idxal rüsumu

1

1

5

1

1

1

15 faiz idxal rüsumu

1

1

5

1

1

2

10 faiz idxal rüsumu

1

1

5

1

1

3

5 faiz idxal rüsumu

1

1

5

1

1

4

3 faiz idxal rüsumu

1

1

5

1

1

5

1 faiz idxal rüsumu

1

1

5

1

1

6

0,5 faiz idxal rüsumu

1

1

5

1

1

7

 Spesifik dərəcə ilə rüsum tutulan idxal rüsumu

1

1

5

1

2

0

Fiziki şəxslər tərəfindən ödənilən idxal rüsumu

1

1

5

1

2

1

15 faiz idxal rüsumu

 

 

1

1

5

1

2

2

10 faiz idxal rüsumu

1

1

5

1

2

3

5 faiz idxal rüsumu

1

1

5

1

2

4

3 faiz idxal rüsumu

1

1

5

1

2

5

1 faiz idxal rüsumu

1

1

5

1

2

6

0,5 faiz idxal rüsumu

1

1

5

1

2

7

 Spesifik dərəcə ilə rüsum tutulan idxal rüsumu

1

1

5

1

3

0

İDXAL OLUNAN AVTONƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNƏ TƏTBİQ EDİLƏN GÖMRÜK RÜSUMU. [22]

1

1

5

2

0

0

İXRAC RÜSUMLARI

1

1

5

3

0

0

İDXAL   VƏ   İXRAC   İNHİSARÇILARININ MƏNFƏƏTİ

1

1

5

4

0

0

XARİCİ VALYUTALAR ÜZRƏ MƏZƏNNƏ MƏNFƏƏTİ

1

1

5

5

0

0

Sərbəst qalıq vəsaitlərinin idarə edilməsindən daxilolmalar

1

1

5

6

0

0

XARİCİ İQTİSADİ FƏALİYYƏTLƏ BAĞLI SAİR VERGİLƏR

1

1

5

6

1

0

GÖMRÜK RƏSMİLƏŞDİRİLMƏSİNƏ GÖRƏ GÖMRÜK YIĞIMLARI

1

1

5

6

2

0

QİYMƏTİ TƏNZİMLƏNƏN MƏHSULLARIN İXRACI ZAMANI MƏHSULLARIN KONTRAKT (SATIŞ) QİYMƏTİ İLƏ RESPUBLİKA DAXİLİ MÜƏSSİSƏ TOPDANSATIŞ QİYMƏTİ ARASINDAKI FƏRQDƏN BÜDCƏYƏ ÖDƏNİŞLƏR

1

1

5

6

3

0

DİGƏR VERGİLƏR

1

1

6

0

0

0

SAİR VERGİLƏR

1

1

6

1

0

0

KOMMERSİYA QURUMLARI TƏRƏFİN-DƏN ÖDƏNİLƏN DİGƏR VERGİLƏR

1

1

6

2

0

0

QEYRİ-KOMMERSİYA QURUMLARI TƏRƏFİNDƏN ÖDƏNİLƏN DİGƏR VERGİLƏR

1

2

0

0

0

0

Sosial ayırmalar

1

2

1

0

0

0

Sosial təminata ayırmalar

1

2

1

1

0

0

İşəgötürənlərin əməyin ödənişi fonduna hesablanan sosial ayırmaları

1

2

1

2

0

0

Muzdla işləyənlərin əmək haqlarından sosial ayırmalar

1

2

1

3

0

0

Muzdla işləməyənlərin fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı gəlirlərindən sosial ayırmalar

1

2

1

4

0

0

Sair gəlirlərdən sosial ayırmalar

1

2

2

0

0

0

Sosial ehtiyaclara digər ayırmalar

1

2

2

1

0

0

İşəgötürənlərin əməyin ödənişi fonduna hesablanan sosial ayırmaları

1

2

2

2

0

0

Muzdla işləyənlərin əmək haqlarından sosial ayırmalar

1

2

2

3

0

0

Muzdla işləməyənlərin fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı gəlirlərindən sosial ayırmalar

1

2

2

4

0

0

Şərti   sosial ayırmalar

1

2

2

5

0

0

Sair sosial transfertlər

1

2

3

0

0

0

İşsizlikdən sığortaya ayırmalar[23]

1

2

3

1

0

0

İşəgötürənlərin əməyin ödənişi fondundan hesablanan işsizlikdən sığorta haqqı

1

2

3

2

0

0

İşləyənlərin əmək haqlarından hesablanan işsizlikdən sığorta haqqı

1

2

3

3

0

0

“İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş digər gəlirlər.

1

3

0

0

0

0

QRANTLAR

1

3

1

0

0

0

XARİCİ HÖKUMƏTLƏRDƏN DAXİL OLAN QRANTLAR

1

3

1

1

0

0

CARİ

1

3

1

2

0

0

ƏSASLI

1

3

2

0

0

0

BEYNƏLXALQ   TƏŞKİLATLARDAN   DAXİL OLAN QRANTLAR

1

3

2

1

0

0

CARİ

1

3

2

2

0

0

ƏSASLI

1

3

3

0

0

0

DÖVLƏT İDARƏETMƏ SEKTORUNUN Dİ-GƏR   HƏLQƏLƏRİNDƏN   DAXİL   OLAN QRANTLAR

1

3

3

1

0

0

CARİ

1

3

3

2

0

0

ƏSASLI

1

4

0

0

0

0

DİGƏR GƏLİRLƏR

1

4

1

0

0

0

MÜLKİYYƏTDƏN GƏLİRLƏR

1

4

1

1

0

0

FAİZLƏR

1

4

1

1

1

0

DÖVLƏT MALİYYƏ TƏŞKİLATLARINDAN

1

4

1

1

1

1

DEPOZİTLƏR ÜZRƏ ALINAN FAİZLƏR

1

4

1

1

1

2

QİYMƏTLİ KAĞIZLAR ÜZRƏ ALINAN FAİZLƏR

1

4

1

1

1

3

ALINMIŞ BÜDCƏ SSUDALARI ÜZRƏ ALINAN FAİZLƏR

1

4

1

1

1

4

KREDİTLƏRİN     İSTİFADƏSİNƏ     GÖRƏ TƏKRAR   BORC   SAZİŞLƏRİ   ƏSASINDA ALINAN FAİZLƏR

1

4

1

1

2

0

DÖVLƏT  QEYRİ-MALİYYƏ  TƏŞKİLATLARINDAN

1

4

1

1

2

1

DEPOZİTLƏR ÜZRƏ ALINAN FAİZLƏR

1

4

1

1

2

2

QİYMƏTLİ KAĞIZLAR ÜZRƏ ALINAN FAİZLƏR

1

4

1

1

2

3

ALINMIŞ BÜDCƏ SSUDALARI ÜZRƏ ALINAN FAİZLƏR

1

4

1

1

2

4

KREDİTLƏRİN     İSTİFADƏSİNƏ     GÖRƏ TƏKRAR   BORC   SAZİŞLƏRİ   ƏSASINDA ALINAN FAİZLƏR

1

4

1

1

3

0

ÖZƏL   SEKTORDAN

1

4

1

1

3

1

DEPOZİTLƏR ÜZRƏ ALINAN FAİZLƏR

1

4

1

1

3

2

QİYMƏTLİ FAİZLƏR ÜZRƏ ALINAN FAİZLƏR

1

4

1

1

3

3

ALINMIŞ BÜDCƏ SSUDALARI ÜZRƏ ALINAN FAİZLƏR

1

4

1

1

3

4

KREDİTLƏRİN İSTİFADƏSİNƏ GÖRƏ TƏKRAR BORC SAZİŞLƏRİ ƏSASINDA ALINAN FAİZLƏR

1

4

1

1

4

0

XARİCİ HÖKUMƏTLƏRDƏN ALINAN FAİZLƏR

1

4

1

1

5

0

DİGƏR MƏNBƏLƏRDƏN ALINAN FAİZLƏR

1

4

1

2

0

0

DİVİDENTLƏR

1

4

1

2

1

0

DÖVLƏT MALİYYƏ TƏŞKİLATLARINDAN ALINAN DİVİDENTLƏR

1

4

1

2

2

0

DÖVLƏT QEYRİ-MALİYYƏ TƏŞKİLATLARINDAN ALINAN DİVİDENTLƏR

1

4

1

2

3

0

ÖZƏL SEKTORDAN

1

4

1

2

4

0

XARİCİ HÖKUMƏTLƏRDƏN ALINAN DİVİDENTLƏR

1

4

1

2

5

0

DİGƏR MƏNBƏLƏRDƏN ALINAN DİVİDENTLƏR

1

4

1

3

0

0

DÖVLƏT MÜLKİYYƏTİNDƏ OLAN MÜƏSSİSƏLƏRİN MƏNFƏƏTİNDƏN AYIRMALAR

1

4

1

4

0

0

MİLLİ BANKIN MƏNFƏƏTİNDƏN AYIRMALAR

1

4

1

5

0

0

DÖVLƏT NEFT FONDUNDAN DAXİLOLMALAR

1

4

1

6

0

0

SIĞORTA TƏŞKİLATLARINDAN AYIRMALAR

1

4

1

7

0

0

İCARƏ HAQQI  [24]

1

4

1

7

3

1

Özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən icarə haqqı

 

1

4

1

7

3

2

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən icarə haqqı

1

4

1

7

5

0

Bələdiyyə əmlakının icarəyə verilməsindən gəlirlər

1

4

1

6

1

0

DÖVLƏT BÜDCƏSİNDƏN MALİYYƏLƏŞDİRİLƏN MÜƏSSİSƏ VƏ TƏŞKİLATLARDA DAŞINMAZ DÖVLƏT ƏMLAKININ İCARƏYƏ VERİLMƏSİNDƏN İCARƏ HAQQI

1

4

1

6

2

0

KOMMERSİYA PRİNSİPLƏRİ ƏSASINDA FƏALİYYƏT GÖSTƏRƏN MÜƏSSİSƏ VƏ TƏŞKİLATLARDA DAŞINMAZ DÖVLƏT ƏMLAKININ İCARƏYƏ VERİLMƏSİNDƏN İCARƏ HAQQI

1

4

1

6

3

0

TORPAĞIN İCARƏYƏ VERİLMƏSİNDƏN İCARƏ HAQQI

1

4

1

6

4

0

DÖVLƏT MÜLKİYYƏTİNDƏ OLAN YERİN TƏKİNDƏ YERLƏŞƏN MİNERAL EHTİYATLARIN HASİLATINA GÖRƏ İCARƏ HAQQI

1

4

2

0

0

0

MAL VƏ XİDMƏTLƏRİN SATIŞINDAN DAXİLOLMALAR

1

4

2

1

0

0

DÖVLƏT ƏMLAKININ SATIŞINDAN DAXİL OLMALAR

1

4

2

1

1

0

DÖVLƏTƏ MƏXSUS OLAN BİNA VƏ TİKİLİLƏRİN SATIŞINDANDAXİLOLMALAR

1

4

2

1

2

0

DÖVLƏTƏ MƏXSUS AVADANLIQLARIN SATIŞINDAN DAXİLOLMALAR

1

4

2

1

3

0

DÖVLƏTƏ MƏXSUS NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN SATIŞINDAN DAXİLOLMALAR

1

4

2

1

4

0

DÖVLƏTƏ MƏXSUS DİGƏR ƏSASLI VƏ-SAİTLƏRİN SATIŞINDAN DAXİLOLMALAR

1

4

2

1

5

0

DÖVLƏT MÜƏSSİSƏ VƏ TƏŞKİLATLARININ SATIŞINDAN DAXİLOLMALAR [25]

1

4

2

1

5

1

Aksiz markalarının satışından daxilolmalar

1

4

2

1

5

2

Ciddi hesabat blanklarının satışından daxilolmalar

1

4

2

1

5

3

Nəzarət markalarının satışından daxilolmalar[26]

1

4

2

1

6

0

DÖVLƏTİN MADDİ EHTİYATLARININ SATIŞINDAN DAXİLOLMALAR

1

4

2

1

8

0

TORPAĞIN VƏ QEYRİ-MADDİ AKTİVLƏRİN SATIŞINDAN DAXİLOLMALAR

1

4

2

1

8

1

TORPAĞIN SATIŞINDAN DAXİLOLMALAR[27]

1

4

2

1

8

2

QEYRİ-MADDİ AKTİVLƏRİN SATIŞINDAN DAXİLOLMALAR

1

4

2

1

9

0

MÜSADİRƏ EDİLMİŞ ,SAHİBSİZ QALMIŞ, VƏRƏSƏLİK HÜQUQU ƏSASINDA Dövlət MÜLKİYYƏTİNƏ KEÇMİŞ ƏMLAKIN VƏ DƏFİNƏLƏRİN SATIŞINDAN DAXİL-OLMALAR

1

4

2

1

9

1

Məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı əsasında dövlət mülkiyyətinə keçməklə müsadirə edilmiş əmlakın satışından daxilolmalar [28]

1

4

2

1

9

2

Qanunvericiliyə uyğun olaraq sahibsiz hesab edilən əmlakın satışından daxilolmalar

1

4

2

1

9

3

Vərəsəlik hüququ əsasında dövlət mülkiyyətinə keçən əmlakın satışından daxilolmalar

1

4

2

1

9

3

Vərəsəlik hüququ əsasında dövlət mülkiyyətinə keçən əmlakın satışından daxilolmalar

1

4

2

1

9

4

Dövlətin maliyyə orqanlarına təhvil verilən dəfinələrin satışından daxilolmalar

1

4

2

2

0

0

Dövlət rüsumu[29]

1

4

2

2

1

0

Məhkəməyə verilən iddia ərizələrinin və şikayətlərin, hüquqi əhəmiyyət kəsb edən faktların müəyyən edilməsi barədə ərizələrin və məhkəmə qərarları barəsində şikayətlərin verilməsinə görə, məhkəmə tərəfindən sənədlərin surətinin təkrar verilməsinə görə, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatına görə, hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və yenidən qeydiyyatına görə

1

4

2

2

1

1

Məhkəməyə verilən iddia ərizələrinə görə;

1

4

2

2

1

2

İddianın predmetinə dair müstəqil tələb irəli sürən üçüncü şəxslərin işə qoşulması barədə ərizələrə görə;

1

4

2

2

1

3

Məhkəmə əmri haqqında ərizələrə görə;

1

4

2

2

1

4

Apelyasiya və kasasiya şikayətlərinə görə;

1

4

2

2

1

5

Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatına görə;

1

4

2

2

1

6

Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və yenidən qeydiyyatına görə;

1

4

2

2

1

7

Vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə qərarın qəbul edilməsinə görə[30]

1

4

2

2

2

0

Notariat kontorları və dövlət orqanları tərəfindən notariat hərəkətlərinin aparılmasına, notariat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün şəhadətnamənin verilməsi və onun müddətinin uzadılmasına görə;

1

4

2

2

2

1

Daşınmaz əmlakın və ya mülkiyyətində daşınmaz əmlak olan müəssisədəki payın özgəninkiləşdirilməsi və yaşayış sahələrinin müvəqqəti istifadəyə verilməsi barədə müqavilələrin təsdiqinə görə;

1

4

2

2

2

2

Nəqliyyat vasitələrinin özgəninkiləşdirilməsi müqavilə-lərinin təsdiqinə görə;

1

4

2

2

2

3

Yaşayış evlərinin tikintisi üçün torpaq sahələrinin müddətsiz istifadəyə verilməsi haqqında müqavilələrin təsdiqinə görə;

1

4

2

2

2

4

Kredit müqavilələrinin təminatı kimi bağlanılan girov (ipoteka) müqavilələrinin təsdiqinə görə;

1

4

2

2

2

5

İpoteka krediti hesabına alınan yaşayış sahəsinə dair qarışıq müqavilə formasında bağlanılan alqı-satqı və ipoteka müqaviləsinin təsdiqinə görə;

1

4

2

2

2

6

Nəqliyyat vasitələrinin özgəninkiləşdirilməsi, ona sərəncam verilməsi ilə bağlı verilən etibarnamələrin və nəqliyyat vasitələrindən istifadə edilməsi və başqa etibarnamələrin təsdiqinə görə;

1

4

2

2

2

7

Sənədlərin bir dildən başqa dilə tərcüməsinin düzgünlüyünün təsdiqi, sənədlərdən surət və çıxarışların düzgünlüyünün təsdiqi və vətəndaşla fotoşəkildəki şəxsin eyniliyinin təsdiqinə görə;

1

4

2

2

2

8

Digər notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə;

1

4

2

2

2

9

Notariat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün şəhadətnamənin verilməsinə və onun müddətinin uzadılmasına görə;

1

4

2

2

3

0

Şəxsiyyət və icazə vəsiqələrinin, habelə qaçqın statusu almış şəxslərə qaçqın vəsiqələrinin və yol sənədlərinin verilməsi, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbul, bərpa və ya vətəndaşlığından çıxmağa görə;

1

4

2

2

3

1

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına xaricə getmək hüququ verən ümumvətəndaş pasportlarının verilməsinə və dəyişdirilməsinə görə;

1

4

2

2

3

2

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına və Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərə şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsinə görə;

1

4

2

2

3

3

Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqələrinin, müvəqqəti olma müddətinin uzadılması barədə qərarın, Azərbaycan Respublikasında qaçqın statusu almış şəxslərə qaçqın vəsiqələrinin və yol sənədlərinin verilməsinə görə;

1

4

2

2

3

4

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına qəbul və bərpa olmağa və ya vətəndaşlıqdan çıxmağa görə;

1

4

2

2

4

0

Azərbaycan Respublikasında və ya Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərində konsul əməliyyatlarının aparılmasına görə;

1

4

2

2

4

1

Pasportların və vizaların verilməsinə görə;

1

4

2

2

4

2

Vətəndaşlıq məsələləri ilə əlaqədar sənədlərin rəsmiləşdirilməsinə görə;

1

4

2

2

4

3

VVAQ məsələlərinə dair konsulluq əməliyyatlarına görə;

1

4

2

2

4

4

Sənədlərin sorğu əsasında alınmasına və leqallaşdırılmasına görə;

1

4

2

2

4

5

Notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə;

1

4

2

2

4

6

Digər konsul əməliyyatlarına görə;

1[31]

4

2

2

5

0

lisenziyalaşdırılan sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə lisenziya verilməsinə görə;

1

4

2

2

5

1

Lisenziya alınması üçün təqdim edilmiş sənədlərə rəy verilməsinə görə;[32]

1

4

2

2

5

2

Lisenziya verilməsinə görə;

1

4

2

2

6

0

Azərbaycan Respublikasının ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsinə və nəqliyyat vasitələrinin, qoşquların və yarımqoşquların texniki baxışdan keçirilməsinə görə;

1

4

2

2

6

1

Azərbaycan Respublikasının ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsinə görə;

1

4

2

2

6

2

Nəqliyyat vasitələrinin, qoşquların və yarımqoşquların texniki baxışdan keçirilməsinə görə;

1

4

2

2

7

0

Qiymətli kağızların qeydiyyata alınması və dövlət reyestrinə daxil edilməsi, ixtiranın, faydalı modelin, sənaye nümunəsinin, əmtəə nişanının, coğrafi göstəricinin, əsərin, əlaqəli hüquqlar obyektinin, inteqral sxem topologiyasının və məlumat toplularının qeydə alınması, müvafiq mühafizə sənədlərinin verilməsi və onlarla bağlı digər hüquqi hərəkətlər, habelə icazələrin bəzi növlərinin verilməsi, nəqliyyat vasitələrinə və onların idarə edilməsi ilə bağlı hüquqi və fiziki şəxslərə xidmətlərin göstərilməsinə görə;

1

4

2

2

7

1

Qiymətli kağızların qeydiyyata alınmasına və dövlət reyestrinə daxil edilməsinə görə;

1

4

2

2

7

2

İpoteka kağızlarının dövlət qeydiyyatı və əlavə dövlət qeydiyyatı, həmçinin icazələrin bəzi növlərinin verilməsinə görə;[33]

1

4

2

2

7

3

İxtiranın, faydalı modelin, sənaye nümunəsinin, əmtəə nişanının, coğrafi göstəricinin, əsərin, əlaqəli hüquqlar obyektinin, inteqral sxem topologiyasının və məlumat toplularının qeydə alınması, müvafiq mühafizə sənədlərinin verilməsi və onlarla bağlı digər hüquqi hərəkətlərə görə;

1

4

2

2

7

4

Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaları üçün iş icazələrininalınması və müddətlərinin uzadılmasına görə;[34]

1

4

2

2

7

5

Nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatına, dövlət qeydiyyat nişanlarının verilməsinə, sürücülük vəsiqələrinin və imtahanların verilməsinə görə;

1

4

2

2

8

0

Daşınmaz əmlaka mülkiyyət və digər əşya hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması ilə bağlı sənədlərin verilməsi, həmçinin girovun dövlət qeydiyyatına görə;

1

4

2

2

8

1

Daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət və digər əşya hüquqlarının dövlət qeydiyyatı ilə bağlı hərəkətlərə görə;

1

4

2

2

8

2

Vərəsəlik nəticəsində əldə edilmiş hüquqların, bölünmə nəticəsində əvvəlki hüquq sahibində qalan hissə üzərindəki hüquqların, yüklülüyün, icarə və istifadə hüquqlarının yüklülüyünün və özgəninkiləşdirilməsinin dövlət qeydiyyatının aparılmasına görə;

1

4

2

2

8

3

Tikintisi başa çatdırılmamış daşınmaz əmlak üzərində hüquqların qabaqcadan dövlət qeydiyyatı, məhv olmuş daşınmaz əmlakın və onun üzərindəki hüquqların dövlət qeydiyyatının ləğvi və dövlət reyestrindən məlumatın verilməsinə görə;

1

4

2

2

8

4

İpotekanın əlavə dövlət qeydiyyatına, girovun əlavə dövlət qeydiyyatınaalınması, ipoteka predmetinə tutmanın yönəldilməsi barədə bildirişin dövlət qeydiyyatına alınması, daşınmaz əmlakın yüklülükdən (ipoteka, icarə, istifadə, lizinq, servitut və s.) azad edilməsi, daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışın dublikatının verilməsi, daşınmaz əmlaka dair texniki sənədlərin (pasport və plan-ölçü) dublikatının verilməsinə görə;[35]

1

4

2

2

8

5

Torpaq sahələri üzərində mülkiyyət və digər əşya hüquqlarının qeydiyyatı üçün mərzçəkmə işləri ilə bağlı pilonun vurulmasına görə;

1

4

2

2

8

6

Daşınmaz əmlak üzərində hüquqların məhdudlaşdırılmasına (yüklülüyünə) dair dövlət reyestrindən arayışın verilməsinə görə;

1

4

2

2

9

0

Digər hüquqi hərəkətlərə görə;

1

4

2

2

9

1

Qiymətli metallardan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatlarının əyarlanması və damğalanması, ekspertizası, materialların tətbiqi, qiymətli daşların ekspertizası və diaqnostikasına görə;

1

4

2

2

9

2

Dənizçilik sahəsində xidmətlərə və ya hüquqi hərəkətlərə görə;

1

4

2

2

9

3

Mülki aviasiya sahəsində xidmətlərə və ya hüquqi hərəkətlərə görə;

1

4

2

2

9

4

Standartlaşdırma və metrologiya sahəsində hüquqi hərəkətlərə görə;

1

4

2

2

9

5

Malın mənşə ölkəsini təsdiq edən sertifikatın verilməsinə görə;

1

4

2

2

9

6

Tikinti, memarlıq və şəhərsalma sahəsində xidmətlərin göstərilməsi, mövsümi (səyyari) ticarət və xidmət yerlərinin müəyyən edilməsi, həmçinin küçə reklamının yerləşdirilməsinə birdəfəlik icazənin verilməsinə görə;[36]

1

4

2

2

9

7

Xarici ölkələrin ali təhsil müəssisələrinin diplomlarının tanınmasına görə;

1

4

2

2

9

8

Dərman vasitələrinin və maddələrinin dövlət qeydiyyatı və gigiyenik sertifikatının verilməsinə görə;

1

4

2

2

9

9

Sair hüquqi hərəkətlərə görə

1

4

2

3

0

0

QEYRİ-KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARININ KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİNDƏN GƏLİRLƏR

1

4

2

3

1

0

BÜDCƏ TƏŞKİLATLARININ ÖDƏNİŞLİ XİDMƏTLƏRİNDƏN DAXİLOLMALAR

i

4

2

3

1

1

Təhsil haqları üzrə daxilolmalar

1

4

2

3

1

2

Tibbi xidmətlər üzrə daxilolmalar

1

4

2

3

1

3

Hüquq mühafizə orqanlarının göstərdikləri xidmətlər üzrə daxilolmalar

1

4

2

3

1

4

Mədəniyyət və idman fəaliyyətindən daxilolmalar

1

4

2

3

1

5

Sanitar xidmətləri üzrə daxilolmalar

1

4

2

3

1

6

Təsərrüfat müqavilələri üzrə daxilolmalar

1

4

2

3

1

7

Gömrük xidmətləri üzrə daxilolmalar

1

4

2

3

1

8

Yardımçı təsərrüfat xidmətləri üzrə daxilolmalar

1

4

2

3

1

9

Sair xidmətlər üzrə daxilolmalar

1

4

2

3

2

0

DÖVLƏT NEFT FONDUNUN DAXİLOLMALARI

1

4

2

3

2

1

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PAYINA DÜŞƏN XAM NEFTİN VƏ QAZIN SATIŞINDAN ƏLDƏ OLUNAN GƏLİRLƏR (QANUNVERİCİLİKDƏ NƏZƏRDƏ TUTULMUŞ ÖDƏNİŞLƏR ÇIXILMAQ ŞƏRTİ İLƏ)

1

4

2

3

2

2

BONUS ÖDƏNİŞLƏRİ

1

4

2

3

2

3

AKR HESABI ÖDƏNİŞLƏR

1

4

2

3

2

4

XARİCİ ŞİRKƏTLƏRLƏ BAĞLANMIŞ MÜQAVİLƏLƏR ÇƏRÇİVƏSİNDƏ DÖVLƏT ƏMLAKINDAN İSTİFADƏ ÜÇÜN İCARƏ HAQQI

1

4

2

3

2

5

XARİCİ ŞİRKƏTLƏRLƏ BAĞLANMIŞ MÜQAVİLƏLƏRƏ UYĞUN OLARAQ AZƏRBAYCAN TƏRƏFİNƏ VERİLƏN AKTİVLƏRİN SATIŞINDAN VƏ DİGƏR DAXİLOLMALARDAN ƏLDƏ EDİLƏN GƏLİRLƏR

1

4

2

3

2

6

XARİCİ ŞİRKƏTLƏRLƏ BİRGƏ FƏALİYYƏT NƏTİCƏSİNDƏ ƏLDƏ EDİLƏN GƏLİRLƏR

1

4

2

3

2

7

NEFT FONDUNUN VƏSAİTİNİN İDARƏ OLUNMASINDAN ƏLDƏ EDİLƏN GƏLİRLƏR, O CÜMLƏDƏN FAİZ GƏLİRLƏRİ, DİVİDENDLƏR, VALYUTA AKTİVLƏRİNİN YENİDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNDƏN ALINAN GƏLİRLƏR VƏ SAİR

1

4

2

3

2

8

QRANTLAR VƏ DİGƏR TƏMƏNNASIZ YARDIMLAR

1

4

2

3

2

9

QANUNVERİCİLİYƏ UYĞUN OLARAQ DİGƏR GƏLİRLƏR VƏ DAXİLOLMALAR

1

4

2

3

3

0

Məqsədli büdcə fondlarının daxilolmaları

1

4

2

3

3

1

Dövlət meşələrinin qorunub saxlanılması və təkrar istehsalı fondunun daxilolmaları

1

4

2

3

3

2

Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə dövlət fondunun daxilolmaları

1

4

2

3

3

3

Mineral-xammal bazası üzrə dövlət fondunun daxilolmaları

1

4

2

3

3

4

Dövlət Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun daxilolmaları

1

4

2

3

3

5

Sair məqsədli fondların daxilolmaları

1

4

2

3

3

6

Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondunun daxilolmaları. [37]

1

4

2

3

4

0

Sair daxilolmalar

1

4

2

4

0

0

Mal və xidmətlərin satışından digər daxilolmalar

1

4

3

0

0

0

Cərimə və sanksiyalar üzrə daxilolmalar[38]

1[39]

4

3

1

1

0

Əhalinin sağlamlığı, sanitariya-gigiyena və sanitar-epidemioloji salamatlığı qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalara görə daxilolmalar;

1

4

3

1

1

1

Lisenziya olmadan özəl tibbi fəaliyyətlə və ya əczaçılıqla məşğul olmaya görə; [40]

1

4

3

1

1

2

Sanitariya-gigiyena və epidemiya əleyhinə rejimlərin pozulmasına görə;

1

4

3

1

1

3

Digər inzibati xətalara görə;

1

4

3

1

2

0

Mülkiyyət əleyhinə olan inzibati xətalara görə daxilolmalar;

1

4

3

1

3

0

İqtisadi fəaliyyət və ticarət qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalara görə daxilolmalar;

1

4

3

1

3

1

Nəzarət markası ilə markalanmalı olan malların, məmulatların və məlumat materiallarının belə nəzarət markası olmadan satışı və ya yayılması məqsədi ilə saxlanılması, istehsal binasının hüdudlarından kənara çıxarılması, satılması və ya digər üsullarla yayılmasına görə;

1

4

3

1

3

2

Fiziki şəxslərə dərman vasitələrinin buraxılması qaydalarının pozulmasına görə;

1

4

3

1

3

3

Digər inzibati xətalara görə;

1

4

3

1

4

0

Sənaye, elektrik və istilik enerjisindən istifadə qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalara görə daxilolmalar;

1

4

3

1

5

0

Yol hərəkəti qaydaları və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və avtomobil yollarından istifadə qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalara görə daxilolmalar; [41]

1

4

3

1

5

1

İriqabaritli və ya ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin icazə verilən qabarit, çəki və yüklə birlikdə oxa düşən kütlə parametrlərinə dair tələblərin pozulmasına görə tətbiq edilmiş inzibati cərimələr

1

4

3

1

5

2

Yol hərəkəti qaydaları və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və avtomobil yollarından istifadə qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalara görə digər daxilolmalar[42]

1

4

3

1

6

0

Rabitə qaydaları və informasiyadan istifadə edilməsi, onun yayılması və mühafizəsi qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalara görə daxilolmalar;

1

4

3

1

7

0

Miqrasiya sahəsində qanunvericiliyin pozulmasına tətbiq edilən cərimələrdən daxilolmalar;

1

4

3

1

8

0

Gömrük, maliyyə və sığorta qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalara görə daxilolmalar;

1

4

3

1

9

0

Sair cinayət və inzibati qaydada xətalara görə daxilolmalar.

1

4

3

2

0

0

Torpaq  qanunvericiliyinin pozulmasına görə daxilolmalar

1

4

3

3

0

0

Sair cərimə və sanksiyalar

1

4

3

4

0

0

Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə daxilolmalar[43]

1

4

3

4

1

0

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə maliyyə sanksiyalarından daxilolmalar

1

4

3

4

1

1

Muzdlu işlə əlaqədar gəlir vergisi üzrə maliyyə sanksiyalarından daxilolmalar

1

4

3

4

1

2

Muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən gəlir vergisi üzrə maliyyə sanksiyalarından daxilolmalar

1

4

3

4

2

0

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi üzrə maliyyə sanksiyalarından daxilolmalar

1

4

3

4

3

0

Torpaq vergisi üzrə maliyyə sanksiyalarından daxilolmalar

1

4

3

4

4

0

Əmlak vergisi üzrə maliyyə sanksiyalarından daxilolmalar

1

4

3

4

5

0

Əlavə dəyər vergisi üzrə maliyyə sanksiyalarından daxilolmalar

1

4

3

4

6

0

Aksizlər üzrə maliyyə sanksiyalarından daxilolmalar

1

4

3

4

7

0

Sadələşdirilmiş vergi üzrə maliyyə sanksiyalarından daxilolmalar

1

4

3

4

8

0

Mədən vergisi üzrə maliyyə sanksiyalarından daxilolmalar

1

4

3

4

9

0

Digər vergi və daxilolmalar üzrə maliyyə sanksiyalarından daxilolmalar

1

4

3

5

0

0

Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə inzibati cərimə

1[44]

4

3

6

0

0

Əmək qanunvericiliyinin pozulmasına görə tətbiq edilən cərimələrdən daxilolmalar

1

4

3

7

0

0

Məşğulluq haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə tətbiq edilən cərimələrdən daxilolmalar

1

4

3

8

0

0

İşsizlikdən sığorta haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə tətbiq edilən cərimələrdən daxilolmalar[45]

1

4

4

0

0

0

KÖNÜLLÜ   KÖÇÜRMƏLƏR   (QRANTLARDAN BAŞQA)

1

4

4

1

0

0

CARİ

1

4

4

2

0

0

ƏSASLI

1

4

5

0

0

0

KATEQORİYALAR  ÜZRƏ AYRILMASI MÜMKÜN OLMAYAN SAİR GƏLİRLƏR

1

4

6

0

0

0

Büdcələr arasında transfertlər

1

4

6

1

0

0

Dövlət büdcəsindən alınan dotasiyalar

1

4

6

2

0

0

Yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün büdcələrarası ayrılan vəsaitlər

1

4

6

3

0

0

Qarşılıqlı hesablaşmalar əsasında transfertlər

1

4

6

4

0

0

Büdcədən alınan ssudalar

 


 

Büdcə gəlirlərinin təsnifatına

ƏLAVƏ

 

Büdcə gəlirlərinin təsnifatı a büdcə sisteminə daxil olan büdcə gəlirlərinin qruplaşmasıdır. Büdcə gəlirləri 4 kateqoriyadan ibarətdir: vergilərdən daxilolmalar (1.1), sosial ayırmalar (1.2), qrantlar (1.3) və digər gəlirlər (1.4). Bu kateqoriyalardan asılı olaraq büdcə gəlirlərinin təsnifatı dörd səviyyədən: bölmə, yarımbölmə, maddə və yarım maddədən ibarətdir.

1.1. Vergilərdən daxilolmalar

Vergilərdən daxilolmalar dövlətin və yerli özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyətinin maliyyə təminatı məqsədi ilə vergi ödəyicilərinin mülkiyyətində olan pul vəsaitlərinin özgəninkiləşdirilməsi şəklində büdcəyə köçürülən məcburi, fərdi, əvəzsiz ödənişlərdir. Azərbaycan Respublikasının vergiləri qan-unla müəyyən edilir. Vergilər - dövlət vergilərinə, Muxtar Respublika vergilərinə və yerli vergilərə (bələdiyyə vergilərinə) bölünür. Dövlət vergiləri dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən respublika ərazisində ödənilməli olan vergilər nəzərdə tutulur. Muxtar Respublika vergiləri dedikdə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə müvafiq olaraq Naxçıvan Muxtar Respublika-sının qanunları ilə müəyyən edilən və Muxtar Respublikanın ərazisində ödənilən vergilər nəzərdə tutulur. Yerli vergilər (bələdiyyə vergiləri) dedikdə isə

Azərbaycan Respublikamın Vergi Məcəlləsi, "Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında" Azərbaycan Respublikamın Qanunu və digər qanunlar-al müəyyən edilən, bələdiyyələrin qərarlarına əsasən tətbiq edilən və bələdiyyələrin ərazisində ödənilən vergilər nəzərdə tutulur. Vergilər vergi bazasına görə fərqlənir. Bu halda vergi bazası kimi məcmu gəlirlər, əmək haqqı, mal dövriyyəsinin həcmi, mülkiyyət, idxal olunan mallar və s. çıxış edə bilər. Bu nöqteyi-nəzərdən vergilər-gəlirlərdən (mənfəətdən) vergilərə, mülkiyyətdən vergilərə, mal və xidmətlərə görə vergilərə, xarici iqtisadi fəaliyyətlə bağlı vergilərə və sair vergilərə bölünür.

1.1.1. Gəlirlərdən (mənfəətdən) vergilər

Gəlirlərdən (mənfəətdən) vergilər fiziki və hüquqi şəxslərin gəlirlərindən (mənfəətindən) vergilərə bölünür.

1.1.11. Fiziki şəxslər vergi ili üçün Azərbaycan Respublikasında və Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda əldə etdiyi bütün gəlirlərindən və həmin dövr üçün Vergi Məcəlləsi ilə müəyyənləşdirilən gəlirlərdən çıxılan məbləğ arasındakı fərqdən gəlir vergisi ödəyirlər. Fiziki şəxslərin gəlirləri muzdlu işlə əlaqədar olan gəlirlərə, muzdlu işlə əlaqədar olmayan gəlirlərə və sair gəlirlərə bölündüyü üçün fiziki şəxslərdən gəlir vergisi
də  bu  qruplar üzrə  bölünmüşdür.   Hasilatın  Pay  Bölgüsü  Sazişləri  üzrə podratçı və xarici subpodratçı təşkilatlarda fiziki şəxslərin gəlir vergisi də bu qruplar üzrə müvafiq olaraq öz əksini tapmışdır. Muzdlu işlə əlaqədar gəlirlərdən gəlir vergisi dedikdə, əmək haqqından və bu işlə bağlı hər hansı ödəmədən, faydadan əldə edilən gəlirlərdən gəlir vergisi nəzərdə tutulur.

Muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən gəlir vergisi dedikdə isə sahibkarlıq (o cümlədən aktivlərin və əsas vəsaitlərin təqdim edilməsi və s.) və qeyri-sahibkarlıq (faiz gəlirlərindən, dividendlərdən, əmlakın icarəyə verilməsindən, royaltidən və s.) fəaliyyəti üzrə gəlirlərdən vergi başa düşülür.

Fiziki şəxslərin digər gəlirlərindən gəlir vergisi dedikdə, vergilərdən azad edilən gəlirlərdən başqa digər gəlirlərdən gəlir vergisi nəzərdə tutulur.

1.1.1.2. Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi rezident müəssisələrin mənfəət vergisinə, qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəliklərinin gəlirlərinin gəlir vergisinə, Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişləri üzrə podratçıların və xarici subpodratçıların mənfəət (gəlir) vergisinə, rezidentlərin və qeyri-rezidentlərin ödəmə mənbəyindən əldə edilən gəlirlərinin gəlir vergisinə və bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların mənfəət vergisinə bölünür.

Rezident müəssisələrin mənfəət vergisi dedikdə, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq təsis edilən və sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən və ya Azərbaycan Respublikasında idarə edilən hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi nəzərdə tutulur.

Qeyri-rezident müəssisələrin Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəliyi ilə bağlı olan gəlirlərdən vergi dedikdə, xarici dövlətlərin qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış hüquqi  şəxslərin respublikamızda özünün daimi nümayəndəliyi vasitəsi ilə əldə etdiyi mənfəətdən vergi başa düşülür.

Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişləri üzrə podratçı tərəflərin və xarici subpodratçıların mənfəətindən vergi dedikdə, Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişləri üzrə bağlanmış müqavilələrə əsasən podratçı tərəflərin və subpodratçıların mənfəət vergisi nəzərdə tutulur.

Ödəmə mənbəyində gəlirləri vergiyə cəlb olunan gəlirlərdən gəlir vergisi dedikdə, rezidentlərin və qeyri-rezidentlərin ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunan dividentlərindən, faizlərindən, icarə haqlarından, royaltidən və digər gəlirlərindən gəlir vergisi başa düşülür.

Bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların mənfəət vergisi dedikdə, bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların ödədikləri mənfəət vergisi nəzərdə tutulur.

1.1.1.3. Kateqoriyalar üzrə bölünməyən gəlir vergisi birbaşa və ya tam aydınlıqla fiziki və hüquqi şəxslərin gəlir vergisinə aid olunmasında çətinlik yaradan vergilərə aiddir.

1.1.2. Əmək haqqı fonduna və işçi qüvvəsinə vergilər dedikdə, əmək haqqı fondundan faiz nisbəti ilə və ya hər işçiyə görə konkret müəyyənləşdirilmiş məbləğ formasında işəgötürənlərdən və ya sərbəst qaydada məşğul olanlardan tutulan vergilərdir. Bu zaman vergilər formasında tutulan vəsaitlər müəyyən edilmiş məqsədli proqramların yerinə yetirilməsinə yönəldilmir.

1.1.3. Mülkiyyətdən vergilərə mülkiyyətlə bağlı vergilər daxildir. Qeyd olunan vergiləri mülkiyyətin sahibləri və istifadəçiləri ödəyirlər. Təsnifatda mülkiyyətdən vergilər daşınmaz əmlaka görə dövri vergilərə, əmlakın xalis dəyərindən ödənilən cari vergilərə, vərəsəlik və bağışlanma qaydasında mülkiyyətə keçmiş əmlakdan vergilərə, maliyyə əməliyyatlarına və kapitalla aparılan əməliyyatlara görə vergilərə, mülkiyyətə görə birdəfəlik vergilərə vəmülkiyyətə görə digər cari vergilərə bölünür.

1.1.3.1. Torpaq vergisinin ödəyiciləri rezident və qeyri-rezident müəssisələr, habelə rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslər hesab olunurlar.

Rezident və qeyri-rezident müəssisələrin torpaq vergisi torpaq vergisinin obyektindən asılı olaraq sənaye, tikinti, nəqliyyat, rabitə, ticarət, məişət xidməti və digər xüsusi təyinatlı torpaqlara görə torpaq vergisinə, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlara görə torpaq vergisinə və digər təyinatlı torpaqlara görə torpaq vergisinə ayrılmışdır.

Rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslərin torpaq vergisi isə yaşayış fondlarının, həyətyanı sahələrin, bağ sahələrinin torpaq sahələrinə görə torpaq vergisinə, kənd təsərrüfatı üçün istifadə edilən torpaqlara görə torpaq vergisinə və digər təyinatlı torpaqlara görə torpaq vergisinə bölünür.

Torpaq vergisi torpaqların təyinatından asılı olaraq təsnifatda müvafiq maddələrə aid edilməlidir.

1.1.3.2. Əmlak vergisinin ödəyiciləri rezident və qeyri-rezident müəssisələr, habelə rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslər hesab olunurlar.

Rezident və qeyri-rezident müəssisələrin əmlak vergisi bu verginin obyektindən asılı olaraq avtonəqliyyat vasitələrindən əmlak vergisinə, müəssisənin balansında olan əsas vəsaitlərdən əmlak vergisinə və sair əmlakdan əmlak vergisinə bölünür. Azərbaycan Respublikasında özünün daimi nümayəndəliyi vasitəsi ilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən qeyri-rezident müəssisələrinin əmlak vergisi də bu qrupa aid edilmişdir.

Rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslərdən əmlak vergisi fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan nəqliyyat vasitələrindən əmlak vergisinə, əsas vəsaitlərdən əmlak vergisinə və sair əmlakdan əmlak vergisinə bölünmüşdür.

1.1.3.3.Əmlakın xalis dəyərindən ödənilən cari vergilər dedikdə, əmlakın dəyərindən həmin əmlak üzrə öhdəliklər çıxılmaqla, yaranan xalis dəyərdən ödənilən vergilər başa düşülür.

1.1.3.4.Vərəsəlik və ya bağışlanma qaydasında mülkiyyətə keçmiş əmlakdan vergilər mülkiyyətçinin ölümü ilə bağlı mülkiyyətin vərəsəlik, bağışlanma qaydasında verilməsindən və başqasının mülkiyyətinə keçmiş əmlakdan alınan vergilərdir.

1.1.3.5.Maliyyə əməliyyatlarına və kapitalla aparılan əməliyyatlara görə vergilərə qiymətli kağızların buraxılmasına, onların alqı və satqısına görə vergilər, çeklərə və digər ödəniş formalarına görə vergilər, eləcə də daşınmaz əmlakın satışını həyata keçirən hüquqi əməliyyatlara görə vergilər aid edilir.

1.1.3.6.Mülkiyyətə görə birdəfəlik vergilərə əmlakın və mülkiyyətin xalis dəyərindən birdəfəlik qaydada tutulan vergilər şamil edilir. Bu vergilər əmlakın yenidən bölüşdürülməsi zamanı əmlakın dəyərinin artırılması məqsədi ilə qabaqcadan nəzərdə tutulmayan tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün tutulur.

1.1.3.7.Mülkiyyətə görə digər cari vergilərə şəxsi mülkiyyətdə olan bəzi kateqoriyalı əmlaklara (iri buynuzlu mal-qaraya, odlu silahlara və s.) görə tətbiq olunan vergilər aiddir.

1.1.4. Mal və xidmətlərə görə vergilər

Mal və xidmətlərə görə vergilər kateqoriyasına malların, işlərin və xidmətlərin istehsalı, hasilatı, satışı, verilməsi və onlardan istifadə ilə bağlı vergilər aid edilmişdir.

Bu kateqoriyaya mal və xidmətlərə görə ümumi vergilər, aksiz, fiskal inhisarçıların mənfəəti, malların istifadəsinə, yaxud istifadə hüququ verilməsinə və hər hansı bir fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün vergilər, mal və xidmətlərdən alınan digər vergilər daxildir.

1.1.4.1.Əlavə dəyər vergisi də təsnifatda iki maddəyə bölünmüşdür: Azərbaycan Respublikasında mal, iş və xidmətlərə görə əlavə dəyər vergisi, respublika ərazisinə gətirilən mallara görə əlavə dəyər vergisi.

1.1.4.2.Satışdan vergilər malların, işlərin və xidmətlərin istehsal mərhələsindən tutmuş pərakəndə satış mərhələsinədək yalnız bir mərhələdə tutulan vergilərdir.

1.1.4.3.Sadələşdirilmiş vergi vergi üzrə daxilolmalara əlavə dəyər vergisi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçməyən hüquqi və fiziki şəxslərin bu sistem üzrə ödədikləri vergilər aiddir.

1.1.4.4.Dövriyyədən vergilərə və mal və xidmətlərdən alınan digər vergilərə əvvəlki kateqoriyalar üzrə sadalanmayan dövriyyədən, mal və xidmətlərdən alınan digər vergilər daxildir.

1.1.4.5.Aksizlər təsnifatda iki maddəyə bölünmüşdür: Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan mallara görə aksiz və respublikamıza idxal olunan mallara görə aksiz. Bu maddələrin özləri de aksizli malların  növləri  uyğun olaraq yarımmaddələrə bölünmüşdür.

1.1.4.6.Spesifik xidmətlərə görə ödənişlərə nəqliyyatda gedişə, sığorta mükafatlarına, bank xidmətlərinə, dövlət və bələdiyyə torpaqlarında , binalarında və digər obyektlərində açıq məkanda reklamın yayımı, kurort, mehmanxana, avtomobil dayanacaqları üçün ödənişlər və sair spesifik xidmətlərə görə vergilər aid edilir. Eyni zamanda bu kateqoriyaya oyun avtomatlarına görə və kazinolara girişə görə vergilər də şamil edilir. [46]

1.1.4.7.Yol vergisi Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və həmin ərazidən sərnişin və yük daşınması üçün istifadə edən avtonəqliyyat vasitələrinin sahibləri olan qeyri-rezident şəxslər, habelə Azərbaycan Respublikasının ərazisində avtomobil benzininin, dizel yanacağının və maye qazın istehsalı və ya idxalı ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən ödənilən vergilərdir.[47]

1.1.4.8.Malların istifadəsinə, yaxud istifadə hüququ verilməsinə və hər hansı bir fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün vergilər dedikdə, dövlətin bəzi fəaliyyət növlərinə və bəzi növ malların istehsalına icazənin verilməsi ilə bağlı tətbiq etdiyi vergilər başa düşülür.

1.1.5. Xarici iqtisadi fəaliyyətlə bağlı vergilər Vergi Məcəlləsinə və gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq qruplaşdırılmışdır.

1.1.5.1.İdxal rüsumları ölkəyə idxal olunan mallara görə gömrük orqanları tərəfindən tutulur. Bu kateqoriyaya hesablama metodundan asılı olmayaraq, bütün idxal rüsumları daxil edilir.

1.1.5.2.İxrac rüsumları ölkədən malların ixracı zamanı gömrük orqanları tərəfindən tutulan rüsumlardır.

1.1.5.3.İdxal və ixrac inhisarçılarının mənfəəti dedikdə, dövlət hakimiyyəti orqanlarının idxal, ixrac əməliyyatlarının tənzimlənməsi məqsədi ilə xüsusi səlahiyyət verdikləri müəssisələrdən alınan mənfəət başa düşülür.

1.1.5.4.Xarici valyutalar üzrə məzənnə mənfəəti dövlətİn xüsusi inhisarçı səlahiyyəti verdiyi orqan tərəfindən xarici valyutaların alqı-satqısı zaman yaranan kurs fərqindən alınır.

1.1.5.5.Xarici valyutada aparılmış əməliyyatlardan vergilərə xarici valyutaların alqı-satqısı zamanı yaranan kurs fərqindən alınan vergilər (xüsusi inhisarçı səlahiyyəti verilmiş orqan istisna olmaqla), xarici valyutanın alınması məqsədi ilə xaricə köçürülən vəsaitlərdən alınan vergilər şamil edilir.

1.1.5.6.Xarici iqtisadi fəaliyyətlə bağlı sair vergilərə yuxarıda qeyd olunan kateqoriyaları aid edilməyən vergilər daxildir. Eyni zamanda bu kateqoriyaya gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə gömrük yığımları və qiyməti tənzimlənən məhsulların ixracı zamanı məhsulların kontrakt qiyməti ilə respublikadaxili müəssisə topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən büdcəyə ödənişlər də aid edilmişdir, Gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə gömrük yığımları idxal və ixrac əməliyyatları zamanı gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq tutulan Ödənişlərdir,

Bundan başqa bu kateqoriyaya xaricdə sığorta və investisiya əməliyyatlarına, xarici valyutanın alınması məqsədi daşımayan xaricə köçürülən vəsaitlərdən alınan vergilər də şamil edilir.

1.1.6. Sair vergilər kateqoriyasına təsnifatda göstərilməyən digər vergilər üzrə daxilolmalar aid edilir.

1.1.6.1.Kommersiya qurumları tərəfindən ödənilən digər vergilərə kommersiya qurumları tərəfindən yuxarıda qeyd olunan kateqoriyalara aid edilməyən vergilər şamil edilir.

1.1.6.2.Qeyri-kommersiya qurumları tərəfindən ödənilən digər vergilərə qeyri-kommersiya qurumları tərəfindən yuxarıda qeyd olunan kateqoriyalara aid edilməyən vergilər şamil edilir.

1.2. Sosial ayırmalar

Sosial ayırmalar dövlətin həyata keçirdiyi sosial proqramlardan asılı olaraq sosial təminata, işsizlikdən sığortaya və sosial ehtiyaclara ayırmalara bölünür. Sosial sığorta və işsizlikdən sığorta haqlarının ödənişi məcburi xarakter daşıyır və xüsusi fondların yaradılmasını nəzərdə tutur.[48]

1.2.1. Sosial təminata ayırmalar məcburi dövlət sosial sığorta ayırmalarından ibarətdir və bu vəsaitlər Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ödənilir. Sosial sığorta ayırmaları da öz növbəsində işəgötürənlərin əməyin ödənişi fonduna hesablanan sosial sığorta ayırmalarına, işçilərin əmək haqlarından sosial sığorta ayırmalarına, fərdi sahibkarlıq və əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan-ların gəlirlərindən sosial sığorta ayırmalarına və sair gəlirlərdən sosial sığorta ayırmalarına bölünür. Qeyd olunan daxilolmalar "Sosial sığorta haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir.

1.2.1.1. İşəgötürənlərin  əməyin  ödənişi fonduna  hesablanan  sosial ayırmaları müəssisə və təşkilatların əmək ödənişi fonduna qanunla nəzərdə tutulmuş nisbətdə hesablanan ayırmadır.

1.2.1.2. Muzdla işləyənlərin əmək haqlarından sosial ayırmalar isə işçilərin əmək haqlarına qanunla nəzərdə tutulmuş faiz nisbəti ilə hesablanır.

1.2.1.3. Muzdla işləməyənlərin fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı gəlirlərindən sosial ayırmalar onların məşğul olduğu sahələrdən asılı olaraq müxtəlifdir. Bunu nəzərə alaraq, qeyd olunan ayırmalar üzrə daxilolmalar təsnifatın bu maddəsində göstərilməlidir.

1.2.1.3.Sair gəlirlərdən sosial ayırmalar dedikdə, "Sosial sığorta haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə vəkillər kollegiyası üzvlərinin, xüsusi notariusların, sərbəst auditorların, sərbəst mühasiblərin, icarə əsasında nəqliyyat vasitələrində işləyən şəxslərin gəlirlərindən və digər gəlirlərdən sosial sığorta ayırmaları başa düşülür.

1.2.2. Sosial ehtiyaclara digər ayırmalar sosial təminata ayırmalar formasında aparılır. Bu proqramlar təqaüddən başqa müavinətlərin verilməsini də nəzərdə tutur.

1.2.3. İşsizlikdən sığortaya ayırmalar dedikdə, “İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş qaydada sığortaolunan və sığortaedən tərəfindən sığortaçıya ödənilən pul məbləği, həmçinin bu Qanunla müəyyən edilmiş digər gəlirlərdən daxilolmalar nəzərdə tutulur.[49]

1.2.3.1. İşəgötürənlərin əməyin ödənişi fondundan hesablanan işsizlikdən sığorta haqqı sığortaedən tərəfindən hesablanmış əməyin ödənişi fondunun 0,5 faizi miqdarında ödənilən işsizlikdən sığorta haqqını nəzərdə tutur.

1.2.3.2. İşləyənlərin əmək haqlarından hesablanan işsizlikdən sığorta haqqı işləyənlərin hesablanmış əmək haqlarının 0,5 faizi miqdarında ödənilən işsizlikdən sığorta haqqını nəzərdə tutur.

1.2.3.3. “İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş digər gəlirlər Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalara görə tətbiq olunan inzibati cərimələrdən daxilolmalar istisna olmaqla, bu Qanunla müəyyən edilmiş digər mənbələr üzrə daxilolmaları nəzərdə tutur.

1.3. Qrantlar

Qrant haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 2-ci maddəsinin 5-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş şəxslər Azərbaycan Respublikasının ərazisində qrant vermək hüququnu əldə etdikdən sonra donor kimi çıxış edə bilərlər. Donorlardan asılı olmayaraq qrantlar cari və əsaslı qrantlara bölünür. Cari qrantlar aktivlərin alınması ilə şərtlənməyən cari xərclərin örtülməsi ilə bağlı ödənişlərdir. Əsaslı qrantlar isə aktivlərin alınması, verilməsi ilə şərtlənən ödənişlərdir. Belə qrantları resipiyent qarşılıqlı öhdəliklərin bağlanmasına da sərf edə bilər.[50]

1.3.1.Xarici hökumətlərdən daxil olan qrantlara xarici hökumətlərdən dövlət üçün əhəmiyyət kəsb edən proqramların həyata keçirilməsi və ya büdcənin möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə alınmış ödənişlər daxildir.

1.3.2.Beynəlxalq təşkilatlardan daxil olan qrantlara xeyriyyəçilik, humanitar inkişaf və başqa ictimai yönümlü beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən dövlət üçün əhəmiyyət kəsb edən təhsil, elm, səhiyyə, incəsənət, idman və digər sahələrdə proqramların həyata keçirilməsi məqsədi ilə alınmış ödənişlər daxildir.

1.3.3.Dövlətin idarəetmə sektorunun digər həlqələrindən daxil olan qrantlara maliyyə-kredit institutları, ictimai fondlar, assosiasiyalar, federasiyalar, komitələr və sair təşkilatlar tərəfindən dövlət üçün əhəmiyyət kəsb edən müxtəlif tipli layihə və proqramların həyata keçirilməsi məqsədi ilə alınmış ödənişlər daxildir.

1.4. Digər gəlirlər

Digər gəlirlər mülkiyyətdən gəlirlərə, mal və xidmətlərin satışından daxilolmalara, cərimə və sanksiyalar üzrə daxilolmalara və Könüllü köçürmələrə bölünür.

1.4.1. Mülkiyyətdən gəlirlər dövlətin mülkiyyəti ilə bağlı olan vergi olmayan gəlirlərdir. Bu gəlirlər faizlərdən, dividentlərdən, dövlət mülkiyyətində olan müəssisələrin mənfəətindən ayırmalardan, pul-şey lotereyaları üzrə daxilolmalardan və icarə haqqından ibarətdir.

1.4.1.1.Faizlərdən gəlirlər dövlət tərəfindən verilmiş depozitlərlə, qiymətli kağızlarla (səhmlərlə), büdcə. ssudaları ilə və dövlət zəmanəti verilmiş kreditlərlə bağlıdır. Faizlərin ödəyiciləri dövlət maliyyə və qeyri-maliyyə təşkilatları, özəl sektora aid təşkilatlar, xarici hökumətlər və digər mənbələr ola bilər.

1.4.1.2.Dividentlərdən gəlirlər dedikdə, dövlətin səhmdar kimi çıxış etdiyi  təşkilatlardan divident formasında əldə etdiyi gəlirlər başa düşülür. Dividentlər dövlət maliyyə və qeyri-maliyyə təşkilatları, özəl sektora aid təşkilatlar, xarici hökumətlər və digər mənbələr tərəfindən ödənilə bilər.

1.4.1.3.Dövlət mülkiyyətində olan müəssisələrin mənfəətindən ayırmalara dövlətin mülkiyyətində olan müəssisələrin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada nəzərdə tutulmuş mənfəətindən ayırmalar aid edilir.

1.4.1.4.Milli Bankın mənfəətindən ayırmalara qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada Milli Bankın nəzərdə tutulmuş mənfəətindən ayırmalar aid edilir.

1.4.1.5.Dövlət Neft Fondundan daxilolmalara qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada Dövlət Neft Fondundan büdcəyə edilən ayırmalar aid edilir.

1.4.1.6.Sığorta təşkilatlarından ayırmalara sığorta təşkilatlarından sığorta polislərinə görə alınmış ehtiyat vəsaitlərindən ayırmalar aid edilir.

1.4.1.7.       İcarə haqqı üzrə daxilolmalara dövlətə və bələdiyyəyə məxsus olan mülkiyyətin icarəyə verilməsindən daxilolmalar aid edilir. Bu halda icarə obyekti kimi daşınmaz əmlak, torpaq və yerin təkində olan mineral ehtiyatlar nəzərdə tutulur. [51]

1.4.2. Mal və xidmətlərin satışından daxilolmalara dövlətə məxsus olan maddi və qeyri-maddi aktivlərin satışı və ya özəlləşdirilməsindən daxilolmalar, büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar və dövlət rüsumu aid edilir. [52]

1.4.2.1. Dövlət əmlakının satışından daxilolmalara dövlətə məxsus olan bina və tikililərin, avadanlıqların, nəqliyyat vasitələrinin, digər əsaslı vəsaitlərin, dövlətə məxsus olan müəssisə və təşkilatların, maddi ehtiyatların, torpağın və qeyri-maddi aktivlərin satışından daxilolmalar aiddir.

Dövlət orqanları tərəfindən müsadirə edilmiş, sahibsiz qalmış və vərəsəlik hüququ əsasında dövlət mülkiyyətinə keçmiş əmlakın və dəfinələrin satışından daxilolmalar müvafiq qanunvericiliklə tənzimlənir.

1.4.2.2. Dövlət rüsumuna dövlət orqanları və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən hakimiyyət səlahiyyətlərinin icrası zamanı göstərilən və hüquqi nəticələrin yaranmasına səbəb olan xidmətlərə və hüquqi hərəkətlərə görə (sənədlərin tərtibi, qeydiyyatı, razılıqların verilməsi və s.) ödənişlər aiddir. Dövlət rüsumu rüsum tutulan əməliyyatların növlərinə görə təsnifatlaşdırılmışdır.[53]

1.4.2.3.Qeyri-kommersiya təşkilatlarının kommersiya fəaliyyətindən gəlirlər dedikdə, büdcədən maliyyələşən təşkilatların göstərdikləri müxtəlif ödənişli xidmətlərə görə daxilolmalar başa düşülür. Dövlət Neft Fondunun və məqsədli büdcə fondlarının gəlirləri də bu kateqoriyaya aid edilir.

1.4.2.4.       Mal və xidmətlərin satışından digər daxilolmalara mal və xidmətlərin satışından büdcəyə daxil edilən bütün digər daxilolmalar aid edilir.

1.4.3. Cərimə və sanksiyalar üzrə daxilolmalara cinayət hüquqpozma və inzibati xətalara, maliyyə, sığorta, vergi, əmək, məşğulluq, işsizlik və torpaq qanunvericiliyinə uyğun olaraq tutulan cərimə və sanksiyalar aid edilir. Yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə cərimələr, sanksiyalar və sair daxilolmalar bu qrupa daxildir.[54]

1.4.4.     Könüllü köçürmələrə (qrantlardan başqa) beynəlxalq təşkilatlar və dövlət idarəetmə orqanları istisna olmaqla, digər hüquqi və fiziki şəxslər, müxtəlif qeyri-dövlət fondları və digər mənbələr tərəfindən bağışlanılmış və Könüllü köçürülmüş vəsaitlər aid edilir. Onlar cari və əsaslı köçürmələrə bölünür. Misal üçün, cari köçürmələrə dövlətə ərzaq və tibbi preparatların verilməsi aid edilə bilər. Əsaslı köçürmələrə isə xəstəxanaların, məktəblərin, muzeylərin, teatrların, mədəniyyət mərkəzlərinin tikilməsi məqsədi ilə köçürülən vəsaitlər, eyni zamanda maddi və qeyri-maddi aktivlərin bağışlanılması aid edilə bilər. Əgər daxil olmuş köçürmənin əsaslı və cari köçürməyə aid edilməsi aydın deyilsə, onda belə köçürmələr cari köçürmələr kimi öz əksini tapmalıdır.

1.4.5.     Kateqoriyalar üzrə ayrılması mümkün olmayan gəlirlərə yuxanda qeyd olunan kateqoriyalara aid edilməsi mümkün olmayan gəlirlər daxildir.

1.4.6.     Büdcələr arasında transfertlərə dövlət büdcəsindən yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün əvəzsiz verilən maliyyə vəsaitləri, dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə, hüquqi şəxslərə qaytarılmaq şərtilə müəyyən müddətə verilmiş vəsaitlərlə bağlı gəlirlər daxildir. [55]


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2004-cü il 6 oktyabr tarixli 149 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

2 nömrəli əlavə

 

 

Büdcə xərclərinin funksional təsnifatı[56]

 

A D L A R I

Bölmə

Köməkçi bölmə

Paraqraf

1

2

3

4

ÜMUMİ DÖVLƏT XİDMƏTLƏRİ

1

0

0

QANUNVERİCİLİK VƏ İCRA HAKİMİYYƏTİ, YERLİ ÖZÜNÜİDARƏETMƏ ORQANLARININ SAXLANILMASI

1

1

0

Qanunvericilik orqanları

1

1

1

Ali və yuxarı icra hakimiyyəti orqanları

1

1

2

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları

1

1

3

Azərbaycan Respublikasının xaricdə olan səfirlik, konsulluq və başqa diplomatik nümayəndəlikləri

1

1

4

Yerli icra hakimiyyəti orqanları

1

1

5

Yerli özünüidarəetmə (bələdiyyə) orqanları və yerli özünüidarəetmə (bələdiyyə) orqanlarının müstəqil idarə və şöbələri

1

!

6

Beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı[57]

1

2

0

Beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatlara

1

2

1

Beynəlxalq ictimai-siyasi təşkilatlara

1

2

2

Digər beynəlxalq fəaliyyət

1

2

2

XARİCİ İQTİSADİ YARDIM

1

3

0

İnkişaf etməkdə olan və keçid dövrünü yaşayan ölkələr

1

3

1

Beynəlxalq təşkilatlar vasitəsi ilə

1

3

2

ELM

1

4

0

Fundamental elm

1

4

1

Ümumdövlət xidmətləri üzrə tətbiqi tədqiqatlar

1

4

2

BAŞQA KATEQORİYALARA AİD EDİLMƏYƏN ÜMUMİ DÖVLƏT XİDMƏTLƏRİ

1

5

0

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərinin keçirilməsi

1

5

1

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərin keçirilməsi

1

5

2

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə seçkilərin keçirilməsi

1

5

3

Azərbaycan Respublikasının bələdiyyə orqanlarına seçkilərin keçirilməsi

1

5

4

Ümumxalq səsverməsinin (referendumıınun) keçirilməsi

1

5

5

Digər seçki tədbirləri

1

5

6

Müxtəlif siyahıyaalınma tədbirlərinin keçirilməsi

1

5

7

Statistika sistemində islahatların aparılması

1

5

8

DÖVLƏT BORCU ÜZRƏ XİDMƏTLƏR

1

6

0

Xarici ölkələrdən alınan kreditlər

1

6

1

Beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatlarından alınan kreditlər

1

6

2

Dövlət istiqrazlarının yerləşdirilməsi

1

6

3

Dövlət daxili uduşlu istiqraz vərəqələri və başqa qiymətli kağızlar üzrə tirajların keçirilməsi və uduşların verilməsi

1

6

4

Azərbaycan Respublikasının Milli Bankından alınmış kreditlər

1

6

5

Səhmdar-kommersiya banklarından alınmış kreditlər

1

6

6

Digər borclar

1

6

7

BÜDCƏLƏR ARASINDA TRANSFERTLƏR

1

7

0

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsi

1

7

1

Yerli (bələdiyyə) büdcələr

1

7

2

MÜDAFİƏ

2

0

0

MÜDAFİƏ QÜVVƏLƏRİ

2

1

0

Ordu və donanma

2

1

1

Mülki müdafiə

2

I

2

Xarici dövlətlərə hərbi yardım

2

!

3

Müdafiə sahəsində digər tədbirlər

2

1

4

MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK

2

2

0

MÜDAFİƏ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK SAHƏSİNDƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR

2

3

0

DİGƏR KATEQORİYALARA AİD EDİLMƏYƏNLƏR

2

4

0

MƏHKƏMƏ HAKİMİYYƏTİ, HÜQUQ MÜHAFİZƏ VƏ PROKURORLUQ

3

0

0

MƏHKƏMƏ HAKİMİYYƏTİ

3

1

0

Məhkəmə hakimiyyəti

3

1

1

Sair tədbirlər

3

1

2

HÜQUQ MÜHAFİZƏ

3

2

0

Hüquq mühafizə

3

2

1

Yanğın  təhlükəsizliyi

3

2

2

Sair tədbirlər

3

2

3

PROKURORLUQ

3

3

0

Prokurorluq

3

3

1

Sair tədbirlər

3

3

2

MƏHKƏMƏ HAKİMİYYƏTİ, HÜQUQ MÜHAFİZƏ VƏ PROKURORLUQ SAHƏSİNDƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR

3

4

0

DİGƏR KATEQORİYALARA AİD EDİLMƏYƏN XİDMƏTLƏR

3

5

0

TƏHSİL

4

0

0

MƏKTƏBƏQƏDƏR VƏ İBTİDAİ TƏHSİL

4

1

0

Məktəbəqədər təhsil

4

1

1

İbtidai təhsil

4

1

2

NATAMAM VƏ ORTA TƏHSİL

4

2

0

Natamam təhsil

4

2

1

Orta təhsil

4

2

2

İNTERNAT VƏ XÜSUSİ MƏKTƏBLƏR

4

3

0

İnternatlar

4

3

1

Xüsusi rejimli internatlar

4

3

2

Xüsusi məktəblər

4

3

3

TEXNİKİ-PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ VƏ LİSEYLƏR

4

4

0

Texniki-peşə məktəbləri

4

4

1

Liseylər

4

4

2

Xüsusi texniki-peşə məktəbləri və liseylər

4

4

3

ALİ TƏHSİL[58]

4

5

0

Ali təhsilin birinci səviyyəsi

4

5

1

Ali təhsilin ikinci səviyyəsi

4

5

2

TƏHSİL SAHƏSİNDƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR

4

6

0

TƏHSİL SAHƏSİNDƏ DİGƏR XİDMƏTLƏR

4

7

0

SƏHİYYƏ

5

0

0

POLİKLİNİKALAR VƏ AMBULATORİYALAR

5

1

0

Ümumi təyinatlı tibbi xidmət

5

1

1

Xüsusiləşdirilmiş tibbi xidmət

5

1

2

Stomatoloji xidmət

5

1

3

Paratibbi xidmət

5

1

4

XƏSTƏXANALAR

5

2

0

Ümumi təyinatlı xəstəxanalar

5

2

1

Xüsusiləşdirilmiş xəstəxanalar

5

2

2

Tibb mərkəzləri

5

2

3

Bərpa-müalicə sanatoriyaları

5

2

4

SƏHİYYƏ SAHƏSİNDƏ DİGƏR XİDMƏTLƏR

5

3

0

Qanköçürmə

5

3

1

Diaqnostika və profilaktika tədbirləri

5

3

2

Digər tədbirlər

5

3

3

TİBBİ AVADANLIQ VƏ MƏMULATLAR

5

4

0

Əczaçılıq məhsulları

5

4

1

Digər tibbi məmulatlar

5

4

2

Müalicə ilə bağlı avadanlıq və aparatlar

5

4

3

SƏHİYYƏ SAHƏSİNDƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR

5

5

0

SƏHİYYƏ SAHƏSİNƏ AİD EDİLƏN DİGƏR XİDMƏTLƏR

5

6

0

SOSİAL MÜDAFİƏ VƏ SOSİAL TƏMİNAT

6

0

0

SOSİAL MÜDAFİƏ

6

1

0

Xəstəliklər

6

1

1

Əmək qabiliyyətinin itirilməsi

6

1

2

Qocalıq

6

1

3

Qəyyumluq

6

1

4

Ailə və uşaqların sosial müdafiəsi

6

1

5

Digər sosial müdafiə tədbirləri

6

1

6

SOSİAL TƏMİNAT

6

2

0

İşsizlik

6

2

1

Ev təsərrüfatları

6

2

2

Digər sosial təminat tədbirləri

6

2

3

SOSİAL MÜDAFİƏ VƏ SOSİAL TƏMİNAT SAHƏLƏRİ ÜZRƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR

6

3

0

MƏDƏNİYYƏT, İNCƏSƏNƏT, İNFORMASİYA, BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ DİGƏR KATEQORİYALARA AİD EDİLMƏYƏN SAHƏDƏ FƏALİYYƏT

7

0

0

MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏT

7

1

0

Kitabxanalar

7

1

1

Muzey və sərgilər

7

1

2

Saraylar və mədəniyyət evləri, klublar və başqa tədbirlər

7

1

3

Teatr, filarmoniya, musiqi kollektivləri, ansambllar və incəsənət üzrə sair tədbirlər

7

1

4

Mədəniyyət və incəsənət sahəsində digər müəssisələr və mədəni tədbirlər

7

1

5

RADİO, TELEVİZİYA VƏ NƏŞRİYYAT

7

2

0

Radio və televiziya

7

2

1

Nəşriyyatlar

7

2

2

Radio, televiziya və nəşriyyat sahələri üzrə digər tədbirlər

7

2

3

BƏDƏN TƏRBİYƏSİ, GƏNCLƏR SİYASƏTİ VƏ TURİZM

7

3

0

Bədən tərbiyəsi və idmanın təşkili

7

3

1

Gənclər siyasəti

7

3

2

Bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm üzrə digər tədbirlər

7

3

3

DİGƏR KATEQORİYALARA AİD EDİLMƏYƏN FƏALİYYƏT

7

4

0

Yaradıcı ittifaqlar və cəmiyyətlər

7

4

1

Dini tədbirlər

7

4

2

Sair tədbirlər

7

4

3

MƏDƏNİYYƏT, İNCƏSƏNƏT, İNFORMASİYA, BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ DİGƏR KATEQORİYALARA AİD EDİLMƏYƏN SAHƏDƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR

7

5

0

MƏNZİL VƏ KOMMUNAL TƏSƏRRÜFATI

8

0

0

MƏNZİL TƏSƏRRÜFATI

8

1

0

Mənzil

8

1

1

Mənzillə bağlı digər tədbirlər

8

1

2

KOMMUNAL TƏSƏRRÜFATI

8

2

0

Kommunal

8

2

1

Abadlaşdırma, tullantıların yığılması və təmizlənməsi

8

2

2

İstilik

8

2

3

Çirkab suların yığılması və təmizlənməsi

8

2

4

Küçələrin işıqlandırılması

8

2

5

SU TƏSƏRRÜFATI

8

3

0

MƏNZİL VƏ KOMMUNAL TƏSƏRRÜFATI SAHƏSİNDƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR

8

4

0

MƏNZİL VƏ KOMMUNAL TƏSƏRRÜFATI İLƏ BAĞLI DİGƏR XİDMƏTLƏR

8

5

0

YANACAQ VƏ ENERJİ

9

0

0

YANACAQ KOMPLEKSİ

9

1

0

Kömür və bərk minerallar

9

1

1

Neft və təbii qaz

9

1

2

Nüvə yanacağı

9

1

3

Yanacağın digər növləri

9

1

4

ENERJİ KOMPLEKSİ

9

2

0

Elektrik enerjisi

9

2

1

Digər enerjilər

9

2

2

YANACAQ VƏ ENERJİ KOMPLEKSİ SAHƏSİ ÜZRƏ TƏCRÜBƏ VƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR

9

3

0

KƏND TƏSƏRRÜFATI, MEŞƏ TƏSƏRRÜFATI, BALIQÇILIQ, OVÇULUQ VƏ ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ

10

0

0

KƏND TƏSƏRRÜFATI

10

1

0

Kənd təsərrüfatı tədbirləri

10

1

1

Kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərinin sabitləşdirilməsi

10

1

2

Meliorasiya

10

I

3

Baytarlıq

10

1

4

Kənd təsərrüfatı ilə bağlı digər tədbirlər

10

1

5

MEŞƏ TƏSƏRRÜFATI

10

2

0

Meşə ehtiyatlarının saxlanılması

10

2

1

Meşələrin bərpası

10

2

2

Meşə təsərrüfatı üzrə digər tədbirlər

10

2

3

BALIQÇILIQ VƏ OVÇULUQ

10

3

0

Balıqartırma və balıq mühafizəsi

10

3

1

Ovçuluq və vəhşi heyvanların qorunması

10

3

2

Balıqçılıq və ovçuluq tədbirləri ilə bağlı digər tədbirlər

10

3

3

ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ

10

4

0

Ətraf mühitin və təbiətin çirkləndirilməsi ilə mübarizə

10

4

1

Bioloji zənginliyin qorunması və landşaftın mühafizəsi

10

4

2

Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsinə aid edilən digər xidmətlər

10

4

3

HİDROMETEOROLOGİYA TƏDBİRLƏRİ

10

5

0

KƏND TƏSƏRRÜFATI, MEŞƏ TƏSƏRRÜFATI, BALIQÇILIQ VƏ OVÇULUQ SAHƏLƏRİ ÜZRƏ TƏCRÜBƏ VƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR

10

6

0

ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ SAHƏSİ ÜZRƏ TƏCRÜBƏ VƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR

10

7

0

SƏNAYE, TİKİNTİ VƏ FAYDALI QAZINTILAR

11

0

0

SƏNAYE

11

1

0

Emal sənayesi

11

1

1

Sair sənaye müəssisələri

11

1

2

TİKİNTİ

11

2

0

Tikinti

11

2

1

Sair tikinti

11

2

2

FAYDALI QAZINTILAR

11

3

0

Mineral yanacaq istisna olmaqla, mineral ehtiyatların hasilatı

11

3

1

Sair faydalı qazıntılar

11

3

2

GEODEZİYA VƏ XƏRİTƏÇƏKMƏ

11

4

0

TƏCRÜBƏ VƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR

11

5

0

Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar sahələri üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar

11

5

1

Digər təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar

11

5

2

NƏQLİYYAT VƏ RABİTƏ

12

0

0

NƏQLİYYAT

12

1

0

Avtomobil yolları və avtomobil nəqliyyatı

12

1

1

Su nəqliyyatı

12

1

2

Dəmir yolu nəqliyyatı

12

1

3

Hava nəqliyyatı

12

1

4

Boru kəməri nəqliyyatı və digər nəqliyyat sistemləri

12

1

5

RABİTƏ

12

2

0

NƏQLİYYAT VƏ RABİTƏ SAHƏLƏRİ ÜZRƏ TƏCRÜBƏ VƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR

12

3

0

İQTİSADİ FƏALİYYƏT

13

0

0

İQTİSADİ VƏ KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİ

13

1

0

Ümumi iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti

13

1

1

Digər fəaliyyət

13

1

2

İQTİSADİ FƏALİYYƏTİN DİGƏR SAHƏLƏRİ

13

2

0

Topdan və pərakəndə ticarət

13

2

1

İctimai iaşə

13

2

2

Digər iqtisadi fəaliyyət

13

2

3

ÇOXSAHƏLİ İNKİŞAF LAYİHƏLƏRİ

13

3

0

Özəlləşdirmə ilə bağlı informasiya təminatının təşkili, müəssisələrin özəlləşdirmə qabağı sağlamlaşdırılması

13

3

1

Özəlləşdirmə ilə bağlı digər fəaliyyət

13

3

2

İQTİSADİ FƏALİYYƏT SAHƏLƏRİ ÜZRƏ TƏCRÜBƏ VƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR

13

4

0

ƏSAS BÖLMƏLƏRƏ AİD EDİLMƏYƏN XİDMƏTLƏR

14

0

0

EHTİYAT FONDLARI

14

1

0

MƏQSƏDLİ BÜDCƏ FONDLARI

14

2

0

 

 

Büdcə xərclərinin funksional təsnifatına

ƏLAVƏ

 

Büdcə xərclərinin funksional təsnifatı büdcə sisteminə daxil olan büdcələrin funksiyalar üzrə xərclərinin qruplaşmasından ibarətdir. Funksional təsnifat bölmə, köməkçi bölmə və paraqraf səviyyəsində nəzərdə tutulmaqla birinci rəqəmi bölməni, ikinci rəqəmi köməkçi bölməni, üçüncü rəqəmi isə paraqrafı göstərir.

 

Funksional təsnifatın bölmə, köməkçi bölmə və paraqrafları

 

1.0.0. "ÜMUMİ DÖVLƏT XİDMƏTLƏRİ" bölməsi "1.1.0. Qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanları", "1.2.0. Beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı", "1.3.0. Xarici iqtisadi yardım", "1.4.0. Elm", "1.5.0. Başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidmətləri", "1.6.0. Dövlət borcu üzrə xidmətlər" və "1.7.0. Büdcələr arasında transfertlər" köməkçi bölmələrindən ibarətdir.

1.1.0.   "Qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanlarının saxlanılması" köməkçi bölməsi "1.1.1. Qanunvericilik orqanları", "1.1.2. Ali və yuxarı icra hakimiyyəti orqanları", "1.1.3. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları", "1.1.4. Azərbaycan Respublikasının xaricdə olan səfirlik, konsulluq başqa diplomatik nümayəndəliklərinin saxlanılması", "1.1.5. Yerli icra hakimiyyəti orqanları" və 1.1.6. “Yerli özünüidarəetmə (bələdiyyə) orqanları” sözləri ilə əvəz edilsin və “1.1.7. Digər mərkəzi təşkilatların saxlanılması[59]

1.1.1."Qanunvericilik orqanları" paraqrafına Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin saxlanılması xərcləri daxildir.

1.1.2.      "Ali və yuxarı icra hakimiyyəti orqanları" paraqrafına ali və yuxarı icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri daxildir.

1.1.3."Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları" paraqrafına mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması və həmin orqanlar tərəfindən göstərilən xidmətlər üzrə xərclər daxildir. Həmçinin mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən öz sahələrindəki vəziyyət haqqında məlumatların yığılması, onların yoxlanılması, idarə edilməsi və ya onlara yardım edilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

1.1.4."Azərbaycan Respublikasının xaricdə olan səfirlik, konsulluq və başqa  diplomatik nümayəndəliklərinin  saxlanılması"  paraqrafına  xarici münasibət və siyasət sahələrində fəaliyyətin təşkili və onun operativ idarə olunmasını həyata keçirən xaricdəki səfirlik konsulluq və başqa diplomatik nümayəndəliklərin saxlanılması, xaricdə yerləşən informasiya və mədəniyyət nümayəndəliklərinin, kitabxanaların saxlanılması xərcləri daxildir.

1.1.5."Yerli icra hakimiyyəti orqanları" paraqrafına yerli icra hakimiyyəti orqanlarının və onların müstəqil idarə və şöbələrinin saxlanılması xərcləri daxildir. [60]

1.1.6."Yerli özünüidarəetmə (bələdiyyə) orqanları və yerli özünüidarəetmə (bələdiyyə) orqanlarının müstəqil idarə və şöbələri" paraqrafına yerli özünüidarəetmə (bələdiyyə) orqanlarının və onların müstəqil idarə və şöbələrinin saxlanılması xərcləri daxildir.

1.1.7. “Digər mərkəzi təşkilatların saxlanılması” paraqrafına digər mərkəzi təşkilatların saxlanılması və həmin təşkilatlar tərəfindən göstərilən xidmətlər üzrə xərclər daxildir. Həmçinin digər mərkəzi təşkilatlar tərəfindən öz sahələrindəki vəziyyət haqqında məlumatların yığılması, onların yoxlanılması, idarə edilməsi və ya onlara yardım edilməsi ilə bağlı xərclər daxildir. [61]

1.2.0. “Beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı” köməkçi bölməsi “1.2.1. Beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatlara”, “1.2.2. Beynəlxalq ictimai-siyasi təşkilatlara” və  “1.2.3. “Digər beynəlxalq fəaliyyət” paraqrafından ibarətdir və Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı xərcləri bu paraqrafların xərclərinə daxildir.[62]

1.3.0."Xarici iqtisadi yardım" köməkçi bölməsinə xarici dövlətlərə iqtisadi və texniki yardımla bağlı xərclər daxildir. Bu köməkçi bölmə "1.3.1. inkişaf etməkdə olan və keçid dövrünü yaşayan ölkələr" və "1.3.2. Beynəlxalq təşkilatların vasitəsi ilə" paraqraflarından ibarətdir.

1.3.1."İnkişaf etməkdə olan və keçid dövrünü yaşayan ölkələr" paraqrafına inkişaf etməkdə olan və keçid dövrünü yaşayan ölkələrə iqtisadi yardım göstərən təşkilatların idarə olunması, xarici dövlətlərin hökumətlərində akkreditə olunmuş iqtisadi yardım üzrə missiyaların idarə olunması və onlara texniki kömək göstərilməsi ilə bağlı proqramların idarə olunması, əvəzsiz şəkildə verilən iqtisadi yardımlarla bağlı xərclər daxildir,

1.3.2."Beynəlxalq təşkilatların vasitəsi ilə" paraqrafına beynəlxalq təşkilatların vasitəsi ilə göstərilən iqtisadi yardımla bağlı məsələlərə rəhbərlik, beynəlxalq, regional və sair təşkilatların iqtisadi inkişaf fondlarına maliyyə və maddi formada göstərilən ödənişlər üzrə xərclər daxildir.

1.4.0. "Elm" köməkçi bölməsinə fundamental elmi tədqiqatlarla və ümumi dövlət xidmətləri ilə məşğul olan dövlət orqanlarında elmi tədqiqat təşkilatları tərəfindən həyata keçirilən işlər və onların saxlanılması üzrə xərclər daxildir. Bu köməkçi bölmə "1.4.1. Fundamental elm" və "1.4.2. Ümumdövlət xidmətləri üzrə tətbiqi tədqiqatlar" paraqraflarından ibarətdir.

1.4.1. "Fundamental elm" paraqrafına fundamental elmi tədqiqatlarla məşğul olan təşkilatlara rəhbərlik və onların idarə edilməsi, qeyri-dövlət elmi tədqiqat təşkilatları tərəfindən həyata keçirilən fundamental tədqiqatlara yardım üzrə xərclər daxildir.

1.4.2. "Ümumi dövlət xidmətləri üzrə tətbiqi tədqiqatlar" paraqrafına konkret funksiyalara aid edilməyən elmi təşkilatların saxlanılması, idarə edilməsi, konkret praktiki məqsədlərə nail olmaq üçün yeni biliklərin əldə edilməsi ilə bağlı xərclər, elmi tədqiqatlar və praktiki təcrübə nəticəsində əldə olunmuş biliklərin istifadəsi ilə bağlı yeni materialların alınması, qurğuların yaradılması, yeni proseslərin, sistemlərin və xidmətlərin tətbiqi və təkmilləşdirilməsi ilə bağlı xərclər, qeyri-dövlət elmi tədqiqat təşkilatları tərəfindən həyata keçirilən ümumi təyinatlı dövlət xidmətləri ilə əlaqədar tətbiqi və təcrübi tədqiqatlara yardımların verilməsi xərcləri daxildir. Həmçinin bu paraqrafa arxiv idarələrinin saxlanılması xərcləri daxildir. [63]

1.5.0. "Başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidmətləri" köməkçi bölməsinə ölkədə seçicilərin qeydiyyatı, seçkilərin, referendumların və digər seçkilərin keçirilməsi, respublika miqyaslı siyahıyaalınma və statistika sistemində islahatların aparılması xərcləri daxildir. Bu köməkçi bölmə "1.5.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərinin keçirilməsi", "1.5.2. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərin keçirilməsi", "1.5.3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə seçkilərin keçirilməsi", "1.5.4. Azərbaycan Respublikasının bələdiyyə orqanlarına seçkilərin keçirilməsi", "1.5.5. Ümumxalq səsverməsinin (referendumunun) keçirilməsi", "1.5.6. Digər seçki ilə bağlı tədbirlərin keçirilməsi", "1.5.7. Müxtəlif siyahıyaalınma tədbirlərinin keçirilməsi" və "1.5.8. Statistika sistemində islahatların aparılması" paraqraflarından ibarətdir.

1.6.0. "Dövlət borcu üzrə xidmətlər" köməkçi bölməsinə xarici ölkələrdən və beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatlarından alınmış kreditlərə xidmətlə əlaqədar və dövlət istiqrazlarının zəmanətləri və ya onların yerləşdirilməsi, Milli Bankdan və digər səhmdar kommersiya banklarından alınmış kreditlərlə əlaqədar faizlərin ödənilməsi ilə bağlı xərclər daxildir. Bu köməkçi bölmə "1.6.1. Xarici ölkələrdən alınan kreditlər", "1.6.2. Beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatlarından alınan kreditlər", "1.6.3. Dövlət istiqrazlarının yerləşdirilməsi "1.6.4. Dövlət daxili uduşlu istiqraz vərəqələri və başqa qiymətli kağızlar üzrə tirajların keçirilməsi və uduşların verilməsi", "1.6.5. Azərbaycan Respublikası Milli Bankından alınmış kreditlər", "1.6.6. Səhmdar kommersiya banklarından alınmış kreditlər" və "1.6.7. Digər borclar" paraqraflarından ibarətdir.

1.7.0. "Büdcələr arasında transfertlər" köməkçi bölməsinə müxtəlif səviyyəli büdcələr arasında (Dövlət büdcəsi, Naxçıvan MR-in büdcəsi və yerli (bələdiyyə) büdcələri) ümumi xarakter daşıyan və konkret funksiyaya aid edilməyən transfertlərlə bağlı xərclər daxildir. Bu köməkçi bölmə "1.7.1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsi" "1.7.2. Yerli (bələdiyyə) büdcələr" və 1.7.3. Büdcələrarası digər transfertlər paraqraflarından ibarətdir. [64]

1.7.3. Büdcələrarası digər transfertlər

2.0.0. "MÜDAFİƏ" bölməsi "2.1.0. Müdafiə qüvvələri", "2.2.0. Milli təhlükəsizlik", "2.3.0. Müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar" və "2.4.0. Digər kateqoriyalara aid edilməyənlər" köməkçi bölmələrindən ibarətdir.

2.1.0. "Müdafiə qüvvələri" köməkçi bölməsinə silahlı qüvvələr, müdafiə sahəsində məsələlərə və xidmətlərə rəhbərlik, quru, dəniz, hava hücumlarından müdafiə qüvvələrinin idarə edilməsi, mühəndis və nəqliyyat qoşunlarının, rabitə qoşunlarının, hərbi kadr xidmətinin və digər qeyri-nizami xidmətlərin, ehtiyatda olanların və müdafiə məqsədli köməkçi qüvvələrin idarə edilməsi və ya onlara kömək göstərilməsi, həmçinin xaricdə olan hərbi attaşelərin aparatlarının və səhra hospitallarının saxlanılması ilə bağlı xərclər, həmçinin xarici dövlətlərə hərbi yardımların göstərilməsi, mülki müdafiə məsələləri ilə bağlı xidmətlər daxildir. Bu köməkçi bölmə "2.1.1. Ordu və donanma", "2.1.2. Mülki müdafiə", "2.1.3. Xarici dövlətlərə hərbi yardım" və "2.1.4. Müdafiə sahəsində digər tədbirlər" paraqraflarından ibarətdir.

2.1.1. "Ordu  donanma" paraqrafına silahlı qüvvələr, müdafiə sahəsində məsələlər və xidmətlərə rəhbərlik, quru, dəniz, hava hücumlarından müdafiə qüvvələrinin idarə edilməsi, mühəndis və nəqliyyat qoşunlarının, rabitə qoşunlarının, hərbi kadr xidmətinin və digər qeyri-nizami xidmətlərin, ehtiyatda olanların və müdafiə məqsədli köməkçi qüvvələrin idarə edilməsi və ya onlara kömək göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

2.1.2. "Mülki müdafiə" paraqrafına mülki müdafiə məsələləri və bununla bağlı xidmətlərə rəhbərlik, müxtəlif şəraitdə hərəkət planlarının işlənib hazırlanması, mülki idarələrin və əhalinin cəlb edilməsi ilə təlimlərin keçirilməsi, mülki müdafiə qüvvələrinin idarə edilməsi və ya onlara kömək göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

2.1.3. "Xarici dövlətlərə hərbi yardım" paraqrafına hərbi yardım məsələlərinə rəhbərlik və xarici dövlətlərin hökumətləri yanında akkreditə olunmuş və ya beynəlxalq hərbi təşkilatlara və ya ittifaqlara verilmiş, hərbi yardım göstərilməsi üzrə xidmətlərin idarə edilməsi, kreditlər (onlara görə tutulan faizlərdən asılı olmayaraq) şəklində hərbi yardım və ya qaytarılmaq şərti ilə avadanlıqların borc verilməsi, hərbi kontingentlərin verilməsi də daxil olmaqla, sülhün qorunması üzrə beynəlxalq qüvvələrin saxlanmasında iştirakla bağlı xərclər daxildir.

2.1.4. "Müdafiə sahəsində digər tədbirlər" paraqrafına müdafiə sahəsində ümumi siyasətin və proqramların hazırlanması, onlara rəhbərliyin edilməsi, əlaqələndirilməsi və onların həyata keçirilməsinə nəzarət, müdafiə sahəsində qanunlara əməl olunmasının təmin edilməsi, müdafiə məsələləri üzrə ümumi xarakterli məlumatların hazırlanması, yığılması, yayılması və bağlı xidmətlər üzrə xərclər daxildir.

2.2.0. "Milli təhlükəsizlik" köməkçi bölməsinə milli təhlükəsizlik qüvvələrinə rəhbərlik və onun idarə olunması, kadr siyasəti və saxlanılması ilə bağlı xərclər daxildir.

2.3.0. "Müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar" köməkçi bölməsinə müdafiə və milli təhlükəsizliklə əlaqədar tətbiqi tədqiqatları və təcrübi işləri həyata keçirən təşkilatlara rəhbərlik və onların idarə edilməsi, elmi tədqiqat institutları tərəfindən həyata keçirilən müdafiə və milli təhlükəsizliklə əlaqədar tətbiqi tədqiqatların və təcrübi işlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

2.4.0. "Digər kateqoriyalara aid edilməyənlər" köməkçi bölməsinə "Müdafiə" bölməsinə daxil edilmiş paraqraflarda öz əksini tapmayan digər xidmətlərlə bağlı xərclər daxildir.

3.0.0. "MƏHKƏMƏ HAKİMİYYƏTİ, HÜQUQ MÜHAFİZƏ VƏ PROKURORLUQ" bölməsi "3.1.0. Məhkəmə hakimiyyəti", "3.2.0. Hüquq mühafizə", "3.3.0. Prokurorluq", "3.4.0. Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq sahəsində tətbiqi tədqiqatlar" və "3.5.0. Digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər" köməkçi bölmələrindən ibarətdir.

3.1.0. "Məhkəmə hakimiyyəti" köməkçi bölməsinə məhkəmə orqanlarının saxlanılması, məhkəmələrin qərarı ilə cərimələrin alınması və məhkəmə qərarlarının yerinə yetirilməsi, ona kömək göstərilməsi, vaxtından əvvəl şərti olaraq azadlığa buraxılma və şərti mühakimə sistemlərinin idarə edilməsi, mülki və cinayət məhkəmələrinə və məhkəmə sisteminə rəhbərlik və onun idarə edilməsi, tribunal və ombudsmanların saxlanılması və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarında sair tədbirlər, həmçinin hökumət tərəfindən maliyyələş-dirilən və təchiz olunan, eyni zamanda hökumətin və ya başqa orqanların adından hüquqi yardım və məsləhətlə bağlı göstərilən xidmətlər üzrə xərclər daxildir. Bu köməkçi bölmə "3.1.1. Məhkəmə hakimiyyəti" və "3.1.2. Sair tədbirlər" paraqraflarından ibarətdir.

3.2.0. "Hüquq mühafizə" köməkçi bölmə "3.2.1. Hüquq mühafizə", "3.2.2. Yanğın təhlükəsizliyi" və "3.2.3. Sair tədbirlər" paraqraflarından ibarətdir.[65]

3.2.1. "Hüquq mühafizə" paraqrafına xarici vətəndaşların qeydiyyatı, mühacirlərə işçi və yol sənədlərinin verilməsi, məhbuslarla əlaqədar sənədləşdirmə və statistik məlumatların aparılması və yığılması, yol hərəkətinin nizamlanması və ona nəzarət, polis qüvvələri tərəfindən qaçaqmalçılıq fəaliyyətinin qarşısının alınması, dənizdə və çaylarda balıq ovuna nəzarət də daxil edilməklə, polisin fəaliyyətinin təşkili, yol hərəkətinin təşkili, idarə edilməsi, nizami və köməkçi polis qüvvələrinin, liman, sərhəd və sahil mühafizəsinin və digər xüsusi polis qüvvələrinin idarə edilməsi, kriminalistika laboratoriyalarının, polis üçün kadr hazırlığı proqramlarının idarə edilməsi və onlara yardımların göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

3.2.2. "Yanğın təhlükəsizliyi" paraqrafına yanğınla mübarizə və onun qarşısının alınması üzrə fəaliyyət və bu xidmətə rəhbərlik, nizami və köməkçi yanğınsöndürmə dəstələrinin, yanğınla mübarizə və yanğının qarşısının alınması üzrə digər xidmətlərin idarə edilməsi, yanğınla mübarizə və onun qarşısının alınması üzrə kadr hazırlığı proqramlarının idarə edilməsi və onlara yardımın göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

3.2.3. "Sair tədbirlər" paraqrafına dağlarda xilasetmə xidməti, çimərliklərə nəzarət xidməti, su basmış ərazilərdən əhalinin köçürülməsi və sair bu kimi mülki əhalinin qorunması xidmətləri ilə bağlı xərclər daxildir.

3.3.0. "Prokurorluq" köməkçi bölməsinə prokurorluq sisteminin işinin təşkili, idarə edilməsi, saxlanılması və sair tədbirlərin xərcləri daxildir. Bu köməkçi bölmə "3.3.1. Prokurorluq" və "3.3.2. Sair tədbirlər" paraqraflarından ibarətdir.

3.4.0. "Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq sahə-sində tətbiqi tədqiqatlar" köməkçi bölməsinə məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq sahəsində tətbiqi tədqiqatlar və təcrübə işlərini hə-yata keçirən müəssisələrə rəhbərlik və onların idarə edilməsi, elmi tədqiqat institutları tərəfindən həyata keçirilən tətbiqi tədqiqatların və təcrübi işlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

3.5.0. "Digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər" köməkçi bölmə-sinə "məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq orqanları" bölməsinə daxil edilmiş paraqraflarda öz əksini tapmayan digər xidmətlər üzrə xərclər daxildir.

4.0.0. "TƏHSİL" bölməsi dövlət tərəfindən təhsilə, fərdi və kollektiv əsaslarla şagird və tələbələrə göstərilən xidmətlərə çəkilən xərcləri özündə birləşdirir. Təhsil sahəsində kollektiv xidmətlər, dövlət siyasətinin müəyyənləşdirilməsi və müvafiq proqramların işlənib  hazırlanması, təhsil müəssisələrinin fəaliyyətlərinin tənzimlənməsi, təhsil sahəsində fəaliyyətlə və göstərilən xidmətlərlə əlaqədar təcrübə və əsaslı tədqiqatlarla bağlı görülən işlər bu bölmənin xərclərinə daxildir. Bu bölmə "4.1.0. Məktəbəqədər və ibtidai təhsil", "4.2.0. Natamam və orta təhsil", "4.3.0. İnternat və xüsusi məktəblər", 18. - 5201

"4.4.0. Texniki-peşə məktəbləri və liseylər", "4.5.0. Ali təhsil", "4.6.0. Təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar" və "4.7.0. Təhsil sahəsində digər xidmətlər" köməkçi bölmələrindən ibarətdir.

4.1.0. "Məktəbəqədər və ibtidai təhsil" köməkçi bölməsi "4.1.1. Məktəbəqədər təhsil" və "4.1.2. İbtidai təhsil" paraqraflarından ibarətdir.

4.1.1. "Məktəbəqədər təhsil" paraqrafına məktəbəqədər (uşaq bağçaları) təhsilin təmin edilməsi, məktəbəqədər təhsili təmin edən məktəblərin və digər təhsil müəssisələrinin saxlanılması və onlara kömək göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

4.1.2. "İbtidai təhsil" paraqrafına ibtidai təhsilin (1-4-cü siniflər) təmin edilməsi, ibtidai təhsili təmin edən məktəblərin və digər təhsil müəssisələrinin saxlanılması və onlara kömək göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

4.2.0."Natamam və orta təhsil" köməkçi bölməsi "4.2.1. Natamam təhsil" və "4.2.2. Orta təhsil" paraqraflarından ibarətdir.

4.2.1."Natamam təhsil" paraqrafına natamam orta təhsilin (5-9-cu siniflər) təmin edilməsi, natamam orta təhsili təmin edən məktəblərin və digər təhsil müəssisələrinin saxlanılması və onlara köməklik göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

4.2.2."Orta təhsil" paraqrafına orta təhsilin (10-11-ci siniflər) təmin edilməsi, orta təhsili təmin edən məktəblərin və digər təhsil müəssisələrinin saxlanılması və onlara kömək göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

4.3.0."İnternat və xüsusi məktəblər" köməkçi bölməsi "4.3.1. İnternatlar", "4.3.2. Xüsusi rejimli internatlar" və "4.3.3. Xüsusi məktəblər" paraqraflarından ibarətdir.

4.3.1."İnternatlar" paraqrafına bütün tiplərdən olan (xüsusi rejimli və idman təmayüllü internat məktəblərindən başqa) internat məktəblərinin saxlanılması və onlara kömək göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

4.3.2."Xüsusi rejimli internatlar" paraqrafına lal-kar, kor, poliomielit keçirmiş, zəif görən, eləcə də zehni və fiziki inkişafında fiziki və başqa qüsurları olan uşaqlar üçün internat məktəblərinin saxlanılması və onlara kömək göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

4.3.3."Xüsusi məktəblər" paraqrafına xüsusi tərbiyə edilmə şəraitinə ehtiyacı olan uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi məktəblərin saxlanılması və onlara kömək göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

4.4.0."Texniki-peşə məktəbləri  liseylər" köməkçi bölməsi "4.4.1. Texniki-peşə məktəbləri", "4.4.2. Liseylər" və "4.4.3. Xüsusi texniki-peşə məktəbləri və liseylər" və 4.4.4. Orta-ixtisas təhsili paraqraflarından ibarətdir.  [66]

4.4.1."Texniki-peşə məktəbləri" paraqrafına texniki-peşə məktəblərində təhsilin təmin edilməsi və onlara kömək göstərilməsi, texniki-peşə məktəblərində

4.4.2.məktəbdənkənar təhsilin təmin edilməsi, texniki-peşə məktəblərində təhsili təmin edən proqramların alınması və təqaüdlərin verilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

4.4.3."Liseylər" paraqrafına liseylərdə təhsilin təmin edilməsi və onlara kömək göstərilməsi, liseylərdə məktəbdənkənar təhsilin təmin edilməsi, liseylərdə təhsili təmin edən proqramların alınması və təqaüdlərin verilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

4.4.3. "Xüsusi texniki-peşə məktəbləri və liseylər" paraqrafına həddi-büluğa çatmamış uşaqlar üçün tərbiyə müəssisələri əsasında təşkil edilmiş və şagirdlərin maddi təminatı müəyyən olunmuş normalar üzrə aparılan xüsusi texniki-peşə məktəbləri və liseyləri, həmçinin islah-əmək müəssisələrinin bazasına yaradılan texniki-peşə məktəbləri və liseylərinin inzibati və müəllim (ustalar daxil edilir) heyətinin saxlanılması və başqa tədrislə bağlı xərclər daxildir.

4.4.4. “Orta-ixtisas təhsili” paraqrafına texnikum, pedaqoji, musiqi, xoreoqrafiya, rəssamlıq, tibb, olimpiya ehtiyatı və sair məktəblər tərəfindən təhsilin təmin edilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

4.5.0."Ali təhsil" köməkçi bölməsi "4.5.1. Ali təhsilin birinci səviyyəsi" "4.5.2. Ali təhsilin ikinci səviyyəsi" və 4.5.3. İxtisasartırma institutları paraqraflarından ibarətdir. [67]

4.5.1."Ali təhsilin birinci səviyyəsi" paraqrafına Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat səviyyəsində və baza ali tibb təhsilində dövlət sifarişi ilə adambaşına maliyyələşdirmə prinsipi əsasında kadr hazırlığının təmin edilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

4.5.2."Ali təhsilin ikinci səviyyəsi" paraqrafına Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrinin magistratura səviyyəsində və rezidenturasında dövlət sifarişi ilə adambaşına maliyyələşdirmə prinsipi əsasında kadr hazırlığının təmin edilməsi ilə bağlı xərclər daxildir [68]

4.5.3. İxtisasartırma institutları paraqrafına bütün ixtisaslar üzrə kadrların hazırlanması, yenidən hazırlanması və ixtisasartırma institutlarının saxlanılması ilə bağlı xərclər daxildir.

4.6.0. "Təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar" köməkçi bölməsinə təhsilə aid edilən təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar üzrə işləri həyata keçirən təşkilat-ların idarə edilməsi, elmi tədqiqat institutları tərəfindən təhsil sahəsində hə-yata keçirilən təcrübə və tətbiqi tədqiqat işlərinə kömək göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

4.7.0. "Təhsil sahəsində digər xidmətlər" köməkçi bölməsinə təhsil sahəsində digər xidmətlər, əsasən aldıqları təhsildən asılı olmayaraq, təhsil alanlara göstərilən nəqliyyat, qidalanma, yaşayış, tibbi, stomatoloji və digər köməkçi xidmətlərlə bağlı xərclər və "Təhsil" bölməsində öz əksini tapmayan digər xərclər daxildir.

5.0.0. "SƏHİYYƏ" bölməsi xəstəxanaların, klinikaların, tibb məntəqələrinin və sair tibbi personal üçün standartların işlənib hazırlanması və onlara əməl olunmasının təminatı, səhiyyə sahəsində xidmət göstərənlərin fəaliyyətlərinin tənzimlənməsi və lisenziyalaşdırılması, həmçinin tibbi sağlamlığın qorunması sahəsində təcrübə və tətbiqi tədqiqatlarla bağlı fəaliyyətləri əhatə edir. Bu bölmə "5.1.0. Poliklinikalar və ambulatoriyalar", "5.2.0. Xəstəxanalar", "5.3.0. Səhiyyə sahəsində digər xidmətlər", "5.4.0. Tibbi avadanlıq və məmulatlar", "5.5.0. Səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar" və "5.6.0. Səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər" köməkçi bölmələrindən ibarətdir.[69]

5.1.0. "Poliklinikalar və ambulatoriyalar" köməkçi bölməsinə ümumi profilli həkimlər və paratibbi personal, həmçinin onların köməkçiləri tərəfindən ambulator xəstələrə göstərilən tibbi, stomatoloji və paratibbi xidmətlərlə (fərdi və ya qrup halında evlərdə, tibbi məsləhətxanalarda, dispanserlərdə və ya poliklinikalarda) bağlı xərclər daxildir və "5.1.1. Ümumi təyinatlı tibbi xidmət", "5.1.2. Xüsusiləşdirilmiş tibbi xidmət", "5.1.3. Stomatoloji xidmət" və "5.1.4. Paratibbi xidmət" paraqraflarından ibarətdir.

5.1.1. "Ümumi təyinatlı tibbi xidmət" paraqrafına ümumi təyinatlı tibbi klinikalar (poliklinikalar) və ümumi profilli həkimlər tərəfindən göstərilən xidmətlərlə bağlı faizlər daxildir.

5.1.2. "Xüsusiləşdirilmiş tibbi xidmət" paraqrafına xüsusiləşdirilmiş tibbi klinikalar (poliklinikalar) və həkim-mütəxəssislər tərəfindən göstərilən xidmətlər, o cümlədən poliklinikalarda həkim-mütəxəssislər tərəfindən fərdi qaydada göstərilən xidmətlər, müəyyən xəstəliklərə düçar olmuş və tibbi müalicə qəbul edən və ya müəyyən kateqoriyaya aid olunan xəstələrin müalicə edilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

5.1.3. "Stomatoloji xidmət" paraqrafına ümumi təyinatlı (profilli) və xüsusiləşdirilmiş stomatoloji poliklinikalar və diş həkimləri, ağız boşluğunun gigiyenası sahəsində mütəxəssislər və diş müalicəsinin digər köməkçi heyət tərəfindən həyata keçirilən xidmətlərlə bağlı xərclər daxildir.

Ambulator xəstələrə stomatoloji xidmətlərin göstərilməsi, diş protezlərinin uyğunlaşdırılmasına çəkilən xərclər, ümumi təyinatlı stomatoloji poliklinikalar və ya xüsusiləşdirilmiş stomatoloji poliklinikalar və diş həkimləri, ağız boşluğu sahəsində mütəxəssislər və ya diş müalicəsinin digər köməkçi heyəti tərəfindən həyata keçirilən stomatoloji xidmətlərlə bağlı xərclər bu paraqrafın xərclərinə daxildir.

5.1.4. "Paratibbi xidmət" paraqrafına ambulator xəstələrə paratibbi xidmətlərin göstərilməsi, tibb bacıları, fizioterapevtlər, əmək terapiyası sahəsində mütəxəssislər, loqopedlər və ya digər paratibbi personal tərəfindən nəzarət edilən klinikaların həyata keçirdikləri tibbi xidmətlərlə, həmçinin orta tibb işçisi və paratibbi personal tərəfmdən qəbul kabinetləri olmayan yerlərdə, xəstələrin evlərində və ya digər qeyri-səhiyyə müəssisələrində həyata keçirilən xidmətlərlə bağlı xərclər daxildir.

Ayaq dırnaqları üzrə mütəxəssislər, xiropraktiklər, optometristlər, ənənəvi tibb sahəsində mütəxəssislər və sair, tibbi tədqiqat laboratoriyalarının və rentgen kabinələrinin, müalicə avadanlığının kirayəsi, həkim tərəfindən təyin olunmuş bədən quruluşuna düzəliş verən müalicəvi gimnastika, bolneoloji ambulator müalicə və ya dəniz suyu ilə müalicə, xəstəxanalara məxsus olma-yan təcili yardım xidmətləri bu paraqrafın xərclərinə daxildir.

5.2.0. "Xəstəxanalar" köməkçi bölməsinə ümumi təyinatlı xəstəxanaların və xüsusiləşdirilmiş xəstəxanaların xidmətləri, əsasən stasionar xəstələrə xidmət göstərən tibb mərkəzlərinin, doğum evlərinin, sanatoriyaların, hərbi köçürmə hospitallarının, yaşlı şəxslərə xidmət göstərən müəssisələrin xidmətləri və stasionar tibbi yardım göstərən və bərpa terapiyası ilə məşğul olan mərkəzlərin fəaliyyəti ilə bağlı xərclər daxildir. Xəstəxanaların xidmətlərinə təbabətdə istifadə edilən və xəstəxanalarda xəstələrə verilən dava-dərmanlar, protezlər, tibbi avadanlıq, aparatlar və digər məmulatlar daxildir. Eyni zamanda xəstəxanaların inzibatçılarına, qeyri-tibbi heyətə, qidaya, binaya və sairəyə çəkilən, həmçinin təbabətlə bağlı olmayan xərclər də bu köməkçi bölmənin xərclərinə daxildir. Bu köməkçi bölmə "5.2.1. Ümumi təyinatlı xəstəxanalar", "5.2.2. Xüsusiləşdirilmiş xəstəxanalar", "5.2.3. Tibb mərkəzləri" "5.2.4. Bərpa-müalicə sanatoriyaları" və 5.2.5. Sanitar-epidemioloji xidmətlər paraqraflarından ibarətdir. [70]

5.2.1. "Ümumi təyinatlı xəstəxanalar" paraqrafına ümumi təyinatlı xəstəxanalar tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi, öz xidmətlərini müəyyən tibbi ixtisaslaşma ilə məhdudlaşdırmayan xəstəxanalara rəhbərlik və ya onlara yardım edilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

5.2.2. "Xüsusiləşdirilmiş xəstəxanalar" paraqrafına müəyyən xəstəliklərə düçar olmuş və ya müəyyən kateqoriyaya aid edilən xəstələrin müalicəsi (məsələn, ağciyər xəstəliklərinin və vərəmin, cüzamın, xərçəngin, qulaq, boğaz və burun xəstəliklərinin, ruhi xəstəliklərin, hamiləliklə əlaqədar xəstəliklərin, uşaq xəstəliklərinin və s. müalicəsi) ilə bağlı xərclər daxildir.

Xüsusiləşdirilmiş xəstəxanalar tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi və ya onlara yardım edilməsi bu paraqrafın xərclərinə daxildir.

5.2.3."Tibb mərkəzləri" paraqrafına tibb mərkəzlərində və doğum evlərində xidmətlərin göstərilməsi, idarə edilməsi və ya onlara yardım göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

5.2.4."Bərpa-müalicə sanatoriyaları" paraqrafına bərpa-müalicə sanatoriyalarında cərrahiyyə əməliyyatı keçirmiş, ağır xəstəlikdən qurtarmış və ya ağır vəziyyətdə olmuş xəstələrin dava-dərmanlarının qəbuluna nəzarət edilməsi, xəstələr tərəfindən itirilmiş funksiyaların bərpa edilməsi və ya istirahət üçün fizioterapevtik prosedurların aparılması və sağlamlıq hərəkətlərinin yerinə yetirilməsi tələb edilən stasionar xidmətlərlə bağlı xərclər daxildir.

5.2.5.Sanitar-epidemioloji xidmətlər paraqrafına sanitar-epidemioloji stansiyaların, sanitar-dezinfeksiya qatarlarının və taun əleyhinə stansiyaların, respublika gigiyena və epidemioloji mərkəzlərin, müstəqil dezinfeksiya stansiyalarının və nəqliyyatda müstəqil izolyasiya-buraxılış məntəqələrinin saxlanılması ilə bağlı xərclər daxildir.

Sanatoriyalar və sağalmaqda olanlara sanatoriya tipli evlər tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi, onların idarə edilməsi və ya onlara yardım edilməsi, yaşlı şəxslərə xidmət göstərən müəssisələr, stasionar tibbi yardım göstərən və bərpa terapiya ilə məşğul olan mərkəzlərin fəaliyyəti ilə bağlı xərclər də bu paraqrafın xərclərinə daxildir.

5.3.0. "Səhiyyə sahəsində digər xidmətlər" köməkçi bölməsinə səhiyyə sahəsində ümumi xidmətlərin göstərilməsi, səhiyyə sahəsində qan xidməti ilə bağlı fəaliyyət (qəbul, emal, saxlama, daşınma), diaqnostika (xərçəngin, vərəmin, zöhrəvi xəstəliklərin), profilaktika (immunizasiya, peyvənd), nəzarətin həyata keçirilməsi (uşaq yeməyi, uşağın səhhəti), epidemioloji vəziyyət haqqında məlumatların yığılması, ailə planlaşdırılması üzrə xidmətlər və sair bu kimi xidmətlərə rəhbərlik, onların idarə edilməsi və ya onlara yardım edilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

Səhiyyə sahəsi üzrə məlumatların hazırlanması və yayılması, səhiyyə sahəsində xüsusi briqadaların üzvlərinə iş yerlərində, məktəblərdə və digər qeyri-tibb idarələrində göstərilən xidmətlər, xəstəxana və klinikalarda və ya təcrübədə olan həkimlərlə əlaqədar olmayan xidmətlər, səhiyyə sahəsində həkim olmayanlar tərəfindən həyata keçirilən xidmətlər, laboratoriyaların saxlanılması ilə bağlı xərclər bu köməkçi bölmənin xərclərinə daxildir. Bu köməkçi bölmə "5.3.1. Qanköçürmə", "5.3.2. Diaqnostika və profilaktika tədbirləri" və "5.3.3. Digər tədbirlər" paraqraflarından ibarətdir.

5.3.1."Qanköçürmə" paraqrafına səhiyyə sahəsində qan xidməti ilə bağlı fəaliyyət (qəbul, emal, saxlama, daşınma) və müstəqil qanköçürmə stansiyalarının saxlanılması xərcləri daxildir.

5.3.2."Diaqnostika və profilaktika tədbirləri" paraqrafına diaqnostika (xərçəngin, vərəmin, zöhrəvi xəstəliklərin və sair), profilaktika (immunizasiya, peyvənd və sair), nəzarətin həyata keçirilməsi (uşaq yeməyi, uşağın səhhəti), epidemioloji vəziyyət haqqında məlumatların yığılması, ailə planlaşdırılması üzrə xidmətlər və sair bu kimi xidmətlərə rəhbərlik, onların idarə edilməsi və ya onlara yardım edilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

5.3.3. "Digər tədbirlər" paraqrafına səhiyyə sahəsi üzrə məlumatların hazırlanması və yayılması, səhiyyə sahəsində xüsusi briqadaların üzvlərinə iş yerlərində, məktəblərdə və digər qeyri-tibb idarələrində göstərilən xidmətlər, xəstəxana və klinikalarda və ya təcrübədə olan həkimlərlə əlaqədar olmayan xidmətlər, səhiyyə sahəsində həkim olmayanlar tərəfindən həyata keçirilən xidmətlər, laboratoriyaların saxlanılması ilə bağlı xərclər daxildir.

5.4.0. "Tibbi avadanlıq və məmulatlar" köməkçi bölməsinə ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən apteklərdən, əczaçılıq şirkətlərindən və ya tibbi avadanlıqla təchiz edilənlərdən resept üzrə və ya reseptsiz alınan dava-dərmanlar, protezlər, tibbi avadanlıq, aparat və təbabətdə istifadə edilən digər məmulatlar üzrə xərclər daxildir. Ambulator xəstələrə göstərilən tibbi (xüsusiləşdirilmiş), stomatoloji xidmətlər, həmçinin paratibbi personal tərəfindən göstərilən xidmət və verilən məmulatlarla bağlı xərclər bu köməkçi bölmənin xərclərinə daxil edilir.

5.4.1. "Əczaçılıq məhsulları" paraqrafına tibbi preparatlar, dərman vasitələri, zərdablar və vaksinlər, vitaminlər və mineral maddələr, balıq yağı (treska və paltusun qara ciyərindən alınmış) kimi əczaçılıq məhsulları ilə təminat, bu məsələlərə rəhbərlik və bu məsələlərin idarə edilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

5.4.2. "Digər tibbi məmulatlar" paraqrafına tibbi istilikölçənlər (termometrlər), yapışqanlı plastırlar (leykoplastırlar) və adi sarğı materialları, dərialtı inyeksiyalar üçün iynələr, ilk yardım üçün dərman qutuları, qızdırıcı və buz üçün kisəciklər, müalicəvi corab məmulatları (elastik corablar və dizliklər), hamiləliyin müəyyən edilməsi üçün testlər, hamiləliyin qarşısını alan digər mexaniki vasitələr kimi tibbi məmulatlara aid edilən xərclər daxildir.

5.4.3. "Müalicə ilə bağlı avadanlıq və aparatlar" paraqrafına görmə qabiliyyətini bərpa edən eynəklər və kontakt linzaları, eşitmə aparatları, göz protezləri, süni ətraflar və digər protez qurğuları, ortopedik aparatlar və dayaqlar, ortopedik ayaqqabılar, cərrahiyyə bandajları, kəmər və korsetlər, boyun üçün korsetlər, tibbi masaj üçün avadanlıq və fizioterapiya lampaları, mexaniki və əllə idarə edilən kreslolar və əlil arabaları, xüsusi kreslo-çarpayılar, qoltuq ağacları, qan təzyiqinin ölçülməsi üçün elektron və digər cihazlar və sair bu kimi müalicə avadanlığı və aparatları ilə təminat, həkim tərəfindən təyin edilən müalicə avadanlığı və aparatları ilə təminat məsələlərinə rəhbərlik və bu məsələlərin idarə edilməsi və ya belə məmulatlarla təminata yardım edilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

5.5.0. "Səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar" köməkçi bölməsinə səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar üzrə işləri həyata keçirən təşkilatlara rəhbərlik və onların idarə edilməsi, diaqnostika laboratoriyaları, elmi tədqiqat institutları tərəfindən həyata keçirilən səhiyyə sahəsində təcrübə və tətbiqi tədqiqat işlərinə köməklik göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

5.6.0. "Səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər" köməkçi bölməsinə səhiyyə sahəsinə aid edilən və 5.1.0-5.5.0-cı köməkçi bölmələrində öz əksini tapmayan səhiyyə fəaliyyəti və xidmətləri ilə bağlı xərclər daxildir.

6.0.0. "SOSİAL MÜDAFİƏ VƏ SOSİAL TƏMİNAT" bölməsi dövlətin sosial müdafiə və sosial təminat sahəsində fərdi qaydada ayrı-ayrı şəxslərə və kollektiv əsaslarla göstərilən xidmət, transfert və tətbiqi tədqiqat işləri üzrə fəaliyyətlə bağlı xərcləri özündə birləşdirir. Bu bölmə "6.1.0. Sosial müdafiə", "6.2.0. Sosial təminat" və "6.3.0. Sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar" köməkçi bölmələrindən ibarətdir.

6.1.0. "Sosial müdafiə" köməkçi bölməsi "6.1.1. Xəstəliklər", "6.1.2. Əmək qabiliyyətinin itirilməsi",   "6.1.3.   Qocalıq",   "6.1.4.   Qəyyumluq", "6.1.5. Ailə və uşaqların sosial müdafiəsi" və "6.1.6. Digər sosial müdafiə tədbirləri" paraqraflarından ibarətdir.

6.1.1. "Xəstəliklər" paraqrafına pul və ya natural formada verilən, xəstəlik və ya zədələnmə nəticəsində əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilmə dövründə itirilmiş gəlirlərin tamamilə və ya bir hissəsinin ödənilməsi, müavinətlər şəklində sosial müdafiənin təmin edilməsi, habelə sosial müdafiə proqramlarına rəhbərlik, onların idarə edilməsi və ya onlara köməklik göstərilməsi, müvəqqəti əmək qabiliyyətinin itirilməsi (xəstəliklər) üzrə aylıq məvacib həcmində və ya qazanca mütənasib şəkildə verilən müavinətlər, xəstəlik və ya zədələnmə nəticəsində əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş şəxslərə yardım edilməsi üçün nəzərdə tutulan müxtəlif ödəmələr kimi pul müavinətləri, xəstəlik və ya zədələnmə nəticəsində əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş şəxslərə gündəlik yardım edilməsi (evlərin və nəqliyyat vasitələrinin verilməsi və s. bağlı köməklik) kimi natural formada verilən müavinətlərlə bağlı xərclər daxildir.

6.1.2. "Əmək qabiliyyətinin itirilməsi" paraqrafına daimi və ya müəyyən müddət ərzində davam edən fiziki və ya əqli çatışmazlıqlar nəticəsində tamamilə və ya qismən əmək fəaliyyətini itirmiş və ya normal həyat tərzi sürə bilməyən şəxslərə pul və ya natural formada verilən müavinətlər şəklində sosial müdafiənin təqdim edilməsi, belə sosial müdafiə proqramlarına rəhbərlik, onların idarə edilməsi və ya onlara köməklik göstərilməsi ilə bağlı xərclər;

-   fiziki və ya əqli çatışmazlıqlardan əziyyət çəkən və bunun nəticəsində əmək qabiliyyətini itirmiş, lakin müəyyən edilmiş təqaüd yaşına çatmamış şəxslərə əlilliyə və ya sağlamlıq imkanlarının məhdudluğuna görə verilən təqaüdlər, əmək qabiliyyətinin aşağı düşməsi nəticəsində müəyyən edilmiş təqaüd yaşından əvvəl təqaüdə çıxmış yaşlı şəxslərə vaxtından əvvəl təqaüdə çıxmaqla əlaqədar ödənilən müavinətlər, qulluq etməyə görə müavinətlər, imkanlarına uyğunlaşdırılmış əmək fəaliyyəti göstərən və ya peşə hazırlığı keçən əlillərə və ya sağlamlıq imkan ları məhdud uşaqlara verilən müavinətlər, sosial müdafiə xətti ilə əmək qabiliyyətini itirmiş şəxslərə digər müntəzəm və ya birdəfəlik müavinətlərin verilməsi ilə bağlı xərclər;[71]

-   əmək qabiliyyətini itirmiş şəxslərin yaşayış yerləri, müvafiq müəssisələrdə qidalanma ilə təmin edilməsi, əmək qabiliyyətini itirmiş şəxslərə gündəlik yardım göstərilməsi (ev təsərrüfatlarına nəqliyyat vasitələrinin verilməsi köməkliyi və s.), qocalara qulluq edən şəxslərə verilən müavinətlər, qocaların peşə və sosial baxımdan reabilitasiyasına yardım edilməsi məqsədi ilə onların texniki-peşə tədrisinin təmin edilməsi, əmək qabiliyyətini itirmiş şəxslərə boş vaxtın keçirilməsi üzrə və mədəni tədbirlərdə iştirak etmək, səyahət etmək və ya cəmiyyətin həyatında iştirak etmək imkanı yaratmaq məqsədi ilə təqdim edilən müxtəlif xidmət və əmtəələr kimi natural formada müavinətlərin ödənilməsi xərcləri daxildir.

6.1.3. "Qocalıq" paraqrafına yaşlılıqla əlaqədar risklərdən (gəlirlərin itirilməsi, yaşayış üçün çatışmayan gəlirlər, özünə sərbəst xidmət etmək imkanının itirilməsi, sosial və ictimai həyatda iştirak səviyyəsinin aşağı düşməsi və s.) qorunmaq üçün pul və ya natural formada verilən müavinətlər şəklində sosial müdafiənin təqdim edilməsi, sosial müdafiə və ya yardım proqramlarına rəhbərlik, onların idarə edilməsi və ya onlara köməklik göstərilməsi ilə bağlı xərclər;

-   müəyyən edilmiş pensiya yaşına çatmış şəxslərə qocalığa görə verilən pensiya, müəyyən edilmiş pensiya yaşına çatmamış yaşlı şəxslərə qocalığa görə vaxtından əvvəl verilən pensiyalar, müəyyən edilmiş pensiya yaşına həm çatmış, həm də çatmamış, əmək fəaliyyətini davam etdirən, lakin iş saatları azaldılmış şəxslərə qismən ödənilən pensiyalar, qocalara qulluq üzrə müavinətlər, pensiyaya çıxdıqdan sonra və ya qocalıqla əlaqədar verilən digər müntəzəm və ya birdəfəlik ödəmələr kimi pul müavinətləri ilə bağlı xərclər;

-   xüsusiləşdirilmiş müəssisələrdə tək və ya ailələri ilə birlikdə yaşayan qocaların yaşayış yerləri və qida məhsulları ilə təmin edilməsi, qocalara gündəlik yardım göstərilməsi (evlərində köməklik göstərilməsi, nəqliyyat vasitələrinin verilməsi və s.), qocalara qulluq edən şəxslərə verilən müavinətlər, qocalara asudə vaxtın təşkili və keçirilməsi üçün mədəni tədbirlərdə iştirak etmək, səyahət etmək və ya cəmiyyətin həyatında iştirak etmək imkanı yaratmaq məqsədi ilə təqdim edilən müxtəlif xidmət və əmtəələr kimi natural formada müavinətlər, hərbi qulluqçuların və dövlət xidmətçilərinin pensiya təminatı proqramları ilə bağlı xərclər daxildir.

6.1.4. "Qəyyumluq" paraqrafına ailə başçısının ölümü zamanı öhdəsində olanlara (ərinə (arvadına), uşaqlarına, nəvələrinə, valideynlərinə və digər qohumlarına) pul və ya natural formada verilən müavinətlər şəklində sosial müdafiənin təqdim edilməsi, bu cür sosial müdafiə proqramlarına rəhbərlik, onların idarə edilməsi və ya onlara köməklik göstərilməsi ilə bağlı xərclər;

-  ailə başçısının itirilməsinə görə qəyyumluqda olanlara verilən müavinətlər, dəfn xərci və digər müntəzəm və ya birdəfəlik ödəmələr kimi pul müavinətləri, dəfn mərasimi xərclərinin bir hissəsinin ödənilməsi, ailə başçısından məhrum olanın öhdəsində olanlara cəmiyyətin həyatında iştirak etmək imkanı yaratmaq məqsədi ilə təqdim edilən müxtəlif xidmət və natural formada müavinətlərin verilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

6.1.5. "Ailə və uşaqların sosial müdafiəsi" paraqrafına öhdələrində uşaqlar olan ailələrə və ev təsərrüfatların pul və ya natural formada müavinətlərin verilməsi ilə, həmin sosial müdafiə proqramlarına rəhbərlik, onların idarə edilməsi və ya onlara köməklik göstərilməsi, uşağın dünyaya gəlməsi ilə əlaqədar müavinətlər, uşaq doğulmasına görə birdəfəlik müavinət və haqqı ödənilməklə məzuniyyət haqqı, ailə müavinətləri və ya uşaqlara görə müavinətlər, ev təsərrüfatlarına köməklik göstərilməsi və onların konkret ehtiyaclarının ödənilməsi üçün yardım (bir valideyni olan və ya əqli və ya fiziki cəhət-dən qüsurlu uşağı olan ailələrə yardım) məqsədi ilə digər müntəzəm və ya birdəfəlik ödəmələr kimi pul müavinətləri ilə bağlı xərclər;

bütün gün və ya onun bir hissəsi ərzində məktəbəqədər yaşlı uşaqların yer və qida ilə təminatı, gün ərzində uşaqlara qulluq edən dayənin göstərdiyi xidmətin dəyərinin ödənilməsi məqsədi ilə verilən maliyyə yardımı, daimi əsasda uşaqların və ailələrin yaşayış yerləri və qida (uşaq evləri, övladlığa götürən ailələr və s.) ilə təminatı, uşaqlara və ya onlara evlərdə qayğını təmin edən şəxslərə göstərilən xidmətlər, ailələrə, gənclərə və ya uşaqlara göstərilən müxtəlif xidmətlər (uşaq düşərgələri və boş vaxtın keçirilməsi üzrə mərkəzlər) kimi natural formada müavinətlərin verilməsi xərcləri daxildir.

6.1.6. "Digər sosial müdafiə tədbirləri" paraqrafına sosial baxımdan cəmiyyətdən uzaqlaşmış şəxslərə və ya belə uzaqlaşma qorxusu olan şəxslərə (məsələn, qaçqınlara, gəlirləri az olanlara, yoxsullara, mühacirlərə, narkomanlara, zorakılığa məruz qalanlara və s.) pul və ya natural formada verilən müavinətlər şəklində sosial müdafiənin təqdim edilməsi ilə bağlı xərclər, cümlədən:

-  həmin sosial müdafiə proqramlarının idarə edilməsi və ya onlara köməklik göstərilməsi ilə bağlı xərclər;

-  yoxsulluq üzrə müavinətlərin (gəlirlərin saxlanılması) və yoxsulların yoxsulluq vəziyyətlərinin azaldılması və ya çətin vaxtlarında köməklik göstərilməsi məqsədi ilə onlara verilən digər müavinətlərin ödənilməsi ilə bağlı xərclər;

-  yoxsul şəxslərə qısa və ya uzunmüddətli sığınacaq və qida verilməsi, narkomanların reabilitasiyası, müdafiəyə ehtiyacı olan şəxslərə hüquqi məsləhətlər, ev üzrə köməklik göstərilməsi, ərzaq məhsulları, geyim, yanacaq və s. verilməsi kimi natural formada ödənilən müavinətlər;

-  yanğınlardan, daşqınlardan, zəlzələlərdən və digər bədbəxt hadisələrdən zərər çəkənlərə pul və ya natural formada verilən müavinətlər, fövqəladə hallarda istifadə edilə biləcək ərzağın, avadanlıqların və digər resursların alınması və saxlanılması xərcləri;

-  dövlət tərəfindən transfertlərin verilməsi xərcləri;

-  digər sosial müdafiə tədbirləri ilə bağlı xərclər daxildir.

6.2.0. "Sosial təminat" köməkçi bölməsi "6.2.1. İşsizlik", "6.2.2. Ev təsərrüfatları" "6.2.3. Digər sosial təminat tədbirləri", ”6.2.4. “Əlillərlə və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarla bağlı sosial təminat tədbirləri”, “6.2.5. “Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi tədbirləri” paraqraflarından ibarətdir.[72]

6.2.1. “İşsizlik” paraqrafına mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq işsizlikdən sığorta ödənişləri, işaxtaran və işsiz kimi qeydiyyata alınmış şəxslər üçün nəzərdə tutulan işsizlikdən sığorta fondu hesabına maliyyələşdirilən aktiv məşğulluq tədbirləri daxildir.[73]

6.2.2. "Ev təsərrüfatları" paraqrafına yaşayış yerləri ilə bağlı xərclərin ödənilməsində ev təsərrüfatlarına natural formada verilən müavinətlər şəklində sosial müdafiənin təqdim edilməsi, həmin sosial müdafiə proqramlarına rəhbərlik, onların idarə edilməsi və ya onlara köməklik göstərilməsi, icarəyə götürülmüş yaşayış yerlərinin haqqının ödənilməsinə yardım məqsədi ilə qısa və ya uzunmüddətli ödənişlər, evlərin və ya mənzillərin orada yaşayan sahiblərinin cari xərclərinin bir hissəsinin kompensasiyası üçün (yəni onlara girov qoyduqları evlərə və ya mənzillərə görə alınmış borcların qaytarılmasında və ya bu borcların faizlərinin ödənilməsində yardım edilməsi üçün) olan ödənişlər, yaşayış evləri ilə təmin olunması xərcləri daxildir.

6.2.3. "Digər sosial təminat tədbirləri" paraqrafına Azərbaycan Respublikasının keçmiş Prezidentinə, vəfat etmiş Azərbaycan Respublikasının keçmiş Prezidentinin arvadına (ərinə) və ya öhdəsində olan ailə üzvlərinə verilən təminatlar və 6.2.1-6.2.2-ci paraqraflarda öz əksini tapmayan digər sosial təminat tədbirləri ilə bağlı xərclər daxildir. [74]

6.2.4. Əlillərlə və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarla bağlı sosial təminat tədbirləri paraqrafına əlillər və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarla üçün internat evlərinin və pansionatların saxlanılması ilə bağlı xərclər daxildir.[75]

6.2.5. Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi tədbirləri paraqrafına əmək və əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzlərinin və tibbi-sosial ekspertiza komissiyalarının saxlanılması xərcləri daxildir.

6.3.0. "Sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar" köməkçi bölməsinə sosial müdafiə və sosial təminat sahələrində təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar üzrə işləri həyata keçirən təşkilatların idarə edilmə-si ilə bağlı xərclər;

- elmi tədqiqat institutları tərəfindən sosial müdafiə və sosial təminat sahələrində həyata keçirilən təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar üzrə işlərə köməklik göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

7.0.0. "MƏDƏNİYYƏT, İNCƏSƏNƏT, İNFORMASİYA, BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ DİGƏR KATEQORİYALARA AİD EDİLMƏYƏN SAHƏDƏ FƏALİYYƏT" bölməsi "7.1.0. Mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət, "7.2.0. Radio, televiziya və nəşriyyat", "7.3.0. Bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm", "7.4.0. Digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət" və "7.5.0. Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə tətbiqi tədqiqatlar" köməkçi bölmələrindən ibarətdir.

7.1.0. "Mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət" köməkçi bölmə-sinə mədəniyyət və incəsənətlə bağlı xidmətlərin göstərilməsi, mədəniyyət və incəsənət sahələrinin fəaliyyətlərinin tənzimlənməsi, mədəniyyət obyektlərinin (kitabxanalar, muzeylər, şəkil qalereyaları, teatrlar, sərgi zalları, heykəllər, tarixi dəyərə malik binalar və tarixi yerlər və s.) idarə edilməsi və ya onlara köməklik göstərilməsi, mədəni tədbirlərin (konsertlər, səhnə quruluşları, filmlərin istehsalı, incəsənət sərgiləri və s.) təşkili, həyata keçirilmə-si və ya onlara köməklik göstərilməsi, milli bayramların keçirilməsi, ayn-ayrı aktyorlara, yazıçılara, rəssamlara, bəstəkarlara və digər mədəniyyət işçilərinə və ya idarələrə köməklik göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir. Bu köməkçi bölmə "7.1.1. Kitabxanalar", "7.1.2. Muzey və sərgilər", "7.1.3. Saraylar və mədəniyyət evləri, klublar və başqa tədbirlər", "7.1.4. Teatr, fılarmoniya, musiqi kollektivləri, ansambllar və incəsənət üzrə sair tədbirlər" və "7.1.5. Mədəniyyət və incəsənət sahəsində digər mədəni müəssisələr və tədbirlər" paraqraflarından ibarətdir.

7.1.1."Kitabxanalar" paraqrafına kitabxanaların saxlanılması (elmi kitabxanalardan başqa) xərcləri daxildir.

7.1.2."Muzey və sərgilər" paraqrafına muzeylərin, şəkil qalereyalarının, sərgi zallarının, heykəllərin, tarixi dəyərə malik binaların və tarixi yerlərin saxlanılması xərcləri daxildir.

7.1.3."Saraylar və mədəniyyət evləri, klublar və başqa tədbirlər" paraqrafına saraylar və mədəniyyət evləri, klublar və klub tipli başqa müəssisələrin saxlanılması xərcləri daxildir.

7.1.4."Teatr, filarmoniya, musiqi kollektivləri, ansambllar və incəsənət üzrə sair tədbirlər" paraqrafına konsert, səhnə quruluşları, musiqi kollektivlərinin, dövlət sifarişi ilə filmlərin çəkilişi xərcləri daxildir.

7.1.5."Mədəniyyət və incəsənət sahəsində digər müəssisələr və mədəni tədbirlər" paraqrafına milli bayramların keçirilməsi, ayrı-ayrı aktyorlara, yazıçılara, rəssamlara, bəstəkarlara və digər mədəniyyət işçilərinə maddi köməklik göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir. Həmçinin bu paraqrafa həmin köməkçi bölmədə öz əksini tapmayan digər idarələrin saxlanılması xərcləri daxildir. [76]

7.2.0."Radio, televiziya və nəşriyyat" köməkçi bölməsinə radio, televiziya və nəşriyyat işləri sahəsində xidmətlərə rəhbərlik və onlara nəzarət, onların tənzimlənməsi, radio, televiziya və nəşriyyat işləri sahəsində xidmətlərin idarə edilməsi və ya onlara köməklik göstərilməsi, radio və televiziya üçün obyektlərin tikintisinə və avadanlığın alınmasına, qəzet, jurnal və ya kitabların nəşri üçün mətbəələrin tikintisinə, avadanlıqların və ya materialların alınmasına, radio və televiziya proqramlarının istehsalı və efirə ötürülməsinə, informasiya proqramlarının işinə, nəşr edilmiş işlərin yayılmasına köməklik göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir. Bu köməkçi bölmə "7.2.1. Radio və televiziya", "7.2.2. Nəşriyyatlar" və "7.2.3. Radio, televiziya və nəşriyyat sahələri üzrə digər tədbirlər" paraqraflarından ibarətdir.

7.2.1."Radio və televiziya" paraqrafına radio və televiziya işləri sahəsində xidmətlərə rəhbərlik və ona nəzarət, onların tənzimlənməsi, radio və televiziya sahəsində xidmətlərin idarə edilməsi və ya onlara köməklik göstərilməsi, radio və televiziya üçün obyektlərin tikintisi və avadanlığın alınması, radio və televiziya proqramlarının istehsalı və efirə ötürülməsi, informasiya proqramlarının işinə köməklik göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

7.2.2."Nəşriyyatlar" paraqrafına nəşriyyat işləri sahəsində xidmətlərin idarə edilməsi və ya onlara kömək göstərilməsi, qəzet, jurnal və ya kitabların nəşri üçün mətbəələrin tikintisinə, avadanlıqların və ya materialların alınmasına, nəşr edilmiş işlərin yayılmasına kömək göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

7.2.3. "Radio, televiziya və nəşriyyat sahələri üzrə digər tədbirlər" paraqrafına 7.2.1-7.2.2-ci paraqraflarda öz əksini tapmayan xərclər daxildir.

7.3.0. "Bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm" köməkçi bölməsinə istirahətin və idmanla məşğuliyyətin təşkili sahəsində xidmətlərin göstərilməsi, idman qurğularının istifadə edilməsinin tənzimlənməsi, gənclər siyasətinin və turizm sahəsinin təşkili daxil edilir. Bu köməkçi bölmə "7.3.1. Bədən tərbiyəsi və idmanın təşkili", "7.3.2. Gənclər siyasəti" və "7.3.3. Bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm tədbirləri" paraqraflarından ibarətdir.

7.3.1. "Bədən tərbiyəsi və idmanın təşkili" paraqrafına idmanla fəal məşğul olmaq üçün və ya idman tədbirləri üçün nəzərdə tutulan qurğuların (futbol meydançaları, idman meydançalan, tennis kortları, qaçış zolaqları, boks rinqləri, buz meydançaları, idman zalları və s.) idarə edilməsi, idmanla qeyri-fəal məşğul olmaq üçün və ya idman tədbirləri üçün nəzərdə tutulan obyekt və yerlərin (əsasən stolüstü oyunlar və sair üçün xüsusi təchiz olunmuş yerlərin) idarə edilməsi, istirahət obyektlərinin (parklar, çimərliklər, kempinqlər və ya bunlara oxşar yerlər, üzgüçülük hovuzları və s.) idarə edilməsi xərcləri, milli, regional və ya yerli komandaların nümayəndələrinin idman tədbirlərində iştirakı, komandalara və ayrı-ayrı yarış iştirakçılarına köməklik göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

7.3.2. "Gənclər siyasəti" paraqrafına ölkədə gənclər siyasəti tədbirlərinin əlaqələndirilməsi və onların həyata keçirilməsinə köməklik göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

7.3.3. "Bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm tədbirləri" paraqrafına turizmin reklamı və inkişafı, turizmdən gəlir əldə edən nəqliyyat müəssisələri, mehmanxanalar, restoranlar və digər sahələrlə əlaqələrin yaradılması, ölkə daxilində və xaricdə yerləşən turist bürolarının idarə edilməsi və s., reklam və buna oxşar ədəbiyyatın yayılması da daxil edilməklə, reklam kampaniyalarının təşkili, turizm üzrə məlumatların yığılması və nəşri ilə bağlı xərclər daxildir. Həmçinin 7.3.1-7.3.2-ci paraqraflara aid edilməyən xidmətlər də bu paraqrafın xərclərinə daxildir.

7.4.0. "Digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət" köməkçi bölməsinə digər ictimai fəaliyyət və din sahəsində fəaliyyətə rəhbərlik, bəstəkarlar, rəssamlar və digər ittifaqlara dövlət tərəfindən ayrılmış vəsaitlər, dini mərasimlərin və digər ictimai tədbirlərin keçirilməsi üçün yerlərin verilməsi, həmçinin bu yerlərin istismarına, saxlanılmasına, təmirinə yardım edilməsi, dini rəhbərliyə və dini təşkilatların digər xidmətçilərinə ödəmələr, dini mərasimlərin keçirilməsinə köməklik göstərilməsi xərcləri daxildir. Bu köməkçi bölmə "7.4.1. Yaradıcı ittifaqlar və cəmiyyətlər", "7.4.2. Dini tədbirlər" və "7.4.3. Sair tədbirlər" paraqraflarından ibarətdir.

7.4.1. "Yaradıcı ittifaqlar və cəmiyyətlər" paraqrafına yaradıcı ittifaqlara (bəstəkarlar, rəssamlar və digər ittifaqlara) rəhbərliklə bağlı xərclər daxildir.

7.4.2. "Dini tədbirlər" paraqrafına din sahəsində fəaliyyətə rəhbərlik, dini mərasimlərin keçirilməsi üçün yerlərin verilməsi, həmçinin bu yerlərin istismarına, saxlanılmasına, təmirinə yardım edilməsi, dini rəhbərliyə və dini təşkilatların digər xidmətçilərinə ödəmələr, dini mərasimlərin keçirilməsinə köməklik göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

7.4.3. "Sair tədbirlər" paraqrafına 7.4.1-7.4.2-ci paraqrafa aid edilməyən digər tədbirlərin xərcləri daxil edilir.

7.5.0. "Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə tətbiqi tədqiqatlar" köməkçi bölmə-sinə istirahət, mədəniyyət və din sahəsində tətbiqi tədqiqatlar üzrə işləri hə-yata keçirən təşkilatların saxlanılması, elmi tədqiqat institutları tərəfindən istirahət, mədəniyyət və din sahəsində həyata keçirilən təcrübə və tətbiqi tədqiqatlara köməklik göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

8.0.0. "MƏNZİL VƏ KOMMUNAL TƏSƏRRÜFATI” bölməsi "8.1.0. Mənzil təsərrüfatı", "8.2.0. Kommunal təsərrüfatı", "8.3.0. Su təsərrüfatı", "8.4.0. Mənzil və kommunal təsərrüfatı sahəsində tətbiqi tədqiqatlar" və "8.5.0. Mənzil və kommunalla bağlı digər xidmətlər" köməkçi bölmələrindən ibarətdir.

8.1.0."Mənzil təsərrüfatı" köməkçi bölməsi "8.1.1. Mənzil" və "8.1.2. Mənzillə bağlı digər tədbirlər" paraqraflarından ibarətdir.

8.1.1."Mənzil" paraqrafına mənzil tikintisi sahəsinin idarə olunması, mənzil tikintisinə yardım, nəzarət və onun qiymətləndirilməsi, mənzil məsələləri üzrə standartların işlənib hazırlanması və bu standartlara nəzarət, mənzil tikintisi ilə əlaqədar evlərin sökülməsi, yaşayış evlərinin tikintisi üçün torpaq sahələrinin alınması, əhalinin geniş təbəqələri və ya xüsusi tələbatları olan şəxslər üçün yaşayış evlərinin tikintisi, alınması və yenidən qurulması, mənzil tikintisi sahəsində iş və xidmətlər üzrə məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması, yayılması və məlumatların yığılması, mənzil fondunun genişləndirilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

8.1.2."Mənzillə bağlı digər tədbirlər" paraqrafına mənzil tikintisi və istismarı sahəsinə aid edilən digər xidmətlərlə bağlı xərclər daxil edilir.

8.2.0. "Kommunal təsərrüfatı" köməkçi bölməsi "8.2.1. Kommunal təsərrüfatı tədbirləri", "8.2.2. Abadlaşdırma, tullantıların yığılması və təmizlənməsi", "8.2.3. İstilik şəbəkələri", "8.2.4. Çirkab sularının yığılması və təmizlənməsi" və "8.2.5. Küçələrin işıqlandırılması" paraqraflarından ibarətdir.

8.2.1. "Kommunal" paraqrafına kommunal məsələlərinin, işlərinin idarə olunması, torpaqdan istifadə, tikinti normalarına və qaydalarına əməl edilməsinə nəzarət, yeni yaşayış rayonlarının salınması və köhnələrinin yenidən qurulması, yaşayış rayonlarında yaşayış evləri, sənaye binaları, kommunal müəssisələri, səhiyyə, təhsil, mədəniyyət obyektləri, istirahət yerləri və s. bu kimi tikililərin tikintisi, proqramların işlənib hazırlanması, kommunal təsərrüfatının inkişafı sahəsində iş və xidmətlər üzrə məlumatların, texniki sənədlərin
hazırlanması, yayılması və məlumatların yığılması ilə bağlı xərclər daxildir.

8.2.2. "Abadlaşdırma, tullantıların yığılması və təmizlənməsi" paraqrafına şəhərlərin, şəhər tipli qəsəbələrin və başqa yaşayış məntəqələrinin abadlaşdırılması, tullantıların yığılması, emalı və təmizlənməsi ilə bağlı xərclər daxildir. Bu paraqrafa küçələrin, meydanların, yolların, bazarların, şəhər bağlarının, parkların və s. abadlaşdırılması, yığışdırılması, tipinə görə həm çeşidlənən, həm də çeşidlənməyən məhsulların bütün növ tullantılarının yığılması, onların emal və ya təmizlənmə yerinə nəqli ilə bağlı xərclər;

-  tullantıların emalına, onların neytrallaşdırılması, sağlamlıq və nəqli üçün daha təhlükəsiz edilməsi, istifadə olunması, saxlanılması və ya həcminin kiçildilməsi məqsədi ilə, istənilən tullantıların fiziki, kimyəvi və ya bioloji xassələrinin dəyişdirilməsi üçün istifadə edilən müxtəlif üsul və ya proseslə bağlı xərclər;

-  təmizlənəndən sonra gələcəkdə bir daha istifadə ediləcəyi nəzərdə tutulmayan tullantıların zibilxanaya aparılması, konteynerlərə doldurulması, torpağa basdırılması, dənizə atılması yolu ilə və ya digər təmizləmə üsulunun köməyi ilə birdəfəlik yerləşdirilməsinə dair xərclər;

-  tullantıların yığılması, emalı və təmizlənməsi, istismarı, onlara nəzarət edilməsi və ya təsir göstərilməsi üzrə sistemlərin idarə edilməsi ilə bağlı xərclər;

-  bu sistemlərin istismarı, tikintisi, texniki xidməti və ya təkmilləşdirilməsinə köməklik göstərilməsi ilə bağlı qaytarılmayan borcların, kreditlərin və subsidiyaların verilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

8.2.3."İstilik" paraqrafına şəhər və yaşayış məntəqələrində istilik (buxar, qaz, kömür, qonur kömür və s.) şəbəkələrinin istismarı, tikintisi, texniki xidməti, həmçinin bu sistemlərin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə qaytarılmayan borcların, kreditlərin və subsidiyaların verilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

8.2.4."Çirkab sularının yığılması və təmizlənməsi" paraqrafına kanalizasiya və çirkab sularının emalı sistemlərinin istismarı məsələləri ilə bağlı xərclər daxildir.

Bu paraqrafa kanalizasiya sisteminin istismarına, istənilən çirkab sularının (yağış, məişət və digər suların) yaranma yerlərindən çirkab sularının təmizlənmə stansiyalarınadək və ya bu suların tullanacağı yerüstü su hövzələrinədək (çaylaradək), yaxud belə sistemlərin qurğularınadək çəkilib axıdılmasına xidmət edən kollektorlar sisteminin, boru kəmərlərinin, arxların və nasosların idarə edilməsi ilə bağlı xərclər;

-  çirkab sularının emalına, bu suların qəbul edilmiş ekoloji standartlara və ya digər normalara uyğunluğunun təmin edilməsi məqsədi ilə təmizlənməsi və təmizləmənin tamamlanması üçün istifadə edilən istənilən mexaniki, bioloji və ya digər qabaqcıl proseslərin tətbiqi ilə bağlı xərclər;

-  kanalizasiya və çirkab sularının emalı sistemlərinin idarə edilməsi, yoxlanılması, istismarı, onlara nəzarət edilməsi və ya kömək göstərilməsi ilə bağlı xərclər;

-  bu sistemlərin istismarı, tikintisi, texniki xidməti və ya təkmilləşdirilməsinə kömək göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

8.2.5. "Küçələrin işıqlandırılması" paraqrafına küçələrin işıqlandırılması, onun fəaliyyətinə rəhbərlik, küçələrin işıqlandırılması üzrə standartların işlənib hazırlanmasına və onlara əməl edilməsinə nəzarət, küçələrin işıqlandırılması vasitələrinin qurulması, istismarı, saxlanılması, təkmilləşdirilməsi və s. tədbirlərlə bağlı xərclər daxildir.[77]

8.3.0. "Su təsərrüfatı" köməkçi bölməsinə su təchizatının bütün amillərinə nəzarət və onların tənzimlənməsi, qeyri-kommersiya təyinatlı su təchizatı sistemlərinin tikintisi və istismarı, su təchizatı sistemlərinin istismarı, tikintisi, texniki xidməti, təmiri və ya təkmilləşdirilməsinə kömək göstərilmə-si ilə bağlı xərclər daxil edilir.

8.4.0. "Mənzil və kommunal təsərrüfatı sahəsində tətbiqi tədqiqatlar" köməkçi bölməsinə mənzil və kommunal təsərrüfatı sahəsində təcrübə və tətbiqi tədqiqat işlərini həyata keçirən təşkilatlara rəhbərlik və onların idarə edilməsi, mənzil və kommunal təsərrüfatı sahəsində elmi tədqiqat institutları tərəfindən həyata keçirilən təcrübə və tətbiqi tədqiqat işlərinə kömək göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

8.5.0. "Mənzil və kommunalla bağlı digər xidmətlər" köməkçi bölmə-sinə 8.1.0-8.4.0-C1 köməkçi bölmələrinə aid edilməyən xidmətlərlə bağlı xərclər daxildir.

9.0.0. "YANACAQ VƏ ENERJİ" bölməsi "9.1.0. Yanacaq kompleksi", "9.2.0. Enerji kompleksi" və "9.3.0. Yanacaq və enerji kompleksi sahəsi üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar" köməkçi bölmələrindən ibarətdir.

9.1.0. "Kömür və bərk minerallar" paraqrafına hasilat və zənginləşdirmə üsulundan asılı olmayaraq kömür, qonur kömür və torfun bütün növləri, həmçinin yanacağın bu növlərinin koks və ya qaz kimi digər növlərə çevrilməsi, bərk mineral-yanacaq ehtiyatlarının saxlanılması, kəşfiyyatı, işlənməsi və səmərəli istifadəsi, bərk mineral yanacağın hasilatına, emalına, bölüşdürülməsinə və istifadəsinə nəzarət və bu məsələlərin tənzimlənməsi, bərk mineral yanacaqla bağlı xidmətlər üzrə ümumi xarakterli məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması, yayılması və məlumatların yığılması, bərk mineral yanacağın istehsalı, koks və briketlərin və ya sənaye qazının istehsalına kömək göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

9.1.1. "Neft və təbii qaz" paraqrafına təbii qaz və ya neft emalından alınan maye qazı, həmçinin quyulardan və ya bituminoz mineral mənbələrindən hasil edilən neftin, paylanılan qazın tərkibindən asılı olmayaraq, şəhərdaxili qaz təchizatı şəbəkəsinin idarə edilməsi, neft və təbii qazla əlaqədar xidmətlərə rəhbərlik, neft və qaz ehtiyatlarının saxlanılması, kəşfiyyatı, işlənilməsi və səmərəli istifadəsi, neft və təbii qazın hasilatı, emalı, bölüşdürülməsi, istifadəsi və nəzarət məsələlərinin tənzimlənməsi, neft və təbii qazla bağlı xidmətlər üzrə ümumi xarakterli məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması, yayılması və məlumatların yığılması, neft hasilatı sahəsinə, xam neftin və maye  məhsullarının təmizlənməsi   sahələrinə  kömək  göstərilməsi   ilə  bağlı xərclər daxildir.

9.1.2. "Nüvə yanacağı" paraqrafına nüvə yanacağı ehtiyatlarının saxlanması, kəşfiyyatı, işlənməsi və səmərəli istifadəsi, nüvə yanacağı xammalının hasilatı və emalı, həmçinin nüvə yanacağı elementlərinin istehsalı, bölüşdürülməsi və istifadəsinə nəzarətin tənzimlənməsi, nüvə yanacağı ilə bağlı xidmətlər üzrə ümumi xarakterli məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması, yayılması və məlumatların yığılması, nüvə materiallarının hasilatı və emalı sahələrinə kömək göstərilməsi məqsədi ilə bağlı xərclər daxildir.

9.1.4. "Yanacağın digər növləri" paraqrafına spirt, odun, ağac tullantıları, digər yanacaq növlərinin istehsalı və istifadəsi haqqında məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması, yayılması və məlumatların yığılması, enerjinin istehsalı üçün yanacağın bu növlərindən istifadə edilməsinə kömək göstəril-məsi ilə bağlı xərclər daxildir.

9.2.0."Enerji kompleksi" köməkçi bölməsi "9.2.1. Elektrik enerjisi" və "9.2.2. Digər enerjilər" paraqraflarından ibarətdir.

9.2.1."Elektrik enerjisi" paraqrafına elektrik enerjisi növlərinin (külək, günəş) ehtiyatlarının yaradılması, saxlanılması, işlənilməsi və səmərəli istifadəsi, elektrik enerjisinin istehsalı, ötürülməsi və bölüşdürülməsi, elektrik enerjisi təchizatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı qeyri-kommersiya sistemlərinin tikintisi və ya istismarı, elektroenergetika ilə bağlı xidmətlər üzrə məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması, yayılması və məlumatların yığılması, elektrik enerjisinin istehsalı üçün yaradılmış bəndlərin və digər qurğuların tikilməsi və saxlanılması xərcləri daxildir.

9.2.2."Digər enerjilər" paraqrafına energetika sahəsində buxar, isti su və ya isti hava şəklində istiliyin istehsalı, bölüşdürülməsi və istifadəsi, bu enerji sahələri üzrə tikintilərin aparılması və ya istismarı, məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması, yayılması və məlumatların yığılması, elektrik enerjisi istisna olmaqla, enerjinin istifadə edilməsinə yardım edilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

9.3.0. "Yanacaq və enerji kompleksi sahələri üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar" köməkçi bölməsinə yanacaq və enerji sahəsində tətbiqi tədqiqatları və təcrübi işləri həyata keçirən təşkilatların saxlanılması və onların idarə edilməsi, elmi tədqiqat institutları tərəfindən həyata keçirilən tətbiqi tədqiqatlara və təcrübi işlərə köməklik göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

10.0.0. "KƏND TƏSƏRRÜFATI, MEŞƏ TƏSƏRRÜFATI, BALIQÇILIQ, OVÇULUQ VƏ ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ" bölməsi "10.1.0. Kənd təsərrüfatı", "10.2.0. Meşə təsərrüfatı", "10.3.0. Balıqçılıq və ovçuluq", "10.4.0. Ətraf mühitin mühafizəsi", "10.5.0. Hidrometeorologiya tədbirləri", "10.6.0. Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və ovçuluq sahələri üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar" və "10.7.0. Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsi üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar" köməkçi bölmələrindən ibarətdir.

10.1.0.     "Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və ovçuluq"  köməkçi bölməsi "10.1.1. Kənd təsərrüfatı tədbirləri", "10.1.2. Kənd təsərrüfatı   məhsullarının   qiymətlərinin   sabitləşdirilməsi",   "10.1.3.   Meliorasiya", "10.1.4. Baytarlıq" və "10.1.5. Kənd təsərrüfatı ilə bağlı digər tədbirlər" paraqraflarından ibarətdir.

10.1.1."Kənd təsərrüfatı tədbirləri" paraqrafına şumluq torpaqların sahələrinin saxlanılması və artırılması, kənd təsərrüfatı istehsalına nəzarət və onun tənzimlənməsi, kənd təsərrüfatı işlərinin aparılması, aqrar islahat və torpaqlarda məskunlaşdırma tədbirləri, kənd təsərrüfatında ziyanvericilərlə mübarizə, toxumun keyfiyyətinin yoxlanması və sortlara ayrılması xidmətlərinin idarə edilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

10.1.2."Kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərinin sabitləşdirilməsi" paraqrafına kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərinin və ya fermerləin gəlirlərinin sabitləşdirilməsi, bitkilərin istehsalının həvəsləndirilməsi və ya məhdudlaşdırılması tədbirləri ilə bağlı xərclər daxildir.

10.1.3."Meliorasiya" paraqrafına kənd təsərrüfatı sahəsində meliorasiya tədbirləri, daşqınlarla mübarizə sistemlərinin, süni suvarma (irriqasiya) və drenaj sistemlərinin tikintisi və istismarı xərcləri daxildir.

10.1.4."Baytarlıq" paraqrafına baytarlıq laboratoriyalarının saxlanılması, baytarlıq tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün dərman və preparatların alınmasına çəkilən xərclər aid edilir.

10.1.5."Kənd təsərrüfatı ilə bağlı digər tədbirlər" paraqrafına 10.1.1-10.1.4-cü paraqraflara aid edilməyən kənd təsərrüfatı üzrə digər tədbirlərlə bağlı xərclər daxildir.

10.2.0. "Meşə təsərrüfatı" köməkçi bölməsi "10.2.1. Meşə ehtiyatlarının saxlanılması", "10.2.2. Meşələrin bərpası" və "10.2.3. Meşə təsərrüfatı üzrə digər tədbirlər" paraqraflarından ibarətdir.

10.2.1.      "Meşə ehtiyatlarının saxlanılması" paraqrafına meşə ehtiyatlarının saxlanılması və səmərəli istifadəsi, meşə ehtiyatlarının istismarına nəzarət və ağacların kəsilməsinə icazənin verilməsi və tənzimlənməsi, meşə yanğınlarının qarşısının alınması və onlarla mübarize üzrə xidmətlərin, meşə təsərrüfatı sahəsində biliklərin yayılması ilə məşğul olan müəssisə, təşkilat və şəxslərin idarə edilməsi və onlara kömək göstərilməsi, odun tədarükü, əlavə olaraq meşə bitkiləri məhsulunun yığılması, meşə təsərrüfatı ilə bağlı məsələlər və xidmətlər üzrə məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması, yayılması və məlumatların toplanması, meşə təsərrüfatı sahəsində kommersiya fəaliyyətinə kömək göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

10.2.2."Meşələrin bərpası" paraqrafına meşələrin genişləndirilməsi, meşələrin bərpası üzrə işlərin, ziyanvericilərlə və xəstəliklərlə mübarizə xidmətlərinin xərcləri daxildir.

10.2.3.   "Meşə təsərrüfatı üzrə digər tədbirlər" paraqrafına  10.2.1-10.2.2-ci paraqraflara aid edilməyən meşə təsərrüfatı üzrə digər tədbirlərlə bağlı xərclər daxil edilir.

10.3.0."Balıqçılıq və ovçuluq" köməkçi bölməsi "10.3.1. Balıqartırma və balıq mühafizəsi", "10.3.2. Ovçuluq və vəhşi heyvanların qorunması" və "10.3.3. Balıqçılıq və ovçuluqla bağlı digər tədbirlər" paraqraflarından ibarətdir.

10.3.1."Balıqartırma və balıq mühafizəsi" paraqrafına balıqçılıq sahəsi üzrə təbiət parklarının və qoruqlarının ərazilərindən kənarda həyata keçirilən fəaliyyət növləri, balıqçılıqla bağlı xidmətlərə rəhbərlik, balıq ehtiyatlarının qorunması, çoxaldılması və səmərəli istifadəsi, çay, sahil və dəniz sularında balıq ovuna, balığın çoxaldılmasına, balıq ovuna və ovçuluğa verilən icazəyə nəzarət və onların tənzimlənməsi, balıqyetişdirmə məntəqələrinin, balıqçılıq sahəsində biliklərin yayılması üzrə xidmətlər, həmin xidmətlərin idarə edilməsi və kömək göstərilməsi, balıqçılıq məsələləri ilə bağlı ümumi xarakterli məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması, yayılması və məlumatların toplanması, balıqyetişdirmə məntəqələrinin yaradılması və saxlanması da daxil olmaqla, balıqçılığa kömək göstərilməsi məqsədi ilə qaytarılmayan borcların, kreditlərin və subsidiyaların verilməsi xərcləri daxildir.

"10.3.2. Ovçuluq və vəhşi heyvanların qorunması" paraqrafına ovçuluq sahəsində təbiət parklarının və qoruqların ərazilərindən kənarda həyata keçirilən fəaliyyət növləri, ovçuluqla bağlı xidmətlərə rəhbərlik, vəhşi heyvanların qorunması, çoxaldılması və səmərəli istifadəsi, vəhşi heyvanların ovlanmasına və ovçuluğa verilən icazələrə nəzarət və onların tənzimlənməsi, ovçuluq sahəsində biliklərin yayılması üzrə xidmətlər, ərazilərdə heyvanların məskunlaşması və ya seleksiya məqsədi ilə ov aparılması, həmin xidmətlərin idarə edilməsi və kömək göstərilməsi, ovçuluq məsələləri ilə bağlı ümumi xarakterli məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması, yayılması və məlumatların toplanması yığılması, ovçuluğa kömək göstərilməsi məqsədi ilə qaytarılmayan borcların, kreditlərin və subsidiyaların verilməsi xərcləri daxildir.

10.3.3. "Balıqçılıq və ovçuluq tədbirləri ilə bağlı digər tədbirlər" paraqrafına 10.3.1-10.3.2-ci paraqraflara aid edilməyən balıqçılıq və ovçuluq fəaliyyəti üzrə digər tədbirlərlə bağlı xərclər daxildir.

10.4.0.     "Ətraf mühitin mühafizəsi" köməkçi bölməsi "10.4.1. Ətraf mühitin və təbiətin çirklənməsi ilə mübarizə", "10.4.2. Bioloji zənginliyin qorunması və landşaftın mühafizəsi" və "10.4.3. Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsinə aid edilən digər xidmətlər" paraqraflarından ibarətdir.

10.4.1."Ətraf mühitin və təbiətin çirklənməsi ilə mübarizə" paraqrafına havanın və iqlimin mühafizəsi, torpağın və yeraltı suların qorunması, səs və titrəyişlərlə mübarizə və radiasiyadan qorunma fəaliyyəti ilə bağlı xərclər daxildir.

Belə fəaliyyət növlərinə monitorinq sistemləri və stansiyaların (meteoroloji stansiyalardan başqa) yaradılması, texniki xidməti, təmiri və istismarı, şəhər avtomagistrallarının və dəmir yollarının xüsusi səsboğucu materiallarla örtülməsi də daxil edilməklə, səs əleyhinə torpaq töküntülərinin, hasarların və digər səsdən qoruyucu qurğuların qurulması, su hövzələrinin çirkləndirici maddelərdən təmizlənməsi tədbirləri, havanın keyfiyyətinə mənfi təsir göstərən buxar qazlarının və çirkləndirici maddələrin havaya buraxılmasına nəzarət və ya onların qarşısının alınması üzrə tədbirlər, çirklənmiş torpaqların təmizlənməsi üçün qurğuların və çirkləndirici maddə və materialların saxlanılması üçün olan tikililərin tikintisi, texniki xidməti, təmiri və istismarı ilə bağlı xərclər;

-   ətraf mühitin çirklənməsi ilə mübarizə və çirklənmənin səviyyəsinə nəzarət, onun yoxlanılması, idarə edilməsi və ya ona təsir göstərilməsi ilə bağlı xərclər;

-   ətraf mühitin çirklənməsi ilə mübarizə və çirklənmənin səviyyəsinə nəzarətlə əlaqədar fəaliyyətə kömək göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir .

10.4.2.  "Bioloji zənginliyin qorunması və landşaftın mühafizəsi" paraqrafı bitki və heyvan növlərinin (nəsli kəsilmiş və nəsli kəsilməkdə olan növlərin bərpası da daxil edilməklə) qorunması, təbii parkların və qoruqların səmərəli istifadəsi, qorunması və landşaftların estetik dəyərinin saxlanması üçün onların mühafizəsi ilə (korlanmış landşaftların estetik dəyərinin artırılması məqsədi ilə onların bərpası, istifadəsiz qalmış şaxtaların və karxanaların tutduğu ərazilərin bərpası da daxil edilməklə) əlaqədar fəaliyyət növlərini əhatə edir.

Bu paraqrafa bioloji zənginliyin qorunması və landşaftın mühafizəsi fəaliyyətinə nəzarət və ya ona kömək göstərilməsi, bioloji zənginliyin qorunması və landşaftın mühafizəsi ilə bağlı xərclər daxildir.

10.4.3. "Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsinə aid edilən digər xidmətlər" paraqrafına 10.4.1-10.4.2-ci paraqraflara aid edilməyən ətraf mühitin mühafizəsi üzrə digər tədbirlərlə bağlı xərclər daxildir.

10.5.0. "Hidrometeorologiya tədbirləri" köməkçi bölməsinə hava proqnozu və hidroloji tədqiqatların həyata keçirilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

10.6.0. "Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və ovçuluq sahələri üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar" paraqrafına kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və ovçuluqla əlaqədar tətbiqi tədqiqatları və təcrübi işləri həyata keçirən təşkilatların saxlanılması və onların idarə edilməsi, elmi tədqiqat institutları tərəfindən həyata keçirilən tətbiqi tədqiqatlara və təcrübi işlərə kömək göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

10.7.0. "Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsi üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar" paraqrafına ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində təcrübə və tətbiqi tədqiqat işlərini həyata keçirən təşkilatların saxlanılması və onların idarə edil-məsi, ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində elmi tədqiqat institutları tərəfindən həyata keçirilən təcrübə və tətbiqi tədqiqat işlərinə kömək göstərilməsi məqsədi ilə qaytarılmayan borcların, kreditlərin və subsidiyaların verilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

11.0.0. "SƏNAYE, TİKİNTİ VƏ FAYDALI QAZINTILAR" bölməsi "11.1.0. Sənaye", "11.2.0. Tikinti", "11.3.0. Faydalı qazıntılar", "11.4.0. Geodeziya və xəritəçəkmə" və "11.5.0. Təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar" köməkçi bölmələrindən ibarətdir.

11.1.0."Sənaye" köməkçi bölməsi "11.1.1. Emal sənayesi" və "11.1.2. Sair sənaye müəssisələri" paraqraflarından ibarətdir.

11.1.1."Emal sənayesi" paraqrafına emal sənayesinin inkişafı, genişləndirilməsi və ya təkmilləşdirilməsi, emal sənayesi müəssisələrinin tikintisinə və istismarına nəzarət və bu məsələlərin tənzimlənməsi, hazır sənaye məhsullarının istehsalı ilə bağlı xidmətlərlə məşğul olan istehsalçılar assosiasiyaları ilə və digər təşkilatlarla əlaqələrin təmin edilməsi, emal sənayesi müəssisələrinin istehsal sahələrinin təhlükəsizlik texnikası qaydalarının təftişi, istehlakçının təhlükəli məhsullardan qorunması, emal sənayesi və bu sahənin
məhsulları haqqında məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması, yayılması və məlumatların toplanması, emal sənayesinə kömək göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

11.1.2."Sair sənaye müəssisələri" paraqrafına 11.1.1-ci paraqrafda öz əksini tapmayan tədbirlərlə bağlı xərclər daxildir.

11.2.0."Tikinti" köməkçi bölməsi "11.2.1. Tikinti" və "11.2.2. Sair tikinti" paraqraflarından ibarətdir.

11.2.1."Tikinti" paraqrafına tikinti sənayesinə nəzarət, tikinti standartlarının işlənib hazırlanmasına və onlara riayət olunmasına nəzarət, tikinti ilə bağlı xidmətlər üzrə məlumatlann, texniki sənədlərin hazırlanması, yayılması və məlumatların yığılması, icarə hüququnu təsdiqləyən sənədlərin verilməsi, tikinti meydançalarının təhlükəsizlik texnikası qaydalarına cavab verməsinin təftişi ilə bağlı xərclər daxildir.[78]

11.2.2."Sair tikinti" paraqrafına tikintisinin davam etdirilməsi vacib olan və dövlət əhəmiyyətli yeni obyektlərin tikintisi, nəzərdə tutulan güclərin istifadəyə verilməsi ilə bağlı dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üçün nəzərdə tutulan xərclər, həmçinin 11.2.1-ci paraqrafda öz əksini tapmayan tədbirlərlə bağlı xərclər daxildir. [79]

11.3.0. "Faydalı qazıntılar" köməkçi bölməsi "11.3.1. Mineral yanacaq istisna olmaqla mineral ehtiyatların hasilatı" və "11.3.2. Sair faydalı qazıntılar" paraqraflarından ibarətdir.

11.3.1. "Mineral yanacaq istisna olmaqla mineral ehtiyatların hasilatı" paraqrafına metal mineralların, qum, gil, daş, kimyəvi xammal və gübrələrin, duz, qiymətli daşlar, asbest, gips və s. hasilatı ilə bağlı xərclər, o cümlədən mədənçıxarma sənayesi və mineral ehtiyatların saxlanılması, kəşfiyyatı, işlənməsi və səmərəli istifadəsi, mineral ehtiyatların kəşfiyyatına, hasilatına və satışına nəzarətin tənzimlənməsi, lisenziyaların verilməsi, icarə müqavilələrinin
bağlanması, hasilatın tempinin tənzimlənməsi, şaxtaların təhlükəsizlik texnikası qaydalarına cavab verməsi baxımından təftişi, mədənçıxarma sənayesi və mineral ehtiyatlarla bağlı xidmətlər üzrə ümumi xarakterli məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması, yayılması və məlumatların yığılması, mineral ehtiyatların hasilatı üzrə kommersiya fəaliyyətinə kömək göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.[80]

11.3.2. "Sair faydalı qazmtılar" paraqrafına 11.3.1-ci paraqrafda öz əksini tapmayan tədbirlərlə bağlı xərclər daxildir.

11.4.0. "Geodeziya və xəritəçəkmə" köməkçi bölməsində geodeziya axtarışlarının və xəritəçəkmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi, onlara kömək göstərilməsi, bu siyasətin və proqramların həyata keçirilməsinə yardımla bağlı xərclər daxildir.

11.5.0. "Təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar" köməkçi bölməsinə mədənçıxarma sənayesi, emal sənayesi, faydalı qazıntılar və tikinti ilə əlaqədar təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar üzrə işləri həyata keçirən təşkilatların saxlanılması və onların idarə edilməsi, elmi tədqiqat institutları tərəfindən həyata keçirilən tətbiqi tədqiqatlara və təcrübi işlərə köməklik göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir. Bu köməkçi bölmə "11.5.1. Sənaye tikintisi və faydalı qazıntılar sahələri üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar" və "11.5.2. Digər təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar" paraqraflarından ibarətdir.

12.0.0. "NƏQLİYYAT VƏ RABİTƏ" bölməsi "12.1.0. Nəqliyyat", "12.2.0. Rabitə" və "12.3.0. Nəqliyyat və rabitə sahələri üzrə təcrübə və tət-biqi tədqiqatlar" köməkçi bölmələrindən ibarətdir.

12.1.0. "Nəqliyyat" köməkçi bölməsi "12.1.1. Avtomobil yolları və avtomobil nəqliyyatı", "12.1.2. Su nəqliyyatı", "12.1.3. Dəmir yolu nəqliyyatı","12.1.4. Hava nəqliyyatı" və "12.1.5. Boru kəməri nəqliyyatı və digər nəq-liyyatlar" paraqraflarından ibarətdir.

12.1.1.    "Avtomobil yolları və avtomobil nəqliyyatı" paraqrafına avtomobil nəqliyyatı sistemlərinin və müvafiq qurğuların (yollar, körpülər, tunellər, dayanacaqlar, avtovağzallar və s.) istismarı, istifadəsi, tikintisi, texniki xidməti və təmiri ilə bağlı işlər, avtomobil nəqliyyatı istifadəçilərinin fəaliyyətlərinə nəzarət və bu məsələlərin tənzimlənməsi (avtomobillərin qeydiyyatı və sürücülük vəsiqələrinin verilməsi, avtomobillərin texniki vəziyyətlərinin yoxlanılması, sərnişin və yük avtomobil nəqliyyatları üçün ölçülərin və yüklənmənin xüsusiyyətləri, şəhərlərarası avtobusların və yük avtomobillərinin sürücüləri üçün iş günü müddətinin müəyyən edilməsi və s.), avtomobil nəqliyyatı sistemlərinin işinə nəzarət və bu işin tənzimlənməsi (imtiyazların verilməsi, yükdaşımaların tariflərinin və sərnişin nəqliyyatında gediş haqlarının, nəqliyyatın hərəkət qrafiklərinin və intervallarının müəyyən edilməsi və s.), yolların tikinti işinə, texniki xidmətinə və təmirinə nəzarət və bu məsələlərin tənzimlənməsi ilə bağlı xərclər;

-  avtomobil nəqliyyatının qeyri-kommersiya təyinatlı sistemlərinin və on-
lara aid edilən qurğuların tikintisi və istismarı ilə bağlı xərclər;

-  magistrallar, şəhərdaxili yollar, küçələr, velosipedçilər və piyadalar üçün yolların tikintisi və istismarı ilə bağlı xərclər;

-  avtomobil nəqliyyatı sistemlərinin işi və yol tikintisi haqqında ümumi xarakterli məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması, yayılması və məlumatların yığılması ilə bağlı xərclər;

-  avtomobil nəqliyyatı sistemlərinin və onlara aid edilən qurğuların istismarı, tikintisi, texniki xidməti və təmiri və ya təkmilləşdirilməsinə köməklik göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

12.1.2.    "Su nəqliyyatı" paraqrafına daxili, sahilyanı və dəniz su nəqliyyatı sistemləri və onlara aid edilən qurğuların (limanlar, naviqasiya vasitələri və avadanlıqları, kanallar, körpülər, tunellər, dalğaqıranlar, terminallar və s.) istismarı, tikintisi, texniki xidməti və təmiri üçün iş və xidmətlər ilə bağlı xərclər;

-  su nəqliyyatı istifadəçilərinin fəaliyyətlərinə nəzarət və bu məsələlərin tənzimlənməsi (gəmilərin və komandaların qeydiyyatı, lisenziyalaşdırılması və təftişi, sərnişin və yüklərin təhlükəsizliyi qaydaları və s.), su nəqliyyatı sistemlərinin işinə nəzarət və bu işin tənzimlənməsi (imtiyazların verilməsi, yük və sərnişin daşımalarının tariflərinin, nəqliyyat vasitələrinin hərəkətlərinin vaxtı və reyslərin tezliyinin və s. fəaliyyətin müəyyən edilməsi), su nəqliyyatı qurğularının tikintisinə, texniki xidmətinə və təmirinə nəzarət və bu
məsələlərin tənzimlənməsi ilə bağlı xərclər;[81]

-  su nəqliyyatının qeyri-kommersiya təyinatlı sistemlərinin və vasitələrinin (məsələn, bərələrin) tikintisi və ya istismarı ilə bağlı xərclər;

-  radio və peyk naviqasiya sistemləri, qəza-xilasetmə xidməti və yedəyəalma xidmətləri ilə bağlı xərclər;

-  su nəqliyyatı sistemlərinin işi və su nəqliyyatı qurğularının tikintisi haqqında ümumi xarakterli məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması, yayılması və məlumatların yığılması ilə bağlı xərclər;

-su nəqliyyatı sistemlərinin və onlara aid edilən qurğuların istismarı, tikintisi, texniki xidməti, təmiri və ya təkmilləşdirilməsinə köməklik göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

12.1.3.    "Dəmir yolu nəqliyyatı" paraqrafına dəmir yolu nəqliyyatı sistemləri və onlara aid edilən qurğuların (dəmir yollan, vağzallar, tunellər, körpülər, dəmir yollarının salınması işləri və s.) istismarı, istifadəsi, tikintisi, texniki xidməti və təmiri ilə bağlı xərclər;

-   dəmir yolu nəqliyyatı istifadəçilərinin fəaliyyətinə nəzarət və bu məsələlərin tənzimlənməsi (qatarların və dəmir yollarının vəziyyəti, sərnişinlərin
və yüklərin təhlükəsizliyi və s.), dəmir yolu nəqliyyatı sistemlərinin işinə nəzarət və bu işin tənzimlənməsi (imtiyazların verilməsi, yük və sərnişin daşımalarının tariflərinin, nəqliyyat vasitələrinin hərəkətlərinin vaxtı və reyslərin tezliyinin və s. müəyyən edilməsi), dəmir yollarının tikintisinə, texniki xidmətinə və təmirinə nəzarət və bu məsələlərin tənzimlənməsi ilə bağlı xərclər;

-   dəmir yolu nəqliyyatının qeyri-kommersiya təyinatlı sistemlərinin və onlara aid edilən qurğuların tikintisi və ya istismarı ilə bağlı xərclər;

-   uzaq məsafələrə şəhərlərarası dəmir yolu daşımaları, yüksək sürətli şəhərdaxili tranzit xidməti və tramvay şəbəkələri ilə əlaqədar dəmir yolu nəqliyyatı sistemlərinin, qatarların alınması, qatarlara texniki xidmət və onların təmiri ilə bağlı xərclər;

-   dəmir yolu nəqliyyatı sistemlərinin işi və dəmir yollarının tikintisi barədə məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması, yayılması və məlumatların yığılması ilə bağlı xərclər;

-   dəmir yolu nəqliyyatı sistemlərinin və onlara aid edilən qurğuların istismarı, tikintisi, texniki xidməti, təmiri və ya təkmilləşdirilməsinə köməklik göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

12.1.4.    "Hava nəqliyyatı" paraqrafına hava nəqliyyatı sistemləri və onlara aid edilən qurğuların (hava limanları, uçuş-enmə zolaqları, anbarlar, hava naviqasiya vasitələri və avadanlıqları, uçuşlara nəzarət vasitələri və s.) istismarı, istifadəsi, tikintisi, texniki xidməti, təmiri ilə bağlı xərclər;

-   hava nəqliyyatı istifadəçilərinin fəaliyyətinə nəzarət və bu məsələlərin
tənzimlənməsi (hava nəqliyyatı vasitələrinin, pilotların, ekipajların və yerdəki komandanlığın qeydiyyatı, sərnişinlərin təhlükəsizlik qaydaları, hava nəqliyyatında baş verən hadisələrin istintaqı və s.), hava nəqliyyatı sistemlərinin işinə nəzarət və bu işin tənzimlənməsi (istiqamətlərin bölüşdürülməsi, hava nəqliyyatı ilə yük və sərnişin daşımalarının tariflərinin, reyslərin tezliyinin və xidmətin səviyyəsinin və s. müəyyən edilməsi), hava nəqliyyatı qurğularının tikintisinə, texniki xidmətinə və təmirinə nəzarət və bu məsələlərin tənzimlənməsi ilə bağlı xərclər;

-   hava nəqliyyatının qeyri-kommersiya təyinatlı xidmətlərinin və qurğularının tikintisi və ya istismarı ilə bağlı xərclər;

-   radio və peyk naviqasiya vasitələri, qəza-xilasetmə xidmətləri, hava nəqliyyatı ilə müntəzəm və qeyri-müntəzəm yük və sərnişin daşımaları, ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən həyata keçirilən uçuşların tənzimlənməsi və nəzarəti ilə bağlı xərclər;

-   hava nəqliyyatı sistemlərinin işi və hava nəqliyyatına aid edilən qurğuların tikintisi haqqında ümumi xarakterli məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması və yayılması ilə bağlı xərclər;

-   hava nəqliyyatı sistemlərinin və onlara aid edilən qurğuların istismarı,
tikintisi, texniki xidməti, təmiri və ya təkmilləşdirilməsinə kömək göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

12.1.5. "Boru kəməri nəqliyyatı və digər nəqliyyatlar" paraqrafına boru kəmərləri və digər nəqliyyat sistemlərinin (funikulyorlar, kanat yolları, asma yollar və s.) istismarı, istifadəsi, tikintisi, texniki xidməti və təmiri ilə bağlı xərclər;

-   boru kəmərləri və digər nəqliyyat sistemləri istifadəçilərinin fəaliyyətlərinə nəzarət və bu məsələlərin tənzimlənməsi (qeydiyyat, icazənin verilməsi, avadanlığın yoxlanılması, texniki təhlükəsizlik qaydaları və s.), boru kəmərləri və digər nəqliyyat sistemlərinin işinə nəzarət və bu işin tənzimlənməsi (imtiyazların verilməsi, xidmət tariflərinin, tezliyinin və səviyyəsinin və s. müəyyən edilməsi), boru kəmərlərinin və digər nəqliyyat sistemlərinin tikintisinə, texniki xidmətinə və təmirinə nəzarətlə bağlı xərclər;

-   qeyri-kommersiya təyinatlı boru kəmərlərinin və digər nəqliyyat sistemlərinin tikintisi və ya istismarı ilə bağlı xərclər;

-   boru kəmərlərinin və digər nəqliyyat sistemlərinin istismarı və tikintisi
haqqında ümumi xarakterli məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması, yayılması və məlumatların yığılması ilə bağlı xərclər;

-   boru kəmərlərinin və digər nəqliyyat sistemlərinin istismarı, tikintisi, texniki xidməti, təmiri və ya təkmilləşdirilməsinə kömək göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

12.2.0. "Rabitə" köməkçi bölməsinə rabitə sistemlərinin (poçt, telefon, teleqraf, simsiz və peyk rabitəsi sistemlərinin) tikintisi, genişləndirilməsi, təkmilləşdirilməsi, istismarı və texniki xidmətlə bağlı xərclər;

-   rabitə sistemlərinin işinin tənzimlənməsi (imtiyazların, tezliklərin verilməsi, xidmət edilən bazarların, tariflərin və s. müəyyənləşdirilməsi) ilə bağlı xərclər;

-   rabitə sahəsi ilə bağlı iş və xidmətlər üzrə məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması və yayılması ilə bağlı xərclər;

-   rabitə sistemlərinin tikintisi, istismarı, texniki xidməti, təmiri və ya təkmilləşdirilməsinə köməklik göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

12.3.0. "Nəqliyyat və rabitə sahələri üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar" köməkçi bölməsinə nəqliyyat və rabitə sahələrində təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar üzrə işləri həyata keçirən təşkilatların saxlanılması və onların idarə edilməsi, elmi tədqiqat institutları tərəfindən həyata keçirilən tətbiqi tədqiqatlara və təcrübi işlərə köməklik göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

13.0.0. "İQTİSADİ FƏALİYYƏT" bölməsi "13.1.0. İqtisadi və kommersiya fəaliyyəti", "13.2.0. İqtisadi fəaliyyətin digər növləri", "13.3.0. Çox-sahəli inkişaf layihələri" və "13.4.0. İqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar" köməkçi bölmələrindən ibarətdir.

13.1.0."İqtisadi və kommersiya fəaliyyəti" köməkçi bölməsi "13.1.1. Ümumi iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti" və "13.1.2. Digər fəaliyyət" paraqraflarından ibarətdir.

13.1.1."Ümumi iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti" paraqrafına müxtəlif dövlət idarələri və hökumətlə işgüzar dairələr arasında əlaqələrin təmin edilməsi, ümumi idxal və ixrac, əmtəə və qiymətli kağız bazarları, gəlirlərə ümumi nəzarət, ticarətin inkişafına yardımla bağlı ümumi məsələlər, inhisarların fəaliyyətinin, ticarətin və bazara daxilolma münasibətlərinin digər məhdudiyyətlərinin və s. tənzimlənməsi və ya onlara köməklik göstərilməsi, patentlərin və əmtəə nişanlarınm verilməsi, müəllif hüquqları ilə bağlı məsələlər, şirkətlərin qeydiyyatı, standartlar və s. fəaliyyətlə məşğul olan təşkilatların saxlanılması və onlara kömək göstərilməsi, bu siyasətin və proqramların həyata keçirilməsinə yardımla bağlı xərclər daxildir.

13.1.2."Digər fəaliyyət" paraqrafına insan ehtiyatları sahəsində ümumi
siyasətin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi, əmək şərtlərinə (iş günün müddəti, əmək haqqının məbləği, təhlükəsizlik texnikası və s.) nəzarət və onların tənzimlənməsi, müxtəlif dövlət idarələri, hökumət və sənaye, sahibkarlar və həmkarlar ittifaqları təşkilatları arasında əlaqələrin təmin edilməsi ilə bağlı xərclər;

-   insan ehtiyatlarının idarə olunmasının artırılması, cinsi, irqi, yaş və digər əlamətlərə görə ayn-seçkiliyin aradan qaldırılması, iqtisadi cəhətdən zəif inkişaf etmiş və ya əlverişsiz vəziyyətdə olan rayonlarda işsizliyin səviyyəsinin aşağı salınması, əhalinin məşğulluğuna yardım göstərilməsinə və s. yönəldilmiş ümumi proqram və planların idarə edilməsi və onlara kömək göstərilməsi, əmək birjalarının fəaliyyətinin təşkili, arbitraj və vasitəçilik xidmətlərinin idarə edilməsi və ya onlara kömək göstərilməsi ilə bağlı xərclər;

-   insan ehtiyatlarına aid edilən məsələlər və xidmətlər üzrə məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması və yayılması ilə bağlı xərclər;

-   insan ehtiyatları üzrə siyasətin və proqramların işlənib hazırlanması və onların həyata keçirilməsinə yardımla bağlı xərclər daxildir.

13.2.0."İqtisadi fəaliyyətin digər sahələri" köməkçi bölməsi "13.2.1. Topdan və pərakəndə ticarət", "13.2.2. İctimai iaşə" və "13.2.3. Digər iqtisadi fəaliyyət" paraqraflarından ibarətdir.

13.2.1."Topdan və pərakəndə ticarət" paraqrafına topdan və pərakəndə ticarətlə bağlı xərclər;

-  topdan və pərakəndə ticarətə nəzarət və bu işin tənzimlənməsi (icazənin verilməsi, ticarət qaydaları, ev təsərrüfatları tərəfindən istehlak olunan qablaşdırılmış ərzaq və digər malların qeydiyyatı, tərəzilərin və digər çəkici qurğuların yoxlanılması və s.), malların anbarlarda saxlanılmasına nəzarət və bu işlərin tənzimlənməsi (icazənin (lisenziyaların) verilməsi və gömrük anbarlarının fəaliyyətinə nəzarət) ilə bağlı xərclər;[82]

-   daxil edilmiş əmtəələrdən və ya ehtimal edilən istehlakçıdan asılı olmayaraq pərakəndə və topdansatış səviyyəsində tətbiq edilən qiymətlərə və normalara nəzarət məsələlərinin idarə edilməsi ilə bağlı xərclər;

-   qiymətlər, əmtəələrin mövcudluğu, pərakəndə və s. amilləri, həmçinin malların anbarlarda yığılıb saxlanılması barədə məlumatların hazırlanması, onların ticarət müəssisələri və ictimaiyyət arasında yayılması;

-   topdan və pərakəndə satış ticarətinə, malların ambarlarda yığılıb saxlanılmasına köməklik göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

13.2.2.    "İctimai iaşə" paraqrafına ictimai iaşə müəssisələrinin (mehmanxanalar, restoranlar və s.) tikintisi, genişləndirilməsi, təmiri, istismarı və saxlanılması ilə bağlı xərclər;

-   ictimai iaşə müəssisələrinin (mehmanxanalar, restoranlar və s.) fəaliyyətlərinə nəzarət və bu işlərin tənzimlənməsi (qiymətləri tənzimləyən qaydalar, sanitar normalan və xidmət qaydaları, mehmanxana və restoranların saxlanılması üçün icazənin (lisenziyaların) verilməsi və s.) ilə bağlı xərclər;[83]

-   ictimai iaşə müəssisələrinin (mehmanxanalar, restoranlar və s.) saxlanılması, iş və xidmətlər üzrə məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması, yayılması ilə bağlı xərclər;

-   ictimai iaşə müəssisələrinin (mehmanxanalar, restoranlar və s.) tikintisi, istismarı, texniki xidməti, təmiri və ya təkmilləşdirilməsinə köməklik göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

13.2.3.    "Digər iqtisadi fəaliyyət" paraqrafına yenidənqurulma, genişləndirilmə, istismar və texniki xidmətlərlə bağlı geniş məqsədli inkişaf layihələrinin, iş və xidmətlər üzrə məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması və yayılması ilə bağlı xərclər daxildir.

13.3.0."Çoxsahəli inkişaf layihələri" köməkçi bölməsi "13.3.1. Özəlləşdirmə ilə bağlı informasiya təminatının təşkili, müəssisələrin özəlləşdirməqabağı sağlamlaşdırılması" "13.3.2. Özəlləşdirmə ilə bağlı digər fəaliyyət" 13.3.3. İqtisadi islahatların həyata keçirilməsi”, “13.3.4. Sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı xərclər” və “13.3.5. Dövlət müəssisələrinə maliyyə yardımı” paraqraflarından ibarətdir.[84]

13.3.1."Özəlləşdirmə ilə bağlı informasiya təminatının təşkili, müəssisələrin özəlləşdirməqabağı sağlamlaşdırılması" paraqrafına özəlləşən müəssisələrin  özəlləşdirməqabağı  sağlamlaşdırılması üçün  ayrılan vəsait və onunla bağlı informasiya təminatı, xarici məsləhətçilərin xidmətlərinin ödənilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

13.3.2."Özəlləşdirmə ilə bağlı digər fəaliyyət" paraqrafına özəlləşdirmədən sonra müəssisələrin sağlamlaşdırılması siyasətinin və proqramların işlənib hazırlanması və onların həyata keçirilməsinə yardımla bağlı xərclər daxildir.

13.3.3.İqtisadi islahatların həyata keçirilməsi

13.3.4.Sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı tədbirlər

13.3.5.Dövlət müəssisələrinə maliyyə yardımı

13.4.0. "İqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar" köməkçi bölməsinə insan ehtiyatına aid olan məsələlər daxil olmaqla ümumi iqtisadi və kommersiya məsələləri ilə bağlı təcrübə və tətbiqi tədqiqat üzrə işləri həyata keçirən təşkilatların saxlanılması, onların idarə edilməsi, iqtisadi və kommersiya məsələləri ilə bağlı həyata keçirilən tətbiqi tədqiqatlara və təcrübi işlərə kömək göstərilməsi xərcləri daxildir.

14.0.0. "ƏSAS BÖLMƏLƏRƏ AİD EDİLMƏYƏN XİDMƏTLƏR"

bölməsi "14.1.0. Ehtiyat fondları" "14.2.0. Məqsədli büdcə fondları" “və “14.3.0. Əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər” köməkçi bölmələrindən ibarətdir. [85]

14.1.0. "Ehtiyat fondları" köməkçi bölməsinə dövlət büdcəsində və Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsində ehtiyat fondları üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitlər daxildir.

14.2.0. "Məqsədli büdcə fondları" köməkçi bölməsinə məqsədli büdcə fondlarının xərcləri daxildir.

14.3.0. “Əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər” köməkçi bölməsi “14.3.1. Məhkəmələrin qərarlarına əsasən fiziki şəxslərə dəymiş maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi”, “14.3.2. Aztəminatlı şəxslərə, cinayət üzrə və inzibati qaydada tutulmuş şəxslərə hüquqi yardım göstərilməsi, cinayət prosesində iştirak edən şəxslər, habelə icraatında inzibati xəta haqqında iş olan hakimin yanına, səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsin yanına) gəlməklə əlaqədar zərərçəkmiş, şahid, onların qanuni nümayəndələri tərcüməçi, ekspert, mütəxəssis, şahid və hal şahidlərinə görülən işin haqqının ödənilməsi ilə bağlı xərclər”, “14.3.3. Müxtəlif xərclər”, “14.3.4. Valyuta konvertasiyası üzrə xərclər” və “14.3.5. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq kredit reytinqinin müəyyən olunması ilə bağlı xərclər” paraqraflarından ibarətdir. [86]

14.3.1. Məhkəmənin qərarlarına əsasən fiziki şəxslərə dəymiş maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi.

14.3.2. Aztəminatlı şəxslərə, cinayət üzrə və inzibati qaydada tutulmuş şəxslərə hüquqi yardım göstərilməsi, cinayət prosesində iştirak edən şəxslər, habelə icraatında inzibati xəta haqqında iş olan hakimin yanına, səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsin yanına) gəlməklə əlaqədar zərərçəkmiş, şahid, onların qanuni nümayəndələri tərcüməçi, ekspert, mütəxəssis, şahid və hal şahidlərinə görülən işin haqqının ödənilməsi ilə bağlı xərclər.

1.4.3.3. Müxtəlif xərclər

14.3.4. Valyuta konvertasiyası üzrə xərclər

14.3.5. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq kredit reytinqinin müəyyən olunması ilə bağlı xərclər


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2004-cü il 6 oktyabr tarixli 149 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

3 nömrəli əlavə

 

Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı[87]

 

BÖLMƏ

KÖMƏKÇİ BÖLMƏ

PARAQRAF

MADDƏ[88]

YARIM-MADDƏ

KOD

1

2

3

4

5

6

ƏMƏYİN ÖDƏNİŞİ

 

 

 

 

210000

 

ƏMƏK HAQQI

 

 

 

211000

 

 

ŞTATDA OLAN İŞÇİLƏRİN ƏMƏK HAQQI

 

 

211100

 

 

ŞTATDANKƏNAR İŞÇİLƏRİN ƏMƏK HAQQI

 

 

211200

 

 

ƏMƏYİN ÖDƏNİŞİ İLƏ BAĞLI SAİR PUL ÖDƏNİŞLƏRİ

 

 

211300

 

ƏMƏK HAQQINA ÜSTƏLİK

 

 

 

212000

 

 

DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNA AYIRMALAR

 

 

212100

 

 

İCBARİ DÖVLƏT SIĞORTASI

 

 

212200

 

 

İCBARİ TİBBİ SIĞORTA

 

 

212300

 

 

İşsizlikdən sığorta[89]

 

 

212400

MALLARIN (İŞLƏRİN VƏ XİDMƏTLƏRİN) SATIN ALINMASI

 

 

 

 

220000

 

İDARƏNİN

SAXLANILMASI

 

 

 

221000

 

 

DƏFTƏRXANA VƏ TƏSƏRRÜFAT XƏRCLƏRİ

 

 

221100

 

 

MƏTBƏƏ XƏRCLƏRİ

 

 

221200

 

 

İDARƏNİN DİGƏR XƏRCLƏRİ

 

 

221300

 

 

 

MÜHAFİZƏ XƏRCLƏRİ

 

221330

 

EZAMİYYƏ XƏRCLƏRİ

 

 

 

222000

 

 

ÖLKƏDAXİLİ

EZAMİYYƏLƏR

 

 

222100

 

 

 

GÜNDƏLİK YEMƏK XƏRCİ

 

222110

 

 

 

MEHMANXANA (MƏNZİL) VƏ YOL XƏRCLƏRİ

 

222120

 

 

XARİCİ EZAMİYYƏLƏR

 

 

222200

 

 

 

GÜNDƏLİK YEMƏK XƏRCİ

 

222210

 

 

 

MEHMANXANA (MƏNZİL) VƏ YOL XƏRCLƏRİ

 

222220

 

NƏQLİYYAT XİDMƏTLƏRİ HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ

 

 

 

223000

 

 

YANACAQ VƏ SÜRTKÜ MATERİALLARININ ALINMASI

 

 

223100

 

 

DİGƏR NƏQLİYYAT XİDMƏTLƏRİ

 

 

223200

 

KOMMUNAL VƏ KOMMUNİ-KASİYA XİD-MƏTLƏRİNİN ÖDƏNİLMƏSİ

 

 

 

224000

 

 

ELEKTRİK ENERJİSİ HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ

 

 

224100

 

 

QAZ HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ

 

 

224200

 

 

SU HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ

 

 

224300

 

 

İSTİLİK ENERJİSİ

(YANACAQ) HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ

 

 

224400

 

 

KANALİZASİYA XİDMƏTLƏRİ HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ

 

 

224500

 

 

DİGƏR KOMMUNAL XİDMƏTLƏRİ HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ

 

 

224600

 

 

KOMMUNAL VƏ KOMMUNİKASİYA XİDMƏTLƏRİ İLƏ BAĞLI DİGƏR XƏRCLƏR

 

 

224700

 

 

TELEFON DANIŞIQ HAQLARININ ÖDƏNİLMƏSİ

 

 

224800

 

 

 

ÖLKƏDAXİLİ

TELEFON DANIŞIQ HAQLARININ ÖDƏNİLMƏSİ

 

224810

 

 

 

BEYNƏLXALQ TELEFON DANIŞIQ HAQLARININ ÖDƏNİLMƏSİ

 

224820

 

 

POÇT-RABİTƏ XİDMƏTLƏRİ

 

 

224900

 

 

 

POÇT XİDMƏTLƏRİNİN ÖDƏNİLMƏSİ

 

224910

 

 

 

 

"İNTERNET" XİDMƏTİ HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ

224920

 

İSTEHLAK MALLARININ VƏ MATERİAL-LARININ ALINMASI

 

 

 

225000

 

 

DƏRMAN, SARĞI LƏVAZİMATLARI VƏ MATERİALLARININ ALINMASI

 

 

225100

 

 

YUMŞAQ İNVENTAR, YATAQ LƏVAZİMAT-LARI VƏ XÜSUSİ GEYİMLƏRİN ALINMASI

 

 

225200

 

 

ƏRZAQ

MƏHSULLARININ ALINMASI

 

 

225300

 

 

DİGƏR İSTEHLAK MAL VƏ MATERİALLARININ ALINMASI

 

 

225400

 

 

 

İNVENTAR VƏ AVADANLIĞIN ALINMASI

 

225410

 

 

 

 

İNVENTARIN ALINMASI

225411

 

 

 

 

AVADANLIĞIN ALINMASI

225412

 

 

 

 

DİGƏR ALIŞLAR VƏ XİDMƏTLƏR

225413

 

SAİR XİDMƏTLƏRİN HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ

 

 

 

226000

 

 

GEOLOJİ-KƏŞFİYYAT VƏ TOPOQRAFİYA-GEODEZİYA AXTARIŞ XİDMƏTLƏRİ HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ

 

 

226100

 

 

 

GEOLOJİ-KƏŞFİYYAT XİDMƏTLƏRİ HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ

 

226110

 

 

 

TOPOQRAFİYA-GEODEZİYA AXTARIŞ XİDMƏTLƏRİ HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ

 

226120

 

 

ABADLAŞDIRMA XİDMƏTLƏRİ HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ

 

 

226200

 

 

ELMİ TƏDQİQAT XİDMƏTLƏRİ HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ

 

 

226300

FAİZLƏR ÜZRƏ ÖDƏNİŞLƏR

 

 

 

 

240000

 

QEYRİ REZİDEN-TLƏR ÜZRƏ ÖDƏNİŞLƏR

 

 

 

241000

 

 

BEYNƏLXALQ

VALYUTA FONDUNUN KREDİTİ ÜZRƏ

 

 

241100

 

 

DÜNYA BANKININ KREDİTİ ÜZRƏ

 

 

241200

 

 

DİGƏR

TƏŞKİLATLARIN KREDİTLƏRİ ÜZRƏ

 

 

241300

 

 

XARİCİ DÖVLƏTLƏRƏ

 

 

241400

 

 

DİGƏR QEYRİ-REZİDENTLƏRİN KREDİTLƏRİ ÜZRƏ

 

 

241500

 

DÖVLƏT İDARƏETMƏ SEKTORUNA AİD OLMAYAN TƏŞKİLATLAR ÜZRƏ ÖDƏNİŞLƏR

 

 

 

242000

 

 

MİLLİ BANK ÜZRƏ

 

 

242100

 

 

DİGƏR DÖVLƏT TƏŞKİLATLARI ÜZRƏ

 

 

242200

 

 

KOMMERSİYA BANKLARI ÜZRƏ

 

 

242300

 

 

ÖZƏL SEKTORUN DİGƏR TƏŞKİLAT-LARI ÜZRƏ

 

 

242400.

 

DÖVLƏT İDARƏETMƏ SEKTORU ÜZRƏ ÖDƏNİŞLƏR

 

 

 

243000

 

 

MƏRKƏZİ DÖVLƏT İDARƏETMƏ ORQANLARI ÜZRƏ

 

 

243100

 

 

DİGƏR İDARƏETMƏ ORQANLARI ÜZRƏ

 

 

243200

SUBSİDİYA-LAR VƏ CARİ TRANS-FERTLƏR

 

 

 

 

250000

 

SUBSİDİYALAR ÜZRƏ ÖDƏNİŞLƏR

 

 

 

251000

 

 

QEYRİ-MALİYYƏ DÖVLƏT TƏŞKİLATLARI ÜZRƏ ÖDƏNİŞLƏR

 

 

251100

 

 

 

MƏHSULA GÖRƏ ÖDƏNİŞLƏR

 

251110

 

 

 

QEYRİ-MALİYYƏ DÖVLƏT TƏŞKİLATLARINA SAİR ÖDƏNİŞLƏR

 

251120

 

 

 

 

BAKI METROPOLİTE-NİNƏ VERİLƏN SUBSİDİYALAR

251121

 

 

 

 

"AZƏRBAYCAN HAVA YOLLARI" QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNƏVERİLƏN SUBSİDİYALAR[90]

251122

 

 

MALİYYƏ TƏŞKİLATLARI ÜZRƏ ÖDƏNİŞLƏR

 

 

251200

 

ÖZƏL SEKTORA AİD OLAN MÜƏSSİSƏ-LƏRƏ ÖDƏNİŞLƏR

 

 

 

252000

 

 

ÖZƏL SEKTORA AİD OLAN QEYRİ-MALİYYƏ MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜZRƏ ÖDƏNİŞLƏR

 

 

252100

 

 

MALİYYƏ İNSTİTUTLARI ÜZRƏ ÖDƏNİŞLƏR

 

 

252200

QRANTLAR VƏ DİGƏR ÖDƏNİŞ-LƏR

 

 

 

 

260000

 

XARİCİ DÖVLƏTLƏRƏ ÖDƏNİLƏN QRANTLAR

 

 

 

261000

 

 

XARİCİ DÖVLƏTLƏRƏ CARİ ÖDƏNİŞLƏR ÜÇÜN VERİLƏN QRANTLAR

 

 

261100

 

 

XARİCİ DÖVLƏTLƏRƏ ƏSASLI ÖDƏNİŞLƏR ÜÇÜN VERİLƏN QRANTLAR

 

 

261200

 

BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLARA ÖDƏNİLƏN QRANTLAR

 

 

 

262000

 

 

BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLARA CARİ ÖDƏNİŞLƏR ÜÇÜN VERİLƏN QRANTLAR

 

 

262100

 

 

BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLARA ƏSASLI ÖDƏNİŞLƏR ÜÇÜN VERİLƏN QRANTLAR

 

 

262200

 

DİGƏR DÖVLƏT İDARƏETMƏ SEKTORUNA ÖDƏNİLƏN QRANTLAR

 

 

 

263000

 

 

DİGƏR DÖVLƏT İDARƏETMƏ SEKTORUNA CARİ ÖDƏNİŞLƏR ÜÇÜN VERİLƏN QRANTLAR

 

 

263100

 

 

DİGƏR DÖVLƏT İDARƏETMƏ SEKTORUNA ƏSASLI ÖDƏNİŞLƏR ÜÇÜN VERİLƏN QRANTLAR

 

 

263200

 

ÜZVLÜK HAQQ VƏ DİGƏR ÖDƏNİŞLƏR

 

 

 

264000

 

 

BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLARA ÜZVLÜK HAQQI

 

 

264100

 

 

DİGƏR ÖDƏNİŞLƏR

 

 

264200

TƏQAÜD-LƏR VƏ SOSİAL MÜAVİ-NƏTLƏR

 

 

 

 

270000

 

SOSİAL TƏMİNAT

 

 

 

271000

 

 

TƏQAÜDLƏR

 

 

271100

 

 

 

İŞLƏYƏN TƏQAÜDÇÜLƏRƏ QOCALIĞA GÖRƏ VERİLƏN TƏQAÜDLƏR

 

271110

 

 

 

İŞLƏMƏYƏN TƏQAÜDÇÜLƏRƏ QOCALIĞA GÖRƏ VERİLƏN TƏQAÜDLƏR

 

271120

 

 

 

ƏLİLLƏRƏ VERİLƏN TƏQAÜDLƏR

 

271130

 

 

 

HƏRBİ TƏQAÜDLƏR

 

271140

 

 

 

DİGƏR TƏQAÜDLƏR

 

271150

 

 

NATURAL FORMADA OLAN MÜAVİNƏTLƏR

 

 

271200

 

SOSİAL MÜDAFİƏ ÜZRƏ MÜAVİNƏTLƏR

 

 

 

272000

 

 

SOSİAL YARDIMLAR ÜZRƏ ÖDƏNİŞLƏR

 

 

272100

 

 

 

3 YAŞINA KİMİ UŞAQLARA VERİLƏN MÜAVİNƏTLƏR

 

272110

 

 

 

İSTEFADA OLAN HƏRBÇİLƏRİN VƏ HƏRBİ QULLUQÇULARIN UŞAQLARINA VERİLƏN MÜAVİNƏTLƏR

 

272120

 

 

 

20 YANVAR VƏ QARABAĞ MÜHARİBƏSİ ŞƏHİDLƏRİNİN UŞAQLARINA VERİLƏN MÜAVİNƏTLƏR

 

272130

 

 

 

QAÇQINLARA VƏ MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏRƏ VERİLƏN MÜAVİNƏTLƏR

 

272140

 

 

 

QARABAĞ MÜHARİBƏSİ ƏLİLLƏRİNƏ VERİLƏN MÜAVİNƏTLƏR

 

272150

 

 

 

QARABAĞ MÜHARİBƏSİNDƏ ƏLİL OLMUŞ HƏRBÇİLƏRƏ VƏ ÇERNOBIL QƏZASI NƏTİCƏSİNDƏ ƏLİL OLANLARA VERİLƏN MÜAVİNƏTLƏR

 

272160

 

 

 

I VƏ II QRUP ƏLİLLƏRƏ VERİLƏN MÜAVİNƏTLƏR

 

272170

 

 

 

İşsizlikdən sığorta ödənişləri[91]

 

272180

 

 

 

İşaxtaran və işsiz kimi qeydiyyata alınmış şəxslər üçün nəzərdə tutulan aktiv məşğulluq tədbirləri[92]

 

272190

 

 

NATURAL FORMA-DA OLAN SOSİAL YARDIMLAR

 

 

272200

 

DÖVLƏT QULLUQÇU-LARINA SOSİAL MÜAVİNƏT-LƏR

 

 

 

273000

 

 

MÜAVİNƏTLƏR ÜZRƏ ÖDƏNİŞLƏR

 

 

273100

 

 

NATURAL FORMADA OLAN MÜAVİNƏTLƏR

 

 

273200

 

DİGƏR TƏQAÜDLƏR, MÜAVİNƏTLƏR VƏ TRANSFERT-LƏR

 

 

 

274000

 

 

AZTƏMİNATLI AİLƏLƏRƏ VERİLƏN MÜAVİNƏTLƏR

 

 

274100

 

 

QOCALIĞA GÖRƏ VERİLƏN MÜAVİNƏTLƏR

 

 

274200

 

 

İŞ QABİLİYYƏTİNİ MÜVƏQQƏTİ İTİRMƏYƏ GÖRƏ VERİLƏN MÜAVİNƏTLƏR

 

 

274300

 

 

UŞAĞIN DOĞULMASI İLƏ BAĞLI VERİLƏN MÜAVİNƏTLƏR

 

 

274400

 

 

ANALIQ MÜAVİNƏTLƏRİ

 

 

274500

 

 

BÖYÜK VƏTƏN MÜHARİBƏSİ İŞTİRAKÇILARINA VERİLƏN MÜAVİNƏTLƏR

 

 

274600

 

 

TƏLƏBƏLƏRƏ VERİLƏN TƏQAÜDLƏR

 

 

274700

 

 

DİGƏR MÜAVİNƏT VƏ TRANSFERTLƏR

 

 

274800

DİGƏR XƏRCLƏR

 

 

 

 

280000

 

FAİZLƏR ÜZRƏ ÖDƏNİŞLƏR İSTİSNA OLMAQLA MÜLKİYYƏTLƏ BAĞLI XƏRCLƏR

 

 

 

281000

 

 

İCARƏ VƏ MUZDLU XİDMƏTLƏR

 

 

281400

 

SAİR MÜXTƏLİF XƏRCLƏR

 

 

 

282000

 

 

SAİR XƏRCLƏR

 

 

282100

 

 

ƏSASLI XƏRCLƏR

 

 

282200

 

 

BANK XƏRCLƏRİ

 

 

282300

 

 

DÖVLƏT ZƏMANƏTİ İLƏ ALINAN BORCLARIN TƏMİNAT FONDUNUN XƏRCLƏRİ

 

 

282400

QEYRİ-MA-LİYYƏ AKTİVLƏ-RİNİN ALINMASI

 

 

 

 

310000

 

ƏSAS VƏSAİTLƏR

 

 

 

311000

 

 

BİNA VƏ TİKİLİLƏR

 

 

311100

 

 

 

YAŞAYIŞ BİNALARI

 

311110

 

 

 

QEYRİ-YAŞAYIŞ BİNALARI

 

311120

 

 

 

DİGƏR TİKİLİLƏR

 

311130

 

 

MAŞIN VƏ AVADANLIQLAR

 

 

311200

 

 

 

NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİ

 

311210

 

 

 

DİGƏR MAŞIN VƏ AVADANLIQLAR

 

311220

 

 

DİGƏR ƏSAS VƏSAİTLƏR

 

 

311300

 

 

 

KƏND TƏSƏRRÜFATI

TEXNİKASl

 

311310

 

 

 

QEYRİ-MADDİ AKTİVLƏR

 

311320

 

MADDİ-İSTEHSAL EHTİYATLARI

 

 

 

312000

 

QİYMƏTLİ MATERİALLAR

 

 

 

313000

 

QEYRİ-İSTEHSAL AKTİVLƏRİ

 

 

 

314000

 

 

TORPAQ

 

 

314100

 

 

YERALTI AKTİVLƏR

 

 

314200

 

 

DİGƏR TƏBİİ AKTİVLƏR

 

 

314300

 

 

İSTEHSALDA İSTİ-FADƏ OLUNMAYAN QEYRİ-MADDİ AKTİVLƏR

 

 

314400

MALİYYƏ AKTİVLƏRİ ÜZRƏ ƏMƏ-LİYYATLAR

 

 

 

 

320000

 

DAXİLİ

 

 

 

321000

 

 

VALYUTA VƏ DEPOZİTLƏR

 

 

321200

 

 

 

XƏZİNƏNİN VAHİD HESABI

 

321210

 

 

 

GƏLİRLƏR ÜZRƏ TRANZİT HESAB

 

321220

 

 

SƏHMLƏR İSTİSNA OLMAQLA QİYMƏT-Ü KAĞIZLAR

 

 

321300

 

 

 

QISAMÜDDƏTLİ

 

321310

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ

ALINMIŞ

321311

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

321312

 

 

 

UZUN-MÜDDƏTLİ

 

321320

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ

ALINMIŞ

321321

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

321322

 

 

SSUDALAR

 

 

321400

 

 

 

QISA-MÜDDƏTLİ

 

321410

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ ALINMIŞ

321411

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

321412

 

 

 

UZUN-MÜDDƏTLİ

 

321420

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ

ALINMIŞ

321421

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

321422

 

 

SƏHM VƏ DİGƏR KAPİTAL

 

 

321500

 

 

TÖRƏMƏ MALİYYƏ ALƏTLƏRİ

 

 

321700

 

 

DİGƏR MALİYYƏ AKTİVLƏRİ

 

 

321800

 

XARİCİ

 

 

 

322000

 

 

VALYUTA VƏ DEPOZİTLƏR

 

 

322200

 

 

 

XƏZİNƏNİN VAHİD HESABI

 

322210

 

 

 

GƏLİRLƏR ÜZRƏ TRANZİT HESAB

 

322220

 

 

SƏHMLƏR İSTİSNA OLMAQLA QİYMƏTLİ KAĞIZLAR

 

 

322300

 

 

 

QISA-MÜDDƏTLİ

 

322310

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ ALINMIŞ

322311

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

322312

 

 

 

UZUN-MÜDDƏTLİ

 

322320

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ ALINMIŞ

322321

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

322322

 

 

SSUDALAR

 

 

322400

 

 

 

QISA-MÜDDƏTLİ

 

322410

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ ALINMIŞ

322411

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

322412

 

 

 

UZUN-MÜDDƏTLİ

 

322420

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ ALINMIŞ

322421

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

322422

 

 

TÖRƏMƏ MALİYYƏ ALƏTLƏRİ

 

 

322700

 

 

DİGƏR MALİYYƏ AKTİVLƏRİ

 

 

322800

 

QIZIL VƏ SDR

 

 

 

323000

ÖHDƏLİK-LƏR ÜZRƏ MALİYYƏ ƏMƏLİY-YATLARI

 

 

 

 

330000

 

DAXİLİ

 

 

 

331000

 

 

VALYUTA VƏ DEPOZİTLƏR

 

 

331200

 

 

SƏHMLƏR İSTİSNA OLMAQLA QİYMƏTLİ KAĞIZLAR

 

 

331300

 

 

 

QISA-MÜDDƏTLİ

 

331310

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ ALINMIŞ

331311

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

331312

 

 

 

UZUN-MÜDDƏTLİ

 

331320

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ

ALINMIŞ

331321

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

331322

 

 

SSUDALAR

 

 

331400

 

 

 

QISA-MÜDDƏTLİ

 

331410

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ

ALINMIŞ

331411

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

331412

 

 

 

UZUN-MÜDDƏTLİ

 

331420

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ

ALINMIŞ

331421

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

331422

 

XARİCİ

 

 

 

332000

 

 

VALYUTA VƏ DEPOZİTLƏR

 

 

332200

 

 

SƏHMLƏR İSTİSNA OLMAQLA QİYMƏTLİ KAĞIZLAR

 

 

332300

 

 

 

QISA-MÜDDƏTLİ

 

332310

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ

ALINMIŞ

332311

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

332312

 

 

 

UZUN-MÜDDƏTLİ

 

332320

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ

ALINMIŞ

332321

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

332322

 

 

SSUDALAR

 

 

332400

 

 

 

QISA-MÜDDƏTLİ

 

332410

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ ALINMIŞ

332411

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

332412

 

 

 

UZUN-MÜDDƏTLİ

 

332420

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ

ALINMIŞ

332421

 

 

 

 

İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

332422

 


 

Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatına

ƏLAVƏ

 

Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı əvəzsiz və ya qaytarılmaq şərti ilə büdcələr tərəfindən aparılan ödənişlərdən ibarətdir. Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı bölmə, köməkçi bölmə, paraqraf, maddə və yarımmaddələrdən ibarətdir. İqtisadi təsnifat 2 və 3 rəqəmləri ilə başlanılmaqla, 6 rəqəmli kod-dan ibarətdir. Kodun birinci rəqəmi iqtisadi təsnifatı, ikinci rəqəm bölməni, üçüncü rəqəm köməkçi bölməni, dördüncü rəqəm paraqrafı, beşinci rəqəm maddəni, altıncı rəqəm isə yarımmaddəni göstərir.

210000. "Əməyin ödənişi" bölməsinin xərclərinə "211000. Əmək haqqı" və "212000. Əmək haqqına üstəlik" köməkçi bölmələrinin xərcləri daxil edilir.

211000. «Əmək haqqı» köməkçi bölməsinin xərclərinə «211100. Ştatda olan işçilərin əmək haqqı»,    «211200. Ştatdankənar işçilərin əmək haqqı» «211300. Əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul ödənişləri» və    «211400. Əməyin ödənişi üzrə nəzərdə tutulan artım» paraqraflarının xərcləri daxildir.  [93]

211100. "Ştatda olan işçilərin əmək haqqı" paraqrafına ştatda olan işçilərin və qulluqçuların pul formasında aldıqları vəzifə (tarif) maaşı, vəzifə maaşına əlavə, istifadə edilməmiş məzuniyyətə görə kompensasiya və hərbi qulluqçuların (xüsusi rütbəsi olan əməkdaşların) pul təminatı ilə bağlı xərclər daxildir. [94]

211200. "Ştatdankənar işçilərin əmək haqqı" paraqrafına təşkilatların ştatında olmayan və müqavilə əsasında işlərin yerinə yetirilməsi üçün cəlb olunan şəxslərin aldıqları əmək haqları ilə bağlı xərclər daxildir.

211300. “Əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul ödənişləri” paraqrafına işçilərə, hərbi qulluqçulara (xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlara) verilən mükafatlar, maddi yardımlar, dövlət orqanlarında çalışan işçilərə verilən bütün növ müavinətlər (273000-cı köməkçi bölməsində nəzərdə tutulanlar istisna olmaqla) və səlahiyyətlərin icrası ilə bağlı verilən pul təminatı, hakimlərə səlahiyyətlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı vergilərdən azad olunan aylıq pul təminatı həmçinin istirahət, bayram və ümumxalq hüzn günü işə çıxmağa, əlavə iş saatlarına görə verilən ödənişlərlə bağlı xərclər daxildir.[95]

211400.” Əməyin ödənişi üzrə nəzərdə tutulan artım” paraqrafına əməyin ödənişi üçün nəzərdə tutulan artımla bağlı xərclər daxildir. [96]

212000. “Əmək haqqına üstəlik” köməkçi bölməsinə müəyyənləşdirilmiş normativlərə əsasən işəgötürənlərin sosial müdafiə ayırmaları üzrə xərclər daxil edilir. Bu köməkçi bölməyə “212100. Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar”, “212200. İcbari dövlət sığortası”, “212300. İcbari tibbi sığorta” və “212400. İşsizlikdən sığorta” paraqraflarının xərcləri daxildir.[97]

212100. "Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar" paraqrafına işçi və qulluqçuların əmək haqlarına hesablanan və Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna köçürülən xərclər daxil edilir.

212200. "İcbari dövlət sığortası" paraqrafına qanunvericiliyə uyğun olaraq işləyənlərin həyatının bədbəxt hadisələrdən sığortalanması, dövlət qulluqçularının, məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları işçilərinin, hərbi qulluqçu-ların dövlət icbari şəxsi sığortası, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının icbari sığortalanması ilə bağlı xərclər daxil edilir.

212300. "İcbari tibbi sığorta" paraqrafına icbari tibbi sığorta ilə bağlı xərclər daxildir.

212400. “İşsizlikdən sığorta” paraqrafına işsizlikdən sığorta ilə bağlı xərclər daxildir.[98]

220000. "Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması" bölməsinə "221000. İdarənin saxlanılması", "222000. Ezamiyyə xərcləri", "223000. Nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi", "224000. Kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi", "225000. İstehlak mallarının və material-larının alınması" və "226000. Sair xidmətlərin haqqının ödənilməsi" köməkçi bölmələrinin xərcləri daxildir.

221000. "İdarənin saxlanılması" köməkçi bölməsinə idarədə istifadə edilmək üçün alınan bütün növ dəftərxana ləvazimatları, çapetmə və digər xərclər daxildir. Bu köməkçi bölmə 3 paraqrafdan ibarətdir.

221100. "Dəftərxana və təsərrüfat xərcləri" paraqrafına müxtəlif növ kağızların, o cümlədən faks, fotosurət üçün kağızların, rəsmxət və idarədə istifadə edilən digər dəftərxana və təsərrüfat ləvazimatlarının alınması hesablama texnikası və avadanlıqlarına göstərilən xidmət haqları, dezinfeksiya xərcləri, plastik kartların alınması, pulsuz verilən mənzil və kirayə haqqının ödənilməsi ilə bağlı xərcləri daxildir.[99]

221200. “Mətbəə xərcləri” paraqrafına dəftərxana işlərinin təşkili üzrə bütün növ forma, buklet, registrlər, mühasibat, statistik, kargüzarlıq blanklarının və müxtəlif cədvəllərin, qiymətli kağızların hazırlanması və çapı, sənədlərin cildlənməsi, tikilməsi, mətbəə və nəşr ilə əlaqədar xərclər və bu qəbildən olan digər xərclər daxildir. [100]

221300. “İdarənin digər xərcləri” paraqrafında idarədə işlənilən bütün növ mal və materialların alınması (221100-cü və 221200-cü paraqraflarında nəzərdə tutulanlardan başqa), həmçinin idarənin mühafizə xərcləri, əmlakın cari təmiri xərcləri daxildir. Bu paraqraf 3 maddədən ibarətdir.[101]

221310. “İdarənin xərcləri” maddəsinə idarədə işlənilən bütün növ mal və materialların alınması, idarənin mühafizəsi xərcləri daxildir. Həmçinin 221100-221200-cü paraqrafları üzrə Azərbaycan Respublikasının xaricdə olan səfirlik, konsulluq və başqa diplomatik nümayəndəliklərinə aid olan xərclər daxildir.[102]

221320. “Cari təmir” maddəsinə əmlakın cari təmiri ilə bağlı xərclər, həmçinin meliorasiya və su təsərrüfatı sistemində istismar tədbirləri üzrə görülən torpaq işlərinə, çaylarda tənzimlənmə, sahilbərkitmə işlərinə, mexanizmlərə və nasos stansiyalarına sərf edilən yanacaq-sürtkü materialları və ehtiyat hissələri, cari təmirlə bağlı mal-materialların alınması ilə bağlı xərclər daxildir.

221330. "Mühafizə xərcləri" maddəsinə idarənin mühafizəsi ilə bağlı xərclər daxildir. [103]

222000. "Ezamiyyə xərcləri" köməkçi bölməsinə ezamiyyətlər və xidməti səfərlər zamanı gediş, gündəlik və mənzil xərcləri, kompensasiya ödənişləri, işçilərin hərəkəti zaman gündəlik və gediş xərcləri, xidməti səfərlər, kurslara və təhsil müəssisələrinə sessiyalara, müşavirə və konfranslara, ali və orta ixtisas təhsil idarələrini bitirən gənc mütəxəssislərin işə göndərilməsi ilə bağlı gündəlik və yol xərcləri, Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliklərinə və konsulluqlarına işə təyin olunan, bu orqanlarda fəaliyyətini başa çatdırıb geri qayıdan əməkdaşın və onun ailə üzvlərinin, habelə diplomatik xidmət əməkdaşının illik məzuniyyətlə bağlı Azərbaycan Respublikasına eyni vaxtda gəlməsi və işlədiyi dövlətə qayıtması üçün nəqliyyat xərcləri ezamiyyətlər üzrə xərclər daxildir. Bu köməkçi bölmə 2 paraqrafdan ibarətdir. [104]

222100. "Ölkədaxili ezamiyyətlər" paraqrafına ölkə daxilindəki ezamiyyətlərlə bağlı xərclər daxildir. [105]

222110. "Gündəlik yemək xərci" maddəsinə ölkə daxilindəki ezamiyyətlər və xidməti səfərlər zamanı gündəlik yemək xərcləri ilə bağlı ödənişlər daxildir.

222120. "Mehmanxana (mənzil) və yol xərcləri" maddəsinə ölkə daxilindəki ezamiyyətlər və xidməti səfərlər zamanı mehmanxana, mənzil, gediş və yol xərcləri ilə bağlı ödənişlər daxildir.

222200. "Xarici ezamiyyətlər" paraqrafına xarici ölkələrə ezamiyyətlər və xidməti səfərlərlə bağlı ödənişlər, həmçinin 222100-cü paraqraf üzrə Azərbaycan Respublikasının xaricdə olan səfirlik, konsulluq və başqa diplomatik nümayəndəliklərinə aid olan xərclər daxildir. [106]

222210. "Gündəlik yemək xərci" maddəsinə xarici ezamiyyətlər və xidməti səfərlər zamanı gündəlik yemək xərcləri ilə bağlı ödənişlər daxildir.

222220. "Mehmanxana (mənzil) və yol xərcləri" maddəsinə xarici ezamiyyətlər və xidməti səfərlər zamanı mehmanxana, mənzil, gediş və yol xərcləri ilə bağlı ödənişlər daxildir. [107]

223000. "Nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi" köməkçi bölməsi-nə təşkilatların balansındakı və ya icarəyə götürülmüş nəqliyyat vasitələrinin saxlanılmasına çəkilən xərclər daxildir. Bu köməkçi bölmə aşağıdakı 2 paraqrafdan ibarətdir.

223100. "Yanacaq və sürtkü materiallarının alınması" paraqrafına təşkilata məxsus olan və ya icarəyə götürülmüş nəqliyyat vasitələrinə yanacaq və sürtkü materiallarının alınması ilə bağlı xərclər daxildir.

223200. “Digər nəqliyyat xidmətləri” paraqrafına təşkilata məxsus olan və ya icarəyə götürülmüş nəqliyyat vasitələrinin istismarı, texniki baxışdan keçirilməsi, sığortalanması, təmiri, onlara ehtiyat hissələrinin alınması ilə bağlı xərclər və bu qəbildən olan digər xərclər daxildir.  [108]

224000. "Kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi" köməkçi bölməsinə müxtəlif növ kommunal və kommunikasiya xidmətləri (isitmə, qızdırıcı, su, qaz, elektrik enerjisi, kanalizasiya, rabitə, poçt xidmətləri, sayğacların quraşdırılması, kommunikasiya xətlərinin çəkilişi, cari təmiri və s.) daxildir. Bu köməkçi bölmə 9 paraqrafdan ibarətdir.  [109]

224100. "Elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi" paraqrafına istifadə olunan elektrik enerjisinin dəyərinin ödənilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.[110]

224200. “Qaz haqqının ödənilməsi” paraqrafına istifadə olunan qazın və maye qazın dəyərinin ödənilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.[111]

224300. "Su haqqının ödənilməsi" paraqrafına istifadə olunan suyun dəyərinin ödənilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

224400. "İstilik enerjisi (yanacaq) haqqının ödənilməsi" paraqrafına istilik sisteminin (odun, kömür və sair) dəyərinin ödənilməsi ,həmçinin elektrik enerjisi istehsal edən generator üçün yanacaq və sürtgü materialların alınması ilə bağlı xərclər daxildir. [112]

224500. "Kanalizasiya xidmətləri haqqının ödənilməsi" paraqrafına kanalizasiya xidmətlərinin dəyərinin ödənilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

224600. "Digər kommunal xidmətləri haqqının ödənilməsi" paraqrafına 224100-224500-cı paraqraflara aid edilməyən başqa növ kommunal xidmətlərin dəyərinin ödənilməsi, o cümlədən tullantıların ləğvi və daşınması, camaşırlarınyuyulması ilə, liftlərə texniki xidmətlə bağlı xərclər və bu qəbildən olan digər xərclər daxildir. [113]

224700. "Kommunal və kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı digər xərclər" paraqrafına digər kommunal və kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı xərclər, sayğacların quraşdırılması elektrik,  rabitə, qaz, su və digər, xətlərin çəkilişi, onların cari təmiri bu işlərlə bağlı digər xərclər, həmçinin 224100-224600-cü paraqrafları üzrə Azərbaycan Respublikasının xaricdə olan səfirlik, konsulluq və başqa diplomatik nümayəndəliklərinə aid olan xərclər daxildir. [114]

224800. "Telefon danışıq haqlarının ödənilməsi" paraqrafı 2 maddədən, o cümlədən "224700. Ölkədaxili telefon danışıq haqlarının ödənilməsi" və "224800. Beynəlxalq telefon danışıqları haqlarının ödənilməsi" maddələrin-dən ibarətdir.

224810. Ölkədaxili telefon danışıq haqlarının ödənilməsi” maddəsinə ölkənin daxilindəki telefon danışıqları, faks xidməti, telefon-teleqraf rabitə kanallarının icarəsi və sair xidmətlərlə bağlı xərclər və abunə haqlarının ödənilməsi xərcləri və bu qəbildən olan digər xərclər daxildir.[115]

224820. “Beynəlxalq telefon danışıqları haqlarının ödənilməsi” maddəsinə xarici ölkələrlə bağlı telefon danışıqları, faks xidməti ilə bağlı xərclər daxildir. [116]

224900. "Poçt-rabitə xidmətləri" paraqrafına məktub və bütün növ poçt, teleqramların göndərilməsi, feldrabitə, radioqram, teletayp, pul (baratlar) göndərişləri, çap materiallarının çatdırılması, internet xidmətindən istifadəyə görə ödənişlər daxildir. Bu paraqraf aşağıdakı 2 maddədən ibarətdir.

224910. "Poçt xidmətlərinin ödənilməsi" maddəsinə məktub və bütün növ poçt, teleqramların göndərilməsi, feldrabitə, radioqram, teletayp, pul (baratlar) göndərişləri, çap materiallarının çatdırılması ilə bağlı xərclər, həmçinin 224810-224820-ci və 224920-ci maddələri üzrə Azərbaycan Respublikasının xaricdə olan səfirlik, konsulluq və başqa diplomatik nümayəndəliklərinə aid olan xərclər daxildir. [117]

224920. "İnternet" xidməti haqqının ödənilməsi" maddəsinə internet xidmətindən istifadəyə görə ödənişlər, vebsaytların yeniləşdirilməsi və saxlanılması xərcləri daxildir. [118]

225000. "İstehlak mallarının və materiallarının alınması" köməkçi böl-məsinə ümumi istifadə üçün alınmış istehlak mallarının və xidmətlərin göstərilməsi xərcləri daxildir. İdarə üçün istehlak mal və materiallarının alınması xərcləri 221000-cı köməkçi bölmənin xərclərinə (idarə xərcləri) daxildir. Bu köməkçi bölmə aşağıdakı 4 paraqrafdan ibarətdir.

225100. "Dərman, sarğı ləvazimatlarının və materiallarının alınması" paraqrafına xəstəliklərin profilaktikası, diaqnostikası və müalicəsi üçün istifadə edilən xüsusi malların alınmasına (bakterioloji preparatların və sarğı materiallarının) və xidmətlərin göstərilməsinə sərf olunan xərclər, həmçinin dərmanların, mineral suların, zərdabların, vaksinlərin, vitaminlərin, dezinfeksiyaedici vəsaitlərin, laboratoriya tədqiqatları və müayinələr üçün lazım olan materialların alınması, rentgen çəkilişi üçün lentlərin, müayinələrin aparılması üçün materialların alınması, öz laboratoriyası olmadığı halda digər müəssisələrdə aparılan müayinələrə, köçürmə qanın alınmasına, donorlarla bağlı bütün xərclər və bu qəbildən olan digər xərclər daxildir. [119]

225200. "Yumşaq inventar, yataq ləvazimatları və xüsusi geyimlərin alınması" paraqrafına paltar və geyimlərin alınması, həmçinin paltarların, ayaqqabıların, yataq ləvazimatlarının, xüsusi geyimin və dəyişəyin təmiri və tikilməsi, həmçinin geyim və əşya əmlakı əvəzinə verilən pul kompensasiyalarının ödənilməsi ilə bağlı xərclər, digər işçilər üçün geyim əvəzinə nağd qaydada (pul şəklində) qismən verilən kompensasiya və hərbi qulluqçuların (xüsusi rütbəsi olan əməkdaşların) sanitar-gigiyena ehtiyaclarının təchizatı ilə bağlı xərcləri daxildir.  [120]

225300. "Ərzaq məhsullarının alınması" paraqrafına ərzaq məhsullarının alınmasına sərf edilən xərclər, həmçinin hərbi qulluqçulara (xüsusi rütbəlilərə), dövlətin tapşırığı ilə ağır şəraitdə işləyənlərə verilən xüsusi ərzaq məhsulları, ərzaq payı və yemək xərcinə görə ödənilən kompensasiyalar daxildir.[121]

225400. "Digər istehlak mal və materiallarının alınması" paraqrafına ümumi istifadə üçün nəzərdə tutulmuş və 225100-225300-cı paraqraflara aid edilməyən digər istehlak mal və materiallarının alınmasına sərf olunan xərclər daxil edilir. Bu paraqrafa həmçinin döyüş sursatları və digər hərbi təyinatlı istehlak mallarının alınması ilə bağlı xərclər, tamaşalarda istifadə olunan dekorasiyalar üçün materialların, kostyumların, pariklərin alınması, mətbəx və yeməkxana ləvazimatlarının, hesablama cihazlarının, yazı makinalarının, yanğınsöndürən avadanlıqların, muzeylər və sərgilər üçün avadanlıqların, eksponatların və məktəblərdə hərbi hazırlıq işlərinə aid inventar və ləvazimatların alınması, iş (xidməti) heyvanlarının saxlanılması, inventar, avadanlıq və ləvazimatların quraşdırılması və təmiri ilə bağlı xərclər daxildir. Bu paraqraf 1 maddədən və 3 yarımmaddədən ibarətdir.

225410.   "İnventar və avadanlığın alınması" maddəsinə “221310-cu maddəsində nəzərdə tutulanlardan başqa” uzun müddət istifadə olunan malların alınması ilə bağlı xərclər, o cümlədən mebel avadanlığı və cari məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş digər uzun müddət istifadə olunan həmçinin daha baha, ancaq xidmət müddəti bir ildən az olan malların alınması ilə bağlı xərclər malların alınmasına çəkilən xərclər, həmçinin daha baha, ancaq xidmət müddəti bir ildən az olan malların alınması ilə bağlı xərclər daxildir (311200-cı paraqrafda göstərilənlər istisna olmaqla). Bu maddə aşağıdakı 3 yarımmaddədən ibarətdir. [122]

225411. "İnventarın alınması" yarımmaddəsinə təzə və istifadə olunmuş bütün növ mebellərin(partaların), həmçinin stol, stul, kitab rəflərinin, sinif mebellərinin, yumşaq mebellərin, xəstəxanalar hərbi tibb müəssisələri, hərbi hissələr və cəzaçəkmə müəssisələri üçün çarpayıların, muzeylər, laboratoriyalar, kitabxanalar və sair üçün xüsusi mebellərin, idman və digər xüsusi hərbi təyinatlı inventarların alınması, yeməkxana və mətbəx inventarları, pərdə və jalüz alınması, quraşdırılması və təmiri ilə bağlı xərclər və bu qəbildən olan digər xərclər daxildir.[123]

225412.   "Avadanlığın alınması" yarımmaddəsinə az qiymətli avadanlığın və alətlərin bütün növlərinin və ya xidmət müddəti bir ildən az olan avadanlıqların alınması və istismarı ilə bağlı xərclər, o cümlədən məktəblər üçün sair təhsil avadanlıqlarının, elmi tədqiqat işləri üçün, tədris ocaqlarında və uşaq müəssisələrində təhsil, səhiyyə və elmi məqsədlər üçün tibbi və baytarlıq avadanlıqlarının və alətlərinin, aparat, cihaz, maşın, dəzgah və sair xüsusi avadanlıqların, layihə-axtarış işlərinin həyata keçirilməsi üçün lazım olan cihazların, geodeziya alətlərinin, qazma avadanlıqlarının və alətlərinin alınması, silah, döyüş sursatı və digər hərbi təyinatlı avadanlığın alınması həmçinin dövlətin digər ehtiyaclarının ödənilməsi ilə bağlı avadanlıqların alınması , quraşdırılması və təmiri xərcləri daxildir.[124]

225413. "Digər alışlar və xidmətlər" yarımmaddəsinə müəyyən edilmiş qaydada tamaşa müəssisələrinə transfertlərin verilməsi, dramatik, musiqi və bədii əsərlərin alınması (sifariş), xarici ölkələrlə mədəni əlaqələr və xarici qonaqların qəbulu üzrə tədbirlərin keçirilməsi, büst və heykəllərin layihələşdirilməsi və hazırlanması, suvenirlərin və hədiyyələrin alınması, kəşf, ixtira və səmərələşdirici təkliflərlə bağlı xərclərin ödənilməsi, qan preparatlarının keyfiyyətinin müəyyən edilməsi üçün qanköçürmə məntəqələri tərəfindən heyvanların alınması, tədris müəssisələri və başqa təşkilatlar tərəfindən elmi tədqiqat işləri və təcrübə keçirilməsi üçün heyvanların və mal-qaranın alınması, idman atları, iş heyvanları və digər heyvanların saxlanılması üçün yem tədarükü və alınması, uşaq müəssisələrində uşaqlarla məşğələlər üçün müxtəlif ləvazimatların, məktəb və rəsmxət ləvazimatlarının, materialların və musiqi alətlərinin alınması, təhsil proqramlarının nəşri və alınması, tədris müəssisələri üçün sinif jurnallarının, blankların, diplomların, şəhadətnamələrin, tələbə biletlərinin, doğum, ölüm şəhadətnamələrinin alınması, sənədlərin alınması, kitabxanalar üçün kitab alınması, açıq kitabxana şəbəkəsi, tədris müəssisələri, məktəblər, xəstəxanalar və digər idarələrdə fəaliyyət göstərən kitabxanalar üçün kitab alınması; şagirdlərə pulsuz verilən dərsliklərin alınması; kitabxana fonduna aid edilən jurnal və nəşrlərin alınması, mədəniyyət evləri, klublar, məktəblər, xəstəxanalar, sanatoriyalar və digər müəssisələr üçün dövri mətbuatın alınması, mətbuatda elan, bildiriş və reklamın verilməsi,; kitabların cildlənməsi, kitabxanalar üçün kitabxana əşyalarının və uçot sənədlərinin alınması, arxiv materiallarından istifadə edilməsi və arxivə verilmiş sənədlərə xidmət haqqının ödənilməsi, lisenziyalı bədii, sənədli, cizgi filmlərinin və müxtəlif proqramların prokatı və alınması, informasiya agentliklərinin xidmətləri guşələrin yaradılması və bədii tərtibat işlərinin dəyərinin ödənilməsi, bina və tikililərin pasportlaşdırılması, hidrometeoroloji müşahidələrin aparılmasında teletayp lenti, şarpilot müşahidələr üçün kürələr, zondlar, kaustik soda, elementlər, reaktivlər və sair istifadə olunan materialların alınması, ölçmə vasitələrinə xidmətlə bağlı xərclərin ödənilməsi, həmçinin 225411 — 225412-ci yarımmaddələrində qeyd olunmayan digər alışlarla və xidmətlərlə bağlı xərclər daxildir. Həmçinin 225411-ci və 225412-ci yarımmaddələri üzrə Azərbaycan Respublikasının xaricdə olan səfirlik, konsulluq və başqa diplomatik nümayəndəliklərinə aid olan xərclər daxildir.[125]

226000. "Sair xidmətlərin haqqının ödənilməsi" köməkçi bölməsinə geoloji-kəşfiyyat və topoqrafiya-geodeziya axtarış işlərinə çəkilən xərclər, şəhər, rayon mərkəzlərinin və qəsəbələrin, həyətyanı sahələrin və başqa yaşayış məntəqələrinin yaşıllaşdırılması, işıqlandırılması, küçə və meydanların süpürülməsi, yuyulub təmizlənməsi, fəvvarələrin saxlanılması üçün mal, material və avadanlığın alınması ilə bağlı xərclər, yol hərəkətini tənzimləyən texniki qurğuların layihələşdirilməsi, hazırlanması, alınması, quraşdırılması, istismarı, yol-körpü təsərrüfatları üçün mal, material və avadanlığın alınması və elmi tədqiqat xidmətləri ilə bağlı xərclər daxildir. Bu köməkçi bölmə 3 paraqrafdan, o cümlədən "226100. Geoloji-kəşfiyyat və topoqrafiya-geodeziya axtarış xidmətləri haqqının ödənil-məsi", "226200. Abadlaşdırma xidmətləri haqqının ödənilməsi" və "226300. Elmi tədqiqat xidmətlərinin haqqının ödənilməsi" paraqraflarından ibarətdir. [126]

226100. "Geoloji-kəşfiyyat və topoqrafiya-geodeziya axtarış xidmətləri haqqının ödənilməsi" paraqrafına geoloji-axtarış xidmətləri üzrə təsərrüfat, geoloji-kəşfiyyat işlərinə və topoqrafiya-geodeziya işlərinə çəkilən xərclər daxildir. Bu paraqraf 2 maddədən, o cümlədən "226110. Geoloji-kəşfiyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi" və "226120. Topoqrafıya-geodeziya axtarış xidmətləri haqqının ödənilməsi" maddələrindən ibarətdir.

226200. “Abadlaşdırma xidmətləri haqqının ödənilməsi” paraqrafının xərclərinə şəhər rayon mərkəzlərinin və qəsəbələrin, həyətyanı sahələrin və başqa yaşayış məntəqələrinin yaşıllaşdırılması, işıqlandırılması, küçə və meydanların süpürülməsi, yuyulub təmizlənməsi, bayram tədbirləri ilə bağlı plakatların və şüarların hazırlanması, sahibsiz itlərin məhv edilməsi, küçə adlarının yazılması, fəvvarələrin saxlanılması üçün mal, material və avadanlığın alınması ilə bağlı xərclər, həmçinin yol hərəkətini tənzimləyən texniki qurğuların layihələşdirilməsi, hazırlanması (alınması), quraşdırılması, istismarı ilə bağlı xərclər (bu vəsaitlərin planlaşdırılması və xərclənməsi yalnız ixtisaslaşdırılmış quraşdırma-istismar bölmələri olmadıqda aparılır), həmçinin yol-körpü təsərrüfatları üçün mal, material və avadanlığın alınması ilə bağlı xərclər daxildir. [127]

226300. "Elmi tədqiqat xidmətlərinin haqqının ödənilməsi" paraqrafına elmi tədqiqat işləri ilə bağlı xərclər daxil edilir. [128]

230000. Köhnəlmə

240000. "Faizlər üzrə ödənişlər" bölməsinin xərclərinə faizlərin ödənil-məsi, borc vəsaitlərindən istifadəyə görə həyata keçirilən ödənişlər nəzərdə tutulur. Bu bölmənin xərclərinə dövlət idarəetmə orqanları tərəfindən alınan kreditə görə həyata keçirilən faiz ödənişləri ilə bağlı xərclər daxildir. Bölmənin xərclərinə borc vəsaitlərinin alınmasına yönəldilmiş komisyon yığımları və ya maliyyələşmə kimi hesab edilən borcun əsas məbləği üzrə ödənişlər ilə bağlı xərclər daxil edilmir.

241000. "Qeyri-rezidentlər üzrə ödənişlər" köməkçi bölməsinə Beynəlxalq Valyuta Fonduna, Dünya Bankına və digər xarici təşkilatlara faizlər üzrə ödənişlər daxildir.

241100. "Beynəlxalq Valyuta Fondunun krediti üzrə" paraqrafına Beynəlxalq Valyuta Fondundan alınmış kreditlərə görə faizlərin ödənilməsi üzrə xərclər daxildir.

241200. "Dünya Bankının krediti üzrə" paraqrafına Dünya Bankından alınmış kreditlərə görə faizlərin ödənilməsi üzrə xərclər daxildir.

241300. "Digər təşkilatların kreditləri üzrə" paraqrafına digər beynəlxalq təşkilatlardan ahnmış kreditlərə görə faizlərin ödənilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

241400. "Xarici dövlətlərə" paraqrafına xarici dövlətlərdən alınmış kreditlərə görə faizlərin ödənilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

241500. "Digər qeyri-rezidentlərin kreditləri üzrə" paraqrafına 241100-241400-cı paraqraflara daxil edilməyən digər qeyri-rezidentlərdən alınmış kreditlərə görə faizlərin ödənilməsi üzrə xərclər daxildir.

242000. "Dövlət idarəetmə sektoruna aid olmayan təşkilatlar üzrə ödənişlər" köməkçi bölməsinə Milli Banka, digər dövlət təşkilatlarına, kommersiya banklarına və özəl sektorun digər təşkilatlarına faizlər üzrə ödənişlər daxil edilir.

242100. “Milli Bank üzrə” paraqrafına buraxılmış istiqraz vərəqələrinin dəyəri və onların faizləri üzrə xərclər daxildir. [129]

242200. "Digər dövlət təşkilatları üzrə" paraqrafına digər dövlət təşkilatlarından alınmış kreditlərə görə faizlərin ödənilməsi xərcləri daxil edilir.

242300. "Kommersiya bankları üzrə" paraqrafına kommersiya banklarından alınmış kreditlər üzrə faizlərin ödənişi daxildir.

242400. "Özəl sektorun digər təşkilatları üzrə" paraqrafına dövlət qısa-müddətli istiqraz vərəqələri üzrə faizlərin ödənişi daxildir.

243000. "Dövlət idarəetmə sektoru üzrə ödənişlər" köməkçi bölməsinin xərclərinə dövlət idarəetmə orqanlarına və digər idarəetmə orqanlarına faizlərlə bağlı xərclər daxil edilir.

243100. "Mərkəzi dövlət idarəetmə orqanları üzrə" paraqrafına dövlət daxili uduşlu istiqraz vərəqələri üzrə faiz ödənişləri, reklam və digər xərclər daxildir.

243200. "Digər idarəetmə orqanları üzrə" paraqrafına dövlət idarəetmə sektorunun başqa təbəqələrindən alınmış borc vəsaitləri üzrə faiz ödənişləri, o cümlədən bələdiyyə orqanlarına və yerli icra orqanlarına faiz ödənişləri, həmçinin Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ödənilən faizlər üzrə xərclər daxildir.

250000. "Subsidiyalar və cari transfertlər" bölməsinin xərclərinə dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarına zərərin ödənilməsi üçün əvəzsiz verilən və-saitlər daxildir. Bu bölmə 2 köməkçi bölmədən ibarətdir.

251000. "Subsidiyalar üzrə ödənişlər" köməkçi bölməsinə subsidiyalarla bağlı xərclər daxildir və 2 paraqrafdan ibarətdir.

251100. "Qeyri-maliyyə dövlət təşkilatları üzrə ödənişlər" paraqrafına dövlət mülkiyyətində olan və ya dövlətin nəzarətində olan müəssisələr tərəfindən xaricə və ölkə daxilində sənaye və kommersiya malları satışı və xidmətlərin göstərilmə-si ilə məşğul olan hüquqi şəxslərə, qeyri-maliyyə dövlət təşkilatlarına yaranmış zərərin ödənilməsi, həmçinin qeyri-maliyyə dövlət təşkilatlarına verilən subsidiyalar üzrə xərclər daxil edilir. Bu paraqraf 2 maddədən ibarətdir. [130]

251110. "Məhsula görə ödənişlər" maddəsinə dövlət mülkiyyətində olan və ya dövlətin nəzarətində olan müəssisələr tərəfindən xaricə və ölkə daxilində sənaye və kommersiya malları satışı və xidmət göstərilməsi ilə məşğul olan hüquqi şəxslərə, qeyri-maliyyə dövlət təşkilatlarına yaranmış zərərin ödənilməsi üzrə xərclər daxil edilir. [131]

251120. "Qeyri-maliyyə dövlət təşkilatlarına sair ödənişlər" maddəsi-nə "Bakı Metropoliteni" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə və "Azərbaycan Hava Yolları" Dövlət Konserninə göstərdiyi xidmətə görə yaranmış zərərin ödənilməsi üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər daxildir. Bu maddə 2 yarımmaddədən ibarətdir.[132]

 251121. "Bakı Metropoliteni" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə verilən subsidiyalar" yarımmaddəsinə "Bakı Metropoliteni" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyətində yaranmış zərərin ödənilməsi üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait daxildir. [133]

251122.  "Azərbaycan Hava Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə verilən subsidiyalar" yarımmaddəsinə "Azərbaycan Hava Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyətində yaranmış zərərin ödənilməsi üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait daxildir.[134]

251200. "Maliyyə təşkilatları üzrə ödənişlər" paraqrafına öhdəliklərin qəbul edilməsi və ya maliyyə aktivlərinin bazarda alınması, depozit və əmanət qoyuluşlarının qəbul edilməsi, pul-kreditin nizamlanması funksiyasının həyata keçirilməsi ilə bağlı xərclər, həmçinin dövlət və ya qeyri-dövlət sektorunun müəssisələrinə verilən subsidiyalarla bağlı xərclər daxildir.

252000. "Özəl sektora aid olan müəssisələrə ödənişlər" köməkçi böl-məsinə dövlət idarəetmə sektoruna aid olan müəssisələrə verilən subsidiyalar üzrə xərclər daxildir. Bu köməkçi bölmə 2 paraqrafdan ibarətdir.

252100. "Özəl sektora aid olan qeyri-maliyyə müəssisələri üzrə ödənişlər" paraqrafına özəl sektora aid olan qeyri-maliyyə müəssisələrinə subsidiyaların verilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

252200. "Maliyyə institutları üzrə ödənişlər" paraqrafına Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna əvəzsiz verilən xərclər daxildir.

260000. "Qrantlar və digər ödənişlər" bölməsinin xərclərinə məqsədli maliyyə təyinatı üzrə əvəzsiz verilən xərclər və digər ödənişlər daxildir. Bu bölmə 4 köməkçi bölmədən ibarətdir.

261000. "Xarici dövlətlərə ödənilən qrantlar" köməkçi bölməsinə xarici təşkilatlara əvəzsiz verilən cari və əsaslı ödənişlər ilə bağlı xərclər daxildir. Bu köməkçi bölmə 2 paraqrafdan ibarətdir.

261100. "Xarici dövlətlərə cari ödənişlər üçün verilən qrantlar" paraqrafına əvəzsiz verilən cari ödənişlərlə bağlı xərclər daxildir.

261200. "Xarici dövlətlərə əsaslı ödənişlər üçün verilən qrantlar" paraqrafına əvəzsiz əsaslı ödənişlərlə bağlı verilən xərclər daxildir.

262000. "Beynəlxalq təşkilatlara ödənilən qrantlar" köməkçi bölməsi-nə beynəlxalq təşkilatlara əvəzsiz verilən qrantlarla bağlı xərclər daxildir. Bu köməkçi bölmə 2 paraqrafdan ibarətdir.

262100. "Beynəlxalq təşkilatlara cari ödənişlər üçün verilən qrantlar" paraqrafına beynəlxalq təşkilatlara əvəzsiz olaraq cari ödənişlərlə bağlı verilən xərclər daxildir.

262200. "Beynəlxalq təşkilatlara əsaslı ödənişlər üçün verilən qrantlar" paraqrafına beynəlxalq təşkilatlara əvəzsiz olaraq əsaslı ödənişlərlə bağlı verilən xərclər daxildir.

263000. "Digər dövlət idarəetmə sektoruna ödənilən qrantlar" köməkçi bölməsinə digər dövlət idarəetmə sektoruna əvəzsiz verilən cari və əsaslı ödənişlərlə bağlı xərclər daxildir. Bu köməkçi bölmə 2 paraqrafdan ibarətdir.

263100. "Digər dövlət idarəetmə sektoruna cari ödənişlər üçün verilən qrantlar" paraqrafına digər dövlət idarəetmə orqanlarına əvəzsiz cari ödənişlərlə bağlı verilən xərclər daxildir.

263200. "Digər dövlət idarəetmə sektoruna əsaslı ödənişlər üçün verilən qrantlar" paraqrafına dövlət idarəetmə orqanlarına əvəzsiz olaraq əsaslı ödənişlərlə bağlı verilən xərclər daxildir.

264000. "Üzvlük haqqı və digər ödənişlər" köməkçi bölməsinə üzv olan beynəlxalq təşkilatlara ödənilən üzvlük haqqı və digər ödənişlər üzrə xərclər daxildir. Bu köməkçi bölmə 2 paraqrafdan ibarətdir.

264100. "Beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı" paraqrafına beynəlxalq təşkilatlara ödənilən üzvlük haqqı ilə bağlı xərclər daxildir.

264200. "Digər ödənişlər" paraqrafına beynəlxalq təşkilatlara digər ödənişlər üzrə xərclər daxildir.

270000. "Təqaüdlər və sosial müavinətlər" bölməsinə sosial sığortaya, Azərbaycan Respublikasının keçmiş Prezidentinə, vəfat etmiş Azərbaycan Respublikasının keçmiş Prezidentinin arvadına (ərinə) və ya öhdəsində olan ailə üzvlərinə verilən təminatlar, qocalara, işsizlərə, əlillərə və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara sosial yardım üzrə müavinətlər, pensiyalar, təqaüdlər, həmçinin dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına bu qəbildən olan xərclər daxildir. Bu bölmədə uşaqlı ailələrə verilən dövlət müavinəti və kompensasiyalar, bütün növ pensiyalar, təqaüdlər, şəhid ailələrinə, qaçqınlara və məcburi köçkünlərə maddi yardım göstərilməsi, hamiləliyə və doğuşa görə müavinətlər, uşağın anadan olması ilə əlaqədar birdəfəlik müavinət, dəfn üçün müavinət, təbii fəlakətdən zərər çəkən vətəndaşlara birdəfəlik pul yardımı, humanitar yardım, pulsuz müalicəyə göndərilən pensiyaçılara, ən çox ehtiyacı olan pensiyaçıların ailə üzvlərinə maddi yardım, işsizlikdən sığorta ödənişlərinin ödənilməsi, əlillərə və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara maddi yardım, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara onların təhsili ilə bağlı yardım, birlikdə yaşayan üç və daha çox əmək qabiliyyəti olmayan əlil ailələr üçün ünvanlı tədbirlərin keçirilməsi, əlillər və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün idman-sağlamlıq mərkəzlərinin yaradılması, əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların beynəlxalq və ölkədaxili idman yarışlarında iştirakı ilə bağlı proqramların, sərgilərin təşkili və ədəbi musiqi müsabiqələrinin, konfransların keçirilməsi, sanatoriya-kurort müalicəsi üzrə xərclərin tam və ya qismən ödənilməsi və əhaliyə sair ödənişlərlə bağlı xərclər daxildir. Bu bölmə 4 köməkçi bölmədən, 0 cümlədən "271000. Sosial təminat", "272000. Sosial müdafiə üzrə müavinətlər", "273000. Dövlət qulluqçularına sosial müavinətlər" və "274000. Digər təqaüdlər, müavinətlər və transfertlər" köməkçi bölmələrindən ibarətdir.[135]

271000. "Sosial təminat" köməkçi bölməsinə ödənilən təqaüdlər üzrə xərclər daxildir. Bu köməkçi bölmə 2 paraqrafdan ibarətdir.

271100. "Təqaüdlər" paraqrafına işləyən və işləməyən təqaüdçülərə qocalığa görə təqaüdlərin və pensiyaların verilməsi, əlillərə və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara, hərbi təqaüdçülərə verilən təqaüdlər və digər təqaüdlərin verilməsi ilə bağlı xərclər daxildir. Bu paraqraf 5 maddədən ibarətdir. [136]

271110. "İşləyən təqaüdçülərə qocalığa görə verilən təqaüdlər" maddəsinə qanunvericiliyə uyğun olaraq işləyən təqaüdçülərə verilən təqaüdlə və pensiya ilə bağlı xərclər daxildir. [137]

271120. "İşləməyən təqaüdçülərə qocalığa görə verilən təqaüdlər" maddəsinə qanunvericiliyə uyğun olaraq işləməyən təqaüdçülərə verilən təqaüdlərlə və pensiyalarla bağlı xərclər daxildir. [138]

271130. "Əlillərə və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara verilən təqaüdlər" maddəsinə qanunvericiliyə uyğun olaraq əlilliyə və ya sağlamlıq imkanlarının məhdudluğuna görə verilən təqaüdlə və pensiya ilə bağlı xərclər daxildir. [139]

271140. “Hərbi təqaüdlər və pensiyalar” maddəsinə hərbi qulluqçulara, onların ailə üzvlərinə hərbi pensiyaların və xidmət edən qulluqçulara təqaüdlərin verilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.  [140]

271150. "Digər təqaüdlər" maddəsinə Azərbaycan Respublikasının keçmiş Prezidentinə, vəfat etmiş Azərbaycan Respublikasının keçmiş Prezidentinin arvadına (ərinə) və ya öhdəsində olan ailə üzvlərinə verilən təminatlar və 271110-271140-cı maddələrdə öz əksini tapmayan digər təqaüdlərlə bağlı xərclər daxildir. [141]

271200. "Natural formada olan müavinətlər" paraqrafına mülki və hərbi təqaüdçülərə, əlillərə , sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara və digər təqaüd alanlara natural formada ödənilən müavinətlərlə bağlı xərclər daxildir.[142]

272000. "Sosial müdafiə üzrə müavinətlər" köməkçi bölməsinə ödənilən müavinətlərlə bağlı xərclər daxildir.

272100. "Sosial yardımlar üzrə ödənişlər" paraqrafına uşaqlara və şəhid uşaqlarına, qaçqınlara, məcburi köçkünlərə, Qarabağ müharibəsində əlil olmuş və sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəyyən edilmiş hərbçilərə və vətəndaşlara, Çernobıl qəzası nəticəsində əlil olanlara və sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəyyən edilənlərə, birinci və ikinci qrup əlillərə, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara ödənilən müavinətlər, işsizlikdən sığorta ödənişləri, həmçinin işaxtaran və işsiz kimi qeydiyyata alınmış şəxslər üçün nəzərdə tutulan aktiv məşğulluq tədbirləri ilə bağlı xərclər daxildir. Bu paraqraf 9 maddədən ibarətdir.[143]

272110. "3 yaşına kimi uşaqlara verilən müavinətlər" maddəsinə 3 yaşına çatmamış uşaqlara ödənilən müavinətlərlə bağlı xərclər daxildir.

272120. "İstefada olan hərbçilərin və hərbi qulluqçuların uşaqlarına verilən müavinətlər" maddəsinə qanunvericiliyə uyğun olaraq istefada olan hərbçilərin və hərbi qulluqçuların uşaqlarına ödənilən müavinətlərlə bağlı xərclər daxildir.

272130. “Şəhid olanların uşaqlarına ödənilən müavinətlər” şəhid olanların uşaqlarına ödənilən müavinətlərlə bağlı xərclər daxildir. [144]

272140. "Qaçqınlara və məcburi köçkünlərə verilən müavinətlər" maddəsinə qaçqın və məcburi köçkünlərə müavinətlərin verilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

272150. "Qarabağ müharibəsi əlillərinə verilən müavinətlər" maddə-sinə Qarabağ müharibəsi zamanı əlil olanlara ödənilən müavinətlərlə bağlı xərclər daxildir.

272160. "Qarabağ müharibəsində əlil olmuş hərbçilərə və Çernobıl qəzası nəticəsində əlil olanlara verilən müavinətlər" maddəsinə Qarabağ müharibəsi zamanı əlil olmuş hərbçilərə və Çernobıl qəzasının aradan qaldırılmasında iştirak etmiş və əlil olanlara ödənilən müavinətlərlə bağlı xərclər daxildir.

272170. "I və II qrup əlillərə və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara verilən müavinətlər" maddəsinə qanunvericiliyə uyğun olaraq sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəyyən edilən və ya əlil olmuş birinci və ikinci qrup əlillərə və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara ödənilən müavinətlərlə bağlı xərclər daxildir.[145]

272180. “İşsizlikdən sığorta ödənişləri” maddəsinə işsizlərə ödənilən işsizlikdən sığorta ödənişləri ilə bağlı xərclər daxildir.[146]

272190. “İşaxtaran və işsiz kimi qeydiyyata alınmış şəxslər üçün nəzərdə tutulan aktiv məşğulluq tədbirləri” maddəsinə işaxtaran və işsiz kimi qeydiyyata alınmış şəxslər üçün nəzərdə tutulan aktiv məşğulluq tədbirləri üzrə xərclər daxildir.[147]

272200. "Natural formada olan sosial yardımlar" paraqrafına 272100-cı paraqrafa aid olan ödənişlərin (xərclərin) natural formada həyata keçirilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

273000. "Dövlət qulluqçularına sosial müavinətlər" köməkçi bölməsinə mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət qulluqçularına ödənilən sosial müavinətlər üzrə xərclər daxildir. Bu köməkçi bölmə 2 paraqrafdan ibarətdir. [148]

273100. “Müavinətlər üzrə ödənişlər” paraqrafına dövlət qulluqçularına sosial müavinət formasında ödənilən xərclər (pensiya yaşına çatmasına görə könüllü işdən çıxmış və dövlət qulluğu vəzifəsində “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 23.2-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş minimum qulluq stajına malik olmayan dövlət qulluqçularına ömürlük müavinət, pensiya yaşına çatmasına görə könüllü işdən çıxdıqda hesablanmış aylıq pensiyanın müəyyən olunmuş məbləğində birdəfəlik haqq) daxildir.[149]

273200. "Natural formada olan müavinətlər" paraqrafına natural formasında alınan müavinətlərlə bağlı xərclər daxildir.

274000. "Digər təqaüdlər, müavinətlər və transfertlər" köməkçi bölməsinə 271000-273000-cı köməkçi bölmələrində öz əksini tapmayan bütün ödənişlər üzrə xərclər daxildir. Bu köməkçi bölmə 8 paraqrafdan ibarətdir.

274100. “Aztəminatlı ailələrə verilən müavinətlər” paraqrafına mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq nəzərdə tutulmuş aztəminatlı ailələrə, himayəsində uşağı olan aztəminatlı ailələrə, ailə başçısını itirən aztəminatlı ailələrə ödənilən müavinətlərlə, aztəminatlı ailələrə ünvanlı dövlət sosial yardımının ödənilməsi, müddətli hərbi xidmətdə olanların uşaqlarına verilən aylıq müavinət, müharibə əlillərinin, 20 Yanvar hadisələri zamanı əlil olanların uşaqlarına verilən aylıq müavinət, Çernobıl qəzası nəticəsində I və II qrup əlil olmuş, yaxud vəfat etmiş valideynlərin uşaqlarına, habelə Çernobıl qəzası nəticələrinin aradan qaldırılması iştirakçılarının dispanser qeydiyyatında olan uşaqlarına müavinət ödənilməsi ilə bağlı xərclər daxildir. Bu paraqraf 2 maddədən, o cümlədən “274110. Ünvanlı dövlət sosial yardımı” və “274120. Aztəminatlı ailələrə verilən digər müavinətlər” maddələrindən ibarətdir. [150]

274110. Ünvanlı dövlət sosial yardımı

274120. Aztəminatlı ailələrə verilən digər müavinətlər

274200. "Qocalığa görə verilən müavinətlər" paraqrafına işləyən təqaüdçülərə qocalığa görə və işləməyən təqaüdçülərə qocalığa görə ödənilən müavinətlər üzrə xərclər daxildir.

274300. "İş qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə verilən müavinətlər" paraqrafına mövcud qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş müvəqqəti iş qabiliyyətini itirməyə görə işçilərə ödənilən müavinətlər , o cümlədən əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə ilk 14 gün üçün işəgötürənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətlər üzrə xərclər daxildir. [151]

274400. "Uşağın doğulması ilə bağlı verilən müavinətlər" paraqrafına uşaq doğularkən ata və ya ananın iş yerindən, işləməyənlər üçün isə sosial müdafiə mərkəzlərindən birdəfəlik ödənilən müavinətlərlə bağlı xərclər daxildir.

274500. "Analıq müavinətləri" paraqrafına analıq məzuniyyətinə çıxan qadınlara ödənilən müavinətlə bağlı xərclər daxildir.

274600. "Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçılarına verilən müavinətlər" paraqrafına Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçılarına və onlara bərabər tutulanlara ödənilən müavinətlərlə bağlı xərclər daxildir.

274700. "Tələbələrə verilən təqaüdlər" paraqrafına mövcud qanunvericiliyə əsasən ali orta-ixtisas və bu profildə olan hərbi məktəblərdə təhsil alan tələbələrə ödənilən təqaüdlərlə bağlı xərclər daxildir. [152]

274800. "Digər müavinət və transfertlər" paraqrafına xəstələrin müalicəyə göndərilməsi, protezlərin hazırlanmasına çəkilən xərclər, uşaqlara, əlillərə və ruhi xəstələrə himayəliyin edilməsi, çoxuşaqlı və aztəminatlı ailələrə süni qidanın alınması və uşaqlar üçün pulsuz məmulatların buraxılması, müharibə əlillərinin və iştirakçılarının yubiley gecələrinin keçirilməsi ilə bağlı xərclər, əmək vəzifələrini yerinə yetirərkən xəsarət almış, peşə xəstəliyinə tutulmuş işçilərə və yaxud bu səbəblərdən həlak olmuş işçilərin ailələrinə dəymiş zərərin ödənilməsi, xidməti vəzifələri yerinə yetirərkən sərnişin nəqliyyatından istifadə etmələri üçün pul kompensasiyası, əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sosial müdafiəsi tədbirlərinin həyata keçirilməsi, həmçinin bu paraqrafa dövlət büdcəsindən və digər təşkilatlar tərəfindən ödənilən və öz əksini 274100-274700-cı paraqraflarda tapmayan digər müavinət, yardım və transfertlərlə bağlı xərclər daxildir. Bu paraqraf 3 maddədən, o cümlədən “274810. Kommunal güzəştlər”, “274820. Dövlət sosial yardımı” və “274830. Digər müavinət və transfertlər” maddələrindən ibarətdir. [153]

274810. “Kommunal güzəştlər” maddəsinə kommunal, nəqliyyat və digər xidmətlər üzrə güzəştlərin əvəzinə verilən müavinətlərlə bağlı xərclər daxildir.

274820. “Dövlət sosial yardımı” maddəsinə mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq sosial müavinətlərin (274100-cü paraqrafında nəzərdə tutulanlardan başqa) verilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

274830. “Digər müavinət və transfertlər” maddəsinə xəstələrin müalicəyə göndərilməsi, protezlərin hazırlanmasına çəkilən xərclər, uşaqlara, əlillərə və ruhi xəstələrə himayəliyin edilməsi, yetim və valideyn himayəsindən məhrum uşaqları qəyyumluğa (himayəyə) götürmüş şəxslərə aylıq müavinətin ödənilməsi, çoxuşaqlı və aztəminatlı ailələrə süni yedirtmənin alınması və uşaqlar üçün pulsuz məmulatların buraxılması, xüsusi təhsilə cəlb olunanların valideynlərinə və digər qanuni nümayəndələrinə uşaqlarını xüsusi təhsil müəssisələrinə, sağlamlıq və reabilitasiya mərkəzlərinə və tibb müəssisələrinə aparıb gətirmək üçün müavinətin ödənilməsi, müharibə əlillərinin və iştirakçılarının yubiley gecələrinin keçirilməsi, əmək vəzifələrini yerinə yetirərkən xəsarət almış, peşə xəstəliyinə tutulmuş işçilərə və ya bu səbəblərdən həlak olmuş işçilərin ailələrinə dəymiş zərərin ödənilməsi, işçinin vəfatı ilə əlaqədar əmək müqaviləsinə xitam verildikdə vəfat edənin vərəsələrinə ödənilən müavinət, əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sosial müdafiəsi üzrə tədbirlərin maliyyələşdirilməsi xərcləri, sair müavinətlər, yardımlar, transfertlər və bu qəbildən olan digər xərclər daxildir.[154]

280000. "Digər xərclər" bölməsinə mülkiyyətlə bağlı xərclər daxil edilir. Bu bölmə 2 köməkçi bölmədən ibarətdir.

281000. "Faizlər üzrə ödənişlər istisna olmaqla mülkiyyətlə bağlı xərclər" köməkçi bölməsinə cari məqsədlər üçün binaların və evlərin icarəsi, film və verilişlərin çəkilməsi üçün icarəyə götürülmüş teatr, konsert salonları, sahə və otaqların icarəsi haqqı, müəssisə və təşkilatlar tərəfindən avadanlıq və nəqliyyat vasitələrinin icarəyə götürülməsi ilə bağlı xərclər daxildir. Bu köməkçi bölmə "281400. İcarə və muzdlu xidmətlər" paraqrafından ibarətdir.

282000. "Sair müxtəlif xərclər" köməkçi bölməsinə idarə və müəssisələr tərəfindən həyata keçirilən sair müxtəlif xərclər daxil edilir və bu köməkçi bölmə 3 paraqrafdan, o cümlədən "282100. Sair xərclər", "282200. Əsaslı xərclər" və "282300. Bank xərcləri" paraqraflarından ibarətdir.

[155]282100. "Sair xərclər" paraqrafına cari məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş malların alınması və xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı digər xərclər, o cümlədən təhsil müəssisələrində bədən tərbiyəsi tədbirlərinin və kütləvi informasiya işlərinin aparılması, incəsənətlə bağlı müvəqqəti sərgilərin təşkili, sanitar aviasiyasının uçuş saatlarının ödənilməsi, televiziya və radio verilişləri üzrə (xüsusi kino çəkilişi, texniki rabitə vasitələrinin istismarı, xidmətlərin ödənilməsi) əməliyyat xərcləri, şagirdlərə fəxri fərmanların, medalların, eləcə də idman yarışları iştirakçılarına mükafatların verilməsi, məhkəmə prosesində iştirak edən, habelə icraatında inzibati xəta haqqında iş olan hakimin yanına, səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsin yanına) gəlməklə əlaqədar olaraq zərərçəkmiş, şahid, onların qanuni nümayəndələri tərcüməçi, ekspert, mütəxəssis, şahid və hal şahidlərinə görülən işin haqqının ödənilməsi, şahidlərin çağırılması, ekspertlərin və tərcüməçilərin xidmətlərinin ödənilməsi, müxtəlif mükafatlandırma nişanlarının hazırlanması, əhalini köçürmə tədbirləri, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara çıxarılması, şəhər və rayonlarda bayram tədbirlərinin keçirilməsi ilə bağlı xərclər, ümumi-icbari təhsil fondunun xərcləri, hökumətin qərarlarına (sərəncamlarına) müvafiq olaraq xaricdə milli və beynəlxalq sərgi və yarmarkaların keçirilməsi ilə bağlı xərclər, büdcə təşkilatlarının ixtisasartırma müəssisələrində dinləyicilərin ixtisaslarının artırılması və hazırlıq işləri ilə bağlı xərclər, maliyyə orqanlarının uçotuna daxil olmuş dövlət idarələrinin keçmiş əmlakının, sahibsiz əmlakın, müsadirə edilmiş əmlakın ticarət və sair təşkilatlara verilməsindən əvvəl saxlanılması və təmiri, təhsillə bağlı ekskursiyaların keçirilməsi, şagirdlərin düşərgə toplantılarının keçirilməsi, şagirdlərin və tələbələrin yeni qəbulunun təşkili, şagirdlərin istehsal təcrübəsi keçirilməsinə görə vəsaitin ödənilməsi, şagirdlərin yol haqqının və onların yolda və təcrübə yerlərində olduqları müddətdə gündəlik yemək xərclərinin ödənilməsi, gətirilməsi və saxlanılması xərcləri, ümumtəhsil fondu hesabına aparılan xərclər, elmi sessiyaların, qurultayların, konfransların, iclasların təşkili və keçirilməsi, dissertasiyaların müdafiəsi ilə bağlı, elmi tədqiqat müəssisələri üçün kənar təşkilatlar tərəfindən yerinə yetirilən elmi, təcrübi-eksperimental işlərin haqqının ödənilməsi, tədris müəssisələrinin nəzdindəki eksperimental emalatxanaların xidmətinin ödənilməsi, muzey ekspozisiyalarının və sərgilərin təşkili zamanı müvəqqəti xarakter daşıyan və köməkçi materiallar olan xəritələrin, sxemlərin, diaqramların, eskizlərin, maketlərin və digər əşyaların hazırlanması, statistik tədqiqatların aparılması, müxtəlif növ əyani vəsaitlərin alınması, sair əməliyyatların və məsrəflərin ödənilməsi xərcləri, Azərbaycan Respublikasının xaricdə olan səfirlik, konsulluq və başqa diplomatik nümayəndəliklərinin əməkdaşlarının və onların ailə üzvlərinin müəyyən edilmiş norma daxilində yüklərinin daşınması, xarici ezamiyyələr üçün viza, müxtəlif rüsum və ödənclərlə bağlı xərclər, nəqliyyatın bütün növlərindən (taksidən başqa) istifadə edilməsi ilə əlaqədar ödənilən məbləğ, həlak olanların cəsədinin gətirilməsi ilə bağlı xərclər, həmçinin həlak olmuş hərbçilərin cəsədinin gətirilməsi, məhbusların daşınması, həqiqi hərbi xidmətdən buraxılan hərbi qulluqçuların yaşadıqları yerə getmələri, hərbi qulluqçuların (xüsusi rütbəsi olan əməkdaşların) və onların ailə üzvlərinin yeni xidmət yerinə köçməsi və əmlakının daşınması və birdəfəlik kompensasiyaların ödənilməsi, sanatoriya, istirahət evlərinə getməsi, müəyyən olunmuş qaydada əməliyyat-axtarış, kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat fəaliyyəti ilə bağlı xərclər, beynəlxalq və ümumrespublika gənclər, idman və turizm tədbirlərinin, təlim-məşq yarış və toplanışlarının keçirilməsi, məhkəmənin qərarına əsasən fiziki və hüquqi şəxslərə dəymiş maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi, aztəminatlı şəxslərə, cinayət işləri üzrə müttəhimlərə və inzibati qaydada tutulmuş şəxslərə hüquqi yardımın göstərilməsi, məcburi işburaxma halları və əmək mübahisələri üzrə digər ödənişlərin verilməsi, tədqiqat, ibtidai istintaq, prokurorluq və məhkəmə orqanlarının qanunsuz hərəkətləri nəticəsində fiziki şəxslərə vurulmuş ziyanın ödənilməsi, məhkəmələrə verilmiş iddia ərizələri və notariat əməliyyatları üzrə dövlət rüsumunun ödənilməsi (büdcə təşkilatları, Milli Bank və onun qurumları istisna olmaqla) xərcləri daxildir. Əmlakın sığortalanması ilə bağlı xərclər, respublikanın kənd rayonlarında yerləşən ümumtəhsil məktəblərində və səhiyyə müəssisələrində ali və orta ixtisas məktəblərinin pedaqoji və tibb ixtisasları üzrə bitirən gənc mütəxəssislərə kommunal və digər xidmətlərə görə ödənilən kompensasiya ilə bağlı xərclər daxildir.[156]

282200. "Əsaslı xərclər" paraqrafına müəssisə və təşkilatlar tərəfindən əsaslı təmir xərclərinin aparılması ilə bağlı xərclər daxildir. Bu paraqrafa yaşayış və hərbi binaların, sosial-mədəni və kommunal bina və tikililərin, inzibati və idarəetmə bina və tikililərin, digər mülki bina və tikililərin, yolların və körpülərin, suvarma və digər kanalların əsaslı təmiri xərcləri daxil edilir. Bu paraqraf 6 maddədən - “282210. Mənzil fondunun əsaslı təmiri”, “282220. İstehsalat obyektlərinin əsaslı təmiri”, “282230. Sosial-mədəni və məişət təyinatlı obyektlərin əsaslı təmiri”, “282240. İnzibati və idarəetmə obyektlərinin əsaslı təmiri”, “282250. Yolların əsaslı təmiri” və “282260. Sair əsaslı təmir” maddələrindən ibarətdir.  [157]

282210. Mənzil fondunun əsaslı təmiri

282220. İstehsalat obyektlərinin əsaslı təmiri

282230. Sosial-mədəni və məişət təyinatlı obyektlərin əsaslı təmiri

282240. İnzibati və idarəetmə obyektlərinin əsaslı təmiri

282250. Yolların əsaslı təmiri

282260. Sair əsaslı təmir

282300. "Bank xərcləri" paraqrafına idarə və müəssisələrə banklar tərəfindən göstərilən bank xidmətləri haqqının ödənilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

282400. Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondunun xərcləri" paraqrafına dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondunun xərcləri daxildir. [158]

310000. "Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması" bölməsinə qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması ilə bağlı xərclər daxildir. Bu bölmə "311000. Əsas və-saitlər", "312000. Maddi-istehsal ehtiyatları", "313000. Qiymətli materiallar" və "314000. Qeyri-istehsal aktivləri" köməkçi bölmələrindən ibarətdir.

311000. "Əsas vəsaitlər" köməkçi bölməsinə bina və tikililər, maşın və avadanlıqlar, digər əsas vəsaitlər alınması ilə bağlı xərclər daxildir. Bu köməkçi bölmə "311100. Bina və tikililər", "311200. Maşın və avadanlıqlar" və "311300. Digər əsas vəsaitlər" paraqraflarından ibarətdir.

311100. "Bina və tikililər" paraqrafına yaşayış binaları, qeyri-yaşayış binalan və digər tikililərlə bağlı xərclər daxildir. Bu paraqraf "311110. Yaşayış binaları", "311120. Qeyri-yaşayış binaları" və "311130. Digər tikililər" maddələrindən ibarətdir.

311110. "Yaşayış binaları" maddəsinə bütün təyinatlardan olan yaşayış binalarının alınması və tikintisi ilə bağlı xərclər daxildir. Bu maddə 2 yarımmaddədən - “311111. “Yaşayış binalarının alınması” və “311112. “Yaşayış binalarının tikintisi” yarımmaddələrindən ibarətdir.[159]

311111. Yaşayış binalarının alınması

311112. Yaşayış binalarının tikintisi

311121. Qeyri-yaşayış binalarının alınması

311122. Qeyri-yaşayış binalarının tikintisi

311131. Digər tikililərin alınması

311132. Digər tikililərin inşası

311120. "Qeyri-yaşayış binaları" maddəsinə bütün təyinatlardan olan qeyri-yaşayış bina və tikililərin (inzibati, idarəetmə, hərbi təyinatlı bina və tikililərin) alınması və tikintisi ilə bağlı xərclər daxildir. Bu maddə 2 yarımmaddədən - “311121. “Qeyri-yaşayış binalarının alınması” və “311122. “Qeyri-yaşayış binalarının tikintisi” yarımmaddələrindən ibarətdir. [160]

311130. "Digər tikililər" maddəsinə təşkilatlar və müəssisələr tərəfindən digər mülki bina və tikililərin, sosial-mədəni binaların, suvarma kanallarının, yolların və körpülərin tikintisi və inşası, həmçinin 311110-311120-cı maddələrə daxil edilməyən tikinti ilə bağlı digər xərclər daxildir.

311200. "Maşın və avadanlıqlar" paraqrafına müəssisə və təşkilatlar tərəfindən nəqliyyat vasitələrinin, digər maşın və avadanlıqların alınması ilə bağlı xərclər daxildir. Bu paraqraf "311210. Nəqliyyat vasitələri" və "311220. Digər maşın və avadanlıqlar" maddələrindən ibarətdir.

311210. "Nəqliyyat vasitələri" maddəsinə müəssisə və təşkilatlar tərəfindən nəqliyyat vasitələrinin alınması və istehsalı ilə bağlı xərclər daxildir.

311220. "Digər maşın və avadanlıqlar" maddəsinə müəssisə və təşkilatlar tərəfindən digər raaşm, istehsal, qeyri-istehsal avadanlıqlarının alınması və istehsalı ilə bağlı xərclər daxildir.

311300. "Digər əsas vəsaitlər" paraqrafına kənd təsərrüfatı aktivlərinin və qeyri-maddi əsas aktivlərin alınması ilə bağlı xərclər daxildir. Bu paraqraf "311310. Kənd təsərrüfatı texnikası" və "311320. Qeyri-maddi əsas aktivlərin alınması" maddələrindən ibarətdir.

311310. “Kənd təsərrüfatı texnikası və toxumları” maddəsinə kənd təsərrüfatı texnikasının, qaramalın, xidməti və iş heyvanlarının alınması, istehsalat təyinatlı toxumların alınması və kənd təsərrüfatı ilə bağlı digər xərclər daxildir.[161]

311320. "Qeyri-maddi aktivlər" maddəsinə təsərrüfat fəaliyyətində uzun müddət istifadə edilən, torpaq sahələrindən, təbii ehtiyatlardan (sərvətlərdən) istifadə hüquqları, patentlər, lisenziyalar, təşkilati xərclər, ticarət markaları, əmtəə nişanlarının alınması ilə bağlı xərclər daxildir.

312000. "Maddi-istehsal ehtiyatları" köməkçi bölməsinə satış üçün nəzərdə tutulan mallar, dövlət orqanları tərəfindən fövqəladə və strateji mal ehtiyatlarının, o cümlədən taxıl ehtiyatlarının və ölkə üçün vacib olan digər mal-ların alınması və yaradılması xərcləri daxildir.

313000. "Qiymətli materiallar" köməkçi bölməsinə dövlət orqanları tərəfindən qiymətli materialların alınması və yaradılması üzrə xərclər daxildir.

314000. "Qeyri-istehsal aktivləri" köməkçi bölməsinə torpağın (onlarda yerləşən tikinti obyektləri və qurğulardan başqa), meşənin, yeraltı sərvətlərin və faydalı qazıntıların yerinin alınması, kompüter proqramlarının alınması və hazırlanması ilə bağlı xərclər daxildir. Bu köməkçi bölmə 4 paraqrafdan ibarətdir.

314100. "Torpaq" paraqrafına torpağın, meşələrin (onlarda yerləşən tikinti obyekti və qurğular istisna olmaqla) alınması ilə bağlı xərclər daxildir.

314200. "Yeraltı aktivlər" paraqrafına yerin təkində olan faydalı qazıntıların alınması ilə bağlı xərclər daxildir.

314300. "Digər təbii aktivlər" paraqrafına 314100-314200-cı paraqraflar-da göstərilməyən digər təbii aktivlərin alınması ilə bağlı xərclər daxildir.

314400. "İstehsalda istifadə olunmayan qeyri-maddi aktivlər" paraqrafına bir ildən çox istifadə edilən kompüter proqramlarının hazırlanması və ya onun alınması, məlumat bazalarının hazırlanması, informasiya sistemlərinin yaradılmasıilə bağlı xərclər daxildir. [162]

320000. "Maliyyə aktivləri üzrə əməliyyatlar" bölməsinə ölkə daxilin-də dövlətə məxsus cari və tranzit hesablar, depozitlər, istiqrazlar, qiymətli kağızlar, daxili borclar üzrə əməliyyatlar, həmçinin valyuta, qiymətli kağızlar (səhmlər istisna olmaqla), ssudalar, səhm və digər kapital, törəmə maliyyə alətləri və sair maliyyə aktivləri üzrə əməliyyatlar daxildir.

321000. "Daxili" köməkçi bölməsinə ölkə daxilində dövlətə məxsus cari və tranzit hesablar, depozitlər, istiqrazlar, qiymətli kağızlar, daxili borclar üzrə əməliyyatlar daxildir. Bu köməkçi bölmə "321200. Valyuta və depozitlər", "321300. Səhmlər istisna olmaqla qiymətli kağızlar", "321400. Ssudalar", "321500. Səhm və digər kapital", "321700. Törəmə maliyyə alətləri" və "321800. Digər maliyyə aktivləri" paraqraflarından ibarətdir.

321200. "Valyuta və depozitlər" paraqrafına ölkə daxilində dövlətə məxsus cari və tranzit hesablar üzrə əməliyyatlar, il ərzində valyutanın qiymətinin dəyişməsi, qoyulmuş depozitlərin faizinin dəyişməsi ilə bağlı əməliyyatlar daxildir.

321300. "Səhmlər istisna olmaqla qiymətli kağızlar" paraqrafına ölkə daxilində dövlət tərəfindən alınan uzunmüddətli və qısamüddətli qiymətli kağızlar üzrə əməliyyatlar daxildir. Bu paraqraf "321310. Qısamüddətli" və "321320. Uzunmüddətli" maddələrindən ibarətdir.

321400. "Ssudalar" paraqrafında dövlət tərəfindən verilən ssudalar üzrə əməliyyatlar əks etdirilir. Bu paraqraf "321410. Qısamüddətli" və "321420. Uzunmüddətli" maddələrindən ibarətdir.

321500. "Səhm və digər kapital" paraqrafına dövlət tərəfindən ölkə daxilində səhm və digər kapitalın alınması ilə bağlı əməliyyatlar daxildir.

321510. Qısamüddətli” maddəsi;

321511. İl ərzində alınmış

321512. İl ərzində satılmış

321520. Uzunmüddətli

321521. İl ərzində alınmış

321522. İl ərzində satılmış

321700. "Törəmə maliyyə alətləri" paraqrafına dünya bazarında xarici valyutaların məzənnəsinin faiz dərəcələrinin, qiymətli kağızların məzənnəsinin dəyişməsi zamanı olan risklərdən müdafiəsi ilə bağlı əməliyyatlar daxildir.

321800. "Digər maliyyə aktivləri" paraqrafına 312200-312700-cı paraqraflarına daxil edilməyən ölkə daxilində digər maliyyə aktivləri üzrə əməliyyatlar daxildir.

322000. "Xarici" köməkçi bölməsinə ölkə xaricində dövlətə məxsus cari və tranzit hesablar, qiymətli kağızlar (səhmlər istisna olmaqla), ssudalar, xarici borclar üzrə əməliyyatlar daxildir. Bu köməkçi bölmə "322200. Valyuta və depozitlər", "322300. Səhmlər istisna olmaqla qiymətli kağızlar", "322400. Ssudalar", "322700. Törəmə maliyyə alətləri" və "322800. Digər maliyyə aktivləri" paraqraflarından ibarətdir.

322200. "Valyuta və depozitlər" paraqrafında ölkə xaricində dövlətə məxsus cari və tranzit hesabları üzrə əməliyyatlar, il ərzində valyutanın qiymətinin dəyişməsi, qoyulmuş depozitlərin faizinin dəyişməsi nəticəsində fərqi əks olunur.

322300. "Səhmlər istisna olmaqla qiymətli kağızlar" paraqrafına ölkə xaricində dövlət tərəfindən alınan uzunmüddətli və qısamüddətli qiymətli kağızlar üzrə əməliyyatlar daxildir. Bu paraqraf "322310. Qısamüddətli" və "322320. Uzunmüddətli" maddələrindən ibarətdir.

322400. "Ssudalar" paraqrafına dövlət tərəfindən xaricə verilən ssudalar üzrə əməliyyatlar daxildir. Bu paraqrafa "322410. Qısamüddətli" və "322420. Uzunmüddətli" maddələri daxildir.

322500. Səhm və digər kapital

322510. Qısamüddətli

322511. İl ərzində alınmış

322512. İl ərzində satılmış

322520. Uzunmüddətli

322521. İl ərzində alınmış

322522. İl ərzində satılmış

322700. "Törəmə maliyyə alətləri" paraqrafına dünya bazarında xarici valyutaların məzənnəsinin faiz dərəcələrinin, qiymətli kağızların məzənnəsinin dəyişməsi zamanı olan risklərdən müdafiə üzrə əməliyyatlar daxildir.

322800 "Digər maliyyə aktivləri" paraqrafına 312200-312700-cı paraqraflarında öz əksini tapmayan ölkə xaricində digər maliyyə aktivləri üzrə əməliyyatlar daxildir.

323000. “Qızıl və SDR” köməkçi bölməsinə qızıl və SDR (Beynəlxalq Valyuta Fondunun xüsusi borclarına vahidi) maliyyə aktivlərinin yaradılması üzrə əməliyyatlar daxildir.[163]

323001. İl ərzində alınmış

323002. İl ərzində satılmış

330000. "Öhdəliklər üzrə maliyyə əməliyyatları" bölməsi "331000. Daxili" və "332000. Xarici" köməkçi bölmələrindən ibarətdir.

331000. "Daxili" köməkçi bölməsinə dövlətin üzərinə düşən və öhdəlik yaradan depozit və valyuta hesabları üzrə əməliyyatlar, dövlətin qiymətli kağızlarının və istiqrazlarının satışından yaranan öhdəliklər və daxili borclanmadan yaranan öhdəliklər üzrə əməliyyatlar daxildir. Bu köməkçi bölmə "331200. Valyuta və depozitlər", "331300. Səhmlər istisna olmaqla qiymətli kağızlar" və "331400. Ssudalar" paraqraflarından ibarətdir.

331200. "Valyuta və depozitlər" paraqrafına ölkə daxilində dövlətin üzərinə düşən və öhdəlik yaradan depozit və valyuta hesabları üzrə əməliyyatlar daxildir.

331300. "Səhmlər istisna olmaqla qiymətli kağızlar" paraqrafına ölkə daxilində buraxılmış uzunmüddətli və qısamüddətli qiymətli kağızlar üzrə əməliyyatlar daxildir. Bu paraqraf "331310. Qısamüddətli" və "331320. Uzunmüddətli" maddələrindən ibarətdir.

331400. "Ssudalar" paraqrafına dövlət tərəfindən alman qısamüddətli və uzunmüddətli ssudalar üzrə əməliyyatlar daxildir. Bu paraqraf "331410. Qısamüddətli" və "331420. Uzunmüddətli" maddələrindən ibarətdir.

331500. Səhm və digər kapital

331510. Qısamüddətli

 331511. İl ərzində alınmış

331512. İl ərzində qaytarılmış

331520. Uzunmüddətli

331521. İl ərzində alınmış

331522. İl ərzində qaytarılmış

331800. Digər maliyyə öhdəlikləri

332000. "Xarici" köməkçi bölməsinə dövlətin üzərinə düşən və öhdəlik yaradan depozit və valyuta hesabları üzrə əməliyyatlar, qiymətli kağızların və istiqrazların satışından yaranan öhdəliklər və xarici borclanmadan yaranan öhdəliklər üzrə əməliyyatlar daxildir. Bu köməkçi bölmə "332200. Valyuta və depozitlər", "332300. Səhmlər istisna olmaqla qiymetli kağızlar" və "332400. Ssudalar" paraqraflarından ibarətdir.

332200. "Valyuta və depozitlər" paraqrafına ölkə xaricində dövlətin üzərinə düşən və öhdəlik yaradan depozit və valyuta hesablan üzrə əməliyyatlar daxildir.

332300. "Səhmlər istisna olmaqla qiymətli kağızlar" paraqrafına ölkə xaricində alınmış uzunmüddətli və qısamüddətli qiymətli kağızlar üzrə əməliyyatlar daxildir. Bu paraqraf "332310. Qısamüddətli" və "332320. Uzunmüddətli" maddələrindən ibarətdir.

332400. "Ssudalar" paraqrafına dövlət tərəfindən xaricdən alınan uzunmüddətli və qısamüddətli ssudalar üzrə əməliyyatlar daxildir. Bu paraqraf "332410. Qısamüddətli" və  

332420. Uzunmüddətli

332500. Səhm və digər kapital

332510. Qısamüddətli

332511. İl ərzində alınmış

332512. İl ərzində qaytarılmış

332520. Uzunmüddətli

332521. İl ərzində alınmış

332522. İl ərzində qaytarılmış

332800. Digər maliyyə öhdəlikləri


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2004-cü il 6 oktyabr tarixli 149 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

4 nömrəli əlavə

 

BÜDCƏ XƏRCLƏRİNİN İNZİBATİ TƏSNİFATI[164]

 

 

Büdcə səviyyəsi

Təşkilat səviyyəsi

Baş kredit sərəncamçıları [165]

Təxsisat sərəncamçıları*

Kod

1

2

3

4

5

DÖVLƏT BÜDCƏSİ

 

 

 

1000

 

QANUNVERİCİLİK ORQANLARI

 

 

1100

 

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi

 

1101

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi

 

1102

 

İCRA HAKİMİYYƏTİ ORQANLARI

 

 

1200

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatı

 

1201

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

 

1202

 

 

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi

 

1203

 

 

o cümlədən:

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının xaricdə olan səfirlik, konsulluq və başqa diplomatik nümayəndəlikləri

 

1204

 

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi

 

1205

 

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi

 

1206

 

 

Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi

 

1207

 

 

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi

 

1208

 

 

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi[166]

 

1209

 

 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

 

1210

 

 

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi

 

1211

 

 

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi

 

1212

 

 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

 

1213

 

 

Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman [167]

 

1214

 

 

Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi[168]

 

1215

 

 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi

 

1216

 

 

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi[169]

 

1217

 

 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

 

1218

 

 

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

 

1219

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi

 

1220

 

 

Azərbaycan Respublikasının EnergetikaNazirliyi[170]

 

1221

 

 

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi[171]

 

1222

 

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi

 

1223

 

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi

 

1224

 

 

Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi

 

1225

 

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Xüsusi Maşınqayırma və Konversiya Komitəsi

 

1226

 

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi[172]

 

1227

 

 

Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi[173]

 

1228

 

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə Nəzarət və Dağ-Mədən Nəzarəti Komitəsi

 

1229

 

 

Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi

 

1230

 

 

Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi[174]

 

1231

 

 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi[175]

 

1232

 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası

 

1233

 

 

Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası[176]

 

1234

 

 

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti[177]

 

1235

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Material Ehtiyatlan Komitəsi

 

1236

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Feldyeger Xidməti[178]

 

1237

 

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti

 

1238

 

 

Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti

 

1239

 

 

Dövlət Sularda Xilasetmə Xidməti

 

1240

 

 

Azərbaycan Respublikasının Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi[179]

 

1241

 

 

Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi [180]

 

1242

 

 

Azərbaycan Respublikasının Müəllif Hüquqları Agentliyi

 

1243

 

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi

 

1244

 

 

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi

 

1245

 

 

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi İdarəsi

 

1246

 

 

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Qərarlarının İcrası Baş İdarəsi

 

1247

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının daimi fəaliyyət göstərən İşçi Qrupu

 

1248

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət Sirrinin Mühafizəsi üzrə İdarələrarası Komissiyasının Katibliyi[181]

 

1249

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Əsir və İtkin Düşmüş, Girov Götürülmüş Vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının İşçi Qrupu

 

1250

 

 

 

Yerli icra hakimiyyəti orqanları

 

1251

 

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti

 

1252

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi

 

1253

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya[182]

 

1254

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi

 

1255

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti[183]

 

1256

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti [184]

 

1257

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti

 

1258

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Xidməti

 

1259

 

 

 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti

 

1260

 

 

 

Tarif (qiymət) Şurasının Katibliyi

 

1261

 

 

 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeliyində olan digər qurumlar

 

1262

 

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakı şəhərindəki Daimi Nümayəndəliyi

 

1263

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi

 

1264

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

 

1265

 

MƏHKƏMƏ VƏ PROKURORLUQ ORQANLARI

 

 

 

1300

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi

 

1301

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi

 

1302

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayon məhkəmələri

 

1303

 

 

 

Apellyasiya məhkəmələri [185]

 

1304

 

 

 

Azərbaycan Respublikası İqtisad Məhkəməsi[186]

 

1305

 

 

 

inzibati-iqtisadi məhkəmələr[187]

 

1306

 

 

 

ağır cinayətlər məhkəmələri[188]

 

1307

 

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ağır Cinayətlər Məhkəməsi [189]

 

1308

 

 

 

Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikasının Hərbi Məhkəməsi[190]

 

1309

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının hərbi məhkəmələri

 

1310

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu

 

1311

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokurorluğu

 

1312

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman)

 

1313

 

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsindən maliyyələşən məhkəmə hakimiyyəti orqanları

 

1314

 

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsindən maliyyələşən prokurorluq orqanları

 

1315

 

Digər Dövlət Orqanları və Tədbirləri [191]

 

 

 

1400

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası

 

1401

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası

 

1402

 

 

 

Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyi "AzərTAc"

 

1403

 

 

 

Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti  [192]

 

1404

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Televiziya və Radio Şurası

 

1405

 

 

 

"Bakı Metropoliteni" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti [193]

 

1406

 

 

 

"Azərbaycan Hava Yolları" Qapalı SəhmdarCəmiyyəti[194]

 

1407

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının yanında İnformasiya Mərkəzi

 

1408

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Bələdiyyələrlə İş və Bələdiyyələrə Metodoloji Yardım Mərkəzi

 

1409

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Əyar Palatası

 

1410

 

 

 

Avropa Birliyinin Azərbaycan Respublikasında Texniki Yardımı üzrə Koordinasiya Bürosu

 

1411

 

 

 

Milli Kulinariya Mərkəzi

 

1412

 

 

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

 

1413

 

 

 

Milli Elmlər Akademiyanın Seysmologiya Mərkəzi

 

1414

 

 

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsi

 

1415

 

 

 

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası

 

1416

 

 

 

Azərbaycan Dövlət Kənd Təsərrüfatı Akademiyası

 

1417

 

 

 

Bakı Dövlət Universiteti

 

1418

 

 

 

Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti

 

1419

 

 

 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

 

1420

 

 

 

Naxçıvan Dövlət Universiteti

 

1421

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

 

1422

 

 

 

"Azərbaycan Dəmir Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin səhiyyə müəssisələri[195]

 

1423

 

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar

 

1424

 

 

 

Səfərbərlik ehtiyatları anbarları

 

1425

 

 

 

Ehtiyat idarəetmə məntəqələri

 

1426

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Mətbuat Şurası

 

1427

 

 

 

Məhkəmə-Hüquq Şurası

 

1428

 

 

 

Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Komissiyanın Katibliyi[196]

 

1429

 

 

 

Şimali Atlantika Birliyinin” Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” Proqramı çərçivəsində keçirilən tədbirlərlə bağlı xərclər

 

1430

 

 

 

Digər əsaslı vəsait qoyuluşu

 

1431

 

 

 

Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar xərcləri

 

1432

 

 

 

Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər

 

1433

 

 

 

Dövlət daxili uduşlu istiqraz vərəqələri

 

1434

 

 

 

“Kapital Bank” Səhmdar Bankının zəruri kapitala və likvidliyə olan tələbini ödəmək üçün buraxılmış istiqraz vərəqələri

 

1435

 

 

 

Mərkəzləşdirilmiş kredit resursları üzrə Milli Bankın silinmiş əsas borcunu bağlamaq məqsədilə buraxılmış istiqraz vərəqələri

 

1436

 

 

 

Qısamüddətli dövlət istiqraz vərəqələri

 

1437

 

 

 

1992-1996-cı illərdə dövlət büdcəsinin kəsirinin örtülməsi üçün Milli Bankdan istifadə edilmiş mərkəzləşdirilmiş kredit resursunu qaytarmaq məqsədilə buraxılan istiqraz vərəqələri

 

1438

 

 

 

Beynəlxalq Bank tərəfindən “Azərenerji” Səhmdar Cəmiyyətinə verilmiş kreditlər

 

1439

 

 

 

Dövlət xarici borclarının ödənilməsi ilə bağlı xərclər

 

1440

 

 

 

İslam Konfransı Təşkilatına üzv olan ölkələrin xarici işlər nazirlərinin 33-cü konfransının Bakı şəhərində keçirilməsi ilə bağlı xərclər

 

1441

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Dəniz Administrasiyası  [197]

 

1442

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin “ADA” Universiteti[198]

 

1443

 

 

 

Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası [199]

 

1444

 

 

Mətbuat Orqanları, İctimai Təşkilatlar və Digər Tədbirlər [200]

 

 

1500

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin kitabxanası

 

1501

 

 

 

"Mir" Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin Milli Nümayəndəliyi

 

1502

 

 

 

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi

 

1503

 

 

 

"Azərbaycan" jurnalı

 

1504

 

 

 

"Göyərçin" jurnalı

 

1505

 

 

 

"Günəş" jurnalı

 

1506

 

 

 

"Qobustan" jurnalı

 

1507

 

 

 

"Literaturnıy Azərbaycan" jurnalı

 

1508

 

 

 

"Ulduz" jurnalı

 

1509

 

 

 

"Ədəbiyyat" qəzeti

 

1510

 

 

 

"Savalan" qəzeti

 

1511

 

 

 

"Xatirə kitabı"nın redaksiyası (Mədəniyyət Nazirliyi)

 

1512

 

 

 

"Vətən" Cəmiyyəti

 

1513

 

 

 

Yazıçılar Birliyi

 

1514

 

 

 

Bəstəkarlar İttifaqı

 

1515

 

 

 

"Azərbaycan Dünyası" Beynəlxalq Əlaqələr Mərkəzi

 

1516

 

 

 

Könüllü Hərbi Vətənpərvərlik Texniki İdman Cəmiyyəti

 

1517[201]

 

 

 

Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Şurası

 

1518

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Meşələrin Qorunub Saxlanılması və Təkrar İstehsalı Fondu

 

1519

 

 

 

Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Dövlət Fondu

 

1520

 

 

 

Mineral-Xammal Bazasının Bərpası üzrə Dövlət Fondu

 

1521

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu

 

1522

 

 

 

Rəssamlar İttifaqı

 

1523

 

 

 

Qızıl Aypara” Cəmiyyəti

 

1524

 

 

 

Milli Ensiklopediyanın Elm Mərkəzi

 

1525

 

 

 

İncəsənət Xadimlərinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mükafatı

 

1526

 

 

 

Araz” Elmi-İstehsalat Birliyi

 

1527

 

 

 

Azərbaycan İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti

 

1528

 

 

 

Azəristiliktəchizat” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

 

 

1529

 

 

 

Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

 

1530

 

 

 

Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

 

1531

 

 

 

Azərenerji” Səhmdar Cəmiyyəti

 

1532

 

 

 

Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu[202]

 

1533

 

 

 

Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

 

1534

 

 

DOTASİYA

 

 

1600

 

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasına ayrılan dotasiya

 

1601

 

 

 

Yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) ayrılan dotasiya

 

1602

 

 

 

Yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün ayrılan vəsait

 

1603

 

DÖVLƏT FOND-LARI

 

 

 

1700

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondu

 

1701

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu

 

1702

           

* Təxsisat sərəncamçıları sütununda dövlət xəzinədarlığında xəzinə hesabına malik olan təşkilatların adlan göstərilir. 4-cü sütun dövlət xəzinədarlığı tərəfindən istifadə olunur.

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

 1. 15 mart 2006-cı il tarixli 82 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 3, maddə 303)
 2. 2 may 2006-cı il tarixli 119 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 463)
 3. 15 may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468)
 4.  9 avqust 2006-cı il tarixli 192 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 8, maddə 731)
 5. 13 sentyabr 2006-cı il tarixli 207 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 9, maddə 822)
 6. 20 noyabr 2006-cı il tarixli 242 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 11, maddə 994)
 7. 16 yanvar 2007-ci il tarixli 6 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, ¹– 1, maddə 50)
 8. 08 oktyabr 2007-ci il tarixli 161 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, ¹– 10, maddə 1021)
 9. 19 dekabr 2007-ci il tarixli 207 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, ¹– 12, maddə 1343)
 10. 30 dekabr 2007-ci il tarixli 217 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, ¹–12, maddə 1352)
 11. 22 fevral 2008-ci il tarixli 50 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, ¹– 2, maddə 130)
 12. 10 aprel 2008-ci il tarixli 88 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, ¹– 4, maddə 308)
 13. 21 oktyabr 2008-ci il tarixli 248 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, ¹– 10, maddə 936)
 14. 6 yanvar 2009-cu il tarixli 1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, ¹–01, maddə 22)
 15. 21 yanvar 2009-cu il tarixli 12 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, ¹–01, maddə 32)
 16. 5 fevral 2009-cu il tarixli 21 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, ¹–02, maddə 144)
 17. 16 fevral 2009-cu il tarixli 27 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, ¹–02, maddə 150)
 18. 4 sentyabr 2009-cu il tarixli 132 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, ¹–9, maddə 736)
 19. 23 sentyabr 2009-cu il tarixli 149 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, ¹–9, maddə 753)
 20. 29 aprel 2010-cu il tarixli 79 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, ¹–4, maddə 369)
 21. 25 noyabr 2010-cu il tarixli 221 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, ¹– 11, maddə 1047)
 22. 25 yanvar 2011-ci il tarixli 15 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, ¹– 1, maddə 66)
 23. 4 aprel 2011-ci il tarixli 50 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, ¹– 4, maddə 365)

24.    19 sentyabr 2012-ci il tarixli 208 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti 20 sentyabr 2012-ci il, ¹– 210, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, ¹– 9, maddə 934)

25.    2 avqust 2013-cü il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti 22 avqust 2013-cü il, ¹– 182, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, ¹– 08, maddə 1000)

26.    2 oktyabr 2013-cü il tarixli 281 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 4 oktyabr 2013-cü il, ¹– 219; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, ¹– 10, maddə 1202)

 1. 17 yanvar 2014-cü il tarixli 10 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 28 yanvar 2014-cü il, ¹– 17, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, ¹– 1, maddə 59)
 2. 24 yanvar 2014-cü il tarixli 20 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 31 yanvar 2014-cü il, ¹– 20, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, ¹– 1, maddə 69)
 3. 14 fevral 2014-cü il tarixli 46 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2014-cü il, ¹– 37, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, ¹–02, maddə 201)
 4. 5 may 2014-cü il tarixli 128 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 24 may 2014-cü il, ¹– 108; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, ¹– 05, maddə 557)

31.    12 iyun 2014-cü il tarixli 192 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 6 iyul 2014-cü il, ¹– 142, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, ¹– 6, maddə 745)

32.    13 iyun 2014-cü il tarixli 194 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 22 iyun 2014-cü il, ¹– 131, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, ¹–6, maddə 747)

33.    12 sentyabr 2014-cü il tarixli 306 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, ¹– 09, maddə 1130)

34.    13 fevral 2015-ci il tarixli 38 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 22 fevral 2015-ci il, ¹– 42Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, ¹–2, maddə 227)

35.    10 mart 2015-ci il tarixli 61 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, ¹– 3, maddə 328)

36.    30 mart 2015-ci il tarixli 92 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, ¹– 3, maddə 337)

37.    22 may 2015-ci il tarixli 198 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 07 iyun 2015-ci il, ¹– 121, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, ¹– 06, maddə 774)

38.    27 may 2015-ci il tarixli 207 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 07 iyun 2015-ci il, ¹– 121, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, ¹– 06, maddə 781)

39.    8 iyul 2015-ci il tarixli 259 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 31 iyul 2015-ci il, ¹– 162, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, ¹–07, maddə 890)

40.    4 noyabr 2015-ci il tarixli 348 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, ¹– 11, maddə 1412)

41.    18 fevral 2016-cı il tarixli 68 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 6 mart 2015-ci il, ¹– 52, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, ¹– 03, maddə 595)

42.    8 aprel 2016-cı il tarixli 151 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 3 may 2016-cı il, ¹– 94, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, ¹– 4, maddə 806)

43.    29 aprel 2016-cı il tarixli 177 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 6 may 2016-cı il, ¹– 97, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, ¹– 4, maddə 831)

44.    3 may 2016-cı il tarixli 181 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 7 may 2016-cı il, ¹– 98, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, ¹– 5, maddə 941)

45.    13 may 2016-cı il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 20 may 2016-cı il, ¹– 108Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, ¹– 5, maddə 955)

46.    23 avqust 2016-cı il tarixli 313 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 28 avqust 2016-cı il, ¹– 188, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, ¹–8, maddə 1450)

47.    1 sentyabr 2016-cı il tarixli 333 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 6 sentyabr 2016-cı il, ¹– 195, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, ¹– 9, maddə 1561)

48.    16 dekabr 2016-cı il tarixli 501 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 18 dekabr 2016-cı il, ¹– 281, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, ¹– 12, maddə 2220)

49.    26 dekabr 2016-cı il tarixli 525 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 28 dekabr 2016-cı il, ¹– 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, ¹– 12, maddə 2241)

50.    19 aprel 2017-ci il tarixli 159 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 20 aprel 2017-ci il, ¹– 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, ¹– 4, maddə 643)

51.    30 iyun 2017-ci il tarixli 270 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 4 iyul 2017-ci il, ¹– 140, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, ¹–6 , maddə 1244)

52.    12 sentyabr 2017-ci il tarixli 365 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 sentyabr 2017-ci il, ¹– 198, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, ¹–9 , maddə 1722)

53.    28 sentyabr 2017-ci il tarixli 390 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 sentyabr 2017-ci il, ¹– 213, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, ¹– 9, maddə 1745)

54.    16 oktyabr 2017-ci il tarixli 433 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 17 oktyabr 2017-ci il, ¹– 227Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, ¹–10 , maddə 1896)

55.    9 yanvar 2018-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 12 yanvar 2018-ci il, ¹– 7)

56.    30 mart 2018-ci il tarixli 121 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 1 aprel 2018-ci il, ¹– 72)

57.    4 aprel 2018-ci il tarixli 128 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 6 aprel 2018-ci il, ¹– 76)

58.    30 aprel 2018-ci il tarixli 186 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 2 may 2018-ci il, ¹– 98)

59.    8 iyun 2018-ci il tarixli 257 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 9 iyun 2018-ci il, ¹– 129)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 30 dekabr 2007-ci il tarixli 217 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, ¹–12, maddə 1352) ilə "Büdcə gəlirlərinin təsnifatı" adlı 1 nömrəli əlavə üzrə, aşağıdakı əlavələr və dəyişikliklər edilmişdir.

"1.1.1.1.1.0. Muzdlu işlə əlaqədar gəlir vergisi" maddəsinə yeni redaksiyada 1.1.1.1.1.3-cü yarımmaddə əlavə edilmişdir.

"1.1.4.1.1.0. Azərbaycan Respublikasında mal, iş və xidmətlərə görə əlavə dəyər vergisi" maddəsinə yeni redaksiyada 1.1.4.1.1.1-ci və 1.1.4.1.1.2-ci yarımmaddələr əlavə edilmişdir.

"1.1.4.3.1.0. Hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi" maddəsinə yeni redaksiyada 1.1.4.3.1.3-cü yarımmaddə əlavə edilmişdir.

"1.1.4.3.2.0. Fiziki şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi" maddəsinə yeni redaksiyada 1.1.4.3.2.3-cü yarımmaddə əlavə edilmişdir.

"1.1.5.5.0.0. Xarici valyutada aparılmış əməliyyatlardan vergilər" paraqrafının adı yeni redaksiyada verilmişdir.

"1.1.5.5.0.0. Sərbəst qalıq vəsaitlərinin idarə edilməsindən daxilolmalar".

"1.2.2.0.0.0. Sosial ehtiyaclara digər ayırmalar" köməkçi bölməsinə yeni paraqraf əlavə edilmişdir.

"1.4.2.3.1.0. Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar" maddəsi yeni yarımmaddələrlə əvəz edilmişdir.

"1.4.2.3.3.0. Sair məqsədli büdcə fondlarının daxilolmaları" maddəsinin adı "1.4.2.3.3.0. Məqsədli büdcə fondlarının daxilolmaları" kimi verilmişdir və yeni yarımmaddələr əlavə edilmişdir.

 

[2] 12 sentyabr 2017-ci il tarixli 365 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 sentyabr 2017-ci il, ¹– 198, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, ¹–9 , maddə 1722) ilə 1 nömrəli əlavə - “Büdcə gəlirlərinin Təsnifatı”nda “1.1.1.1.2.0. Muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən gəlir vergisi” maddəsinə yeni məzmunda 1.1.1.1.2.3-cü yarımmaddə əlavə edilmişdir.

 

[3] 10 mart 2015-ci il tarixli 61 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, ¹– 3, maddə 328) ilə 1 nömrəli əlavə - “Büdcə gəlirlərinin təsnifatı”nda “1.1.1.2.5.0. Dividendlərdən, faizlərdən, icarədən və royaltidən əldə olunan gəlirlərdən və mənbəyi Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan digər gəlirlərdən gəlir vergisi” maddəsindən sonra yeni məzmunda 1.1.1.2.5.1-ci yarımmaddə əlavə edilmişdir.

12 sentyabr 2017-ci il tarixli 365 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 sentyabr 2017-ci il, ¹– 198, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, ¹–9 , maddə 1722) ilə 1 nömrəli əlavə - “Büdcə gəlirlərinin Təsnifatı”nda “1.1.1.2.5.0. Dividendlərdən, faizlərdən, icarədən və royaltidən əldə olunan gəlirlərdən və mənbəyi Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan digər gəlirlərdən gəlir vergisi” maddəsinin 1.1.1.2.5.1-ci yarımmaddəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.1.1.2.5.1. Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında beynəlxalq rabitə və ya beynəlxalq daşımalar həyata keçirilərkən rabitə və ya nəqliyyat xidmətləri üçün rezident müəssisələrin və ya sahibkarın ödəmələri

 

[4] 12 sentyabr 2017-ci il tarixli 365 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 sentyabr 2017-ci il, ¹– 198, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, ¹–9 , maddə 1722) ilə 1 nömrəli əlavə - “Büdcə gəlirlərinin Təsnifatı”na yeni məzmunda 1.1.1.2.5.2-1.1.1.2.5.4-cü yarımmaddələr əlavə edilmişdir.

 

[5] 12 sentyabr 2017-ci il tarixli 365 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 sentyabr 2017-ci il, ¹– 198, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, ¹–9 , maddə 1722) ilə 1 nömrəli əlavə - “Büdcə gəlirlərinin Təsnifatı”nda “1.1.4.1.1.0. Azərbaycan Respublikasında mal, iş və xidmətlərə görə əlavə dəyər vergisi” maddəsinin 1.1.4.1.1.2-ci yarımmaddəsi 1.1.4.1.1.3-cü yarımmaddə hesab edilmişdir və yeni məzmunda 1.1.4.1.1.2-ci, 1.1.4.1.1.4-cü, 1.1.4.1.1.5-ci yarımmaddələr əlavə edilmişdir.

 

[6] 16 yanvar 2007-ci il tarixli 6 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, ¹– 1, maddə 50) ilə "Büdcə gəlirlərinin təsnifatı" adlı 1 nömrəli əlavə üzrə "1.1.4.3.1.0. Hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi" maddəsinə yeni 1.1.4.3.1.1-ci və 1.1.4.3.1.2-ci yarımmaddələr əlavə edilmişdir.

 

[7] 3 may 2016-cı il tarixli 181 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 7 may 2016-cı il, ¹– 98, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, ¹– 5, maddə 941) ilə 1 nömrəli əlavə - “Büdcə gəlirlərinin təsnifatı”nın 1.1.4.3.1.2-ci yarımmaddə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1

1

4

3

1

2

MƏNZİL TİKİNTİSİ FƏALİYYƏTİ ÜZRƏ HÜQUQİ ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏN ÖDƏNİLƏN SADƏLƏŞDİRİLMİŞ VERGİ.

 

[8] 3 may 2016-cı il tarixli 181 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 7 may 2016-cı il, ¹– 98, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, ¹– 5, maddə 941) ilə 1 nömrəli əlavə - “Büdcə gəlirlərinin təsnifatı”nın 1.1.4.3.1.3-cü yarımmaddə 1.1.4.3.1.7-ci yarımmaddə hesab edilmişdir və yeni məzmunda 1.1.4.3.1.3-1.1.4.3.1.6-cı yarımmaddələr əlavə edilmişdir.

 

[9] 12 sentyabr 2017-ci il tarixli 365 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 sentyabr 2017-ci il, ¹– 198, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, ¹–9 , maddə 1722) ilə 1 nömrəli əlavə - “Büdcə gəlirlərinin Təsnifatı”nda “1.1.4.3.1.0. Hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi” maddəsinin 1.1.4.3.1.7-ci yarımmaddəsi 1.1.4.3.1.8-ci yarımmaddə hesab edilmişdir və yeni məzmunda 1.1.4.3.1.7-ci yarımmaddə əlavə edilmişdir.

 

[10] 16 yanvar 2007-ci il tarixli 6 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, ¹– 1, maddə 50) ilə 1.1.4.3.2.0. Fiziki şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi" maddəsinə yeni redaksiyada 1.1.4.3.2.1-ci və 1.1.4.3.2.2-ci yarımmaddələr əlavə edilmişdir.

 

[11] 3 may 2016-cı il tarixli 181 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 7 may 2016-cı il, ¹– 98, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, ¹– 5, maddə 941) ilə 1 nömrəli əlavə - “Büdcə gəlirlərinin təsnifatı”nın 1.1.4.3.2.2-ci yarımmaddə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1

1

4

3

2

2

MƏNZİL TİKİNTİSİ FƏALİYYƏTİ ÜZRƏ FİZİKİ ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏN ÖDƏNİLƏN SADƏLƏŞDİRİLMİŞ VERGİ.

 

[12] 3 may 2016-cı il tarixli 181 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 7 may 2016-cı il, ¹– 98, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, ¹– 5, maddə 941) ilə 1 nömrəli əlavə - “Büdcə gəlirlərinin təsnifatı”nın 1.1.4.3.2.3-cü yarımmaddə 1.1.4.3.2.7-ci yarımmaddə hesab edilmişdir və yeni məzmunda 1.1.4.3.2.3-1.1.4.3.2.6-cı yarımmaddələr əlavə edilmişdir.

 

[13] 12 sentyabr 2017-ci il tarixli 365 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 sentyabr 2017-ci il, ¹– 198, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, ¹–9 , maddə 1722) ilə 1 nömrəli əlavə - “Büdcə gəlirlərinin Təsnifatı”nda “1.1.4.3.2.0. Fiziki şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi” maddəsinin 1.1.4.3.2.7-ci yarımmaddəsi 1.1.4.3.2.9-cu yarımmaddə hesab edilmişdir və yeni məzmunda 1.1.4.3.2.7-ci, 1.1.4.3.2.8-ci yarımmaddələr əlavə edilmişdir.

 

[14] 12 sentyabr 2017-ci il tarixli 365 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 sentyabr 2017-ci il, ¹– 198, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, ¹–9 , maddə 1722) ilə 1 nömrəli əlavə - “Büdcə gəlirlərinin Təsnifatı”nda “1.1.4.3.3.0. Digər vergilər” maddəsi 1.1.4.3.4.0-cı maddə hesab edilmişdir və yeni məzmunda 1.1.4.3.3.0-cı maddə və 1.1.4.3.3.1-ci, 1.1.4.3.3.2-ci yarımmaddələr əlavə edilmişdir.

 

[15] 16 yanvar 2007-ci il tarixli 6 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, ¹– 1, maddə 50) ilə 1.1.4.5.2.0. Azərbaycan Respublikasına malların idxalına görə aksiz" maddəsində "1.1.4.5.2.6" yarımmaddəsi "1.1.4.5.2.7" yarımmaddəsi hesab olunmaqla, yeni redaksiyada 1.1.4.5.2.6-cı yarımmaddə əlavə edilmişdir.

 

[16] 27 may 2015-ci il tarixli 207 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 07 iyun 2015-ci il, ¹– 121, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, ¹– 06, maddə 781) ilə 1 nömrəli əlavə - “Büdcə gəlirlərinin Təsnifatı”nın 1.1.4.5.2.7-ci yarımmaddə 1.1.4.5.2.9-cu yarımmaddə hesab edilmişdir və yeni məzmunda 1.1.4.5.2.7-ci və 1.1.4.5.2.8-ci yarımmaddələr əlavə edilmişdir.

 

[17] 12 sentyabr 2017-ci il tarixli 365 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 sentyabr 2017-ci il, ¹– 198, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, ¹–9 , maddə 1722) ilə 1 nömrəli əlavə - “Büdcə gəlirlərinin Təsnifatı”nda “1.1.4.5.2.0. Azərbaycan Respublikasına malların idxalına görə aksiz” maddəsinin 1.1.4.5.2.9-cu yarımmaddəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.1.4.5.2.9. Sair məhsullar

 

[18] 15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə  “Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 6 oktyabr tarixli 149 nömrəli qərarına aşağıdakı əlavələr və dəyişikliklər edilmişdir.

1. “Büdcə gəlirlərinin təsnifatı” adlı 1 nömrəli əlavə üzrə:

“1.1.4.6.0.0. “Fiskal inhisarçıların mənfəəti” paraqrafı mətndən çıxarılmışdır və “1.1.4.7.0.0.”, “1.1.4.8.0.0.”, “1.1.4.8.1.0.”, “1.1.4.8.2.0.”, “1.1.4.9.0.0.”, “1.1.4.10.0.0.” rəqəmləri müvafiq olaraq “1.1.4.6.0.0.”, “1.1.4.7.0.0.”, “1.1.4.7.1.0.”, “1.1.4.7.2.0.”, “1.1.4.8.0.0.”, “1.1.4.9.0.0.” rəqəmləri hesab edilmişdir.

16 yanvar 2007-ci il tarixli 6 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, ¹– 1, maddə 50) ilə 1.1.4.6.0.0 "Spesifik xidmətlərə görə vergilər" maddəsində "vergilər" sözü "ödənişlər" sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[19] 15 may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə  .1.4.6.0.0. “Spesifik xidmətlərə görə vergilər” paraqrafına aşağıdakı redaksiyada yeni maddələr əlavə edilmişdir.

“1.1.4.6.1.0. “Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlarda, binalarda və digər obyektlərdə küçə (divar) reklamının yerləşdirilməsi və yayımı üçün ödənişlər”;

 “1.1.4.6.2.0. “Kurort, mehmanxana, avtomobil dayanacaqları üçün ödənişlər və qanunla müəyyən edilən digər yerli ödənişlər”.

 

1 sentyabr 2016-cı il tarixli 333 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 6 sentyabr 2016-cı il, ¹– 195, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, ¹– 9, maddə 1561) ilə “Büdcə gəlirlərinin təsnifatı”nın 1.1.4.6.1.0-cı yarımbənddə “küçə (divar) reklamının yerləşdirilməsi və” sözləri “açıq məkanda reklamın” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[20] 27 may 2015-ci il tarixli 207 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 07 iyun 2015-ci il, ¹– 121, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, ¹– 06, maddə 781) ilə 1 nömrəli əlavə - “Büdcə gəlirlərinin Təsnifatı”nın “1.1.4.7.0.0. Yol vergisi” paraqrafı yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1

1

4

7

0

0

YOL VERGİSİ.

1

1

4

7

1

0

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AVTONƏQLİYYAT   VASİTƏLƏRİ  SAHİBLƏRİ TƏRƏFİNDƏN ÖDƏNİLƏN YOL VERGİSİ

1

1

4

7

1

1

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AVTONƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİ SAHİBLƏRİ OLAN HÜQUQİ ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏN ÖDƏNİLƏN YOL VERGİSİ.

1

1

4

7

1

2

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AVTONƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİ SAHİBLƏRİ OLAN FİZİKİ ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏN ÖDƏNİLƏN YOL VERGİSİ.

1

1

4

7

2

0

XARİCİ   DÖVLƏTLƏRİN   AVTONƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİ SAHİBLƏRİ TƏRƏFİN-DƏN ÖDƏNİLƏN YOL VERGİSİ

 

16 yanvar 2007-ci il tarixli 6 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, ¹– 1, maddə 50) ilə 1.1.4.7.1.0. Azərbaycan Respublikasının avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi" maddəsinə yeni 1.1.4.7.1.1-ci və 1.1.4.7.1.2-ci   yarımmaddələr əlavə edilmişdir.

 

[21] 15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə  “1.1.5.1.0.0. “İdxal rüsumları” paraqrafına aşağıdakı redaksiyada yeni maddələr və yarımmaddələr əlavə edilmişdir.

“1.1.5.1.1.0. Hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilən idxal rüsumu” maddəsi;

“1.1.5.1.1.1. 15 faiz idxal rüsumu” yarımmaddəsi;

“1.1.5.1.1.2. 10 faiz idxal rüsumu” yarımmaddəsi;

“1.1.5.1.1.3. 5 faiz idxal rüsumu” yarımmaddəsi;

“1.1.5.1.1.4. 3 faiz idxal rüsumu” yarımmaddəsi;

“1.1.5.1.1.5. 1 faiz idxal rüsumu” yarımmaddəsi;

“1.1.5.1.1.6. 0,5 faiz idxal rüsumu” yarımmaddəsi;

“1.1.5.1.1.7. Spesifik dərəcə ilə rüsum tutulan idxal rüsumu” yarımmaddəsi;

“1.1.5.1.2.0. Fiziki şəxslər tərəfindən ödənilən idxal rüsumu” maddəsi;

“1.1.5.1.2.1. 15 faiz idxal rüsumu” yarımmaddəsi;

“1.1.5.1.2.2. 10 faiz idxal rüsumu” yarımmaddəsi;

“1.1.5.1.2.3. 5 faiz idxal rüsumu” yarımmaddəsi;

“1.1.5.1.2.4. 3 faiz idxal rüsumu” yarımmaddəsi;

“1.1.5.1.2.5. 1 faiz idxal rüsumu” yarımmaddəsi;

“1.1.5.1.2.6. 0,5 faiz idxal rüsumu” yarımmaddəsi;

“1.1.5.1.2.7. Spesifik dərəcə ilə rüsum tutulan idxal rüsumu” yarımmaddəsi;

 

 

[22]  16 yanvar 2007-ci il tarixli 6 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, ¹– 1, maddə 50) ilə 1.1.5.1.0.0. İdxal rüsumları" paraqrafına 1.1.5.1.3.0-cı   maddə əlavə edilmişdir.

 

[23] 9 yanvar 2018-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 12 yanvar 2018-ci il, ¹– 7) ilə “Büdcə gəlirlərinin Təsnifatı”nın “1.2.0.0.0.0. Sosial ayırmalar” bölməsinə yeni (1.2.3.0.0.0. İşsizlikdən sığortaya ayırmalar, 1.2.3.1.0.0. İşəgötürənlərin əməyin ödənişi fondundan hesablanan işsizlikdən sığorta haqqı, 1.2.3.2.0.0. İşləyənlərin əmək haqlarından hesablanan işsizlikdən sığorta haqqı, 1.2.3.3.0.0. “İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş digər gəlirlər.) məzmunda köməkçi bölmə əlavə edilmişdir.

 

[24] 15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə  “1.4.1.7.0.0. İcarə haqqı” paraqrafına aşağıdakı redaksiyada yeni maddə və yarımmaddələr əlavə edilmişdir.

“1.4.1.7.3.1. Özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən icarə haqqı” yarımmaddəsi;

“1.4.1.7.3.2. Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən icarə haqqı” yarımmaddəsi;

“1.4.1.7.5.0. Bələdiyyə əmlakının icarəyə verilməsindən gəlirlər” maddəsi.

 

[25] 15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə “1.4.2.1.5.0. Dövlət müəssisə və təşkilatlarının satışından daxilolmalar” maddəsinə aşağıdakı redaksiyada yeni yarımmaddələr əlavə edilmişdir.

“1.4.2.1.5.1. Aksiz markalarının satışından daxilolmalar”;

“1.4.2.1.5.2. Ciddi hesabat blanklarının satışından daxilolmalar”.

 

[26] 8 iyul 2015-ci il tarixli 259 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 31 iyul 2015-ci il, ¹– 162, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, ¹–07, maddə 890) ilə “Büdcə gəlirlərinin Təsnifatı”na yeni məzmunda 1.4.2.1.5.3-cü yarımmaddə əlavə edilmişdir.

 

[27] 15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə “1.4.2.1.7.1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Material Ehtiyatları Komitəsi üzrə daxilolmalar” maddəsi çıxarılmışdır.

“1.4.2.1.6.1.” rəqəmi “1.4.2.1.8.1.” rəqəmi ilə, “1.4.2.1.6.2.” rəqəmi “1.4.2.1.8.2.” rəqəmi ilə, “1.4.2.1.7.0.” rəqəmi “1.4.2.1.9.0.” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[28] 15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə “1.4.2.1.9.0. Müsadirə edilmiş, sahibsiz qalmış, vərəsəlik hüququ əsasında dövlət mülkiyyətinə keçmiş əmlakın və dəfinələrin satışından daxilolmalar” maddəsinə aşağıdakı redaksiyalarda yeni yarımmaddələr əlavə edilmişdir.

“1.4.2.1.9.1. Məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı əsasında dövlət mülkiyyətinə keçməklə müsadirə edilmiş əmlakın satışından daxilolmalar”;

“1.4.2.1.9.2. Qanunvericiliyə uyğun olaraq sahibsiz hesab edilən əmlakın satışından daxilolmalar”;

“1.4.2.1.9.3. Vərəsəlik hüququ əsasında dövlət mülkiyyətinə keçən əmlakın satışından daxilolmalar”;

 “1.4.2.1.9.4. Dövlətin maliyyə orqanlarına təhvil verilən dəfinələrin satışından daxilolmalar”.

 

[29] 15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə “1.4.2.2.1.0. “Dövlət rüsumu” maddəsində “1.4.2.2.1.1. “Məhkəməyə verilən iddia ərizələrinə görə” sözləri “1.4.2.2.1.1. “Məhkəməyə verilən iddia ərizələrinə görə, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatına görə, hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və yenidən qeydiyyatına görə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

15 may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə “1.4.2.2.1.3. “Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatına görə” sözləri “1.4.2.2.1.3. “Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına və Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan, vətəndaşlığı olmayan şəxslərə şəxsiyyət vəsiqəsi, habelə Azərbaycan Respublikasında 30 gündən artıq yaşayan əcnəbilərə qeydiyyat vəsiqəsi verilməsi, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbula, bərpasına və ya vətəndaşlıqdan çıxmağa görə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

4 aprel 2011-ci il tarixli 50 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, ¹– 4, maddə 365) ilə təsdiq edilmiş 1 nömrəli əlavənin - "Büdcə gəlirlərinin təsnifatı"nın 1.4.2.2.1.3-cü yarımmaddəsində "qeydiyyat vəsiqəsi" sözlərindən sonra ", əcnəbiyə və vətəndaşlığı olmayan şəxsə Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqəsi, müvəqqəti olma müddətinin uzadılması barədə qərar, Azərbaycan Respublikasında qaçqın statusu almış şəxslərə Qaçqın vəsiqəsi və Yol sənədinin" sözləri əlavə edilmişdir.

 

2 avqust 2013-cü il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti 22 avqust 2013-cü il, ¹– 182, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, ¹– 08, maddə 1000) ilə 1 nömrəli əlavə - “Büdcə gəlirlərinin təsnifatı”nın 1.4.2.2.1.3-cü yarımmaddəsindən “Azərbaycan Respublikasında 30 gündən artıq yaşayan əcnəbilərə qeydiyyat vəsiqəsi,” sözləri çıxarılmışdır.

15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə “1.4.2.2.1.4. “Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına və Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan, vətəndaşlığı olmayan şəxslərə şəxsiyyət vəsiqəsi, habelə Azərbaycan Respublikasında 30 gündən artıq yaşayan əcnəbilərə qeydiyyat vəsiqəsi verilməsi, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbul və ya vətəndaşlıqdan çıxmağa görə” sözləri “1.4.2.2.1.4. “Azərbaycan Respublikasında və ya Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərində konsul əməliyyatlarının aparılmasına görə” sözləri ilə əvəz edilmişdir..

15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə “1.4.2.2.1.5. “Konsul əməliyyatlarının aparılmasına görə” sözləri “1.4.2.2.1.5. “Xüsusi razılıq (lisenziya) alınması tələb olunan sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

16 yanvar 2007-ci il tarixli 6 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, ¹– 1, maddə 50) ilə 1.4.2.2.1.6-cı maddəsində "Azərbaycan Respublikasının ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsinə görə " sözləri "Azərbaycan Respublikasının ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsinə və nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən motonəqliyyat vasitələrinin, qoşquların və yarımqoşquların illik texniki baxışdan keçirilməsinə görə" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

17 yanvar 2014-cü il tarixli 10 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 28 yanvar 2014-cü il, ¹– 17, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, ¹– 1, maddə 59) ilə “Büdcə gəlirlərinin təsnifatı”nın 1.4.2.2.1.6 kodunda “illik texniki baxışdan” sözləri “qanunla müəyyən edilmiş hallarda texniki baxışdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə “1.4.2.2.1.7. “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və təkrar qeydiyyatına görə” sözləri “1.4.2.2.1.7. “Qiymətli kağızların qeydiyyata alınmasına (özəlləşdirmə qaydasında qeydə alınması halları istisna olmaqla) və dövlət reyestrinə daxil edilməsinə görə, sənaye mülkiyyəti obyektlərinin qeydə alınması, müvafiq mühafizə sənədlərinin verilməsi və onlarla bağlı digər hüquqi hərəkətlərə, ipoteka kağızlarının qeydiyyatı və əlavə qeydiyyatı, habelə icazələrin bəzi növlərinin verilməsinə görə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə “1.4.2.2.1.8. “Azərbaycan Respublikasının ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsinə görə” sözləri “1.4.2.2.1.8. “Əmlaka mülkiyyət hüququna, o cümlədən torpağa mülkiyyət, icarə və istifadə hüququna dair sənədlərin verilməsi və girovun dövlət qeydiyyatına görə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə “1.4.2.2.1.9. “Qiymətli kağızların qeydiyyata alınması (özəlləşdirmə qaydasında qeydə alınması halları istisna olmaqla) və dövlət reyestrinə daxil edilməsinə görə” sözləri “1.4.2.2.1.9. “Sair dövlət rüsumu” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə “1.4.2.2.1.10. “Azərbaycan Respublikasının ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsinə görə”, “1.4.2.2.1.11. “Əmlaka mülkiyyət hüququna, o cümlədən torpağa mülkiyyət, icarə və istifadə hüququna dair sənədlərin verilməsi və girovun dövlət qeydiyyatına görə” və “1.4.2.2.1.12. “Sair dövlət rüsumu” yarımmaddələri çıxarılmışdır.

 

10 mart 2015-ci il tarixli 61 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, ¹– 3, maddə 328) 1 nömrəli əlavə - “Büdcə gəlirlərinin təsnifatı”nda “1.4.2.2.0.0. İnzibati tədiyələr və ödənişlər” paraqrafı yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

 

1

4

2

2

0

0

İNZİBATİ TƏDİYƏLƏR VƏ ÖDƏNİŞLƏR

1

4

2

2

1

0

DÖVLƏT RÜSUMU

1

4

2

2

1

1

Məhkəməyə verilən iddia ərizələrinə görə, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatına görə, hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və yenidən qeydiyyatına görə

1

4

2

2

1

2

NOTARİAT KONTORLARI VƏ DÖVLƏT ORQANLARINDA NOTARİAT HƏRƏKƏTLƏRİNİN APARILMASINA GÖRƏ

1

4

2

2

1

3

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına və Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan, vətəndaşlığı olmayan şəxslərə şəxsiyyət vəsiqəsi, habelə Azərbaycan Respublikasında 30 gündən artıq yaşayan əcnəbilərə qeydiyyat vəsiqəsi, əcnəbiyə və vətəndaşlığı olmayan şəxsə Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqəsi, müvəqqəti olma müddətinin uzadılması barədə qərar, Azərbaycan Respublikasında qaçqın statusu almış şəxslərə Qaçqın vəsiqəsi və Yol sənədinin verilməsi, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbula, bərpasına və ya vətəndaşlıqdan çıxmağa görə

1

4

2

2

1

4

Azərbaycan Respublikasında və ya Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərində konsul əməliyyatlarının aparılmasına görə 

1

4

2

2

1

5

Xüsusi razılıq (lisenziya) alınması tələb olunan sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə

1

4

2

2

1

6

Azərbaycan Respublikasının ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsinə və nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən motonəqliyyat vasitələrinin, qoşquların və yarımqoşquların qanunla müəyyən edilmiş hallarda texniki baxışdan keçirilməsinə görə

1

4

2

2

1

7

Qiymətli kağızların qeydiyyata alınmasına (özəlləşdirmə qaydasında qeydə alınması halları istisna olmaqla) və dövlət reyestrinə daxil edilməsinə görə, sənaye mülkiyyəti obyektlərinin qeydə alınması, müvafiq mühafizə sənədlərinin verilməsi və onlarla bağlı digər hüquqi hərəkətlərə, ipoteka kağızlarının qeydiyyatı və əlavə qeydiyyatı, habelə icazələrin bəzi növlərinin verilməsinə görə

1

4

2

2

1

8

Əmlaka mülkiyyət hüququna, o cümlədən torpağa mülkiyyət, icarə və istifadə hüququna dair sənədlərin verilməsi və girovun dövlət qeydiyyatına görə 

1

4

2

2

1

9

Sair dövlət rüsumu 

1

4

2

2

2

0

BİRDƏFƏLİK RÜSUM 

1

4

2

2

3

0

SAİR RÜSUMLAR VƏ ÖDƏNİŞLƏR

 

[30] 12 sentyabr 2017-ci il tarixli 365 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 sentyabr 2017-ci il, ¹– 198, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, ¹–9 , maddə 1722) ilə 1 nömrəli əlavə - “Büdcə gəlirlərinin Təsnifatı”nda “1.4.2.2.1.0. Məhkəməyə verilən iddia ərizələrinin və şikayətlərin, hüquqi əhəmiyyət kəsb edən faktların müəyyən edilməsi barədə ərizələrin və məhkəmə qərarları barəsində şikayətlərin verilməsinə görə, məhkəmə tərəfindən sənədlərin surətinin təkrar verilməsinə görə, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatına görə, hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və yenidən qeydiyyatına görə” maddəsinə yeni məzmunda 1.4.2.2.1.7-ci yarımmaddə əlavə edilmişdir.

 

[31] 8 aprel 2016-cı il tarixli 151 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 3 may 2016-cı il, ¹– 94, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, ¹– 4, maddə 806) ilə “Büdcə gəlirlərinin Təsnifatı”nın 1.4.2.2.5.0-cı yarımbənd yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1

4

2

2

5

0

Xüsusi razılıq (lisenziya) alınması tələb olunan sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə;

 

[32] 8 aprel 2016-cı il tarixli 151 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 3 may 2016-cı il, ¹– 94, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, ¹– 4, maddə 806) ilə “Büdcə gəlirlərinin Təsnifatı”nın 1.4.2.2.5.1-ci yarımbənddə “Xüsusi razılıq (lisenziya) alınması tələb olunan sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya)” sözləri və 1.4.2.2.5.2-ci yarımbənddə “Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya)” sözləri “Lisenziya” sözü ilə əvəz edilmişdir.

28 sentyabr 2017-ci il tarixli 390 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 sentyabr 2017-ci il, ¹– 213, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, ¹– 9, maddə 1745) ilə “Büdcə gəlirlərinin Təsnifatı”nın 1.4.2.2.5.1-ci yarımbəndi ləğv edilmişdir.

 

[33] 30 aprel 2018-ci il tarixli 186 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 2 may 2018-ci il, ¹– 98) ilə 1 nömrəli əlavə - “Büdcə gəlirlərinin təsnifatı”nın 1.4.2.2.7.2-ci yarımbəndində “qeydiyyatı və əlavə” sözləri “dövlət qeydiyyatı və əlavə dövlət” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[34] 28 sentyabr 2017-ci il tarixli 390 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 sentyabr 2017-ci il, ¹– 213, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, ¹– 9, maddə 1745) ilə “Büdcə gəlirlərinin Təsnifatı”nın 1.4.2.2.7.4-cü yarımbəndində “Əcnəbilərin əmək fəaliyyətlərini həyata keçirmək üçün fərdi icazələrin” sözləri “Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaları üçün iş icazələrinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[35] 30 iyun 2017-ci il tarixli 270 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 4 iyul 2017-ci il, ¹– 140, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, ¹–6 , maddə 1244) ilə 1 nömrəli əlavə - “Büdcə gəlirlərinin təsnifatı”nın 1.4.2.2.8.4-cü yarımbəndində “təkrar və əlavə qeydiyyatı, girovun əlavə qeydiyyata” sözləri “əlavə dövlət qeydiyyatına, girovun əlavə dövlət qeydiyyatına” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[36] 1 sentyabr 2016-cı il tarixli 333 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 6 sentyabr 2016-cı il, ¹– 195, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, ¹– 9, maddə 1561) ilə “Büdcə gəlirlərinin təsnifatı”nın 1.4.2.2.9.6-cı yarımbənddən “, həmçinin küçə reklamının yerləşdirilməsinə birdəfəlik icazənin verilməsinə görə” sözləri çıxarılmışdır.

 

[37] 21 oktyabr 2008-ci il tarixli 248 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, ¹– 10, maddə 936) ilə "Büdcə gəlirlərinin təsnifatı" adlı 1 nömrəli əlavəyə yeni məzmunda 1.4.2.3.3.6-cı yarımmaddə əlavə edilmişdir.

 

[38] 15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə “1.4.3.0.0.0. “Cərimə və sanksiyalar üzrə daxilolmalar” köməkçi bölməsinə aşağıdakı redaksiyada yeni paraqraf və yarımmaddə əlavə edilmişdir.

“1.4.3.1.0.1. Maliyyə və sığorta qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalara görə daxilolmalar” yarımmaddəsi;

 

[39] 10 mart 2015-ci il tarixli 61 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 1 nömrəli əlavə - “Büdcə gəlirlərinin təsnifatı”nda ”1.4.3.1.0.0. Cinàyət və inzibàti qàydàdà xətàlàrà görə dàxilolmàlàr” paraqrafı yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

 

1

4

3

1

0

0

CİNAYƏT VƏ İNZİBATİ QAYDADA XƏTALARA GÖRƏ DAXİLOLMALAR

1

4

3

1

0

1

Maliyyə və sığorta qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalara görə daxilolmalar

 

[40] 16 dekabr 2016-cı il tarixli 501 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 18 dekabr 2016-cı il, ¹– 281, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, ¹– 12, maddə 2220) ilə 1 nömrəli əlavə - “Büdcə gəlirlərinin Təsnifatı”nın 1.4.3.1.1.1-ci yarımbənddə “Xüsusi razılıq (lisenziya)” sözləri “Lisenziya” sözü ilə əvəz edilmişdir və həmin yarımbəndə “fəaliyyətlə” sözündən sonra “və ya əczaçılıqla” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[41] 16 dekabr 2016-cı il tarixli 501 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 18 dekabr 2016-cı il, ¹– 281, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, ¹– 12, maddə 2220) ilə 1 nömrəli əlavə - “Büdcə gəlirlərinin Təsnifatı”nın 1.4.3.1.5.0-cı yarımbəndə “təmin edilməsi” sözlərindən sonra “və avtomobil yollarından istifadə” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[42] 12 sentyabr 2017-ci il tarixli 365 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 sentyabr 2017-ci il, ¹– 198, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, ¹–9 , maddə 1722) ilə 1 nömrəli əlavə - “Büdcə gəlirlərinin Təsnifatı”nda “1.4.3.1.5.0. Yol hərəkəti qaydaları və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və avtomobil yollarından istifadə qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalara görə daxilolmalar” maddəsinə yeni məzmunda 1.4.3.1.5.1-ci və 1.4.3.1.5.2-ci yarımmaddələr əlavə edilmişdir.

 

[43] 15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə “1.4.3.4.0.0. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə daxilolmalar” paraqrafı.

Aşağıdakı redaksiyada yeni köməkçi bölmə və paraqraflar əlavə edilmişdir.

“1.4.6.0.0.0. Büdcələr arasında transfertlər” köməkçi bölməsi;

“1.4.6.1.0.0. Dövlət büdcəsindən alınan dotasiyalar” paraqrafı;

“1.4.6.2.0.0. Yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün büdcələrarası ayrılan vəsaitlər” paraqrafı;

“1.4.6.3.0.0. Qarşılıqlı hesablaşmalar əsasında transfertlər” paraqrafı;

“1.4.6.4.0.0. Büdcədən alınan ssudalar” paraqrafı.

16 yanvar 2007-ci il tarixli 6 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, ¹– 1, maddə 50) ilə 1.4.3.4.0.0. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə daxilolmalar" paraqrafına yeni redaksiyada 1.4.3.4.1.0-cı və 1.4.3.4.2.0-1.4.3.4.9.0-cı maddələri, 1.4.3.4.1.1-ci və 1.4.3.4.1.2-ci yarımmaddələri və 1.4.3.5.0.0-cı paraqrafı əlavə edilmişdir.

 

[44] 27 may 2015-ci il tarixli 207 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 07 iyun 2015-ci il, ¹– 121, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, ¹– 06, maddə 781) ilə 1 nömrəli əlavə - “Büdcə gəlirlərinin Təsnifatı”na 1.4.3.0.0.0. Cərimə və sanksiyalar üzrə daxilolmalar” köməkçi bölməsinə yeni məzmunda 1.4.3.6.0.0-cı və 1.4.3.7.0.0-cı paraqraflar əlavə edilmişdir.

 

[45] 9 yanvar 2018-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 12 yanvar 2018-ci il, ¹– 7) ilə “1.4.3.7.0.0. Məşğulluq haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə tətbiq edilən cərimələrdən daxilolmalar” paraqrafından sonra “1.4.3.8.0.0. İşsizlikdən sığorta haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə tətbiq edilən cərimələrdən daxilolmalar” paraqrafı əlavə edilmişdir.

 

[46] 15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə “Büdcə gəlirlərinin təsnifatına əlavə”nin izahat hissəsi üzrə:

“1.1.4.6” paraqrafı mətndən çıxarılsın və “1.1.4.7.”, “1.1.4.8” və “1.1.4.9.” rəqəmləri müvafiq olaraq “1.1.4.6.”, “1.1.4.7.” və “1.1.4.8.” rəqəmləri hesab edilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.1.4.6. Fiskal İnhisarçıların mənfəəti dedikdə, dövlət tərəfindən onlara verilən İnhisarçı hüquqlarından istifadə edərək müəyyən qrup malların istehsalını, işlərin görülməsini və xidmətlərin göstərilməsini və ya onların bölüşdürülməsini həyata keçirən inhisarçı dövlət müəssisələri tərəfindən əldə olunan mənfəətdən ayırmalar başa düşülür, Adətən, bələ İnhisarçı fəaliyyət neft məhsullarının, spirtlİ İçkilərin, tütün  məmulatlarının istehsalına və kommunal xidmətlərin göstərilməsinə aid edilir. Belə fiskal inhisarçılar dövlət müəssisələrindən fərqlənir. Belə ki, fiskal inhisarçılar gəlirlərin büdcəyə təmin edilməsi məqsədi ilə yaradıldığı halda, dəmir yolu, energetika, rabitə kimi dövlət müəssisələri dövlətin sosial-iqtisadi vəzifələrinin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə yaradılır.

15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə “1.1.4.6.” paraqrafında “reklama” sözü “dövlət və bələdiyyə torpaqlarında , binalarında və digər obyektlərində küçə (divar) reklamının yerləşdirilməsi və yayımı, kurort, mehmanxana, avtomobil dayanacaqları üçün ödənişlər” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

16 yanvar 2007-ci il tarixli 6 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, ¹– 1, maddə 50) ilə Büdcə gəlirlərinin təsnifatı"na əlavə üzrə, 1.1.4.6-cı paraqrafında "vergilərə" sözləri "ödənişlərə" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

1 sentyabr 2016-cı il tarixli 333 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 6 sentyabr 2016-cı il, ¹– 195, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, ¹– 9, maddə 1561) ilə “Büdcə gəlirlərinin təsnifatı”nın 1.1.4.6-cı yarımbənddə “küçə (divar) reklamının yerləşdirilməsi və” sözləri “açıq məkanda reklamın” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[47] 27 may 2015-ci il tarixli 207 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 07 iyun 2015-ci il, ¹– 121, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, ¹– 06, maddə 781) ilə “Büdcə gəlirlərinin təsnifatına əlavə”nin izahat hissəsinin 1.1.4.7-ci paraqrafı yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.1.4.7. Yol vergisi respublikamızın avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin sahibləri və respublikamızın ərazisinə daxil olan və həmin ərazidən sərnişin və yük daşınması üçün istifadə edən avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin sahibləri olan qeyri-rezident müəssisələri və qeyri-rezident fiziki şəxsləri tərəfindən avtonəqliyyat vasitələrinin növündən, oturacaqlarının sayından, yükgötürmə qabiliyyətindən, avtonəqliyyat vasitəsinin yüklə birlikdə ümumi çəkisindən, oxa düşən ağırlıqdan, qət edilən məsafədən, təhlükəli yüklərin daşınmasından, mühərrikin gücündən və sair göstəricilərdən asılı olaraq ödənilən vergilərdir.

 

[48] 9 yanvar 2018-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 12 yanvar 2018-ci il, ¹– 7) ilə Büdcə gəlirlərinin təsnifatına əlavə üzrə “1.2. Sosial ayırmalar” paraqrafının mətni yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Sosial ayırmalar dövlətin həyata keçirdiyi sosial proqramlardan asılı olaraq sosial təminata və sosial ehtiyaclara ayırmalara bölünür. Sosial təminata ayırmalar məcburi xarakter daşıyır və xüsusi fondun yaradılmasını nəzərdə tutur.

 

[49] 9 yanvar 2018-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 12 yanvar 2018-ci il, ¹– 7) ilə Büdcə gəlirlərinin təsnifatına əlavə üzrə “1.2.2. Sosial ehtiyaclara digər ayırmalar” paraqrafından sonra yeni məzmunda paraqraf əlavə edilmişdir.

 

[50] 22 may 2015-ci il tarixli 198 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 07 iyun 2015-ci il, ¹– 121, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, ¹– 06, maddə 774) ilə 1 nömrəli əlavə - “Büdcə gəlirlərinin təsnifatı”na əlavənin 1.3-cü bəndinin birinci və ikinci cümlələri yeni redaksiyada verilmişdir və altıncı cümləsi çıxarılmışdır.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Qrantlar dövlət üçün əhəmiyyət kəsb edən proqramların hazırlanması və həyata keçirilməsi üçün müvafiq qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş yardımdır. Beynəlxalq təşkilatlar, xarici hökumətlər, xarici hüquqi və fiziki şəxslər qrantların donoru kimi çıxış edə bilər.

 

[51] 15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə “1.4.1.7.” paraqrafında “dövlət” sözündən sonra “və bələdiyyəyə” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[52] 10 mart 2015-ci il tarixli 61 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 1 nömrəli əlavə - “Büdcə gəlirlərinin təsnifatı”nda “Büdcə gəlirlərinin təsnifatına əlavə”nin 1.4.2-ci bəndində “inzibati tədiyələr və ödənişlər” sözləri “dövlət rüsumu” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[53] 10 mart 2015-ci il tarixli 61 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 1 nömrəli əlavə - “Büdcə gəlirlərinin təsnifatı”nda “Büdcə gəlirlərinin təsnifatına əlavə”nin 1.4.2.2-ci yarımbəndinin birinci cümləsi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

İnzibati tədiyələrə və ödənişlərə dövlət rüsumu, birdəfəlik rüsum və sair ödənişlər aiddir.

16 oktyabr 2017-ci il tarixli 433 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 17 oktyabr 2017-ci il, ¹– 227Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, ¹–10 , maddə 1896) ilə “Büdcə gəlirlərinin təsnifatına əlavə”nin 1.4.2.2-ci yarımbəndinin birinci cümləsinə “orqanları” sözündən sonra “və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[54] 15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə “1.4.3.” paraqrafında “cinayət və inzibati qaydada hüquqpozmalara” sözləri “cinayət hüquqpozma və inzibati xətalara, maliyyə, sığorta, vergi və” sözləri ilə əvəz edilmişdir, ikinci abzas mətndən çıxarılmışdır.

ikinci abzasın mətnində deyilirdi:

Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə tətbiq olunan cərimə və sanksiyalar təsnifatda həmin növ vergiyə aid edilən kateqoriyada öz əksini tapır.

 

27 may 2015-ci il tarixli 207 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 07 iyun 2015-ci il, ¹– 121, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, ¹– 06, maddə 781) ilə “Büdcə gəlirlərinin təsnifatına əlavə”nin izahat hissəsinin 1.4.3-cü köməkçi bölməsinə “vergi” sözündən sonra “ , əmək, məşğulluq” sözləri əlavə edilmişdir.

 

9 yanvar 2018-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 12 yanvar 2018-ci il, ¹– 7) ilə Büdcə gəlirlərinin təsnifatına əlavə üzrə “1.4.3. Cərimə və sanksiyalar üzrə daxilolmalar” köməkçi bölməsinə “məşğulluq” sözündən sonra “, işsizlik” sözü əlavə edilmişdir.

 

[55] 15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə 1.4.6-cı bənd əlavə edilmişdir.

 

[56] 15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə 3. “Büdcə xərclərinin funksional təsnifatı” adlı 2 nömrəli əlavəyə aşağıdakı köməkçi bölmə və paraqraflar əlavə edilmişdir.

“1.1.7. Digər mərkəzi təşkilatların saxlanılması” paraqrafı;

“1.7.3. Büdcələrarası digər transfertlər” paraqrafı;

“4.4.4. Orta-ixtisas təhsili” paraqrafı;

“4.5.3. İxtisasartırma institutları” paraqrafı;

“5.2.5. Sanitar-epidemioloji xidmətlər” paraqrafı;

“6.2.4. Əlillərlə bağlı sosial təminat tədbirləri” paraqrafı;

“6.2.5. Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi tədbirləri” paraqrafı;

“13.3.3. İqtisadi islahatların həyata keçirilməsi” paraqrafı;

“13.3.4. Sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı tədbirlər” paraqrafı;

“13.3.5. Dövlət müəssisələrinə maliyyə yardımı” paraqrafı;

“14.3.0. Əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər” köməkçi bölməsi;

“14.3.1. Məhkəmənin qərarlarına əsasən fiziki şəxslərə dəymiş maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi” paraqrafı;

“14.3.2. Aztəminatlı şəxslərə, cinayət üzrə və inzibati qaydada tutulmuş şəxslərə hüquqi yardım göstərilməsi, cinayət prosesində iştirak edən şəxslər, habelə icraatında inzibati xəta haqqında iş olan hakimin yanına, səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsin yanına) gəlməklə əlaqədar zərərçəkmiş, tərcüməçi, ekspert, mütəxəssis, şahid və hal şahidlərinə görülən işin haqqının ödənilməsi ilə bağlı xərclər” paraqrafı;

“14.3.3. Müxtəlif xərclər” paraqrafı;

“14.3.4. Valyuta konvertasiyası üzrə xərclər” paraqrafı;

“14.3.5. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq kredit reytinqinin müəyyən olunması ilə bağlı xərclər” paraqrafı.

 

[57] 23 sentyabr 2009-cu il tarixli 149 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, ¹–9, maddə 753) ilə “Büdcə xərclərinin funksional təsnifatı” adlı 2 nömrəli əlavəsində 1.2.0. “Beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı” köməkçi bölməsi və paraqrafları yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLARA ÜZVLÜK HAQQI

Beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatlarına

Digər beynəlxalq təşkilatlara

 

[58]  29 aprel 2010-cu il tarixli 79 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, ¹–4, maddə 369) ilə "Büdcə xərclərinin funksional təsnifatı"nda "Təhsil" bölməsinin "Ali təhsil" köməkçi bölməsinin birinci və ikinci paraqraflarında "mərhələsi" sözü "səviyyəsi" sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[59] 15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə “Büdcə xərclərinin funksional təsnifatına əlavə”nin izahat hissəsi üzrə:

“1.1.0. “Qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanlarının saxlanılması” köməkçi bölməsində üçüncü halda “və” sözü çıxarılmışdır, “1.1.6. “Yerli özünüidarəetmə (bələdiyyə) orqanları” sözləri ilə əvəz edilmişdir və “1.1.7. Digər mərkəzi təşkilatların saxlanılması” sözləri və rəqəmləri əlavə edilmişdir.

 

[60] 15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə “1.1.5. “Yerli icra hakimiyyəti orqanları” paraqrafına “orqanlarının” sözündən sonra “və onların müstəqil idarə və şöbələrinin” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[61] 15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə 1.1.7-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[62] 23 sentyabr 2009-cu il tarixli 149 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, ¹–9, maddə 753) ilə “Büdcə xərclərinin funksional təsnifatına əlavə”nin izahat hissəsi üzrə 1.2.0. “Beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı” köməkçi bölməsi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.2.0. "Beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı" köməkçi bölməsi "1.2.1. Beynəlxalq maliyyə kredit təşkilatlarına" və "1.2.2. Digər beynəlxalq təşkilatlara" paraqraflarından ibarətdir, həmçinin beynəlxalq və digər təşkilatlar üzrə üzvlük haqlarının ödənilməsi bu paraqrafın xərclərinə daxil edilir.

 

[63] 15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə “1.4.2. “Ümumi dövlət xidmətləri üzrə tətbiqi tədqiqatlar” paraqrafının sonuna aşağıdakı cümlə əlavə edilmişdir. “Həmçinin bu paraqrafa arxiv idarələrinin saxlanılması xərcləri daxildir.”.

 

[64] 15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə “1.7.0. “Büdcələr arasında transfertlər” köməkçi bölməsində üçüncü halda “və” sözü çıxarılmışdır, “paraqraflarından” sözündən əvvəl “və 1.7.3. Büdcələrarası digər transfertlər” sözləri və rəqəmləri əlavə edilmişdir.

 

[65] 13  sentyabr 2006-cı il tarixli 207 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 9, maddə 822) ilə 2 nömrəli əlavə - “Büdcə xərclərinin funksional təsnifatına əlavə”nin izahat hissəsinin “3.2.0. “Hüquq mühafizə” köməkçi bölməsindən “köməkçi bölməsinə Daxili İşlər Nazirliyi sisteminin saxlanılması xərcləri daxildir. Bu” sözləri çıxarılmışdır.

 

[66] 15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə “4.4.0. “Texniki-peşə məktəbləri və liseylər” köməkçi bölməsində “və” sözü çıxarılmışdır, “paraqraflarından” sözündən əvvəl “və 4.4.4. Orta-ixtisas təhsili” sözləri və rəqəmləri əlavə edilmişdir və aşağıdakı redaksiyada yeni abzas əlavə edilmişdir.

 

[67] 15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə “4.5.0. “Ali təhsil” köməkçi bölməsində “və” sözü çıxarılsın, “paraqraflarından” sözündən əvvəl “və 4.5.3. İxtisasartırma institutları” sözləri və rəqəmləri əlavə edilmişdir və aşağıdakı redaksiyada yeni abzas əlavə edilmişdir.

 

29 aprel 2010-cu il tarixli 79 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, ¹–4, maddə 369) ilə "Büdcə xərclərinin funksional təsnifatına əlavə"nin izahat hissəsinin 4.5.0-cı bənddə hər iki halda "mərhələsi" sözü "səviyyəsi" sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[68] 29 aprel 2010-cu il tarixli 79 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, ¹–4, maddə 369) ilə "Büdcə xərclərinin funksional təsnifatına əlavə"nin izahat hissəsinin 4.5.1-ci və 4.5.2-ci bəndlər yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

4.5.1. "Ali təhsilin birinci mərhələsi" paraqrafına ali təhsilin birinci mərhələsinin (bakalavr) təmin edilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

4.5.2. "AIi təhsilin ikinci mərhələsi" paraqrafına ali təhsilin ikinci mərhələsinin (magistratura) təmin edilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

 

[69] 28 sentyabr 2017-ci il tarixli 390 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 sentyabr 2017-ci il, ¹– 213, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, ¹– 9, maddə 1745) ilə “Büdcə xərclərinin funksional təsnifatı”nın əlavəsinin 5.0.0-cı bölmənin birinci cümləsindən “və lisenziyalaşdırılması” sözləri çıxarılmışdır.

 

[70] 15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə “5.2.0. “Xəstəxanalar” köməkçi bölməsində altıncı halda “və” sözü çıxarılmışdır, “paraqraflarından” sözündən əvvəl “və 5.2.5. Sanitar-epidemioloji xidmətlər” sözləri və rəqəmləri və aşağıdakı redaksiyada yeni abzas əlavə edilmişdir.

 

[71] 22 fevral 2008-ci il tarixli 50 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, ¹– 2, maddə 130) ilə “Əmək qabiliyyətinin itirilməsi” paraqrafının ikinci abzasında “əlilliyə” sözündən sonra “və ya sağlamlıq imkanlarının məhdudluğuna” sözləri, “əlillərə” sözündən sonra “və ya sağlamlıq imkan ları məhdud uşaqlara” sözləri əlavə edilmişdir.

 

 

[72] 15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə “6.2.0. “Sosial təminat” köməkçi bölməsində “və” sözü çıxarılsın, “paraqraflarından” sözündən əvvəl “,”6.2.4. “Əlillərlə bağlı sosial təminat tədbirləri”, “6.2.5. “Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi tədbirləri” sözləri və rəqəmləri və aşağıdakı redaksiyada yeni abzaslar əlavə edilsin:

“6.2.4. “Əlillərlə bağlı sosial təminat tədbirləri” paraqrafına əlillər üçün internat evlərinin və pansionatların saxlanılması ilə bağlı xərclər daxildir.”;

“6.2.5. “Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi tədbirləri” paraqrafına əmək və əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzlərinin və tibbi-sosial ekspertiza komissiyalarının saxlanılması xərcləri daxildir.”.

 

22 fevral 2008-ci il tarixli 50 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, ¹– 2, maddə 130) ilə “Sosial təminat” köməkçi bölməsində “Əlillərlə” sözündən sonra “və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarla” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[73] 9 yanvar 2018-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 12 yanvar 2018-ci il, ¹– 7) ilə 2 nömrəli əlavə - “Büdcə xərclərinin funksional təsnifatı”na Əlavənin 6.2.1-ci paraqrafı yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

6.2.1. "İşsizlik" paraqrafına əmək qabiliyyəti olan, işə hazır olan, lakin müvafiq iş tapa bilməyən şəxslərə pul və ya natural formada verilən müavinətlər, həmin sosial müdafiə proqramlarına rəhbərlik, onların idarə edilməsi və ya onlara köməklik göstərilməsi ilə bağlı xərclər, o cümlədən:

-  işsizliyə görə tam və ya natamam müavinətlər, işsizlik və ya ştatların ixtisarı nəticəsində, təqaüd yaşına çatmamışdan əvvəl təqaüdə çıxmış şəxslərə vaxtından əvvəl təqaüdə çıxmaqla əlaqədar verilən müavinətlər, işədüzəlmə imkanlarının genişləndirilməsinə xidmət edən peşə təkmilləşdirilməsi proqramlarında iştirak edən işçilərin bu və ya digər qruplarına verilən məqsədli müavinətlər, ştatların ixtisarı üzrə işdən azad edilən zaman verilən kompensasiyalar, işsizlərə, xüsusən də uzun müddət ərzində işsiz qalan şəxslərə digər müntəzəm və ya birdəfəlik ödəmələr kimi pul müavinətləri ilə bağlı xərclər;

-  işsizlər üçün peşə hazırlığı tədrisinin və ya iş yerlərini itirmək qorxusu olan şəxslər üçün yenidən hazırlığın təşkili, işsizlərə və onların ailələrinə sığınacaqlar, ərzaq məhsullarının və geyimin verilməsi kimi natural formada müavinətlərin ödənilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

 

[74] 19 sentyabr 2012-ci il tarixli 208 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti 20 sentyabr 2012-ci il, ¹– 210, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, ¹– 9, maddə 934) 2 nömrəli əlavə - "Büdcə xərclərinin funksional təsnifatı"nın "6.2.3. Digər sosial təminat tədbirləri" paraqrafına "6.2.1-6.2.2-ci paraqraflarda" sözlərindən əvvəl "Azərbaycan Respublikasının keçmiş Prezidentinə, vəfat etmiş Azərbaycan Respublikasının keçmiş Prezidentinin arvadına (ərinə) və ya öhdəsində olan ailə üzvlərinə verilən təminatlar və " sözləri əlavə edilmişdir.

 

 

[75] 22 fevral 2008-ci il tarixli 50 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, ¹– 2, maddə 130) ilə “Əlillərlə bağlı sosial təminat tədbirləri” paraqrafında “Əlillərlə” sözündən sonra “və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarla” sözləri, “əlillər” sözündən sonra “və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[76] 15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə “7.1.5. “Mədəniyyət və incəsənət sahəsində digər müəssisələr və mədəni tədbirlər” paraqrafının sonunda “Həmçinin bu paraqrafa həmin köməkçi bölmədə öz əksini tapmayan digər idarələrin saxlanılması xərcləri daxildir.” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[77] 15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə “8.2.5. “Küçələrin işıqlandırılması” paraqrafında birinci halda “işıqlandırılması” sözündən sonra “, onun” sözü əlavə edilmişdir.

 

[78] 20 noyabr 2006-cı il tarixli 242 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 11, maddə 994) ilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 6 oktyabr tarixli 149 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 2 nömrəli əlavə - “Büdcə xərclərinin funksional təsnifatına əlavə”nin “Funksional təsnifatın bölmə, köməkçi bölmə və paraqrafları ” bölməsinin 11.2.1-ci bəndində “şəhadətnamələrin” sözü “sənədlərin” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[79] 15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə “11.2.2. “Sair tikinti” paraqrafında “paraqrafına” sözündən sonra “tikintisinin davam etdirilməsi vacib olan və dövlət əhəmiyyətli yeni obyektlərin tikintisi, nəzərdə tutulan güclərin istifadəyə verilməsi ilə bağlı dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üçün nəzərdə tutulan xərclər, həmçinin” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[80] 28 sentyabr 2017-ci il tarixli 390 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 sentyabr 2017-ci il, ¹– 213, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, ¹– 9, maddə 1745) ilə “Büdcə xərclərinin funksional təsnifatı”nın əlavəsi olan 11.3.1-ci paraqrafdan “, lisenziyaların verilməsi” sözləri çıxarılmışdır.

 

[81] 28 sentyabr 2017-ci il tarixli 390 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 sentyabr 2017-ci il, ¹– 213, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, ¹– 9, maddə 1745) ilə “Büdcə xərclərinin funksional təsnifatı”nın əlavəsi olan 12.1.2-ci paraqrafın ikinci abzasından “, lisenziyalaşdırılması” sözü çıxarılmışdır.

 

[82] 28 sentyabr 2017-ci il tarixli 390 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 sentyabr 2017-ci il, ¹– 213, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, ¹– 9, maddə 1745) ilə “Büdcə xərclərinin funksional təsnifatı”nın əlavəsi olan 13.2.1-ci paraqrafın ikinci abzasından “(icazənin (lisenziyaların) verilməsi və” sözləri çıxarılmışdır.

 

[83] 28 sentyabr 2017-ci il tarixli 390 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 sentyabr 2017-ci il, ¹– 213, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, ¹– 9, maddə 1745) ilə “Büdcə xərclərinin funksional təsnifatı”nın əlavəsi olan 13.2.2-ci paraqrafın ikinci abzasından “, mehmanxana və restoranların saxlanılması üçün icazənin (lisenziyaların) verilməsi” sözləri çıxarılmışdır.

 

[84] 15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə“13.3.0. “Çoxsahəli inkişaf layihələri” köməkçi bölməsində “və” sözü çıxarılsın, “paraqraflarından” sözündən əvvəl “13.3.3. İqtisadi islahatların həyata keçirilməsi”, “13.3.4. Sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı xərclər” və “13.3.5. Dövlət müəssisələrinə maliyyə yardımı” sözləri və rəqəmləri əlavə edilmişdir.

 

[85] 15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə “14.0.0. “Əsas Bölmələrə Aid Edilməyən Xidmətlər” bölməsində “və” sözü çıxarılsın, “14.2.0. Məqsədli büdcə fondları” sözlərindən sonra “və “14.3.0. Əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər” sözləri və rəqəmləri əlavə edilmişdir.

Əlavə olunmuş 14.3.0-cı köməkçi bölməsi aşağıdakı redaksiyada verilmişdir.

 

[86] 16 dekabr 2016-cı il tarixli 501 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 18 dekabr 2016-cı il, ¹– 281, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, ¹– 12, maddə 2220) ilə 2 nömrəli əlavə - “Büdcə xərclərinin funksional təsnifatı”nın 14.3.2-ci yarımbəndindən və həmin əlavənin “Büdcə xərclərinin funksional təsnifatına əlavə” hissəsinin 14.3.0-cı yarımbəndindən “, şahid” sözü çıxarılmışdır və hər iki yarımbəndə “zərərçəkmiş,” sözündən sonra “şahid, onların qanuni nümayəndələri” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[87] 21 oktyabr 2008-ci il tarixli 248 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, ¹– 10, maddə 936) ilə yeni maddə və paraqraf əlavə edilmişdir. "221330. Mühafizə xərcləri" maddəsi;

"282400. Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondunun xərcləri" paraqrafı.".

 

 

[88] 21 oktyabr 2008-ci il tarixli 248 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, ¹– 10, maddə 936) ilə "Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı" adlı 3 nömrəli əlavəsi üzrə  aşağıdakı maddələr çıxarılmışdır.

"222110. Gündəlik yemək xərci";

"222120. Mehmanxana (mənzil) və yol xərcləri";

"222210. Gündəlik yemək xərci";

"222220. Mehmanxana (mənzil) və yol xərcləri";

 

 

[89] 9 yanvar 2018-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 12 yanvar 2018-ci il, ¹– 7) ilə 3 nömrəli əlavə - “Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı”nda “212300. İcbari tibbi sığorta” paraqrafından sonra “212400. İşsizlikdən sığorta” paraqrafı əlavə edilmişdir.

 

[90] 5 fevral 2009-cu il tarixli 21 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, ¹–02, maddə 144) ilə 3 nömrəli əlavə - “Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı”nın 251122 kodunun “Yarımmaddə” sütununda “Dövlət Konserninə” sözləri “Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[91] 9 yanvar 2018-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 12 yanvar 2018-ci il, ¹– 7) ilə 3 nömrəli əlavə - “Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı”nda “272180. İşsizliyə görə verilən müavinətlər” paraqrafı “İşsizlikdən sığorta ödənişləri” adlandırılmışdır.

 

[92] 9 yanvar 2018-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 12 yanvar 2018-ci il, ¹– 7) ilə 3 nömrəli əlavə - “Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı”nda “272190. İşsizlərin hazırlığı və ixtisasın artırılması ilə bağlı transfertlər” paraqrafı “İşaxtaran və işsiz kimi qeydiyyata alınmış şəxslər üçün nəzərdə tutulan aktiv məşğulluq tədbirləri” adlandırılmışdır.

 

[93] 15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə “211000. “Əməkhaqqı” köməkçi bölməsində “və “221300. Əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul ödənişləri” rəqəmləri və sözləri “211300. Əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul ödənişləri” və “211400. Əməyin ödənişi üzrə nəzərdə tutulan artım” rəqəmləri və sözləri əvəz edilmişdir.

 

[94] 15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə “211100. “Ştatda olan işçilərin əməkhaqqı” paraqrafında “əməkhaqları ilə” sözləri “vəzifə (tarif) maaşı, vəzifə maaşına əlavə, istifadə edilməmiş məzuniyyətə görə kompensasiya və hərbi qulluqçuların (xüsusi rütbəsi olan əməkdaşların) pul təminatı ilə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[95] 15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə “211300. “Əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul ödənişləri” paraqrafı  yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

211300. "Əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul ödənişləri" paraqrafına qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətləri, hüquq mühafizə, yerli özünü-idarəetmə və digər orqanların işçilərinə verilən mükafatlar, maddi yardımlar, həmçinin bayram günləri və ümumxalq hüzn günü işə çıxmaqla bağlı verilən ödənişlərin xərcləri daxildir.

25 noyabr 2010-cu il tarixli 221 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, ¹– 11, maddə 1047) ilə təsdiq edilmiş 3 nömrəli əlavənin – “Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatına əlavə”nin izahat hissəsinin “211300. Əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul ödənişləri” paraqrafında “pul təminatı,” sözlərindən sonra “hakimlərə səlahiyyətlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı vergilərdən azad olunan aylıq pul təminatı” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[96] 15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə 211400-cü paraqraf əlavə edilmişdir.

 

[97] 9 yanvar 2018-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 12 yanvar 2018-ci il, ¹– 7) ilə Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatına Əlavənin “212000. Əmək haqqına üstəlik” köməkçi bölməsində “və “212300. İcbari tibbi sığorta” sözləri “, 212300. İcbari tibbi sığorta” və “212400. İşsizlikdən sığorta” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[98] 9 yanvar 2018-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 12 yanvar 2018-ci il, ¹– 7) ilə Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatına Əlavəyə yeni məzmunda yeni paraqraf əlavə edilmişdir.

 

[99] 15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə “221100. “Dəftərxana və təsərrüfat xərcləri” paraqrafına “ləvazimatlarının alınması” sözlərindən sonra “hesablama texnikası və avadanlıqlarına göstərilən xidmət haqları, dezinfeksiya xərcləri, plastik kartların alınması, pulsuz verilən mənzil və kirayə haqqının ödənilməsi ilə bağlı” sözləri əlavə edilmişdir.

              23 sentyabr 2009-cu il tarixli 149 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, ¹–9, maddə 753) ilə “Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatına əlavə”nin izahat hissəsi üzrə 221100. “Dəftərxana və təsərrüfat xərcləri” paraqrafında “dəftərxana ləvazimatlarının” sözləri “dəftərxana və təsərrüfat ləvazimatlarının” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[100] 15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə redaksiyada yeni 211400-cü paraqraf əlavə edilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

221200. "Mətbəə xərcləri" paraqrafına forma, buklet, registrlər, mühasibat, statistik blank və müxtəlif cədvəllərin hazırlanması və çapı, sənədlərin cildlənməsi və tikilməsi, mətbəə və nəşr ilə əlaqədar xərclər daxildir.

 

 

[101] 15  may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹– 5, maddə 468) ilə “221300. “İdarənin digər xərcləri” paraqrafında “idarədə işlənilən” sözlərindən sonra “növ” sözü əlavə edilmişdir, hər iki halda “0,5 mln. manatdan” sözləri və rəqəmləri “100 manatdan” sözləri və rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir, “həmçinin daşınmaz əmlakın” sözləri “həmçinin əmlakın” sözləri ilə əvəz edilsin, həmin paraqrafın axırına aşağıdakı redaksiyada cümlə əlavə edilmişdir, “Bu paraqraf 2 maddədən ibarətdir.”.

Əlavə olunmuş maddələr aşağıda verilmişdir.

“221310 “İdarənin sair xərcləri”,  “221320. “Cari təmir”

            21 oktyabr 2008-ci il tarixli 248 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, ¹– 10, maddə 936) ilə "Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatına əlavə"nin izahat hissəsi üzrə "221300. "İdarənin digər xərcləri" paraqrafında "2" rəqəmi "3" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

              23 sentyabr 2009-cu il tarixli 149 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, ¹–9, maddə 753) ilə 221300. “İdarənin digər xərcləri” paraqrafı yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

221300. "İdarənin digər xərcləri" paraqrafına idarədə işlənilən növ bütün mal və materialların, həmçinin qiyməti 100 manatdan çox olmayan mebel, avadanlıq, pərdə və başqa uzunmüddətli malların, qiyməti 100 manatdan çox və xidmət müddəti 1 ildən az olan avadanlıqların alınması, idarənin mühafizəsi, həmçinin əmlakın cari təmiri xərcləri daxil edilir. Bu paraqraf 3 maddədən ibarətdir.

 

[102] 21 oktyabr 2008-ci il tarixli 248 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, ¹– 10, maddə 936) ilə "221310. "İdarənin sair xərcləri" maddəsinin adı "İdarənin xərcləri"adlandırılmışdır, həmin maddədən "idarənin mühafizəsi" sözləri çıxarılmışdır, sonuna yeni məzmunda cümlə əlavə edilmişdir.

   23 sentyabr 2009-cu il tarixli 149 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, ¹–9, maddə 753) ilə 221310. “İdarənin xərcləri” maddəsindən “,həmçinin qiyməti 100 manatdan çox olmayan mebel, avadanlıq, pərdə və başqa uzunmüddətli malların, qiyməti 100 manatdan çox və xid