Hörmətli vergi ödəyiciləri!

VERGİ BORCLARINIZIN SİLİNMƏSİ ÜÇÜN AMNİSTİYADAN YARARLANMAĞA TƏLƏSİN!


Axtar
az|рус|eng
Qanunvericilik

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

Vergi ödəyicisinin, o cümlədən idman mərc oyunlarını həyata keçirən vergi ödəyicisinin (mərc oyunlarının Operatorunun) və bu oyunların keçirilməsində vasitəçi olan agentin (mərc oyunları satıcısının) əldə etdiyi mənfəəti (gəliri) birbaşa müəyyən etmək mümkün olmadığı hallarda mənfəətin (gəlirin) hesablanması Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə

Qərar 55

Bakı şəhəri, 1 mart 2001-ci il

«Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında Azərbaycan Res-publikası Qanununun və bu Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 30 avqust tarixli 393 nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1.Vergi ödəyicisinin, o cümlədən idman mərc oyunlarını həyata keçirən vergi ödəyicisinin (mərc oyunlarının Operatorunun) və bu oyunların keçirilməsində vasitəçi olan agentin (mərc oyunları satıcısının) əldə etdiyi mənfəəti (gəliri) birbaşa müəyyən etmək mümkün olmadığı hallarda mənfəətin (gəlirin) hesablanması Qaydaları» təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

A. RASİ-ZADƏ


«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 mart 2001-ci il, 3, maddə 211).

4 aprel 2003-cü il tarixli, 42 nömrəli; 29 dekabr 2010-cu il tarixli, 245 nömrəli; 12 iyun 2013-cü il tarixli, 137 nömrəli  Qərarlara əsasən əlavə və dəyişikliklərlə


Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin
2001-ci il 1 mart tarixli
55 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir

Vergi ödəyicisinin, o cümlədən idman mərc oyunlarını həyata keçirən vergi ödəyicisinin (mərc oyunlarının Operatorunun) və bu oyunların keçirilməsində vasitəçi olan agentin (mərc oyunları satıcısının) əldə etdiyi mənfəəti (gəliri) birbaşa müəyyən etmək mümkün olmadığı hallarda mənfəətin (gəlirin) hesablanması
Qaydaları

I. Ümumi müddəa

Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 83.9-cu maddəsinə əsasən hazırlanmış və vergi ödəyicisinin, o cümlədən idman mərc oyunlarını həyata keçirən vergi ödəyicisinin (mərc oyunlarının Operatorunun) və bu oyunların keçirilməsində vasitəçi olan agentin (mərc oyunları satıcısının) əldə etdiyi mənfəəti (gəliri) birbaşa müəyyən etmək mümkün olmadığı hallarda mənfəətin (gəlirin) hesablanması qaydalarını müəyyən edir.

2. Xarici hüquqi şəxsin mənfəətinin müəyyən edilməsi üçün meyarlar

Azərbaycan Respublikasında, həm də onun hüdudlarından kənarda fəaliyyət göstərən xarici hüquqi şəxsin Azərbaycan Respublikasında daimi nümayən-dəlik vasitəsi ilə həyata keçirdiyi fəaliyyətdən əldə etdiyi mənfəətinin müəyyən edilməsinə imkan verən ayrıca uçotun aparılmadığı hallarda, həmin xarici hüquqi şəxsin mənfəəti Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin rəyi əsasında vergi ödəyicisi ilə müvafiq vergi orqanı arasında razılaşdırılmış üsul əsasında müəyyən edilə bilər. Bu məqsəd üçün konkret halda aşağıdakı meyarlardan biri qəbul edilir:

  • Azərbaycan Respublikasında məhsul (iş, xidmət) satışından gəlirin məbləği;
  • Azərbaycan Respublikasında fəaliyyətlə əlaqədar olan xərclərin məbləği;
  • Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəliyin işçilərinin sayı.

3. Xarici hüquqi şəxsin mənfəətinin müəyyən edilməsi üsulları

3.1. Xarici hüquqi şəxsin Azərbaycan Respublikasında fəaliyyəti ilə əlaqədar əldə etdiyi mənfəətini birbaşa müəyyən etmək mümkün olmadığı halda vergi orqanı şərti rentabellik norması əsasında onun mənfəətini aşağıdakı şərti üsullardan biri ilə müəyyən edir:

3.1.1. xarici hüquqi şəxsin belə fəaliyyətlə əlaqədar əldə etdiyi gəliri (ƏDV nəzərə alınmadan) əsasında:

 

burada,

M — xarici hüquqi şəxsin mənfəəti;

G — xarici hüquqi şəxsin Azərbaycan Respublikasındakı fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlir;

R — şərti rentabellik normasıdır.

3.1.2. xarici hüquqi şəxsin belə fəaliyyətlə əlaqədar xərcləri əsasında:

 

burada,

M — xarici hüquqi şəxsin mənfəəti;

X — xarici hüquqi şəxsin Azərbaycan Respublikasındakı fəaliyyəti ilə bağlı xərcləri;

R — şərti rentabellik normasıdır.

3.2. Vergi orqanı xarici hüquqi şəxsin mənfəətini həmin xarici hüquqi şəxsin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyinin işçilərinin sayının onun ümumi işçilərinin sayında xüsusi çəkisi göstəricisi əsasında xarici hüquqi şəxsin məcmu mənfəətinin bölüşdürülməsi üsulu ilə aşağıdakı qaydada müəyyən edir:

 

burada,

M — xarici hüquqi şəxsin mənfəəti;

Mm — xarici hüquqi şəxsin məcmu mənfəəti;

N1 — daimi nümayəndəliyin işçilərinin sayı;

N2 — xarici hüquqi şəxsin ümumi işçilərinin sayıdır.

3.3. Xarici hüquqi şəxsin mənfəəti şərti üsulla müəyyən edilərkən şərti rentabellik norması (R) 20 faiz səviyyəsində götürülür.

3.4. Xarici hüquqi şəxsin mənfəəti çəkilmiş xərclər əsasında şərti üsulla hesablanarkən, çəkilmiş xərclərə Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq mənfəətin hesablanması məqsədləri üçün gəlirdən çıxılan xərclər, o cümlədən müvafiq qaydada tərtib edilməyən ilkin sənədlərdə göstərilən xərclər aid edilir.

Xarici hüquqi şəxsin mənfəəti çəkilmiş xərclər əsasında şərti üsulla hesablanarkən, çəkilmiş xərclərə aid edilən və müvafiq normativlər əsasında hesablanaraq gəlirdən çıxılan xərclər, xarici hüquqi şəxsin əsas fəaliyyəti ilə bağlıdırsa, bu xərclər bütövlükdə nəzərə alınır.

4. Xarici hüquqi şəxsin vergiyə cəlb olunan mənfəətinin müəyyən edilməsi

Xarici hüquqi şəxsin Azərbaycan Respublikasında əldə etdiyi mənfəətinin yalnız bir hissəsi vergiyə cəlb olunduğu halda, vergi orqanı vergiyə cəlb olunan mənfəəti müəyyən etmək üçün aşağıdakı meyarlardan istifadə edə bilər:

  • xarici hüquqi şəxsin Azərbaycan Respublikasında vergiyə cəlb olunan fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün sərf etdiyi iş vaxtının nümayəndəliyin ümumi iş vaxtında xüsusi çəkisi;
  • xarici hüquqi şəxsin Azərbaycan Respublikasında vergiyə cəlb olunan fəaliyyətin həyata keçirilməsinə çəkdiyi xərclərinin, onun Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi fəaliyyətlə bağlı ümumi xərclərində xüsusi çəkisi;
  • xarici hüquqi şəxsin Azərbaycan Respublikasında vergiyə cəlb olunan fəaliyyətin həyata keçirilməsindən əldə etdiyi gəlirlərinin, onun Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik vasitəsi ilə fəaliyyətindən əldə olunan ümumi gəlirlərində xüsusi çəkisi.

5. Xarici hüquqi şəxs tərəfindən təqdim edilməli sənədlər

Xarici hüquqi şəxs tərəfindən bu Qaydaların məqsədləri üçün təqdim edilməli olan müvafiq sənədlər rezidenti olduqları dövlətin səlahiyyətli maliyyə və ya vergi orqanları tərəfindən təsdiq edilməlidir.

6. Vergi ödəyicisinin (xarici hüqüqi şəxsdən başqa) vergiyə cəlb olunan mənfəətinin (gəlirinin) müəyyən olunması

6.1. Vergi ödəyicisinin əldə etdiyi mənfəəti (gəliri) birbaşa müəyyən etmək mümkün olmadığı halda vergi orqanı şərti rentabellik norması əsasında onun mənfəətini (gəlirini) aşağıdakı şərti üsullardan biri ilə müəyyən edir:

6.1.1. vergi ödəyicisinin fəaliyyəti ilə əlaqədar əldə etdiyi gəliri (ƏDV nəzərə alınmadan) əsasında:

 

burada:

M1 — vergi ödəyicinin mənfəəti (gəliri);

G1 — vergi ödəyicisinin fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlir;

R — şərti rentabellik normasıdır.

6.1.2. vergi ödəyicisinin (idman mərc oyunlarını həyata keçirən vergi ödəyicisi (mərc oyunlarının Operatoru) və bu oyunların keçirilməsində vasitəçi olan agent (mərc oyunları satıcısı) istisna olmaqla) fəaliyyəti ilə əlaqədar xərcləri əsasında:

 

burada:

M1 — vergi ödəyicisinin mənfəəti (gəliri);

X1 — vergi ödəyicisinin fəaliyyəti ilə bağlı xərclər;

6.1.3. Vergi ödəyicisinin (idman mərc oyunlarını həyata keçirən vergi ödəyicisi (mərc oyunlarının Operatoru) və bu oyunların keçirilməsində vasitəçi olan agent (mərc oyunları satıcısı) istisna olmaqla) mənfəəti (gəliri) şərti üsulla müəyyən edilərkən şərti rentabellik norması (R) 20 faiz səviyyəsində götürülür.

6.1.4. Vergi ödəyicisinin (xarici hüquqi şəxslər, habelə idman mərc oyunlarını həyata keçirən vergi ödəyicisi (mərc oyunlarının Operatoru) və bu oyunların keçirilməsində vasitəçi olan agent (mərc oyunları satıcısı) istisna olmaqla) mənfəəti (gəliri) çəkilmiş xərclər əsasında şərti üsulla hesablanarkən, çəkilmiş xərclərə Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq mənfəətin (gəlirin) hesablanması məqsədləri üçün gəlirdən çıxılan xərclər aid edilir.

7. İdman mərc oyunlarını həyata keçirən vergi ödəyicisinin (mərc oyunlarının Operatorunun) və bu oyunların keçirilməsində vasitəçi olan agentin (mərc oyunları satıcısının) əldə etdiyi mənfəəti (gəliri) birbaşa müəyyən etmək mümkün olmadığı hallarda mənfəətdən (gəlirdən) verginin hesablanması

7.1. İdman mərc oyunlarının həyata keçirilməsi fəaliyyəti üzrə mənfəətin müəyyən olunması çətin sahə sayıldığı üçün bu fəaliyyəti həyata keçirən vergi ödəyicisinin (mərc oyunlarının Operatorunun) mənfəəti şərti olaraq onun gəlirlərinin (oyun iştirakçılarından qəbul edilmiş pul vəsaitlərinin) 30 faizi miqdarında qəbul edilir.

İdman mərc oyunlarını həyata keçirən vergi ödəyicisinin (mərc oyunlarının Operatorunun) mənfəəti oyun iştirakçılarından qəbul edilmiş pul vəsaitlərinin məbləği əsasında aşağıdakı şərti üsulla hesablanır:

M2 = G2 x 30% = G2 x 30/100

Burada:

M2 — vergi ödəyicisinin (mərc oyunlarının Operatorunun) mənfəəti;

G2 — vergi ödəyicisinin (mərc oyunlarının Operatorunun) gəliri (oyun iştirakçılarından qəbul edilmiş pul vəsaitləri);

30% — gəlirdən mənfəətin hesablanması üçün qəbul edilmiş faiz.

Mənfəətin Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 105-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş 20 faiz dərəcəsi ilə vergiyə cəlb olunması və idman mərc oyunlarını həyata keçirən vergi ödəyicisinin (mərc oyunlarının Operatorunun) mənfəətinin onun gəlirlərinin (oyun iştirakçılarından qəbul edilmiş pul vəsaitlərinin həcminin) 30 faizini təşkil etməsi nəzərə alınmaqla, verginin məbləği oyun iştirakçılarından qəbul edilmiş vəsaitin aşağıdakı üsulla müəyyən edilən 6 faizini təşkil edir:

Vm = G2 x 30% x 20% = G2 x 6% = G2 x 6/100

Burada:

Vm — mənfəət vergisinin məbləği;

G2 — vergi ödəyicisinin (mərc oyunlarının Operatorunun) gəliri (oyun iştirakçılarından qəbul edilmiş pul vəsaitləri);

30% — gəlirdən mənfəətin hesablanması üçün qəbul edilmiş faiz;

20% — mənfəət vergisinin Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 105-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş dərəcəsi;

6% — oyun iştirakçılarından qəbul edilmiş pul vəsaitlərindən mənfəət vergisinin həcmi.

Misal: İdman mərc oyunlarını həyata keçirən vergi ödəyicisinin (mərc oyunlarının Operatorunun) gəlirlərinin (oyun iştirakçılarından qəbul edilmiş pul vəsaitlərinin) məbləği 120,0 min manatdır. Bu zaman mənfəət vergisinin məbləği aşağıdakı kimi müəyyən edilir:

Vm = 120000 x 6/100 = 7200 manat

7.2. İdman mərc oyunlarının həyata keçirilməsində vasitəçi olan agentin (mərc oyunları satıcısının) mənfəətinin (gəlirinin) müəyyən olunması çətin sahə sayıldığı üçün onun mənfəəti (gəliri) şərti olaraq ona verilən komisyon haqqın (mükafatın) 20 faizi miqdarında qəbul edilir.

Agentin (mərc oyunları satıcısının) mənfəəti ona verilən komisyon haqqın (mükafatın) məbləği əsasında aşağıdakı şərti üsulla hesablanır:

MGa = H x 20% = H x 20/100

Burada:

H — agentə (mərc oyunları satıcısına) verilən komisyon haqqın (mükafatın) məbləği;

20% — agentə (mərc oyunları satıcısına) verilən komisyon haqdan (mükafatdan) mənfəətin (gəlirin) hesablanması üçün qəbul edilmiş faiz.

Hüquqi şəxslərin mənfəətinin və fiziki şəxslərin sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirinin Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 101.3-cü və 105-ci maddələrinə əsasən 20 faiz dərəcəsi ilə vergiyə cəlb olunması və agentin (mərc oyunları satıcısının) mənfəətinin (gəlirinin) ona verilən komisyon haqqın (mükafatın) 20 faizini təşkil etməsi nəzərə alınmaqla, mənfəət (gəlir) vergisinin məbləği komisyon haqqın (mükafatın) aşağıdakı üsulla müəyyən olunan 4 faizini təşkil edir:

Vmg = H x 20% x 20% = H x 4% = H x 4/100

Burada:

Vmg — mənfəət (gəlir) vergisinin məbləği;

H — agentə (mərc oyunları satıcısına) verilən komisyon haqqın (mükafatın) məbləği;

20% — agentə (mərc oyunları satıcısına) verilən komisyon haqdan (mükafatdan) mənfəətin (gəlirin) hesablanması üçün qəbul edilmiş faiz;

20% — mənfəət (gəlir) vergisinin Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 101.3-cü və 105-ci maddələri ilə müəyyən edilmiş dərəcəsi;

4% — agentə (mərc oyunları satıcısına) verilən komisyon haqqın (mükafatın) məbləğində mənfəət (gəlir) vergisinin həcmi.

Misal: Agentə (mərc oyunları satıcısına) verilən komisyon haqqın (mükafatın) məbləği 10,0 min manatdır (o cümlədən, satıcının satdığı biletlərdən, operatorla imzalanmış müqavilədə göstərilən şərtlər daxilində alacağı komisyon haqqın məbləği 8,0 min manat, satıcının ödədiyi uduşlu biletlərin ümumi məbləği üzrə alacağı haqqın məbləği 2,0 min manat təşkil edir). Bu zaman agentin (mərc oyunları satıcısının) ödəməli olduğu mənfəət (gəlir) vergisinin məbləği aşağıdakı kimi müəyyən edilir:

Vmg = 10000 x 4/100 = 400 manat

Qeyd. İdman mərc oyunlarını həyata keçirən vergi ödəyicisinin (mərc oyunları Operatorunun) və bu oyunların keçirilməsində vasitəçi olan agentin (mərc oyunları satıcısının) fəaliyyəti malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim olunması ilə bağlı olmadığı üçün oyun iştirakçılarından qəbul edilmiş pul vəsaitləri və agentə (mərc oyunları satıcısına) ödəniləcək komisyon haqq (mükafat) ƏDV-nin vergitutma obyektini yaratmır.

Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 102.1.13-cü maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsində qeydiyyatdan keçmiş lotereyalardan əldə olunan uduşlar gəlir vergisindən azaddır. İdman mərc oyunlarının təşkilinə və keçirilməsinə dövlət nəzarəti Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən həyata keçirildiyindən, lotereyalardan əldə olunan uduşlar üzrə Vergi Məcəlləsinin 102.1.13-cü maddəsində nəzərdə tutulan azadolma idman mərc oyunlarından əldə edilən uduşlara da şamil edilir.

Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2016

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.