Axtar
az|рус|eng
Qanunvericilik

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

1. "Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu Fərman dərc olunduğu g ndən q vvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti HEYDƏR ƏLİYEV

 

Bakı şəhəri, 29 mart 2001-ci il

№ 454

 


 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2001-ci il 29 mart tarixli 454 n mrəli Fərmanı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında

 

ƏSASNAMƏ

 

I. mumİ m ddəalar

 

1. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi (bundan sonra - Nazirlik) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 11 fevral tarixli 281 n mrəli Fərmanı ilə yaradılmışdır.

2. Nazirlik z fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsini və digər qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, habelə bu Əsasnaməni rəhbər tutur.

3. Nazirlik Azərbaycan Respublikasında aparılan vahid maliyyə və b dcə siyasəti ər ivəsində d vlət vergi siyasətinin həyata ke irilməsini, d vlət b dcəsinə vergilərin və digər daxilolmaların vaxtında və tam yığılmasını təmin edən və bu sahədə d vlət nəzarətini həyata ke irən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır.

4. Nazirlik ona həvalə edilmiş vəzifələri z və ya bilavasitə ona tabe olan vergi orqanları vasitəsi ilə həyata ke irir.[1]

5. Nazirlik h quqi şəxsdir, m stəqil balansa, zərində Azərbaycan Respublikasının D vlət gerbinin təsviri və z adı həkk olunmuş m h rə, m vafiq ştamplara, blanklara, bank hesablarına malikdir.

6. Nazirlik d vlət b dcəsinin vəsaiti hesabına və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş digər mənbələr hesabına maliyyələşdirilir.

7. Nazirlik Bakı şəhərində yerləşir.

II. Nazİrlİyİn vəzİfələrİ

8. Nazirliyin vəzifələri aşağıdakılardır:

8.1. z səlahiyyətləri daxilində Azərbaycan Respublikasının d vlət vergilərinin və digər b dcə daxilolmalarının d zg n hesablanmasına, onların vaxtında və tam məbləğdə d vlət b dcəsinə k r lməsinə, vergi qanunvericiliyinə riayət olunmasına nəzarət etmək; [2]

8.2. Vergi qanunvericiliyi ilə bağlı vergi dəyicilərinə məlumatların verilməsini, vergilərin hesablanması və dənilməsi barədə onlara əvəzsiz olaraq izahatların verilməsini təmin etmək;

8.3. Vergi sahəsində h quq pozuntularını doğuran səbəbləri araşdırmaq və belə halların aradan qaldırılması n z səlahiyyətləri daxilində m vafiq tədbirlər həyata ke irmək;

8.3-1. vergi dəyicilərinin vergidən yayınması və vergi qanunvericiliyinin pozulması faktları barədə şəxslərdən m raciət daxil olduqda, m raciətdə qeyd edilən faktları həmin vergi dəyicilərində ke iriləcək n vbəti operativ vergi nəzarəti tədbiri və ya n vbəti səyyar vergi yoxlaması zamanı araşdırmağa və vergi nəzarəti başa atdıqdan sonra nəticələri barədə m raciət edən şəxslərə məlumat vermək;[3]

8.4. Vergi dəyicilərinin h quqlarının və qanuni mənafelərinin qorunmasını təmin etmək;

8.4-1. z fəaliyyəti haqqında əhalinin məlumatlandırılmasını, internet saytının yaradılmasını, malik olduğu və siyahısı qanunvericiliklə m əyyən edilmiş a ıqlanmalı olan ictimai informasiyanın həmin saytda yerləşdirilməsini və bu informasiyanın daimi yeniləşdirilməsini təmin etmək;[4]

8.5. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə m əyyən edilmiş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

III. Nazİrlİyİn funksİyaları

9. Nazirlik bu Əsasnamə ilə m əyyən edilmiş vəzifələrə uyğun olaraq aşağıdakı funksiyaları həyata ke irir:

9.1. Azərbaycan Respublikasının vergi siyasətinin təkmilləşdirilməsi haqqında təkliflər hazırlayır;

9.2. Vergi m nasibətlərini tənzimləyən qanunvericilik aktlarının layihələrinin hazırlanmasında iştirak edir;

9.3. Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyinə riayət olunmasını, d vlət vergilərinin və ona həvalə edilmiş digər daxilolmaların d zg n hesablanmasını, vaxtında və tam məbləğdə d vlət b dcəsinə k r lməsi ilə bağlı d vlət vergi orqanlarının işini təşkil edir;

9.4. Azərbaycan Respublikasının d vlət b dcəsinin vergilər zrə daxilolma proqnozunun hazırlanmasında iştirak edir;

9.5. Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyinə riayət olunmasını təmin edən tədbirlər hazırlayır və həyata ke irir;

9.6. Azərbaycan Respublikasının d vlət vergi orqanlarının inkişaf proqramlarının hazırlanmasında iştirak edir və onu həyata ke irir;

9.7. Hesablanmış və təyinatı zrə daxil olmuş vergilərin u otunu aparır və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə məlumat verir;

9.8. Vergi qanunvericiliyinin pozulması hallarına dair məlumatları toplayır, təhlil edir, onu qiymətləndirir və belə halların baş verməsinə gətirib ıxaran səbəblərin və şəraitin aradan qaldırılması n m vafiq d vlət orqanlarına təkliflər verir;

9.9. Vergi dəyicilərinin, onların filiallarının, n mayəndəliklərinin və ya digər b lmələrinin (obyektlərinin), habelə nəzarət-kassa aparatlarının u otunu aparır. [5]

9.9-1. kommersiya h quqi şəxslərin, publik h quqi şəxslərin, xarici kommersiya h quqi şəxslərin filial və n mayəndəliklərinin d vlət qeydiyyatını həyata ke irir və d vlət reyestrini aparır və bununla bağlı məlumatları (kommersiya h quqi şəxslərin təsis iləri (iştirak ıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla) qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada və m ddətlərdə aidiyyəti d vlət orqanlarına g ndərir;[6]

9.9-2. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 77-1-ci maddəsinə uyğun olaraq, ərizə ilə m raciət etmiş vergi dəyicilərinin həmin ərizədə g stərilən əməliyyatı ilə bağlı vergi hdəliyinin əvvəlcədən m əyyənləşdirilməsi barədə qərar qəbul edir; [7]

9.9-3. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 165.4-c maddəsinə uyğun olaraq, ticarət festivalları d vr ndə ƏDV-nin qaytarılması şərtilə satış n vergi dəyicilərinin qeydiyyatını aparır, satıcı kimi qeydiyyata alınmış vergi dəyicilərinin m raciəti əsasında onları m vafiq proqram təminatı ilə və texniki avadanlıqla təchiz edir;

9.9-4. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 218.4.4-c maddəsində nəzərdə tutulan fiziki şəxslərə Sadələşdirilmiş vergi zrə sabit məbləğin dənilməsi haqqında qəbz verir;

9.10. Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada vergi dəyiciləri haqqında məlumatın, o c mlədən vergi, kommersiya və bank sirrinin, qorunması qaydalarına riayət edir və onu təmin edir; [8]

9.11. Vergi dəyicilərinə vergi yoxlamalarının nəticələri haqqında aktın, habelə qanunla m əyyən edilmiş hallarda vergi orqanının qərarının surətini təqdim edir;

9.12. Vergi dəyiciləri tərəfindən artıq dənilmiş vergi məbləğlərinin əvəzləşdirilməsi və ya geri qaytarılması, habelə vergi dəyicilərindən d zg n tutulmayan vergi məbləğlərinin, maliyyə sanksiyalarının, faizlərin və inzibati cərimələrin geri qaytarılması n qanunvericiliklə m əyyən edilmiş tədbirlər g r r;

9.13. Tabeliyində olan vergi orqanlarının fəaliyyətinə nəzarəti həyata ke irir; [9]

9.14. Qanunvericiliyi uyğun olaraq cinayət işləri zrə təhqiqat, istintaq aparır və əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata ke irir;

9.15. Vergilərin və digər daxilolmaların hesablanması və dənilməsi ilə bağlı vergi hesabatlarının, bəyannamələrin və digər sənədlərin formalarını tərtib edir; [10]

9.16. Qanunvericiliyə m vafiq olaraq vergi nəzarətinin forma və metodlarını m əyyən edir;

9.17. Şikayətlərə və m raciətlərə vaxtında və obyektiv baxılmasını təmin edir, vergi dəyicilərinin h quqlarının və qanuni mənafelərinin pozulmasını doğuran səbəb və şəraitin aradan qaldırılması n tədbirlər g r r;

9.18. Azərbaycan Respublikası d vlət vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin qərarlarından (o c mlədən normativ aktlardan), hərəkətindən (hərəkətsizliyindən) şikayətvermə zrə vergi dəyicilərinin z h quqlarını ger əkləşdirməsinə şərait yaradır;

9.19. Xarici d vlətlərin vergi və digər səlahiyyətli orqanları ilə əməkdaşlıq edir;

9.20. İqtisadiyyat, o c mlədən maliyyə, vergitutma və investisiyaların cəlb edilməsi ilə bağlı digər lkələrlə Azərbaycan Respublikası arasında m nasibətlərin tənzimlənməsinə dair təkliflərin hazırlanmasında iştirak edir;

9.21. Nazirliyin vəzifəli şəxslərinin və onun tabeliyində olan digər struktur b lmələrinin iş ilərinin təhl kəsizliyini, onların sosial və h quqi m dafiəsini təmin edir;

9.22. Azərbaycan Respublikası d vlət vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin peşə hazırlığı və əlavə təhsili ilə bağlı tədbirlər ke irir: [11]

9.23. Azərbaycan Respublikası d vlət vergi orqanlarının vahid avtomatlaşdırılmış məlumat sisteminin yaradılmasını təmin edir;

9.24. z vəzifələrinə uyğun olaraq qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər funksiyaları həyata ke irir.

10. Nazirlik z vəzifələrini və funksiyalarını mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları, h quq m hafizə, maliyyə və digər d vlət hakimiyyəti orqanları ilə qarşılıqlı əlaqədə həyata ke irir.

IV. Nazİrlİyİn h quqları

11. Nazirliyin z vəzifələrini və funksiyalarını həyata ke irmək n aşağıdakı h quqları vardır:

11.1. Qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada və hallarda kameral və səyyar vergi yoxlamaları ke irmək;

11.2. Vergitutma bazası həcminin m əyyənləşdirilməsi, aksiz markası ilə markalanmalı olan malların, habelə dini təyinatlı ədəbiyyatın (kağız və elektron daşıyıcılarda), audio və video materialların, mal və məmulatların və dini məzmunlu başqa məlumat materiallarının markalanmadan və ya saxta markalarla markalanmaqla satılmasına, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan h quqi və fiziki şəxslərin vergitutma obyektlərinin u otunu, əhali ilə pul hesablaşmalarının aparılması sahəsində qanunvericiliyə riayət olunmasını yoxlamaq məqsədi ilə vergi dəyicilərinə qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada operativ nəzarəti həyata ke irmək;[12]

11.3. Vergi dəyicilərində b t n maliyyə sənədlərini, m hasibat kitablarını, hesabatları, smetaları, nağd vasitələri, qiymətli kağızları və başqa qiymətliləri, bəyannamələri və vergilərin hesablanması və dənilməsi ilə bağlı olan digər sənədləri qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada yoxlamaq, habelə yoxlamaların ke irilməsi zamanı yoxlamaya aid olan məsələlərlə bağlı vergi dəyicilərindən və ya onların vəzifəli şəxslərindən lazımi izahatlar, arayışlar və məlumatlar almaq, habelə m hasibat u otu elektron formatda aparıldığı halda elektron auditin məqsədləri n vergi dəyicisinin və onun filiallarının elektron daşıyıcılarındakı məlumatlarının verilməsini, həmin məlumatlara birbaşa və ya məsafədən ıxış imkanının yaradılmasını tələb etmək;[13]

11.3-1. Vergi və maliyyə məlumatlarının m badiləsini nəzərdə tutan Azərbaycan Respublikasının tərəfdar ıxdığı beynəlxalq m qavilələrə əsasən, şəxslərdən həmin m qavilənin tələblərindən irəli gələn sənədləri və məlumatları elektron və (və ya) kağız daşıyıcılarda tələb etmək; [14]

11.3-2. Maliyyə institutlarında vergi monitorinqini aparmaq və bununla bağlı maliyyə institutlarından vergi və maliyyə məlumatlarının m badiləsini nəzərdə tutan Azərbaycan Respublikasının tərəfdar ıxdığı beynəlxalq m qavilələrə uyğun olaraq həyata ke irilən maliyyə əməliyyatları barədə sənədləri və məlumatları elektron və (və ya) kağız daşıyıcılarda almaq;

11.4. Vergi dəyicilərinin gəlir g t rmək n istifadə etdikləri, yaxud vergi tutulan obyektlərin saxlanılması ilə bağlı olan istehsalat, anbar, ticarət və digər binalarda (ərazilərdə) istehsal həcminin və ya satış d vriyyəsinin m əyyənləşdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 50-1-ci maddəsində m əyyən edilmiş hallarda və qaydada xronometraj metodu ilə m şahidə aparmaq və baxış ke irmək, qanunla m əyyən edilmiş qaydada elektron və (və ya) kağız formatda aparılan sənədləri və n munə kimi əşyaları g t rmək, m lkiyyətində və ya istifadəsində olan əmlakın (yaşayış sahələri istisna olmaqla) Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində m əyyən edilmiş hallarda Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş qaydada inventarizasiyasını aparmaq;[15]

11.5. Vergi dəyicilərindən vergi qanunvericiliyinin pozulması hallarının aradan qaldırılmasını, habelə vergi dəyicisi auditor tərəfindən yoxlanılmalı olduğu halda auditor rəyin tələb etmək;[16]

11.6. Vergi qanunvericiliyinə m vafiq olaraq bazar qiymətləri nəzərə alınmaqla vergilərin hesablanmasını təmin etmək məqsədi ilə bazar qiymətlərinin qeydə alınmasını və bazar qiymətləri barədə informasiya bazasının yaradılmasını təmin etmək;

11.7. Vergi qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada əlaqəli məlumatlara əsasən, yaxud birbaşa və ya dolayı qiymətləndirmə metodlarından istifadə etməklə vergitutma bazasını və vergiləri hesablamaq;

11.8. Vergi Məcəlləsi ilə m əyyən edilmiş qaydada vergi hdəliklərinin yerinə yetirilməsi m ddətini dəyişdirmək;

11.9. Qanunla m əyyən edilmiş qaydada vergi qanunvericiliyinin pozulması ilə bağlı işlərə baxmaq, vergi dəyicilərinin vergi borclarına faizlər hesablamaq, onlara maliyyə sanksiyaları və inzibati cərimələr tətbiq etmək;

11.10. m əyyən edilmiş m ddətlərdə dənilməmiş vergilərin, faizlərin, maliyyə sanksiyalarının və inzibati cərimələrin qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada d vlət b dcəsinə dənilməsini təmin etmək;

11.10-1. Səyyar vergi yoxlamaları zamanı əsas məqsədi vergi st nl y əldə etmək olan vergidən yayınma sxemi aşkar etdikdə, faktiki iqtisadi g stərici əsas g t r lməklə vergilərin, faizlərin, maliyyə sanksiyalarının və inzibati cərimələrin hesablanmasını təmin etmək;[17]

11.11. Hesablanmış vergilərin, faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının və inzibati cərimələrin nağd və ya k rmə qaydasında dənilməsini təmin etmək; [18]

11.12. Vergi dəyicilərinin hesablaşma, valyuta və ya digər hesablarından qanunvericiliyə m vafiq olaraq hesablanmış vergilər zrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının d vlət b dcəsinə alınması n blanklara və ya digər kredit təşkilatlarına icra ( dəniş) sənədi olan sərəncam vermək, inzibati cərimələrin alınmasını təşkil etmək;[19]

11.13. Qanunla m əyyən edilmiş hallarda vergi dəyicisinin hesablaşma, valyuta və digər hesablarına həbs qoyulması barədə məhkəmədə iddia qaldırmaq;[20]

11.13-1. vergi dəyicisi vergi hdəliyini Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə m əyyən edilmiş m ddətdə yerinə yetirmədikdə, hesablanmış vergilər zrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının dənilməsini təmin etmək sulu kimi vergi dəyicisi olan fiziki şəxsin və ya h quqi şəxsin icra orqanının rəhbərinin lkədən getmək h ququnun m vəqqəti məhdudlaşdırılması n məhkəməyə m raciət etmək;[21]

11.14. Vergilər zrə borcların, hesablanmış faizlərin və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının dənilməsi təmin etmək məqsədi ilə qanunla m əyyən edilmiş hallarda və qaydada vergi dəyicisinin əmlakının siyahıya alınması n tədbir g rmək;

11.14-1. hesablanmış vergilər zrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının d vlət b dcəsinə alınması, yaxud hesablanmış vergilər zrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının dənilməsinin təmin olunması məqsədi ilə vergi dəyicisinin siyahıya alınmış əmlakının ixtisaslaşdırılmış a ıq hərraclarda satılması barədə məhkəmədə iddia qaldırmaq; [22]

11.14-2. vergi risklərinin minimallaşdırılması məqsədi ilə vergi dəyiciləri ilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin m əyyən etdiyi qaydada və formada Vergi partnyorluğu sazişi bağlamaq;[23]

11.5. "Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə m əyyən olunmuş hallarda və qaydada əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata ke irmək;

11.16. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi ilə m əyyən edilmiş hallarda və qaydada təhqiqat və istinad aparmaq;

11.17. Vergi nəzarətini həyata ke irmək məqsədilə m təxəssisləri, ekspertləri, tərc mə iləri, m şahidə iləri cəlb etmək;

11.18. X susi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyətin belə razılıq olmadan həyata ke irildiyi halda qanunvericiliyə uyğun olaraq m vafiq tədbir g rmək;

11.19. Nəzarət-kassa aparatlarının tətbiqinə və əhali ilə pul hesablaşmalarının aparılması qaydalarına riayət edilməsinə nəzarət etmək;

11.20. X susi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət n vləri ilə məşğul olan şəxslərdən lisenziyanın geri alınması barədə x susi razılıq (lisenziya) verən orqanın qarşısında vəsatət qaldırmaq;

11.21. Qanunla m əyyən edilmiş hallarda kommersiya qurumlarının və publik h quqi şəxslərin d vlət qeydiyyatının ləğv edilməsi barədə məhkəmədə iddia qaldırmaq.[24]

11.22. D zg n m əyyənləşdirilməmiş tənzimlənən qiymət və tariflərin ləğv edilməsi və ya dəyişdirilməsi barədə onları m əyyən edən orqan qarşısında məsələ qaldırmaq;

11.23. M ntəzəm nəzarət tələb olunan yerlərdə m əyyən olunmuş qaydada stasionar vergi məntəqələri yaratmaq;

11.23-1. aksiz markaları ilə markalanmalı olan malların Azərbaycan Respublikasının ərazisində d vriyyəsinin tənzimlənməsi ilə bağlı m əyyən olunan qaydaların tələblərinə əməl edilməsinə nəzarət etmək;[25]

11.23-2. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq, aksiz markalarının hazırlanmasını, onların satışını və u otunu təşkil etmək, habelə istehsal ıların və idxal ıların aksiz markaları ilə təchiz olunmasını təmin etmək;

11.23-3. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq, məcburi nişanlamanın hazırlanmasını, onların vergi dəyicilərinə verilməsini və u otunu təşkil etmək, habelə istehsal ıların və idxal ıların məcburi nişanlama ilə təchiz olunmasını təmin etmək;

11.23-4. Azərbaycan Respublikasının Dini etiqad azadlığı haqqında və Dərman vasitələri haqqında qanunlarına uyğun olaraq nəzarət markalarının hazırlanmasını təmin etmək;[26]

11.24. Aksiz markası ilə markalanmalı olan malların, habelə dini təyinatlı ədəbiyyatın (kağız və elektron daşıyıcılarda), audio və video materialların, mal və məmulatların və dini məzmunlu başqa məlumat materiallarının markalanmadan və ya saxta markalar ilə markalanmış malların satışının həyata ke irilməsi faktı aşkar edildikdə, həmin malları siyahıya almaq və qanunvericiliyə uyğun olaraq tədbir g rmək;[27]

11.25. D vlət vergi orqanlarının zərinə d şən vəzifələri yerinə yetirmək məqsədi ilə qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada tabeliyində olan vergi orqanları, təhsil m əssisələri və digər qurumlar yaratmaq və ləğv etmək;[28]

11.26. Tabeliyində olan vergi orqanlarının və digər struktur b lmələrinin fəaliyyətinə rəhbərlik etmək, onların əsasnamələrini (nizamnamələrini) təsdiq etmək;[29]

11.27. Ərizələri və digər məlumatları qeydiyyata almaq, qanunla m əyyən edilmiş qaydada onların yoxlanılmasını təşkil etmək;

11.28. Struktur b lmələrinin vəzifəli şəxslərinin qeyri-qanuni aktlarını və qərarlarını ləğv etmək;

11.29. z səlahiyyətləri daxilində b t n vergi dəyiciləri n icrası məcburi olan qərarlar qəbul etmək;

11.30. D vlət vergi orqanlarının səlahiyyətlərinə aid məsələlər zrə metodik və təlimat xarakterli g stərişlər, məsləhət və izahatlar vermək;

11.31. Qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada rabitə və məlumatların t r lməsi sistemi yaratmaq;

11.32. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər h quqları həyata ke irmək.

V. Nazİrlİyİn fəalİyyətİnİn təşkİlİ

12. Nazirliyin fəaliyyətinə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təyin edilən nazir rəhbərlik edir.

12-1. Nazirliyin strukturu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən m əyyən edilir. Nazirliyin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların (h quqi şəxslərin, təşkilatların və sair) siyahısını Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti təsdiq edir.[30]

13. Vergilər naziri Nazirliyə həvalə edilmiş vəzifələrin yerinə yetirilməsi və onun funksiyalarının həyata ke irilməsi n şəxsən məsuliyyət daşıyır.

14. Vergilər nazirinin birinci m avini və m avini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin edilir və vəzifədən azad edilir.

15. Vergilər naziri aşağıdakı səlahiyyətlərə malikdir:

15.1. Nazirliyin fəaliyyətini təşkil edir və ona rəhbərlik edir;

15.2. Nazirin m avinləri arasında vəzifə b lg s n aparır, nazirliyin m vafiq struktur b lmələrinin idarə olunmasını onlara həvalə edir;

15.3. Əməyin dənilməsi fondu və iş ilərin sayı zrə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin m əyyən etdiyi hədd daxilində, nazirliyin mərkəzi aparatının strukturunu və ştat cədvəlini, habelə yerli qurumların strukturunu və ştat cədvəlini təsdiq edir;

15.4. Nazirliyin struktur b lmələrinin funksional təyinatını və say tərkibini m əyyən edir və zərurət olduqda həmin strukturda dəyişikliklər aparır;

15.5. Nazirliyin aparatının struktur b lmələrinin və tabeliyində olan qurumların əsasnamələrini təsdiq edir, tabeliyində olan h quqi şəxslərin nizamnamələrini isə təsdiq edilməsi n m əyyən olunmuş qaydada təqdim edir;[31]

15.6. M əyyən edilmiş əməyin dənilməsi fondu və iş ilərin sayı daxilində nazirliyin mərkəzi aparatının saxlanması n xərclər smetasını təsdiq edir;[32]

15.7. D vlət vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərini, tabeliyindəki digər struktur b lmələrinin əməkdaşlarını vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir;

15.8. Azərbaycan Respublikasının d vlət orqanlarında, idarə və təşkilatlarında, habelə başqa d vlətlərin vergi orqanları ilə m nasibətlərdə Azərbaycan Respublikasının d vlət vergi orqanlarını təmsil edir, Azərbaycan Respublikasının digər d vlət orqanları ilə Nazirliyin qarşılıqlı fəaliyyətini təmin edir;

15.9. z səlahiyyətləri daxilində d vlət vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinə qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada x susi r tbələr, ali x susi r tbələrin verilməsi haqqında isə təqdimat verir;

15.10. X susi fərqlənmiş əməkdaşlara Azərbaycan Respublikasının fəxri adlarının verilməsi və ya onların d vlət m kafatları ilə təltif olunması n m əyyən olunmuş qaydada təqdimat verir;

15.11. Nazirliyin səlahiyyətləri daxilində normativ aktları imzalayır (təsdiq edir) və onların icra vəziyyətinin yoxlanılmasını təşkil edir;

15.12. D vlət vergi orqanlarının, tabeliyindəki digər struktur b lmələrinin əməkdaşları barəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş intizam tənbehləri tətbiq edir;

15.13. D vlət vergi orqanlarının, tabeliyində olan digər struktur b lmələrinin iş iləri barədə həvəsləndirmə tədbirləri g r r;

15.14. Ona verilmiş ayrı-ayrı səlahiyyətlərdən tabeliyindəki vəzifəli şəxslərin istifadə edilməsinə razılıq verir;

15.15. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq digər h quqlardan istifadə edir və funksiyalar həyata ke irir;

16. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyində nazirdən (kollegiyanın sədri) və nazirin m avinlərindən, Nax ıvan Muxtar Respublikasının Vergilər nazirindən, habelə Nazirliyin digər rəhbər iş ilərindən ibarət kollegiya təşkil olunur. Kollegiyanın tərkibi vəzifələr zrə nazirin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təsdiq edilir.

17. Kollegiya z iclaslarında Nazirliyin fəaliyyəti ilə bağlı m h m məsələlərə baxır və onlar haqqında m vafiq qərarlar qəbul edir.

18. Nazirliyin kollegiyasının iclasları kollegiyanın zvlərinin də ikisi iştirak etdikdə səlahiyyətlidir. Nazirliyin kollegiyasının qərarları onun zvlərinin sadə səs oxluğu ilə qəbul edilir. Kollegiyanın iclasında səslər bərabər b l nd kdə kollegiyanın sədrinin səsi həlledici hesab edilir. Kollegiyanın qərarları nazirin əmrləri ilə həyata ke irilir.

 

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       6 sentyabr 2005-ci il tarixli 291 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 9, Maddə 797)

2.       12 may 2006-cı il tarixli 402 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 400)

3.       11 aprel 2007-ci il tarixli 561 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 323)

4.       28 dekabr 2007-ci il tarixli 696 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, №12, maddə 1246)

5.       11 noyabr 2008-ci il tarixli 16 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 13 noyabr 2008-ci il, № 254, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 11, maddə 972)

6.       28 oktyabr 2009-cu il tarixli 167 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 29 oktyabr 2009-cu il, № 241, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 780)

7.       21 dekabr 2009-cu il tarixli 195 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 27 dekabr 2009-cu il, № 289)

8.       15 fevral 2011-ci il tarixli 381 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, Azərbaycan qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85)

9.       6 fevral 2013-c il tarixli 817 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 7 fevral 2013-c il, № 28; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 02, maddə 111)

10.    23 iyul 2013-c il tarixli 941 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 24 iyul 2013-c il, № 160, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 07, maddə 806)

11.    23 iyun 2016-cı il tarixli 942 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 24 iyun 2016-cı il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1038)

12.    13 fevral 2017-ci il tarixli 1239 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 14 fevral 2017-ci il, № 33, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 2, maddə 183)

13.    30 may 2017-ci il tarixli 1438 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2017-ci il, № 118, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 842)

14.    5 oktyabr 2017-ci il tarixli 1616 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 6 oktyabr 2017-ci il, № 218, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 10, maddə 1783)

15.    20 dekabr 2018-ci il tarixli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 21 dekabr 2018-ci il, № 288)

 

FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 


[1] 6 sentyabr 2005-ci il tarixli 291 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 9, Maddə 797) ilə 4-c bənddə "ərazi" s z ıxarılmışdır.

 

[2] 12 may 2006-cı il tarixli 402 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 400) ilə 8.1-ci bənddə Azərbaycan Respublikasının s zlərindən əvvəl z səlahiyyətləri daxilində s zləri əlavə edilmişdir.

 

[3] 23 iyul 2013-c il tarixli 941 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 24 iyul 2013-c il, № 160, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 07, maddə 806) ilə 8.3-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[4] 21 dekabr 2009-cu il tarixli 195 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 27 dekabr 2009-cu il, № 289) ilə Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə yə 8.4-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[5] 11 aprel 2007-ci il tarixli 561 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 323) ilə "Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə"nin 9.9-cu bəndində "Vergi dəyicilərinin" s zlərindən sonra ", onların filiallarının, n mayəndəliklərinin və ya digər təsərr fat subyektlərinin (obyektlərinin), habelə nəzarət-kassa aparatlarının" s zləri əlavə edilmişdir.

 

28 oktyabr 2009-cu il tarixli 167 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 29 oktyabr 2009-cu il, № 241, , Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 780) ilə Əsasnamə nin 9.9-cu bəndində təsərr fat subyektlərinin s zləri b lmələrinin s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[6] 28 oktyabr 2009-cu il tarixli 167 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 29 oktyabr 2009-cu il, № 241, , Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 780) ilə Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə yə yeni məzmunda 9.9-1-ci bənd əlavə edilmişdir, 11.21-ci bənd isə ıxarılmışdır.

23 iyul 2013-c il tarixli 941 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 24 iyul 2013-c il, № 160, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 07, maddə 806) ilə 9.9-1-ci bəndə məlumatları s z ndən sonra (kommersiya h quqi şəxslərin təsis iləri (iştirak ıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla) s zləri əlavə edilmişdir.

13 fevral 2017-ci il tarixli 1239 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 14 fevral 2017-ci il, № 33, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 2, maddə 183) ilə 9.9-1-ci yarımbəndə şəxslərin, s z ndən sonra publik h quqi şəxslərin, s zləri əlavə edilmişdir.

 

[7] 5 oktyabr 2017-ci il tarixli 1616 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 6 oktyabr 2017-ci il, № 218, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 10, maddə 1783) ilə Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə yə yeni məzmunda 9.9-2-ci, 9.9-3-c , 9.9-4-c bəndlər əlavə edilmişdir.

 

[8] 5 oktyabr 2017-ci il tarixli 1616 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 6 oktyabr 2017-ci il, № 218, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 10, maddə 1783) ilə Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə nin 9.10-cu bəndində vergi və kommersiya s zləri vergi, kommersiya və bank s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[9] 6 sentyabr 2005-ci il tarixli 291 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 9, Maddə 797) ilə 9.13-c bənddə "Ərazi" s z "Tabeliyində olan" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[10] 12 may 2006-cı il tarixli 402 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 400) ilə 9.15-ci bənddən Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla s zləri ıxarılmışdır.

 

[11] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, Azərbaycan qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə nin 9.22-ci bəndində ixtisasının artırılması s zləri əlavə təhsili s zləri ilə, 11.25-ci bəndində tədris s z təhsil s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[12] 6 fevral 2013-c il tarixli 817 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 7 fevral 2013-c il, № 28; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 02, maddə 111) ilə 11.2-ci bənddə , lakin markalanmamış və ya saxta aksiz markaları ilə markalanmış malların, s zləri malların, habelə dini təyinatlı ədəbiyyatın (kağız və elektron daşıyıcılarda), audio və video materialların, mal və məmulatların və dini məzmunlu başqa məlumat materiallarının markalanmadan və ya saxta markalarla markalanmaqla satılmasına, s zləri ilə, u otu s z u otunu s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[13] 23 iyul 2013-c il tarixli 941 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 24 iyul 2013-c il, № 160, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 07, maddə 806) ilə 11.3-c bənddən habelə s z ıxarılmışdır və həmin bəndə almaq s z ndən sonra , habelə m hasibat u otu elektron formatda aparıldığı halda elektron auditin məqsədləri n vergi dəyicisinin və onun filiallarının elektron daşıyıcılarındakı məlumatlarının verilməsini, həmin məlumatlara birbaşa və ya məsafədən ıxış imkanının yaradılmasını tələb etmək s zləri əlavə edilmişdir.

 

[14] 5 oktyabr 2017-ci il tarixli 1616 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 6 oktyabr 2017-ci il, № 218, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 10, maddə 1783) ilə Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə yə yeni məzmunda 11.3-1-ci və 11.3-2-ci bəndlər əlavə edilmişdir.

 

[15] 23 iyul 2013-c il tarixli 941 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 24 iyul 2013-c il, № 160, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 07, maddə 806) ilə 11.4-c bənddə Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə m əyyən edilmiş qaydada s zləri istehsal həcminin və ya satış d vriyyəsinin m əyyənləşdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 50-1-ci maddəsində m əyyən edilmiş hallarda və qaydada s zləri ilə əvəz edilmişdir və həmin bəndə ikinci halda qaydada s z ndən sonra elektron və (və ya) kağız formatda aparılan s zləri əlavə edilmişdir.

 

[16] 12 may 2006-cı il tarixli 402 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 400) ilə 11.4-c bənddə binalarda s z ndən sonra m tərizədə (ərazilərdə) s z və əşyaları g t rmək s zlərindən sonra , m lkiyyətində və ya istifadəsində olan əmlakın (yaşayış sahələri istisna olmaqla) Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində m əyyən edilmiş hallarda Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş qaydada inventarizasiyasını aparmaq s zləri əlavə edilmişdir.

11.5-ci bənddə aradan qaldırılmasını s zlərindən sonra , habelə vergi dəyicisi auditor tərəfindən yoxlanılmalı olduğu halda auditor rəyini s zləri əlavə edilmişdir.

 

[17] 5 oktyabr 2017-ci il tarixli 1616 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 6 oktyabr 2017-ci il, № 218, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 10, maddə 1783) ilə Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə yə yeni məzmunda 11.10-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[18] 30 may 2017-ci il tarixli 1438 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2017-ci il, № 118, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 842) ilə Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə nin 11.11-ci bəndindən nağd və ya s zləri ıxarılmışdır.

 

[19] 12 may 2006-cı il tarixli 402 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 400) ilə 11.10-cu bənddən və ya məqsədli d vlət fondlarına s zləri ıxarılmışdır.

11.12-ci bənddən və ya məqsədli d vlət fondlarına s zləri ıxarılmışdır və bu bənddə m vafiq olaraq s zlərindən sonra hesablanmış s z əlavə edilmişdir, borcların, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının s zləri borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının s zləri ilə, icra sənəd s zləri icra ( dəniş) sənədi s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[20] 12 may 2006-cı il tarixli 402 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 400) ilə 11.13-c bənddə və qaydada vergi dəyicilərinin hesablaşma, valyuta və ya digər hesabları zrə əməliyyatlarının dayandırılması n banklara və ya digər kredit təşkilatlarına icra sənədi olan sərəncam vermək s zləri vergi dəyicisinin hesablaşma, valyuta və digər hesablarına həbs qoyulması barədə məhkəmədə iddia qaldırmaq s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[21] 23 iyun 2016-cı il tarixli 942 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 24 iyun 2016-cı il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1038) ilə Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə yə yeni məzmunda 11.13-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[22] 5 oktyabr 2017-ci il tarixli 1616 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 6 oktyabr 2017-ci il, № 218, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 10, maddə 1783) ilə Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə nin 11.14-1-ci bəndə d vlət b dcəsinə alınması s zlərindən sonra , yaxud hesablanmış vergilər zrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının dənilməsinin təmin olunması məqsədi ilə vergi dəyicisinin siyahıya alınmış əmlakının ixtisaslaşdırılmış a ıq hərraclarda satılması s zləri əlavə edilmişdir.

 

[23] 23 iyul 2013-c il tarixli 941 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 24 iyul 2013-c il, № 160, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 07, maddə 806) ilə 11.14-1-ci və 11.14-2-ci bəndlər əlavə edilmişdir.

 

[24] 11 noyabr 2008-ci il tarixli 16 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 13 noyabr 2008-ci il, № 254, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 11, maddə 972) ilə "Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə"yə yeni məzmunda 11.21-ci bənd əlavə edilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

11.21. Qanunla m əyyən edilmiş qaydada h quqi şəxslərin d vlət qeydiyyatının ləğv edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi qarşısında məsələ qaldırmaq;

13 fevral 2017-ci il tarixli 1239 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 14 fevral 2017-ci il, № 33, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 2, maddə 183) ilə 11.21-ci yarımbənddə qurumlarının s z ndən sonra və publik h quqi şəxslərin s zləri əlavə edilmişdir.

 

[25] 23 iyun 2016-cı il tarixli 942 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 24 iyun 2016-cı il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1038) ilə Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə yə yeni məzmunda 11.23-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[26] 20 dekabr 2018-ci il tarixli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 21 dekabr 2018-ci il, № 288) ilə Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə yə yeni məzmunda 11.23-2 11.23-4-c bəndlər əlavə edilmişdir.

 

[27] 6 fevral 2013-c il tarixli 817 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 7 fevral 2013-c il, № 28; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 02, maddə 111) ilə 11.24-c bənddə markalanmadan və ya saxta aksiz markaları s zləri , habelə dini təyinatlı ədəbiyyatın (kağız və elektron daşıyıcılarda), audio və video materialların, mal və məmulatların və dini məzmunlu başqa məlumat materiallarının markalanmadan və ya saxta markalar s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[28] 6 sentyabr 2005-ci il tarixli 291 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 9, Maddə 797) ilə 11.25-ci bənddə "ərazi" s z "tabeliyində olan" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[29] 6 sentyabr 2005-ci il tarixli 291 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 9, Maddə 797) ilə 11.26-cı bənddə "Ərazi" s z "Tabeliyində olan" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[30] 21 dekabr 2009-cu il tarixli 195 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 27 dekabr 2009-cu il, № 289) ilə Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə yə 12-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[31] 6 sentyabr 2005-ci il tarixli 291 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 9, Maddə 797) ilə 15.5-ci bənddə "Ərazi d vlət vergi orqanlarının və tabeliyində olan" s zləri "Tabeliyində olan vergi orqanlarının və" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

21 dekabr 2009-cu il tarixli 195 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 27 dekabr 2009-cu il, № 289) ilə Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə nin 15.5-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

15.5. Tabeliyində olan vergi orqanlarının və digər struktur b lmələrinin əsasnamələrini (nizamnamələrini) təsdiq edir;

 

[32] 21 dekabr 2009-cu il tarixli 195 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 27 dekabr 2009-cu il, № 289) ilə Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə nin 15.3-c və 15.6-cı bəndlərdən mərkəzi s z ıxarılmışdır.

 
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2018

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.