Axtar
az|рус|eng
Qanunvericilik

Torpaqların d vlət ehtiyacları n alınması haqqında

Torpaqların d vlət ehtiyacları n alınması haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında torpaqların d vlət ehtiyacları n alınması, bununla bağlı kompensasiyanın məbləğinin hesablanması və dənilməsi qaydalarını, habelə bu sahədə tərəflər arasında yaranan digər m nasibətləri tənzimləyir.

 

I fəsil

MUMİ M DDƏALAR

 

Maddə 1. Əsas anlayışlar

 

1.1. Bu Qanunun məqsədləri n aşağıdakı anlayışlardan istifadə olunur:

1.1.1. alınma d vlət ehtiyacları n bələdiyyə və x susi m lkiyyətdə olan torpaq (onun m əyyən hissəsi) zərində m lkiyyət, istifadə və icarə h quqlarına, bu torpaqdan istifadəyə dair m əyyən edilmiş y kl l klər (məhdudiyyətlər) də daxil olmaqla xitam verilməsi yolu ilə həmin torpağın (onun m əyyən hissəsinin) m lkiyyət idən k n ll və ya məcburi qaydada əvəzi dənilməklə d vlət tərəfindən satın alınması, həm inin istifadədə və (və ya) icarədə olan d vlət torpaqlarının m vafiq kompensasiya dənilməklə istifadə idən və ya icarə idən geri alınması;

1.1.2. torpaq m lkiyyətdə olan, zərində istifadə və icarə kimi h quqların, habelə torpaq sahəsindən istifadəyə dair y kl l klərin (məhdudiyyətlərin) m vcud olduğu və ya olmadığı, hər hansı tikilinin altında olan və ya olmayan torpaq sahələri, habelə torpaq sahəsi ilə bağlı daşınmaz əmlak (sututarlar, meşələr, oxillik əkmələr, tikililər, qurğular və bu kimi digər obyektlər);

1.1.3. tikili torpaqla m hkəm bağlı olub təyinatına tənas bs z zərər vurulmadan yerinin dəyişdirilməsi m mk n olmayan b t n əmlak, o c mlədən binalar, qurğular, yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri, bağ evləri, divar, hasar, yarım ıq (inşası başa atdırılmamış) tikili və bu kimi digər obyektlər;

1.1.4. alınmanın təsirinə məruz qalan torpaq bu Qanunun 18-ci maddəsinə uyğun olaraq torpağın alınması ilə bağlı təklifə daxil edilməsi məqsədi ilə alan orqan tərəfindən m əyyən edilən torpaq;

1.1.5. alınan torpaq bu Qanunun 19-cu maddəsinə uyğun olaraq d vlət ehtiyacları n alınması barədə m vafiq qərar qəbul edilmiş torpaq;

1.1.6. kompensasiya bu Qanuna əsasən torpaqların alınması və ya torpağa dair h quqları ilə bağlı alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərə verilən, pul, əmlak və ya digər formada ifadə olunan əvəz;

1.1.7. siyahıya alınma tarixi bu Qanunun 11-ci maddəsinə m vafiq olaraq kompensasiya almaq h ququnun verilməsi və k r lmə məqsədləri n alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslər və alınmanın təsirinə məruz qalan torpaqla bağlı məlumatların toplanmasına başlanıldığı tarix;

1.1.8. iddia ı bu Qanuna əsasən alınmanın təsirinə məruz qalan, kompensasiya iddiasında olan şəxs;

1.1.9. narahatlıq torpağın məcburi alınması nəticəsində iddia ının məruz qaldığı və ya onun tərəfindən əkilmiş xərc və k r lmə ilə bağlı, o c mlədən torpağın bu Qanunla m əyyən edilmiş qiymətinə birbaşa əsaslanmayan hər hansı pul zərəri (k r lmə planına uyğun olaraq k r lmə ilə bağlı tələb olunan b t n ağlabatan xərclər də nəzərə alınmaqla);

1.1.10. ətinliklərə g rə kompensasiya bu Qanunun 66-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş kompensasiya;

1.1.11. zərərli təsir alınan torpaqda d vlət ehtiyacının yaranmasına səbəb olmuş layihənin həyata ke irilməsi, o c mlədən layihə ilə nəzərdə tutulmuş yeni tikintinin (obyektin) inşası və (və ya) həmin tikintinin təyinatı, yaxud istifadəsi (istismarı) ilə əlaqədar alınan torpaqla yanaşı olan torpağın və ya saxlanılan (alınmayan) torpağın bazar qiymətinin və ya bərpa qiymətinin azaldılmış məbləği;

1.1.12. torpağın alınması qrupu bu Qanunun 22-ci maddəsinə əsasən torpağın alınması prosesini həyata ke irmək n yaradılmış qrup;

1.1.13. bazar qiyməti bu Qanunun 58-ci maddəsinə uyğun olaraq m əyyən edilən qiymət;

1.1.14. bərpa qiyməti bu Qanunun 59-cu maddəsi ilə m əyyən edilən qiymət;

1.1.15. torpağa sahibliklə bağlı bildiriş alan orqan tərəfindən bu Qanunun 46-cı maddəsinə uyğun olaraq verilən sənəd;

1.1.16. ictimai iclas bu Qanunun 15-ci maddəsində nəzərdə tutulan iclas;

1.1.17. torpağın alınmasına d vlət ehtiyacları torpaqların bu Qanuna əsasən alına biləcəyi, bu Qanunun 3-c maddəsində m əyyən edilmiş hallar;

1.1.18. alqı-satqı bildirişi iddia ı tərəfindən bu Qanunun 48-ci maddəsinə uyğun olaraq torpağın alınması tələbi barədə alan orqana verilən sənəd;

1.1.19. k r lmə komissiyası bu Qanunun 40-cı maddəsinə əsasən yaradılmış komissiya;

1.1.20. k r lmə planı bu Qanunun 5-ci fəslində nəzərdə tutulmuş plan;

1.1.21. k r lmə təlimatı bu Qanunun 5-ci fəslində nəzərdə tutulmuş k r lmə ilə bağlı təlimat;

1.1.22. saxlanılan torpaq d vlət ehtiyacları n torpağın m əyyən hissəsi alındığı hallarda həmin torpağın alınmanın təsirinə məruz qalan şəxsdə saxlanılan hissəsi.

 

Maddə 2. Torpaqların d vlət ehtiyacları n alınması haqqında qanunvericilik

 

2.1. Torpaqların d vlət ehtiyacları n alınması haqqında qanunvericilik Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsindən, M lki Məcəllədən, Mənzil Məcəlləsindən, bu Qanundan, Azərbaycan Respublikasının digər normativ h quqi aktlarından və tərəfdar ıxdığı beynəlxalq m qavilələrdən ibarətdir.

2.2. Bu Qanunun m ddəaları Ələt azad iqtisadi zonasına şamil edilmir.[1]

 

Maddə 3. Torpağın alınmasına əsas verən d vlət ehtiyacları

 

3.1. Bu Qanuna əsasən torpağın alına biləcəyi d vlət ehtiyacları aşağıdakılardır:

3.1.1. d vlət əhəmiyyətli yolların və digər kommunikasiya xətlərinin (magistral neft və qaz boru kəmərlərinin, kanalizasiya, y ksək gərginlikli elektrik xətlərinin, hidrotexniki qurğuların) əkilməsi və quraşdırılması;

3.1.2. sərhədboyu zolaqda d vlət sərhədinin etibarlı m hafizəsinin təmin edilməsi;

3.1.3. m dafiə və təhl kəsizlik əhəmiyyətli obyektlərin tikilməsi;

3.1.4. d vlət əhəmiyyətli dağ-mədən sənayesi obyektlərinin tikilməsi;

3.1.5. dəniz limanının ərazisinin artırılması.[2]

3.2. Torpaqlar d vlət ehtiyacları n yalnız bu Qanunda nəzərdə tutulmuş hallarda alına bilər.

 

Maddə 4. Torpağın alınması ilə bağlı d vlətin əsas səlahiyyətləri

 

4.1. Bu Qanunun 3-c maddəsinə uyğun olaraq d vlət ehtiyacları n tələb olunan hər hansı torpaq və ya paylı m lkiyyətdə olan torpaqda m vafiq pay (paylar) m lkiyyət i (m lkiyyət ilər) ilə razılaşma əsasında, belə razılıq əldə edilmədikdə isə, məhkəmənin qanuni q vvəyə minmiş qərarı əsasında məcburi qaydada d vlət tərəfindən kompensasiya dənilməklə bu Qanuna uyğun olaraq alına bilər.

4.2. D vlət, alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərlə razılıq əldə etməkdə və həmin torpaq n bazar qiymətini və ya bərpa qiymətini dəməkdə b t n səylərindən istifadə etmək hdəliyini daşıyır və bu hdəliyi yerinə yetirənədək bu Qanunda alınma ilə bağlı m əyyən edilmiş m vafiq səlahiyyətlərdən istifadə edə bilməz.

 

Maddə 5. Alına bilən torpaqlar

 

5.1. İstifadədə, icarədə olmasından və torpaq sahəsindən istifadəyə dair m əyyən edilmiş y kl l klərdən (məhdudiyyətlərdən) asılı olmayaraq aşağıdakı torpaqlar bu Qanuna uyğun olaraq d vlət ehtiyacları n alına bilər:

5.1.1. x susi m lkiyyətdə olan torpaqlar;

5.1.2. bələdiyyə m lkiyyətində olan torpaqlar.

5.2. D vlət m lkiyyətində olan torpaqlar zərində istifadə və icarə h quqları d vlət ehtiyacları n geri alınır.

 

Maddə 6. Torpaqları d vlət ehtiyacları n alan orqan

 

6.1. Torpaqları d vlət ehtiyacları n alan orqan (bundan sonra alan orqan) bu Qanunun 9.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada qəbul edilən, torpağın alınmasını zəruri edən d vlət ehtiyacının m vcudluğu barədə qərarla m əyyən olunur və torpaqların d vlət ehtiyacları n alınmasını konkret halda d vlətin adından icra edir.

6.2. Alan orqan m əyyənləşdirilərkən həmin orqanların qanunvericiliklə m əyyən edilmiş fəaliyyət istiqamətləri, onların təklif olunan layihənin həyata ke irilməsi n tələb olunan maliyyə və digər zəruri imkanları nəzərə alınmalıdır.

6.3. M vafiq icra hakimiyyəti orqanı alan orqan tərəfindən bu Qanunun tələblərinə riayət olunmasını təmin etmək məqsədilə torpağın alınması ilə bağlı aşağıdakılarla məhdudlaşmayan m əyyən şərtlər irəli s rə bilər:

6.3.1. təklif edilən alınma ilə bağlı ictimai məsləhətləşmələrin ke irilməsi;

6.3.2. iddia ıya təklif olunan kompensasiyaya əlavə olaraq dəniləcək kompensasiyaların n vlərinin və məbləğlərinin m əyyən edilməsi;

6.3.3. torpaqların d vlət ehtiyacları n alınması prosesinin icrası planı və ya onun bir hissəsi;

6.3.4. kompensasiyaların n vlərinin, dəniş formalarının və m ddətlərinin m əyyən edilməsi.

6.4. Alan orqan torpağın alınmasının icrası ilə bağlı məsuliyyət daşıyır və torpağın alınması prosesində iştirak edən b t n digər orqanlar (təşkilatlar) tələb olunan m ddət ər ivəsində alan orqan tərəfindən onlara edilmiş m raciətləri təmin etməlidirlər.

 

Maddə 7. Alınmanın təsirinə məruz qalan şəxs

 

7.1. Torpağın və ya onun m əyyən hissəsinin alınması nəticəsində z torpağından k r lən və həmin torpaqda yaşamaq və ondan istifadə h ququnu itirən, torpağının və digər əmlakının miqdarının, dəyərinin və ya faydalılığının azalmasına məruz qalan, sahibkarlıq fəaliyyətini tam və ya qismən davam etdirmək iqtidarında olmayan, iş yerini itirən, mumi istifadə imkanlarını əldə etməkdən məhrum olan, əmlakının, yaxud da yaşamaq n vasitələrinin hər hansı digər itkisi və azalmasına məruz qalan şəxs alınmanın təsirinə məruz qalan şəxs hesab edilir.

7.2. Alınmanın təsirinə məruz qalan şəxs bu Qanunla m əyyən olunmuş qaydada bu Qanunun 7.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş itki və məhrumiyyətlər nəzərə alınmaqla kompensasiya almaq h ququna malikdir.

7.3. Bu Qanunun 7.1-ci maddəsi nəzərə alınmaqla, həm inin bu Qanunun 11-ci maddəsinin m ddəalarına əməl etmək şərti ilə aşağıdakılar da alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslər hesab edilirlər:

7.3.1. torpaqla bağlı d vlət qeydiyyatına alınmış m lkiyyət, istifadə və ya icarə h quqları olan, habelə qanunvericiliklə d vlət qeydiyyatı tələb olunmayan qanunauyğun istifadə və ya icarə h quqları olan şəxslər;

7.3.2. siyahıya alma d vr ndə yazılı sənədlərlə təsdiq edilən torpaqla bağlı qanuni, lakin d vlət qeydiyyatına alınmamış m lkiyyət, istifadə və ya icarə h quqları olan şəxslər (Bu Qanun q vvəyə minənədək torpaq zərində m lkiyyət, icarə və ya istifadə h quqlarının əmələ gəlməsi n əsas olan d vlət orqanının və bələdiyyənin aktlarının və m qavilənin qanunvericiliyin tələblərinə riayət etməməklə qəbul edilməsi və ya bağlanması şəxsin torpaqla bağlı h quqlarının qanunsuz hesab edilməsi n əsas ola bilməz);

7.3.3. ikinci əldən icarəyə verən qismində icarə i, nc şəxslərə istifadəyə verən qismində istifadə i və ya istifadə i ilə şifahi və ya yazılı həqiqi s butla təsdiq edilən razılaşma əsasında torpağı qısa m ddətli istifadə edən şəxslər;

7.3.4. torpağa h ququnun yaranmasına səbəb olan, qanun tərəfindən tanınan uzun m ddətli istifadə əsasında torpaqda yaşayan şəxslər;

7.3.5. yaşadıqları torpaqla bağlı qanuni h quqları olmayan şəxslər.

7.4. Bu Qanunun 7.3.1-7.3.4-c maddələrində nəzərdə tutulmuş kateqoriyalara aid olan şəxslər bu Qanunun m ddəalarına əsasən itirdikləri torpaqla bağlı kompensasiya və digər yardımlarla təmin edilirlər.

7.5. Bu Qanunun 7.3.5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş kateqoriyaya aid olan şəxslər daşınmaz əmlak istisna olmaqla, yalnız onların k r lməsi ilə bağlı yardımla və k r lmə zamanı həmin şəxslərin daşınar əmlakına vurulmuş zərərin dənilməsinə y nəlmiş yardımlarla təmin edilirlər.

7.6. Bu Qanunun 7.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hər hansı şəxsin ailə zvləri qismində torpaqda yaşayan şəxslər də alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslər hesab edilirlər.

 

Maddə 8. Alınmanın həyata ke irilməsinə nəzarət

 

8.1. Alınmanın həyata ke irilməsi zamanı qanunvericiliyin tələblərinə riayət olunmasına nəzarət və şikayətlərə baxılması m vafiq icra hakimiyyəti orqanı (bundan sonra nəzarət orqanı) tərəfindən həyata ke irilir.

8.2. Nəzarət orqanı aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir:

8.2.1. tələb olunduğu hallarda torpağın alınması prosesi ilə bağlı təkliflərə dair rəy hazırlamaq;

8.2.2. alan orqanın həyata ke irdiyi alınma prosedurlarına nəzarət etmək;

8.2.3. qiymətləndirmənin d zg n aparılmasını m əyyən etmək məqsədilə torpağın alınması prosedurlarını davamlı şəkildə yoxlamaq və səmərəliliyi artırmaq istiqamətində dəyişikliklər təklif etmək;

8.2.4. alınma haqqında təkliflər və proseslərlə bağlı ictimai iclaslara nəzarət etmək və həmin iclaslarda edilən etirazlara və təqdimatlara dair hesabatlar hazırlamaq;

8.2.5. alınmanın təsirinə məruz qalan şəxsdən torpağa sahibliyin alınması başlayana qədər bu Qanuna əsasən kompensasiyanın dənilməsinin və ya k r lmənin həyata ke irilməsinin təmin edildiyinə əmin olmaq;

8.2.6 alınmanın təsirinə məruz qalan şəxs tərəfindən şəxsən və ya qanunvericiliklə vəkalət verdiyi şəxs vasitəsilə alınma prosesinin istənilən məsələsi ilə bağlı verilmiş hər hansı şikayətə baxmaq və araşdırmaq, habelə həmin şikayətlə bağlı alan orqana t vsiyələrlə birgə rəy təqdim etmək;

8.2.7. alınma ilə bağlı hesabatlar hazırlamaq.

8.3. Nəzarət orqanı zəruri hallarda torpaqların alınması ilə bağlı ortaya ıxan məsələlərin araşdırılması məqsədilə m vafiq sahə zrə ekspert və ya m təxəssis xidmətlərindən istifadə edə bilər.

8.4. Nəzarət orqanı alınma prosedurları ilə əlaqədar hazırladığı təklif və hesabatları m vafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edir.

8.5. Nəzarət orqanı z m lahizəsinə g rə alınmanın bu Qanunla m əyyən edilmiş tələblərə riayət edilməməklə həyata ke irildiyini hesab etdiyi hallarda, alınma prosesinin istənilən mərhələsində alan orqan tərəfindən torpaq zərində h quqların alınması, alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərin k r lməsi, torpaqda m vcud tikililərin s k lməsi, tikinti işlərinin aparılması da daxil olmaqla, hər hansı işlərin və hərəkətlərin dərhal dayandırılması haqqında sonuncuya icrası məcburi olan g stərişlər verə bilər. Bu g stərişin yerinə yetirilməsinin təmin edilməməsi nəticəsində maraqlı şəxsə dəymiş ziyan alan orqan tərəfindən dənilir.

II fəsil. Torpaqların d vlət ehtiyacları n alınmasına qədər olan icraat

 

Maddə 9. D vlət ehtiyacının m əyyən edilməsi və torpağın alınması barədə qərarın qəbul edilməsinə hazırlıq

 

9.1. Torpağın alınmasını zəruri edən d vlət ehtiyacının m vcudluğu m vafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə m əyyən edilir. Həmin qərarla alan orqan m əyyən edilir və torpağın alınması barədə qərarın qəbul edilməsinə hazırlıq başlanılır.

9.2. Torpağın alınması barədə qərarın qəbul edilməsinə hazırlıq d vr ndə aşağıdakılar yerinə yetirilməlidir:

9.2.1. d vlət ehtiyacının təmin edilməsi n alınmanın təsirinə məruz qalan torpaqların sərhədlərinin m əyyən edilməsi, onların kateqoriyalarını, dəqiq l lərini, n vlərini və yerləşməsini əks etdirən yerquruluşu xəritəsinin (kağız və elektron daşıyıcıda) tərtib edilməsi;

9.2.2. alınması təklif olunan torpağın kateqoriyalarının və m lkiyyət n v n n m əyyənləşdirilməsi;

9.2.3. alınmanın təsirinə məruz qala biləcək şəxslərin tam siyahısının tərtib edilməsi;

9.2.4. alınma n tələb olunan maliyyə vəsaitinin ilkin məbləğinin və onun maliyyələşmə mənbələrinin m əyyən edilməsi;

9.2.5. bu Qanunun 10-17-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata ke irilməsi;

9.2.6. m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən edə biləcəyi əlavə tədbirlərin həyata ke irilməsi.

9.3. Torpağın alınması barədə qərarın qəbul edilməsinə hazırlıq d vr ndə yerinə yetirilən tədbirlərin əlaqələndirilməsi alan orqan tərəfindən həyata ke irilir.

9.4. Bu Qanunun 9.1-ci maddəsində g stərilən qərarın qəbul edilməsi təklifi ilə m vafiq icra hakimiyyəti orqanları ıxış edə bilərlər.

 

Maddə 10. Alan orqanın məlumat toplamaq vəzifəsi

 

10.1. Alan orqan torpağın alınması haqqında təklifin hazırlanması zamanı bu Qanunun tələblərinə əməl edilməsi n zəruri olan b t n məlumatları toplamalıdır.

10.2. Məlumat toplanması məqsədi ilə alan orqan təklif edilən alınmanın əhatə etdiyi şəxslər və torpaqla bağlı aşağıdakı məlumatların verilməsi, bu məlumatların toplanması n birgə işlənilməsi və (və ya) dəqiqləşdirilməsi barədə m raciət etməlidir:

10.2.1. həmin torpaqda yaşayan alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərin siyahısına dair m vafiq icra hakimiyyəti orqanlarına və bələdiyyəyə;

10.2.2. x susi m lkiyyətdə olan torpaqlar zrə:

10.2.2.1. alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərin m lkiyyət, istifadə, icarə və digər qanuni h quqlar əsasında sahiblik etdikləri alınması təklif olunan torpaq sahələri və onlar zərində sahiblik n v nə dair m vafiq icra hakimiyyəti orqanlarına;

10.2.2.2. həmin torpaqda m vcud olan tikililər, habelə inşa edilməsi nəzərdə tutulan bina və obyektlərin qanunvericiliyə uyğun olaraq təsdiq edilmiş layihələri haqqında məlumatlar zrə m vafiq icra hakimiyyəti orqanlarına;

10.2.2.3. alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərin m lkiyyət, istifadə, icarə və digər qanuni h quqlar əsasında sahiblik etdikləri alınması təklif olunan torpaq sahələri və tikililərin ilkin qiymətinə dair m vafiq icra hakimiyyəti orqanlarına;

10.2.3. bələdiyyə m lkiyyətində olan torpaqlar zrə:

10.2.3.1. bələdiyyəyə m lkiyyətində olan alınması təklif edilən torpaq sahələri, həmin torpaq sahələrində m vcud tikililər haqqında məlumat, onlar zərində sahiblik n v zrə m vafiq icra hakimiyyəti orqanlarına və bələdiyyələrə;

10.2.3.2. bələdiyyə m lkiyyətində olan torpaqlarda yaşayan alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərin ilkin hesablanmış sayı, onların həmin torpaqdan istifadə və m vafiq tikili zərində sahiblik n v zrə m vafiq icra hakimiyyəti orqanlarına və bələdiyyələrə;

10.2.3.3. h quqi şəxslərin istifadəsində olan alınması təklif edilən bələdiyyə m lkiyyətindəki torpaq sahələri, həmin torpaq sahələrində m vcud tikililər haqqında məlumat, onlar zərində sahiblik n v nə dair m vafiq icra hakimiyyəti orqanlarına və bələdiyyələrə;

10.2.3.4. bələdiyyə m lkiyyətində olan alınması təklif olunan torpaq sahələrinin ilkin qiymətləndirilməsinə dair m vafiq icra hakimiyyəti orqanlarına;

10.2.4. d vlət m lkiyyətində olan torpaqlar zrə:

10.2.4.1. d vlət orqanlarının istifadəsində olan alınması təklif edilən torpaq sahələri, həmin torpaq sahələrində m vcud tikililər haqqında məlumat, onlar zərində sahiblik n v nə dair m vafiq icra hakimiyyəti orqanlarına;

10.2.4.2. d vlət m lkiyyətində olan torpaqlarda yaşayan, alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərin ilkin hesablanmış sayı, onların həmin torpaqdan istifadə və m vafiq tikili zərində sahiblik n v nə dair m vafiq icra hakimiyyəti orqanlarına;

10.2.4.3. h quqi şəxslərin istifadəsində olan alınması təklif edilən d vlət torpaq sahələri, həmin torpaq sahələrində m vcud tikililər haqqında məlumat, onlar zərində sahiblik n v nə dair m vafiq icra hakimiyyəti orqanlarına;

10.2.4.4. istifadədə olan alınması təklif edilən torpaq sahələrinin ilkin qiymətləndirilməsinə dair m vafiq icra hakimiyyəti orqanlarına;

10.2.5. torpağın qeyri-qanuni tutulması halları kimi, alınması təklif olunan torpaqdan hər hansı qanuni h quq olmadan yaşamaq n və ya digər məqsədlərlə faktiki daimi istifadə edən şəxslərin sayının ilkin hesablanmasına dair m vafiq icra hakimiyyəti orqanlarına və bələdiyyəyə;

10.2.6. tələb olunduğu hallarda k r lmə və yerdəyişmə n təqdim edilə biləcək torpaq və həmin torpağın cari istifadə n v nə dair m vafiq icra hakimiyyəti orqanlarına;

10.2.7. bu Qanunun 19.5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş sosial təyinatlı obyektlərə dair m vafiq icra hakimiyyəti orqanlarına;

10.2.8. sorğu edildikdə təklif edilən alınmanın əhatə etdiyi şəxslər və torpaqla bağlı digər məlumatlara dair d vlət və yerli z n idarəetmə orqanlarına.

10.3. Bu Qanunun 10.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş sorğuları almış icra hakimiyyəti orqanları və bələdiyyələr tələb olunan məlumatların tam həcmdə və həmin sorğuda m əyyən edilmiş m ddətlərdə, lakin hər bir halda 60 g ndən gec olmayaraq verilməsini təmin etməlidirlər.

 

Maddə 11. Alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərin və torpaqların siyahıya alınması

 

11.1. Alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslər və torpaqlar bu Qanunun 10.2-ci maddəsinə uyğun olaraq sorğu ilə alınmış məlumatlar əsasında alan orqan tərəfindən siyahıya alınır. Siyahıyaalma sorğunun tarixinə (siyahıyaalma tarixi kimi m əyyən edilir) m vcud olan vəziyyətə əsasən aparılır.

11.2. Alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərin və torpağın siyahıya alınması zamanı aşağıda g stərilən şəxslər də nəzərə alınır:

11.2.1. alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərin siyahıyaalınma tarixinədək doğulmuş, onlar tərəfindən qanunvericiliyə uyğun olaraq vladlığa g t r lən uşaqları, habelə həmin şəxslərin siyahıyaalma tarixindən sonrakı altı ayadək olan m ddətdə doğulmuş uşaqları və siyahıyaalınma tarixinədək qanunvericiliyə uyğun olaraq vladlığa g t rmək haqqında m raciət etmiş və siyahıyaalınma tarixindən sonrakı altı ayadək olan m ddətdə vladlığa g t r lən uşaqları;

11.2.2. alınmanın təsirinə məruz qalan vəfat etmiş şəxsin varisləri.

 

Maddə 12. Rəsmi elan

 

12.1. Alan orqan bu Qanunun 10.2-ci maddəsində g stərilən məlumatları topladıqdan sonra torpağın alınması haqqında hazırlanan təkliflə bağlı rəsmi elan (bundan sonra rəsmi elan) verir.

12.2. Rəsmi elanda aşağıda g stərilən məlumatlar əks olunur:

12.2.1. alınmanın təsirinə məruz qalan torpaqların yerləşdiyi ərazi (o c mlədən m vafiq şəhər, qəsəbə və ya kənd, onların daxil olduqları inzibati ərazi vahidi (rayon, şəhər və ya şəhər rayonu), m vcud olduqda nvanı, habelə digər dəqiqləşdirici məlumatlar);

12.2.2. torpağın alınmasını zəruri edən d vlət ehtiyacının mumi mahiyyəti;

12.2.3. torpağın alınması təklifinin şərtlərini izah etmək və alınma ilə bağlı etirazların edilməsinə imkan vermək n alınmanın təsirinə məruz qalan torpaqda və ya onun yaxınlığında ke iriləcək ictimai iclasın tarixi;

12.2.4. alan orqanın məqsədəm vafiq hesab etdiyi digər məlumatlar.

12.3. Rəsmi elan alınmanın təsirinə məruz qalan torpağın aydın təsviri olan ərazisindən asılı olaraq m əyyən edilmiş miqyasda tərtib edilən yerquruluşu xəritəsi ilə m şayiət olunmalıdır.

12.4. Rəsmi elan və m vafiq yerquruluşu xəritəsi alınmanın təsirinə məruz qalan torpağın yerləşdiyi inzibati ərazi vahidi zrə m vafiq icra hakimiyyəti orqanının, habelə alınmanın təsirinə məruz qalan torpağın yerləşdiyi inzibati ərazi dairəsi zrə m vafiq icra hakimiyyəti orqanının n mayəndəliyinin və m vafiq bələdiyyənin inzibati binasının rəsmi bildirişlər l vhəsində və alınmanın təsirinə məruz qalan torpağa yaxın olan və g r nən yerlərdə asılır, habelə k tləvi informasiya vasitələrində yayılır.

 

Maddə 13. Rəsmi elanın alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərə atdırılması

 

13.1. Alan orqan rəsmi elanın mahiyyətini alınmanın təsirinə məruz qalan torpaqda yaşayan b t n şəxslərin, alınmanın təsirinə məruz qalan torpaqda m lkiyyət, istifadə və icarə kimi h quqları olan şəxslərin, alınmanın təsirinə məruz qalan torpağın alınması ilə bağlı kompensasiya h ququna malik olan şəxslər kimi alan orqan tərəfindən tanınan şəxslərin diqqətinə atdırmaq n b t n m vafiq zəruri tədbirləri g rməlidir.

13.2. Yuxarıda g stərilən vəzifənin mumiliyinə xələl gətirmədən, alan orqan bu Qanunun 13.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş b t n şəxslərə bu Qanunun 77-ci maddəsində m əyyən edilmiş qaydada rəsmi elanın mahiyyəti barədə bildiriş g ndərməlidir.

 

Maddə 14. Rəsmi elanda g stərilən ərazidə həyata ke irilən tədbirlər

 

14.1. Rəsmi elanda g stərilən ərazidə qanunvericiliyə uyğun olaraq aşağıdakı tədbirlər həyata ke irilə bilər:

14.1.1. torpağa daxil olmaq, mərzləmək, səviyyəsini l mək və plana almaq;

14.1.2. torpağın s xurunu qazmaq və ya burğu ilə deşmək;

14.1.3. alınmanın təsirinə məruz qalan torpağın sərhədlərini m əyyən etmək;

14.1.4. bu Qanunun 14.1.1-ci və 14.1.3-c maddələrində g stərilən səviyyələri, sərhədləri nişanlarla qeyd etmək.

14.2. Bu Qanunun 14.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş tədbirlər nəticəsində torpağa dəyən zərərə g rə torpağın m lkiyyət isinə, istifadə isinə və icarə isinə m vafiq kompensasiya dənilir.

 

Maddə 15. İctimai iclas

 

15.1. Alan orqan torpağın alınması təklifi ilə bağlı bir və ya daha ox ictimai iclas ke irir.

15.2. Alınmanın təsirinə məruz qalan torpaq birdən artıq inzibati ərazi vahidinin ərazisində yerləşdikdə ictimai iclas hər bir inzibati ərazi vahidi zrə ayrılıqda ke irilir.

15.3. İctimai iclasın məqsədi aşağıdakılardır:

15.3.1. alınmanın təsirinə məruz qalan torpaqda yaşayan sakinləri və həmin torpaqda m lkiyyət, istifadə və ya icarə h quqları olan şəxsləri torpağın alınmasını tələb edəcək layihə və alınmanın təsirinə məruz qalan torpaq haqqında məlumatlandırmaq;

15.3.2. torpağı tərk etmələri tələb olunacaq sakinləri onların k r lmə planının hazırlanması, onların həmin planın hazırlanmasında və icrasında iştirakı ilə bağlı tədbirlər haqqında məlumatlandırmaq;

15.3.3. alınmanın təsirinə məruz qalan şəxsləri dəniləcək kompensasiyanın n vləri, habelə kompensasiyanın m əyyən edilməsi və dənilməsi qayda və sulları haqqında məlumatlandırmaq;

15.3.4. alınmanın təsirinə məruz qalan şəxsləri alınma ilə bağlı şikayətlərin qəbul edilməsi və baxılması qaydası haqqında məlumatlandırmaq;

15.3.5. təklif edilən alınma ilə bağlı olan məsələlərə dair hər hansı sakin, maraqlı şəxs və ya digər şəxs və ya təşkilatın n mayəndəsi tərəfindən edilə biləcək bəyanatları və ya etirazları dinləmək və qeyd etmək;

15.3.6. ictimai iclasda torpağın və ya onun m əyyən hissəsinin alınması ilə bağlı irəli s r lən hər hansı alternativ təklifləri m zakirə etmək;

15.3.7. ictimai iclası aparan şəxsin və ya şəxslərin rəyinə g rə torpağın və ya onun m əyyən hissəsinin alınmasının zəruriliyinə dair əsaslandırılmış və ədalətli fikir formalaşdırmağa yardım edəcək digər məsələləri m zakirə etmək.

15.4. Alan orqan ictimai iclasın ke iriləcəyi ərazi zrə m vafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə birlikdə:

15.4.1. ictimai iclasın ke iriləcəyi tarixi və yeri m əyyənləşdirir, bu barədə elanın bu Qanunun 12.4-c maddəsində g stərilən yerlərdə yerləşdirilməsini təmin edir və nəzarət orqanını məlumatlandırır;

15.4.2. ictimai iclasda n mayəndəsinin iştirakını təmin edir;

15.4.3. bu Qanunun 15.3-c maddəsində m əyyən edilmiş məqsədlərə nail olmaq n ictimai iclasda torpağın alınması və bunun səbəbləri ilə bağlı b t n məlumatları təqdim edir;

15.4.4. ictimai iclasın nəticələrinə dair hesabat hazırlayır və həmin hesabatı bu Qanunun 18-ci maddəsinə əsasən alan orqan tərəfindən m vafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim olunan sənədlərə daxil edir;

15.4.5. ictimai iclasın təşkilinə və idarə edilməsinə dair zəruri olan və ya nəzarət orqanı tərəfindən tapşırıla biləcək digər funksiyaları icra edir.

15.5. İctimai iclas nəzarət orqanının n mayəndəsinin iştirakı olmadan ke irilə bilməz.

 

Maddə 16. İctimai iclasın ke irilməsi

 

16.1. İctimai iclasın ke irilməsinə məsul olan şəxs (ictimai iclası aparan şəxs) aşağıdakıları təmin etmək hdəliyi daşıyır:

16.1.1. alınması təklif olunan torpaqda yaşayan sakinlərə, maraqlı şəxslərə, habelə ictimai iclasda iştirak etmək arzusunda olması zənn edilən b t n digər şəxslərə ictimai iclasın ke iriləcəyi yer və ictimai iclasın ke irilməsi ilə bağlı digər m vafiq məlumat haqqında geniş şəkildə məlumat vermək;

16.1.2. ictimai iclasda ıxış etmək arzusunda olan b t n şəxslərə imkan yaratmaq və zərurət olduqda, ıxışların edilməsində k məklik g stərmək;

16.1.3. ictimai iclasların ədalətli ke irilməsini təmin etmək.

16.1.4. ictimai iclasın protokolunu tərtib etmək.

16.2. Nəzarət orqanının ictimai iclasda iştirak edən n mayəndəsinin ictimai iclası aparan şəxs tərəfindən bu Qanunun 16.1-ci maddəsinin tələblərinə riayət etməsini təmin etmək məqsədilə iclasın gedişinə m daxilə etmək h ququ vardır.

 

Maddə 17. İctimai iclas haqqında hesabat

 

17.1. Nəzarət orqanının ictimai iclasda iştirak edən n mayəndəsi m mk n qədər qısa m ddət ərzində onun nəticələrinə dair hesabat hazırlayır və nəzarət orqanına təqdim edir.

17.2. Hesabatda:

17.2.1. torpağın alınması, həmin torpaqdakı şəxslərin k r lməsi və kompensasiyanın dənilməsi ilə bağlı tədbirlər zrə təkliflər mumiləşdirilir;

17.2.2. alan orqanın fəaliyyəti ilə əlaqədar edilmiş ıxışlardakı təklif və etirazlar qeyd olunur;

17.2.3. bu Qanunun 17.2.1-17.2.2-ci maddələrində g stərilən, habelə ictimai iclasda m zakirə edilmiş digər məsələlərin təhlili və şərhi, onlara dair t vsiyələr verilir;

17.3. Nəzarət orqanı bu Qanunun 17.1-ci maddəsinə əsasən təqdim edilmiş hesabatı, habelə hesabatda g stərilən məsələlərə dair məqsədəuyğun hesab etdiyi qeyd və t vsiyələri m vafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edir.

 

Maddə 18. Torpağın alınması haqqında təklif

 

18.1. Bu Qanunun 9.2-ci maddəsinin tələbləri yerinə yetirildikdən sonra alan orqan torpağın alınması haqqında təklifi m vafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edir.

18.2. Torpağın alınması haqqında təklif aşağıdakıları əhatə etməlidir:

18.2.1. torpağın alınması zəruriliyinin əsaslandırılmasını;

18.2.2. alınmanın təsirinə məruz qala biləcək şəxslərin sayı və onların məruz qalacağı təsirin izahını;

18.2.3. alınma, habelə bununla bağlı baş verə biləcək k r lmə ilə bağlı xərclər smetası və maliyyələşmənin mənbəyini;

18.2.4. ictimai iclaslara dair hesabat, o c mlədən alınma ilə bağlı əsas etirazlar və alan orqanın bu etirazlara m nasibətini;

18.2.5. alan orqanın alınan torpaqda m vafiq layihənin icrasına başlaması n tələb olunan m ddəti;

18.2.6. k r lmə planının hazırlanmasının zəruri olduğu hallarda həmin planın hazırlanması n tələb olunan m ddəti;

18.2.7. alınması təklif olunan torpağın kateqoriyaları (təyinatları) və m lkiyyət n v barədə məlumatları;

18.2.8. alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərin k r lməsi və yerdəyişməsi tələb olunduğu hallarda bu məqsədlə təqdim edilə biləcək torpaq və həmin torpağın cari istifadə n v nə dair məlumat;

18.2.9. alan orqandan yerinə yetirilməsi təmin edilməsi tələb olunan digər məsələləri.

18.3. Torpağın alınması haqqında təklifə onun yerləşdiyi yeri, sahəsini və sərhədlərini g stərən yerquruluşu xəritəsi əlavə olunur.

18.4. Torpağın alınması haqqında təklif m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən aşağıdakı orqan və təşkilatlara g ndərilə bilər:

18.4.1. sorğuda g stərilmiş, lakin təqdim edildiyi g ndən etibarən 30 təqvim g n ndən ox olmayan m ddətdə cavablandırılması şərti ilə, təkliflə və ya onun m əyyən hissəsi ilə bağlı rəylərin verilməsi məqsədilə m vafiq icra hakimiyyəti orqanlarına və (və ya) d vlət təşkilatlarına;

18.4.2. sorğuda g stərilmiş m ddətdə cavablandırılması (təqdim olunması) şərti ilə, təkliflə və ya onun m əyyən hissəsi ilə bağlı hesabatı hazırlamaq məqsədilə nəzarət orqanına;

18.4.3. sorğuda g stərilmiş m ddətdə cavablandırılması (təqdim olunması) şərti ilə, maliyyə imkanlarının təsdiqlənməsi n m vafiq icra hakimiyyəti orqanına və (və ya) m vafiq təşkilatlara;

18.4.4. sorğuda g stərilmiş m ddətdə cavablandırılması (təqdim edilməsi) şərti ilə, bu Qanunun 19.5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş obyektlərin tikintisinə və ya salınmasına, yaxud həmin obyektlərin yerləşdirilməsi n digər m vafiq binaların ayrılmasına dair təkliflər verilməsi n m vafiq icra hakimiyyəti orqanlarına.

18.5. Bu Qanunun 18.4.1-ci və 18.4.3-c maddələri ilə m əyyən edilmiş m ddətdə rəy və ya hesabat m vafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilmədikdə və sorğu edilən rəyin və ya hesabatın təqdim edilməsi n m əyyən edilmiş m ddətin uzadılması barədə m raciət edilmədikdə, yaxud m raciət edildiyi təqdirdə m ddətin uzadılmasından imtina olunduqda sorğu edilənin torpağın alınması təklifinə etirazının olmadığı kimi qəbul edilir.

 

Maddə 19. Torpağın alınması təklifi ilə bağlı m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən qərarın qəbul edilməsi

 

19.1. M vafiq icra hakimiyyəti orqanı bu Qanunun 18-ci maddəsinə uyğun olaraq təqdim edilmiş torpağın alınması təklifi və bununla bağlı sənədləri, habelə məqsədəuyğun hesab etdiyi digər sənədləri araşdırdıqdan sonra alan orqanın təklifini tam və ya qismən nəzərə almaqla, torpağın d vlət ehtiyacları n alınması barədə qərar qəbul edə bilər.

19.2. Torpağın d vlət ehtiyacları n alınması barədə qərara alınan torpağın yerləşdiyi yeri, sahəsini və sərhədlərini g stərən m vafiq yerquruluşu xəritəsi əlavə olunur.

19.3. M vafiq icra hakimiyyəti orqanının torpağın alınması haqqında qərarı ilə alınan torpağın, həm inin həmin torpağın hər bir m lkiyyət isinə məxsus hissələrinin və onlarla birlikdə alınacaq digər əmlakın qiymətləndirilməsi n qiymətləndirmə komissiyası yaradılır.

19.4. M vafiq icra hakimiyyəti orqanı torpağın alınması barədə qərarda torpağın alınması ilə bağlı planın hazırlanması və ya kompensasiyanın dənilməsi məqsədilə m vafiq icra hakimiyyəti orqanına vəsaitlərin ayrılmasına dair tapşırıqlar verə, habelə alınmanın təsirinə məruz qalacaq şəxslərin mənafeyi nəzərə alınmaqla zəruri hesab etdiyi əlavə şərtlər m əyyən edə bilər.

19.5. Torpağın d vlət ehtiyacları n alınması barədə qərarda alınan torpaqda m vcud olan d vlət m lkiyyətində olan sosial təyinatlı obyektlərin (o c mlədən səhiyyə m əssisələri, təhsil m əssisələri, uşaq evləri və bağ alar, kitabxanalar, mədəniyyət evləri, məişət evləri, mədəniyyət, idman və istirahət meydan aları, parklar, əhalinin ictimai tələbatının dənilməsinə xidmət edən digər obyektlər), onların yerləşdiyi ərazidə yaşayan və ya həmin ərazidən k r lən əhalinin tələbatları nəzərə alınmaqla bu c r obyektlərin tikintisinə və ya salınmasına, yaxud həmin obyektlərin yerləşdirilməsi n digər m vafiq binaların ayrılmasına dair tədbirlər nəzərdə tutulmalıdır.

19.6. Bu Qanunun 19.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qərarın qəbul edilməsi ilə alınan torpaq zərində h quqların bu Qanuna uyğun olaraq d vlətə ke diyi andan həmin torpağın kateqoriyası dəyişdirilmiş hesab edilir.

 

Maddə 20. Torpağın alınması barədə qərarın h quqi q vvəsi

 

20.1. Torpağın alınması barədə qərarın qəbul edildiyi tarixdən:

20.1.1. həmin torpaq alınan torpaq kimi tanınır;

20.1.2. alınan torpaqda yaşayan və ya ondan istifadə edən, bu Qanunun 11-ci maddəsinin m ddəalarına əsasən siyahıya alınmış şəxslər alınmanın təsirinə məruz qalan hesab edilir;

20.1.3. alan orqan alınan torpağın alınması ilə bağlı tələb olunan tədbirləri yerinə yetirmək hdəliyini daşıyır;

20.1.4. k r lmə planı və (və ya) təlimatı tələb olunan hallarda, alan orqan onların alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərlə məsləhətləşməklə ağlabatan m ddətdə hazırlanmasını təmin etmək hdəliyini daşıyır;

20.1.5. alan orqan alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərə və torpağın alınması nəticəsində zərər əkəcək digər şəxslər və təşkilatlara dəniləcək kompensasiyanın m əyyən edilməsi məqsədilə alınan torpağın və həmin torpaqda yerləşən tikililərin (inşası başa atdırılmamış tikililər də daxil olmaqla), məhsulun, bitkilərin, b t n digər təbii əşyaların və tikilmiş əmlakın qiymətləndirilməsində qiymətləndirmə komissiyasına k mək etmək hdəliyini daşıyır;

20.1.6. alan orqan alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərə və torpağın alınması nəticəsində zərər əkəcək digər şəxslər və təşkilatlara kompensasiya dəmək hdəliyini daşıyır;

20.1.7. alan orqan kompensasiyanın dənilməsi məqsədilə aidiyyəti d vlət orqanlarından vəsait almaq n zəruri sənədləri hazırlamaq hdəliyini daşıyır.

20.2. M lkiyyətində alınan torpaq olan şəxslər torpağın alınması barədə qərarın qəbul edildiyi tarixədək torpaqda m vcud tikililərdə zəruri təmir işləri istisna edilməklə, torpağın alınması barədə qərarın qəbul edildiyi tarixdən sonra həmin torpaqda tikintiyə başlamaq və ya digər şəxsə tikintiyə başlamağa icazə vermək h quqlarına malik deyildir və həmin tarixdən sonra torpaqda inşası başlanılmış tikilinin əvəzi dənilmir.

20.3. Torpağın alınması barədə qərarın qəbul edildiyi tarixdən sonra həmin tarixədək m lkiyyətində alınan torpaq olan şəxslərin sahiblik və istifadə h quqları istisna olmaqla, həmin torpaqla bağlı b t n h quqları kompensasiya almaq h ququna evrilir. Bu Qanunun 28-ci maddəsinə əsasən d vlətin h quqları alınmamış hər hansı torpağın alınmasından imtina etdiyi hallar və bu Qanunun 50.1-ci maddəsinə əsasən torpağın alınmasından imtina hesab edilən hallar istisna olmaqla, bu h quq qanunla m əyyən olunmuş qaydada digər şəxslərə ke ə bilər.

20.4. M vafiq icra hakimiyyəti orqanı torpağın alınması barədə qərarın qəbul edildiyi tarixdən sonra alınan torpaqda başlanılmış tikintinin (inşaat işlərinin) dayandırılması və (və ya) tikilinin s k lməsi məqsədilə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada zəruri tədbirləri həyata ke irə bilər.

20.5. Alan orqan torpağın alınması haqqında qərarın və həmin qərarın h quqi q vvəsinə dair arayışın surətini alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərin diqqətinə atdırmaq vəzifəsi daşıyır.

 

III fəsil

ALINMA İLƏ BAĞLI SƏLAHİYYƏTLƏR VƏ PROSEDURLAR

 

Maddə 21. Torpağın alınması haqqında qərar qəbul olunduqdan sonrakı tədbirlər

 

21.1. Torpağın alınması haqqında qərar qəbul olunduqdan sonra alan orqan m vafiq icra hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə 30 g n m ddətində aşağıdakıları hazırlayır:

21.1.1. alınan hər bir torpağın və ya onun m əyyən hissəsinin, habelə bu hissənin daxil olduğu torpaq sahəsinin sərhədləri və l ləri g stərilməklə alınan torpaqların yerləşdiyi ərazinin yerquruluşu xəritəsini;

21.1.2. aşağıdakı məlumatlar əks etdirilməklə həmin sahələrin siyahısını:

21.1.2.1. torpağın m lkiyyət isi, habelə bu Qanunun 7.3.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda yazılı sənədlərlə təsdiq edilən torpaqla bağlı qanuni, lakin h quqları d vlət qeydiyyatına alınmamış şəxs və bu Qanunun 7.3.4-c maddəsində nəzərdə tutulmuş torpağa h ququnun yaranmasına səbəb olan, qanun tərəfindən tanınan uzun m ddətli istifadə əsasında torpaqda yaşayan şəxs;

21.1.2.2. əgər məlumdursa, alınan hər bir torpaqda və ya onun m əyyən hissəsində yaşayan və ya ondan istifadə edən hər hansı digər şəxslərin m vcud h quqlarının n v ;

21.1.2.3. alınan hər bir torpağın və ya onun m əyyən hissəsinin, habelə həmin hissənin daxil olduğu torpaq sahəsinin sərhədləri və l ləri g stərilməklə bu Qanunun 21.1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş yerquruluşu xəritəsindən ıxarışı;

21.1.3. Bu Qanunun IV və V fəsillərində nəzərdə tutulmuş m vafiq tədbirlərin təşkili.

 

Maddə 22. Torpağın alınması qrupunun (qruplarının) təşkili

 

22.1. Alınma prosesini həyata ke irmək məqsədilə alan orqan m vafiq icra hakimiyyəti orqanlarının n mayəndələrinin də daxil olduğu tərkibdə torpağın alınması qrupunu (qruplarını) təşkil edir.

22.2. Torpağın alınması qrupu (qrupları) alınan torpaq zrə və ya bir ne ə qrup olmaqla həmin torpağın hissələri zrə təşkil edilə bilər.

22.3. Torpağın alınması qrupunun funksiyaları aşağıdakılardır:

22.3.1. aşağıdakılarla bağlı prosedurlar və onların yerinə yetirilməsi m ddətləri haqqında izah vermək n alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərlə fərdi qaydada və ya qruplarla, yaxud onların n mayəndələri ilə g r şlər ke irmək:

22.3.1.1. onlara məxsus torpaq sahəsinin və digər daşınmaz və daşınar əmlakın qiymətləndirilməsi;

22.3.1.2. onlara dəniləcək kompensasiyaya dair h quqları;

22.3.1.3. onlara dənilə biləcək kompensasiyanın n vləri və kompensasiyanın m xtəlif n vlərinin faydası;

22.3.1.4. kompensasiyanın dənilməsi zrə tədbirlər;

22.3.1.5. onların yerdəyişməsi və k r lməsi ilə bağlı tədbirlər;

22.3.1.6. onların torpaq zərində h quqlarının verilməsi (d vlətə ke məsi);

22.3.2. bu Qanunun 22.3.1-ci maddəsində qeyd olunan məsələlərlə bağlı alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərlə danışıqlar aparmaq;

22.3.3. alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərin torpaqlarının zəruri olduqda mərzlənməsini (mərz nişanlarının qoyulması (basdırılması) qanunvericiliklə m əyyən olunmuş qaydada təşkil etmək və qiymətləndirilməsini təmin etmək;

22.3.4. alınmanın təsirinə məruz qalan şəxsləri alınma prosesinin b t n mərhələ və məsələləri barədə məlumatlandırmaq;

22.3.5. alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslər tərəfindən alınma prosesi ilə bağlı qrupa və ya qrup zv nə verilən hər hansı şikayətləri qəbul etmək, onları cavablandırmaq və həll etməyə cəhd g stərmək;

22.3.6. k r lmə planının və ya təlimatının hazırlanmasında planlaşdırıcı ilə birgə işləmək və ona k məklik g stərmək;

22.3.7. d vlət orqanlarının istifadəsində olan torpaqların alınması ilə bağlı həmin d vlət orqanlarının n mayəndələri ilə g r şmək;

22.3.8. bələdiyyə torpaqlarının alınması ilə bağlı həmin bələdiyyələrin n mayəndələri ilə g r şmək.

22.4. Alan orqan aşağıdakıları yerinə yetirmək n torpağın alınması qrupunun zvlərindən birini qrup rəhbəri təyin edir:

22.4.1. qrupun fəaliyyətinin planlaşdırılması və idarə edilməsi;

22. 4.2. qrup zvlərinin z funksiyalarını vaxtında və qərəzsiz icra etmələrinin təmin edilməsi;

22.4.3. alan orqanı torpağın alınması qrupunun işi, x susilə də onun funksiyalarının vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə mane olan b t n ətinliklər barədə m təmadi məlumatlandırmaq;

22.4.4. alan orqan tərəfindən torpağın alınması qrupu rəhbərindən tələb oluna biləcək digər funksiyaları yerinə yetirməsi.

22.5. Torpağın alınması qrupu bu Qanunun 22.3-c maddəsində qeyd edilən məsələləri m zakirə etmək n m təmadi olaraq əvvəlcədən m əyyən edilmiş vaxtda və yerdə alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərlə və ya onların n mayəndələri ilə g r şlər ke irir.

22.6. Torpağın alınması qrupu bu Qanunun 22.3-c maddəsində sadalanmış m vafiq funksiyaların yerinə yetirilməsini təşkil edildiyindən 60 g n m ddətində və ya həmin funksiyaların icrasında qrupun zləşdiyi ətinliklər nəzərə alınaraq alan orqanla razılaşdırılmış digər m ddətdə başa atdırmalıdır.

22.7. Torpağın alınması qrupunun və ya onun hər hansı zv n n z vəzifələrini icra edərkən alınan torpağa daxil olmaq və həmin torpaq zərində bu Qanunda nəzərdə tutulmuş digər hərəkətləri yerinə yetirmək h ququ vardır.

22.8. Alan orqan torpağın alınması qruplarının fəaliyyətinə g rə məsuliyyət daşıyır və onların işinə nəzarət edir.

22.9. Bu Qanunun 8-ci maddəsində g stərilən nəzarət orqanı:

22.9.1. torpağın alınması qrupunun təşkili və qrup rəhbərinin təyin edilməsi haqqında alan orqan tərəfindən məlumatlandırılmalıdır;

22.9.2. torpağın alınması qrupunun alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərlə və ya onların n mayəndələri ilə g r şlərində iştirak edə bilər;

22.9.3. həmin g r şlərdə b t n iştirak ılara məsləhət verə, habelə qrup zvlərini təlimatlandıra bilər.

 

Maddə 23. Alınan torpağın qiymətləndirilməsi

 

23.1. Bu Qanunun 19-cu maddəsinə uyğun olaraq qəbul edilən torpağın alınması haqqında qərarla yaradılan qiymətləndirmə komissiyası alan orqan və torpağın alınması qrupu (qrupları) ilə qarşılıqlı əlaqədə həmin qərarla m əyyən edilmiş m ddətdə aşağıdakı tədbirləri həyata ke irir:

23.1.1. alınan torpağın və onunla yanaşı yerləşən torpağın bazar qiyməti ilə bağlı məlumat və dəlilləri toplayır və təhlil edir;

23.1.2. alınan torpağın və onunla yanaşı yerləşən torpağın, həmin torpaqlarda olan tikililərin və daşınar əmlakın bərpa qiyməti ilə bağlı məlumat və dəlilləri toplayır və təhlil edir;

23.1.3. alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərə dəniləcək kompensasiya ilə bağlı danışıqlarda k məklik g stərir;

23.1.4. alınan hər bir torpaq və digər əmlakın qiymətləndirilməsi məqsədləri n qanunvericiliyə uyğun olaraq ke irilən m sabiqə yolu ilə m stəqil qiymətləndirici cəlb edir;

23.1.5. m stəqil qiymətləndiricinin hər bir alınan torpaq və digər əmlakın qiymətləndirilməsinə dair təqdim etdiyi təklifləri, k r lmə ilə bağlı planlaşdırıcının təklifləri, habelə həmin təkliflərə dair nəzarət orqanının rəyini təhlil edir, hər bir torpaq və digər əmlakın bazar qiyməti ayrıca g stərilməklə, hər bir alınmanın təsirinə məruz qalan şəxsə dənilən kompensasiyanın məbləği barədə qərar qəbul edir;

23.1.6. zəruri hesab etdiyi hallarda bu Qanunun 75.8-ci maddəsinə uyğun olaraq təqdim edilmiş nəzarət orqanının təklifləri əsasında alınmanın təsirinə məruz qalan şəxsə dənilən kompensasiyanın məbləğində dəyişikliklər edilməsi barədə qərar qəbul edir;

23.1.7. alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərə dəniləcək kompensasiyanın məbləği barədə qərarını alan orqana g ndərir.

23.2. Alan orqan alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərin onlara dəniləcək kompensasiyanın məbləğinə dair, habelə bu məbləğdə dəyişikliklər edilməsi barədə qiymətləndirmə komissiyasının qərarı ilə tanış olması n zəruri şərait yaratmalıdır.

 

Maddə 24. Qiymətləndirmənin x susiyyətləri

 

24.1. M stəqil qiymətləndirici hər bir torpaq və digər əmlakın qiymətləndirilməsinə dair təkliflərini b t n m vafiq sənədlərlə birlikdə qiymətləndirmə komissiyasına və nəzarət orqanına təqdim edir.

24.2. Nəzarət orqanı m stəqil qiymətləndiricinin təkliflərinə dair qiymətləndirmə komissiyasına yazılı qaydada m nasibət bildirməli, hər hansı torpaq, torpaqda pay və ya daşınmaz əmlakla bağlı onun t vsiyə etdiyi qiyməti z n n m lahizəsinə g rə bazar qiymətinə uyğunlaşdırmaq məqsədi ilə artırılmasını və ya azaldılmasını zəruri hesab etdiyi hallarda isə bu barədə əsaslandırılmış rəyini təqdim etməlidir.

24.3. M stəqil qiymətləndiricinin təkliflərinə baxarkən nəzarət orqanı:

24.3.1. m vafiq icra hakimiyyəti orqanlarından, alan orqandan və ya torpağın alınması qrupundan z n n m əyyən etdiyi m ddətdə əlavə məlumatın təqdim edilməsini tələb etmək;

24.3.2. zəruri hesab etdiyi hallarda alınmanın təsirinə məruz qalan, habelə digər aidiyyəti şəxslərlə və təşkilatlarla g r şmək, qiymətləndirmənin obyekti olan torpağın z tərəfindən qiymətləndirilməsi məqsədilə onun hər hansı hissəsinə daxil olmaq h ququna malikdir.

24.4. Qiymətləndirmə komissiyasının bu Qanunun 23.1.7-ci maddəsinə uyğun olaraq m stəqil qiymətləndiricinin torpaq və digər əmlakın qiymətləndirilməsinə dair təqdim etdiyi təkliflərinin, habelə həmin təkliflərə dair nəzarət orqanının rəyinin təhlili nəticəsində torpaq və digər əmlakın bazar qiyməti barədə qəbul etdiyi qərarı alan orqan tərəfindən bu Qanuna uyğun olaraq kompensasiyanın dənilməsində istifadə edilir.

 

Maddə 25. Alınmanın təsirinə məruz qalan, lakin olduğu yer məlum olmayan şəxslər

 

25.1. Alınmanın təsirinə məruz qalan şəxsin olduğu yer məlum olmadıqda alan orqan, qrup və ya vəzifəli şəxs torpağın alınması ilə əlaqədar b t n məsələlərlə bağlı alınmanın təsirinə məruz qalan həmin şəxsin qanuni vərəsələri ilə əlaqə yaratmalıdır.

25.2. Alınmanın təsirinə məruz qalan şəxs məhkəmə tərəfindən xəbərsiz itkin d şm ş şəxs elan edildiyi halda, alan orqan, qrup və ya vəzifəli şəxs həmin torpağın alınması ilə əlaqədar b t n məsələlərlə bağlı onun qanuni vərəsələri, qanuni vərəsələri olmadıqda, qanunvericiliyə uyğun olaraq təyin olunmuş əmlak idarə isi ilə əlaqə yaratmalıdır.

25.3. Alınan torpaqla bağlı kompensasiyanın dənilməsi və h quqların verilməsi ilə əlaqədar məsələlərin həll edilməsi n bu Qanunun 25.1-25.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş şəxslər alınan torpağın alınması ilə bağlı b t n məsələlərə dair qərarlar qəbul etmək səlahiyyətinə malikdir.

 

Maddə 26. Alınan torpaqla bağlı sənədlərin təqdim olunması

 

26.1. Alan orqan alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərə həmin şəxslərin m lkiyyət və digər h quqlarını təsdiq edən sənədlərin alan orqana təqdim edilməsi barədə bildiriş g ndərir və həmin bildirişi alan şəxs m vafiq sənədləri və ya onların surətini alan orqana təqdim etmək, alan orqan isə həmin sənədlərin əsli təqdim edilməklə surətinin alınmasını təsdiq edən qəbzi həmin şəxsə təqdim etmək hdəliyi daşıyır.

26.2. Bu Qanunun 26.1-ci maddəsində g stərilən bildiriş alınmanın təsirinə məruz qalan şəxsə torpağın alınması qrupu və ya qrup zv tərəfindən atdırıla bilər. Bu halda şəxs bildirişdə istinad edilən hər hansı sənədi sənədlərin qəbul edilməsini təsdiq edən qəbz m qabilində torpağın alınması qrupuna təhvil verir və həmin qəbz alan orqanın bu Qanunun 26.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qəbzinə bərabər tutulur.

26.3. Alan orqan torpağın qiymətləndirilməsi və alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərlə kompensasiya ilə bağlı danışıqların aparılması işinə yardım etmək məqsədilə bu maddədə nəzərdə tutulan sənədləri torpağın alınması qrupuna və qiymətləndirmə komissiyasına təqdim edir.

26.4. Alan orqan bu maddəyə uyğun olaraq təqdim edilən sənədlərin qorunmasının təmin edilməsi vəzifəsini daşıyır.

 

Maddə 27. Torpağın yalnız m əyyən hissəsinin alınmasına yol verilməyən hallar

 

27.1. Bu Qanuna əsasən aşağıdakı hallarda alınan torpağın yalnız m əyyən hissəsinin alınmasına yol verilmir (torpaq tam (b t v) alınır):

27.1.1. torpağın m əyyən (alınan) hissəsi alınmanın təsirinə məruz qalan şəxsin torpağının (m əyyən (alınan) hissənin də daxil olduğu b t v torpaq) saxlanılan (alınmayan) hissəsində m vcud olan vahid tikilinin tam və toxunulmaz istifadəsi n əsaslı olaraq tələb olunduqda;

27.1.2. torpağın m əyyən hissəsinin alınması eyni zamanda torpaqda m vcud olan ayrıca tikilinin də m əyyən hissəsinin alınması zərurətini yaratdıqda və tikilinin m əyyən (alınan) hissəsi həmin tikilinin saxlanılan (alınmayan) hissəsinin tam və toxunulmaz istifadəsi n əsaslı olaraq tələb olunduqda.

27.2. Torpaqların alınmasını zəruri edən layihələrin həyata ke irilməsi alınmanın təsirinə məruz qalan şəxsin torpağının (m əyyən (alınan) hissənin də daxil olduğu b t v torpaq) saxlanılan (alınmayan) hissəsində qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş məhdudiyyətlərin m əyyənləşdirilməsinə səbəb olarsa, torpağın m əyyən hissəsinin alınmasına yalnız h quq sahibinin yazılı razılığı əsasında yol verilir.

27.3. Alınması təklif edilən hər hansı torpağın, tikilinin əsaslı olaraq tam və toxunulmaz istifadəsi n tələb olunan hissəsi olub-olmadığı barədə m bahisə yarandıqda, alınma həmin tikilinin m lkiyyət isi ilə alan orqan arasında qarşılıqlı razılaşma əsasında m əyyən edilir.

27.4. Bu Qanunun 27.3-c maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda tərəflər arasında razılaşma əldə edilmədikdə, alan orqan məsələnin həlli məqsədilə məhkəməyə m raciət edir və məsələyə məhkəmə tərəfindən baxılana qədər həmin torpaqla bağlı h quqları əldə etmir.

27.5. Bu Qanunun 27.4-c maddəsi alan orqan və m lkiyyət inin həmin maddədə nəzərdə tutulan məsələni həll etmək məqsədilə nəzarət orqanına m raciət edilməsinə mane olan hal kimi qəbul edilə bilməz.

 

Maddə 28. Alınmadan imtina

 

28.1. D vlət, bu Qanunun 19-cu maddəsinə uyğun olaraq d vlət ehtiyacları n alınması barədə qərar qəbul edilmiş, lakin zərində h quqlar alınmamış (d vlətə ke məmiş) hər hansı torpağın alınmasından imtina edə bilər.

28.2. Bu Qanunun 28.1-ci maddəsinə uyğun olaraq alınmadan imtina edilməsi barədə qərar qəbul edildiyi halda, alan orqan aşağıdakıları həyata ke irir:

28.2.1. alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərə və digər maraqlı şəxslərə dərhal bu barədə bildiriş g ndərməklə həmin torpağın alınması ilə bağlı hər hansı hərəkətləri dayandırır;

28.2.2. m vcud olduqda, alınma prosesində həmin torpağa vurulmuş zərərlə bağlı kompensasiyanın məbləğinə dair təkliflərini qiymətləndirmə komissiyasına təqdim edir;

28.2.3. alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərə və digər maraqlı şəxslərə alınma prosesi ilə bağlı və ya onun nəticəsində əkdikləri xərclərin əvəzini, həmin proseslə bağlı və ya onun nəticəsində zərər dəyə biləcəyi ehtimalı olduqda isə, əlavə olaraq zərər n kompensasiya dəyir.

 

Maddə 29. Alınma ilə bağlı məhkəmə m dafiəsi

 

29.1. Alan orqanın və ya torpağın alınması qrupunun hərəkətləri nəticəsində zərər əkmiş alınmanın təsirinə məruz qalan şəxs və ya həmin torpaqda h ququnun olması iddiası ilə ıxış edən şəxs, yaxud həmin torpaqda belə h ququ olan şəxs h quqlarının pozulduğunu bildiyi və ya bilməli olduğu g ndən 90 g n m ddətində alan orqanın və ya torpağın alınması qrupunun m vafiq aktlarından və ya onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) yuxarı orqana və (və ya) qanunvericiliyə uyğun olaraq məhkəməyə m raciət edə bilər.

29.2. Torpağın və ya onun m əyyən hissəsinin m vafiq layihə n alınmasının zəruri olmadığını iddia edən, habelə dənilən kompensasiyanın məbləği ilə razı olmayan alınmanın təsirinə məruz qalan şəxs qanunvericiliyə uyğun olaraq məhkəməyə m raciət edə bilər.

29.3. Bu maddənin he bir m ddəası alınmanın təsirinə məruz qalan şəxs, torpağın alınması qrupu, alan orqan və ya alınma prosesində iştirak edən digər orqan tərəfindən m bahisənin alternativ həlli sullarından istifadə edilməsinə və ya məhkəməyə ərizə verilənədək m bahisənin digər həlli sulları ilə bağlı razılığın əldə edilməsinə mane olan hal kimi qəbul edilə bilməz.

 

IV fəsil

K N LL ALQI-SATQI

 

Maddə 30. Alınan torpağın satın alınması səlahiyyəti

 

30.1. Alan orqan bu Qanunun 7.3.1-7.3.4-c maddələrində nəzərdə tutulmuş alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərin alınan torpaqla bağlı h quqlarını bu fəsildə m əyyən edilmiş qaydada danışıq (k n ll alqı-satqı) yolu ilə əldə edə bilər.

30.2. Bu fəsildə m əyyən olunan danışıq yolu ilə k n ll alqı-satqının təşəbb skarı alıcı qismində alan orqan və ya satıcı qismində bu Qanunun 7.3.1-7.3.4-c maddəsində nəzərdə tutulmuş şəxslər ola bilər.

 

Maddə 31. Torpağın satın alınmasına razılıq bildirişi

 

31.1. Torpağın alınması barədə bu Qanunun 19-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş qərar qəbul edildikdən sonra alan orqan bu Qanunun 7.3.1-7.3.4-c maddəsində nəzərdə tutulmuş şəxslərə həmin torpaqlar zərində h quqların danışıq (k n ll alqı-satqı) yolu ilə satın alınmasına razılığı barədə bildiriş g ndərir.

31.2. Bildiriş alan orqanın torpaqları danışıq yolu ilə almağa razılığı və bu Qanunun 31.3-c maddəsində nəzərdə tutulan m ddət barədə məlumatla yanaşı aşağıdakıların qısa izahını əks etdirir:

31.2.1. torpağın satın alınmasının məqsədi;

31.2.2. torpağın danışıq yolu ilə satın alınması m mk n olmadıqda, torpağın alınmasının bu Qanunla m əyyən edilmiş alternativi;

31.2.3. m lkiyyət inin bu iş zrə m stəqil məsləhət i axtara bilməsi imkanına dair izahat daxil olmaqla, k n ll danışıq yolu ilə satışın qaydaları (tələb olunan sənədlər, prosedurlar və s.).

31.3. Alınmanın təsirinə məruz qalan şəxs torpaq zərində h quqların danışıq (k n ll alqı-satqı) yolu ilə satışına razı olduqda, bu Qanunun 31.1-ci maddəsində g stərilən bildirişi alan g ndən 30 təqvim g n ərzində z razılığı barədə alan orqanı yazılı şəkildə məlumatlandırır.

31.4. Bu Qanunun 22-ci maddəsinə uyğun olaraq təşkil edilmiş torpağın alınması qrupunun zvləri bildiriş g ndərilmiş b t n m lkiyyət ilərə bildirişi izah və m zakirə etmək məqsədilə g r şlər ke irirlər.

31.5. Torpağın alınması qrupunun he bir zv n n m lkiyyət idən torpağı satın almaq n təklif vermək və ya torpağın satın alınmasına razılıq verilməsini tələb etmək, yaxud m lkiyyət idən torpağı alan orqana satmaq təklifini qəbul etmək h ququ yoxdur.

Maddə 32. Torpağın mərzlənməsi və qiymətləndirilməsi

 

32.1. Bu Qanunun 31.3-c maddəsinə uyğun olaraq alınmanın təsirinə məruz qalan şəxs torpaq zərində h quqların danışıq (k n ll alqı-satqı) yolu ilə satışına razılığı barədə alan orqanı yazılı şəkildə məlumatlandırdığı hallarda alan orqan həmin şəxslərin torpaqlarının qiymətləndirilməsini təmin edir.

32.2. Bu fəslə uyğun olaraq torpağın alınmasına dair təklifin verilməsindən əvvəl alan orqan bu Qanunun 31.3-c maddəsinə uyğun olaraq k n ll alqı-satqıya razılıq vermiş alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərin razılığı ilə torpağın keyfiyyətini qiymətləndirmək n torpağa daxil ola, ondan n munə g t rə, zərurət olduqda torpağın qanunvericiliyə uyğun olaraq mərzlənməsini təmin edə, habelə torpağın bazar və ya bərpa qiymətinin m əyyən edilməsi n zəruri olan digər hərəkətləri edə bilər.

32.3. Bu fəslə uyğun olaraq alınan torpağın satın alındığı qiymətin n v və məzmunu bu Qanunun VII fəsli ilə m əyyən olunan kompensasiya ilə eyniyyət təşkil edir, lakin bu zaman torpağı k n ll qaydada satmağa həvəsləndirmək məqsədi ilə satıcıya bu qiymətlə yanaşı onun məbləğinin 10 faizi miqdarında əlavə dəniş həyata ke irilir.

32.4. Alan orqan bu fəslə uyğun olaraq alınan torpağın qiymətinin n v n və məzmununu bilavasitə z m təxəssisləri və ya dəvət olunmuş m stəqil qiymətləndiricinin k məyi ilə m əyyənləşdirir, lakin hər bir halda satıcıya təklif və ya yeni təklif g ndərməzdən əvvəl qiymətin n v n və məzmununu nəzarət orqanı ilə razılaşdırır.

 

Maddə 33. Torpağın satın alınması təklifi

 

33.1. Alan orqan bu Qanunun 31.3-c maddəsinə uyğun olaraq torpaq zərində h quqların danışıq (k n ll alqı-satqı) yolu ilə satışına razılıq vermiş alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərə aşağıdakıları əks etdirən torpağın satın alınması barədə yazılı təklif verir:

33.1.1. alınmanın təsirinə məruz qalan şəxsin adı, soyadı, atasının adı və nvanı (h quqi şəxslərə m nasibətdə - adı və h quqi nvanı);

33.1.2. torpağın təsviri, onun sahəsi və sərhədləri;

33.1.3. satın alınması təklif olunan hissə (pay) haqqında məlumat;

33.1.4. təklif olunan qiymət;

33.1.5. alınmanın təsirinə məruz qalan şəxsin 30 təqvim g n ndən artıq olmayan m ddətə təklifə yazılı cavab verməli olduğu barədə məlumat;

33.1.6. torpağın dəyərinin dənildiyi g ndən etibarən m lkiyyət inin satın alınan torpağı boşaltmalı olduğu m ddət;

33.1.7. torpağı boşaltmağın zəruriliyi ilə bağlı k r lməyə dair bu Qanunun V fəsli ilə m əyyən olunmuş h quqlar;

33.1.8. alan orqan tərəfindən məqsədəuyğun hesab edilən digər məlumatlar.

33.2. Torpağın satın alınması təklifi alan orqanın rəhbəri tərəfindən imzalanır və həmin orqanın m h r ilə təsdiqlənir. Təklif alan orqanın vəzifəli şəxsləri tərəfindən alınmanın təsirinə məruz qalan şəxsə atdırılır, alınmanın təsirinə məruz qalan şəxs və ya onun n mayəndəsi isə onun alınmasını z imzası ilə təsdiq edir.

Maddə 34. Təkliflə bağlı danışıqlar

 

34.1. Torpağının satın alınması təklifini qəbul etməzdən əvvəl alınmanın təsirinə məruz qalan şəxs təklifin şərtlərinə dair izahın verilməsi və ya təklifə dəyişikliklər edilməsi barədə alan orqana m raciət edə bilər.

34.2. Alan orqan qanunvericiliyin tələblərini pozmamaq və təklif edilən qiymətə dəyişiklik edildikdə bunu nəzarət orqanı ilə razılaşdırmaq şərti ilə torpağın satın alınması təklifinə m vafiq dəyişikliklər edə bilər.

34.3. Bu Qanunun 34.2-ci maddəsinə uyğun olaraq torpağın satın alınması təklifinə m vafiq dəyişikliklər edildikdə yeni təklif bu Qanunun 33-c maddəsi ilə m əyyən edilmiş qaydada alınmanın təsirinə məruz qalan şəxsə atdırılır.

34.4. Alınmanın təsirinə məruz qalan şəxs bu Qanunun 34.3-c maddəsinə uyğun olaraq təqdim edilmiş yeni təkliflə razı olduqda, həmin təklifi alan g ndən 10 təqvim g n ərzində z razılığı barədə alan orqanı yazılı şəkildə məlumatlandırır.

 

Maddə 35. Torpağın satın alınması təklifinin qəbul olunması və m qavilənin bağlanması

 

35.1. Torpağın satın alınması təklifinin qəbul olunması yazılı formada tərtib edilir və satılan torpağın m lkiyyət isi tərəfindən imzalanır.

35.2. Torpağın satın alınması təklifi qəbul edilərkən onun hər bir şərtinin qəbul olunduğu aydın ifadə edilməlidir.

35.3. Torpağın satın alınması m lkiyyət i tərəfindən torpağın satın alınması təklifinin bu Qanuna uyğun olaraq qəbul olunması şərti ilə, d vlətin adından alan orqanla alınmanın təsirinə məruz qalan şəxs arasında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq bağlanan alqı-satqı m qaviləsi ilə rəsmiləşdirilir.

 

Maddə 36. Torpağın satın alınması təklifinin qəbul olunmasından sonra alan orqanın hərəkətləri

 

36.1. Bu Qanunun 35.3-c maddəsinə uyğun olaraq torpağın alqı-satqı m qaviləsi bağlandıqdan sonra alan orqan 90 təqvim g n ərzində aşağıdakıları həyata ke irir:

36.1.1. m lkiyyət iyə torpağın dəyərini tam dəyir;

36.1.2. torpaqla bağlı h quqların d vlətə verilməsi (ke məsi) n z xərcləri hesabına lazımi tədbirləri g r r;

36.1.3. satılan torpaq m lkiyyət inin, onun ailəsinin yaşayış yeri olduğu halda, torpağın dəyəri m lkiyyət iyə tam dənildikdən sonra bu Qanunun V fəslinə uyğun olaraq m lkiyyət iyə torpağı boşaltmaqda və yeni yaşayış yerinə k məkdə k məklik g stərir.

36.2. M lkiyyət i bu Qanunun 36.1-ci maddəsinin tələblərinin təmin edilməsi məqsədi ilə satılan torpağa dair h quqlarla bağlı m vafiq sənədləri təqdim etməklə alan orqana k məklik g stərmək hdəliyi daşıyır.

 

 

 

V fəsil

K R LMƏNİN TƏŞKİLİ

 

Maddə 37. K rmək hdəliyi

 

37.1. K rmək hdəliyi alınmanın təsirinə məruz qalan k r ləcək şəxslər n aşağıdakıların təmin edilməsi məqsədilə alan orqan tərəfindən plan zrə zəruri tədbirlər g r lməsini tələb edir:

37.1.1. k r lmə ilə bağlı onlara se im imkanları və h quqları haqqında məlumatın verilməsi;

37.1.2. real və m mk n olan k r lmə alternativləri ilə bağlı məsləhətin verilməsi, se imin təklif və təmin edilməsi;

37.1.3. k r lməyə yardım g stərilməsi;

37.1.4. torpaqlarının alınmasının birbaşa nəticəsi olan itkilərlə bağlı bu Qanuna əsasən tam bərpa qiyməti məbləğində kompensasiyanın dənilməsi.

 

Maddə 38. K r lməni qəbul etməkdə sərbəst iradə ifadəsi

 

38.1. Bu Qanuna əsasən k r lmə h ququ olan alınmanın təsirinə məruz qalan şəxs bu Qanunla nəzərdə tutulmuş k r lməni qəbul etmək hdəliyi daşımır və k r lmədən imtina edərək bu Qanuna uyğun olaraq k r lmənin əvəzinə m vafiq kompensasiya ala bilər.

38.2. Alınmanın təsirinə məruz qalan şəxs bu fəslə uyğun olaraq k r lmə planının və ya təlimatının hazırlanmasının ilkin mərhələsində, hazırlığın gedişinin istənilən, o c mlədən başa atma mərhələsində k r lmədən istifadə etməməyə qərar verə bilər.

38.3. Alan orqan, alınmanın təsirinə məruz qalan şəxsin k r lmədən imtina etməsi barədə qərar qəbul etdiyinə və b t n ailə zvlərinin ehtiyac və maraqlarının nəzərə almasına əmin olduqdan sonra alınmanın təsirinə məruz qalan şəxsə bu fəslə əsasən k r lmənin əvəzinə verilməli olan kompensasiyanı dəyir.

38.4. K r lmənin əvəzinə alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərə verilən kompensasiyanın məbləği, alan orqanın bu məbləğlə bağlı təkliflərinin, habelə həmin təklifə dair nəzarət orqanının rəyinin təhlili əsasında, qiymətləndirmə komissiyasının qərarı ilə m əyyən edilir.

38.5. Bu maddəyə əsasən kompensasiya dənilmiş alınmanın təsirinə məruz qalan şəxs, kompensasiyanı alan andan bu fəslə uyğun olaraq k r lmə h ququndan imtinanı imzalayır və k r lmə h ququnu itirir.

 

Maddə 39. K r lmə planının və ya təlimatının tələb olunduğu hallar

 

39.1. Alınan torpağı tərk etmələri və həmin torpaqdan y z metrdən uzaq olan yerə k mələri tələb olunan şəxslərin sayı iki y z nəfərdən artıq olduqda, alan orqan bu fəslin m ddəalarına uyğun olaraq k r lmə planını, digər hallarda isə k r lmə təlimatını hazırlamaq hdəliyi daşıyır.

39.2. Alan orqan alınan torpağı tərk etmələri tələb olunan şəxslərin sayını m əyyənləşdirərkən, layihənin hansı m ddət və mərhələlərlə icra edilməsinin planlaşdırılmasından asılı olmayaraq, alınan torpağı tərk etmələri tələb olunan b t n şəxslərin sayını nəzərə almalıdır.

 

Maddə 40. K r lmə komissiyası

 

40.1. Alan orqan m vafiq inzibati ərazi vahidi zrə m vafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırmaqla alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərdən ibarət olmaqla zvlərinin sayı nəfərdən az və iyirmi nəfərdən ox olmayan tərkibdə k r lmə komissiyasını təşkil edir və onların fəaliyyətinə k məklik g stərir.

40.2. K r lmə komissiyasının funksiyaları aşağıdakılardan ibarətdir:

40.2.1. k r lmə planının və ya təlimatının hazırlanmasında və icrasında iştirak etmək;

40.2.2. alan orqana, torpağın alınması qruplarına və planlaşdırıcılara alınmanın təsirinə məruz qalan şəxsləri maraqlandıran məsələləri atdırmaq;

40.2.3. alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərin maraqlarını qorumaq n nəzərdə tutulmuş digər tədbirləri g rmək.

 

Maddə 41. K r lmə planının və ya təlimatının hazırlanması

 

41.1. Alan orqan bu Qanunun 39-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş k r lmə planının və ya k r lmə təlimatının hazırlanması tələb olunduğu halda həmin planın və ya təlimatın hazırlanmasına başlayır.

41.2. K r lmə planı və ya k r lmə təlimatı alan orqan tərəfindən m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi qaydada ke irilən m sabiqə yolu ilə d vlət və ya zəl qurumlardan, o c mlədən qeyri-h kumət təşkilatlarından se ilmiş, m vafiq sosial və texniki biliklər və bacarığa malik olan şəxs və ya təşkilat (bundan sonra planlaşdırıcı) tərəfindən hazırlanır.

41.3. Planlaşdırıcı aşağıdakıları həyata ke irir:

41.3.1. k r lmə planının hazırlanması n se ildiyi g ndən ay ərzində həmin planı hazırlayır;

41.3.2. k r lmə təlimatının hazırlanması n se ildiyi g ndən iki ay ərzində həmin təlimatı hazırlayır.

41.4. Planlaşdırıcı hər k r lmə ilə bağlı alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərin və k r lmə n istifadə edilə biləcək torpaqda məskunlaşmış şəxslərin (sakinlərin) şəraitini, şərtlərini və istəklərini m əyyən etmək n alınan torpağın, alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərin və k r lmə məqsədləri n istifadə edilə biləcək hər hansı ərazinin m şahidəsini aparır.

41.5. Planlaşdırıcı alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərlə və k r lmə n istifadə edilə biləcək ərazilərin sakinləri ilə onların şərtlərini və ehtiyaclarını anlamağa yardım edəcək ictimai iclaslar ke irməlidir.

41.6. Bu Qanunun 41.4-c maddəsində nəzərdə tutulmuş m şahidənin nəticələri ictimai iclaslara dair hesabatla birlikdə baxılmaq n k r lmə komissiyasına təqdim edilir.

41.7. Planlaşdırıcı aparılan m şahidələr, digər m vafiq məlumatlar, alan orqanın rəyləri və ictimai iclaslarda və k r lmə komissiyası tərəfindən edilmiş qeydlər əsasında k r lmə planının və ya təlimatının layihəsini hazırlayır.

41.8. K r lmə planının və ya təlimatının layihəsi ictimai iclaslarda m nasibət bildirilməsi n alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərə təqdim olunur.

41.9. K r lmə planının və ya təlimatının layihəsi bu Qanunun 41.8-ci maddəsində qeyd edilən ictimai iclasa dair hesabatla birgə baxılmaq n k r lmə komissiyasına təqdim edilir.

41.10. Planlaşdırıcı ictimai iclaslarda, o c mlədən k r lmə komissiyası tərəfindən edilmiş qeydləri, k r lmə planında və ya təlimatında dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı təklifləri nəzərə alır və layihəyə m vafiq dəyişikliklər edir.

41.11. Planlaşdırıcı k r lmə planını və ya təlimatını nəzarət orqanına, habelə alan orqana təqdim edir.

41.12. Alan orqan k r lmə planının və ya təlimatının icrası ilə bağlı k r lmə komissiyası ilə m təmadi iclaslar ke irir.

 

Maddə 42. K r lmə planının və ya təlimatının məzmunu

 

42.1. K r lmə planında və ya təlimatında alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslər n aşağıdakıların təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlər nəzərdə tutulmalıdır:

42.1.1. yerdəyişmə zamanı maliyyə və praktiki yardım;

42.1.2. alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərin ən azı tərk etdikləri yerin şəraitinə bərabər olan yaşayış yeri, yaşayış sahəsi, kənd təsərr fatı yerləri və ya sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata ke irilməsi n qeyri-yaşayış sahələri;

42.1.3. tələb olunduqda, məbləği və (və ya) həcmi k r lmədən sonra dolanışıq vasitəsi və yaşayış standartlarını bərpa etmək n tələb edilən ke id d vr n n m ddəti nəzərə alınmaqla m əyyənləşdirilən maddi və digər yardım;

42.1.4. tələb olunduqda, k r lmədən sonra dolanışıq vasitəsi və yaşayış standartlarını bərpa etmək n təlim və digər yardım.

42.2. Alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərin məskunlaşmış yerlərə (əraziyə) k r lməsini nəzərdə tutan k r lmə planına və ya təlimatına bu Qanunun 42.1-ci maddəsində g stərilənlərə əlavə olaraq həmin ərazinin sakinlərinin alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərin gəlişinə uyğunlaşmalarına yardım edilməsinin və əlverişsiz şəraitə d şmələrinin qarşısının alınmasının təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlər nəzərdə tutulmalıdır.

42.3. K r lmə planına və ya təlimatına alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərin mərhələli yerdəyişməsi və k r lməsi ilə bağlı ətraflı proqram daxil edilir.

 

Maddə 43. K r lmə planı və ya təlimatı ilə bağlı xərclərin qiymətləndirilməsi (m əyyənləşdirilməsi)

 

43.1. Planlaşdırıcı k r lmə planının və ya təlimatının icrası ilə bağlı həmin plan və ya təlimatın tərkib hissəsi olan və kompensasiyanın qiymətləndirilməsində (m əyyənləşdirilməsində) əsas sənəd kimi tanınan xərclər smetasını hazırlayır.

43.2. Kompensasiyanın qiymətləndirilməsinə (m əyyənləşdirilməsinə) aşağıdakılar daxildir:

43.2.1. torpaqla bağlı b t n sakinlərin malik olduqları və ya iddiasında olduqları h quqlar, o c mlədən torpağın mumi istifadəsi ilə bağlı h quqlar və maraqlar;

43.2.2. k r lərkən sakinlərin zləri ilə aparacağı mal-qara və digər daşınar əmlak;

43.2.3. sakinlərin st nl k verdikləri kompensasiya n vləri;

43.2.4. m əyyən edilmiş hər bir iddiaya uyğun gəlmək n tələb olunacaq kompensasiyanın məbləği və n v ;

43.2.5. yerdəyişmə və k r lmə ilə bağlı xərclər və bununla bağlı yardımın təmin edilməsi n digər xidmətlərin və vəsaitlərin xərclər smetası;

43.2.6. planlaşdırıcının rəyinə g rə kompensasiyanın qiymətləndirilməsi (m əyyənləşdirilməsi) ilə bağlı digər məsələlər.

43.3. K r lmə planı və ya təlimatı ilə bağlı xərclərin qiymətləndirilməsi (m əyyənləşdirilməsi) alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərin kompensasiya ilə bağlı hər hansı iddialarına təsir etmir.

43.4. Bu Qanunun 41.11-ci maddəsinə əsasən k r lmə planı və ya təlimatı təqdim edildikdən sonra alan orqan və nəzarət orqanı planlaşdırıcının hazırladığı xərclər smetasına dair təklif alan orqan və nəzarət orqanının həmin təklifə dair rəyləri ilə birlikdə qiymətləndirmə komissiyasına g ndərilir. K r lmə planının və təlimatının xərclər smetası planlaşdırıcının təkliflərinin, habelə bu təklifə dair alan orqan və nəzarət orqanının rəylərinin təhlili əsasında qiymətləndirmə komissiyası tərəfindən təsdiq edilir.

 

Maddə 44. K r lmə planının və ya təlimatının icrası

 

44.1. K r lmənin n v ndən və k r ləcək şəxslərin sayından asılı olaraq k r lmə planının və ya təlimatının icrası ilə bağlı aşağıdakı tədbirlər yerinə yetirilir:

44.1.1. alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərin k r ləcəyi yerdə (ərazidə) məskunlaşmış şəxslərin (yerli sakinlərin) m vcud olduğu hallarda, onlar arasında k r lmə zamanı və k r lmədən sonra yarana biləcək hər hansı m bahisələri həll etmək və ahəngdar m hiti təmin etmək n k r lmə komissiyası tərəfindən m təmadi iclaslar təşkil edilir;

44.1.2. alan orqan tərəfindən alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslər k ənədək (k r lənədək) onlar n yaşayış yerinin, yaşayış sahəsinin, kommunal xidmətlərin (elektrik enerjisi, qaz, su və kanalizasiya, telekommunikasiya və elektron kommunikasiya ilə təchizat, məişət tullantılarının daşınması və s.), habelə yol və digər infrastruktur obyektlərinin hazırlanması təmin edilir;

44.1.3. alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərə yeni yaşayış yerlərinə k mələri tələb olunan tarixə azı 60 g n qalmış m vafiq bildiriş təqdim edilir;

44.1.4. yeni yaşayış yerində (ərazisində) m vcud olan tikilinin yerində digərinin inşası və ya yenidən qurulması tələb olunduqda alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərə həmin tikilinin m vafiq olaraq tam və ya qismən s k lməsi ilə bağlı yardım edilir;

44.1.5. alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərin, onların əşyalarının, m vcud olduqda tikinti materiallarının, mal-qaranın k r lməsi n k r lmənin planlaşdırıldığı g n altı saatdan artıq g zləməmək şərti ilə k r lmə zəruri sayda nəqliyyat vasitələri ilə təmin edilir;

44.1.6. alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərin k r ləcəyi yerə (əraziyə) yerdəyişmə zamanı və ondan sonra k r lmə ilə bağlı yaranmış problemləri və m bahisələri həll etmək n həmin şəxslərə torpağın alınması qrupları və digər şəxslər tərəfindən məsləhət və yardım təmin edilir;

44.1.7. alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərə k r lmə ilə əlaqədar dəniləcək kompensasiya məbləği yerdəyişmə zamanı və ya ondan əvvəl birdəfəlik dənilir;

44.1.8. m əyyən m ddətdə m təmadi əsaslarla kompensasiya kimi dəniləcək hər hansı pul məbləğlərinin və digər xərclərin dənilməsi ilə bağlı tədbirlər həyata ke irilir və alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərə izah edilir;

44.1.9. alan orqanın k r lmə komissiyası ilə razılaşdırdığı digər məsələlərin həlli təmin edilir.

44.2. Bu Qanunun 52.2-ci maddəsində g stərilən məsələlərin təsdiq olunması barədə məhkəmənin qanuni q vvəyə minmiş qərarı olmadan alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərin k r lməsi və onlara məxsus tikililərin s k lməsi qadağandır.

 

Maddə 45. K r lməyə nəzarət

 

45.1. Nəzarət orqanı k r lməyə, k r lmə planının və ya təlimatının hazırlanması və icrasına nəzarəti həyata ke irir.

45.2. Bu Qanunun 45.1-ci maddəsində m əyyən edilmiş məqsədlər n nəzarət orqanı aşağıdakı səlahiyyətlərə malikdir:

45.2.1. planlaşdırıcının, k r lmə komissiyasının iclaslarında və ictimai iclaslarda iştirak etmək;

45.2.2. k r lmə planını və ya təlimatını, habelə onların hazırlanması ilə bağlı m vafiq sənədləri əldə etmək, nəzərdən ke irmək və qeydlərini bildirmək;

45.2.3. k r lmə ilə bağlı istənilən məsələni m zakirə etmək məqsədi ilə alan orqanla və ya alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərlə g r şmək;

45.2.4. k r lmə planının və ya təlimatının icrasının istənilən mərhələsində iştirak etmək;

45.2.5. alan orqana k r lmə planının və ya təlimatının icrasının istənilən məsələsi ilə bağlı icrası məcburi olan təqdimatlar vermək;

45.2.6. k r lmə planının və ya təlimatının hazırlanması və icrasına dair alan orqana təqdim ediləcək və ictimaiyyətə a ıqlanacaq hesabat hazırlamaq.

 

VI fəsil

SAHİBLİYİN ƏLDƏ EDİLMƏSİ VƏ KOMPENSASİYA İLƏ BAĞLI İDDİALAR

 

Maddə 46. Alan orqan tərəfindən sahibliklə bağlı bildirişin verilməsi

 

46.1. Alınan torpaq bu Qanunun 22.3.3-c maddəsinə əsasən mərzləndikdən sonra alan orqan yeddi g n m ddətində sahibliklə bağlı bildirişi aşağıda g stərilənlərə atdırır:

46.1.1. alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərə, o c mlədən k r lmə planı və ya təlimatı əsasında k r lməli olan alınmanın təsirinə məruz qalan b t n şəxslərə;

46.1.2. alınan torpaq və ya onun m əyyən (alınan) hissəsi bələdiyyə m lkiyyətində olduğu halda m vafiq bələdiyyələrə;

46.1.3. alınan torpaq və ya onun m əyyən (alınan) hissəsi d vlət təşkilatının və ya h quqi şəxsin istifadəsində olduqda - həmin təşkilata və ya h quqi şəxsə.

46.2. Alan orqan sahibliklə bağlı bildirişində aşağıdakıları g stərir:

46.2.1. bildirişin g ndərildiyi bu Qanunun 46.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş alınmanın təsirinə məruz qalan şəxsin adı, soyadı və atasının adı və nvanı, yaxud m vafiq bələdiyyə, yaxud d vlət təşkilatı və ya h quqi şəxsin adı və nvanı;

46.2.2. alınan torpaqla və onunla bağlı h quqlarla əlaqədar kompensasiya dəməyə hazır olduğunu;

46.2.3. dənilə biləcək kompensasiyanın n v n və məbləğini;

46.2.4. k r lmə planına və ya təlimatına uyğun olaraq alınmanın təsirinə məruz qalan şəxsi k rməyə hazır olduğunu;

46.2.5. həmin alınmanın təsirinə məruz qalan şəxsin torpaqla bağlı iddia etdiyi h ququn n v ilə bağlı məlumat təqdim olunmasını tələb etdiyini;

46.2.6. torpaqla bağlı sahibliyin əldə edilməsi n bildirişdə m əyyən edilmiş tarixdə məhkəməyə m raciət ediləcəyini;

46.2.7. kompensasiya ilə bağlı iddiaların qiymətləndirilməsi və torpaqla bağlı sahibliyin əldə edilməsinə hazırlıq g r lməsi n bu barədə alınmanın təsirinə məruz qalan şəxsi azı 48 saat əvvəl xəbərdar etməklə torpağa daxil olmaq h ququna malik olduğunu.

46.3. Sahibliklə bağlı bildiriş kompensasiyanın qiymətləndirilməsi (m əyyənləşdirilməsi) ilə bağlı riayət ediləcək prosedurların qısa x lasəsini və təklif edilən kompensasiyanın məbləği ilə razılaşmayanların şikayət vermək vasitələrini əks etdirməlidir.

46.4. Sahibliklə bağlı bildirişin surətləri, kompensasiya almaq h ququna malik olduğunu iddia edən, lakin alan orqandan sahibliklə bağlı bildirişi almayan şəxslər n, bu Qanunun 12.4-c maddəsində rəsmi elanın asılması n nəzərdə tutulmuş yerlərdə asılmalıdır.

 

Maddə 47. Kompensasiya ilə bağlı tələb

 

47.1. Kompensasiya və ya k r lmə iddiasında olan alınmanın təsirinə məruz qalan şəxs (iddia ı) sahibliklə bağlı bildirişin alındığı g ndən otuz g n m ddətində və ya hər konkret halda işin hallarını nəzərə alaraq nəzarət orqanının m əyyən edə biləcəyi daha uzun m ddətdə alan orqana ərizə təqdim edərək kompensasiya və ya k r lməsinin təmin edilməsi ilə bağlı tələb irəli s rə bilər.

47.2. Kompensasiya və ya k r lmə ilə bağlı tələb aşağıdakıları əhatə edir:

47.2.1. kompensasiya tələb olunan alınacaq torpaqla bağlı h ququn n v n ;

47.2.2. kompensasiya ilə bağlı iddia edilən məbləğ və bu məbləğin əsaslandırılmasını;

47.2.3. iddia edilən kompensasiyanın n v n və x susiyyətini (ziyanın m xtəlif n vlərinə m nasibətdə kompensasiyanın m xtəlif n vləri iddia edilə bilər);

47.2.4. alınacaq torpağın ərazisinin l lməsi və nişanlanması ilə bağlı etirazları (m vcud olduqda);

47.2.5. hər hansı k r lmə ərazisində iddia edilən torpağın l s n ;

47.2.6. m əyyən edilə biləcək digər məsələləri.

47.3. Alan orqan tələbin tərtibində iddia ılara yardım etmək hdəliyini daşıyır və həmin məqsədlə bu Qanuna əsasən tətbiq ediləcək qaydaları izah etmək n qrup təşkil edir, dəniləcək kompensasiya ilə bağlı danışıqlar aparmaq arzusunda olan şəxslərə məsləhət vermək və onları təmsil etmək n m stəqil peşəkar məsləhət xidməti ilə dənişsiz təmin edir.

47.4. Alınmanın təsirinə məruz qalan şəxs alınacaq torpağından m vəqqəti uzaqda olması və ya digər zrl səbəbdən ərizəni m əyyən olunmuş m ddətdə təqdim edə bilmədikdə və ərizəni m əyyən olunmuş m ddətdə təqdim edə bilməməsi səbəbini alan orqana bəyan etdikdə, alan orqan ərizəni bu maddədə nəzərdə tutulmuş m ddət ke dikdən sonra da qəbul edə bilər.

 

Maddə 48. Alqı-satqı bildirişinin iddia ı tərəfindən g ndərilməsi

 

48.1. Torpaqların alınmasını zəruri edən layihələrin alınan torpaqlarda həyata ke irilməsi nəticəsində zərər əkən və ya zərər əkməsi ehtimal edilən və əsaslı olaraq faydalı istifadəsi daha m mk n olmayacaq, habelə qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş məhdudiyyətlər m əyyənləşdiriləcək torpağın m lkiyyət isi və ya qanuni istifadə isi həmin torpağın alınması tələbi barədə alan orqana alqı-satqı bildirişi g ndərə bilər.

48.2. Alqı-satqı bildirişi alan orqan tərəfindən tam və ya qismən qəbul edildikdə, kompensasiya həmin torpağın zərərli təsirə məruz qalması n deyil, alınması n dənilir.

48.3. Alan orqan alqı-satqı bildirişini tam və ya qismən rədd edə bilər, lakin belə rədd etmə bu Qanunun VII fəslinə əsasən alınan torpağın və ya onun rədd edilmiş alqı-satqı bildirişinin obyekti olan hissəsinin ayrılması və ya zərərli təsirə məruz qalmasına g rə kompensasiyanın dənilməsinə mane olan hal kimi tətbiq edilə bilməz.

 

Maddə 49. İcarədə olan d vlət və ya bələdiyyə torpaqlarının m əyyən hissəsinin alınması

 

49.1. İcarədə olan d vlət və ya bələdiyyə torpaqları (onun m əyyən hissəsi) d vlət ehtiyacları n satın alındıqda bu Qanunla m əyyən edilən satınalma qiymətinə icarə inin bu torpaqla bağlı nc şəxslər qarşısında daşıdığı hdəliklərə vaxtından əvvəl xitam verilməsi ilə əlaqədar d şd y zərər də daxil edilir.

49.2. İcarədə olan d vlət və ya bələdiyyə torpaqlarının m əyyən hissəsi alındıqda icarə i tərəfindən dəniləcək icarə haqqına icarədə olan torpağın sahəsinin azalması və geri alınmanın digər nəticələri nəzərə alınmaqla yenidən baxılır və icarə idə saxlanılan torpağın qanunvericiliyə uyğun olaraq yenidən mərzlənməsi və zərində h quqların d vlət qeydiyyatına alınması təşkil edilir.

 

Maddə 50. Alınmanı başlamaq və ya ondan imtina etmək bildirişinin g ndərilməsi

 

50.1. Torpağın d vlət ehtiyacları n alınması haqqında bu Qanunun 19-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş qərar qəbul edildikdən sonra 120 g n m ddətində alan orqan tərəfindən alınmanın təsirinə məruz qalan şəxsə sahibliklə bağlı bildiriş g ndərilmədikdə, həmin şəxs alan orqana sahibliklə bağlı bildirişin və ya torpağın alınmasından imtina edilməsi bildirişinin g ndərilməsini tələb edən bildiriş g ndərə bilər. Həmin bildirişin g ndərildiyi sonrakı otuz g n m ddətində sahibliklə bağlı bildirişin bu Qanunun 46-cı maddəsinə əsasən alınmanın təsirinə məruz qalan şəxsə g ndərilməməsi həmin torpağın alınmasından imtina hesab edilir.

50.2. Bu Qanunun 50.1-ci maddəsinə uyğun olaraq torpağın alınmasından imtina hesab edilən hallarda, imtinanın baş verməsi hesab edildiyi g ndən bildiriş g ndərmiş şəxslər tərəfindən hər hansı hərəkət zərurəti olmadan onların həmin torpaqla bağlı h quqları bərpa olunmuş hesab edilir və bu şəxslər alınma prosesindən əvvəlki qaydada həmin torpaqda yaşaya, ondan istifadə edə, habelə torpaq zərində digər h quqları həyata ke irə bilərlər.

50.3. Bu maddəyə uyğun olaraq torpağın alınmasından imtina hesab edilən hallarda, imtina edilmiş alınmanın obyekti olan torpağın ən azı il ərzində alınmasına təkrar başlanıla bilməz.

50.4. Bu maddədə nəzərdə tutulmuş hallarda torpaqla bağlı h quqlara malik olan şəxslərə bu Qanunun 28.2.3-c maddəsinə uyğun olaraq kompensasiya dənilir.

 

Maddə 51. Yubadılma

 

51.1. Sahibliklə bağlı bildiriş g ndərildikdən sonra bir təqvim ili ərzində alan orqan tərəfindən alınan torpaq zərində sahibliyin təmin edilməsi n bu Qanunda nəzərdə tutulan tədbirlərin yerinə yetirilməsi yubadıldıqda, belə hal həmin torpağın alınmasından imtina edilməsi kimi hesab edilir. Həmin m ddətin axımı alınma prosesi ilə bağlı məhkəməyə şikayət verildikdə dayandırılır.

51.2. Bu Qanunun 51.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan hallarda 50.2-50.4-c maddələrinin m ddəaları tətbiq edilir.

 

Maddə 52. Məhkəmə təsdiqi

 

52.1. Alınmanın təsirinə məruz qalan şəxsdən alınan torpaqla bağlı sahibliyin əldə edilməsi yalnız məhkəmə tərəfindən m vafiq qərar qəbul edildikdən sonra həyata ke irilə bilər.

52.2. Alınan torpağın yerləşdiyi ərazi vahidi zrə məhkəməyə m raciət alan orqan tərəfindən aşağıdakıların təsdiq olunması n verilir:

52.2.1. torpağın alınmasının bu Qanunun 3-c maddəsinin tələblərinə uyğun olmasının;

52.2.2. alınan torpağa sahibliyin bu Qanunun tələblərinə uyğun olaraq əldə olunmasının;

52.2.3. alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərə dəniləcək kompensasiyanın n v n n və məbləğinin.

52.3. Torpağının alınmasına, torpağının zərində sahibliyin əldə olunmasına və ya təklif olunan kompensasiyaya etiraz edən alınmanın təsirinə məruz qalan şəxs aşağıdakı əsaslardan biri və ya bir ne əsi ilə məhkəməyə ərizə verə bilər:

52.3.1. torpağın alınmasının bu Qanunun 3-c maddəsinin tələblərinə zidd olması;

52.3.2. torpağın alındığı layihənin həyata ke irilməsi n lazım olmaması;

52.3.3. təklif olunan kompensasiyanın ədalətli olmaması;

52.3.4. alan orqanın m vafiq səlahiyyətlərə malik olmaması;

52.3.5. bu Qanunla m əyyən olunmuş prosedurlara riayət edilməməsi və ya d zg n və ədalətli riayət edilməməsi.

52.4. Torpağın alınması ilə bağlı m vafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilmiş b t n sənədlər, yerquruluşu xəritələri və ya onların zəruri hissəsi məhkəmədə nəzərdən ke irilir.

52.5. Tərəflər, yaxud onların n mayəndələri kompensasiyanın dənilməsi haqqında razılığa gəldikdə və həmin razılıq yazılı formada hazırlanıb b t n tərəflər tərəfindən imzalandıqda kompensasiyanın dənilməsi həmin m qavilə bağlandıqdan və imzalandıqdan sonra istənilən vaxt təsdiq olunmaq n məhkəməyə təqdim oluna bilər və bu zaman kompensasiyanın dənilməsinin məhkəmə tərəfindən təsdiqi he bir məhkəmə araşdırılması aparılmadan həyata ke irilir.

52.6. Alınmanın təsirinə məruz qalan hər hansı şəxs alan orqanın və ya qrupun, habelə onların vəzifəli şəxslərinin torpağın alınması ilə əlaqədar h ququn verilməsi və ya kompensasiyanın dənilməsi, yaxud k r lmə və digər məsələlərlə bağlı m vafiq olaraq qərarlarından, hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) yuxarı orqana və (və ya) məhkəməyə şikayət verə bilər.

52.7. Bu maddənin he bir m ddəası ərizə i və alan orqan tərəfindən m bahisələrin alternativ həlli mexanizmlərinin istifadəsinin və ya həmin m bahisənin həll edilməsi ilə bağlı razılıq əldə edilməsinə digər sullarla nail olunmasının qarşısını almaq n tətbiq edilmir.

52.8. Torpaq zərində h quqların alınma prosedurlarını başa atdırmaq n tələb olunan hər hansı hərəkətlərlə əlaqədar alınmanın təsirinə məruz qalan şəxsin zərinə he bir xərc, dəmə, yaxud başqa maliyyə tələbləri qoyula və ya alına bilməz.

 

Maddə 53. Sahiblikdən imtina etmək istəməyən şəxslər

 

Alan orqanın bu Qanunun 52-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada etdiyi m raciətindən sonra torpağa sahibliyin əldə edilməsi barədə qanuni q vvəyə minmiş məhkəmə qərarını icra etməyərək sahiblikdən imtina etmək istəməyən şəxslər barəsində icra haqqında qanunvericiliyin m vafiq m ddəaları tətbiq olunur.[3]

 

VII fəsil

KOMPENSASİYA

 

Maddə 54. Alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərə dənilən kompensasiya

 

54.1. Alınmanın təsirinə məruz qalan b t n şəxslərə torpaqlarının alınması əvəzində, yaxud torpağa dair digər h quqları ilə bağlı bu Qanuna uyğun olaraq ədalətli kompensasiya dənilməlidir.

54.2. Kompensasiya alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərə torpağın alınmasını zəruri edən layihənin hesabına dənilir.

 

Maddə 55. Kompensasiyanın məbləği ilə bağlı torpağın qiymətləndirilməsi sulu

 

55.1. Bu Qanuna əsasən alınan torpaq n kompensasiyanın məbləği aşağıdakı sullarla hesablanır:

55.1.1. bu Qanunun 58-ci maddəsinə uyğun olaraq torpağın bazar qiymətinin m əyyən edilməsi;

55.1.2. torpağın qiymətinin bazar qiyməti əsasında ədalətli m əyyən edilməsi n alınan torpağın yerləşdiyi ərazidə torpaq bazarı olmadıqda və ya m vcud torpaq bazarı real bazar qiymətinin m əyyən edilməsi n kifayət etmədikdə, yaxud alınan torpağın əvəzinə digər torpaq verildikdə bu Qanunun 59-cu maddəsinə uyğun olaraq bərpa qiymətinin m əyyən edilməsi.

55.2. Bu Qanunun 55.1-ci maddəsində g stərilən qiymətləndirmə sullarından hər ikisi tətbiq edilə biləcəyi hallarda dəniləcək kompensasiyanın məbləğinin m əyyənləşdirilməsi n torpağın daha y ksək qiymətini verən sul tətbiq edilir.

 

Maddə 56. Kompensasiyanın qiymətləndirilməsində nəzərə alınmalı olan amillər

 

56.1. Bu Qanuna əsasən alınacaq hər hansı torpaqla bağlı kompensasiyanın məbləği m əyyən edilərkən aşağıdakı amillər nəzərə alınır:

56.1.1. iddia ılara dəniləcək kompensasiya elə prinsipə əsaslanmalıdır ki, torpaqlarını tərk etmələrinin və başqa yerə k r lmələrinin tələb olunması ilə bağlı və onun nəticəsində zərər və narahatlıq əkən b t n şəxslərin əmlakları, dolanışıq n vasitələri, gəlirləri, yaşayış standartları onların məruz qaldıqları zərər və narahatlığın baş verdiyindən sonra ağlabatan m ddətdə, k r lənədək malik olduqları şəraitdən əlverişsiz şəraitə d şməmələri baxımından bərpa edilsin;

56.1.2. dəniləcək kompensasiya qiymətləndirilərkən m vcud inflyasiya;

56.1.3. torpağın bu Qanunun 58-ci maddəsinə əsasən m əyyən edilmiş bazar qiyməti;

56.1.4. alınmanın təsirinə məruz qalan şəxsdən torpağın m əyyən hissəsinin alındığı hallarda alınan torpağın həmin şəxsin saxlanılan (alınmayan) torpağından ayrılması nəticəsində şəxsə dəyə biləcək zərər;

56.1.5. alınmanın təsirinə məruz qalan şəxsdən torpağa sahibliyin əldə edilməsi nəticəsində həmin şəxsin digər daşınar və ya daşınmaz əmlakına, yaxud həqiqi gəlirinə dəyən və ya dəyə biləcək zərər;

56.1.6. alınma nəticəsində şəxs yaşayış, həyata ke irdiyi sahibkarlıq fəaliyyətininin həyata ke irdiyi və ya iş yerini dəyişməyə məcbur edilmişdirsə, belə yerdəyişmədən irəli gələn b t n xərclər və itkilər.

 

Maddə 57. Kompensasiyanın qiymətləndirilməsində nəzərə alınması tələb olunmayan amillər

 

57.1. Bu Qanuna əsasən alınan torpaq n veriləcək kompensasiyanın məbləği m əyyən edilərkən aşağıdakı amillər nəzərə alınmır:

57.1.1. alınmaya səbəb olan təcililiyin dərəcəsi;

57.1.2. alınmanın təsirinə məruz qalan şəxsin torpaqdan ıxmaqdan boyun qa ırması;

57.1.3. torpağın gələcəkdə istifadəsindən irəli gələ biləcək qiymətinin azalması;

57.1.4. torpağın gələcəkdə istifadəsindən irəli gələ biləcək qiymətinin artması;

57.1.5. alınan torpaqda hər hansı tikilinin lazımi vəziyyətdə saxlanılması n zəruri olan yenidənqurulmasına və kənd təsərr fatı məqsədləri n torpaqda məhsulun davamlı becərilməsinə vəsait qoyuluşu halları istisna olmaqla, bu Qanuna uyğun olaraq siyahıya alınma tarixindən sonra alınan torpağa sərf edilən yenidənqurma və digər əlavələrlə bağlı xərclər.

 

Maddə 58. Bazar qiyməti

 

58.1. Bu Qanunun məqsədləri n torpağın bazar qiyməti həmin torpağın siyahıya alınma tarixinə olduğu vəziyyətdə a ıq bazarda satmaq istəyində olan satıcı tərəfindən almaq istəyində olan alıcıya satılacağı təqdirdə ehtimal olunan qiyməti deməkdir.

58.2. Torpağın bazar qiyməti torpağın siyahıya alınma tarixindən əvvəlki ay ərzində alınan torpağa uyğun torpağın notariat qaydada təsdiq edilmiş alqı-satqı m qavilələrində g stərilmiş 3 ən y ksək qiymətin orta g stəricisi əsasında m əyyən edilir.

58.3. Torpağın qiymətinin onun bazar qiyməti əsasında m əyyən edilməsi n alınan torpağı 100 metrədək əhatə edən ərazi zrə, həmin ərazidə torpaqla bağlı bazar m vcud olmadıqda alınan torpağı 250 metrədək əhatə edən ərazi zrə, həmin ərazidə torpaqla bağlı bazar m vcud olmadıqda alınan torpağı 500 metrədək əhatə edən ərazi zrə m vcud olan, alınacaq torpağa uyğun torpağın bazar qiyməti əsas g t r l r.

58.4. Torpağın qiymətinin onun bazar qiyməti əsasında m əyyən edilməsi n alınan torpağı 500 metrədək əhatə edən ərazidə torpaqla bağlı bazar m vcud olmadıqda həmin torpağın bazar qiyməti yerləşdiyi inzibati ərazi vahidinə uyğun olaraq rayon, şəhər və şəhər rayonlarında m vcud olan, alınacaq torpağa uyğun torpağın bazar qiyməti əsas g t r l r.

Maddə 59. Bərpa qiyməti

 

59.1. Kənd təsərr fatı təyinatlı torpaqların bərpa qiyməti eyni ərazidə yerləşən və eyni l yə və istehsal potensialına malik torpağın, həmin torpağın alınan torpağın keyfiyyəti ilə eyni olan səviyyəyə atdırılması ilə bağlı xərclər, k r lmə və ya yerdəyişmə ilə bağlı xərclər, habelə zərində h quqların d vlət qeydiyyatı ilə bağlı xərclər əlavə olunmaqla hesablanan qiyməti deməkdir.

59.2. Şəhər və digər yaşayış məntəqələrinin sərhədləri h dudlarında yerləşən torpağın bərpa qiyməti eyni l l və eyni istifadə n nəzərdə tutulmuş, eyni və ya daha st n ictimai infrastruktur imkanlarına və xidmətlərinə malik olan və eyni ərazidə yerləşən torpağın k r lmə və ya yerdəyişmə ilə bağlı xərclər, habelə zərində h quqların d vlət qeydiyyatı ilə bağlı xərclər əlavə olunmaqla hesablanan qiyməti deməkdir.

59.3. Evlər və digər tikililərin bərpa qiyməti onların l s və keyfiyyəti ilə eyni olan və ya onların l s ndən az və keyfiyyətindən aşağı olmayan əvəzedici evin və ya tikilinin əldə edilməsi və ya inşası n əkilən xərclərə, ev və ya tikili qismən zədələndikdə, yaxud evin və ya tikilinin m əyyən hissəsi alındıqda isə onların bərpası n tələb olunan tikinti materiallarının bazar qiyməti ilə alınmasına və tikinti sahəsinə daşınmasına əkilən xərclər, hər hansı işlər və podrat ılarla bağlı əkilən xərclər, habelə hər iki halda layihələndirmə və zərində h quqların d vlət qeydiyyatı ilə bağlı əkilən xərclər əlavə olunmaqla hesablanan qiyməti deməkdir.

59.4. Bərpa qiyməti m əyyən edilərkən əmlakın amortizasiyası və istifadə edilməmiş tikinti materiallarının qiyməti nəzərə alınmır, alınan əmlakın qiymətindən alınmanın nəticəsində əldə ediləcək mumi mənfəətin qiyməti ıxılmır.

59.5. Bu Qanuna əsasən alınan daşınar əşyalar və əmlakla bağlı bərpa qiyməti həmin əşyaların və əmlakın əvəz edilməsinin bazar qiymətindən ibarətdir.

59.6. Bu maddəyə əsasən hər hansı torpaq və ya daşınar əmlakla bağlı bərpa qiyməti m əyyən edilərkən, bu Qanunun 56-cı maddəsinin m ddəaları nəzərə alınmalıdır.

 

Maddə 60. Torpağın m əyyən hissəsinin alınması n kompensasiyaya dair x susi qayda

 

Torpaq sahəsinin yalnız m əyyən hissəsinin alınması nəticəsində torpaq b l n rsə, saxlanılan (alınmayan) torpaqdan yolların, drenaj borularının, divarların, hasarların, k rp lərin, yeraltı ke idlərin, qurğuların və digər obyektlərin tikintisi ilə bağlı qanuni əsaslarla istifadə edildikdə m vafiq kompensasiya dənilir.

 

Maddə 61. Torpağın b l nməsi ilə bağlı iddia məbləği y ksək olduqda torpağın digər hissəsinin alınması

 

61.1. Alan orqan hesab etsə ki, torpağın m əyyən hissəsi alınarkən həmin hissəyə g rə iddia ının irəli s rd y kompensasiya iddiası torpağın alınan m əyyən hissəsi ilə yanaşı iddia ıda saxlanılan (alınmayan) hissəsinin də alınması qiymətinə bərabər, ya da ondan y ksəkdir, bu halda torpaqla bağlı sahiblik əldə edilənədək istənilən vaxt həmin torpağın saxlanılan (alınmayan) hissəsinin də alınması n m əyyən edilmiş qaydada qərar qəbul edə bilər.

61.2. Bu Qanunun 61.1-ci maddəsinə əsasən qərar qəbul edilərkən bu Qanunun 19-cu maddəsinə uyğun olaraq qərarın və ya 46-cı maddəsinə uyğun olaraq sahibliklə bağlı bildirişin g ndərilməsi tələb olunmur, lakin alan orqan:

61.2.1. yubadılma olmadan, bu Qanunun 61.1-ci maddəsinə əsasən qəbul edilmiş qərarın surətini iddia ıya təqdim etməli;

61.2.2. iddia ıya kompensasiya təklif etməklə bağlı bu Qanunun 67-ci maddəsinə uyğun olaraq səlahiyyətlərini icra etməyə başlamalı;

61.2.3. qəbul etdiyi qərar, onun səbəbləri və mahiyyəti barədə dərhal nəzarət orqanını məlumatlandırmalıdır.

 

Maddə 62. Yanaşı torpaqlara dəymiş zərərlə bağlı kompensasiya

 

Bu Qanuna əsasən alınan torpağın hər hansı hissəsini təşkil etməyən və alınan torpaqda tikintinin inşası və alınmaya səbəb olmuş digər işlərin aparılması nəticəsində və (və ya) həmin tikintinin təyinatı ilə əlaqədar alınan torpaqla yanaşı olan torpaqda qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş məhdudiyyətlərin m əyyənləşdirilməsi nəticəsində zərər dəymiş yanaşı torpaq zərində m vafiq h ququ olan alınmanın təsirinə məruz qalan şəxs həmin zərərli təsirlə bağlı kompensasiya almaq h ququna malikdir.

 

Maddə 63. Narahatlıq n kompensasiya

 

63.1. Narahatlıq n kompensasiya qiymətləndirilərkən aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır:

63.1.1. iddia ı ilə bağlı hallar;

63.1.2. torpağın alınması ilə bağlı hər hansı h quqi xidmətlər, mərzlənmə, qiymətləndirmə və digər bu kimi məcburi tədbirlərin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar ağlabatan xərclərin məbləği;

63.1.3. alınmanın təsirinə məruz qalan şəxsin mal-qarasının saxlanıldığı yerdən şəxsin k r ləcəyi yerə təhl kəsiz və salamat şəkildə nəql edilməsi ilə bağlı xərclər;

63.1.4. alınmanın təsirinə məruz qalan şəxsin alınma nəticəsində gəliri ilə bağlı hər hansı itkiləri və həmin şəxsin yeni yaşayış yerində işindən və ya torpaqdan əldə edəcəyi gəlir k r ld y yerdə torpaqdan və ya işindən əldə etdiyi gəlirlə bərabər olanadək m təmadi dənişlərin təmin edilməsi ilə bağlı ehtiyacı;

63.1.5. alınmanın təsirinə məruz qalan şəxsin yeni yaşayış yerində onun şəraitinə uyğun olan iş yerində işləyə bilməsi n tələb olunan təlimlə bağlı xərclər;

63.1.6. alınmanın təsirinə məruz qalan şəxsin ailəsinin ehtiyaclarının tam və ya qismən dənilməsi n qida məhsulları onun torpağından təmin edildiyi halda, həmin şəxsin yeni yaşayış yerində olan torpaqdan və ya yeni yaşayış yerində işindən həmin qida məhsullarını əldə edəcəyi vaxtadək eyni n vl və məbləğli qida məhsulları ilə m təmadi təmin edilməsi xərcləri;

63.1.7. dənilən kompensasiyanın ədalətli olmasını təmin etmək n nəzərə alınacaq digər məsələlər.

Maddə 64. mumi istifadədə olan torpağa h quqların itirilməsinə g rə kompensasiya

 

Alınan torpağa mumi istifadədə olan torpaq sahələri daxil olduqda, ondan istifadə etmək və ya məhsul g t rmək h ququna malik olan şəxslər mumi istifadədə olan torpaq sahələrinə giriş, istifadə və ya məhsul g t rmək h ququnun itirilməsinə g rə kompensasiya almaq h ququna malikdirlər.

 

Maddə 65. dənilən kompensasiyanın mahiyyəti və n v

 

65.1. Kompensasiya aşağıdakı formalarda dənilə bilər:

65.1.1. itirilmiş torpaqla m qayisə ediləcək keyfiyyətə, l yə, istehsal potensialına malik olan torpaq sahəsi;

65.1.2. itirilmiş yaşayış sahəsi və ya tikili ilə m qayisə ediləcək keyfiyyətə, l yə və istifadə imkanına malik olan yaşayış sahəsi və ya tikili;

65.1.3. kənd təsərr fatı torpaqları itirildikdə bu Qanunun 65.1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan torpaq sahəsindən əlavə kənd təsərr fatı torpağında istifadə etmək n bitkilər və toxumlar;

65.1.4. bu Qanunun 64-c maddəsində m əyyən edilmiş mumi istifadədə olan əmlakla bağlı təminatlar;

65.1.5. torpaq və digər kapital itkisinə g rə bu fəslin m ddəalarına uyğun olaraq m əyyən edilmiş məbləğdə birdəfəlik pul dənişi;

65.1.6. yerdəyişmə nəticəsində azalmış və ya itirilmiş gəlirin təmin edilməsi və ya əvəz edilməsi n m əyyən m ddətə dənişlər;

65.1.7. itirilmiş torpaqda əldə edilən qida məhsullarının və ya əvvəllər belə qida məhsullarını əldə etmək n istifadə olunmuş itirilmiş gəlirin əvəzinə m əyyən m ddət ərzində qida məhsulları ilə m təmadi təchizat;

65.1.8. yerdəyişmə nəticəsində itirilmiş iş imkanlarının əvəz edilməsi məqsədi ilə iş əldə etmək n alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərə yeni vərdişləri aşılamaqla və ya torpağın alınması layihəsi nəticəsində a ılan iş imkanlarından istifadə etməklə əlaqədar təlimin təmin edilməsi;

65.1.9. alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərlə alan orqan arasında m əyyən edilən və ya razılaşdırılan digər kompensasiya formaları.

65.2. Alınmanın təsirinə məruz qalan şəxs ona dənilməli kompensasiyanın bir və ya daha ox n v n se ə bilər.

65.3. Alan orqan kompensasiyaların n vləri, onların hansının daha faydalı olması haqqında alınmanın təsirinə məruz qalan şəxsin məlumata malik olduğuna əmin olmalıdır. Əks təqdirdə, alan orqan alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərə bu barədə ətraflı məlumat verir.

65.4. Qəbiristanlığın ərazisi olan torpaq alındıqda, alan orqan həmin qəbiristanlıqda dəfn edilmiş şəxslərin qohumları ilə dəfn edilmiş şəxslərin eksqumasiyası və başqa yerdə basdırılması, onların həmin məqsədlə st nl k verdikləri yerlə bağlı məsləhətləşmələr aparır və həmin şəxslər eksqumasiya və başqa yerdə basdırılma ilə bağlı qərar qəbul etdiyi halda, alan orqan eksqumasiya və başqa yerdə basdırılma, habelə bununla əlaqədar b t n m vafiq və ənənəvi mərasimlərlə bağlı xərcləri dəyir.

65.5. mumi istifadədə olan bina alındıqda, alan orqan:

65.5.1. həmin binadan istifadə edən şəxsləri onların istifadə edə biləcəkləri yerdə eyni məqsədli (təyinatlı) bina ilə (binalarla) təmin edir və ya;

65.5.2. bu Qanunun 59-cu maddəsinə uyğun olaraq alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərə həmin binanın bərpa qiymətini dəyir.

65.6. K r ləcək şəxslər alınan torpaqda elektrik enerjisi, qaz, su və kanalizasiya, telekommunikasiya və elektron kommunikasiya ilə təchizatına, habelə yol və sair bu kimi infrastruktur təchizatına malik olduqda alan orqan alınmanın təsirinə məruz qalan həmin şəxsləri k r ləcəkləri ərazidə m qayisə ediləcək keyfiyyət, rahatlıq və kəmiyyətə malik olan m vafiq infrastruktur təchizatı ilə təmin etmək hdəliyini daşıyır, bu şərtlə ki, həmin ərazidə əvvəllər yaşayan şəxslərin infrastrukturlarının və tikililərinin keyfiyyəti, rahatlığı və kəmiyyəti azalmasın.

 

Maddə 66. ətinliklərə g rə kompensasiya

 

66.1. Bu Qanuna uyğun olaraq yaşayış sahəsinin alındığı hər bir halda, alan orqan iddia ıya bu fəslə uyğun olaraq alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərin almaq h ququna malik olduqları dənişlərə əlavə olaraq ətinliyə g rə kompensasiya verir.

66.2. ətinliklərə g rə kompensasiya alınmanın təsirinə məruz qalan şəxsə alınan yaşayış sahəsində əsas yaşayış yeri kimi ən azı beş il m ddətində yaşamasını təsdiq edən sənədi onun tərəfindən təqdim edildikdə dənilir.

66.3. Alınmanın təsirinə məruz qalmış şəxs alan orqana ətinliklə bağlı dəniş n tələbi bu Qanunun 66.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş halın baş verdiyi tarixdən bir təqvim ili m ddətində təqdim edə bilər.

66.4. ətinliklə bağlı dəniş alınmanın təsirinə məruz qalmış şəxsin alınan yaşayış sahəsində yaşadığı m ddətdən asılı olaraq bu fəslə uyğun olaraq iddia ıya dəniləcək kompensasiyanın mumi məbləğinin aşağıda g stərilən faizi miqdarında m əyyənləşdirilir:

66.4.1. 5 ildən 6 ilədək m ddət n 5 faiz;

66.4.2. 6 ildən 7 ilədək m ddət n 6 faiz;

66.4.3. 7 ildən 8 ilədək m ddət n 7 faiz;

66.4.4. 8 ildən 9 ilədək m ddət n 8 faiz;

66.4.5. 9 ildən 10 ilədək m ddət n 9 faiz;

66.4.6. 10 ildən artıq m ddət n 10 faiz.

 

VIII fəsil

KOMPENSASİYANIN DƏNİLMƏSİ İLƏ BAĞLI PROSEDURLAR

 

Maddə 67. Alan orqan tərəfindən kompensasiyanın təklif olunması

 

67.1. Bu Qanunun 47-ci maddəsinə uyğun olaraq iddia ının kompensasiya ilə bağlı tələbini və ya bu Qanunun 48-ci maddəsinə uyğun olaraq alqı-satqıya dair bildirişi onları təqdim etmək h ququna malik olan şəxslərdən aldıqda, alan orqan tərəfindən m vafiq tələbin və ya bildirişin alınma tarixindən 60 g ndən ox olmayan m ddətdə və ya alan orqanla iddia ı arasında razılaşdırıla biləcək, lakin əlavə 30 g ndən ox olmayan daha uzun m ddətdə kompensasiyanın verilməsi n təklif, bu Qanunun 48-ci maddəsinə uyğun olaraq təqdim edilmiş alqı-satqıya dair bildirişlə bağlı isə həmin bildirişdə g stərilən torpağı almaqla bağlı təklif və ya almaqdan imtinaya dair bildiriş iddia ıya təqdim olunur.

67.2. Bu Qanunun 67.1-ci maddəsinə uyğun olaraq təqdim edilmiş təklif aşağıdakıları aydın və iddia ının anladığı tərzdə m əyyən etməlidir:

67.2.1. m xtəlif kompensasiya n vləri zrə verilən kompensasiyaların məbləğlərini;

67.2.2. mumi kompensasiyanın yekun məbləğini;

67.2.3. verilən kompensasiyanın mahiyyətini;

67.2.4. kompensasiya itirilmiş gəlirin və ya qida məhsullarının təmin olunması n dənildikdə, kompensasiyanın dəniləcəyi m ddət cədvəlini;

67.2.5. veriləcək kompensasiya iddia edilən kompensasiya məbləğindən az olduqda məbləğшn azaldılmasının səbəblərini;

67.2.6. alan orqan bu Qanunun 61-ci maddəsinə uyğun olaraq z səlahiyyətlərini icra etməyi təklif etdiyi hallarda bunun səbəb və əsaslarının tam izahını;

67.2.7. alqı-satqıya dair bildiriş g ndərildiyi və alan orqan həmin bildirişdə g stərilən torpağın alqısı ilə razılaşmaqdan imtina etdiyi hallarda, imtinanın və torpağın alınması əvəzinə veriləcək (əgər veriləcəksə) kompensasiyanın verilməsinin səbəblərini;

67.2.8. iddia ının m əyyən edilmiş formada kompensasiyanı qəbul edib-etməməsini g stərməli olduğu son tarixi, kompensasiya tam və ya qismən qəbul edilmədiyi halda bunun səbəblərini;

67.2.9. kompensasiyanın verilməsi ilə bağlı hər hansı məsələni m bahisələndirmək arzusunda olan iddia ı n m vcud olan prosedurları;

67.2.10. m əyyən edilə biləcək digər məsələləri.

 

Maddə 68. Kompensasiya ilə bağlı təklifin qəbul edilməsi

 

68.1. Alan orqanın kompensasiyanın verilməsi ilə bağlı təklifinin nvanlandığı şəxs həmin təklifi aldıqdan sonra 40 g n m ddətində alan orqana aşağıdakılarla bağlı məlumat təqdim edir:

68.1.1. verilən kompensasiyanı tam qəbul edir;

68.1.2. verilən kompensasiyanı etirazla tam və ya qismən qəbul edir;

68.1.3. verilən kompensasiyadan tam və ya qismən imtina edir;

68.1.4. verilən kompensasiyadan tam və ya qismən imtina etdiyi halda, m bahisəni bu Qanunun 75-ci maddəsində nəzərdə tutulan şikayətlərin baxılması komissiyasına təqdim etmək arzusundadır;

68.1.5. verilən kompensasiyadan tam və ya qismən imtina etdiyi halda, kompensasiyanın verilməsi ilə bağlı m bahisəni məhkəməyə təqdim etmək arzusundadır.

68.2. Kompensasiya qəbul edildiyi halda alan orqan kompensasiyanın verilməsini qəbul edən şəxsə kompensasiyanın verilməsinin qəbul edildiyi g ndən 30 g n m ddətində kompensasiyanı tam dəyir, yaxud kompensasiyanın birdəfəlik dənişdən başqa digər n v olduğu hallarda onu dəməyə başlayır.

 

Maddə 69. Kompensasiyanın qəbul edilməsi

 

69.1. Alan orqan bu Qanuna uyğun olaraq həyata ke irilmiş hər kompensasiya dənişinə g rə iddia ıdan imzalanmış qəbz qəbul edir və iddia ı həmin qəbzi imzalamaq hdəliyi daşıyır.

69.2. İstənilən iddia ı kompensasiya dənişini kompensasiyanın məbləği və ya mahiyyəti ilə bağlı etiraz bəyanatı ilə qəbul edə bilər.

69.3. Kompensasiya dənişini etiraz bəyanatı ilə qəbul edən hər hansı bir iddia ı həmin kompensasiyanı qəbul edib-etməməsindən asılı olmayaraq kompensasiyanın və ya onun bir hissəsinin verilməsinə etiraz etmək h ququna malikdir.

69.4. Şəxs kompensasiyanı etiraz bəyanatı ilə qəbul etdikdə kompensasiyanı qəbul etdiyi tarixdən sonra 20 g n m ddətində etirazla bağlı bildirişi alan orqana təqdim etməlidir.

 

Maddə 70. Pul kompensasiyasının dənilməsi sulu

 

70.1. Veriləcək kompensasiya tam və ya qismən, birdəfəlik və ya hissə-hissə pul məbləği ilə dəniş formasında dəniləcəyi hallarda kompensasiya bank hesabına dənilir.

70.2. Alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslər bank hesabına malik olmadıqda, alan orqan z vəsaiti hesabına alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərin adına bank hesabı a maq və bu hesabdan istifadə olunmasında həmin şəxslərə yardım g stərmək hdəliyi daşıyır.

70.3. Alınmanın təsirinə məruz qalan şəxsin bank hesabı olduğu halda pul kompensasiyası həmin bank hesabına dənilir.

70.4. Pul kompensasiyası almaq h ququna malik olan ailənin zv olan alınmanın təsirinə məruz qalan şəxs z vəsaiti hesabına və alan orqanın yardımı ilə z adına kompensasiyanın dəniləcəyi bank hesabı a a bilər.

70.5. Alan orqan bu maddənin tətbiq ediləcəyi hər hansı bank hesabı ilə bağlı həmin hesabdan istifadə ediləcəyi ilk bir il ərzində b t n xərcləri dəmək hdəliyi daşıyır.

70.6. Alınan torpaq mumi m lkiyyətdə olduqda, alan orqan pul kompensasiyasını b t n m lkiyyət ilərə onların payına m tənasib olaraq dəyir və dəniş zamanı hər bir m lkiyyət idən qəbzin imzalanmasını tələb edir.

 

Maddə 71. Kompensasiyanın depozitə qoyulması

 

71.1. Aşağıdakı hallarda alan orqan kompensasiya almaq h ququna malik olan şəxsin hesabına kompensasiya məbləğini depozit qoymaqla bağlı alan orqanı səlahiyyətləndirən qərar n məhkəməyə m raciət edə, məhkəmə isə bu barədə m vafiq qərar qəbul edə bilər:

71.1.1. bu Qanunun 69-70-ci maddələrinə uyğun olaraq kompensasiyanı almaq n səlahiyyətli və ya m vcud şəxs olmadıqda və həmin şəxs və ya onun n mayəndəsi lazımi araşdırma aparıldıqdan sonra tapılmadıqda;

71.1.2. kompensasiya almaq h ququna malik olan şəxs həmin dənişi qəbul etməyə razı olmadıqda;

71.1.3. aşağıdakılarla bağlı m bahisə yarandıqda:

71.1.3.1. şəxsin kompensasiyanı qəbul etmək h ququ və ya h quqlara dair sənədi;

71.1.3.2. kompensasiyanı almaq h ququna malik olan şəxslər arasında kompensasiyanın b l nməsi.

71.2. Bu Qanunun 71.1.1-ci və 71.1.3-c maddələrində qeyd edilən hər hansı bir şəxs məhkəməni qane edəcək s butu təqdim etməklə, depozitə qoyulmuş məbləğdən həmin şəxsin almaq h ququna malik olduğu kompensasiya məbləğinin dənilməsi barədə məhkəməyə m raciət edə bilər.

71.3. Bu Qanunun 71.1.2-ci maddəsində qeyd olunan şəxs istənilən vaxt məhkəməyə m raciət etmədən depozitə qoyulmuş məbləği g t rə bilər.

71.4. Bu Qanunun 71.1-ci maddəsinə uyğun olaraq depozitə qoyulmuş hər hansı kompensasiya məbləği depozit qoyulduğu tarixdən 10 il m ddətində tələb edilmədikdə d vlət m lkiyyətinə ke ir.

 

Maddə 72. Faizlərin dənilməsi

 

72.1. Bu Qanuna uyğun olaraq dənilən kompensasiyaya və iddia ı ilə alan orqan arasında razılaşdırılan hər hansı kompensasiyaya dəniş tarixindən dənişin aparıldığı tarixədək və ya bu Qanunun 71-ci maddəsinə uyğun olaraq depozitə qoyulduğu tarixədək Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən m əyyən edilmiş faiz dərəcəsindən əlavə bir faiz dərəcəsi ilə faiz hesablanır.

72.2. Bu Qanunun 72.1-ci maddəsində alınan torpaqla bağlı dəniş tarixi dedikdə, bu Qanunun 52.2-ci maddəsində g stərilən məsələlərin təsdiq olunması barədə m vafiq məhkəmə qərarının q vvəyə mindiyi tarixdən 10 g n m ddətinin bitdiyi g n nəzərdə tutulur.

 

Maddə 73. Yanlış dənişlər

 

73.1. Bu Qanuna uyğun olaraq dənilən kompensasiya məbləği və ya həmin məbləğin m əyyən hissəsi belə kompensasiyaya h ququ olmayan şəxsə yanlış olaraq dənildikdə, həmin şəxs alan orqanın tələbi ilə aldığı məbləği geri qaytarmaq, yaxud həmin məbləği almaq h ququna malik olan şəxsə 30 g n m ddətində dəmək hdəliyi daşıyır.

73.2. Bu maddəyə uyğun olaraq tələb alan hər hansı şəxs həmin tələbə və ya onun hər hansı hissəsinə qarşı etirazla məhkəməyə m raciət edə bilər.

73.3. Bu Qanunun 73.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş m ddətdə yanlış dənilmiş kompensasiya məbləği və ya həmin məbləğin m əyyən hissəsi onu almaq h ququna malik olan şəxsə dənilmədikdə, alan orqan 15 g n m ddətində yanlış dənilmiş kompensasiya məbləği və ya həmin məbləğin hissəsi həcmində məbləği sonuncunun bank hesabına dəməli, bu Qanunun 71.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan hallar m vcud olduqda isə həmin şəxsin hesabına depozit qoymalıdır.

 

Maddə 74. Kompensasiyanın dənilməsinin yubadılması

 

Bu Qanuna uyğun olaraq kompensasiyanın dənişində hər hansı yubadılma ilə h quqları pozulan şəxs belə kompensasiyanın dərhal dənilməsinə nail olmaq məqsədi ilə məhkəməyə m raciət edə bilər.

 

IX fəsil

M BAHİSƏLƏRİN HƏLLİ

 

Maddə 75. Şikayətlərin baxılması komissiyası

 

75.1. M vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən zəruri hesab edilən hallarda alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslərin k r lməsi tələb olunan torpağın yerləşdiyi inzibati ərazi vahidi zrə m vafiq icra hakimiyyəti orqanı bu Qanuna uyğun olaraq torpağın alınması ilə əlaqədar alınmanın təsirinə məruz qalan şəxslər tərəfindən verilmiş şikayətləri həll etmək n dinləmək, araşdırmaq və b t n səylərini istifadə etmək funksiyalarına malik olan, m vafiq şəxslərdən ibarət şikayətlərin baxılması komissiyası təşkil edir.

75.2. Şikayətlərin baxılması komissiyasının tərkibi azı , oxu beş nəfərdən ibarət olmaqla, həmin şəxslərin ən azı biri işlərin dinlənilməsi və m bahisə edən tərəflər arasında m bahisələrdə vasitə iliyin aparılmasında m əyyən bilik və ya bacarığa, ən azı biri isə m bahisənin yarandığı ərazi ilə bağlı m əyyən biliklərə malik olmalıdır.

75.3. Şikayətlərin baxılması komissiyası aşağıdakılara əməl etməlidir:

75.3.1. m bahisədə b t n tərəflərə tələblərini irəli s rmək imkanı verməyə;

75.3.2. m bahisənin tərəflərini şikayət zrə qarşılıqlı qaneedici qərarın qəbul olunması n onların arasında vasitə i qismində şikayətlərin baxılması komissiyasının ıxış etməsi ilə razılaşmağa dəvət etməyə;

75.3.3. tərəflərin, yaxud onlardan birinin vasitə iliklə razılaşmadığı halda, şikayət zrə t vsiyələr hazırlamağa;

75.3.4. şikayətin həllini tapmaq n şikayətlərin baxılması komissiyasının səmərəli hesab etdiyi digər tədbirləri g rməyə.

75.4. Alınmanın təsirinə məruz qalan şəxs h quqlarının pozulması ilə bağlı şikayətlərin baxılması komissiyasına şikayət verə bilər, lakin bu hal şikayətin k r lmə komissiyasına və ya nəzarət orqanına təqdim etməyin şərti kimi olmamalıdır.

75.5. Şikayətin təqdim olunduğu şikayətlərin baxılması komissiyası onun həll olunması n zəruri tədbirlər g r r, şikayət zrə tərəfləri barışdırmağa səy g stərir və lazım olduqda belə qərarları qəbul etmək istiqamətində alan orqana t vsiyələrini verə bilər.

75.6. Alan orqan kompensasiyanın məbləğinə dair t vsiyələr istisna olmaqla, şikayətlərin baxılması komissiyasının t vsiyələrini qəbul edib m vafiq tədbirlər g r r, yaxud məsələ zrə m vafiq qərar qəbul edilməsi n şikayəti nəzarət orqanına g ndərir. Alan orqan kompensasiyanın məbləğinə dair şikayətlərin baxılması komissiyasının t vsiyələrini onlara dair rəyi ilə birlikdə nəzarət orqanına təqdim edir.

75.7. Şikayətlərin baxılması komissiyasının qərarı ilə razı olmayan alınmanın təsirinə məruz qalan şəxs şikayəti nəzarət orqanına təqdim edə (g ndərə) bilər.

75.8. Nəzarət orqanı bu Qanunun 75.6-cı maddəsinə əsasən təqdim edilmiş kompensasiyanın məbləğinə dair şikayətlərin baxılması komissiyasının t vsiyələrini və onlara dair alan orqanın rəyini həmin t vsiyə və rəyə dair təklifləri ilə birlikdə qiymətləndirmə komissiyasına g ndərir.

75.9. Nəzarət orqanının qərarı ilə razı olmayan şəxs məhkəməyə m raciət edə bilər.

 

Maddə 76. Kompensasiyanın təklif edilməsində vasitə ilik

 

76.1. İddia ı kompensasiyanın verilməsi təklifindən imtina etdikdə və ya kompensasiyanı etirazla qəbul etdikdə alan orqanla həmin məsələni şikayətlərin baxılması komissiyasına g ndərmək barədə razılığa gələ bilər.

76.2. Bu Qanunun 76.1-ci maddəsinə əsasən şikayətlər şikayətlərin baxılması komissiyasına g ndərildiyi hər bir halda, şikayətlərin baxılması komissiyası tərəfləri dinlədikdən sonra m bahisə olunan məsələ zrə ədalətli qərara gəlmələri n k məklik g stərmək məqsədilə zəruri tədbirlər g r r.

 

X fəsil

YEKUN M DDƏALAR

 

Maddə 77. Bildirişlərin atdırılması sulları

 

77.1. Bu Qanuna uyğun olaraq hər hansı şəxslərə g ndərilməli olan bildirişlər bilavasitə və ya po t rabitəsi vasitəsilə onlara atdırılmalıdır. Bildirişlərin m vafiq şəxslərə vaxtında atdırılmasına əmin olmaq n bildirişi g ndərən aşağıdakı əlavə sullarla atdırılmanın həyata ke irilməsinə dair g stəriş verə bilər:

77.1.1. bildirişi həmin şəxslə birgə yaşayan yetkinlik yaşına atmış ailə zvlərindən birinə atdırmaq;

77.1.2. bildirişi nvan sahibinin işlədiyi yer zrə m diriyyətə atdırmaq;

77.1.3. bildirişin n sxəsini torpağın yerləşdiyi ərazidə və ya torpaq sahəsinə ən yaxın yerdə, torpağın yerləşdiyi ərazi zrə bələdiyyə və yerli icra hakimiyyəti orqanının binalarında g r nən yerlərdə yerləşdirmək;

77.1.4. bildirişi Azərbaycan Respublikası ərazisində nəşr edilən bir və ya bir ne ə k tləvi informasiya vasitəsində dərc etmək;

77.1.5. bildirişin məzmununu televiziya və radio vasitəsilə yayımlamaq;

77.1.6. bildirişin mahiyyəti haqqında m vafiq şəxslərə məlumatın verilməsinin digər səmərəli sullarını tətbiq etmək.

77.2. Bu Qanuna əsasən hər hansı bir məlumatın dərc olunması və ya alınmanın təsirinə məruz qalacağı g man edilən b t n şəxslərin nəzərinə atdırılması n yayılmalı olduğu hallarda rəsmi bildiriş:

77.2.1. aid olduğu ərazidə m mk n qədər nəzərə arpan yerdə asılmalıdır;

77.2.2. torpağın yerləşdiyi ərazi vahidi zrə yerli icra hakimiyyəti orqanının rəsmi l vhələrində və həmin orqanın m əyyən etdiyi digər ictimai yerlərdə nəzərə arpan tərzdə asılmalıdır;

77.2.3. həmin ərazidə yaşayan və işləyən şəxslərə bu məqsədlə bələdiyyə və ya m vafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən təşkil olunan iclaslarda şifahi şəkildə bildirilməlidir;

77.2.4. Azərbaycan Respublikası ərazisində nəşr edilən və yayılan bir və ya bir ne ə k tləvi informasiya vasitəsində dərc edilməli, habelə televiziya və radio vasitəsilə yayımlanmalıdır.

 

Maddə 78. Giriş h quqları

 

78.1. Bu Qanunda nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata ke irilməsi n alan orqan tərəfindən səlahiyyət verilmiş şəxs 48 saatdan az olmayan m ddətdə bu barədə əvvəlcədən bildiriş verməklə, g n ərzində saat 8.00-18.00 arasında olan m nasib vaxtda alınan torpağa (yaşayış sahəsi istisna olmaqla) daxil olmaq h ququna malikdir.

78.2. Bu Qanunun 78.1-ci maddəsi ilə torpağa daxil olmaq n zəruri olan bildirişdə səlahiyyətli şəxsin torpağa daxil olmağının məqsədi və təxmini vaxtı g stərilir.

78.3. Bu maddə əsasında torpağa girmək səlahiyyəti verilmiş hər hansı şəxs bu barədə alan orqan tərəfindən imzalanmış və daxil olma zamanı təqdim edilməli olan yazılı sənədlə təmin olunur.

78.4. Bu Qanunun 14-c maddəsinə uyğun olaraq səlahiyyət verilmiş hər hansı şəxs daxil olduğu zaman torpağa və ya torpaqda olan hər hansı əşyaya ziyan vurduqda alan orqan belə ziyanın qiymətləndirilməsi n m vafiq tədbirlər g r r və həmin qiymətləndirmə əsasında torpağın və torpaqda olan əşyanın sahibinə dərhal kompensasiya dəyir.

 

Maddə 79. Məlumatla bağlı sorğu

 

79.1. Alan orqan bu Qanunun həyata ke irilməsi ilə bağlı hər hansı bir məqsəd n yazılı formada torpağın m lkiyyət isi və ya istifadə isi olan şəxsdən, sorğunun təqdim edildiyi ( atdırıldığı) g ndən etibarən 20 g n ərzində cavab verilməsi n torpaqla bağlı h quqları barədə məlumat və sənədlərin surətini sorğu edə bilər.

79.2. Alan orqan tərəfindən təqdim edilmiş sorğu aydın və anlaşılan tərzdə tərtib olunmalıdır.

79.3. Sorğunu alan şəxs təmin etməyi tələb edilən məlumatı anlamadıqda m mk n qədər qısa m ddətdə aydınlıq gətirmək n alan orqana m raciət etməlidir.

79.4. Məlumatın sorğu edildiyi şəxs yaşına, bacarıqsızlığına və ya digər səbəblərə g rə sorğunu anlamadıqda və ya yazılı olaraq ona cavab verə bilmədikdə alan orqan həmin şəxslə g r şərək lazımi məlumatları şifahi şəkildə əldə etmək səlahiyyətini m vafiq şəxsə verə bilər.

79.5. Bu Qanunun 79.4-c maddəsinə əsasən g r ş həyata ke irmək səlahiyyəti verilmiş şəxs bu barədə ən azı 48 saat əvvəl yazılı bildirişlə xəbərdarlıq etməklə g n ərzində saat 8.00-18.00 arasında olan m nasib vaxtda g r ş təklif edə bilər və belə g r ş m nasib şəkildə həyata ke irilməlidir.

79.6. Bu Qanunun 78.3-c və 78.4-c maddələrinin tələbləri bu maddəyə əsasən g r ş həyata ke irən şəxsə də tətbiq edilir.

79.7. Bu maddəyə uyğun olaraq alan orqana g ndərilməli məlumat torpağın alınması qrupuna və ya qrupun rəhbərinə atdırıla bilər və belə atdırılma alan orqana lazımi məlumatın g ndərilməsinə ( atdırılmasına) bərabər tutulur.

 

Maddə 80. Torpağı qanuni tutduqları hesab edilən şəxslər

 

80.1. D vlət orqanlarının və ya bələdiyyələrin vəzifəli şəxsləri tərəfindən torpaq zərində m lkiyyət, istifadə və icarə h quqlarına aid olan sənədlərin qanunvericiliyin tələblərinə riayət etməməklə qəbul edilməsi (tərtib edilməsi) şəxsə kompensasiyanın verilməməsi n əsas ola bilməz. Bu halda kompensasiya dənildikdən sonra m vafiq icra hakimiyyəti orqanı yuxarıda g stərilən sənədlərin qəbul edilməsi (tərtib edilməsi) zamanı qanunvericiliyin tələblərinin pozulmasında təqsiri olan vəzifəli şəxsə qarşı d vlətə dəymiş ziyanın dənilməsi məqsədilə m vafiq məhkəməyə iddia ilə m raciət edir.

80.2. Hər hansı bir şəxsin torpaq zərində hər hansı h quqları ilə bağlı sual və ya m bahisə yarandıqda torpağa sahiblik edən və ya torpaqdan fayda alan şəxs, əksi s but olunana qədər, bu Qanunun məqsədləri n torpağı qanuni tutan şəxs hesab edilir.

 

Maddə 81. Vergi, r sum və digər dənişlərdən azad edilmə

 

81.1. Bu Qanuna əsasən dənilən hər hansı kompensasiyaya g rə he bir r sum və ya d vlətin xeyrinə alınan hər hansı digər dəniş (vergi istisna olmaqla) tutulmur. [4]

81.2. Bu Qanuna əsasən dənilən hər hansı kompensasiyaya g rə vergidən azad edilmə Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə m əyyənləşdirilir.

 

Maddə 82. Əməkdaşların təhqir edilməsi və onlara əngəl t rədilməsinə g rə məsuliyyət

 

Bu Qanuna m vafiq olaraq alınan torpağa daxil olmaq və ya onun zərində sahibliyin əldə olunması ilə bağlı digər hərəkətləri həyata ke irmək səlahiyyəti verilmiş hər hansı şəxsi təhqir etmə və ya səlahiyyətlərinin həyata ke irilməsinə mane olma, yaxud əngəl t rətmə və ya belə əməllərə yardım g stərmə, yaxud təhrik etmə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş məsuliyyətə səbəb olur.

 

Maddə 83. Ke id m ddəaları

 

Bu Qanunun q vvəyə minməsindən əvvəlki qanunvericiliyə uyğun olaraq torpaqların alınması ilə əlaqədar başlanılmış hər hansı hərəkət və ya prosedurlar kompensasiyanın qiymətləndirilməsi və dənilməsi, həm inin layihənin təsirinə məruz qalmış şəxslərin k r lməsi məsələləri istisna olmaqla, əvvəlki qanunvericiliyə uyğun davam etdirilir.

 

 

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 20 aprel 2010-cu il

№ 987-IIIQ

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       17 may 2011-ci il tarixli 123-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 5 iyul 2011-ci il, № 143, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 07, maddə 594)

2.       16 may 2014-c il tarixli 960-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 18 iyun 2014-c il, № 127, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 06, maddə 609)

3.       18 dekabr 2015-ci il tarixli 50-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 28 yanvar 2016-cı il, № 19, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 01, maddə 17)

4.       28 dekabr 2018-ci il tarixli 1417-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 yanvar 2019-cu il, № 23)

 

QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI


[1] 28 dekabr 2018-ci il tarixli 1417-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 yanvar 2019-cu il, № 23) ilə 2-ci maddənin mətni 2.1-ci maddə hesab edilmişdir və yeni məzmunda 2.2-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[2] 18 dekabr 2015-ci il tarixli 50-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 28 yanvar 2016-cı il, № 19, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 01, maddə 17) ilə 3.1.4-c maddəsinin sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 3.1.5-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[3] 17 may 2011-ci il tarixli 123-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 5 iyul 2011-ci il, № 143, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 07, maddə 594) ilə 53-c maddəsində məhkəmə qərarlarının icrası barədə s zləri icra haqqında s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 16 may 2014-c il tarixli 960-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 18 iyun 2014-c il, № 127, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 06, maddə 609) ilə 81-ci maddəsinin mətni yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Bu Qanuna əsasən dənilən hər hansı kompensasiyaya g rə he bir vergi, r sum və ya d vlətin xeyrinə alınan hər hansı dəniş tutulmur.
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.