Axtar
az|рус|eng
Qanunvericilik

Təhsil haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Bu Qanun vətəndaşların Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında təsbit olunmuş təhsil h ququnun təmin edilməsi sahəsində d vlət siyasətinin əsas prinsiplərini və təhsil fəaliyyətinin tənzimlənməsinin mumi şərtlərini m əyyən edir, təhsilin ayrı-ayrı pillələri zrə m vafiq qanunların və digər normativ h quqi aktların qəbul edilməsində baza rolunu oynayır.

Azərbaycan Respublikasında təhsil d nyəvi və fasiləsiz xarakter daşımaqla, vətəndaşın, cəmiyyətin və d vlətin maraqlarını əks etdirən strateji əhəmiyyətli prioritet fəaliyyət sahəsidir.

Azərbaycan Respublikasında təhsil insan h quqları haqqında beynəlxalq konvensiyalara və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar ıxdığı digər beynəlxalq m qavilələrə əsaslanır, təhsil sahəsində milli-mənəvi və mumbəşəri dəyərlərin prioritetliyi əsasında d nya təhsil sisteminə inteqrasiya olunaraq inkişaf edir.

 

I fəsil

 

mumi m ddəalar

 

Maddə 1. Əsas anlayışlar

 

1.0. Bu Qanunda istifadə olunan əsas anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:

1.0.1. abituriyent - ali təhsil və ya orta ixtisas təhsili m əssisəsinə qəbul olunmaq n m vafiq sənədləri təqdim etmiş şəxs;[1]

1.0.2. adlı təqa d - təhsildə uğurlu nəticələri ilə x susi fərqlənən, təhsil m əssisəsinin ictimai-mədəni həyatında fəal iştirak edən təhsilalanların həvəsləndirilməsi n d vlət, h quqi və fiziki şəxslər tərəfindən konkret şəxsin adına təsis olunan təqa d;

1.0.3. adyunktura - hərbi təhsil m əssisəsində doktoranturaya bərabər tutulan y ksək ixtisaslı elmi kadrların hazırlanması forması;[2]

1.0.4. akademiya - m əyyən sahə zrə ali, orta ixtisas və əlavə təhsil proqramlarını həyata ke irən, fundamental, nəzəri-metodoloji, pedaqoji-metodiki və tətbiqi elmi tədqiqatlar aparan ali təhsil m əssisəsi; [3]

1.0.5. akkreditasiya - təhsil m əssisəsinin fəaliyyətinin d vlət təhsil standartlarına uyğunluğunun və onun statusunun m əyyənləşdirilib təsdiq edilməsi proseduru;

1.0.6. attestasiya - hər bir təhsil pilləsində və səviyyəsində təhsilalanların təhsildə nailiyyətlərinin və təhsilverənlərin (d vlət mumi təhsil m əssisələrində təhsilverənlər istisna olmaqla) fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi proseduru; [4]

1.0.6-1. Sertifikatlaşdırma d vlət mumi təhsil m əssisələrində pedaqoji və idarəetmə fəaliyyəti ilə məşğul olan, ali və orta ixtisas təhsilinə malik təhsilverənlərin peşəkarlıq səviyyəsinin və peşə yararlılığının yoxlanılması proseduru;[5]

1.0.7. bakalavr - bakalavriatı bitirmiş şəxslərə verilən ali peşə-ixtisas dərəcəsi;

1.0.8. bakalavriat - m vafiq ixtisaslar zrə geniş profilli m təxəssis hazırlığını həyata ke irən ali təhsilin birinci səviyyəsi;

1.0.8-1. beynəlxalq səviyyədə akkreditasiya olunan təhsil proqramı beynəlxalq təşkilat və ya xarici d vlət tərəfindən m əyyən edilmiş standartlara uyğun tətbiq edilən və məzunlarına iki və daha ox xarici lkələrin ali təhsil m əssisələrində təhsil almaq h ququ verən təhsil proqramıdır (IB Diploma Programme (Beynəlxalq Bakalavriat Diplom Proqramı), Advanced Level of General Certificate of Education (Təhsil haqqında mumi sertifikatın y ksək səviyyəsi) və Advanced Placement (Y ksək yerləşdirmə) təhsil proqramıdır).

1.0.9. distant (məsafədən) təhsil - tədris prosesinin elektron, telekommunikasiya, proqram-texniki vasitələr əsasında təşkil olunduğu təhsilalma forması;

1.0.10. dissertasiya - m vafiq elmi dərəcə almaq n təqdim edilən elmi tədqiqat işi;

1.0.11. dissertant - dissertasiya işini yerinə yetirən şəxs;

1.0.12. doktorant - doktoranturada təhsil alan şəxs;

1.0.13. doktorantura - ali təhsilin ən y ksək səviyyəsi, doktorluq elmi dərəcəsinin alınmasını həyata ke irən y ksək səviyyəli elmi kadr hazırlığı forması;

1.0.14. dosent - ali təhsil m əssisəsində m əllimlərə verilən elmi ad və se kili vəzifə;

1.0.15. elmlər doktoru - elm sahələri zrə doktoranturada verilən ən y ksək elmi dərəcə;

1.0.16. evdə təhsil - m vafiq təhsil proqramlarına uyğun olaraq mumi təhsilin evdə təşkili forması;

1.0.17. əlavə təhsil - vətəndaşların hərtərəfli təhsil tələbatını dəmək məqsədi ilə əlavə təhsil proqramları əsasında verilən təhsil;

1.0.18. fəlsəfə doktoru - elm sahələri zrə doktoranturada verilən y ksək elmi dərəcə;

1.0.19. fərdi təhsil - m xtəlif səbəblərdən uzun m ddət təhsildən kənarda qalmış şəxslər, habelə m əyyən bir sahə zrə x susi istedadı ilə fərqlənən şagirdlər n tətbiq edilən təhsil forması;

1.0.20. fəxri professor (doktor) - elmi-pedaqoji təcr bəsi və fəaliyyəti ilə fərqlənən professorlara və dosentlərə, eləcə də d nya elminin və təhsilinin inkişafında x susi xidmətləri olan xarici lkə alimlərinə və ictimai xadimlərinə ali təhsil m əssisəsi və elmi m əssisə tərəfindən verilən akademik ad (dərəcə); [6]

1.0.21. formal təhsil - d vlət təhsil sənədinin verilməsi ilə başa atan təhsil forması;

1.0.22. gimnaziya - əsasən humanitar sahədə istedad və qabiliyyəti ilə fərqlənən şagirdlər n təmay llər zrə təhsil xidmətləri g stərən mumtəhsil m əssisəsi;

1.0.23. informal təhsil - z n təhsil yolu ilə biliklərə yiyələnmənin forması;

1.0.24. innovasiya - m xtəlif təşəbb slər, elmi tədqiqatlar əsasında formalaşan m tərəqqi xarakterli yeniliklər;

1.0.25. institut (ali məktəb) - m stəqil və ya universitetlərin struktur b lməsi olaraq, konkret ixtisaslar zrə ali təhsilli m təxəssis hazırlığını, orta ixtisas və əlavə təhsil proqramlarını həyata ke irən, tətbiqi tədqiqatlar aparan ali təhsil m əssisəsi; [7]

1.0.26. ixtisas - m vafiq təhsil sənədində təsbit olunan peşə, bir peşə daxilində fəaliyyət n v ;

1.0.27. ixtisaslaşma - m vafiq peşə-ixtisas təhsili istiqamətinin tərkib hissələrindən biri zrə alınan peşə ixtisası;

1.0.28. kampus - m vafiq maddi-texniki bazaya və infrastruktura malik təhsil kompleksi (şəhərciyi);

1.0.29. kollec - orta ixtisas proqramları əsasında təhsil xidmətləri g stərən və subbakalavr peşə-ixtisas dərəcəsi vermək h ququ olan təhsil m əssisəsi;

1.0.30. konservatoriya - musiqi sahəsi zrə subbakalavr və y ksək ixtisaslı m təxəssislər hazırlayan ali təhsil m əssisəsi; [8]

1.0.31. qeyri-formal təhsil - m xtəlif kurslarda, dərnəklərdə və fərdi məşğələlərdə əldə edilən və d vlət təhsil sənədinin verilməsi ilə m şayiət olunmayan təhsil forması;

1.0.32. lisenziya - təhsil fəaliyyətinə Lisenziyalar və icazələr haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq verilən rəsmi sənəd; [9]

1.0.33. lisey - mumi və tam orta təhsil səviyyələrində istedadlı şagirdlər n m vafiq təmay llər zrə təhsil xidmətləri g stərən mumtəhsil m əssisəsi;

1.0.34. magistratura - ali təhsilin ikinci səviyyəsi;

1.0.35. magistr - magistraturanı bitirmiş şəxslərə verilən ali elmi-ixtisas dərəcəsi;

1.0.36. nostrifikasiya - təhsil haqqında sənədin ekvivalentliyinin m əyyən edilməsi proseduru;

1.0.37. professor - y ksək elm və təhsil g stəricilərinə (x susi qabiliyyət tələb edən sahələr istisna olmaqla) nail olan təcr bəli elmi və pedaqoji kadrlara verilən elmi ad; [10]

1.0.38. rezidentura - tibb ixtisasları zrə baza ali təhsili əsasında həkim-m təxəssis hazırlığı forması;

1.0.39. sərbəst (eksternat) təhsil - m xtəlif səbəblərdən mumi təhsildən kənarda qalan şəxslərə təhsil almaq və ya təhsilalana mumi təhsilin hər hansı səviyyəsini vaxtından əvvəl bitirmək h ququ verən təhsilalma forması; [11]

1.0.40. subbakalavr - orta ixtisas təhsili pilləsində məzunlara verilən peşə-ixtisas dərəcəsi;

1.0.41. təhsil krediti - fənnin məzmununa və həcminə uyğun olaraq onun mənimsənilməsinə ayrılan vaxtın l vahidi;

1.0.42. tədris planı - m vafiq təhsil pilləsində tədris olunan fənlərə və dərsdənkənar məşğələlərə ayrılan saatların miqdarını m əyyən edən əsas tənzimləyici sənəd;

1.0.43. təhsil - sistemləşdirilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi prosesi və onun nəticəsi;

1.0.44. təhsil investisiyası - təhsilin inkişafına sərmayə qoyuluşu;

1.0.45. təhsil proqramı (kurikulum) - təhsilin hər bir pilləsi zrə təlim nəticələri və məzmun standartlarını, tədris fənlərini, həftəlik dərs və dərsdənkənar məşğələ saatlarının miqdarını, pedaqoji prosesin təşkili, təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi və monitorinqinin aparılması sistemini z ndə əks etdirən d vlət sənədi;

1.0.46. təhsil məhsulu - təhsil sahəsində innovasiyalar, orijinal təhsil və fənn proqramları, təlim metodları sistemi, təhsil modulları, təhsil layihələri;

1.0.47. təhsil m əssisəsi - m vafiq təhsil proqramları əsasında təhsil prosesini həyata ke irən və məzunlara m vafiq təhsil haqqında d vlət sənədi verən qurum;

1.0.48. təhsil m əssisəsinin muxtariyyəti - m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən d vlət təhsil m əssisəsinə verilən m stəqillik;

1.0.49. təhsil fran ayzinqi - təhsil məhsullarının m vafiq şərtlərlə (təhsil m əssisəsinin rəsmi adının və fərqləndirici nişanlarının saxlanılması, m əlliflik h ququnun qorunması və s.) daxili və ya beynəlxalq təhsil bazarında reallaşdırılması zrə kompleks xidmətlər sistemi;

1.0.50. həkim - əsas (baza ali) tibb təhsili almış məzunlara verilən ali peşə-ixtisas dərəcəsi; [12]

1.0.51. həkim-m təxəssis - m vafiq təhsil proqramlarına əsasən rezidenturanı bitirmiş şəxslərə verilən ali peşə-ixtisas dərəcəsi;

1.0.52. tyutor - ali təhsil m əssisəsində akademik məsləhət i;

1.0.53. universitet - ali təhsilin b t n səviyyələri zrə geniş spektrli m təxəssislər hazırlığını, orta ixtisas və, əlavə təhsil proqramlarını həyata ke irən, fundamental, nəzəri-metodoloji, pedaqoji-metodiki və tətbiqi elmi tədqiqatlar aparan oxprofilli aparıcı ali təhsil m əssisəsi; [13]

1.0.54. m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi elmi təşkilat magistr təhsil proqramı əsasında təhsil prosesini həyata ke irən və məzunlara magistratura səviyyəsində təhsil haqqında d vlət sənədi verən qurum; [14]

1.0.55. təhsil xidmətləri m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən g stərilən təhsilin keyfiyyət təminatının qiymətləndirilməsi və təhsil m əssisəsinə tələbə qəbulu ilə bağlı biliyin qiymətləndirilməsi xidmətləri, habelə Azərbaycan Respublikasında h quqi şəхs kimi d vlət qeydiyyatına alınmış, fəaliyyətinə lisenziya verilmiş təhsil m əssisələri tərəfindən məktəbəqədər, mumi, peşə, orta ixtisas, ali, habelə məktəbdənkənar və əlavə təhsilin, beynəlxalq fənn olimpiadalarına, beynəlхalq m sabiqə və yarışlara hazırlığın təşkili, o c mlədən nizamnamələri ilə m əyyən edilmiş vəzifələrinə uyğun olaraq həyata ke irdikləri digər xidmətlər.[15]

 

Maddə 2. Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi

 

2.1. Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, bu Qanundan, Məktəbəqədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunundan, təhsil sahəsinə aid olan digər normativ h quqi aktlardan və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar ıxdığı beynəlxalq m qavilələrdən ibarətdir. [16]

2.2. Təhsil qanunvericiliyinin əsas məqsədi təhsil sahəsində vətəndaşların konstitusiya h ququnun təmin edilməsindən və qorunmasından, icra strukturlarının, təhsilalanların və təhsilverənlərin, fiziki və h quqi şəxslərin h quq və vəzifələrinin d zg n m əyyən edilməsindən, onlar arasında m nasibətlərin tənzimlənməsindən, təhsil sisteminin sərbəst fəaliyyəti və inkişafı n h quqi təminatların yaradılmasından ibarətdir.

2.3. Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət g stərən dini təhsil m əssisələrinə, xarici d vlətlərin diplomatik n mayəndəlikləri və konsulluqları yanında təhsil m əssisələrinə şamil edilmir.

 

Maddə 3. Təhsil sahəsində d vlət siyasətinin əsas prinsipləri

 

3.0. Təhsil sahəsində d vlət siyasətinin əsas prinsipləri aşağıdakılardır:

3.0.1. humanistlik - milli və mumbəşəri dəyərlərin, şəxsiyyətin azad inkişafının, insan h quqları və azadlıqlarının, sağlamlığın və təhl kəsizliyin, ətraf m hitə və insanlara qayğı və h rmətin, tolerantlıq və d z ml l y n prioritet kimi qəbul olunması;

3.0.2. demokratiklik - təhsilalanların azad d ş ncə ruhunda tərbiyə edilməsi, təhsilin d vlət-ictimai əsaslarla təşkilində və idarə edilməsində səlahiyyət və azadlıqların genişləndirilməsi, təhsil m əssisələrinin muxtariyyətinin artırılması;

3.0.3. bərabərlik - b t n vətəndaşların bərabər şərtlər əsasında təhsil almasına imkanlar yaradılması və təhsil h ququnun təmin olunması;

3.0.4. millilik və d nyəvilik - milli və mumbəşəri dəyərlərin qorunması və onların dialektik vəhdətinin təmin edilməsi əsasında d nyəvi təhsil sisteminin yaradılması və inkişaf etdirilməsi;

3.0.5. keyfiyyətlilik - təhsilin m vcud standartlara, normalara, sosial-iqtisadi tələblərə, şəxsiyyətin, cəmiyyətin və d vlətin maraqlarına uyğunluğu;

3.0.6. səmərəlilik - təhsilin və elmi yaradıcılığın daim inkişaf edən, faydalı və son nəticəyə istiqamətlənən m asir metodlarla təşkili;

3.0.7. fasiləsizlik, vəhdətlik, daimilik - m vcud təhsil standartları, tədris proqramları və planları əsasında təhsilin bir ne ə səviyyədə əldə edilməsi imkanı, təhsilin ayrı-ayrı pillələri arasında sıx dialektik qarşılıqlı əlaqənin təmin olunması və onun insanın b t n həyatı boyu ardıcıl davam etməsi;

3.0.8. varislik - təhsil sahəsində əldə olunmuş bilik və təcr bənin ardıcıl olaraq n vbəti nəslə (d vrə) t r lməsi;

3.0.9. liberallaşma - təhsil sahəsinin və təhsil fəaliyyətinin a ıqlığının genişləndirilməsi;

3.0.10. inteqrasiya - milli təhsil sisteminin d nya təhsil sisteminə səmərəli formada qoşulması, uyğunlaşması və qovuşması əsasında inkişafı.

 

Maddə 4. Təhsilin əsas məqsədi

 

4.0. Azərbaycan Respublikasında təhsilin əsas məqsədi aşağıdakılardır:

4.0.1. Azərbaycan d vləti qarşısında z məsuliyyətini dərk edən, xalqının milli ənənələrinə və demokratiya prinsiplərinə, insan h quqları və azadlıqlarına h rmət edən, vətənpərvərlik və azərbaycan ılıq ideyalarına sadiq olan, m stəqil və yaradıcı d ş nən vətəndaş və şəxsiyyət yetişdirmək;

4.0.2. milli-mənəvi və mumbəşəri dəyərləri qoruyan və inkişaf etdirən, geniş d nyag r ş nə malik olan, təşəbb sləri və yenilikləri qiymətləndirməyi bacaran, nəzəri və praktiki biliklərə yiyələnən, m asir təfəkk rl və rəqabət qabiliyyətli m təxəssis-kadrlar hazırlamaq;

4.0.3. sistemləşdirilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsini və ixtisasın daim artırılmasını təmin etmək, təhsilalanları ictimai həyata və səmərəli əmək fəaliyyətinə hazırlamaq.

 

Maddə 5. Təhsil h ququna d vlət təminatı

 

5.1. D vlət hər bir vətəndaşın təhsil alması n m vafiq şəraitin yaradılmasına təminat verir və təhsilin hər hansı pilləsindən, səviyyəsindən və formasından məhrum edilməsinə yol vermir.

5.2. D vlət cinsindən, irqindən, dilindən, dinindən, siyasi əqidəsindən, milliyyətindən, sosial vəziyyətindən, mənşəyindən, sağlamlıq imkanlarından asılı olmayaraq, hər bir vətəndaşa təhsil almaq imkanı yaradılmasına və ayrı-se kiliyə yol verilməməsinə təminat verir.

5.3. D vlət m lkiyyət formasından asılı olmayaraq, b t n təhsil m əssisələrinə işə qəbulda, vəzifələrə təyin olunmada və ya se ilmədə, əməyin stimullaşdırılmasında, təhsil m əssisələrinə qəbul olunmada, təhsilalanların təqa dlə təmin edilməsində, ixtisasların se ilməsində, biliyin qiymətləndirilməsində, məzunların işlə təmin edilməsində, təhsilin n vbəti pillədə davam etdirilməsində, ixtisasın artırılmasında və təhsil sahəsində digər məsələlərdə kişilər və qadınlar n bərabər imkanlar yaradılmasını təmin edir.

5.4. D vlət hər bir vətəndaşın icbari mumi orta təhsil almaq h ququnu təmin edir. D vlət təhsil m əssisələrində hər bir təhsilalan pulsuz mumi təhsil almaq h ququna malikdir. D vlət orta ixtisas təhsilində və ali təhsilin hər bir səviyyəsində qanunvericiliyə uyğun olaraq təhsilalanların yalnız bir dəfə pulsuz təhsil almaq h ququnu təmin edir.

5.5. D vlət əmək bazarının tələblərinə uyğun olaraq təhsil m əssisələrinə ixtisaslı kadr hazırlığı n d vlət sifarişləri verir və məzunların m vafiq işlə təmin olunmasına şərait yaradır.

5.6. D vlət maddi vəziyyətindən asılı olmayaraq, istedadlı şəxslərin təhsilini davam etdirməsinə təminat verir, sosial m dafiəyə ehtiyacı olanların təhsil almasına şərait yaradır.

5.7. D vlət milli təhsil ənənələrinin qorunmasına, inkişafına və innovasiyaların tətbiqinə təminat verir.

5.8. D vlət xaricdə yaşayan azərbaycanlıların təhsili ilə bağlı x susi layihələr və proqramlar həyata ke irir.

 

Maddə 6. Təhsil sahəsində d vlət standartları

 

6.1. Təhsil sahəsində d vlət standartları fərdin, cəmiyyətin, d vlətin tələbatına uyğun olaraq, elmi-pedaqoji prinsiplər əsasında hazırlanan və m əyyən d vr (5 ildən az olmayaraq) n vahid d vlət tələblərini əks etdirən mumi normalar məcmusudur.

6.2. D vlət təhsil standartları təhsil sahəsində sınanmış m tərəqqi beynəlxalq meyarlar, milli və mumbəşəri dəyərlər nəzərə alınmaqla m əyyən edilir.

6.3. D vlət təhsil standartları və onların q vvədə olma m ddəti m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilir.

6.4. D vlət təhsil standartları təhsilin məzmununu, idarə olunmasını, maddi-texniki və tədris bazasını, infrastrukturunu, təhsilverənlərin keyfiyyət g stəricilərini, hər bir təhsil pilləsində və səviyyəsində təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsini m əyyənləşdirir. [17]

6.5. B t n təhsil m əssisələrində təhsilin m vafiq d vlət standartlarına uyğun təşkili təmin olunur.

6.6. Təhsil m əssisəsinin fəaliyyətinin, təhsilin səviyyəsinin və təhsilalanların nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsində, akkreditasiyada və attestasiyada m vafiq d vlət təhsil standartları əsas g t r l r.

6.7. Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili n x susi d vlət standartları m əyyən edilir.

 

Maddə 7. Tədris dili

 

7.1. Azərbaycan Respublikasının təhsil m əssisələrində tədris dili d vlət dili - Azərbaycan dilidir.

7.2. Vətəndaşların və təhsil m əssisəsi təsis ilərinin istəyi nəzərə alınaraq, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar ıхdığı beynəlхalq m qavilələrə və ya m vafiq icra hakimiyyəti оrqanının m əyyən etdiyi orqanla (qurumla) razılaşmaya uyğun olaraq təhsil m əssisələrində tədris m vafiq d vlət təhsil standartları əsasında digər dillərdə də aparıla bilər. Tədris digər dillərdə aparılan mumi təhsil m əssisələrində Azərbaycan dili, ədəbiyyatı, tariхi və cоğrafiyası tədris оlunmalıdır.[18]

7.3. Tədris dilini zəif bilən təhsilalanlar n m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi qaydada və təhsil proqramlarına uyğun hazırlıq sinifləri və kursları təşkil olunur.[19]

 

II fəsil

 

Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemi

 

Maddə 8. Təhsil sisteminin quruluşu

 

8.0. Təhsil sisteminə aşağıdakılar daxildir:

8.0.1. b t n təhsil m əssisələri, təlim-tərbiyə prosesi ilə məşğul olan və təhsil xidmətləri g stərən digər qurumlar, təhsil fəaliyyətini və onun inkişafını təmin edən elmi tədqiqat institutları və informasiya mərkəzləri, layihə, istehsal, kliniki, ictimai iaşə, tibbi-profilaktik və əcza ılıq strukturları, idman, istirahət və sağlamlıq kompleksləri, kampuslar, mədəni-maarif m əssisələri və təşkilatları, kitabxanalar, yataqxanalar, d şərgələr və digər infrastruktur obyektləri;

8.0.2. təhsili idarəetmə orqanları və onların tabeliyində fəaliyyət g stərən m əssisə və təşkilatlar;

8.0.3. təhsil sahəsində fəaliyyət g stərən qeyri-h kumət təşkilatları, assosiasiyalar, cəmiyyətlər, elmi-metodik şuralar və digər qurumlar.

 

Maddə 9. Təhsilin keyfiyyət səviyyəsi

 

9.1. Təhsilin keyfiyyət səviyyəsi lkədə qəbul olunan d vlət təhsil və peşə standartları əsasında beynəlxalq və mumavropa təhsil sisteminin prinsiplərinə uyğunlaşdırılaraq təhsil pillələri zrə m vafiq keyfiyyət g stəriciləri sisteminə (təhsil proqramları, abituriyentlərin hazırlıq səviyyəsi, maddi-texniki baza, infrastruktur, informasiya resursları, təhsilverənlərin peşəkarlığı və elmi-pedaqoji səviyyəsi, m tərəqqi tədris texnologiyaları və s.) uyğun olaraq m əyyən edilir. [20]

9.2. Təhsil m əssisəsində kadr hazırlığının keyfiyyət səviyyəsi məzunların milli və beynəlxalq əmək bazarında rəqabət qabiliyyəti, lkənin sosial və iqtisadi inkişafında rolu ilə m əyyən edilir.

9.3. Təhsilin keyfiyyət səviyyəsi hər bir tarixi mərhələdə ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, elmi və mədəni inkişafla bağlı tələblərdən irəli gəlir və akkreditasiya xidməti tərəfindən m vafiq qaydada qiymətləndirilir.

 

Maddə 10. Təhsil proqramı (kurikulum)

 

10.1. Təhsil proqramı d vlət təhsil standartlarına uyğun ayrı-ayrı təhsil pillələri və səviyyələri zrə təhsilin məzmununu və mənimsənilmə qaydalarını m əyyən edir.

10.2. Təhsil proqramına tədris planı, fənlər zrə tədris proqramları, metodik təminatla bağlı t vsiyələr, qiymətləndirmə və digər m vafiq təhsil texnologiyaları daxildir.

10.3. Azərbaycan Respublikasında təhsilin b t n pillələrini və səviyyələrini əhatə edən təhsil proqramları həyata ke irilir.

10.4. Təhsil proqramlarının yerinə yetirilməsi m ddəti m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilir.

10.5. Əlavə təhsil, distant təhsil və digər x susi təhsilalma formaları n m vafiq təhsil proqramları tətbiq edilir.

10.6. Sağlamlıq imkanları məhdud olan, uzun m ddət m alicəyə ehtiyacı olan təhsilalanların təhsilini, m alicəsini, sosial adaptasiyasını və ictimai həyata inteqrasiyasını nəzərdə tutan x susi mumtəhsil proqramları m əyyən edilir və həyata ke irilir.

10.7. Azərbaycan Respublikasında beynəlxalq təhsil proqramları da həyata ke irilir. Beynəlxalq təhsil proqramları zrə m təxəssis hazırlığı m vafiq qanunvericiliyə və təhsil m əssisəsinin nizamnaməsinə əsasən tənzimlənir.

 

Maddə 11. Təhsilin məzmununa və təşkilinə dair mumi tələblər

 

11.1. Təhsilin məzmununa və təşkilinə dair mumi tələblər aşağıdakılardır:

11.1.1. təhsilalanlarda m asir tələblərə və şəraitə uyğunlaşmaq, rəqabət qabiliyyətli olmaq, informasiya cəmiyyətində yaşayıb fəaliyyət g stərmək, nsiyyət yaratmaq, məntiqi, tənqidi və yaradıcı d ş nmək bacarığını formalaşdırmaq; [21]

11.1.2. z zərinə məsuliyyət g t rmək, kollegial qərarların qəbulunda, demokratik təsisatların fəaliyyətində və inkişafında iştirak etmək keyfiyyətlərinə malik m stəqil, yaradıcı şəxsiyyət və vətəndaş formalaşdırmaq;

11.1.3. təhsilalanların fasiləsiz təhsil almasını, daim yeniləşən, m asir standartlara uyğun gələn biliklərə və d nyag r ş nə yiyələnməsini, cəmiyyətin tələbatını daha səmərəli dəməsini, şəxsiyyət kimi inkişaf etməsini və m r boyu təhsilin hamı n a ıq və bərabər imkanlı olmasını təmin etmək;

11.1.4. y ksək intellektual səviyyəyə və praktiki iş qabiliyyətinə, yeni texnologiyalara yiyələnmək, informasiya axınında evik istiqamət tapmaq bacarığını formalaşdırmaq;

11.1.5. cəmiyyətin y ksək səviyyəli və rəqabət qabiliyyətli kadr potensialına tələbatının dənilməsi n real zəmin yaratmaq;

11.1.6. təhsil m əssisəsində tədris prosesinin təhsilalanların və təhsilverənlərin insan ləyaqətinə h rmət etməsi əsasında qurulmasını təmin etmək və təhsilalana qarşı hər hansı fiziki və psixoloji zorakılığa yol verməmək.

11.2. Təhsilin məzmununa və təşkilinə dair mumi tələblər bu Qanunla və digər normativ h quqi aktlarla tənzimlənir.

11.3. Təhsil m əssisələrində gənclər arasında insanın immun atışmazlığı virusu infeksiyasının, cinsi yolla ke ən infeksiyaların profilaktikası və bu sahədə bilik səviyyəsinin artırılması məqsədi ilə tədris proqramlarına ayrıca b lmələr daxil edilir. Təhsilin hər bir pilləsində insanın immun atışmazlığı virusu infeksiyasının profilaktikası zrə tədrisin məzmunu, həcmi və metodologiyası yaşa uyğun, elmi cəhətdən dəqiq, dəlillərin g stərildiyi və insan h quqlarına s ykənən məlumatlara əsaslanır. [22]

11.4. Dərslikdə, dərs vəsaitində, tədris materialında, məktəb g ndəliyində, dəftərdə, albomda, yetkinlik yaşına atmayanlar n nəzərdə tutulmuş kitabda reklam yerləşdirilə bilməz. [23]

11.5. Yetkinlik yaşına atmayanlara mənəvi və fiziki baxımdan zərərli təsir g stərə bilən reklam məktəbəqədər və mumi təhsil m əssisələrinin ərazilərindən m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi məsafədən yaxın yerləşdirilə bilməz. İdman mərc oyunlarının, lotereyaların a ıq məkanda reklamı uşaq və təhsil m əssisələrindən azı 100 metr kənarda olan reklam daşıyıcılarında yerləşdirilir.

 

Maddə 12. Təhsilin formaları

 

12.1. Azərbaycan Respublikasında aşağıdakı təhsil formaları tətbiq olunur:

12.1.1. formal;

12.1.2. qeyri-formal;

12.1.3. informal.

12.2. Formal təhsilin təşkili qaydaları m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilir.

 

Maddə 13. Təhsilalma formaları

 

13.1. Azərbaycan Respublikasında aşağıdakı təhsilalma formaları m əyyən edilir:

13.1.1. əyani;

13.1.2. qiyabi;

13.1.3. distant (məsafədən);

13.1.4. sərbəst (eksternat).

13.2. Azərbaycan Respublikasında m əyyən edilmiş təhsilalma formaları ər ivəsində evdə təhsil və fərdi təhsil təşkil oluna bilər.

13.3. Zəruri hallarda, m asir təhsil texnologiyalarından istifadə etməklə m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilmiş qaydada digər təhsilalma formaları da tətbiq edilə bilər.

 

Maddə 14. Təhsil m əssisəsi

 

14.1. Təhsil m əssisəsinin təşkilati-h quqi forması və statusu m vafiq qanunvericiliyə uyğun m əyyən edilir.

14.2. Аzərbaycan Respublikasında m lkiyyət n v nə g rə aşağıdakı təhsil m əssisələri fəaliyyət g stərir:

14.2.1. d vlət;

14.2.2. bələdiyyə;

14.2.3. zəl.

14.3. Аzərbaycan Respublikasında d vlət təhsil m əssisələri bilavasitə mənfəət əldə etmək məqsədi g dm r.

14.4. Təhsil m əssisəsinin fəaliyyəti, h quq və vəzifələri bu Qanun və Azərbaycan Respublikasının m vafiq qanunvericilik aktları nəzərə alınmaqla onun nizamnaməsi ilə m əyyən edilir.

14.5. Təhsil m əssisəsinin aşağıdakı tipləri və n vləri m əyyən edilir:

14.5.1. məktəbəqədər təhsil m əssisələri (k rpələr evi, k rpələr evi-uşaq bağ ası, uşaq bağ ası, sanator tipli məktəbəqədər təhsil m əssisəsi, sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar n x susi məktəbəqədər təhsil m əssisələri); [24]

14.5.2. mumi təhsil m əssisələri (ibtidai, mumi orta və tam orta mumtəhsil məktəbləri, mumtəhsil internat məktəbləri inteqrasiya təlimli internat tipli təhsil m əssisələri, x susi məktəblər və x susi internat məktəbləri, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar n x susi məktəblər və internat məktəbləri, x susi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar n m əssisələr, istedadlı şagirdlər n məktəblər, gimnaziyalar, liseylər və digər m əssisələr); [25]

14.5.3. məktəbdənkənar təhsil m əssisələri (yaradıcılıq və inkişaf mərkəzləri, ekologiya və turizm mərkəzləri, uşaq-gənclər idman-şahmat məktəbləri, uşaq-gənclər idman məktəbləri, uşaq-gənclər şahmat məktəbləri və s.);[26]

14.5.4. ilk peşə-ixtisas təhsili m əssisələri (peşə məktəbləri, peşə liseyləri, peşə təhsil və tədris mərkəzləri (kompleksləri)); [27]

14.5.5. orta ixtisas təhsili m əssisələri (kolleclər);

14.5.6. ali təhsil m əssisələri (universitetlər, akademiyalar, institutlar və s.);

14.5.7. əlavə təhsil m əssisələri (universitetlər, institutlar, mərkəzlər və s.);

14.5.8. təhsil fəaliyyətini həyata ke irən digər m əssisələr (uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəbləri və s.). [28]

14.6. M xtəlif tipli təhsil m əssisələri təhsil kompleksi və kampus formasında da fəaliyyət g stərə bilər.

14.7. İbtidai və mumi orta təhsil m əssisələri azkomplektli formada da fəaliyyət g stərə bilər.

14.8. Təhsil m əssisəsində təhsil d vlət hesabına və (və ya) dənişli əsaslarla həyata ke irilir. Azərbaycan Respublikasında x susi təyinatlı təhsil (hərbi, d vlət təhl kəsizliyi və digər) m vafiq təhsil m əssisələrində, bu Qanunun tələbləri nəzərə alınmaqla, d vlət hesabına həyata ke irilir.[29]

14.8-1. Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar, habelə onların arasından olan şəxslər d vlət, bələdiyyə və zəl ali və orta ixtisas təhsili m əssisələrində dənişli əsaslarla təhsil aldıqları m ddətdə təhsil haqqı d vlət b dcəsinin vəsaiti hesabına dənilir.[30]

14.9. Təhsil m əssisəsində, təhsili idarəetmə və digər təhsil orqanlarında siyasi partiyaların və dini qurumların strukturlarının yaradılmasına və fəaliyyətinə yol verilmir.

14.10. Azərbaycan Respublikasında b t n təhsil m əssisələrində təhsilalanların geyim formaları təhsil m əssisəsinin nizamnaməsi ilə m əyyən edilir.

14.11. D vlət ali təhsil m əssisəsinə m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi səlahiyyətlər ər ivəsində muxtariyyət h ququ (statusu) verilə bilər. Muxtariyyət h ququna malik təhsil m əssisəsi qanunvericiliyə və z nizamnaməsinə uyğun olaraq, tədris, elmi tədqiqat, kadr, maliyyə-təsərr fat və digər fəaliyyəti həyata ke irməkdə sərbəstdir.

14.12. Təhsil m əssisəsinin yaradılması, yenidən təşkili və ləğvi qanunvericilikdə m əyyən edilmiş qaydada həyata ke irilir.

14.13. D vlət b t n təhsil m əssisələrinin, o c mlədən zəl təhsil m əssisələrinin inkişafını qanunvericiliyə uyğun kreditlər vermək, qrantlar ayırmaq və d vlət təhsil m əssisələrinə g zəştlər tətbiq etməklə təmin edir.

14.14. Təhsil m əssisəsinin maddi-texniki bazası və təhsil infrastrukturu m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi normativlərdən aşağı olmamalıdır.

14.15. Təhsil m əssisəsi h quqi şəxsdir və m stəqil balansa malikdir. Təhsil m əssisəsinin m vafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq banklarda hesablaşma hesabı və digər hesabları ola bilər. Təhsil m əssisəsi m vcud qanunvericilik ər ivəsində inzibati və maliyyə-təsərr fat fəaliyyətini həyata ke irməkdə sərbəstdir.

14.16. Təhsil m əssisəsi qanunvericiliyə və z nizamnaməsinə uyğun olaraq lkənin və xarici d vlətlərin ərazisində filiallar a maq (d vlət təhsil m əssisəsi m vafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırmaq şərti ilə), habelə təhsilin inkişafı və təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə ictimai təşkilatlarla təhsil birlikləri, assosiasiyaları və ittifaqları yaratmaq, eləcə də bu kimi təşkilatlara zv olmaq h ququna malikdir.

14.17. Təhsil m əssisəsi z fəaliyyətinə g rə vətəndaşlar, cəmiyyət və d vlət qarşısında məsuliyyət daşıyır.

14.18. Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət g stərən ali və orta ixtisas təhsili m əssisələri qanunvericiliyə uyğun olaraq Tələbə-məzun d vlət elektron məlumat sisteminə qoşulmalıdır.

14.19. Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət g stərən mumi təhsil və peşə təhsili m əssisələri Şagird-məzun d vlət elektron məlumat sisteminə qoşulmalıdırlar. [31]

14.20. Təhsil m əssisələrində psixoloji xidmət təşkil olunur. Psixoloji xidmətin təşkili qaydaları m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən m əyyən edilir.

 

Maddə 15. Təhsil m əssisəsinin təsis isi

 

15.1. Təhsil m əssisəsinin təsis isi (təsis iləri) d vlət, bələdiyyələr, Azərbaycan Respublikasının və xarici d vlətlərin h quqi şəxsləri, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər ola bilərlər.

15.2. Təsis iləri əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər, xarici h quqi şəxslər olan təhsil m əssisələrinin m əllim heyətinin tərkibində Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları sayca st nl k təşkil etməlidir. Yerli kadr potensialı buna imkan vermədikdə, say nisbəti dəyişdirilə bilər.[32]

15.3. X susi təyinatlı təhsil m əssisələrinin təsis edilməsi qaydaları və onların siyahısı m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilir.

15.4. Təsis inin məsuliyyəti, səlahiyyət dairəsi, təhsil m əssisəsi ilə qarşılıqlı hdəlikləri Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi, təsis m qaviləsi və təhsil m əssisəsinin nizamnaməsi ilə m əyyən edilir.

 

Maddə 16. Təhsil fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması və təhsil m əssisəsinin akkreditasiyası

 

16.1. Azərbaycan Respublikasında d vlət məktəbəqədər və mumi təhsil m əssisələri istisna olmaqla, hər bir təhsil m əssisəsi təhsil fəaliyyəti g stərmək n Lisenziyalar və icazələr haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə m əyyən edilmiş qaydada m vafiq icra hakimiyyəti orqanından x susi razılıq (lisenziya) almalıdır. Təhsil m əssisələrinə x susi razılıq (lisenziya) m ddətsiz verilir. Azərbaycan Respublikasının h quqi və fiziki şəxsləri tərəfindən təsis edilmiş bələdiyyə və zəl təhsil m əssisələrinə x susi razılıq (lisenziya) beş il m ddətinə verilir. Əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər, xarici h quqi şəxslər tərəfindən təsis edilmiş təhsil m əssisələrinə x susi razılıq (lisenziya) il m ddətinə verilir. [33]

16.2. Xarici h quqi şəxslərin, onların filiallarının və n mayəndəliklərinin, əcnəbilərin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin z lkələrində təhsil fəaliyyəti ilə məşğul olmaq n aldıqları lisenziyaların Azərbaycan Respublikasında tanınması d vlətlərarası m qavilələrlə m əyyən edilir.

16.3. Təhsil m əssisəsinin akkreditasiyası təhsil m əssisəsinin fəaliyyətinin qəbul olunmuş d vlət təhsil standartlarına və digər normativ h quqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması məqsədi ilə aparılır və təhsil m əssisəsinin statusunun, hər bir ixtisas (proqram) zrə təhsilalanların say həddinin m əyyən edilməsi, onun fəaliyyətinin n vbəti m ddətə uzadılması n h quqi təminat yaradır. Təhsil m əssisəsinin akkreditasiyası hər 5 ildən bir həyata ke irilir.[34]

16.4. Təhsil m əssisəsinin akkreditasiyasını m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən edilmiş qaydada yaratdığı d vlət akkreditasiya xidməti həyata ke irir. Akkreditasiya m vafiq keyfiyyət sənədinin - sertifikatın verilməsi ilə başa atır.

16.5. Azərbaycan Respublikasında h quqi şəxs kimi d vlət qeydiyyatına alınmış, fəaliyyətinə x susi razılıq (lisenziya) verilmiş və akkreditasiya olunmuş təhsil m əssisəsinin fəaliyyətinə h quqi təminat verilir.

 

Maddə 17. Təhsilin pillələri və səviyyələri

 

17.1. Azərbaycan Respublikasında aşağıdakı təhsil pillələri və səviyyələri m əyyən olunur:

17.1.1. Məktəbəqədər təhsil.

17.1.2. mumi təhsil:

17.1.2.1. ibtidai təhsil;

17.1.2.2. mumi orta təhsil;

17.1.2.3. tam orta təhsil.

17.1.3. İlk peşə-ixtisas təhsili.

17.1.4. Orta ixtisas təhsili.

17.1.5. Ali təhsil:

17.1.5.1. bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili); [35]

17.1.5.2. magistratura (rezidentura); [36]

17.1.5.3. doktorantura (adyunktura). [37]

17.2. Təhsilin pillələri və səviyyələri arasında qarşılıqlı əlaqə və varislik təmin olunur. Hər bir təhsil pilləsi və səviyyəsi (məktəbəqədər təhsil pilləsi və mumi təhsil pilləsinin ibtidai təhsil səviyyəsi istisna olmaqla yekun qiymətləndirmənin və ya attestasiyanın nəticələrinə uyğun olaraq məzunlara d vlət n munəli sənədin verilməsi ilə başa atır. [38]

17.3. Təhsilin pillələri və səviyyələri zrə fəaliyyət m vafiq qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir. Təhsilalanın əvvəlki pillədə və səviyyədə əldə etdiyi nailiyyətlər n vbəti pillədə və səviyyədə təhsilin davam etdirilməsində nəzərə alınır.

17.4. Vətəndaşların peşə təhsili zrə qeyri-formal və informal təhsil formaları vasitəsilə əldə etdikləri bilik, bacarıq, səriştə və təcr bənin qiymətləndirilməsi və tanınması məqsədi ilə imtahanın ke irilməsi və onlara peşə ixtisasını təsdiq edən sənədin verilməsi m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqanın (qurumun) m əyyən etdiyi qaydada həyata ke irilir.[39]

 

Maddə 18. Məktəbəqədər təhsil

 

18.1. Məktəbəqədər təhsil təhsilin ilk pilləsi olmaqla, ailənin və cəmiyyətin maraqlarına uyğun olaraq, uşaqların erkən yaş d vr ndən intellektual, fiziki və psixi inkişafını, sadə əmək vərdişlərinə yiyələnməsini, istedad və qabiliyyətinin zə ıxarılmasını, sağlamlığının qorunmasını, estetik tərbiyəsini, təbiətə və insanlara həssas m nasibətinin formalaşmasını təmin edir.

18.2. Məktəbəqədər təhsil m vafiq təhsil proqramı əsasında həyata ke irilir.

18.3. Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsil 1-6 yaşlı uşaqları əhatə edir. [40]

18.4. Beş yaşlı uşaqlar n məktəbə hazırlıq zəruridir. Məktəbə hazırlığın təşkili qaydaları m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilir.

18.5. Məktəbəqədər təhsil uşağın valideynlərinin və ya digər qanuni n mayəndələrinin arzusu ilə məktəbəqədər təhsil m əssisələrində, mumtəhsil m əssisələrinin m vafiq strukturlarında və ya ailədə həyata ke irilə bilər.

18.6. Məktəbəqədər yaşlı uşaqları evdə tərbiyə edən ailələr n m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m vafiq maarifləndirmə tədbirləri həyata ke irilir. [41]

18.7. Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin h quqi, iqtisadi və təşkilati əsasları bu Qanun və Məktəbəqədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir.[42]

 

Maddə 19. mumi təhsil

 

19.1. mumi təhsil təhsilalanlara elmlərin mumi əsaslarının yrədilməsini, zəruri bilik, bacarıq və vərdişlərin aşılanmasını, onların həyata və əmək fəaliyyətinə hazırlanmasını təmin edir.

19.2. mumi təhsil təhsilalanların fiziki və intellektual inkişafina, zəruri biliklərə yiyələnməsinə, onlarda sağlam həyat tərzinə və sivil dəyərlərə əsaslanan vətəndaş təfəkk r n n formalaşmasına, milli və d nyəvi dəyərlərə h rmət hissinin aşılanmasına, ailə, cəmiyyət, d vlət və ətraf m hit qarşısında h quq və vəzifələrinin m əyyən edilməsinə imkan yaradır.

19.3. mumi təhsil m vafiq təhsil proqramları əsasında həyata ke irilir.

19.4. Azərbaycan Respublikasında mumi təhsil ibtidai təhsil, mumi orta təhsil və tam orta təhsildən ibarətdir.

19.5. mumi təhsilin təhsil səviyyələri zrə m ddəti, bir səviyyəsindən digər səviyyəsinə ke id qaydaları m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilir.

19.6. mumi təhsil mumtəhsil məktəblərində, x susi təmay ll təhsil m əssisələrində, gimnaziyalarda, liseylərdə, ilk peşə-ixtisas və orta ixtisas təhsili m əssisələrində, habelə ali təhsil m əssisələrinin tabeliyində yaradılan məktəblərdə həyata ke irilə bilər.

19.7. mumi təhsil sistemində təhsilalanların fiziki inkişafını təmin etmək və m xtəlif yaradıcılıq qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək məqsədi ilə məktəbdənkənar təhsil proqramları tətbiq olunur.

19.8. mumi təhsili x susi nailiyyətlərlə başa vuran məzunlar m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi qaydada qızıl və ya g m ş medalla təltif olunurlar.

19.9. İbtidai təhsilin məqsədi təhsilalanlara oxumaq, yazmaq və hesablama bacarıqları aşılamaq, onlarda insan, cəmiyyət və təbiət haqqında ilkin həyati biliklər, məntiqi təfəkk r elementləri, estetik, bədii z vq və digər x susiyyətlər formalaşdırmaqdan ibarətdir.

19.10. İbtidai təhsil m vafiq təhsil proqramına əsasən həyata ke irilir.

19.11. Azərbaycan Respublikasında ibtidai təhsil altı yaşdan başlanır. Valideynlərin və ya digər qanuni n mayəndələrin m raciəti ilə hər təqvim ilinin sonunadək 6 yaşı tamam olan uşaqlar da məktəbə qəbul edilirlər. [43]

19.12. Valideynlərin və ya uşaqların digər qanuni n mayəndələrinin arzusu ilə təhsil m əssisəsi x susi istedadlı uşaqları m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi qaydada daha erkən yaşda qəbul edə bilər. [44]

19.13. mumi orta təhsilin məqsədi təhsilalanların şifahi nitq və yazı mədəniyyətinin, nsiyyət bacarığının, idrak fəallığının və məntiqi təfəkk r n n inkişafını, təhsil proqramına daxil olan fənlər zrə və eləcə də d nya sivilizasiyasının inkişafı haqqında m vafiq bilik və təsəvv rlərinin formalaşdılmasını, m asir informasiya-kommunikasiya vasitələrindən istifadə etmək qabiliyyətini, hadisələri qiymətləndirmək və z gələcək fəaliyyət istiqamətlərini m əyyənləşdirmək bacarığını təmin etməkdən ibarətdir.

19.14. Azərbaycan Respublikasında mumi orta təhsil icbaridir. X susi proqram əsasında təhsilverən təhsil m əssisələri istisna olmaqla, mumi təhsil m əssisəsinin yerləşdiyi ərazidə yaşayan təhsilalanlar həmin təhsil m əssisəsinə ilk n vbədə qəbul olunurlar. mumi təhsil m əssisələrinə uşaqların qəbulu, sinifdən-sinfə ke irilməsi və yerdəyişməsi qaydası m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən m əyyən edilir. [45]

19.15. mumi orta təhsil m vafiq təhsil proqramına əsasən həyata ke irilir.

19.16. mumi orta təhsil səviyyəsində yekun qiymətləndirmə aparılır və təhsili başa vuran təhsilalanlara m vafiq d vlət sənədi - attestat verilir. mumi orta təhsil haqqında sənəd təhsilin n vbəti pillədə və səviyyədə davam etdirilməsi n əsas sayılır. [46]

19.17. Tam orta təhsil səviyyəsində təhsilalanların istedad və qabiliyyətinin reallaşdırılması, m stəqil həyata və peşə se iminə hazırlanması, fəal vətəndaş m vqeyinin, milli və mumbəşəri dəyərlərə, insan h quqlarına və azadlıqlarına h rmət hissinin və tolerantlığın formalaşdırılması, m asir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından və digər texniki vasitələrdən sərbəst istifadə etməsi, iqtisadi biliklərin əsaslarına yiyələnməsi, xarici dillərdən birində, yaxud bir ne əsində nsiyyət saxlaması və s. təmin olunur.

19.18. Tam orta təhsil mumi təhsilin hər səviyyəsini əhatə edən təhsil proqramlarının tam mənimsənilməsini nəzərdə tutur. D vlət təhsil m əssisələrində mumi təhsil pilləsinin d vlət standartlarını əhatə edən tam orta təhsil pulsuzdur. D vlət təhsil m əssisələri d vlət standartlarından əlavə tədris edilən beynəlxalq səviyyədə akkreditasiya olunan təhsil proqramların dənişli əsaslarla təşkil etmək h ququna malikdirlər. [47]

19.19. Tam orta təhsil səviyyəsində təhsilin təmay lləşməsi (humanitar, texniki, təbiət və digər) təmin olunur.

19.20. Tam orta təhsil umumi təhsilin sonuncu səviyyəsini təşkil edir və bu səviyyədə təhsilalanların biliyinin qiymətləndirilməsinin yekun d vlət attestasiyası həyata ke irilir. Attestasiyanın nəticələrinə g rə məzunlara m vafiq qaydada d vlət n munəli sənəd - attestat verilir.

19.21. Tam orta təhsil haqqında sənəd təhsilin n vbəti pillədə davam etdirilməsi n əsas sayılır.

 

Maddə 20. İlk peşə-ixtisas təhsili

 

20.1. İlk peşə-ixtisas təhsili əmək bazarının tələbatına uyğun olaraq, mumi orta təhsil və tam orta təhsil bazasında m xtəlif sənətlər və k tləvi peşələr zrə ixtisaslı iş i kadrların hazırlanmasını təmin edir.

20.2. İlk peşə-ixtisas təhsili m lkiyyət formasından asılı olmayaraq peşə-ixtisas təhsili m əssisələrində və təhsil fəaliyyəti n lisenziyası olan ayrı-ayrı təşkilatların, m əssisələrin, əmək birjalarının, məşğulluq idarələrinin və digər m vafiq qurumların təhsil strukturlarında həyata ke irilir və məzunlara m vafiq istiqamətlər zrə ilk peşə-ixtisas dərəcələrinin verilməsi ilə başa atır. [48]

20.3. İlk peşə-ixtisas təhsili m vafiq təhsil proqramları əsasında təşkil olunur.

20.4. İlk peşə-ixtisas təhsili m əssisələrinə mumi orta təhsil bazasında qəbul olunanlar peşə ixtisası ilə yanaşı, tam orta təhsil almaq h ququna malikdirlər.

 

Maddə 21. Orta ixtisas təhsili

 

21.1. Orta ixtisas təhsili cəmiyyətin və əmək bazarının tələbatına uyğun olaraq, mumi orta təhsil və tam orta təhsil bazasında ayrı-ayrı fəaliyyət sahələri n m xtəlif ixtisaslar zrə orta ixtisas təhsilli m təxəssis hazırlığını təmin edir.

21.2. Orta ixtisas təhsili əsasən kolleclərdə və ali təhsil m əssisələrinin m vafiq struktur b lmələrində həyata ke irilir və subbakalavr ixtisas dərəcəsinin verilməsi ilə başa atır. mumi orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili almaq n qəbul olunanlar həm də tam orta təhsil alırlar. [49]

21.2-1. Ali təhsil m əssisələrinin m vafiq struktur b lmələrində təsis inin razılığı ilə orta ixtisas təhsili həyata ke irilə bilər. Ali təhsil m əssisələrində orta ixtisas təhsilinin təşkili qaydası m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən m əyyən edilir.[50]

21.3. Orta ixtisas təhsili m vafiq təhsil proqramları əsasında təşkil olunur. Orta ixtisas təhsilini başa vuran məzunlara m vafiq qaydada d vlət n munəli sənəd - diplom verilir.

21.4. Orta ixtisas təhsili haqqında sənəd ali təhsil m əssisəsinə daxil olmaq h ququ yaradır və n vbəti təhsil pilləsində ali təhsil almaq n əsas sayılır.

21.5. Orta ixtisas təhsili proqramlarının m vafiq ixtisaslar zrə ali təhsil proqramlarına uyğunluğu təmin edilir və bu təhsil pilləsini y ksək nəticələrlə başa vuran məzunların - subbakalavrların topladıqları kreditlər m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi qaydada uyğun ixtisaslar zrə ali təhsil m əssisələrində nəzərə alınır.

 

Maddə 22. Ali təhsil

 

22.1. Ali təhsil pilləsində cəmiyyətin və əmək bazarının tələbatı nəzərə alınmaqla y ksək ixtisaslı m təxəssislərin, elmi və elmi-pedaqoji kadrların hazırlığı həyata ke irilir. [51]

22.2. Azərbaycan Respublikasının ali təhsil m əssisələrində m təxəssislər, elmi və elmi-pedaqoji kadrlar hazırlığı səviyyəlidir: [52]

22.2.1. bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili); [53]

22.2.2. magistratura (rezidentura); [54]

22.2.3. doktorantura (adyunktura). [55]

22.3. Bakalavriat təhsil səviyyəsində tam orta təhsil və orta ixtisas təhsili bazasında ayrı-ayrı ixtisasların təhsil proqramları zrə geniş profilli ali təhsilli m təxəssislər hazırlanır. Bakalavriat təhsili başa atmış ali təhsildir. Bakalavriatı bitirən məzunlara bakalavr ali peşə-ixtisas dərəcəsi verilir. Bakalavriat təhsili almış məzunların əmək fəaliyyəti sahəsi elmi m əssisə və təşkilatlarda və ali təhsil m əssisələrində elmi-pedaqoji fəaliyyət istisna olmaqla, b t n digər sahələri əhatə edir. Bakalavriat təhsilinin məzmunu və təşkili qaydaları m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilir. [56]

22.3-1. M vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi ali təhsil m əssisələri və ixtisaslar zrə bakalavriat səviyyəsində birillik dənişli hazırlıq qrupları təşkil olunur.[57]

22.4. Magistratura təhsili ixtisaslaşmalar zrə hər hansı ixtisas sahəsinin elmi tədqiqat və ya peşəkar məqsədlər n daha dərindən yrənilməsini nəzərdə tutur və məzunlara peşəkar fəaliyyətlə, elmi tədqiqat və elmi-pedaqoji işlərlə məşğul olmaq h ququ verir. Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və magistr dərəcələrinin verilməsi qaydaları m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilir.

22.5. Magistratura elmi-pedaqoji kadr potensialı, maddi-texniki bazası və təhsil infrastrukturu kifayət qədər y ksək olan ali təhsil m əssisələrində və m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi elmi təşkilatda yaradıla bilər.[58]

22.5-1. Bu Qanunla magistratura səviyyəsi zrə təhsil fəaliyyətini həyata ke irən ali təhsil m əssisələri n m əyyən edilmiş m ddəalar m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi elmi təşkilata şamil edilir.[59]

22.6. Ali tibb təhsili təhsil proqramlarına və d vlət ali tibb təhsili standartlarına uyğun olaraq, əsas (baza ali) tibb təhsili və rezidentura səviyyələrində aparılır, məzunlara m vafiq olaraq həkim və həkim-m təxəssis ali peşə-ixtisas dərəcələri verilir. Rezidentura təhsilinin məzmunu və təşkili qaydaları m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilir. [60]

22.7. X susi qabiliyyət tələb edən və z x susiyyətləri ilə fərqlənən mədəniyyət, musiqi, incəsənət, idman, memarlıq, dizayn və bu kimi digər sahələr zrə magistr hazırlığı yalnız nəzəri hazırlıq və tədqiqat tələb edən sahələr zrə həyata ke irilir. Bu ixtisasların siyahısı m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilir.[61]

22.8. Doktorantura ali təhsilin ən y ksək səviyyəsi оlmaqla, elmi və elmi-pedaqоji kadrların hazırlanmasını, iхtisas və elmi dərəcələrin y ksəldilməsini təmin edir. [62]

22.9. Doktorantura təhsili ali təhsil m əssisələrində, elmi m əssisə və təşkilatlarda yaradılan doktoranturalarda (hərbi təhsil m əssisələrində adyunkturalarda) həyata ke irilir və m vafiq elmi dərəcənin verilməsi ilə başa atır. Elmi dərəcələr ali təhsil m əssisələrində, elmi m əssisə və təşkilatlarda fəaliyyət g stərən dissertasiya şuralarının vəsatəti əsasında Elm haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq verilir.

22.10. Azərbaycan Respublikasında aşağıdakı elmi dərəcələr m əyyən edilir:

22.10.1. fəlsəfə doktoru (elm sahələri g stərilməklə);

22.10.2. elmlər doktoru (elm sahələri g stərilməklə).

22.11. Doktoranturaların yaradılması, doktoranturaya qəbul və elmi dərəcələrin verilməsi qaydaları m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən m əyyən edilir.

22.12. Doktoranturaya əcnəbilərin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin qəbulu Azərbaycan Respublikasının tərəfdar ıxdığı beynəlxalq m qavilələrə, m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqanın (qurumun) təsis etdiyi təhsil qrantı proqramına, Elm haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa və bu Qanuna uyğun olaraq, habelə ali təhsil m əssisəsi, elmi m əssisə və təşkilatla əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs arasında bağlanılan m qavilə əsasında həyata ke irilir.[63]

22.13. Dоktоranturada təhsilini başa vurmuş və m vafiq elmi dərəcə almış şəxslərə m əyyən edilmiş qaydada həmin elmi dərəcəni təsdiq edən vahid fоrmalı d vlət sənədi diplоm verilir.

22.14. Ali təhsil m əssisəsində, elmi m əssisə və təşkilatlarda, habelə digər təşkilatlarda alışan elmi-pedaqоji kadrlara elmi dərəcələrin verilməsi dissertantlıq yоlu ilə də reallaşdırılır. Ali təhsil m əssisələrinin m vafiq kafedralarına, elmi m əssisə və təşkilatlara dissertantların təhkim оlunması və elmi dərəcələrin verilməsi qaydaları m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən m əyyən edilir.

22.15. Ali təhsil m əssisələrinin kadrlarına elmi və pedaqоji fəaliyyət sahəsində əldə etdikləri nəticələrə g rə m əyyən edilmiş qaydada elmi adlar verilir. Azərbaycan Respublikasında aşağıdakı elmi adlar m əyyən edilir:

22.15.1. dоsent;

22.15.2. professor.

22.16. Dоsent və professor elmi adlarının verilməsi qaydaları və şərtləri m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən m əyyən edilir.

22.17. Azərbaycan Respublikasında ali təhsil m əssisəsinin və elmi m əssisənin fəхri professor (dоktоr) adı vermək h ququ vardır. Fəхri professor (dоktоr) adının verilməsi qaydaları və şərtləri ali təhsil m əssisəsinin və elmi m əssisənin nizamnaməsi ilə m əyyən edilir.

 

Maddə 23. Doktorantura[64]

 

23.1. Doktorantura ali təhsilin ən y ksək səviyyəsi olmaqla elmi və elmi-pedaqoji kadrların hazırlanmasını, ixtisas və elmi dərəcələrin y ksəldilməsini təmin edir. [65]

23.2. Doktorantura təhsili ali təhsil m əssisələrində, elmi m əssisə və təşkilatlarda yaradılan doktoranturalarda (hərbi təhsil m əssisələrində adyunkturalarda) həyata ke irilir və m vafiq elmi dərəcənin verilməsi ilə başa atır. Elmi dərəcələr ali təhsil m əssisələrində, elmi m əssisə və təşkilatlarda fəaliyyət g stərən dissertasiya şuralarının vəsatəti əsasında qanunvericiliyə uyğun olaraq verilir. [66]

23.3. Azərbaycan Respublikasında aşağıdakı elmi dərəcələr m əyyən edilir:

23.3.1. Fəlsəfə doktoru - elm sahələri g stərilməklə;

23.3.2. Elmlər doktoru - elm sahələri g stərilməklə.

23.4. Doktoranturaların yaradılması, doktoranturaya qəbul və elmi dərəcələrin verilməsi qaydaları m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilir.

23.5. Doktoranturaya əcnəbilərin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin qəbulu Azərbaycan Respublikasının tərəfdar ıxdığı beynəlxalq m qavilələrə, Elm haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa və bu Qanuna uyğun olaraq, habelə ali təhsil m əssisəsi ilə əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs arasında bağlanılan m qavilə əsasında həyata ke irilir.[67]

23.6. Doktoranturada təhsilini başa vurmuş və m vafiq elmi dərəcə almış şəxslərə m əyyən edilmiş qaydada həmin elmi dərəcəni təsdiq edən vahid formalı d vlət sənədi - diplom verilir. [68]

23.7. Ali təhsil m əssisəsində, elmi m əssisə və təşkilatlarda və digər təşkilatlarda alışan elmi-pedaqoji kadrlara elmi dərəcələrin verilməsi dissertantlıq yolu ilə də reallaşdırılır. Ali təhsil m əssisələrinin m vafiq kafedralarına, elmi m əssisə və təşkilatlara dissertantların təhkim olunması və elmi dərəcələrin verilməsi qaydaları m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilir. [69]

23.8. Ali təhsil m əssisələrinin kadrlarına elmi və pedaqoji fəaliyyət sahəsində əldə etdikləri nəticələrə g rə m əyyən edilmiş qaydada elmi adlar verilir. Azərbaycan Respublikasında aşağıdakı elmi adlar m əyyən edilir:

23.8.1. dosent;

23.8.2. professor.

23.9. Dosent və professor elmi adlarının verilməsi qaydaları və şərtləri m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilir.

23.10. Azərbaycan Respublikasında ali təhsil m əssisəsinin və elmi m əssisənin fəxri professor (doktor) adı vermək h ququ vardır. Fəxri professor (doktor) adının verilməsi qaydaları və şərtləri ali təhsil m əssisəsinin nizamnaməsi ilə m əyyən edilir. [70]

 

Maddə 24. Əlavə təhsil

 

24.1. Əlavə təhsil fasiləsiz təhsilin və peşə hazırlığının tərkib hissəsi olmaqla, peşə-ixtisas təhsilinin hər hansı pilləsini bitirmək haqqında d vlət sənədi olan hər bir vətəndaşın fasiləsiz təhsil almaq imkanını təmin edir və insan potensialının inkişafı, kadrların intellektual və peşə hazırlığı səviyyəsinin y ksəldilməsi və təkmilləşdirilməsi, onların daim dəyişən və yeniləşən əmək şəraitinə uyğunlaşdırılması, yaşlı vətəndaşların lkənin sosial, iqtisadi, siyasi və mədəni həyatında fəal və səmərəli iştirakının təmin edilməsi vəzifəsini daşıyır.

24.2. Azərbaycan Respublikasında əlavə təhsil aşağıdakı istiqamətləri əhatə edir:

24.2.1. ixtisasartırma;

24.2.2. kadrların yenidən hazırlanması;

24.2.3. stajke mə və kadrların təkmilləşdirilməsi;

24.2.4. təkrar ali təhsil və orta ixtisas təhsili;

24.2.5. dərəcələrin y ksəldilməsi;

24.2.6. yaşlıların təhsili.

24.3. Əlavə təhsilin məzmunu və təşkili qaydaları x susi təhsil proqramlarına uyğun olaraq m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilir.

24.4. Əlavə təhsil ixtisasartırma və yenidənhazırlanma qurumlarında, peşə-ixtisas təhsili m əssisələrində yaradılmış m vafiq strukturlarda, stajke mə və peşə hazırlığı kurslarında və bu sahə zrə fəaliyyətinə x susi razılıq verilmiş digər m əssisələrdə həyata ke irilir.

24.5. M vafiq təhsil proqramları əsasında əlavə təhsilin hər hansı istiqaməti zrə təhsil almış şəxslərə m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilmiş qaydada m vafiq sənəd verilir. İxtisasartırma kurslarını bitirmiş şəxslər barəsində stimullaşdırıcı tədbirlər tətbiq edilir.

 

Maddə 25. Təhsil sistemində elmi araşdırmalar

 

25.1. Təhsil sistemində elmi araşdırmalar təhsili idarəetmə orqanları tabeliyində fəaliyyət g stərən elmi tədqiqat strukturlarında, ali təhsil m əssisələrində və onların m vafiq qurumlarında və ya b lmələrində (elmi tədqiqat institutları, mərkəzlər, kafedralar, laboratoriyalar və s.) aparılır.

25.2. Təhsil sistemində aparılan elmi tədqiqat işləri fundamental, nəzəri-metodoloji, pedaqoji-metodiki və tətbiqi xarakter daşıyır. [71]

25.3. Təhsil sistemində elmi araşdırmalar d vlət b dcəsinin vəsaitləri, qrantlar, m xtəlif fondların vəsaitləri, təhsil m əssisəsinin b dcədənkənar vəsaitləri, habelə sifarişlər əsasında daxil olan vəsaitlər hesabına həyata ke irilir.

25.4. Təhsilin inkişaf problemləri ilə bağlı elmi araşdırmalar innovasiya xarakteri daşımaqla, təhsil tarixinin yrənilməsinə, təhsilin təşkilinin və idarə olunmasının təkmilləşdirilməsinə, tədris prosesinin m asir metodlarla qurulmasına, tədrisin yeni texnologiyalarının və digər istiqamətlər zrə pedaqoji innovasiyaların hazırlanmasına və tətbiqinə y nəldilir.

 

Maddə 26. Ali və orta ixtisas təhsili m əssisələrinə tələbə qəbulunun mumi qaydaları

 

26.1. Ali və orta ixtisas təhsili m əssisələrinə tələbə qəbulu vətəndaşların təhsil h ququnu tam təmin etməklə, m vafiq təhsil səviyyəsinə uyğun olan təhsil proqramlarını daha yaxşı mənimsəmiş qabiliyyətli və hazırlıqlı abituriyentlərin ixtisası və təhsil m əssisəsini sərbəst se imi əsasında, bu Qanunun 26.5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, m sabiqə yolu ilə həyata ke irilir.

26.1-1. Orta ixtisas təhsili m əssisələrinə bakalavrların, ali təhsil m əssisələrinin bakalavriat səviyyəsinə isə m vafiq ixtisaslar zrə subbakalavrların qəbulu, habelə bakalavriatı (baza ali tibb təhsilini) başa vurmayan şəxslərin z arzusu ilə orta ixtisas təhsili m əssisələrinə k r lməsi m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqanın (qurumun) m əyyən etdiyi qaydada həyata ke irilir.[72]

26.2. Ali və orta ixtisas təhsili m əssisələrinə, həm inin hazırlıq qruplarına tələbə qəbulu biliyin qiymətləndirilməsi zrə ke irilən imtahanlarda abituriyentlərin əldə etdikləri nəticələrə əsasən m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi qaydada həyata ke irilir.[73]

26.3. Hər bir təhsilalan, valideyn və ya digər qanuni n mayəndə ali və orta ixtisas təhsili m əssisəsində tədris prosesini tənzimləyən aşağıdakı h quqi sənədlərlə tanış ola bilər:

26.3.1. təhsil m əssisəsinin nizamnaməsi;

26.3.2. təhsil sahəsində fəaliyyət n lisenziya; [74]

26.3.3. təhsil m əssisəsinin d vlət akkreditasiyası haqqında sənəd.

26.4. Ali və orta ixtisas təhsili m əssisələrinə tələbə qəbulu zamanı abituriyentlərin əvvəlki təhsil pilləsində əldə etdikləri nailiyyətlər m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi qaydada nəzərə alınır.

26.5. Beynəlxalq fənn olimpiadalarının qalibləri istənilən ixtisaslar zrə, respublika fənn olimpiadalarının, y ksək səviyyəli beynəlxalq m sabiqələrin və yarışların qalibləri m vafiq ixtisaslar zrə ali təhsil m əssisələrinə m sabiqədənkənar qəbul olunurlar.[75]

26.5-1. M vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi ali təhsil m əssisələri və ixtisaslar zrə bakalavriat səviyyəsində hazırlıq qruplarında tədrisin sonunda ke irilən buraxılış imtahanları nəticəsində m vəffəqiyyət qazanan tələbələr ali təhsil m əssisələrinin birinci kursuna qəbul olunurlar. Ali təhsil m əssisələrinin hazırlıq qruplarında tədrisin təşkili qaydaları m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilir.[76]

26.5-2. Bu Qanunun 26.5-ci maddəsində nəzərdə tutulan olimpiadaların, beynəlxalq m sabiqələrin və yarışların siyahısı və onların qaliblərinin ali təhsil m əssisələrinə m sabiqədənkənar qəbulu qaydası m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən m əyyən edilir. [77]

26.5-3. Beynəlxalq səviyyədə akkreditasiya olunan təhsil proqramları zrə təhsil almış abituriyentlər m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən m əyyən edilmiş şərtlər yerinə yetirilməklə, təhsil aldıqları dildə tədris olunan ixtisaslar zrə ali təhsil m əssisələrinə m sabiqədənkənar qəbul olunurlar.

26.6. Magistraturaya (rezidenturaya) bakalavrların və digər ali təhsilli şəxslərin qəbulu m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilmiş qaydada həyata ke irilir. [78]

 

Maddə 27. Təhsil haqqında d vlət sənədi

 

27.1. Azərbaycan Respublikasında təhsil fəaliyyəti n lisenziyası olan və d vlət akkreditasiyasından ke miş təhsil m əssisəsində təhsilin hər hansı pilləsini və səviyyəsini bitirən şəxslərə qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada m vafiq təhsil haqqında d vlət sənədi verilir.

27.2. Təhsil haqqında d vlət sənədi n vbəti pillədə və səviyyədə təhsili davam etdirmək və ya ixtisas zrə əmək fəaliyyətinə başlamaq n əsas sayılır.

27.3. M xtəlif səbəblərdən təhsilin hər hansı pilləsini və səviyyəsini başa vurmayan şəxslərə m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilmiş qaydada arayış verilir.

27.4. Xarici lkələrdə verilən təhsil haqqında sənədlərin tanınması m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi qaydada həyata ke irilir.

 

Maddə 28. Təhsil m əssisəsində iaşə və tibb xidməti

 

28.1. Təhsil m əssisəsində iaşə və tibb xidməti m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilmiş qaydada və normalara uyğun təşkil olunur.

28.2. Təhsil m əssisəsində iaşə xidməti təhsil m əssisəsi ilə iaşə xidməti g stərən h quqi və fiziki şəxslər arasında bağlanan m qavilə əsasında həyata ke irilir.

28.3. Təhsil m əssisəsində təhsilalanlara m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi qaydada pulsuz tibbi xidmət g stərilir.

 

III fəsil

 

Təhsil sisteminin idarə olunması, təhsil subyektlərinin h quqları, vəzifələri və sosial m dafiəsi

 

Maddə 29. Təhsil sahəsində d vlətin vəzifələri

 

29.0. Təhsil sahəsində d vlətin vəzifələri aşağıdakılardır:

29.0.1. təhsil sahəsində vahid d vlət siyasətini m əyyənləşdirmək və onun həyata ke irilməsini təmin etmək;

29.0.2. milli təhsil sisteminin inkişaf konsepsiyasını və əsas prioritetlərini m əyyən etmək;

29.0.3. milli təhsil sisteminin inkişafı n m xtəlif istiqamətli d vlət proqramlarını təsdiq etmək və onların icrasına nəzarəti həyata ke irmək;

29.0.4. kadr hazırlığının prioritetlərini və istiqamətlərini, y ksəkixtisaslı elmi və elmi-pedaqoji kadr hazırlığı proqramlarını m əyyən etmək; [79]

29.0.5. təhsil sahəsində d vlət siyasətinin və d vlət proqramlarının həyata ke irilməsinin monitorinqini aparmaq;

29.0.6. milli təhsil sisteminin d nya təhsil sisteminə inteqrasiyasını, beynəlxalq standartlara cavab verən təhsil şəraitinin və m hitinin yaradılmasını təmin etmək;

29.0.7. təhsil sahəsinin inkişafına ayrılan d vlət b dcəsi vəsaitlərinin həcmini və d vlət təhsil qrantlarının məbləğini m əyyən etmək və d vlət təhsil m əssisələrinin maliyyələşdirilməsini həyata ke irmək;

29.0.8. hər b dcə ili zrə d vlət təhsil sisteminin maliyyələşdirilməsi məqsədilə hər bir təhsilalana (şagirdə, tələbəyə, doktoranta və s.) d şən təhsil xərclərinin miqdarını və maliyyə normativlərini m əyyən etmək;

29.0.9. peşə, оrta iхtisas və ali təhsil m əssisələrinə m vafiq ixtisaslar zrə şagird və tələbə qəbulunu m əyyənləşdirmək;[80]

29.0.10. m əyyən edilmiş qaydada abituriyentlərin biliyinin qiymətləndirilməsini həyata ke irmək;

29.0.11. Tələbə-məzun və Şagird-məzun d vlət elektron məlumat sistemlərini yaratmaq və ondan istifadəni təmin etmək; [81]

29.0.12. təhsil pillələri zrə d vlət təhsil standartlarını və proqramlarını (kurikulumları) təsdiq etmək və təhsilin m vafiq d vlət standartlarına uyğun təşkilinə nəzarəti həyata ke irmək;

29.0.13. d vlət təhsil m əssisələrinin rəhbərlərini qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada vəzifəyə təyin etmək və vəzifədən azad etmək;

29.0.14. d vlət təhsil m əssisəsində alışan professor-m əllim heyəti n akademik və inzibati vəzifə tutmanın yaş həddini m əyyən etmək;

29.0.15. təhsil pilləsinə uyğun olaraq təhsil m əssisələrinin, məktəbdənkənar və əlavə təhsil m əssisələrinin n munəvi nizamnamələrini təsdiq etmək; [82]

29.0.16. d vlət təhsil m əssisələrinin nizamnaməsini təsdiq etmək, bələdiyyə və zəl təhsil m əssisələrinin nizamnamələrinə rəy vermək;

29.0.17. təhsil prosesinin təşkilinə dair mumi tələbləri m əyyən etmək;

29.0.18. təhsil sahəsində d vlətlərarası, regional və beynəlxalq inkişaf proqramlarının həyata ke irilməsini təmin etmək;

29.0.19. təhsil sahəsində vahid statistik məlumat sisteminin yaradılmasını təmin etmək;

29.0.20. təhsil haqqında d vlət sənədlərinin n munələrini və onların verilməsi qaydalarını təsdiq etmək;

29.0.21. xarici lkələrin ali təhsil sahəsində ixtisaslarının tanınması və ekvivalentliyinin m əyyən edilməsi (nostrifikasiyası) qaydalarını m əyyən etmək, ixtisasların tanınmasını və nostrifikasiyanı həyata ke irmək;

29.0.22. təhsil m əssisələrinin pedaqoji iş ilərinin dərs y k normalarını m əyyən etmək;

29.0.23. təhsil m əssisələrinin tikintisinə, maddi-texniki təchizatına dair vahid normaları təsdiq etmək, mumi sanitariya-gigiyena tələblərini, şagird yerləri ilə təminat normativlərini m əyyənləşdirmək;

29.0.24. təhsil m əssisəsinin fəaliyyətinə lisenziya vermək və onu ləğv etmək;

29.0.25. ilk peşə-ixtisas, orta ixtisas və ali təhsil zrə ixtisasların təsnifatını təsdiq etmək;

29.0.26. təhsil m əssisələrinə elmi-metodik rəhbərliyi və nəzarəti həyata ke irmək;

29.0.27. təhsil m əssisələrində təhsilin keyfiyyətinə d vlət nəzarətini həyata ke irmək;

29.0.28. təhsil m əssisələrinin akkreditasiyası qaydalarını m əyyən etmək və akkreditasiyanı həyata ke irmək;

29.0.28-1. təhsil m əssisələrinin akkreditasiyasına g rə d vlət r sumunun məbləğini m əyyən etmək;[83]

29.0.29. təhsil m əssisələrində təhsilverənlərin (d vlət mumi təhsil m əssisələrində təhsilverənlər istisna olmaqla) və təhsilalanların attestasiyasının, o c mlədən yekun attestasiyasının aparılması qaydalarını m əyyən etmək və attestasiyanı həyata ke irmək; [84]

29.0.30. təhsili idarəetmə orqanlarının, təhsil m əssisələrinin, təhsillə bağlı ictimai birliklərin və qeyri-h kumət təşkilatlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini təşkil etmək;

29.0.31. ali təhsil m əssisələrində aparılan elmi araşdırmaları əlaqələndirmək; [85]

29.0.32. təhsil sisteminin fəaliyyətini tənzimləyən normativ h quqi aktlar qəbul etmək, onları dəyişdirmək və ləğv etmək;

29.0.33. təhsil m əssisələri n dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin və digər tədris vasitələrinin hazırlanmasını, təsdiqlənməsini və nəşrini təmin etmək;

29.0.34. elmi dərəcələrin və elmi adların verilməsi qaydalarını və şərtlərini m əyyən etmək;

29.0.35. d vlət təhsil m əssisələri iş ilərinin əməyinin stimullaşdırılmasını, o c mlədən m kafatlandırılmasını həyata ke irmək, x susi istedadı ilə fərqlənən təhsilalanlar n adlı və məqsədli təqa dlər təsis etmək;

29.0.36. d vlət təhsil m əssisələrinin tədris, elmi, elmi-metodik, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və digər texniki vasitələrlə təminatını həyata ke irmək;

29.0.37. təhsil proqramlarını, tədris planlarını və proqramlarını təsdiq etmək;[86]

29.0.38. m təxəssis-kadrlara, o c mlədən pedaqoji kadrlara olan real tələbatı m əyyənləşdirmək və onların iş yerləri ilə təmin olunmasını tənzimləmək;

29.0.39. icbari mumi orta təhsilin həyata ke irilməsinə nəzarət etmək;

29.0.40.d vlət təhsil m əssisələrində pulsuz tibbi xidməti təmin etmək;

29.0.41. valideynlərini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olmuş yetkinlik yaşına atmayan uşaqların qəyyumluğa (himayəyə) g t r lməsini, internat tipli d vlət m əssisələrinə g ndərilməsini təşkil etmək, qəyyumların və himayə ilərin z funksiyalarını yerinə yetirməsinə nəzarət etmək, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların m vafiq olaraq x susi və mumi təhsil m əssisələrində (x susi təhsil və inkl ziv təhsil siniflərində) təhsilə cəlb edilməsini və sosial m dafiə m əssisələrinə g ndərilməsini təmin etmək; [87]

29.0.42. təhsil sahəsində planlaşdırma, proqnozlaşdırma, əlaqələndirmə, təminat, təchizat və qiymətləndirməni təmin etmək;

29.0.43. d vlət mumi təhsil m əssisələrinin təhsilverənlərinin sertifikatlaşdırılması qaydasını m əyyən etmək və sertifikatlaşdırmanı həyata ke irmək; [88]

29.0.44. təhsili idarəetmə orqanlarının və d vlət təhsil m əssisələrinin (adambaşına maliyyələşən təhsil m əssisələri istisna olmaqla) n munəvi ştatlarını və xərc normalarını m əyyən etmək;

29.0.45. təhsil sisteminin iş iləri n d vlət təltiflərini, fəxri adları m əyyənləşdirmək, elmi, pedaqoji fəaliyyəti və yaradıcılığı ilə se ilən təhsilverənlər və y ksək akademik nailiyyətləri ilə fərqlənən təhsilalanlar, o c mlədən respublika fənn olimpiadalarının qalibləri n təltiflər, m kafatlar təsis etmək və digər həvəsləndirici tədbirlər g rmək.

 

Maddə 30. Təhsil m əssisəsinin idarə olunması

 

30.1. Təhsil m əssisəsi aşkarlıq, şəffaflıq və demokratiklik prinsipləri əsasında bu Qanuna, digər normativ h quqi aktlara və z nizamnaməsinə uyğun idarə edilir.

30.2. D vlət təhsil m əssisəsinə rəhbərliyi m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təyin edilmiş d vlət təhsil m əssisəsinin rəhbəri (rəhbərliyi) həyata ke irir. D vlət təhsil m əssisəsinin ali idarəetmə orqanı elmi və pedaqoji şuralardır. Elmi və pedaqoji şuraların yaradılması və fəaliyyəti m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq olunmuş əsasnaməyə və təhsil m əssisəsinin nizamnaməsinə əsasən m əyyən edilir.

30.3. Bələdiyyə təhsil m əssisəsinə rəhbərliyi bələdiyyə tərəfindən təyin edilmiş bələdiyyə təhsil m əssisəsinin rəhbəri (rəhbərliyi) həyata ke irir.

30.4. zəl təhsil m əssisəsinə rəhbərliyi həmin təhsil m əssisəsinin təsis ilər (himayə ilər, qəyyumlar) şurası tərəfindən təyin edilmiş zəl təhsil m əssisəsinin rəhbəri (rəhbərliyi) həyata ke irir.

30.5. Təsis isi (təsis iləri) əcnəbilər, vətəndaşlığı olmayan şəxslər və ya xarici h quqi şəxslər, o c mlədən nizamnamə kapitalının və ya səhmlərinin 51%-dən oxu əcnəbilərə, vətəndaşlığı olmayan şəxslərə və ya xarici h quqi şəxslərə məxsus təhsil m əssisəsinin rəhbərinin m avini Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmalıdır. G stərilən təhsil m əssisəsinin rəhbərinin və onun m avininin namizədliyi m vafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırılır. Həmin təhsil m əssisəsinin d vlət qeydiyyatına alınması təhsil m əssisəsi rəhbərinin və onun m avininin namizədliyi razılaşdırıldıqdan sonra həyata ke irilə bilər.

30.6. Təhsil m əssisəsinin idarə olunmasının demokratikliyini və şəffaflığını təmin etmək məqsədi ilə təhsil m əssisəsində idarə və z n idarə orqanları ( mumi yığıncaq, himayə ilər, elmi, elmi-metodiki, pedaqoji, məktəb, valideynlər, təhsilalanlar, qəyyumlar şuraları və s.) yaradıla bilər. Bu qurumların yaradılması qaydaları və səlahiyyətləri təhsil m əssisəsinin nizamnaməsi ilə m əyyən edilir.

30.7. Təhsil m əssisəsinə rəhbərlik həmin m əssisənin statusuna uyğun olaraq rektor, direktor, m dir tərəfindən təhsil m əssisəsinin nizamnaməsinə uyğun həyata ke irilir.

30.8. D vlət təhsil m əssisəsində akademik və inzibati vəzifələrin tutulmasının yaş həddi m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilir. Bu yaş həddinə atan pedaqoji iş ilərin akademik və inzibati vəzifə tutmamaq şərti ilə, təhsil m əssisəsinin tədris və elmi fəaliyyətində tam iştirak etmək h ququ təmin edilir.

30.9. Təhsil m əssisəsinin idarə edilməsi ilə bağlı məsələlərə təhsili idarəetmə orqanları istisna olmaqla, d vlət və yerli z n idarəetmə orqanlarının və digər təşkilatların m daxiləsinə yol verilmir.

 

Maddə 31. Təhsil prosesinin iştirak ıları

 

31.0. Təhsil prosesinin iştirak ıları aşağıdakılardır:

31.0.1. təhsilalanlar - uşaqlar, şagirdlər, tələbələr, kursantlar, m davimlər, magistrantlar, rezidentlər, doktorantlar və başqaları; [89]

31.0.2. təhsilverənlər (pedaqoji iş ilər) - m əllimlər, assistentlər, məsləhət ilər, tyutorlar, rezidentlərin kuratorları, tərbiyə ilər, m əllim k mək iləri, tərbiyə i k mək iləri, ağırışaqədərki hazırlıq rəhbərləri, defektoloqlar, loqopedlər, istehsalat təlimi ustaları, praktik psixoloqlar, sosioloq-pedaqoqlar, məktəb uşaq birliklərinin rəhbərləri, metodistlər, təhsil m əssisəsinin dərnək və musiqi rəhbərləri, təhsil m əssisəsinin elmi iş iləri, bilavasitə pedaqoji proseslə məşğul olan m həndis-texniki, tədris-k mək i iş ilər, dayələr, təlimat ılar, təhsil m əssisəsinin kitabxana ıları, nəşriyyat-redaksiya iş iləri, təhsili idarəetmə orqanlarının aparıcı struktur b lmələrinin əməkdaşları, təhsil m əssisələrinin və orqanlarının təlim-tərbiyə işi ilə məşğul olan rəhbərləri, təhsil m əssisəsində alışan konsertmeystrlər və məşq ilər, sosial m dafiə, səhiyyə və digər orqanların bilavasitə pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan iş iləri; [90]

31.0.3. valideynlər və ya digər qanuni n mayəndələr;

31.0.4. təhsili idarəetmə orqanları və bələdiyyələr;

31.0.5. təlim-tərbiyə prosesində iştirak edən digər fiziki və h quqi şəxslər.

 

Maddə 32. Təhsilalanların h quq və vəzifələri

 

32.1. Təhsilalanların h quq və vəzifələri Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, bu Qanuna və digər normativ h quqi aktlara, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar ıxdığı beynəlxalq m qavilələrə uyğun m əyyən edilir.

32.2. B t n təhsil m əssisələrinin təhsilalanları və məzunları bərabər h quqlara malikdirlər.

32.3. Təhsilalanların h quqları aşağıdakılardır:

32.3.1. qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada təhsil m əssisəsinə qəbul olunmaq;

32.3.2. təhsil m əssisəsini, təhsilin istiqamətini, ixtisası, təhsilalma formasını və təhsil dilini sərbəst se mək;

32.3.3. d vlət təhsil standartlarına uyğun keyfiyyətli təhsil almaq;

32.3.4. m vafiq qaydada təhsilin təmay l n , təhsil proqramlarını və sinifdənkənar məşğuliyyəti se mək;

32.3.5. ali təhsil m əssisəsinin tədris planlarına uyğun olaraq tədris fənlərini, semestrlər zrə kreditlərin miqdarını, təhsilverənləri və tyutorları sərbəst se mək;

32.3.6. təhsil m əssisəsinin m vcud infrastrukturundan (tədris-istehsalat, elmi tədqiqat, informasiya, mədəni-məişət, idman, sağlamlıq mərkəzlərindən, kitabxanalardan və s.) istifadə etmək;

32.3.7. m əyyən edilmiş qaydada təhsil m əssisəsini və ixtisasını dəyişmək;

32.3.8. elmi tədqiqat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq;

32.3.9. fasiləsiz təhsil almaq;

32.3.10. sağlamlıq n təhl kəsiz və zərərsiz təhsil şəraiti ilə təmin olunmaq;

32.3.11. insan ləyaqətini və şərəfini al aldan, insan h quqlarına zidd hərəkətlərdən m dafiə olunmaq;

32.3.12. m əyyən edilmiş qaydada təhsil m əssisəsində təhsilini m vəqqəti dayandırmaq;

32.3.13. m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi qaydada biliyinin yenidən qiymətləndirilməsini tələb etmək;

32.3.14. d vlət orta peşə-ixtisas təhsili pilləsində və ali təhsilin hər bir səviyyəsində qanunvericiliyə uyğun olaraq yalnız bir dəfə pulsuz təhsil almaq;

32.3.15. d vlət və bələdiyyə mumi təhsil m əssisələrində dərsliklərlə pulsuz təmin olunmaq;

32.3.16. təhsil prosesinin təşkilində və idarə olunmasında fəal iştirak etmək, z fikir və m lahizələrini sərbəst ifadə etmək;

32.3.17. təhsil m əssisəsinin elmi, ictimai, sosial və mədəni həyatında, elmi cəmiyyətlərin, dərnəklərin, assosiasiyaların, birliklərin və digər təşkilatların yaradılmasında iştirak etmək, eləcə də lkə və beynəlxalq səviyyəli belə təşkilatlara zv olmaq;

32.3.18. elmi-praktik konfransların, seminarların, yığıncaqların və g r şlərin, habelə təhsil həyatı ilə bağlı digər tədbirlərin ke irilməsində iştirak etmək;

32.3.19. qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər h quqları həyata ke irmək.

32.4. Təhsil m əssisəsində qanunvericiliklə m əyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, təhsilalanların təhsil prosesi ilə bağlı olmayan işlərə və tədbirlərə cəlb edilməsinə yol verilmir.

32.5. Təhsilalanların vəzifələri aşağıdakılardır:

32.5.1. d vlət təhsil standartlarına uyğun bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmək;

32.5.2. pedaqoji iş ilərin şərəf və ləyaqətinə h rmətlə yanaşmaq;

32.5.3. təhsil m əssisəsinin nizamnaməsinin tələblərinə riayət etmək;

32.5.4. d vlət, cəmiyyət, ailə və z qarşısında məsuliyyətini dərk etmək;

32.5.5. təhsil sahəsində qanunvericiliyin tələblərinə, etik normalara və təlim-tərbiyə prosesi ilə bağlı qaydalara əməl etmək;

32.5.6. qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

 

Maddə 33. Təhsilverənlərin h quq və vəzifələri

 

33.1. Təhsilverənlərin h quq və vəzifələri Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, bu Qanun və digər normativ h quqi aktlar, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar ıxdığı beynəlxalq m qavilələr, təhsil m əssisəsinin nizamnaməsi və daxili intizam qaydaları, eləcə də işəg t rənlərlə təhsilverənlər arasında bağlanılan əmək m qavilələri ilə tənzimlənir.

33.2. Təhsilverənlərin h quqları aşağıdakılardır:

33.2.1. normal əmək, elmi-pedaqoji iş və təhsil şəraiti, m asir standartlara cavab verən texnologiyalarla təmin olunmaq;

33.2.2. təhsil m əssisəsinin nizamnaməsinə uyğun olaraq təhsil prosesinin təşkilində və idarə olunmasında fəal iştirak etmək;

33.2.3. tədrisin formasını, metodlarını və vasitələrini sərbəst se mək;

33.2.4. şərəf və ləyaqətinə h rmətlə yanaşılmasını tələb etmək;

33.2.5. təhsil m əssisəsində vəzifə tutmaq və m vafiq hallarda se kili vəzifələrə se mək və se ilmək;

33.2.6. ixtisasını artırmaq, yeni ixtisas almaq, staj ke mək, ixtisas və elmi dərəcəsini y ksəltmək;

33.2.7. m əyyən edilmiş hallarda və qaydada m kafatlandırılmaq və təltif olunmaq;

33.2.8. təhsil m əssisəsində uzun m ddət q sursuz alışan və onun elmi-pedaqoji həyatında m h m xidmətləri olan professorlara aylıq əmək haqqı və əlavələr, digər g zəştlər və imtiyazlar saxlanılmaqla, akademik və inzibati vəzifədən azad olunmaq şərti ilə məsləhət i-professor vəzifəsini tutmaq;

33.2.9. qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər h quqları həyata ke irmək.

33.3. Təhsilverənlərin vəzifələri aşağıdakılardır:

33.3.1. təhsil sahəsində d vlət siyasətinin həyata ke irilməsində iştirak etmək;

33.3.2. təhsil proqramlarının mənimsənilməsini təmin etmək;

33.3.3. təhsilalanlarda fəal vətəndaş m vqeyi formalaşdırmaq, onları vətənpərvərlik və azərbaycan ılıq ruhunda tərbiyə etmək, m stəqil həyata və əmək fəaliyyətinə hazırlamaq;

33.3.4. şəxsi n munəsi ilə təhsilalanlarda Azərbaycan Respublikasının m stəqilliyinə, Konstitusiyasına və qanunlarına, d vlət rəmzlərinə, Azərbaycan xalqının tarixinə, mədəniyyətinə, dilinə, adət və ənənələrinə, milli və mumbəşəri dəyərlərə, cəmiyyətə, ətraf m hitə h rmət və qayğı hissləri aşılamaq;

33.3.5. pedaqoji etika və əxlaq normalarına riayət etmək, m əllim n fuzunu y ksək tutmaq, ziyalılıq n munəsi g stərmək;

33.3.6. təhsilalanların şərəf və ləyaqətinə h rmət etmək;

33.3.7. uşaq və gəncləri fiziki və psixi zorakılığın b t n formalarından qorumaq, onları zərərli vərdişlərdən əkindirmək;

33.3.8. ixtisas və elmi-pedaqoji səviyyəsini y ksəltmək, elmi araşdırmalar aparmaq, əlavə məşğələlər, sinifdənkənar və məktəbdənkənar tədbirlər ke irmək;

33.3.9. qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada attestasiyadan (d vlət mumi təhsil m əssisələrində sertifikatlaşdırmadan) ke mək; [91]

33.3.10. qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

 

Maddə 34. Valideynlərin və ya digər qanuni n mayəndələrin h quq və vəzifələri

 

34.1. Valideynlərin və ya digər qanuni n mayəndələrin təhsil sahəsində h quqları aşağıdakılardır:

34.1.1. yetkinlik yaşına atmayan vladları (qəyyumluğunda və ya himayəsində olan şəxslər) n təlim-tərbiyə m əssisəsini se mək;

34.1.2. təhsil prosesinin təşkili, tədrisin keyfiyyəti, vladlarının (qəyyumluğunda və ya himayəsində olan şəxslərin) dərsə davamiyyəti, təhsilə marağı və davranışı haqqında məlumat almaq;

34.1.3. təhsilalanların h quqlarını m dafiə etmək, təhsil m əssisəsinin idarə olunmasında iştirak etmək;

34.1.4. təhsil m əssisəsi ilə əməkdaşlıq etmək, tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi və maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması n təkliflər irəli s rmək və k n ll yardımlar etmək;

34.1.5. qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər h quqları həyata ke irmək.

34.2. Valideynlərin və ya digər qanuni n mayəndələrin təhsil sahəsində vəzifələri aşağıdakılardır:

34.2.1. vladlarının (qəyyumluğunda və ya himayəsində olan şəxslərin) erkən yaşlarından fiziki, əxlaqi və intellektual inkişafına şərait yaratmaq, onların icbari mumi orta təhsil almasının təmin olunması və mənəvi yetkinliyi n məsuliyyət daşımaq;

34.2.2. vladlarını (qəyyumluğunda və ya himayəsində olan şəxsləri) humanistlik, vətənpərvərlik, azərbaycan ılıq, əməksevərlik, z dilinə, ədəbiyyatına və tarixinə, milli-mənəvi və mumbəşəri dəyərlərə h rmət ruhunda tərbiyə etmək;

34.2.3. qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

 

Maddə 35. Təhsilalanların sosial m dafiəsi

 

35.1. D vlət mumi təhsil m əssisələrində təhsilalanlar dərsliklərlə m əyyən edilmiş qaydada d vlət hesabına təmin olunurlar.

35.2. D vlət ilk peşə-ixtisas, orta ixtisas və ali təhsil m əssisələrində təhsilalanların fəaliyyətini stimullaşdırmaq məqsədi ilə onlara qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada təqa dlər, o c mlədən adlı təqa dlər verilir və yardımlar g stərilir.

35.3. Təhsilalanlar n qanunvericiliyə uyğun olaraq digər sosial m dafiə tədbirləri də tətbiq edilə bilər.

35.4. zəl təhsil m əssisələrində təhsilalanların sosial m dafiəsi m əssisənin nizamnaməsi ilə tənzimlənir.

 

Maddə 36. Təhsilverənlərin sosial m dafiəsi

 

36.1. D vlət təhsilverənlərin sosial m dafiəsinə təminat verir. Təhsil iş ilərinin əmək haqqı və vəzifə (tarif) maaşları iş ilərin funksional hdəlikləri, peşə x susiyyətləri, ixtisas dərəcəsi və iş stajı nəzərə alınaraq təyin edilir.

36.2. D vlət və bələdiyyə təhsil m əssisəsi z sərəncamında olan b dcədənkənar vəsaitlər hesabına iş ilərin əmək haqqına əlavələr və digər stimullaşdırıcı dənişlər təyin edə bilər.

36.3. D vlət və bələdiyyə təhsil m əssisələrində işləyən elmi-pedaqoji kadrların vəzifə maaşlarına elmi dərəcələrə və elmi adlara g rə əlavələrin həcmi m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilir.

36.4. Sağlamlıq imkanları məhdud, valideynlərini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum, ciddi tərbiyə şəraitinə ehtiyacı olan uşaqlar n x susi təhsil m əssisələrinin, istedadlı uşaqlar n təhsil m əssisələrinin, eləcə də y ksək dağlıq və sərhədyanı ərazilərdə, ucqar yaşayış məntəqələrində alışan təhsil iş ilərinin əmək haqlarına və vəzifə maaşlarına qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada əlavələr olunur.

36.5. Pedaqoji profilli ixtisaslar zrə ali və orta ixtisas təhsili m əssisələrini bitirmiş və mumi təhsil m əssisələrində işə başlamış gənc m təxəssislər n əlavə g zəştlər və stimullaşdırıcı tədbirlər m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilir.

36.6. Təhsilverənlərə qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada təhsil və yaradıcılıq məzuniyyətləri verilir.

 

Maddə 36-1. Pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olma[92]

 

36-1.1. Azərbaycan Respublikasının təhsil m əssisələrində m vafiq ixtisas zrə pedaqoji təhsilə malik olanlar, həm inin m vafiq ixtisas zrə pedaqoji təhsili olmayan ali təhsilli m təxəssislər m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqanın (qurumun) m əyyən etdiyi qaydada pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilərlər.

36-1.2. Aşağıdakı şəxslər pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilməzlər:

36-1.2.1. məhkəmənin qanuni q vvəyə minmiş qərarı ilə pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olması qadağan edilənlər;

36-1.2.2. ağır, x susilə ağır cinayət t rətməsinə g rə məhkumluğu st ndən g t r lməmiş və ya dənilməmiş şəxslər;

36-1.2.3. fəaliyyət qabiliyyətsizliyinə və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyətli olmasına, habelə barəsində tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiqinə dair məhkəmənin qanuni q vvəyə minmiş qərarı olan şəxslər;

36-1.2.4. m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən təsdiq edilmiş siyahıda g stərilən xəstəliklərə g rə pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmasına qadağa qoyulmuş şəxslər;

36-1.3. M vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqanın (qurumun) təsdiq etdiyi etik davranış qaydalarını pozduğuna g rə əmək m qaviləsinə xitam verilmiş pedaqoji iş i 1 (bir) il m ddətində pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilməz.

 

Maddə 36-2. D vlət mumi təhsil m əssisələrində təhsilverənlərin sertifikatlaşdırılması

 

36-2.1. D vlət mumi təhsil m əssisələrində işləyən təhsilverənlər 5 (beş) ildə bir dəfə m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən sertifikatlaşdırmadan ke irlər.

36-2.2. D vlət mumi təhsil m əssisələrində işləyən təhsilverənlərin sertifikatlaşdırma qaydası m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən m əyyən edilir.

36-2.3. Aşağıdakı şəxslər sertifikatlaşdırmadan ke mirlər:

36-2.3.1. hamilə qadınlar;

36-2.3.2. uşağının yaşınadək sosial məzuniyyətdə olan və həmin məzuniyyət bitdikdən sonra 1 (bir) ildən az m ddətdə m vafiq vəzifədə (peşədə) alışan qadınlar (uşağını təkbaşına b y dən kişilər);

36-2.3.3. ilk dəfə işə qəbul olunanlar, 5 (beş) il m ddətində;

36-2.3.4. azı dəfə sertifikatlaşdırmadan ke miş şəxslər.

36-2.4. Sertifikatlaşdırmadan ke ən şəxslərə 5 (beş) il m ddətində d vlət mumi təhsil m əssisələrində pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmaq h ququ verilir.

36-2.5. zrl səbəblərdən sertifikatlaşdırmada iştirak etməyən və ya sertifikatlaşdırmadan ke məyən şəxslər 1 (bir) il m ddətində iş yeri saxlanılmaqla, təkrar sertifikatlaşdırmada iştirak etmək h ququna malikdirlər. Təkrar sertifikatlaşdırmada iştirak etməyən şəxslər sertifikatlaşdırmadan ke məmiş hesab olunurlar.

36-2.6. Təkrar sertifikatlaşdırmadan ke məyən şəxslərlə əmək m nasibətləri Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq tənzimlənir.

 

IV fəsil

 

Təhsilin iqtisadiyyatı

 

Maddə 37. Təhsil sistemində m lkiyyət m nasibətləri

 

37.1. Təhsil m əssisəsinin əmlakı d vlət, bələdiyyə, təsis ilər, h quqi və fiziki şəxslər tərəfindən onun m lkiyyətinə və ya istifadəsinə verilən, eləcə də qanunvericiliklə qadağan olunmayan fəaliyyəti nəticəsində əldə etdiyi əmlakdan, o c mlədən ona məxsus əqli m lkiyyət məhsullarından ibarətdir.

37.2. Təhsil m əssisəsi təsis i tərəfindən torpaq sahəsi, bina və qurğular, avadanlıq, təhsil, istehsal, sosial, mədəni, tibb, iaşə və idman obyektləri, maddi-texniki baza və digər əmlakla təmin edilir.

37.3. Təhsil m əssisəsi m lkiyyətində və istifadəsində olan əmlakın saxlanılması, qorunması və ondan səmərəli istifadə edilməsi n məsuliyyət daşıyır. Təhsil m əssisəsinin əmlakının idarə olunması ilə bağlı fəaliyyətinə nəzarəti təsis i və ya onun səlahiyyət verdiyi şəxs həyata ke irir.

37.4. D vlət təhsil m əssisəsinin maddi-texniki bazasının m hkəmləndirilməsi və genişləndirilməsi d vlət b dcəsinin vəsaitləri və b dcədənkənar vəsaitlər hesabına həyata ke irilir.

37.5. Təhsil m əssisəsi g stərdiyi xidmətlər (təhsil, elmi tədqiqat, məsləhət-konsaltinq, m alicə-profilaktik və digər xidmətlər) nəticəsində daşınar və daşınmaz əmlak, o c mlədən bina, avadanlıq, yeni texnologiya, nəqliyyat vasitələri və s. əldə edə bilər. [93]

37.6. D vlət m lkiyyətində olan təhsil m əssisəsinin (məktəbəqədər təhsil m əssisələri istisna olunmaqla) zəlləşdirilməsi qadağandır.

37.7. D vlət təhsil m əssisəsinin b dcədənkənar mənbələrdən daxil olan vəsaitlər hesabına əldə etdiyi əmlak qanunvericiliyə uyğun olaraq onun m lkiyyətinə daxil edilir.

37.8. D vlət təhsil m əssisəsinin istifadəsinə verilmiş əmlakın geri qaytarılması qanunvericiliklə tənzimlənir.

37.9. Təhsil m əssisəsinin m flis elan edilməsi m vafiq qanunvericiliyə uyğun həyata ke irilir.

 

Maddə 38. Təhsil m əssisəsinin maliyyələşdirilməsi

 

38.1. D vlət təhsilin inkişafına d vlət b dcəsindən və digər mənbələrdən vəsaitlər ayırır.

38.2. Təhsil m əssisəsi qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada fiziki və h quqi şəxslərə m xtəlif dənişli təhsil xidmətləri g stərmək, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq, h quqi və fiziki şəxslərdən ianələr və k n ll yardımlar almaq h ququna malikdir. Bu mənbələrdən əldə olunan vəsait və digər əmlak d vlət təhsil m əssisəsinə b dcədən ayrılan vəsaitlərin miqdarına təsir g stərmir və onun nizamnaməsinə uyğun olaraq sərbəst istifadə edilir.

38.3. D vlət ali və orta ixtisas təhsili m əssisələrinin əldə etdiyi mənfəət yalnız təhsilin inkişafına, təhsilalanların və təhsilverənlərin sosial m dafiəsinə y nəldilə bilər.

38.4. D vlət təhsil m əssisəsinin maliyyələşdirilməsi təhsilin hər pilləsi zrə m əyyən edilmiş maliyyə normativlərinə əsasən həyata ke irilir. Bu normativlər təhsil m əssisəsinin tipinə, n v nə və kateqoriyasına uyğun olaraq hər bir təhsilalana d şən məsrəf məbləği nəzərə alınmaqla m əyyən edilir.

38.5. Zəruri hallarda m vafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə azkomplektli d vlət mumi təhsil m əssisələri m vcud normativlərdən st n maliyyələşdirilə bilər.

38.6. D vlət təhsil m əssisəsi nizamnaməsinə uyğun olaraq, dənişli təhsildən əldə olunan və digər b dcədənkənar vəsaitlərin xərclənməsi istiqamətlərini və iş ilərin maddi həvəsləndirilməsinə ayırmaların x susi əkisini sərbəst m əyyən edir, təhsilverənlərə və təhsilalanlara maddi yardımlar g stərir.

38.7. D vlət təhsil m əssisəsinin inkişafına, təhsilalanların təhsil haqlarının və təhsillə bağlı xərclərinin dənilməsinə uzunm ddətli və fərdi kreditlər verilməsini, elmi tədqiqat işlərinin aparılması, doktorantura proqramlarının maliyyələşdirilməsi, beynəlxalq təcr bənin yrənilməsi və digər məqsədlər n m vafiq qaydada qrantlar ayrılmasını təmin edir. Kreditlərin və qrantların verilməsi qaydaları və şərtləri m vafiq qanunvericilik aktları ilə m əyyən edilir. D vlət təhsil və elmi tədqiqat qrantları təhsil m əssisəsinin digər fəaliyyət sahələrinin maliyyələşdirilməsinə y nəldilə bilməz.

38.8. D vlət təhsil sahəsinə investisiyaların, o c mlədən xarici investisiyaların cəlb edilməsi məqsədi ilə əlverişli investisiya m hitinin yaradılmasını təmin edir və bu məqsədlə sərmayə ilərə qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada g zəştlər verilir.

38.9. Təhsil sisteminə xarici investisiya qoyuluşu qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada həyata ke irilir.

38.10. Təhsil haqlarının dənilməsi yalnız nağdsız qaydada həyata ke irilir.[94]

 

Maddə 39. D vlət və bələdiyyə təhsil m əssisələrinin maliyyələşdirilməsi mənbələri

 

39.0. D vlət və bələdiyyə təhsil m əssisələri aşağıdakı mənbələrdən maliyyələşdirilir:

39.0.1. qanunvericiliyə uyğun olaraq d vlət b dcəsinin və yerli b dcənin vəsaitləri;

39.0.2. dənişli təhsildən daxil olan vəsaitlər;

39.0.3. h quqi və fiziki şəxslərin, o c mlədən əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin, xarici h quqi şəxslərin qanunvericiliyə uyğun olaraq verilən qrantları, vəsiyyət olunan vəsaitləri, ianələri və yardımları;

39.0.4. m sabiqə əsasında d vlət tərəfindən ayrılan elmi tədqiqat qrantları;

39.0.5. təhsil m əssisəsinin təhsil, elm, istehsal, məsləhət (konsaltinq) və qanunvericiliklə m əyyən edilmiş digər xidmətlərdən əldə etdiyi vəsaitlər;

39.0.6. h quqi və fiziki şəxslərin m qavilə əsasında m təxəssis hazırlığı, ixtisasartırma və kadrların yenidən hazırlanması n ayırdıqları vəsait;

39.0.7. d vlət orqanları tərəfindən maliyyələşdirilən məqsədli proqramlar və layihələr zrə əldə olunan vəsaitlər;

39.0.8. təhsil m əssisəsinin m lkiyyətində olan fiziki və mənəvi cəhətdən k hnəlmiş avadanlığın, nəqliyyat vasitələrinin və təhsil məqsədləri n yararsız olan digər əmlakın satışından qanunvericiliyə uyğun olaraq əldə edilən vəsaitlər;

39.0.9. təhsil m əssisəsinin beynəxalq əməkdaşlıq nəticəsində qanunvericiliyə uyğun olaraq əldə etdiyi qrantlar və vəsaitlər;

39.0.10. qanunvericiliklə qadağan edilməyən digər mənbələrdən əldə olunan vəsaitlər.

 

Maddə 40. zəl təhsil m əssisəsinin maliyyələşdirilməsi

 

40.1. zəl təhsil m əssisəsi aşağıdakı mənbələrdən maliyyələşdirilir:

40.1.1. təhsil xidmətlərinə g rə əldə etdiyi vəsaitlər;

40.1.2. təsis ilərin (himayə ilərin) vəsaitləri;

40.1.3. qanunvericiliyə uyğun olaraq aldıqları qrantların və kreditlərin məbləğləri;

40.1.4. h quqi və fiziki şəxslərin ianələri, yardımları, vəsiyyət etdikləri əmlak və bağışladıqları hədiyyələr;

40.1.5. təhsil, elm, istehsal, məsləhət (konsaltinq) və qanunvericiliklə m əyyən edilmiş digər xidmətlərdən əldə etdikləri vəsaitlər;

40.1.6. qanunvericiliklə qadağan edilməyən digər mənbələr hesabına əldə olunan vəsaitlər.

40.2. zəl təhsil m əssisəsi z maliyyə vəsaitlərini sərbəst idarə edir.

40.3. zəl təhsil m əssisəsi təhsil haqqının məbləğini hər bir təhsil pilləsi zrə təhsil proqramlarına uyğun olaraq sərbəst m əyyən edir.

40.4. zəl təhsil m əssisəsi ilə təhsilalanlar, valideynlər və ya digər qanuni n mayəndələr arasında m nasibətlər m qavilə ilə tənzimlənir.

 

Maddə 41. Təhsil m əssisəsinin sahibkarlıq fəaliyyəti

 

41.1. Təhsil m əssisəsi əlavə gəlir əldə etmək məqsədi ilə nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş qaydada m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi sahibkarlıq fəaliyyəti n vləri ilə məşğul ola bilər.

41.2. Təhsil m əssisəsi sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlirlərdən sərbəst istifadə etmək h ququna malikdir. D vlət təhsil m əssisəsinin sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlirlər bilavasitə təhsilin inkişafına və iş ilərin sosial m dafiəsinə y nəldilir.

41.3. Təhsil m əssisəsi sahibkarlıq fəaliyyətini həyata ke irmək məqsədi ilə qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada h quqi şəxslər yarada bilər və ya başqa h quqi şəxslərin fəaliyyətində iştirak edə bilər.

 

Maddə 42. Keyfiyyətsiz təhsilə g rə vurulan zərərin dənilməsi

 

42.1. Təhsil m əssisəsində təhsilin d vlət təhsil standartlarına uyğun təşkil olunmaması nəticəsində təhsilalanların keyfiyyətsiz hazırlığı m əyyən edildiyi halda vurulmuş zərərin, o c mlədən təhsilalanların başqa təhsil m əssisələrində yenidən hazırlanması n zəruri olan xərclərin həmin təhsil m əssisəsi tərəfindən dənilməsi barədə m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən məhkəmədə iddia qaldırıla bilər.

42.2. Bu Qanunun 42.1-ci maddəsinə uyğun olaraq iddia yalnız akkreditasiya olunmuş təhsil m əssisəsi barədə akkreditasiya xidməti tərəfindən verilən mənfi rəyə əsasən qaldırıla bilər.

 

V fəsil

 

Təhsil sahəsində beynəlxalq əlaqələr

 

Maddə 43. Təhsil sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq və xarici əlaqələr

 

43.1. Təhsil sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi və tərəfdar ıxdığı beynəlxalq m qavilələr əsasında həyata ke irilir.

43.2. Təhsil m əssisəsi qanunvericiliyə və z n n fəaliyyət x susiyyətlərinə uyğun olaraq xarici lkələrin elm və təhsil m əssisələri, təşkilatları, beynəlxalq qurumlar və fondlarla birbaşa əlaqələr yarada, əməkdaşlıq haqqında ikitərəfli və oxtərəfli m qavilələr bağlaya, təhsil sahəsində fəaliyyət g stərən d vlət və qeyri-h kumət qurumlarına (ittifaqlar, birliklər, assosiasiyalar və s.) daxil ola və əməkdaşlığın digər formalarını həyata ke irə bilər.

43.3. Təhsil m əssisəsi beynəlxalq səviyyəli birgə elm və təhsil layihələrinin hazırlanması, fundamental elmi tədqiqat və layihə-konstruktor işlərinin, elmi-praktik konfransların, simpoziumların ke irilməsi, tələbələrin, magistrlərin, doktorantların, m əllimlərin və elmi iş ilərin m badiləsi, iddia sənədi, patent və ya onlarla bağlı h quqların zgəninkiləşdirilməsi və bu qəbildən olan digər fəaliyyətlə m vafiq normativ h quqi aktlarla m əyyən edilmiş qaydada m stəqil məşğul olmaq h ququna malikdir.

43.4. Təhsil m əssisəsinin (x susi təyinatlı təhsil m əssisələri istisna olmaqla) fəaliyyətinin keyfiyyətini y ksəltmək və beynəlxalq əlaqələrini genişləndirmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının m vcud normativ h quqi aktlarının tələblərini g zləməklə m stəqil olaraq xarici tərəfdaşlarla birlikdə lkə daxilində və xarici d vlətlərdə m ştərək struktur b lmələri (mərkəzlər, filiallar, laboratoriyalar, texnoparklar və s.) yaratmaq h ququ vardır.

43.5. Təhsil m əssisəsinin birbaşa beynəlxalq əməkdaşlıq m qavilələrinə d vlət tərəfindən zəmanət verilmir.

 

Maddə 44. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici lkələrdə, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında təhsil almaq h ququ

 

44.1. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici lkələrdə, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında təhsilin hər hansı pilləsində təhsil alması və ya ixtisas artırması Azərbaycan Respublikasının tərəfdar ıxdığı beynəlxalq m qavilələrə uyğun olaraq, d vlət tərəfindən m əyyən edilmiş kvota, təhsil qrantı proqramı və təhsil m əssisəsinin, h quqi və fiziki şəxslərin birbaşa bağladıqları m qavilələr əsasında həyata ke irilir.[95]

44.1-1. M vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqanın (qurumun) təsis etdiyi təhsil qrantı proqramı n lkələri, lkələr zrə kvotaları, namizədlərin se im meyarlarını və bunların əsasında qrant alacaq şəxslərin siyahısını m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) m əyyənləşdirir.[96]

44.2. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici lkələrdə, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında təhsil alması qaydaları, xarici lkələrin ali təhsil sahəsində ixtisaslarının tanınması və ekvivalentliyinin m əyyən edilməsi (nostrifikasiyası) qaydaları m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş normativ h quqi aktlarla tənzimlənir.

44.3. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar ıxdığı beynəlxalq m qavilələrdə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında x susi təyinatlı təhsil m əssisələrində təhsil almaq h ququ yoxdur.

VI fəsil

 

Ke id və yekun m ddəaları

 

Maddə 45. Qanunun pozulmasına g rə məsuliyyət

 

Bu Qanunu pozan h quqi və fiziki şəxslər Azərbaycan Respublikasının m vafiq qanunvericiliyi ilə m əyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

 

Maddə 46. Ke id m ddəaları

 

46.1. Bu Qanun q vvəyə minənədək verilmiş elmlər namizədi alimlik dərəcəsi m vafiq sahə zrə fəlsəfə doktoru dərəcəsinə bərabər tutulur.

46.2. Bu Qanun q vvəyə minənədək aspiranturada təhsil alan şəxs doktorant statusu əldə edir.

 

Maddə 47. Qanunun q vvəyə minməsi

 

47.1. Bu Qanun dərc edildiyi g ndən q vvəyə minir.

47.2. Bu Qanunun q vvəyə mindiyi g ndən Azərbaycan Respublikasının 1992-ci il 7 oktyabr tarixli 324 n mrəli Təhsil Qanunu (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı, 1992-ci il, № 24, maddə 1031; 1994-c il, № 16, maddə 216; 1995-ci il, № 7, maddə 123; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1997-ci il, № 3, maddə 226, № 4, maddələr 287, 294, № 6, maddə 450; 1998-ci il, № 1, maddə 16; 1999-cu il, № 5, maddələr 285, 286; 2001-ci il, № 3, maddə 138, № 11, maddə 672, № 12, maddələr 731, 736; 2003-c il, № 1, maddə 1; 2004-c il, № 4, maddə 202, № 6, maddə 415; 2007-ci il, № 11, maddə 1049) q vvədən d şm ş hesab edilir.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 19 iyun 2009-cu il

№ 833-IIIQ

 

 

 


 

QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 

1.              21 dekabr 2010-cu il tarixli 37-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 19 fevral 2011-ci il, № 39, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 70)

2.              3 dekabr 2013-c il tarixli 838-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 19 yanvar 2014-c il, № 11, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 01, maddə 3)

3.              6 oktyabr 2015-ci il tarixli 1359-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 22 noyabr 2015-ci il, № 257, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 11, maddə 1266)

4.              29 dekabr 2015-ci il tarixli 94-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 yanvar 2016-cı il, № 21, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 01, maddə 41)

5.              14 oktyabr 2016-cı il tarixli 338-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 24 noyabr 2016-cı il, № 260, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1766)

6.              30 dekabr 2016-cı il tarixli 482-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 22 fevral 2017-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 02, maddə 145)

7.              7 aprel 2017-ci il tarixli 560-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 20 may 2017-ci il, № 107, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 691)

8.              13 iyun 2017-ci il tarixli 718-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 iyul 2017-ci il, № 151, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il,№ 7, maddə 1277)

9.              13 iyun 2017-ci il tarixli 741-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 iyul 2017-ci il, № 151, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1300)

10.           31 oktyabr 2017-ci il tarixli 834-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 17 dekabr 2017-ci il, № 279, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 12, I kitab maddə 2202)

11.           18 may 2018-ci il tarixli 1145-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 10 iyul 2018-ci il, № 150, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №7, I kitab, maddə 1381)

12.           12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409)

13.           30 oktyabr 2018-ci il tarixli 1291-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 noyabr 2018-ci il, № 268)

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 


[1] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 1.0.1-ci maddədə peşə-ixtisas s zləri ixtisas s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 31 oktyabr 2017-ci il tarixli 834-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 17 dekabr 2017-ci il, № 279, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 12, I kitab maddə 2202) ilə 1.0.3-c və 1.0.13-c maddələrdə elmi-pedaqoji s z elmi s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] 31 oktyabr 2017-ci il tarixli 834-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 17 dekabr 2017-ci il, № 279, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 12, I kitab maddə 2202) ilə 1.0.4-c və 1.0.53-c maddələrə fundamental s z ndən sonra , nəzəri-metodoloji, pedaqoji-metodiki s zləri əlavə edilmişdir.

 

12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 1.0.4-c maddəyə birinci halda ali s z ndən sonra , orta ixtisas s zləri əlavə edilmişdir.

 

[4] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 1.0.6-cı maddəyə təhsilverənlərin s z ndən sonra (d vlət mumi təhsil m əssisələrində təhsilverənlər istisna olmaqla) s zləri əlavə edilmişdir.

 

[5] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə yeni məzmunda 1.0.6-1-ci və 1.0.8-1-ci maddələr əlavə edilmişdir.

 

[6] 31 oktyabr 2017-ci il tarixli 834-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 17 dekabr 2017-ci il, № 279, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 12, I kitab maddə 2202) ilə 1.0.20-ci maddəyə ali təhsil m əssisəsi s zlərindən sonra və elmi m əssisə s zləri əlavə edilmişdir.

 

[7] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 1.0.25-ci maddəyə hazırlığını s z ndən sonra , orta ixtisas s zləri əlavə edilmişdir.

 

[8] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 1.0.30-cu maddəyə zrə s z ndən sonra subbakalavr və s zləri əlavə edilmişdir.

 

[9] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 1.0.32-ci maddədə d vlət tərəfindən verilən х susi razılıq s zləri Lisenziyalar və icazələr haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq verilən rəsmi sənəd s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[10] 31 oktyabr 2017-ci il tarixli 834-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 17 dekabr 2017-ci il, № 279, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 12, I kitab maddə 2202) ilə 1.0.37-ci maddədə elmlər doktorlarına verilən elmi ad, ali təhsil m əssisəsində se kili vəzifə s zləri elmi və pedaqoji kadrlara verilən elmi ad s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[11] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 1.0.39-cu maddədə pilləsini s z səviyyəsini s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[12] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 1.0.50-ci maddədə baza ali s zləri əsas (baza ali) s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[13] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 1.0.53-c maddəyə hazırlığını s z ndən sonra , orta ixtisas və s zləri əlavə edilmişdir.

 

[14] 14 oktyabr 2016-cı il tarixli 338-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 24 noyabr 2016-cı il, № 260, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1766) ilə 1.0.53-c maddənin sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 1.0.54-c maddə əlavə edilmişdir.

 

[15] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 1.0.54-c maddənin sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 1.0.55-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[16] 18 may 2018-ci il tarixli 1145-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 10 iyul 2018-ci il, № 150, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №7, I kitab, maddə 1381) ilə 2.1-ci maddədə bu Qanundan, s zlərindən sonra Məktəbəqədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunundan, s zləri əlavə edilmişdir.

 

[17] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 6.4-c maddəyə pilləsində s z ndən sonra və səviyyəsində s zləri əlavə edilmişdir.

 

[18] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 7.2-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

7.2. Vətəndaşların və təhsil m əssisəsi təsis ilərinin istəyi nəzərə alınaraq, x susi hallarda (Azərbaycan Respublikasının tərəfdar ıxdığı beynəlxalq m qavilələr və ya m vafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşma əsasında) mumi təhsil m əssisəsində Azərbaycan dili, Azərbaycan ədəbiyyatı, Azərbaycan tarixi və Azərbaycan coğrafiyası fənləri tədris olunmaqla tədris m vafiq d vlət təhsil standartları əsasında digər dillərdə də aparıla bilər.

 

[19] 30 oktyabr 2018-ci il tarixli 1291-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 noyabr 2018-ci il, № 268) ilə 7.3-c maddədə Azərbaycan s z Tədris s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[20] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 9.1-ci maddəyə standartları s z ndən əvvəl və peşə s zləri əlavə edilmişdir.

 

[21] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 11.1.1-ci maddəyə yaratmaq s z ndən sonra , məntiqi, tənqidi və yaradıcı d ş nmək s zləri əlavə edilmişdir.

 

[22] 21 dekabr 2010-cu il tarixli 37-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 19 fevral 2011-ci il, № 39, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 70) ilə yeni məzmunda 11.3-c maddə əlavə edilmişdir.

 

[23] 30 dekabr 2016-cı il tarixli 482-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 22 fevral 2017-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 02, maddə 145) ilə yeni məzmunda 11.4-c və 11.5-ci maddələr əlavə edilmişdir.

 

[24] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 14.5.1-ci maddədə x susi uşaq bağ ası s zləri sanator tipli məktəbəqədər təhsil m əssisəsi, sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar n x susi məktəbəqədər təhsil m əssisələri s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[25] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 14.5.2-ci maddəyə birinci halda orta s z ndən əvvəl mumi s z , mumtəhsil internat məktəbləri s zlərindən sonra inteqrasiya təlimli internat tipli təhsil m əssisələri s zləri əlavə edilmişdir.

 

[26] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 14.5.3-c maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

14.5.3. məktəbdənkənar təhsil m əssisələri (uşaq yaradıcılıq mərkəzləri, uşaq-gənclər idman məktəbləri, uşaq-gənclər şahmat məktəbləri, ekoloji tərbiyə və təcr bə mərkəzləri, texniki yaradıcılıq mərkəzləri, turizm və diyarş naslıq mərkəzləri, məktəbdənkənar iş mərkəzləri, estetik tərbiyə və bədii yaradıcılıq mərkəzləri və s.);

 

[27] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 14.5.4-c maddəyə peşə liseyləri s zlərindən sonra , peşə təhsil və tədris mərkəzləri (kompleksləri) s zləri əlavə edilmişdir.

 

[28] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 14.5.8-ci maddəyə m əssisələr s z ndən sonra (uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəbləri və s.) s zləri əlavə edilmişdir.

 

[29] 7 aprel 2017-ci il tarixli 560-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 20 may 2017-ci il, № 107, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 691) ilə 14.8-ci maddəsinin ikinci c mləsində milli təhl kəsizlik s zləri d vlət təhl kəsizliyi s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[30] 3 dekabr 2013-c il tarixli 838-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 19 yanvar 2014-c il, № 11, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 01, maddə 3) ilə 14.8-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[31] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə yeni məzmunda 14.19-cu və 14.20-ci maddələr əlavə edilmişdir.

 

[32] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 15.2-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

15.2. Təsis iləri əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər, xarici h quqi şəxslər olan təhsil m əssisələrinin professor-m əllim heyətinin azı 80 faizini Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları təşkil etməlidir.

 

[33] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 16.1-ci maddənin birinci c mləyə Respublikasında s z ndən sonra d vlət məktəbəqədər və mumi təhsil m əssisələri istisna olmaqla, s zləri əlavə edilmişdir və qanunvericiliklə s z Lisenziyalar və icazələr haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə s zləri ilə əvəz edilmişdir və ikinci c mlədə D vlət təhsil s zləri Təhsil s z ilə əvəz edilmişdir və nc və d rd nc c mlələr ıxarılmışdır.

 

[34] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 16.3-c maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

16.3. Təhsil m əssisəsinin akkreditasiyası təhsil prosesinin təşkilinin, maddi-texniki bazasının, təhsil proqramlarının, kadr potensialının, maliyyə resurslarının və təhsil infrastrukturunun qəbul olunmuş d vlət standartlarına və digər normativ h quqi aktların tələblərinə uyğunluğunun m əyyən edilməsi məqsədi ilə aparılır və təhsil m əssisəsinin statusunun m əyyən edilməsi, onun fəaliyyətinin n vbəti m ddətə (m vafiq olaraq bu Qanunun 16.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş m ddətlərdən az olmamaq şərti ilə) uzadılması n h quqi təminat yaradır.

 

[35] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 17.1.5.1-ci maddəyə bakalavriat s z ndən sonra (əsas (baza ali) tibb təhsili) s zləri əlavə edilmişdir.

 

[36] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 17.1.5.2-ci maddəyə magistratura s z ndən sonra (rezidentura) s z əlavə edilmişdir.

 

[37] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 17.1.5.3-c maddəyə doktorantura s z ndən sonra (adyunktura) s z əlavə edilmişdir.

 

[38] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 17.2-ci maddənin ikinci c mləsində pilləsi (məktəbəqədər təhsil istisna olmaqla) s zləri pilləsi və səviyyəsi (məktəbəqədər təhsil pilləsi və mumi təhsil pilləsinin ibtidai təhsil səviyyəsi istisna olmaqla s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[39] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə yeni məzmunda 17.4-c maddə əlavə edilmişdir.

 

[40] 18 may 2018-ci il tarixli 1145-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 10 iyul 2018-ci il, № 150, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №7, I kitab, maddə 1381) ilə 18.3-c maddədə yaşdan başlayır s zləri 1-6 yaşlı uşaqları əhatə edir s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[41] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 18.6-cı maddədə qaydada metodiki və diaqnostik məsləhət və əlaqələndirmə xidməti təşkil edilir s zləri maarifləndirmə tədbirləri həyata ke irilir s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[42] 18 may 2018-ci il tarixli 1145-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 10 iyul 2018-ci il, № 150, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №7, I kitab, maddə 1381) ilə yeni məzmunda 18.7-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[43] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 19.11-ci maddəyə yeni məzmunda ikinci c mlə əlavə edilmişdir.

 

[44] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 19.12-ci maddə ləğv edilmişdir.

 

[45] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 19.14-c maddəyə yeni məzmunda ikinci c mlə əlavə edilmişdir.

 

[46] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 19.16-cı maddənin birinci c mləsinə sənədi s z ndən sonra - attestat s z əlavə edilmişdir.

 

[47] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 19.18-ci maddənin ikinci c mləsinə m əssisələrində s z ndən sonra mumi təhsil pilləsinin d vlət standartlarını əhatə edən s zləri əlavə edilmişdir və yeni məzmunda nc c mlə əlavə edilmişdir.

 

[48] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 20.2-ci maddədə x susi razılıq (lisenziya) s zləri lisenziyası s z ilə, peşə dərəcələrinin s zləri peşə-ixtisas dərəcələrinin s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[49] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 21.2-ci maddənin birinci c mləsində əsasən s z ıxarılmışdır və tabeliyində yaradılan m vafiq strukturlarda s zləri m vafiq struktur b lmələrində s zləri ilə, ikinci c mləsində m əssisələrinə daxil olanlar s zləri almaq n qəbul olunanlar s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[50] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə yeni məzmunda 21.2-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[51] 31 oktyabr 2017-ci il tarixli 834-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 17 dekabr 2017-ci il, № 279, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 12, I kitab maddə 2202) ilə 22.1-ci maddəyə m təxəssislərin s z ndən sonra , elmi s z əlavə edilmişdir.

 

[52] 31 oktyabr 2017-ci il tarixli 834-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 17 dekabr 2017-ci il, № 279, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 12, I kitab maddə 2202) ilə 22.2-ci maddəyə m təxəssislər s z ndən sonra , elmi s z əlavə edilmişdir.

 

[53] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 22.2.1-ci maddədə tibb təhsili istisna olmaqla s zləri əsas (baza ali) tibb təhsili s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[54] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 22.2.2-ci maddədə tibb təhsili istisna olmaqla s zləri rezidentura s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[55] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 22.2.3-c maddəyə doktorantura s z ndən sonra (adyunktura) s z əlavə edilmişdir.

 

[56] 31 oktyabr 2017-ci il tarixli 834-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 17 dekabr 2017-ci il, № 279, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 12, I kitab maddə 2202) ilə 22.3-c maddənin d rd nc c mləsində elmi-tədqiqat s zləri elmi m əssisə və təşkilatlarda s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[57] 13 iyun 2017-ci il tarixli 741-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 iyul 2017-ci il, № 151, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1300) ilə 22.3-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[58] 6 oktyabr 2015-ci il tarixli 1359-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 22 noyabr 2015-ci il, № 257, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 11, maddə 1266) ilə 22.5-ci maddədə təhsil m əssisələrində s zlərindən sonra və m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi elmi təşkilatda s zləri əlavə edilmişdir.

 

[59] 14 oktyabr 2016-cı il tarixli 338-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 24 noyabr 2016-cı il, № 260, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1766) ilə yeni məzmunda 22.5-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[60] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 22.6-cı maddənin birinci c mləsi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Tibb təhsili təhsil proqramlarına və d vlət təhsil standartlarına uyğun olaraq, əsas təhsilə və rezidenturaya ayrılır, məzunlara m vafiq olaraq həkim və həkim-m təxəssis ali peşə-ixtisas dərəcələri verilir.

 

[61] 29 dekabr 2015-ci il tarixli 94-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 yanvar 2016-cı il, № 21, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 01, maddə 41) ilə 22.7-ci maddə ləğv edilmişdir.

 

[62] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə yeni məzmunda 22.8-22.17-ci maddələr əlavə edilmişdir.

 

[63] 30 oktyabr 2018-ci il tarixli 1291-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 noyabr 2018-ci il, № 268) ilə 22.12-ci maddədə m qavilələrə, s z ndən sonra m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqanın (qurumun) təsis etdiyi təhsil qrantı proqramına, s zləri əlavə edilmişdir.

 

[64] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 23-c maddə ləğv edilmişdir.

 

[65] 31 oktyabr 2017-ci il tarixli 834-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 17 dekabr 2017-ci il, № 279, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 12, I kitab maddə 2202) ilə 23.1-ci maddədən və elmi-pedaqoji s zləri ıxarılmışdır.

 

[66] 31 oktyabr 2017-ci il tarixli 834-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 17 dekabr 2017-ci il, № 279, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 12, I kitab maddə 2202) ilə 23.2-ci maddənin birinci və ikinci c mlələrində və elmi s zləri , elmi m əssisə və s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[67] 31 oktyabr 2017-ci il tarixli 834-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 17 dekabr 2017-ci il, № 279, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 12, I kitab maddə 2202) ilə 23.5-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

23.5. Ali təhsil m əssisələrinin və elmi təşkilatların doktoranturalarına əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin qəbulu Azərbaycan Respublikasının tərəfdar ıxdığı beynəlxalq m qavilələr, habelə ali təhsil m əssisəsi ilə əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs arasında dənişli əsaslarla bağlanan m qavilə əsasında həyata ke irilir.

 

[68] 31 oktyabr 2017-ci il tarixli 834-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 17 dekabr 2017-ci il, № 279, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 12, I kitab maddə 2202) ilə 23.6-cı maddədə formada d vlət n munəli sənəd s zləri formalı d vlət sənədi s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[69] 31 oktyabr 2017-ci il tarixli 834-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 17 dekabr 2017-ci il, № 279, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 12, I kitab maddə 2202) ilə 23.7-ci maddənin birinci c mləsində elmi və s zləri elmi m əssisə və təşkilatlarda və s zləri ilə, ikinci c mləsində və elmi tədqiqat m əssisələrinə s zləri , elmi m əssisə və təşkilatlara s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[70] 31 oktyabr 2017-ci il tarixli 834-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 17 dekabr 2017-ci il, № 279, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 12, I kitab maddə 2202) ilə 23.10-cu maddəyə ali təhsil m əssisəsinin s zlərindən sonra və elmi m əssisənin s zləri əlavə edilmişdir.

 

[71] 31 oktyabr 2017-ci il tarixli 834-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 17 dekabr 2017-ci il, № 279, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 12, I kitab maddə 2202) ilə 25.2-ci maddəyə fundamental s z ndən sonra , nəzəri-metodoloji, pedaqoji-metodiki s zləri əlavə edilmişdir.

 

[72] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə yeni məzmunda 26.1-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[73] 13 iyun 2017-ci il tarixli 741-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 iyul 2017-ci il, № 151, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1300) ilə 26.2-ci maddədə təhsili m əssisələrinə s zlərindən sonra , həm inin hazırlıq qruplarına s zləri əlavə edilmişdir.

 

[74] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 26.3.2-ci, 27.1-ci və 29.0.24-c maddələrdə ismin m vafiq hallarında x susi razılıq (lisenziya) s zləri ismin m vafiq hallarında lisenziya s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[75] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 26.5-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

26.5. D nya fənn olimpiadalarının, y ksək səviyyəli beynəlxalq m sabiqələrin və yarışların qalibləri m vafiq ixtisaslar zrə ali təhsil m əssisələrinə m sabiqədənkənar qəbul olunurlar. Bu olimpiadaların, beynəlxalq m sabiqələrin və yarışların siyahısı m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilir.

 

[76] 13 iyun 2017-ci il tarixli 741-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 iyul 2017-ci il, № 151, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1300) ilə 26.5-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[77] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə yeni məzmunda 26.5-2-ci və 26.5-3-c maddələr əlavə edilmişdir.

 

[78] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 26.6-cı maddədə Ali təhsil m əssisələrinin magistraturalarına s zləri Magistraturaya (rezidenturaya) s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[79] 31 oktyabr 2017-ci il tarixli 834-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 17 dekabr 2017-ci il, № 279, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 12, I kitab maddə 2202) ilə 29.0.4-c maddədə y ksək dərəcəli s zləri y ksəkixtisaslı elmi və s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[80] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 29.0.9-cu maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

29.0.9. ilk peşə-ixtisas, ali və orta ixtisas təhsili m əssisələrinə tələbə qəbulu planını m əyyənləşdirmək;

 

[81] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 29.0.11-ci maddəyə Tələbə-məzun s zlərindən sonra və Şagird-məzun s zləri əlavə edilmişdir və həmin maddədə sistemini s z sistemlərini s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[82] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 29.0.15-ci maddədə səviyyəsinə s z pilləsinə s z ilə əvəz edilmişdir və həmin maddəyə m əssisələrinin s z ndən sonra , məktəbdənkənar və əlavə təhsil m əssisələrinin s zləri əlavə edilmişdir.

 

[83] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə yeni məzmunda 29.0.28-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[84] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 29.0.29-cu maddəyə təhsilverənlərin s z ndən sonra (d vlət mumi təhsil m əssisələrində təhsilverənlər istisna olmaqla) s zləri əlavə edilmişdir.

 

[85] 31 oktyabr 2017-ci il tarixli 834-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 17 dekabr 2017-ci il, № 279, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 12, I kitab maddə 2202) ilə 29.0.31-ci maddəyə təhsil m əssisələrində s zlərindən əvvəl ali s z əlavə edilmişdir.

 

[86] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 29.0.37-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

29.0.37. baza tədris planlarını və proqramlarını təsdiq etmək;

 

[87] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 29.0.41-ci maddədə təhsil s z və mumi təhsil m əssisələrində (x susi təhsil və inkl ziv təhsil siniflərində) təhsilə cəlb edilməsini s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[88] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 29.0.42-ci maddənin sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 29.0.43 - 29.0.45-ci maddələr əlavə edilmişdir.

 

[89] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 31.0.1-ci maddəyə magistrantlar s z ndən sonra , rezidentlər s z əlavə edilmişdir.

 

[90] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 31.0.2-ci maddəyə tyutorlar s z ndən sonra , rezidentlərin kuratorları s zləri əlavə edilmişdir.

 

[91] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148) ilə 33.3.9-cu maddəyə attestasiyadan s z ndən sonra (d vlət mumi təhsil m əssisələrində sertifikatlaşdırmadan) s zləri əlavə edilmişdir.

 

[92] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə yeni məzmunda 36-1-ci və 36-2-ci maddələr əlavə edilmişdir.

 

[93] 12 iyun 2018-ci il tarixli 1189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyul 2018-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1409) ilə 37.5-ci maddədə tədris s z təhsil s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[94] 13 iyun 2017-ci il tarixli 718-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 iyul 2017-ci il, № 151, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il,№ 7, maddə 1277) ilə 38.10-cu maddə əlavə edilmişdir.

 

[95] 30 oktyabr 2018-ci il tarixli 1291-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 noyabr 2018-ci il, № 268) ilə 44.1-ci maddədə kvota s z ndən sonra , təhsil qrantı proqramı s zləri əlavə edilmişdir.

 

[96] 30 oktyabr 2018-ci il tarixli 1291-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 noyabr 2018-ci il, № 268) ilə yeni məzmunda 44.1-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.