Axtar
az|рус|eng
Qanunvericilik

İnzibati icraat haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Bu Qanunun məqsədi inzibati orqanlar tərəfindən insan h quq və azadlıqlarına əməl olunmasını təmin etməkdən və qanunun aliliyinə nail olmaqdan ibarətdir.

 

I f ə s i l

MUMİ M DDƏALAR

 

Maddə 1. Qanunun m əyyən etdiyi qaydalar

 

1.1. Bu Qanun inzibati aktların qəbul edilməsi, icra olunması və ya ləğv edilməsi ilə bağlı inzibati orqanlar tərəfindən həyata ke irilən fəaliyyətin h quqi əsaslarını, prinsiplərini və prosedur qaydalarını m əyyən edir.

1.2. Bu Qanunun m ddəaları inzibati orqanların fiziki və ya h quqi şəxslərə m nasibətdə faktiki xarakterli digər fəaliyyətinə (hərəkətlərinə) də şamil olunur.

 

Maddə 2 . Qanunda istifadə olunmuş əsas anlayışlar

 

2.0. Bu Qanunda istifadə olunmuş əsas anlayışlar aşağıdakı mənalara malikdir:

2.0.1. inzibati orqan - Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanları, onların yerli (struktur) və digər qurumları, bələdiyyələr, habelə qanuna əsasən inzibati akt qəbul etmək səlahiyyəti verilmiş hər hansı fiziki və ya h quqi şəxs;

2.0.2. inzibati akt - inzibati orqan tərəfindən mumi (publik) h quq sahəsinə aid olan m əyyən (konkret) məsələni nizama salmaq və ya həll etmək məqsədilə qəbul edilmiş və nvanlandığı h quqi və ya fiziki şəxs (şəxslər) n m əyyən h quqi nəticələr yaradan qərar, sərəncam və ya digər n v hakimiyyət tədbiridir;

2.0.3. maraqlı şəxs - inzibati aktın qəbul edilməsi və ya m vafiq hərəkətin edilməsi ilə bağlı inzibati orqana m raciət etmiş və ya barəsində inzibati akt qəbul edilmiş və ya m vafiq hərəkət (hərəkətsizlik) edilmiş şəxs və yaxud inzibati orqan tərəfindən qəbul edilməsi nəzərdə tutulan və ya qəbul edilmiş inzibati aktın və ya inzibati orqanın hərəkətinin h quqlarına və ya qanunla qorunan maraqlarına birbaşa təsir etdiyi və ya təsir edə biləcəyi və z vəsatətinə əsasən və ya xidməti vəzifəsindən irəli gələn hallarda inzibati orqanın təşəbb s ilə inzibati icraata cəlb edilən hər hansı fiziki və ya h quqi şəxs;

2.0.4. ərizə - maraqlı şəxsin inzibati aktın qəbul edilməsi və ya ona məxsus olan hər hansı h ququn həyata ke irilməsi ilə bağlı inzibati orqana yazılı m raciəti;

2.0.5. inzibati şikayət - h quqlarını və qanunla qorunan maraqlarını m dafiə etmək məqsədilə maraqlı şəxsin inzibati aktdan, inzibati aktın qəbul edilməsindən imtinadan və yaxud inzibati orqanın hərəkət və ya hərəkətsizliyindən subordinasiya baxımından yuxarı inzibati orqana yazılı m raciəti;

2.0.6. inzibati icraat - fiziki və ya h quqi şəxslərin m raciəti əsasında və ya inzibati orqanların z təşəbb s ilə inzibati aktın qəbul edilməsi, icra olunması, dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi, habelə inzibati şikayətlərə baxılması zrə m vafiq inzibati orqanlar tərəfindən bu Qanunla m əyyən olunmuş prosedur qaydalar daxilində həyata ke irilən fəaliyyət;

2.0.7. diskresion səlahiyyətlər - qanunla inzibati orqana və ya vəzifəli şəxsə m mk n qanunauyğun qərarlardan birini se mək h ququnun verilməsi;

2.0.8. qarşılıqlı etimad - inzibati orqanla fiziki və ya h quqi şəxs arasındakı qarşılıqlı m nasibətlərdə m əyyən qanuni hərəkətlərə və ya inzibati praktikaya əsaslanan inam;

2.0.9. aralıq inzibati akt - konkret icraatın təşkili və həyata ke irilməsi ilə bağlı inzibati orqan tərəfindən qəbul edilən akt;

2.0.10. əlverişli inzibati akt - maraqlı şəxsə h quq verən və ya onun h ququnu təsdiq edən, yaxud onun zərinə qoyulmuş vəzifəni (vəzifələri) g t rən akt;

2.0.11. əlverişsiz (y kləyici) inzibati akt - maraqlı şəxsi h quqdan məhrum edən və ya onun h ququnu məhdudlaşdıran, yaxud onun zərinə m əyyən vəzifə (vəzifələr) qoyan akt.

 

Maddə 3. Qanunun tətbiq dairəsi

 

3.1. Bu Qanunun m ddəaları Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə inzibati orqan kimi m əyyən (təsnif) edilmiş orqanların fəaliyyətinə şamil olunur.

3.2. Bu Qanun inzibati orqanların:

3.2.1. cinayət təqibi zrə cinayət-prosessual fəaliyyətinə;

3.2.2. inzibati xətalara dair işlər zrə fəaliyyətinə şamil olunmur.

3.2-1. Ələt azad iqtisadi zonasında inzibati icraatın həyata ke irilməsi Ələt azad iqtisadi zonası haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq tənzimlənir.[1]

3.3. Azərbaycan Respublikasının x susi qanunları ilə bu Qanunda nəzərdə tutulmuş m ddəaları tamamlayan m ddəalar və ya inzibati icraatla bağlı x susi qaydalar (bu Qanunun 30.5-ci maddəsində m əyyən olunmuş hallar istisna olmaqla) m əyyən oluna bilər.[2]

 

Maddə 4. Aidiyyət

 

4.1. İnzibati orqanlar qanunla onların səlahiyyətinə aid edilmiş işlər zrə inzibati icraatı həyata ke irirlər.

4.2. İnzibati orqan m raciətə baxılması ilə əlaqədar səlahiyyətli olub-olmamasını m stəqil şəkildə m əyyən etməyə borcludur.

4.3. İnzibati orqanlar arasında aidiyyət və ya səlahiyyətlərlə bağlı m bahisələr m əyyən olunmuş qaydada subordinasiya baxımından yuxarı inzibati orqan və ya m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən yaradılmış komissiya tərəfindən həll edilir. İnzibati orqanlar arasında aidiyyət və səlahiyyətlə bağlı m bahisələrin həlli qaydası m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən olunur.[3]

 

Maddə 5. İnzibati orqanlar arasında qarşılıqlı h quqi yardım

 

5.1. İnzibati orqan z səlahiyyətləri və imkanları daxilində digər inzibati orqana həmin orqanın m raciəti əsasında h quqi yardım g stərməyə borcludur.

5.1-1. İnzibati orqan, bu Qanunun 7.1-ci və 7.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, m raciət daxil olduğu g ndən 15 g n m ddətində h quqi yardım g stərilməsini təmin etməlidir. H quqi yardım g stərilməsi n daha artıq m ddət tələb olunduğu hallarda, inzibati orqan tərəfindən h quqi yardımın g stərilməsi m ddəti, ona bu məqsədlə m raciət etmiş digər inzibati orqana əsaslandırılmış yazılı məlumat verilməklə, 15 g nədək uzadıla bilər.[4]

5.2. Subordinasiya baxımından tabelik m nasibətlərində olan inzibati orqanların bir-birinə yardım etməsi qarşılıqlı h quqi yardım sayılmır.

 

Maddə 6. H quqi yardımın şərtləri

 

6.0. İnzibati orqan h quqi yardım n aşağıdakı hallarda m raciət edə bilər:

6.0.1. h quqi və faktiki xarakterli səbəblər z ndən hər hansı hərəkəti m stəqil həyata ke irmək iqtidarında olmadığı hallarda;

6.0.2. m əyyən məsələnin həlli n ona məlum olmayan və z n n m stəqil olaraq m əyyən edə bilmədiyi faktlar tələb olunduğu hallarda;

6.0.3. m əyyən məsələnin həlli n tələb olunan zəruri sənədlər və ya digər s butlar h quqi yardım n m raciət edilmiş m vafiq inzibati orqanın sərəncamında olduğu hallarda;

6.0.4. m əyyən məsələni m stəqil şəkildə həll etmək n tələb olunan zəruri xərclər, həmin məsələnin h quqi yardım qaydasında digər inzibati orqan tərəfindən həll olunması n tələb olunan xərclərdən ox olduğu hallarda.

 

Maddə 7. H quqi yardım g stərməkdən imtinanın əsasları

 

7.1. İnzibati orqan aşağıdakı hallarda h quqi yardım g stərməkdən imtina edə bilər:

7.1.1. h quqi yardım qaydasında tələb olunan tədbirlərin həyata ke irilməsi onun qanunvericiliklə m əyyən olunmuş səlahiyyətlərinə aid olmadıqda;

7.1.2. h quqi yardım qaydasında həyata ke irilməsi zəruri olan tədbirlər h quqazidd olduqda;

7.1.3. h quqi yardımın g stərilməsi onun z funksional vəzifələrinin yerinə yetirməsinə əhəmiyyətli dərəcədə mane olduqda;

7.1.4. h quqi yardım qaydasında tələb olunan sənədlər və (və ya) məlumatlar qanunla qorunan bu və ya digər sirri təşkil etdikdə.

7.2. İnzibati orqan aşağıdakı hallarda h quqi yardım g stərməyə borclu deyildir:

7.2.1. başqa inzibati orqan daha sadə sulla və ya daha az məsrəflə h quqi yardım g stərə bilərsə;

7.2.2. həmin inzibati orqan xahiş olunan yardıma m tənasib olmayan yalnız b y k məsrəf hesabına h quqi yardım g stərə bilərsə.

7.3. İnzibati orqan h quqi yardım g stərməkdən imtina etdiyi halda, ona həmin məqsədlə m raciət etmiş digər inzibati orqana m raciətin daxil olduğu g ndən g n m ddətində bu barədə yazılı məlumat verməlidir.

7.4. M raciət edən inzibati orqan h quqi yardımdan imtina ilə bağlı məsələyə baxılması barədə h quqi yardım n m raciət olunmuş orqana m nasibətdə nəzarət funksiyasını həyata ke irən yuxarı inzibati orqana m raciət edə bilər. Yuxarı inzibati orqan tərəfindən həmin məsələyə 5 g n m ddətində baxılır və qəti qərar qəbul edilir. H quqi yardımdan imtina əsassız hesab edildikdə, yuxarı inzibati orqan belə yardımın dərhal g stərilməsi barədə h quqi yardım n m raciət olunmuş inzibati orqana m vafiq tapşırıq verir.[5]

 

Maddə 8. H quqi yardımla bağlı xərclərin dənilməsi

 

H quqi yardımla bağlı m raciət etmiş orqan, belə yardımın g stərilməsi ilə əlaqədar əkilmiş xərclər iyirmi iki manatdan yuxarı olduqda, həmin xərcləri dəməlidir.[6]

 

Maddə 9. Sənədlərin surətini rəsmi təsdiq etmək h ququ

 

9.1. İnzibati orqan, z və ya ona tabe olan orqan tərəfindən qəbul edilmiş inzibati aktların və ya digər sənədlərin surətini təsdiq edə bilər.

9.2. İnzibati orqan tərəfindən m vafiq qaydada qəbul edilmiş inzibati aktların və ya digər sənədlərin təsdiqlənmiş surətləri rəsmi q vvəyə malikdir.

9.3. Məzmunu dəyişdirilmiş və ya b t vl y pozulmuş sənədin təsdiq olunmasına yol verilmir.

9.4. Sənəd təsdiq edilərkən aşağıdakı məlumatları əks etdirən vərəq tərtib olunmalıdır:

9.4.1. sənədin dəqiq adı;

9.4.2. sənədin surətinin onun əsli ilə d z olması barədə qeyd;

9.4.3. sənədin təsdiq olunduğu tarix və yer;

9.4.4. məsul vəzifəli şəxsin imzası və inzibati orqanın m h r .

9.5. Sənədin təsdiq olunmuş surətinin hər səhifəsi vəzifəli şəxs tərəfindən imza edilməli və m h r vurulmalıdır.

9.6. İnzibati aktın və ya digər sənədin surətinin təsdiq edilməsi faktı m vafiq inzibati orqanda m əyyən edilmiş qaydada qeydə alınmalıdır.

 

II f ə s i l

MUMİ PRİNSİPLƏR

 

Maddə 10. H quqi d vlətin mumi prinsipləri

 

10.1. Azərbaycan Respublikasında inzibati icraat Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar ıxdığı beynəlxalq m qavilələrdə nəzərdə tutulmuş prosessual təminatlar, habelə h ququn və h quqi d vlətin hamılıqla qəbul olunmuş prinsipləri əsasında həyata ke irilir.

10.2. H ququn və h quqi d vlətin hamılıqla qəbul olunmuş prinsipləri inzibati orqanlar tərəfindən inzibati icraatın həyata ke irilməsi zamanı birbaşa tətbiq olunur.

10.3. Bu Qanunda nəzərdə tutulmuş prinsiplər digər prinsiplərin əhəmiyyətinin azaldılması kimi şərh oluna bilməz.

 

Maddə 11. Qanun uluq prinsipi

 

11.1. İnzibati orqanlar qanunun tələblərinə riayət etməyə borcludurlar.

11.2. İnzibati orqanlar yalnız qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada şəxsin h quq və azadlıqlarına m daxilə edə bilərlər.

 

Maddə 12. Bərabərlik prinsipi

 

12.1. Hamı qanun və inzibati orqan qarşısında bərabərdir.

12.2. İnzibati orqan tərəfindən eyni m h m faktiki hallara malik olan m xtəlif işlər zrə m xtəlif qərarların qəbul edilməsi qadağandır.

12.3. İnzibati orqan tərəfindən fərqli m h m faktiki hallara malik olan m xtəlif işlər zrə eyni c r qərarların qəbul edilməsi qadağandır.

12.4. İnzibati orqan diskresion səlahiyyətləri eyni sulla və eyni qaydada həyata ke irməyə borcludur. Bu m ddəa diskresion səlahiyyətlərin icrası ilə bağlı m vcud inzibati praktikanın dəyişdirilməsini istisna etmir.

 

Maddə 13. Etimad h ququnun qorunması prinsipi

 

13.1. İnzibati orqanların inzibati praktikasına fiziki və ya h quqi şəxslərin etimadı qanunla qorunur.

13.2. İnzibati orqan m vcud inzibati praktikaya uyğun hərəkət etməyə borcludur. Yalnız ictimai maraqların tələb etdiyi hallarda m vcud inzibati praktika yeni praktika ilə dəyişdirilə bilər. Yeni inzibati praktika davamlı olmalı və mumi xarakter daşımalıdır.

13.3. M əyyən inzibati aktın sonradan qəbul edilməsi və ya qəbul edilməməsi ilə bağlı səlahiyyətli inzibati orqanların vədlərinə, bəyanatlarına fiziki və ya h quqi şəxslərin etimadı qanunla qorunur.

13.4. İnzibati orqanların bu Qanunun 13.3-c maddəsində nəzərdə tutulmuş vədləri və ya bəyanatları yalnız yazılı formada olduqda etibarlı təminat sayılır və şəxsin etimad h ququnun əsasını təşkil edir. Bu Qanunun 63-c və 67-69-cu maddələri də təminatlara şamil olunur.

13.5. Fiziki və ya h quqi şəxslərin etimadı qanunsuz hərəkətlərə əsaslana bilməz.

 

Maddə 14. Diskresion səlahiyyətlərin həyata ke irilməsi qaydası

 

14.1. İnzibati orqan diskresion səlahiyyətlərini qanunla m əyyən olunmuş h dudlar daxilində (qanunla ona verilmiş səlahiyyətlər daxilində) həyata ke irməyə borcludur.

14.2. Diskresion səlahiyyətlər əsasında qəbul edilən qərarlar həmin səlahiyyətlərin məqsədinə uyğun olmalıdır.

14.3. Diskresion səlahiyyətlərin həyata ke irilməsi zamanı fiziki və ya h quqi şəxslərin h quq və azadlıqlarının əsassız məhdudlaşdırılmasına y nəldilmiş qərarlar qəbul oluna bilməz.

 

Maddə 15. Formal tələblərdən sui-istifadənin qadağan olunması

 

15.1. Qanunla məcburi şərt kimi nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, yalnız formal tələblərə əməl olunmasını təmin etmək məqsədilə inzibati orqanlar tərəfindən fiziki və h quqi şəxslərin zərinə bu və ya başqa hdəliklərin qoyulması qadağandır.

15.2. Qanunda birbaşa nəzərdə tutulmadığı hallarda fiziki və ya h quqi şəxslər tərəfindən formal tələblərə əməl olunmaması və ya lazımi qaydada əməl olunmaması inzibati orqanlar tərəfindən m vafiq qərarın qəbul olunmasından imtina n əsas ola bilməz.

15.3. İnzibati orqanlar fiziki və ya h quqi şəxslər tərəfindən təqdim olunmuş sənədlərdə yazı və hesab zamanı yol verilmiş aşkar və d zəldilməsi m mk n olan səhvlərə g rə həmin sənədləri qəbul etməkdən imtina edə bilməz.

 

Maddə 16. H ququn tətbiqindən imtinanın qadağan olunması

 

16.1. Fiziki və ya h quqi şəxsə m nasibətdə hər hansı h quq normasını tətbiq etməli olan inzibati orqan, maraqlı şəxsin vəsatətinə əsasən və ya xidməti vəzifəsindən irəli gələn hallarda z təşəbb s ilə həmin normanı tətbiq etməyə borcludur.

16.2. H quq normasının tətbiqi inzibati orqanın diskresion səlahiyyətlərinə aid olduğu hallarda, maraqlı şəxs diskresion səlahiyyətlərin d zg n həyata ke irilməsini tələb etməkdə haqlıdır.

 

Maddə 17. M tənasiblik prinsipi

 

Fiziki və ya h quqi şəxslərin h quqi statusuna (prinsipial hərəkət azadlığına) hər hansı m daxiləni nəzərdə tutan tədbirlər inzibati orqanın g dd y qanuni məqsədə m tənasib olmalı, həmin məqsədə atmaq n z məzmunu, yeri, vaxtı və əhatə etdiyi şəxslərin dairəsi baxımından zəruri və yararlı olmalıdır.

 

Maddə 18. oxun azı ehtiva etməsi prinsipi

 

18.1. İnzibati orqan mənasına g rə fiziki və ya h quqi şəxslər tərəfindən əvvəllər edilmiş başqa hərəkətlə ehtiva olunan (həmin hərəkətin həcminə daxil olan və ya daxil ola bilən) hər hansı digər hərəkətin edilməsini tələb edə bilməz.

18.2. İnzibati orqanlar tərəfindən verilmiş arayışlar və icazələr onların məqsədilə uzlaşan hissəvi arayışları və icazələri ehtiva edir.

 

Maddə 19. M təbərlik prezumpsiyası

19.1. İnzibati icraat zamanı işin faktiki halları ilə əlaqədar fiziki və ya h quqi şəxslər tərəfindən təqdim olunan sənədlər və dəlillər, onların həqiqətə uyğun olmadığı s buta yetirilməyibsə, m təbər hesab olunur. Fiziki və ya h quqi şəxslərdən həmin sənədlərin və dəlillərin m təbərliyini təsdiq edən əlavə sənədlərin və ya məlumatların tələb olunması qadağandır.

19.2. Təqdim olunmuş sənədlərin və dəlillərin m təbərliyinə əsaslı ş bhələr olduğu hallarda, inzibati orqan m stəqil şəkildə və z hesabına onların m təbərliyinin m əyyən edilməsi n tədbirlər g r r.

 

III f ə s i l

PROSEDUR PRİNSİPLƏR VƏ TƏMİNATLAR

 

Maddə 20. İnzibati orqana m raciət etmək h ququ

 

20.1. Hər bir şəxsin onun h quq və qanuni maraqlarına bilavasitə aid olan məsələlərlə bağlı inzibati orqana m raciət etmək, vəsatət vermək və ya inzibati orqandan məlumat əldə etmək h ququ vardır.

20.2. Qanunda başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, inzibati orqan onun səlahiyyətlərinə aid olan məsələlər zrə m raciətlərə baxmağa, həmin m raciətlər zrə m vafiq qərar qəbul etməyə və ya məlumat verməyə borcludur.

 

Maddə 21. İnzibati icraatda maraqlı şəxslərin iştirakı

 

21.1. Qanunda başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, inzibati orqan inzibati icraat barədə maraqlı şəxsə və ya onun n mayəndəsinə məlumat verməli və işdə onun iştirakını təmin etməlidir.

21.2. Qanunda başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, inzibati aktı qəbul etməzdən əvvəl inzibati orqan onun məzmunu, x susilə işin m əyyən edilmiş faktiki halları və həmin işlə bağlı nəzərdə tutulan tədbirlər haqqında maraqlı şəxslərə və ya onların n mayəndələrinə məlumat verməyə və bu barədə onların m lahizələrini dinləməyə bocludur.

21.3. İnzibati orqan aşağıdakı hallarda maraqlı şəxsləri və ya onların n mayəndələrini dinləməkdən imtina edə bilər:

21.3.1. maraqlı şəxslərin tələblərinin tam təmin olunduğu inzibati aktın qəbul edilməsi nəzərdə tutulduqda;

21.3.2. ictimai və ya d vlət maraqlarına ziyan vura biləcək təhl kənin qarşısının alınması və ya aradan qaldırılması ilə əlaqədar inzibati aktın dərhal qəbul olunması zərurəti yarandıqda;

21.3.3. dinləmənin ke irilməsi inzibati aktın qəbul edilməsi ilə bağlı m ddətin buraxılmasına səbəb ola biləcəyi halda;

21.3.4. mumi xarakterli sərəncamın və ya oxlu sayda identik məzmunlu inzibati aktların və ya avtomatik qurğular vasitəsilə inzibati aktların qəbul edilməsi nəzərdə tutulduqda;

21.3.5. barəsində m stəqil şəkildə şikayət verilə bilməyən aralıq inzibati aktın qəbul edilməsi nəzərdə tutulduqda;

21.3.6. inzibati aktların məcburi qaydada icrası ilə bağlı tədbirlərin tətbiqi nəzərdə tutulduqda.

 

Maddə 22. İşə baxılmasında qərəzsizlik

 

22.1. İnzibati orqanlar z səlahiyyətlərini qərəzsiz olaraq həyata ke irməyə borcludurlar.

22.2. İşin nəticəsində marağı olan vəzifəli şəxs inzibati icraatda iştirak edə bilməz.

 

Maddə 23. İnzibati orqan tərəfindən məsləhətlərin və zəruri məlumatların verilməsi

 

23.1. İnzibati orqan ərizə, şikayət və ya vəsatətlərin verilməsində, ərizə, şikayət və ya vəsatətlərdə buraxılmış səhvlərin aşkar edilməsində və onların aradan qaldırılmasında maraqlı şəxsə yardım etməyə, inzibati icraatda iştirak edən şəxsin malik olduğu h quq və vəzifələri ona izah etməyə borcludur.[7]

23.2. Fiziki və ya h quqi şəxslərin m raciətinə əsasən m vafiq inzibati orqan ərizələrin və inzibati icraatla bağlı digər formulyarların (blankların) n munələrini onlara verməyə, yaxud po t rabitəsi və ya digər elektron rabitə kanalları vasitəsilə g ndərməyə borcludur.

 

Maddə 24. İşin hallarının obyektiv araşdırılması

 

24.1. İnzibati orqan inzibati icraat zamanı işin d zg n həlli n əhəmiyyət kəsb edən b t n faktiki halları hərtərəfli, tam və obyektiv araşdırmağa borcludur.

24.2. İnzibati orqan maraqlı şəxslərin xeyrinə olan halların araşdırılmasından və nəzərə alınmasından imtina edə bilməz.

24.3. İnzibati icraat zamanı işin b t n hallarının araşdırılması inzibati orqanın xidməti vəzifəsindən irəli gəlir. Araşdırmanın sulu və həcmi inzibati orqan tərəfindən m əyyən edilir. İnzibati orqan maraqlı şəxslərin izahatları ilə və təqdim etdiyi s butlarla bağlı deyildir.

24.4. Təqdim olunmuş s butlar yetərli olmadıqda, inzibati orqan z təşəbb s ilə əlavə s butlar toplamağa borcludur.

24.5. İnzibati orqan inzibati icraatda iştirak edən şəxslər tərəfindən təqdim olunmuş və baxılması onun səlahiyyət dairəsinə aid olan ərizə, şikayət və ya vəsatətləri işə aid olmaması və ya əsassız olması səbəbindən qəbul etməkdən imtina edə bilməz.[8]

 

Maddə 25. İnzibati icraat materialları ilə tanış olmaq h ququ

25.1. Qanunla nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, maraqlı şəxslər həm icraat zamanı, həm də icraatdan sonra inzibati icraat materialları ilə tanış olmaq və ya icraatla bağlı məlumat almaq h ququna malikdirlər.

25.2. Qanunla başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, inzibati icraatla bağlı məlumatlar başqa şəxslərə yalnız maraqlı şəxslərin razılığı əsasında verilə bilər.

25.3. İnzibati orqan m raciət daxil olduğu g ndən 3 g n m ddətində m vafiq məlumatları verməlidir.

25.4. İnzibati orqan məzmununda qanunla qorunan hər hansı sirr olan sənədlərdən maraqlı şəxslərin ziyanına istifadə edə bilməz.

25.5. Məzmununda qanunla qorunan hər hansı sirr olan sənədin tanış olmaq n təqdim edilməsindən imtina olunduğu hallarda, inzibati orqan qanunla qorunan maraqlara ziyan vurmadan, həmin sənədin məzmunu haqqında maraqlı şəxsə m mk n qədər dolğun məlumat verməyə borcludur.

25.6. Maraqlı şəxslər inzibati icraat materialları ilə həmin icraatın həyata ke irildiyi inzibati orqanda tanış ola bilərlər.

25.7. M stəsna hallarda maraqlı şəxslər, yazılı m raciət əsasında, inzibati icraat materialları ilə digər inzibati orqanda, habelə Azərbaycan Respublikasının xaricdəki diplomatik n mayəndəliyində tanış ola bilərlər.

25.8. Maraqlı şəxsin inzibati icraatla bağlı sənədlərin və digər materialların surətlərini əldə etmək h ququ vardır.

25.9. Sənədlərin və digər materialların surətlərinin ıxarılması və po t rabitəsi ilə g ndərilməsi n Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada haqq m əyyən oluna bilər.

 

Maddə 26. Məzmununda qanunla qorunan hər hansı sirr olan sənədlərin və ya məlumatların məxfiliyinin təmin olunması

 

Ərizə i məzmununda onun ailə və şəxsi həyatına aid sirr olan, habelə peşə və ya kommersiya sirri olan sənədlərin və ya məlumatların məxfiliyinin təmin olunmasını inzibati orqandan tələb etmək h ququna malikdir.

 

Maddə 27. İnzibati icraatın aparıldığı dil

 

27.1. İnzibati icraat Azərbaycan Respublikasının d vlət dilində və ya m əyyən ərazi əhalisinin əksəriyyətinin dilində aparılır.

27.2. İnzibati icraatda iştirak edən və icraatın aparıldığı dili bilməyən şəxslərə tərc mə inin xidmətindən istifadə etmək h ququ izah və təmin edilir.

27.3. İnzibati icraatda iştirak edən şəxslərə sənədlər və məlumatlar icraatın aparıldığı dildə verilir.

 

I V f ə s i l

İNZİBATİ İCRAAT

 

Maddə 28. İnzibati icraatın başlanılması n əsaslar

 

28.1. İnzibati icraatın başlanılması n əsaslar aşağıdakılardır:

28.1.1. fiziki və ya h quqi şəxsin ərizəsi;

28.1.2. inzibati orqanın təşəbb s və ya qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda inzibati orqanın inzibati aktı qəbul etmək vəzifəsi;

28.1.3. inzibati aktdan şikayət verildiyi halda, inzibati şikayət.

28.2. Bu Qanunun 28.1.1-ci və 28.1.3-c maddələrində nəzərdə tutulmuş hallarda inzibati icraat m vafiq olaraq ərizənin və ya şikayətin qeydiyyata alındığı andan başlanır.

28.3. Bu Qanunun 28.1.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda inzibati icraat maraqlı şəxsə icraat haqqında məlumat verildiyi və ya maraqlı şəxsə m nasibətdə ilk prosessual hərəkətin həyata ke irildiyi andan başlanır.

28.4. Bu Qanunun 28.1.1-ci və 28.1.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əsaslar zrə inzibati icraat bu fəsildə m əyyən olunmuş qaydalara uyğun olaraq aparılır.

28.5. Bu Qanunun 28.1.3-c maddəsində nəzərdə tutulmuş əsaslar zrə inzibati icraat bu Qanunun VII fəslində m əyyən edilmiş x susiyyətlər nəzərə alınmaqla bu fəsildə m əyyən olunmuş qaydalara uyğun həyata ke irilir.

 

Maddə 29. Ərizə və ya vəsatətlərin təqdim edilməsi

 

29.1. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, ərizə maraqlı şəxs tərəfindən həmin ərizədə qaldırılmış məsələ ilə əlaqədar inzibati akt qəbul etmək səlahiyyətinə malik olan m vafiq inzibati orqana şəxsən təqdim olunur və ya po t rabitəsi vasitəsilə, yaxud elektron sulla g ndərilir.

29.2. Maraqlı şəxs tərəfindən vəsatət m vafiq inzibati orqana bu Qanunun 29.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada yazılı formada təqdim olunur.

 

Maddə 30. Ərizənin forması və məzmunu

 

30.1. Ərizə yazılı formada tərtib olunmalıdır.

30.2. Ərizədə aşağıdakı məlumatlar g stərilməlidir:

30.2.1. ərizə inin m raciət etdiyi inzibati orqanın adı;

30.2.2. ərizə i fiziki şəxs olduqda onun soyadı, adı, atasının adı və nvanı, şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd haqqında məlumatlar;

30.2.3. ərizə h quqi şəxsin adından verildikdə onun adı və h quqi nvanı;

30.2.4. tələbin qısa məzmunu;

30.2.5. ərizənin tərtib edildiyi tarix və ərizə inin imzası;

30.2.6. h quqi şəxsin rəhbərinin və ya n mayəndəsinin imzası və h quqi şəxsin m h r ;

30.2.7. ərizəyə əlavə edilmiş sənədlərin siyahısı.

30.3. Təqdim olunması qanunla nəzərdə tutulmuş sənədlər, bu Qanunun 32.2-1-ci maddəsinin tələblərinə əməl edilməklə, ərizəyə qoşma kimi əlavə olunur.[9]

30.4. Ərizə bu maddədə nəzərdə tutulmuş tələblərə cavab vermədikdə, inzibati orqan ərizədə həmin tələblərə uyğun olaraq d zəlişlərin edilməsi n qısa m ddət təyin edir və formal tələblərə əməl olunmamasının h quqi nəticələrini ərizə iyə izah edir.

30.5. İnzibati orqan qanunla ərizəyə əlavə edilməli olan sənədləri, o c mlədən elektron sənədləri əldə etmək n d vlət orqanlarının (qurumlarının) elektron informasiya ehtiyatlarından (məlumat bazaları, məlumat-axtarış sistemləri, reyestrlər və digər informasiya resursları) m əyyən olunmuş hədlərdə istifadə edir. Bunun m mk n olmadığı hallarda həmin sənədlərin təqdim edilməsi ərizə inin razılığı ilə sorğu əsasında aidiyyəti orqandan (qurumdan) tələb olunur və ya ərizə i tərəfindən təmin olunur. Həmin sənədlər bu Qanunun 32.4-c maddəsinə uyğun olaraq kağız daşıyıcıda və ya elektron sənəd formasında təqdim edilə bilər.[10]

 

Maddə 31. Ərizə və ya vəsatətlərin qəbul edilməsi və qeydiyyata alınması

 

31.1. İnzibati orqan ərizə i tərəfindən şəxsən təqdim olunmuş və ya po t rabitəsi vasitəsilə daxil olmuş ərizəni qəbul etməli və həmin g n qeydiyyata almalıdır.

31.2. İnzibati orqan ərizənin qəbul edildiyi g ndən ən geci g n m ddətində ərizənin qeydiyyat tarixi və n mrəsi haqqında ərizə iyə arayış verməyə və ya g ndərməyə borcludur.

31.3. İnzibati orqan vəsatəti qəbul etməyə və icraat materiallarına əlavə etməyə borcludur.

 

Maddə 32. Əlavə sənədlərin və ya məlumatların tələb olunması

 

32.1. İnzibati orqan g n m ddətində ərizənin bu Qanunun 30-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş tələblərə uyğunluğunu yoxlayır.

32.2. Ərizə i qanun və digər normativ h quqi aktlarda nəzərdə tutulan və işin həlli n zəruri olan sənədləri və ya məlumatları təqdim etmədiyi halda, inzibati orqan, bu Qanunun 32.2-1-ci maddəsinin tələblərini nəzərə alaraq, əlavə sənədlərin və ya məlumatların təqdim olunmasını tələb edə bilər.[11]

32.2-1. İnzibati orqan inzibati icraat n zəruri olan və digər inzibati orqanın sərəncamında olan sənədlərin və ya məlumatların ərizə i tərəfindən əldə olunmasını tələb edə bilməz. İnzibati icraat n zəruri olan və digər inzibati orqanın sərəncamında olan sənədləri və ya məlumatları inzibati orqan z əldə edir. İnzibati orqanın həmin sənədlərin və ya məlumatların əldə olunmasını ərizə idən tələb etməsi Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun olaraq inzibati məsuliyyətə səbəb olur.[12]

32.3. İnzibati orqan ərizə idən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulduğundan əlavə hər hansı digər sənəd və ya məlumat tələb edə bilməz.

32.4. Qanunda başqa m ddət nəzərdə tutulmamışdırsa, əlavə sənədlərin və ya məlumatların təqdim edilməsi n inzibati orqan tərəfindən təyin edilən m ddət 15 g ndən ox olmamalıdır.

32.5. Qanunda başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, bu Qanunun 32.4-c maddəsində nəzərdə tutulmuş m ddətdə əlavə sənədlər və ya məlumatlar inzibati orqana təqdim olunmadıqda, ərizəyə baxılması ilə bağlı m ddətin axımı dayandırılır.

32.6. Əlavə sənədlərin və ya məlumatların inzibati orqana təqdim olunduğu andan m ddətin axımı bərpa olunur.

 

Maddə 33. Ərizənin səlahiyyətli inzibati orqana g ndərilməsi

 

33.1. Ərizəyə baxılması və həmin ərizə zrə m vafiq inzibati aktın qəbul edilməsi başqa inzibati orqanın səlahiyyətlərinə aid olduğu halda, ərizə inin m raciət etdiyi inzibati orqan ərizənin daxil olduğu vaxtdan ən geci 10 g n m ddətində ərizəni və ona əlavə olunmuş sənədləri səlahiyyətli inzibati orqana g ndərməlidir.

33.2. Ərizə və ona əlavə edilmiş sənədlərin səlahiyyətli inzibati orqana g ndərilməsi barədə ərizə iyə 6 g n m ddətində yazılı şəkildə əsaslandırılmış məlumat verilməlidir.

33.3. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində birbaşa nəzərdə tutulmamışdırsa, ərizəni m vafiq səlahiyyətli orqana g ndərən inzibati orqan tərəfindən ərizənin mahiyyəti zrə hər hansı rəy verilməsi yolverilməzdir.

33.4. Bu Qanunun 33.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda ərizə qanunla m əyyən olunmuş m ddətdə təqdim olunmuşdursa, ərizənin təqdim edilməsi ilə bağlı m ddətə maraqlı şəxs tərəfindən əməl olunmuş sayılır.

 

Maddə 34. Ərizənin baxılmamış saxlanılması

 

34.1. Ərizə səlahiyyətli inzibati orqan tərəfindən aşağıdakı hallarda baxılmamış saxlanıla bilər:

34.1.1. Bu Qanunun 35.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, ərizə vermiş şəxs (şəxslər) barəsində və ərizədə g stərilmiş həmin əsaslar zrə həmin inzibati orqan və ya m vafiq yuxarı inzibati orqan tərəfindən əvvəllər qərar qəbul olunduğu m əyyən edildikdə;

34.1.2. həmin iş zrə qanuni q vvəyə minmiş məhkəmə qərarı olduqda;

34.1.3. bu Qanunun 30-cu və 35.5-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş tələblərə əməl olunmadıqda.[13]

34.2. Ərizənin baxılmamış saxlanılması barədə inzibati orqan tərəfindən inzibati akt formasında qərar qəbul edilir.

34.3. Bu Qanunun 34.1.3-c maddəsində nəzərdə tutulmuş n qsanlar aradan qaldırıldıqdan sonra inzibati orqana yenidən ərizə ilə m raciət edilə bilər.[14]

 

Maddə 35. İnzibati icraatın təzələnməsi ilə bağlı təkrar ərizə ilə m raciət etmək n əsaslar

 

35.1. Maraqlı şəxs şikayət verilə bilməyən inzibati aktın ləğv olunması və ya dəyişdirilməsi ilə bağlı aşağıdakı hallarda təkrar ərizə ilə inzibati orqana m raciət edə bilər:

35.1.1. inzibati aktın qəbul olunması n əsas olmuş faktiki və ya h quqi hallar maraqlı şəxsin xeyrinə dəyişdikdə;

35.1.2. maraqlı şəxs n daha əlverişli inzibati aktın qəbuluna səbəb ola bilən yeni s butlar aşkar olunduqda;

35.1.3. inzibati aktın aldatma, hədə-qorxu və ya digər qanunsuz hərəkətlər nəticəsində qəbul edildiyi və ya inzibati orqanı təmsil edən şəxsin icraatın gedişatında cinayət t rətdiyi qanuni q vvəyə minmiş məhkəmə aktı ilə m əyyən olunduqda.

35.2. Bu Qanunun 35.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda inzibati orqan təkrar ərizəni yoxlamağa və ərizə ilə bağlı m vafiq qərar qəbul etməyə borcludur.

35.3. Ərizə yalnız o halda qəbul edilir ki, maraqlı şəxs icraatı təzələmək n bu Qanunun 35.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş bu və ya digər əsasın əvvəlki icraat zamanı təqdim edilməsinin ondan asılı olmayan səbəblərə g rə m mk n olmadığını əsaslandırsın.

35.4. Ərizə 3 ay m ddətində təqdim olunmalıdır. M ddətin axımı icraatı təzələmək n əsas olan halların maraqlı şəxsə məlum olduğu g ndən başlanır.

35.5. İnzibati icraatı təzələmək n təkrar ərizə ilə m raciət etmək imkanı verən əsaslar ərizədə qeyd olunmalıdır. Həmin əsaslar ərizədə qeyd olunmadığı halda inzibati orqan ərizənin baxılmamış saxlanılması haqqında inzibati akt qəbul edir.

 

Maddə 36. İnzibati icraatda iştirak ılar

 

36.1. Aşağıdakı şəxslər inzibati icraatın iştirak ıları sayılırlar:

36.1.1. inzibati icraatı həyata ke irən və m vafiq inzibati aktı qəbul etmək səlahiyyəti olan inzibati orqan;

36.1.2. barələrində inzibati aktın qəbul edilməsi nəzərdə tutulan və ya inzibati aktın qəbul edilməsi haqqında ərizə ilə m raciət etmiş fiziki və ya h quqi şəxslər;

36.1.3. inzibati orqan tərəfindən iştirak ı kimi icraata cəlb olunmuş fiziki və ya h quqi şəxslər.

36.2. Yalnız yetkinlik yaşına atmış və tam fəaliyyət qabiliyyəti olan şəxslər ərizə ilə m raciət etmək və inzibati icraatda digər prosessual hərəkətləri həyata ke irmək h ququna malikdirlər.

36.3. Qəbul olunması nəzərdə tutulan inzibati aktın digər fiziki və ya h quqi şəxslərin h quqlarına və qanunla qorunan maraqlarına birbaşa təsir edəcəyi g man olunduğu hallarda, inzibati orqan həmin şəxslərin nc (maraqlı) şəxs qismində icraatda iştirakını təmin etməyə borcludur.

36.4. Qəbul olunması nəzərdə tutulan inzibati akt nc şəxslərin qanunla qorunan maraqlarına toxunacağı halda, inzibati orqan onları z təşəbb s ilə və ya həmin şəxslərin vəsatətinə əsasən iştirak ı kimi icraata cəlb edə bilər.

36.5. İcraata iştirak ı kimi cəlb olunan nc şəxslər icraat iştirak ılarının malik olduğu b t n h quq və vəzifələrə malikdirlər. İştirakı məcburi olan nc şəxs icraata cəlb olunduğu halda, icraatın sonunda qəbul olunmuş inzibati akt ona m nasibətdə də etibarlı olur və onun n h quq və vəzifələr yaradır.

36.6. İnzibati icraatda maddi h ququn h quqi varisliklə bağlı m ddəaları tətbiq edilir. İştirak ının şəxsiyyəti ilə birbaşa bağlı olan h quqların h quqi varislik qaydasında ke məsinə yol verilmir.

 

Maddə 37. İnzibati icraatda n mayəndəlik

 

37.1. Fiziki və ya h quqi (maraqlı) şəxs inzibati icraatda şəxsən iştirak edə bilər və yaxud n mayəndə vasitəsilə təmsil oluna bilər.

37.2. Şəxsin inzibati icraatda şəxsən iştirakı onu həmin iş zrə n mayəndə ilə təmsil olunmaq h ququndan məhrum etmir.

37.3. N mayəndənin səlahiyyətləri Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq rəsmiləşdirilmiş etibarnamə ilə təsdiq olunur. N mayəndə təmsil etdiyi şəxsin adından icraatla bağlı b t n prosessual hərəkətləri yerinə yetirmək h ququna malikdir.

37.4. Fəaliyyət qabiliyyəti olmayan və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyətli sayılmış fiziki şəxsləri inzibati icraatda onların qanuni n mayəndələri təmsil edirlər. Qanuni n mayəndələr inzibati orqana z səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədi təqdim etməlidirlər.

37.5. Qanuni n mayəndələr icraatda iştirak etməyi n mayəndə qismində se dikləri başqa şəxsə tapşıra bilərlər.

37.6. N mayəndə təmsil etdiyi şəxsin maraqlarını vicdanla m dafiə etməyə borcludur.

37.7. İnzibati orqan inzibati icraatda həmin orqanın rəhbəri, onun m avini və ya həmin orqanın rəhbəri tərəfindən təyin olunmuş digər vəzifəli şəxs vasitəsilə təmsil olunur.

37.8. Qanunda başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, inzibati orqan inzibati icraatla bağlı b t n məsələlər zrə n mayəndəyə m raciət edir.

 

Maddə 38. Maraqlı şəxsin inzibati icraatda vəkil vasitəsilə təmsil olunmaq h ququ

 

38.1. Maraqlı şəxsin inzibati icraatda vəkillə təmsil olunmaq və vəkilin yardımından istifadə etmək h ququ vardır.

38.2. İnzibati icraatda vəkil qismində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə m əyyən olunmuş qaydada fəaliyyət g stərən vəkillər iştirak edə bilərlər.

 

Maddə 39. Xərclər

 

39.1. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, inzibati icraatla bağlı xərclər m vafiq inzibati orqanın hesabına dənilir.

39.2. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, inzibati icraatla bağlı maraqlı şəxsin və ya onu təmsil edən n mayəndənin əkdiyi xərclər, habelə n mayəndəlik haqqı maraqlı şəxsin hesabına dənilir.

39.3. İnzibati şikayət təmin olunduğu hallarda, icraatla bağlı xərclər m vafiq inzibati orqanın hesabına dənilir.

 

Maddə 40. Sənədləri almaq n m vəkkil təyin etmək vəzifəsi

 

40.1. İnzibati icraatda iştirak edən və Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayış yeri olmayan maraqlı şəxs inzibati orqanın bu barədə onu xəbərdar etdiyi g ndən g n m ddətində Azərbaycan Respublikasında yaşayış yeri zrə qeydiyyatda olan fəaliyyət qabiliyyətli şəxsi inzibati icraatla bağlı həmin maraqlı şəxsə nvanlanan sənədləri almaq n m vəkkil təyin etməlidir. İnzibati orqan maraqlı şəxs n nəzərdə tutulan b t n sənədləri həmin m vəkkilə g ndərməyə borcludur.

40.2. Şəxs bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş tələbə əməl etmədiyi halda, inzibati orqan həmin şəxs tərəfindən sənədlərin alınmamasına g rə məsuliyyət daşımır və bu, qanunla nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, inzibati aktın etibarsız sayılması n əsas ola bilməz.

 

Maddə 41. Ekspert və ya m təxəssisin cəlb edilməsi[15]

 

41.1. İnzibati icraat zamanı iş zrə faktiki hallarla bağlı sualları izah etmək n inzibati orqan maraqlı şəxslərin vəsatəti və ya z təşəbb s ilə ekspert və ya m təxəssis cəlb edə bilər.[16]

41.2. İnzibati orqan ekspertizanın təyin olunması haqqında qərar qəbul edir və həmin qərarda ekspert rəyinin tələb olunduğu sualların dairəsini (ekspert araşdırmasının predmetini) m əyyənləşdirir.

41.3. Maraqlı şəxslər ekspertiza zamanı araşdırılmalı olan əlavə sualları və bu suallarla bağlı əlavə sənədləri inzibati orqana təqdim etməkdə haqlıdırlar.

İnzibati orqan maraqlı şəxslərin təklif etdikləri sualların rədd edilməsini əsaslandırmağa borcludur.

41.4. Ekspertiza inzibati orqanın qərarına əsasən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş m vafiq qurumların ekspertləri və ya m təxəssisləri tərəfindən ke irilir.[17]

41.5. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində başqa m ddət nəzərdə tutulmamışdırsa, ekspert inzibati orqan tərəfindən təyin olunmuş m ddət ərzində tədqiqat zrə rəy təqdim etməyə borcludur.

41.6. İnzibati orqanın və ya maraqlı şəxsin tələb etdiyi hallarda ekspert və ya m təxəssis rəylə bağlı əlavə izahat verməyə borcludur.

41.6-1. M təxəssis inzibati orqana zəruri k mək g stərilməsi n elm, texnika, incəsənət və digər peşə sahəsində x susi bilik və bacarığa malik olmalıdır. Lakin m təxəssisin ifadə etdiyi fikir ekspert rəyini əvəz etmir.[18]

41.7. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, ekspertizanın ke irilməsi, ekspertin və ya m təxəssisin haqqının dənilməsi ilə bağlı xərclər inzibati orqanın hesabına dənilir.

 

Maddə 42. Vəzifəli şəxsə etiraz etmək n əsaslar

 

42.1. İnzibati orqanın mənafeyini təmsil edən vəzifəli şəxsi:

42.1.1. həmin işin nəticəsində şəxsən maraqlı olduqda;

42.1.2. işdə iştirak edən maraqlı şəxs və ya onun n mayəndəsi ilə qohumluq əlaqəsindədirsə və ya əvvəllər qohumluq əlaqəsində olmuşdursa;

42.1.3. işdə iştirak edən maraqlı şəxsin n mayəndəsi olduqda;

42.1.4. z və ya ailə zvləri maraqlı şəxsə məxsus h quqi şəxsə aidiyyəti olan şəxs olduqda;[19]

42.1.5. onun obyektivliyinə və ya qərəzsizliyinə ş bhə doğuran yetərli başqa əsaslar olduqda inzibati icraatda iştirak edə bilməz.

42.2. Bu Qanunun 42.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əsaslar olduqda, vəzifəli şəxs z - z nə etiraz etməyə borcludur.

42.3. Maraqlı şəxs bu Qanunun 42.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əsaslar olduqda, işə baxan vəzifəli şəxsə, işə kollegial qaydada baxıldıqda isə kollegiyanın istənilən zv nə etiraz edə bilər.

 

Maddə 43. Ekspertə, m təxəssisə və ya tərc mə iyə etiraz etmək n əsaslar

 

43.1. Bu Qanunun 42.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əsaslar olduqda ekspertin, m təxəssisin və ya tərc mə inin inzibati icraatda iştirakına yol verilmir.

43.2. Ekspert və ya m təxəssis habelə aşağıdakı hallarda inzibati icraatda iştirak edə bilməz:

43.2.1. işdə iştirak edən şəxslərdən və ya onların n mayəndələrindən xidməti və ya sair cəhətdən asılı olduqda;

43.2.2. inzibati icraatın başlanılması n əsas olmuş materiallar zrə təftiş apardıqda və ya həmin materiallardan inzibati icraatda istifadə olunduqda.

 

Maddə 44. Etiraz haqqında ərizələrə baxılması və həll edilməsi qaydası

 

44.1. Vəzifəli şəxsin z - z nə etiraz etməsi və ya vəzifəli şəxsə etiraz etmə haqqında ərizə iş zrə inzibati akt qəbul olunana qədər yazılı formada verilməli və əsaslandırılmalıdır.

44.2. Etiraz haqqında ərizəyə etirazın verildiyi vaxtdan ən geci bir g n m ddətində baxılmalıdır.

44.3. Etiraz haqqında ərizəyə etiraz edilən vəzifəli şəxsin birbaşa rəhbəri və ya həmin inzibati orqanın rəhbəri tərəfindən baxılır və m vafiq qərar qəbul edilir. İnzibati orqanın rəhbərinə etiraz haqqında ərizəyə m vafiq nəzarət orqanı tərəfindən baxılır və qərar qəbul edilir.

44.4. Kollegial orqanın zv nə etiraz haqqında ərizəyə etiraz edilən vəzifəli şəxsin iştirakı olmadan kollegial orqanın zvləri tərəfindən baxılır və bu barədə səs oxluğu ilə m vafiq qərar qəbul edilir.

44.5. İnzibati orqan etirazla bağlı qərar barədə maraqlı şəxsə bu Qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada məlumat verməlidir.

44.6. Etirazla bağlı qərardan bu Qanunla m əyyən olunmuş qaydada şikayət verilə bilər.

 

Maddə 45. İnzibati icraatda s butlar

 

45.1. İnzibati orqan işin faktiki hallarının m əyyən olunması n yararlı və zəruri hesab etdiyi s butları m stəqil şəkildə toplayır və nəzərə alır.

45.2. İnzibati icraat zamanı inzibati orqan tərəfindən aşağıdakı s butetmə vasitələrindən:

45.2.1. sənədlərdən;

45.2.2. tərəflərin və işdə iştirak edən nc şəxslərin izahatlarından;

45.2.3. şahid ifadələrindən;

45.2.4. m vafiq m ayinələrin aparılmasından;

45.2.5. ekspert rəylərindən;

45.2.6 h quqi yardım qaydasında digər inzibati orqanlar tərəfindən təqdim olunmuş arayışlardan;

45.2.7. işin d zg n həlli n əhəmiyyət kəsb edən digər s butlardan istifadə oluna bilər.

45.3. Qanunu pozmaqla əldə edilmiş s butlardan istifadə olunmasına yol verilmir.

 

Maddə 46. S butların təqdim edilməsi və tələb olunması

 

46.1. İnzibati icraatda iştirak edən şəxslər işin b t n faktiki hallarının m əyyən edilməsinə k mək etməyə, iş n əhəmiyyət kəsb edən və onlara məlum olan faktlar barədə məlumat verməyə, zlərində olan zəruri s butları təqdim etməyə borcludurlar.

46.2. İşdə iştirak edən şəxsin zəruri s butları m stəqil əldə etmək imkanı olmadıqda, o, həmin s butları tələb etmək barədə vəsatətlə inzibati orqana m raciət edir. Vəsatətdə s butların iş n əhəmiyyəti, əlamətləri və olduğu yer g stərilməlidir. İnzibati orqan həmin s butları tələb etməyə və onların təqdim olunmasını təmin etməyə borcludur.

46.3. Maraqlı şəxsdən işdə olan sənədin məzmununun həqiqiliyi barədə s but tələb olunması qadağandır.

 

Maddə 47. S butların qiymətləndirilməsi

 

47.1. İnzibati orqan s butlara iş n əhəmiyyət kəsb edən b t n faktiki və h quqi hallara m vafiq olaraq qiymət verir.

47.2. Maraqlı şəxslərin arzusu ilə inzibati orqan qəbul edəcəyi inzibati aktı əsaslandırmaq istədiyi b t n faktlar, dəlillər və ya s butlar barədə, habelə inzibati aktın qəbulu n təklif etdiyi h quqi əsas barədə onlara izahat və ya şərh verməyə borcludur.

 

Maddə 48. İnzibati icraatda m ddətlərin hesablanması

 

48.1. İnzibati icraatla bağlı hərəkətlər bu Qanunla və Azərbaycan Respublikasının başqa m vafiq qanunları ilə m əyyən edilmiş m ddətlərdə həyata ke irilir.

48.2. Qanunla m əyyən olunmuş m ddətin axımı m ddətin başlanğıcının təyin edildiyi təqvim tarixindən və ya hadisənin baş verməsindən sonrakı g ndən başlanır.

48.3. M ddətlər qanunla m əyyən edilmədiyi hallarda, onlar inzibati orqan tərəfindən təyin edilir.

48.4. İnzibati orqan tərəfindən təyin edilmiş m ddətin axımı həmin orqanın maraqlı şəxsi bu barədə məlumatlandırdığı andan və yaxud Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hallarda m vafiq məlumatın rəsmi elan olunduğu andan başlanır.

48.5. M ddətlər təqvim g nləri ilə hesablanır.

48.6. M ddətin son g n qeyri-iş g n nə d şərsə, n vbəti iş g n m ddətin qurtardığı g n hesab olunur.

 

Maddə 49. M ddətlərin uzadılması

 

49.1. İnzibati orqan tərəfindən təyin edilmiş m ddətlər maraqlı şəxsin ərizəsi zrə həmin orqan tərəfindən uzadıla bilər.

49.2. İnzibati orqan təyin edilmiş m ddətə əməl olunmamasının nəticələri barədə maraqlı şəxsləri xəbərdar etməyə borcludur.

 

Maddə 50. M ddətlərin bərpası

 

50.1. İnzibati orqan qanunla m əyyən edilmiş m ddətin buraxılmasının səbəbini zrl hesab edərsə, maraqlı şəxsin ərizəsinə əsasən buraxılmış m ddəti bərpa edir.

50.2. Maraqlı şəxs bu Qanunun 50.1-ci maddəsində g stərilmiş səbəblər aradan qalxdığı vaxtdan ən geci 10 g n m ddətində buraxılmış m ddətin bərpa olunmasına dair yazılı ərizə ilə inzibati orqana m raciət etməlidir. Ərizəyə m ddətin buraxılması səbəbinin zrl olduğunu təsdiq edən sənədlər əlavə olunmalıdır.

50.3. İnzibati orqan buraxılmış m ddətin bərpa olunmasına dair ərizəyə 5 g n m ddətində baxır.

50.4. M ddətin bərpası haqqında ərizənin verilməsi ilə eyni vaxtda m ddəti buraxılmış hərəkət də edilməlidir (ərizə, şikayət verilməli, sənədlər təqdim edilməli və s.).

50.5. Qanunla birbaşa qadağan olunmuş hallarda buraxılmış m ddətin bərpasına yol verilmir.

50.6. Buraxılmış m ddətin bərpa olunmasından imtina edilməsi haqqında inzibati orqanın qərarından maraqlı şəxslər bu Qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada şikayət verə bilərlər.

 

Maddə 51. İnzibati icraat haqqında xəbərdar etmə

 

51.1. İnzibati orqan inzibati icraatda iştirak edən şəxsləri, zəruri hallarda isə şahidləri, ekspertləri, tərc mə iləri və digər orqanların n mayəndələrini inzibati icraatla bağlı iclasın vaxtı və yeri haqqında xəbərdar etməyə borcludur.

51.2. Bu Qanunun 51.1-ci maddəsində g stərilən şəxslərə m vafiq məlumatın atdırılması məqsədilə inzibati orqan m xtəlif rabitə vasitələrindən istifadə edə bilər.

51.3. Bildiriş inzibati icraatda iştirak edən şəxs tərəfindən g stərilən nvana g ndərilir.

51.4. Bildiriş işdə iştirak edən şəxsə və ya onun n mayəndəsinə, habelə vətəndaşın onunla birgə yaşayan yaxın qohumlarına verilir.

51.5. İnzibati icraatla bağlı iclasa vaxtında gəlmək və iş zrə hazırlaşmaq n işdə iştirak edən şəxslərin sərəncamında kifayət qədər vaxt olmalıdır.

 

Maddə 52. İnzibati icraatın m ddəti

 

52.1. Səlahiyyətli inzibati orqanda ərizənin və ya m raciətin qeydiyyata alındığı vaxtdan ən geci 30 g n m ddətində həmin inzibati orqan inzibati aktın qəbul edilməsi və ya onun qəbul edilməsindən imtina olunması haqqında qərar qəbul edir.

52.2. Azərbaycan Respublikasının m vafiq qanunları ilə bu Qanunun 52.1- ci maddəsində nəzərdə tutulmuş m ddətdən az və ya ox m ddət m əyyən oluna bilər.

52.3. İnzibati icraat zrə əhəmiyyət kəsb edən halların m əyyən olunması n bu Qanunun 52.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş m ddətdən daha artıq m ddət tələb olunduğu hallarda, inzibati icraatın m ddəti inzibati orqan tərəfindən hər dəfə 30 g n olmaqla iki dəfə uzadıla bilər. İnzibati orqan tərəfindən m ddətin uzadılması barədə maraqlı şəxsə məlumat verilir.

52.4. Bu Qanunun 52.3-c maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda m ddətin uzadılmasına səbəb olan hallar inzibati orqan tərəfindən inzibati aktda əsaslandırılmalıdır.

52.5. İnzibati aktın qəbul edilməsi də daxil olmaqla hər bir halda inzibati icraatın mumi m ddəti 90 g ndən ox ola bilməz.

 

V f ə s i l

KOLLEGİAL İNZİBATİ ORQANDA İNZİBATİ İCRAAT

 

Maddə 53. Kollegial inzibati orqanda inzibati icraat qaydası

 

53.1. Qanunda başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, kollegial inzibati orqanda icraat bu fəslin m ddəaları nəzərə alınmaqla həyata ke irilir.

53.2. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, kollegial orqana təqdim olunmuş ərizəyə dair qərar yalnız kollegial orqan tərəfindən qəbul edilir.

53.3. Bu Qanunun 53.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qayda, ərizənin həmin kollegial orqanın rəhbər vəzifəli şəxsi tərəfindən aidiyyəti zrə m vafiq inzibati orqana g ndərilməsi və ya ərizənin baxılmamış saxlanılması hallarına şamil olunmur.

 

Maddə 54. Kollegial orqanın iclasının ke irilmə qaydası

 

54.1. Kollegial orqanın iclasını bu orqanın rəhbər vəzifəli şəxsi, o olmadıqda isə qanunvericiliyə m vafiq şəkildə iclasın sədri se ilmiş şəxs a ır və bağlı elan edir.

54.2. İclasın sədri iclası cari g ndəliyə m vafiq olaraq aparır.

 

Maddə 55. Kvorum

 

55.1. Kollegial inzibati orqanın iclasına onun b t n zvləri dəvət olunur.

55.2. Kollegial inzibati orqan onun zvlərinin ən azı yarısı ( nəfərdən az olmamaq şərtilə) iclasda iştirak etdiyi hallarda qərar qəbul etmək səlahiyyətinə malikdir.

55.3. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, kollegial inzibati orqanın qərarı, iclasda iştirak edən zvlərin yarısından oxu həmin qərarın lehinə səs verdikdə qəbul edilmiş sayılır.

 

Maddə 56. Kollegial inzibati orqanın iclasının protokolu

 

56.1. Kollegial inzibati orqanın iclası haqqında aşağıdakı məlumatları z ndə əks etdirən protokol tərtib olunur:

56.1.1. kollegial inzibati orqanın adı barədə;

56.1.2. iclasın ke irildiyi vaxt və yer barədə;

56.1.3. iclasın sədri və zvləri haqqında;

56.1.4. m zakirənin predmeti barədə;

56.1.5. qəbul edilmiş qərar barədə.

56.2. İclasın protokolu iclasın sədri və katibi tərəfindən imzalanır.

 

V I f ə s i l

İNZİBATİ AKTLAR

 

Maddə 57. İnzibati aktın forması

 

57.1. Qanunda başqa forma nəzərdə tutulmamışdırsa və ya başqa formaya yol verilmirsə, inzibati akt yazılı formada qəbul edilir.

57.2. Yazılı inzibati akt icraatı həyata ke irən inzibati orqanın m vafiq vəzifəli şəxsi və ya kollegial inzibati orqanın vəzifəli şəxslərindən biri tərəfindən tərtib olunur. İnzibati akt inzibati orqanın m vafiq vəzifəli şəxsi tərəfindən və ya kollegial inzibati orqanın zvləri tərəfindən imzalanır.

57.3. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə birbaşa nəzərdə tutulmuş hallarda, habelə d vlət maraqlarına və ya ictimai maraqlara ziyan vura biləcək təhl kənin qarşısının alınması və ya aradan qaldırılması ilə əlaqədar təxirəsalınmaz hallarda inzibati akt şifahi və ya digər anlaşılan formada (başa d ş lən digər formada) qəbul edilə bilər.

57.4. Bu Qanunun 57.3-c maddəsinə əsasən şifahi və ya digər anlaşılan formada (başa d ş lən digər formada) qəbul edilmiş inzibati akt aşağıdakı hallarda elan olunduğu vaxtdan 5 g n m ddətində yazılı formada təsbit olunmalıdır:

57.4.1. inzibati akt nvanlandığı şəxsin və ya digər maraqlı şəxsin h quq və qanunla qorunan maraqlarını məhdudlaşdırdıqda (əlverişsiz inzibati aktın qəbul edildiyi hallarda);

57.4.2. inzibati orqan inzibati aktı yazılı formada qəbul edəcəyini vəd etdikdə;

57.4.3. qanunla birbaşa nəzərdə tutulduqda.

57.5. Qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda inzibati akt işıq, səs siqnalları və işarələri, təsvirlər formasında və yaxud digər formalarda qəbul edilə bilər.

 

Maddə 58. İnzibati akta dair mumi tələblər

 

58.1. İnzibati akt Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, bu Qanuna və digər əlaqədar h quq normalarına uyğun qəbul edilməlidir.

58.2. İnzibati akt məzmun baxımından kifayət qədər aydın və anlaşılan olmalıdır.

58.3. İnzibati aktda onun nvanlandığı h quqi və ya fiziki şəxslər, nizama saldığı və ya həll etdiyi məsələlər dəqiq g stərilməlidir.

 

Maddə 59. Yazılı inzibati aktın rekvizitləri

 

59.1. Yazılı inzibati aktda aşağıdakı məlumatlar əks olunmalıdır:

59.1.1. inzibati aktı qəbul etmiş orqanın adı;

59.1.2. inzibati aktın nvanlandığı h quqi şəxsin adı və h quqi nvanı və ya fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı və nvanı;

59.1.3. inzibati aktın adı, qəbul olunma tarixi və yeri, qeydiyyat n mrəsi;

59.1.4. inzibati aktı qəbul etmiş inzibati orqanın məsul vəzifəli şəxsinin və ya kollegial inzibati orqanın zvlərinin soyadı, adı və imzası;

59.1.5. həmin akta qarşı m mk n h quqi m dafiə vasitələri, bu h quqi m dafiə vasitələrindən istifadə m ddəti və bununla bağlı maraqlı şəxsin şikayət (iddia) verə biləcəyi orqan (orqanlar, o c mlədən məhkəmə) haqqında məlumat;

59.1.6. inzibati aktı qəbul etmiş inzibati orqanın m h r .

59.2. İnzibati akt texniki (avtomat) qurğuların k məyi ilə qəbul edildikdə, həmin aktda vəzifəli şəxsin imzasının və inzibati orqanın m h r n n olmaması m mk nd r.

59.3. İnzibati aktın məzmunu m xtəlif kod işarələri ilə ifadə oluna bilər.

Belə hallarda inzibati aktın nvanlandığı şəxsin onun məzmununu birmənalı şəkildə başa d şməsi n həmin akta m vafiq izahat əlavə edilməlidir.

 

Maddə 60. İnzibati aktda əlavə m ddəaların (g stərişlərin) nəzərdə tutulması

 

60.1. Qəbul edilməsi tələb olunan inzibati aktda Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə m əyyən olunmuş hallarda və ya inzibati aktın qanuni şərtlərinin həyata ke irilməsini təmin etmək məqsədilə əlavə m ddəalar nəzərdə tutula bilər.

60.2. İnzibati orqan tərəfindən diskresion səlahiyyətlər əsasında qəbul edilmiş inzibati aktda:

60.2.1. həmin aktla nəzərdə tutulmuş hər hansı imtiyazın və ya vəzifənin ( hdəliyin) q vvəyə minməsi və ya q vvədən d şməsi vaxtını və ya q vvədə olma m ddətini;

60.2.2. hər hansı imtiyazın və ya vəzifənin ( hdəliyin) q vvəyə minməsi və ya q vvədən d şməsi vaxtının gələcəkdə hər hansı hadisənin baş verməsindən asılı olduğunu;

60.2.3. həmin aktın ləğv edilməsi h ququnun saxlanılması haqqında qeydləri;

60.2.4. maraqlı şəxsin m əyyən hərəkətlər etməsini və m əyyən hərəkətlərə yol verməsini və ya m əyyən hərəkətləri etməkdən əkinməsini ( hdəliyin icrası şərtlərini) və ya hdəliyin icrası ilə bağlı şərtlərin dəyişdirilməsini və ya yeni şərtlərin əlavə edilməsini m əyyən edən əlavə m ddəalar nəzərdə tutula bilər.

60.3. Əlavə m ddəalar inzibati aktın məqsədlərinə uyğun olmalıdır. Əlavə m ddəalardan yalnız inzibati aktla birlikdə şikayət verilə bilər.

 

Maddə 61. İnzibati aktın əsaslandırılması

 

61.1. Yazılı və ya yazılı formada təsbit olunmuş inzibati akt yazılı şəkildə əsaslandırılmalıdır.

61.2. Əsaslandırma zamanı işin faktiki və h quqi halları və bu halları təsdiq və ya rədd edən s butlar, habelə inzibati akt qəbul edilərkən istinad olunan qanunlar və digər normativ h quqi aktlar g stərilməlidir.

61.3. İnzibati akt diskresion səlahiyyətlər daxilində qəbul edildiyi halda, inzibati orqan z m lahizələrini dəqiq və aydın şəkildə əsaslandırmalıdır.

61.4. İnzibati orqan qəbul etdiyi aktı yalnız icraat zamanı tədqiq olunmuş faktlar və s butlarla əsaslandırmağa borcludur.

61.5. Aşağıdakı hallarda inzibati aktın əsaslandırılması tələb olunmur:

61.5.1. inzibati orqan tərəfindən maraqlı şəxsin ərizəsi təmin olunduqda və ya maraqlı şəxsə m nasibətdə əlverişli inzibati akt qəbul edildikdə;

61.5.2. inzibati orqan tərəfindən oxlu sayda analoji inzibati aktlar qəbul edildikdə və ya inzibati aktlar texniki (avtomat) qurğuların k məyi ilə qəbul edildikdə və hər belə inzibati aktı ayrılıqda əsaslandırmağa ehtiyac olmadıqda;

61.5.3. inzibati orqan tərəfindən qəbul edilmiş mumi xarakterli sərəncam aşkar surətdə qeyri-m əyyən sayda şəxsə elan olunduqda və ya k tləvi informasiya vasitələrində dərc olunduqda;

61.5.4. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş digər hallarda.

 

Maddə 62. İnzibati aktın qəbul olunması haqqında məlumat verilməsi

 

62.1. İnzibati orqan inzibati aktın qəbul edilməsi haqqında maraqlı şəxslərə və ya onların n mayəndələrinə rəsmi məlumat verməyə borcludur. Rəsmi məlumat inzibati aktın maraqlı şəxslərə birbaşa elan edilməsi, təqdim olunması və ya dərc edilməsi yolu ilə verilir.

62.2. Po t rabitəsi vasitəsilə lkə daxilində g ndərilmiş inzibati akt, onun po ta təqdim edildiyi g ndən 5 g n ke dikdən sonra, elektron sulla g ndərilmiş inzibati akt isə g ndərildiyi g ndən 3 g n ke dikdən sonra maraqlı şəxsə təqdim olunmuş sayılır.

62.3. Bu Qanunun 62.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qayda maraqlı şəxsin inzibati aktı almadığı və ya gec aldığı hallara şamil olunmur. Maraqlı şəxs inzibati aktı almadığını və ya gec aldığını iddia etdiyi hallarda, aktın ona təqdim olunması faktını və m ddətini s but etmə vəzifəsi inzibati orqanın zərinə d ş r.

62.4. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş hallarda yazılı inzibati akt k tləvi informasiya vasitələrində dərc olunur. İnzibati akt dərc edildiyi g ndən 10 g n ke dikdən sonra elan olunmuş sayılır.

62.5. Yazılı inzibati aktın k tləvi informasiya vasitələrində dərc olunması qaydası m vafiq inzibati orqan tərəfindən m əyyən edilir.

 

Maddə 63. İnzibati aktda olan aşkar səhvlərin d zəldilməsi

 

63.1. İnzibati orqan z təşəbb s ilə və ya maraqlı şəxslərin ərizəsinə əsasən qəbul etdiyi inzibati aktda olan yazı və hesab səhvlərini d zəldə bilər.

63.2. İnzibati orqan d zəliş edilməsi zəruri olan sənədi tələb edə bilər.

63.3. İnzibati aktda d zəlişlər inzibati orqanın m vafiq vəzifəli şəxsinin və ya kollegial inzibati orqanın zvlərinin imzası ilə təsdiq olunmalıdır.

63.4. İnzibati orqan inzibati akta edilən d zəlişlər barədə bu Qanunun 62- ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada maraqlı şəxslərə rəsmi məlumat verməyə borcludur.

 

Maddə 64. İnzibati aktın h quqi q vvəsi və etibarlılığı

 

64.1. İnzibati akt, nvanlandığı şəxsə və ya maraqlarına toxunduğu şəxsə bu barədə məlumat verildiyi andan və yaxud bu barədə həmin şəxslərə məlum olduğu andan h quqi q vvəyə minir. İnzibati akt məlumat verildiyi məzmunda h quqi q vvəyə minir və h quqi cəhətdən etibarlı sayılır.

64.2. İnzibati akt qanunla m əyyən olunmuş qaydada geri ağırılana, ləğv edilənə, dəyişdirilənə, q vvədə olma m ddəti qurtardığına və ya başqa səbəbə g rə q vvədən d şm ş hesab edilənə qədər h quqi q vvəsini saxlayır və h quqi cəhətdən etibarlı sayılır.

64.3. İnzibati orqan inzibati aktın geri ağırılması, ləğv olunması, dəyişdirilməsi və ya q vvədən d şm ş hesab olunması barədə maraqlı şəxslərə məlumat verməyə borcludur.

64.4. Etibarsız inzibati aktın h quqi q vvəsi yoxdur.

 

Maddə 65. İnzibati aktın etibarsız sayılması

 

65.1. Aşağıdakı inzibati aktlar etibarsız sayılır:

65.1.1. hansı inzibati orqan tərəfindən qəbul edildiyi məlum olmayan yazılı inzibati akt;

65.1.2. m vafiq səlahiyyəti olmayan inzibati orqan tərəfindən qəbul edilmiş inzibati akt;

65.1.3. qanunvericiliyə əsasən yalnız m əyyən rəsmi sənəd (rəsmi sənədin təqdim edilməsi) formasında qəbul edilə bilən, lakin həmin tələbə cavab verməyən inzibati akt;

65.1.4. maraqlı şəxsdən inzibati və ya cinayət məsuliyyətinə səbəb ola bilən hərəkətlər etməyi tələb edən inzibati akt;

65.1.5. faktiki səbəblər z ndən icrası m mk n olmayan inzibati akt;

65.1.6. kimə nvanlandığı aydın olmayan inzibati akt.

65.2. Etibarsız inzibati akt qəbul edildiyi andan yararsız (əhəmiyyətsiz) sayılır və he bir h quqi nəticə yaratmır.

65.3. İnzibati aktı qəbul etmiş inzibati orqan bu Qanunun 65.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda z təşəbb s və ya maraqlı şəxsin m raciəti əsasında həmin aktın etibarsız olduğunu təsdiq etməyə borcludur. Bu barədə maraqlı şəxslərə həmin Qanunun 62-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada məlumat verilir.

 

Maddə 66. İnzibati icraat m ddətində inzibati aktın qəbul edilməməsinin nəticələri

 

Maraqlı şəxsin ərizəsi zrə bu Qanunun 52-ci maddəsində m əyyən edilmiş m ddət ərzində inzibati orqan tərəfindən inzibati aktın qəbul olunmadığı hallarda maraqlı şəxs məhkəməyə m raciət edə bilər.

 

Maddə 67. Qanunsuz inzibati aktın ləğv olunması

 

67.1. İnzibati orqan tərəfindən inzibati icraat haqqında h quq normalarının və ya maddi h quq normalarının pozulması və ya d zg n tətbiq edilməməsi nəticəsində qəbul edilmiş inzibati akt qanunsuz sayılır.

67.2. Qanunsuz inzibati akt həmin aktı qəbul etmiş inzibati orqan və ya subordinasiya baxımından yuxarı inzibati orqan tərəfindən və yaxud məhkəmə qaydasında ləğv oluna bilər.

67.3. Qanunsuz əlverişsiz inzibati akt hər bir halda ləğv olunmalıdır. Azərbaycan Respublikasının m vafiq qanunları ilə başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, qanunsuz əlverişsiz inzibati aktın ləğv olunması həmin aktın q vvəyə mindiyi andan yaranmış h quqi nəticələri aradan qaldırır.

67.4. Qanunsuz əlverişli inzibati akt yalnız bu maddədə nəzərdə tutulmuş məhdudiyyətlər daxilində ləğv oluna bilər.

67.5. Maraqlı şəxsin məzmununa etimad g stərdiyi və həmin etimadın qanunla qorunduğu, habelə başqa şəxslərin h quqlarına və ya qanunla qorunan maraqlarına, d vlət maraqlarına və ya ictimai maraqlara ziyan vurmadığı hallarda, maraqlı şəxsə m nasibətdə birdəfəlik və ya cari pul və ya əşya hdəliklərinin nəzərdə tutulduğu və ya belə hdəliklərin əmələ gəlməsinə səbəb olmuş qanunsuz əlverişli inzibati aktın ləğv olunmasına yol verilmir. Maraqlı şəxsin ona verilmiş pul vəsaitlərini xərclədiyi və ya əmlakdan istifadə etdiyi və buna g rə də onları qaytarmaq iqtidarında olmadığı və ya onları qaytardığı təqdirdə əhəmiyyətli ziyana məruz qalacağı hallarda, həmin şəxs etimadın qanunla qorunması h ququna malikdir.

67.6. Maraqlı şəxs aşağıdakı hallarda etimadın qorunması h ququna istinad edə bilməz:

67.6.1. r şvət, hədə-qorxu və ya aldatma yolu ilə inzibati aktın qəbul edilməsinə nail olduqda;

67.6.2. səhv və ya təhrif olunmuş məlumatları əks etdirən sənədlər təqdim etməklə inzibati aktın qəbul edilməsinə nail olduqda;

67.6.3. inzibati aktın qanunsuz olduğunu bildiyi və ya kobud ehtiyatsızlıq nəticəsində bilmədiyi halda.

67.7. Bu Qanunun 67.6-cı maddəsində g stərilən hallarda qanunsuz əlverişli inzibati akt ləğv olunmalıdır. Həmin aktın ləğv olunması onun q vvəyə mindiyi andan yaranmış h quqi nəticələri aradan qaldırır. Bu zaman maraqlı şəxs xərclənmiş pul vəsaitlərinin və ya istifadə olunmuş əşyanın əvəzini dəməyə borcludur. dəmənin həcmi Azərbaycan Respublikası M lki Məcəlləsinin əsassız varlanma ilə bağlı m ddəalarına uyğun olaraq m əyyən edilir.

67.8. Başqa şəxslərin h quqlarına və ya qanunla qorunan maraqlarına, d vlət maraqlarına və ya ictimai maraqlara ziyan vuran qanunsuz əlverişli inzibati akt ləğv olunmalıdır. Həmin aktın ləğv olunması onun q vvəyə mindiyi andan yaranmış h quqi nəticələri aradan qaldırmır.

67.9. Maraqlı şəxsin etimadı qanunla qorunduğu hallarda, bu Qanunun 67.8-ci maddəsinə əsasən ləğv olunmuş inzibati aktın məzmununa etimad g stərməsi səbəbindən həmin şəxsə vurulmuş maddi ziyana g rə ona kompensasiya dənilməlidir. Kompensasiya maraqlı şəxsin m raciətinə əsasən dənilir.

67.10. Maraqlı şəxsə dəniləcək kompensasiyanın həcmi qanunsuz inzibati aktı ləğv etmiş orqan tərəfindən m əyyən olunur və həmin şəxsə vurulmuş real ziyanın həcminə m tənasib olmalıdır.

67.11. Maraqlı şəxs 1 il ərzində kompensasiyanın dənilməsini tələb edə bilər. M ddətin axımı qanunsuz inzibati aktın ləğv olunması haqqında maraqlı şəxsə bu Qanunla m əyyən olunmuş qaydada məlumat verildiyi g ndən başlayır.

67.12. Qanunsuz inzibati akt, həmin aktın ləğv olunmasını şərtləndirən hallar məlum olduğu g ndən 1 il ərzində ləğv edilə bilər. Həmin qayda bu Qanunun 67.6.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallara şamil olunmur.

67.13. Qanunsuz inzibati aktın ləğv edilməsi haqqında maraqlı şəxsə bu Qanunun 62-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada məlumat verilir.

 

Maddə 68. Qanuni inzibati aktın ləğv olunması

 

68.1. Qanuni əlverişsiz inzibati akt, həmin aktın ləğv olunmasının qanunla birbaşa qadağan edildiyi hallar istisna olmaqla, onu qəbul etmiş orqan tərəfindən tam və ya qismən ləğv oluna bilər.

68.2. Qanuni əlverişli inzibati akt yalnız aşağıdakı hallarda ləğv edilə bilər:

68.2.1. inzibati aktın ləğvi qanunla birbaşa nəzərdə tutulduğu halda və ya inzibati aktın z ndə bu barədə m vafiq qeyd olduğu halda;

68.2.2. maraqlı şəxsin inzibati aktla m əyyən edilmiş imtiyazlardan (h quqlardan) istifadə etmədiyi və ya lazımi qaydada və m ddətdə istifadə etmədiyi halda;

68.2.3. inzibati aktın qəbulundan sonra yaranmış h quqi və ya faktiki hallara g rə həmin aktın q vvədə qalması d vlət maraqlarına və ya ictimai maraqlara ziyan vura bildiyi halda;

68.2.4. inzibati aktın qəbulu n əsas olmuş h quq normasının dəyişməsi nəticəsində inzibati orqanın həmin aktı qəbul etməməyə haqlı olduğu və maraqlı şəxsin inzibati aktla m əyyən edilmiş imtiyazlardan (h quqlardan) istifadə etmədiyi və ya ona m nasibətdə inzibati aktla təminat verilmiş hdəliklər yerinə yetirilmədiyi və ya həmin aktın q vvədə qalmasının d vlət maraqlarına və ya ictimai maraqlara ziyan vura bildiyi hallarda.

68.3. Qanuni inzibati aktın ləğv olunması onun q vvəyə mindiyi andan yaranmış h quqi nəticələri aradan qaldırmır.

68.4. Qanuni inzibati akt, həmin aktın ləğv olunmasını şərtləndirən hallar məlum olduğu g ndən 1 il ərzində ləğv edilə bilər.

68.5. Maraqlı şəxsin etimadı qanunla qorunduğu hallarda, bu Qanunun 68.2.3-c və 68.2.4-c maddələrinə əsasən ləğv olunmuş inzibati aktın məzmununa etimad g stərməsi səbəbindən həmin şəxsə vurulmuş maddi ziyana g rə ona kompensasiya dənilməlidir. Kompensasiya maraqlı şəxsin m raciətinə əsasən dənilir.

68.6. Maraqlı şəxsə dəniləcək kompensasiyanın həcmi qanuni inzibati aktı ləğv etmiş inzibati orqan tərəfindən m əyyən olunur və həmin şəxsə vurulmuş real ziyanın həcminə m tənasib olmalıdır.

68.7. Qanuni inzibati aktın ləğv olunması haqqında maraqlı şəxsə bu Qanunun 62-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada məlumat verilir.

 

Maddə 69. İnzibati aktın bir hissəsinin etibarsız sayılması və ya ləğv edilməsi

 

69.1. İnzibati aktın bir hissəsinin etibarsız sayılması və ya ləğv edilməsi bu Qanunun 65-ci, 67-ci və 68-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş qaydada həyata ke irilir.

69.2. İnzibati aktın bir hissəsinin etibarsız sayılması və ya ləğv edilməsi həmin aktın digər hissələrinin etibarsız sayılmasına və ya ləğv edilməsinə (həmin hissələr bir-biri ilə əlaqədar deyildirsə) səbəb olmur.

 

Maddə 70. Sənədlərin qaytarılması

 

Hər hansı h ququ təsdiq etmək və ya həyata ke irmək n inzibati akt əsasında verilmiş sənədlər və ya əşyalar, həmin inzibati akt etibarsız sayıldıqdan və ya ləğv edildikdən sonra m vafiq inzibati orqan tərəfindən tələb oluna bilər. Həmin sənədlərə və ya əşyalara faktiki sahib olan şəxs onları qaytarmağa borcludur.

 

V I I f ə s i l

İNZİBATİ ŞİKAYƏTLƏR ZRƏ İCRAAT

 

Maddə 71. İnzibati aktdan şikayət vermək h ququ

 

71.1. Maraqlı şəxslər h quqlarını və ya qanunla qorunan maraqlarını m dafiə etmək məqsədilə inzibati aktdan və ya inzibati aktın qəbul edilməsindən imtinadan şikayət vermək h ququna malikdirlər.

71.2. Şəxsin m raciətinin məqsədi inzibati aktın qəbulu ilə bağlı olmadığı hallarda inzibati orqanın hərəkət və ya hərəkətsizliyindən də bu fəslin qaydalarına uyğun olaraq şikayət verilə bilər.

71.3. Yalnız aşağıdakı hallarla bağlı aralıq inzibati aktlardan m stəqil şəkildə subordinasiya baxımından yuxarı inzibati orqana və ya şikayətə baxmaq səlahiyyətinə malik olan digər orqana (bundan sonra - şikayət instansiyası) şikayət verilə bilər:

71.3.1. səlahiyyətlə bağlı;

71.3.2. etirazla bağlı;

71.3.3. icraat zrə materialların tanış olmaq n maraqlı şəxsə təqdim edilməsindən və ya iş zrə maraqlı şəxsə məlumat verilməsindən imtina olunması ilə bağlı;

71.3.4. qanunla birbaşa nəzərdə tutulmuş digər hallarda.

 

Maddə 72. İnzibati şikayətin verilməsi və geri g t r lməsi qaydası

 

72.1. İnzibati aktdan şikayət inzibati qaydada və ya məhkəmə qaydasında verilə bilər.

72.2. İnzibati aktdan eyni zamanda həm inzibati, həm də məhkəmə qaydasında şikayət (inzibati iddia) verildiyi hallarda, şikayətə məhkəmə qaydasında baxılır və şikayət instansiyasında həmin şikayət zrə başlanılmış icraata xitam verilir.

72.3. İnzibati qaydada şikayət birbaşa və ya inzibati aktı qəbul etmiş inzibati orqan vasitəsilə şikayət instansiyasına təqdim edilir. İnzibati orqan 3 g n m ddətində həmin şikayəti şikayət instansiyasına g ndərməyə borcludur.

72.4. Bu fəslin m ddəaları inzibati qaydada verilən şikayətlərə şamil olunur.

72.5. İnzibati aktlardan məhkəmə qaydasında şikayət (inzibati iddia) Azərbaycan Respublikasının m vafiq qanunu ilə m əyyən olunmuş qaydada verilir.

72.6. İnzibati qaydada verilmiş şikayət zrə bu Qanunun 80-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qərar qəbul edilənədək, həmin şikayət maraqlı şəxsin və ya onun n mayəndəsinin ərizəsinə əsasən geri g t r lə bilər.[20]

 

Maddə 73. İnzibati şikayətin verilməsi m ddəti

 

73.1. Qanunda başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, şikayət inzibati aktın q vvəyə mindiyi g ndən 30 g n m ddətində m vafiq şikayət instansiyasına verilir.

73.2. İnzibati aktda ona qarşı m mk n h quqi m dafiə vasitələri, bu h quqi m dafiə vasitələrindən istifadə (şikayət vermə) qaydası və m ddəti nəzərdə tutulmadıqda və ya inzibati akt onun nvanlanmadığı digər maraqlı şəxslərin qanuni maraqlarına (ilk dəfə) toxunduqda, həmin inzibati aktdan onun q vvəyə mindiyi g ndən 6 ay m ddətində şikayət verilə bilər.

73.3. İnzibati aktdan şikayət verilməsi ilə bağlı m ddət zrl səbəbdən buraxıldıqda, maraqlı şəxsin ərizəsinə əsasən şikayət instansiyası tərəfindən həmin m ddət bərpa edilir.

 

Maddə 74. İnzibati şikayətin forması və məzmunu

 

74.1. İnzibati şikayət yazılı formada tərtib edilir.

74.2. İnzibati şikayətdə aşağıdakı məlumatlar g stərilməlidir:

74.2.1. şikayətin verildiyi inzibati orqanın adı və nvanı;

74.2.2. şikayəti verən şəxsin soyadı, adı, atasının adı, yaşayış yeri və ya olduğu yer (h quqi şəxsin adı və h quqi nvanı), inzibati icraatda prosessual vəziyyəti;

74.2.3. barəsində şikayət verilən inzibati akt və ya hərəkət (hərəkətsizlik);

74.2.4. şikayəti verən şəxsin tələbi və tələbin əsasları;

74.2.5. şikayətin tərtib edildiyi tarix;

74.2.6. şikayəti verən şəxsin imzası.

74.3. İnzibati şikayət bu maddədə nəzərdə tutulmuş formal tələblərə cavab vermədikdə, inzibati orqan şikayətin həmin tələblərə uyğun olaraq d zəldilməsi n qısa m ddət təyin edir və formal tələblərə əməl olunmamasının h quqi nəticələrini şikayət iyə izah edir.

 

Maddə 75. İnzibati şikayətin baxılmamış saxlanılmasının əsasları

 

75.1. Şikayət instansiyası aşağıdakı hallarda inzibati şikayəti baxılmamış saxlayır:

75.1.1. bu Qanunun 74-c maddəsində nəzərdə tutulmuş tələblərə əməl olunmadıqda;

75.1.2. şikayətin predmeti zrə digər səlahiyyətli inzibati orqanın və ya məhkəmənin qanuni q vvəyə minmiş qərarı olduqda;[21]

75.1.3. inzibati şikayətin verilməsi n qanunla m əyyən olunmuş m ddət buraxıldıqda və buraxılmış m ddət bərpa edilmədikdə;

75.1.4. şikayət maraqlı şəxsin və ya onun n mayəndəsinin ərizəsinə əsasən geri g t r ld kdə.[22]

75.2. Şikayət instansiyası şikayətin baxılmamış saxlanılması barədə qərar qəbul edir. Həmin qərardan bu Qanunla m əyyən olunmuş qaydada şikayət verilə bilər.

75.3. Şikayət instansiyası şikayət zrə qərar qəbul edilənədək şikayəti vermiş şəxsə z rəyini bildirmək imkanı verməlidir.

75.4. Bu Qanunun 75.1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əsaslar aradan qaldırıldıqdan sonra mumi qaydada yenidən inzibati şikayət verilə bilər.

 

Maddə 76. İnzibati şikayətin verilməsinin h quqi nəticələri

 

76.1. Bu Qanunun 76.2-ci maddəsinə əsasən inzibati aktın icrasının dayandırılması barədə qərar qəbul edildiyi hallar istisna olmaqla, inzibati şikayətin verilməsi şikayət olunan inzibati aktın icrasını dayandırmır.[23]

76.2. İnzibati şikayətin verildiyi hallarda, şikayət olunan inzibati aktın icrasının dayandırılması ilə bağlı məsələyə maraqlı şəxsin ərizəsinə əsasən və ya xidməti vəzifəsinə g rə şikayət instansiyasının z təşəbb s ilə şikayət instansiyası tərəfindən dərhal baxılır və bu barədə m vafiq qərar qəbul edilir.

76.3. İnzibati aktın icrasının dayandırılması ilə bağlı qərar şikayət instansiyası tərəfindən əsaslandırılmalıdır.

 

Maddə 77. Məhkəmə qaydasında m vəqqəti xarakterli m dafiə

 

77.1. İnzibati şikayətin verilməsindən asılı olmayaraq, maraqlı şəxs m vəqqəti xarakterli m dafiə ilə bağlı məhkəməyə m raciət edə bilər.

77.2. Maraqlı şəxsin m vəqqəti xarakterli m dafiə ilə bağlı ərizəsinə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə m əyyən olunmuş qaydada və m ddətdə m vafiq məhkəmələr tərəfindən baxılır.

 

Maddə 78. İnzibati şikayətə baxılması m ddəti

 

78.1. Qanunda başqa m ddət nəzərdə tutulmamışdırsa, şikayət instansiyası daxil olduğu g ndən 1 ay m ddətində inzibati şikayətə baxmağa və mahiyyəti zrə qərar qəbul etməyə borcludur.

78.2. Şikayət instansiyası tərəfindən bu Qanunun 78.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş m ddət ərzində qərar qəbul edilmədikdə və ya şikayət instansiyası tərəfindən qəbul edilmiş qərarla razılaşmadıqda, şikayət i məhkəməyə şikayət verə bilər.

 

Maddə 79. İnzibati şikayətə baxılması qaydası

 

79.1. İnzibati şikayətlər zrə icraat bu fəslin x susiyyətləri nəzərə alınmaqla bu Qanunun IV fəslində m əyyən olunmuş qaydada həyata ke irilir.

79.2. Şikayət inzibati aktı qəbul etmiş inzibati orqana təqdim olunduqda, həmin orqan şikayəti və icraatla bağlı materialları şikayət instansiyasına g ndərməyə borcludur. Şikayət maraqlı şəxs tərəfindən birbaşa şikayət instansiyasına təqdim olunduqda, həmin orqan şikayət olunan inzibati aktı qəbul etmiş inzibati orqandan icraatla bağlı materialları tələb edə bilər.

79.3. Şikayət zrə icraat zamanı şikayət instansiyası tərəfindən işə mahiyyəti zrə və tam həcmdə baxılır, şikayət olunan aktın qanunauyğunluğu və məqsədəuyğunluğu araşdırılır.

79.4. Şikayət instansiyasının şikayət zrə qərarı həm işdə olan, həm də əlavə təqdim olunmuş s butlara əsaslanmalıdır.

79.5. Şikayət instansiyası şikayətə baxılmasını he bir halda şikayət olunan inzibati aktı qəbul etmiş inzibati orqana və ya onun vəzifəli şəxslərinə həvalə edə bilməz.

 

Maddə 80. İnzibati şikayət zrə qərar qəbul edilməsi

 

80.1. İnzibati şikayətə baxdıqdan sonra şikayət instansiyası:

80.1.1. inzibati aktı dəyişdirmədən, inzibati şikayəti isə təmin etmədən saxlayır və ya;[24]

80.1.2. inzibati aktı tamamilə və ya qismən ləğv edir və işdə olan və ya əlavə təqdim olunmuş s butlar əsasında yeni inzibati akt qəbul edir və ya;[25]

80.1.3. inzibati aktı dəyişdirir;[26]

80.1.4. inzibati şikayət bu Qanunun 71.2-ci maddəsinə uyğun olaraq inzibati orqanın hərəkət və ya hərəkətsizliyindən verilibsə, həmin şikayət zrə aparılmış araşdırmanın nəticəsinə dair qərar qəbul edir.[27]

80.2. Şikayət instansiyası tərəfindən inzibati şikayət zrə qəbul edilmiş qərar inzibati akt sayılır və inzibati aktlara dair bu Qanunla m əyyən edilmiş tələblərə uyğun olmalıdır.

 

VIII f ə s i l

İNZİBATİ AKTIN İCRA EDİLMƏSİ

 

Maddə 81 . İnzibati aktların icra edilməsi qaydası

 

81.1. İnzibati akt nvanlandığı şəxs (şəxslər) n məcburi xarakter daşıyır və həmin şəxs (şəxslər) ona əməl etməyə borcludur.

81.2. Qanunda başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, inzibati akt, o c mlədən inzibati şikayət zrə qəbul olunmuş qərar onu qəbul etmiş inzibati orqan tərəfindən icra edilir.

81.3. İnzibati orqan inzibati aktın icrası ilə bağlı şəxsin hansı hərəkətləri etməli olduğunu dəqiq m əyyənləşdirməyə borcludur.

81.4. Maraqlı şəxs inzibati aktı onun n daha əlverişli olan qanuni sul və vasitələrlə icra etməyə haqlıdır.

81.5. İnzibati orqanın inzibati aktın icrası ilə bağlı qanuni tələbləri b t n d vlət və yerli z n idarəetmə orqanları, h quqi və fiziki şəxslər n məcburidir.

 

Maddə 82. Pul tələblərinin icra edilməsi

 

82.1. Pul tələblərinin dənilməsi ilə bağlı inzibati aktların məcburi qaydada icrası İcra haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən icra məmurları tərəfindən icra edilir.[28]

82.2. İnzibati aktı qəbul etmiş inzibati orqan tələbin icraya y nəldilməsi haqqında qərar qəbul edir. Bu halda tələbin icraya y nəldilməsi n məhkəmə qərarının qəbul edilməsi tələb olunmur.

82.3. Tələbin icraya y nəldilməsi haqqında qərarın qəbul edilməsinin şərtləri aşağıdakılardır:

82.3.1. borclu tərəfindən ən azı 10 g n ərzində pul tələblərinin dənilməsini nəzərdə tutan inzibati aktın qəbul edilmiş olması; [29]

82.3.2. pul tələblərinin dənilməsi n m əyyən olmuş icra m ddətinin bitməsi;

82.3.3. inzibati orqan tərəfindən borcluya edilmiş xəbərdarlıqdan sonra, xəbərdarlığın elan olunduğu g ndən sonrakı 10 g n m ddətində borclunun dəməni həyata ke irməməsi.

 

Maddə 83. Borclunu m əyyən hərəkətlər etməyə, m əyyən hərəkətlərə d zməyə və ya m əyyən hərəkətləri etməkdən əkinməyə məcbur edən inzibati aktların icra edilməsi

 

83.1. Borclunu m əyyən hərəkətlər etməyə, m əyyən hərəkətlərə d zməyə və ya m əyyən hərəkətləri etməkdən əkinməyə məcbur edən inzibati aktın k n ll qaydada icrası n maraqlı şəxsə kifayət qədər m ddət (ən azı 10 g n) təyin edilməlidir.

83.2. Bu Qanunun 83.1-ci maddəsinə uyğun olaraq təyin olunmuş m ddət ərzində k n ll qaydada icra olunmayan inzibati akt məcburi qaydada icra edilir.

83.3. Borclunu m əyyən hərəkətləri etməyə, m əyyən hərəkətlərə d zməyə və ya m əyyən hərəkətləri etməkdən əkinməyə məcbur edən inzibati aktın məcburi qaydada icrası aşağıdakı məcburi icra tədbirləri vasitəsilə təmin oluna bilər:

83.3.1. inzibati aktla nəzərdə tutulmuş hərəkətin borclunun (maraqlı şəxsin) hesabına başqa şəxs və ya inzibati orqan tərəfindən icra edilməsi;

83.3.2. cərimə;

83.3.3. bilavasitə məcburetmə.

83.4. Maraqlı şəxs məcburi icra tədbirlərinin tətbiq olunacağı barədə inzibati orqan tərəfindən əvvəlcədən xəbərdar edilməlidir. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə birbaşa nəzərdə tutulmuş hallarda, habelə d vlət maraqlarına və ya ictimai maraqlara ziyan vura biləcək təhl kənin qarşısının alınması və ya aradan qaldırılması ilə əlaqədar təxirəsalınmaz hallarda maraqlı şəxs məcburi icra tədbirlərinin tətbiq olunacağı barədə əvvəlcədən xəbərdar edilməyə bilər.

83.5. Xəbərdarlıq yazılı formada olur və bu Qanunla m əyyən olunmuş qaydada maraqlı şəxsə rəsmi təqdim olunur.

83.6. Xəbərdarlıqda inzibati aktın k n ll qaydada icrası n təyin olunmuş m ddət və həmin m ddət başa atdıqdan sonra tətbiq olunması nəzərdə tutulan məcburi icra tədbirinin m vafiq n v g stərilir. Xəbərdarlıqda yalnız bir məcburi icra tədbiri nəzərdə tutula bilər. Əvvəl se ilmiş məcburi icra tədbiri he bir nəticə vermədiyi halda, daha ciddi və ya başqa məcburi icra tədbirinin tətbiqinə yol verilir. Məcburi icra tədbirləri inzibati akt icra olunana qədər təkrarlana, sərtləşdirilə və ya dəyişdirilə bilər.

83.7. Xəbərdarlıqda icra edilməli inzibati akta istinad olunmalı və məcburi icra tədbirlərinin tətbiqi əsasları g stərilməlidir.

83.8. İnzibati orqan məcburi icra tədbirlərinin tətbiqi zamanı m tənasiblik prinsipinə əməl etməyə borcludur.

83.9. Şəxs inzibati aktı icra etdiyi halda məcburi icra tədbirlərinin tətbiqi dərhal dayandırılmalıdır.

 

Maddə 84. İnzibati aktın borclunun (maraqlı şəxsin) hesabına icra edilməsi

 

84.1. İnzibati aktla nəzərdə tutulmuş hərəkətin (hərəkətlərin) borclu tərəfindən yerinə yetirilmədiyi və həmin hərəkətin icrasının başqa şəxs və ya orqan tərəfindən m mk n olduğu halda, inzibati orqan hərəkətin borclunun hesabına icra olunmasını həmin şəxsə və ya orqana həvalə edə bilər.

84.2. Bu Qanunun 84.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda inzibati aktın icrası ilə bağlı xərclər maraqlı şəxsin (borclunun) hesabına dənilir.

 

Maddə 85. İnzibati aktın icrasının cərimə vasitəsilə təmin edilməsi

 

85.1. Şəxsi m əyyən hərəkətləri etməyə və ya m əyyən hərəkətləri etməkdən əkinməyə məcbur edən inzibati aktın icrasını təmin etmək n inzibati orqan tərəfindən qanunvericiliyə uyğun olaraq cərimə təyin oluna bilər.

85.2. Fiziki şəxslər qırx d rd manatdan, h quqi şəxslər isə y z otuz manatdan yuxarı miqdarda cərimə oluna bilməzlər.[30]

85.3. Cərimənin miqdarı d rd manatdan az ola bilməz.[31]

85.4. Cərimə d vlət b dcəsinə k r l r.

 

Maddə 86. Bilavasitə məcburetmə

 

86.1. Bu Qanunun 84-c və 85-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş məcburi icra tədbirləri vasitəsilə inzibati aktın icrası m mk n olmadıqda və ya həmin tədbirlərin tətbiqi obyektiv şərait baxımından m mk n olmadıqda, inzibati orqan maraqlı şəxsi m əyyən hərəkətləri etməyə və ya m əyyən hərəkətləri etməkdən əkinməyə bilavasitə məcbur edə və ya z dərhal həmin hərəkəti həyata ke irə bilər.

86.2. Bilavasitə məcburetmə zamanı Polis haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə nəzərdə tutulmuş m vafiq tədbirlərdən istifadə oluna bilər.

86.3. Bilavasitə məcburetmə tədbiri yalnız m vafiq səlahiyyəti olan inzibati orqan tərəfindən və qanunla m əyyən edilmiş qaydada tətbiq oluna bilər.

 

Maddə 87. Bələdiyyələr tərəfindən qəbul edilmiş inzibati aktların icra olunması qaydası

 

Bələdiyyələr tərəfindən qəbul edilmiş inzibati aktların məcburi qaydada icrası İcra haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq icra məmurları tərəfindən həyata ke irilir.[32]

 

Maddə 88. Məcburi icra tədbirlərinin tətbiq edilməsi haqqında qərardan şikayət verilməsi

 

Maraqlı şəxs məcburi icra tədbirlərinin tətbiq edilməsi haqqında inzibati aktdan bu Qanunun VII fəslində nəzərdə tutulmuş qaydada yuxarı inzibati orqana və ya Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə m əyyən olunmuş qaydada məhkəməyə şikayət verə bilər.

 

I X f ə s i l

MƏSULİYYƏT

 

Maddə 89. İnzibati orqanların məsuliyyəti

 

89.1. İnzibati orqanların qanunsuz qərarları (inzibati aktları) və ya hərəkətləri (hərəkətsizliyi) nəticəsində maraqlı şəxsə vurulmuş ziyana g rə m vafiq inzibati orqan Azərbaycan Respublikasının M lki Məcəlləsi ilə m əyyən olunmuş qaydada məsuliyyət daşıyır.

89.2. Maraqlı şəxs kompensasiyanın dənilməsindən imtina olunması haqqında inzibati orqanın qərarından m vafiq məhkəməyə şikayət verə bilər.

 

Maddə 90. İnzibati orqanların vəzifəli şəxslərinin məsuliyyəti

 

90.1. İnzibati orqanların vəzifəli şəxsləri bu Qanunun m ddəalarının pozulmasına g rə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə m əyyən olunmuş qaydada intizam, inzibati və ya cinayət məsuliyyəti daşıyırlar.

90.2. Vəzifəli şəxsin təqsiri, yəni kobud ehtiyatsızlığı və ya qəsdi nəticəsində vurulmuş ziyana g rə maraqlı şəxsə kompensasiya dənildiyi hallarda, həmin vəzifəli şəxs m vafiq inzibati orqan tərəfindən reqres iddia qaydasında maddi məsuliyyətə cəlb oluna bilər.

 

Maddə 91. Qanunun q vvəyə minməsi

 

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasının İnzibati-Prosessual Məcəlləsi ilə eyni g ndə q vvəyə minir.[33]

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 21 oktyabr 2005-ci il

№ 1036-IIQ

 

 

 


 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       19 dekabr 2006-cı il tarixli 206-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1031)

2.       2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462)

3.       17 may 2011-ci il tarixli 121-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 5 iyul 2011-ci il, № 143, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 07, maddə 592)

4.       28 oktyabr 2014-c il tarixli 1085-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 21 dekabr 2014-c il, № 280, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 12, maddə 1516)

5.       5 aprel 2016-cı il tarixli 189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 24 aprel 2016-cı il, № 87, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 4, maddə 643)

6.       30 oktyabr 2018-ci il tarixli 1302-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2018-ci il, № 294)

7.       7 dekabr 2018-ci il tarixli 1383-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 18 yanvar 2019-cu il, № 13)

8.       28 dekabr 2018-ci il tarixli 1404-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 1 fevral 2019-cu il, № 25)

9.       28 dekabr 2018-ci il tarixli 1446-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 dekabr 2018-ci il, № 296)

10.    1 fevral 2019-cu il tarixli 1466-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 fevral 2019-cu il, № 31)

 

QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 


[1] 28 dekabr 2018-ci il tarixli 1404-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 1 fevral 2019-cu il, № 25) ilə yeni məzmunda 3.2-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[2] 28 dekabr 2018-ci il tarixli 1446-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 dekabr 2018-ci il, № 296) ilə 3.3-c maddəyə x susi qaydalar s zlərindən sonra (bu Qanunun 30.5-ci maddəsində m əyyən olunmuş hallar istisna olmaqla) s zləri əlavə edilmişdir.

 

[3] 30 oktyabr 2018-ci il tarixli 1302-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2018-ci il, № 294) ilə 4.3-c maddəyə yeni məzmunda ikinci c mlə əlavə edilmişdir.

1 fevral 2019-cu il tarixli 1466-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 8 fevral 2019-cu il, № 31) ilə 4.3-c maddənin ikinci c mləsi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Bu m bahisələr d vlət və bələdiyyə əmlakının istifadəyə, icarəyə və m lkiyyətə verilməsi ilə əlaqədar olduqda, qəbul edilmiş inzibati aktlar, həm inin birbaşa məhkəmələrdə m bahisələndirilə bilər.

 

[4] 28 oktyabr 2014-c il tarixli 1085-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 21 dekabr 2014-c il, № 280, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 12, maddə 1516) ilə 5.1-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[5] 28 oktyabr 2014-c il tarixli 1085-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 21 dekabr 2014-c il, № 280, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 12, maddə 1516) ilə 7.4-c maddənin ikinci c mləsində qısa m ddət ərzində s zləri 5 g n m ddətində s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[6] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 8-ci maddədə şərti maliyyə vahidinin 20 mislindən s zləri iyirmi iki manatdan s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[7] 28 oktyabr 2014-c il tarixli 1085-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 21 dekabr 2014-c il, № 280, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 12, maddə 1516) ilə 23.1-ci maddədə ərizə və ya vəsatətlərin s zləri ərizə, şikayət və ya vəsatətlərin s zləri ilə, ərizə və ya vəsatətdə s zləri ərizə, şikayət və ya vəsatətlərdə s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[8] 28 oktyabr 2014-c il tarixli 1085-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 21 dekabr 2014-c il, № 280, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 12, maddə 1516) ilə 24.5-ci maddədə ərizə və ya vəsatətləri s zləri ərizə, şikayət və ya vəsatətləri s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[9] 7 dekabr 2018-ci il tarixli 1383-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 18 yanvar 2019-cu il, № 13) ilə 30.3-c maddədə b t n sənədlər s zləri sənədlər, bu Qanunun 32.2-1-ci maddəsinin tələblərinə əməl edilməklə, s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[10] 28 dekabr 2018-ci il tarixli 1446-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 dekabr 2018-ci il, № 296) ilə yeni məzmunda 30.5-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[11] 7 dekabr 2018-ci il tarixli 1383-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 18 yanvar 2019-cu il, № 13) ilə 32.2-ci maddədə inzibati orqan s zlərindən sonra , bu Qanunun 32.2-1-ci maddəsinin tələblərini nəzərə alaraq, s zləri əlavə edilmişdir.

 

[12] 7 dekabr 2018-ci il tarixli 1383-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 18 yanvar 2019-cu il, № 13) ilə yeni məzmunda 32.2-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[13] 28 oktyabr 2014-c il tarixli 1085-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 21 dekabr 2014-c il, № 280, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 12, maddə 1516) ilə 34.1.3-c maddədə maddəsində s z və 35.5-ci maddələrində s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[14] 28 oktyabr 2014-c il tarixli 1085-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 21 dekabr 2014-c il, № 280, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 12, maddə 1516) ilə 34.3-c maddə əlavə edilmişdir.

 

[15] 28 oktyabr 2014-c il tarixli 1085-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 21 dekabr 2014-c il, № 280, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 12, maddə 1516) ilə 41-ci maddənin adında təyin s z cəlb s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[16] 28 oktyabr 2014-c il tarixli 1085-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 21 dekabr 2014-c il, № 280, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 12, maddə 1516) ilə 41.1-ci maddədə ekspertiza təyin s zləri ekspert və ya m təxəssis cəlb s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[17] 28 oktyabr 2014-c il tarixli 1085-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 21 dekabr 2014-c il, № 280, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 12, maddə 1516) ilə 41.4-c maddədən və ya m təxəssisləri s zləri, 41.6-cı maddədən isə və ya m təxəssis s zləri ıxarılmışdır.

 

[18] 28 oktyabr 2014-c il tarixli 1085-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 21 dekabr 2014-c il, № 280, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 12, maddə 1516) ilə 41.6-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[19] 5 aprel 2016-cı il tarixli 189-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 24 aprel 2016-cı il, № 87, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 4, maddə 643) ilə 42.1.4-c maddəsində m əssisənin aksiyaları və ya nizamnamə kapitalına sahib s zləri h quqi şəxsə aidiyyəti olan şəxs s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[20] 28 oktyabr 2014-c il tarixli 1085-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 21 dekabr 2014-c il, № 280, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 12, maddə 1516) ilə 72-ci maddənin adında şikayətin verilməsi s zlərindən sonra və geri g t r lməsi s zləri əlavə edilmişdir və 72.6-cı maddə əlavə edilmişdir.

 

[21] 28 oktyabr 2014-c il tarixli 1085-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 21 dekabr 2014-c il, № 280, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 12, maddə 1516) ilə 75.1.2-ci maddədə məhkəmənin s z ndən sonra qanuni q vvəyə minmiş s zləri əlavə edilmişdir.

 

[22] 28 oktyabr 2014-c il tarixli 1085-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 21 dekabr 2014-c il, № 280, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 12, maddə 1516) ilə 75.1.3-c maddənin sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və 75.1.4-c maddə əlavə edilmişdir.

 

[23] 28 oktyabr 2014-c il tarixli 1085-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 21 dekabr 2014-c il, № 280, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 12, maddə 1516) ilə 76.1-ci maddədə İnzibati s z Bu Qanunun 76.2-ci maddəsinə əsasən inzibati aktın icrasının dayandırılması barədə qərar qəbul edildiyi hallar istisna olmaqla, inzibati s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[24] 28 oktyabr 2014-c il tarixli 1085-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 21 dekabr 2014-c il, № 280, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 12, maddə 1516) ilə 80.1.1-ci maddədə saxlaya bilər s zləri saxlayır və ya s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[25] 28 oktyabr 2014-c il tarixli 1085-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 21 dekabr 2014-c il, № 280, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 12, maddə 1516) ilə 80.1.2-ci maddədə ləğv edə bilər s zləri ləğv edir s zləri ilə, qəbul edə bilər s zləri isə qəbul edir və ya s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[26] 28 oktyabr 2014-c il tarixli 1085-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 21 dekabr 2014-c il, № 280, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 12, maddə 1516) ilə 80.1.3-c maddədə dəyişdirə bilər s zləri dəyişdirir s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[27] 28 oktyabr 2014-c il tarixli 1085-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 21 dekabr 2014-c il, № 280, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 12, maddə 1516) ilə 80.1.3-c maddənin sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və 80.1.4-c maddə əlavə edilmişdir.

 

[28] 17 may 2011-ci il tarixli 121-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 5 iyul 2011-ci il, № 143, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 07, maddə 592) ilə 82.1-ci maddədə Məhkəmə qərarlarının icrası haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən məhkəmə icra ıları s zləri İcra haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən icra məmurları s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[29] 17 may 2011-ci il tarixli 121-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 5 iyul 2011-ci il, № 143, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 07, maddə 592) ilə 82.3.1-ci, 82.3.3-c və 83.1-ci maddələrdə 5 rəqəmi 10 rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[30] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 85.2-ci maddədə şərti maliyyə vahidinin 40 mislindən, h quqi şəxslər isə şərti maliyyə vahidinin 300 mislindən s zləri qırx d rd manatdan, h quqi şəxslər isə y z otuz manatdan s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[31] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 85.3-c maddədə şərti maliyyə vahidinin 3 mislindən s zləri d rd manatdan s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[32] 17 may 2011-ci il tarixli 121-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 5 iyul 2011-ci il, № 143, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 07, maddə 592) ilə 87-ci maddədə Məhkəmə qərarlarının icrası haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq məhkəmə icra ıları s zləri İcra haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq icra məmurları s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[33] 19 dekabr 2006-cı il tarixli 206-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1031) ilə 91-ci maddəsinin mətni yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Bu Qanun 2007-ci il yanvarın 1-dən q vvəyə minir.

 
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.