Axtar
az|рус|eng
Qanunvericilik

Ailə kəndli təsərr fatı haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında ailə kəndli təsərr fatı fəaliyyətinin h quqi və təşkilati əsaslarmı m əyyən edir.

I fəsil

MUMİ M DDƏALAR

M a d d ə 1. Ailə kəndli təsərr fatı anlayışı

1.1.       Ailə kəndli təsərr fatı-ailə zvlərinin və onlarla birgə fəaliyyət g stərən şəxslərin fərdi əməyi və m lkiyyətində və ya icarəsində olan əmlak əsasında h quqi şəxs yaratmadan kənd yerlərində istehsal və digər təsərr fat fəaliyyətinin (məhsulların istehsalını, emalını, saxlanmasını, daşınmasını və satılmasını) birgə həyata ke irilməsidir.

1.2.       Ailə kəndli təsərr fatının tərkibi bir nəfərdən, ailə zvlərindən və onlarla qohumluq və ya digər m nasibətlər əsasında birgə fəaliyyət g stərən şəxslərdən ibarət ola bilər.

1.3.       Ailə kəndli təsərr fatı kənd yerlərində qanunvericiliklə qadağan olunmayan və məhdudiyyət qoyulmayan b t n iqtisadi fəaliyyət n vləri ilə məşğul olan təsərr fat ılıq subyektidir və onun fəaliyyəti sahibkarlıq sayılmır.

1.4.       Ailə kəndli təsərr fatının statusu onların u otunu aparan orqan tərəfindən ailə zvlərinə verilən sənədlə rəsmiləşdirilir.

1.5.       Ailə kəndli təsərr fatının illik d vriyyəsinin yuxarı həddi m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilir və vaxtaşırı dəyişdirilir.

1.6.       Ailə kəndli təsərr fatı bu Qanunla m əyyən edilmiş qaydada u ota alındığı g ndən fəaliyyətə başlamış hesab olunur.

1.7.       Ailə kəndli təsərr fatı onun zvlərinin se diyi təsərr fat baş ısı tərəfindən idarə edilir.

M a d d ə 2. Ailə kəndli təsərr fatı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi

Ailə kəndli təsərr fatı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, Azərbaycan Respublikasının M lki Məcəlləsindən, Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsindən, Azərbaycan Respublikasının başqa qanunlarından, bu Qanundan, habelə bunlara uyğun olaraq qəbul edilmiş digər normativ h quqi aktlardan ibarətdir.

M a d d ə 3. Ailə kəndli təsərr fatı haqqında qanunvericiliyin məqsədi

Ailə kəndli təsərr fatı haqqında qanunvericiliyin məqsədi kənd yerlərində ailə əməyinə əsaslanan təsərr fatların inkişafının dəstəklənməsi, z n -məşğulluğun stimullaşdırılması və səmərəliliyinin y ksəldilməsi, alternativ gəlir mənbələrinin genişləndirilməsi və kənd yerlərinin inkişafının s rətlən-dirilməsidir.

M a d d ə 4. Qanunun əhatə dairəsi

4.1.   Bu Qanun m lkiyyətində və icarəsində olan torpaq və əmlakdan istifadə etməklə bu Qanunla m əyyən edilmiş qaydada və şərtlərlə kənd yerlərində fəaliyyət g stərən fiziki şəxslərə şamil edilir.

4.2.   Kənd yerlərində fəaliyyət g stərən h quqi şəxslər, sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslər və bağ ılıq təsərr fatları ailə kəndli təsərr fatına aid edilmir.

M a d d ə 5. Ailə kəndli təsərr fatının u otu

5.1.   Ailə kəndli təsərr fatının u otunun aparılması qaydaları m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilir.

5.2.          Ailə kəndli təsərr fatının u otunu m vafiq ərazilər zrə bələdiyyələr aparır. Bələdiyyələr tərəfindən ailə kəndli təsərr fatının zvlərinə onların statusunu, əmək fəaliyyətini və əmək stajını təsdiq edən, forması və verilmə qaydası m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilən vəsiqə verilir. Vəsiqənin verilməsi n haqq dənilmir.

5.3.   Ailə kəndli təsərr fatının d vlət qeydiyyatına alınması tələb olunmur.

II fəsil

AİLƏ KƏNDLİ TƏSƏRR FATININ TƏŞKİLİ

M a d d ə 6. Ailə kəndli təsərr fatının əmlakı

6.1.         Təsərr fat fəaliyyətini həyata ke irmək n ailə kəndli təsərr fatının əmlakı onun m lkiyyətində və ya icarəsində olan torpaq sahələri, tikililər, qurğular və digər istehsal və qeyri-istehsal vasitələri, mal-material qalıqları, pul vəsaiti və başqalarından ibarətdir.

6.2.   Ailə kəndli təsərr fatının istifadə etdiyi əmlak qanunvericiliyə uyğun olaraq təsərr fat zvlərindən birinin m lkiyyətində, zvlərin mumi paylı və mumi birgə m lkiyyətində və ya icarəsində ola bilər.

6.3.     M vafiq yaşayış məntəqəsində daimi yaşayan və qeydiyyatda olan torpaq payı almamış vətəndaşlar və istefaya ıxmış hərbi qulluq ular d vlət və bələdiyyə torpaqlarından qanunvericiliyə uyğun qaydada istifadə etməklə ailə kəndli təsərr fatı kimi fəaliyyət g stərmək istədikdə torpağı icarəyə g t rməkdə və ya satın almaqda st nl k h ququna malikdirlər.

6.4.    Ailə kəndli təsərr fatının əmlakının və torpaq sahəsinin d vriyyəsi Azərbaycan Respublikasının m lki və torpaq qanunvericiliyi ilə m əyyən edilmiş qaydada həyata ke irilir.

6.5.    Ailə kəndli təsərr fatında əmlakın istifadəsindən əldə edilən fayda (gəlir, artım, bəhər və başqa formalarda) təsərr fat zvlərinin mumi birgə m lkiyyətidir və qanunvericilikdə və ya m qavilədə nəzərdə tutulan qaydada təsərr fat baş ısı tərəfindən b l n r.

M a d d ə 7. Ailə kəndli təsərr fatının h quqları

7.1. Ailə kəndli təsərr fatının aşağıdakı h quqlar vardır:

7.1.1.   torpağı və digər əmlakı əsasında qanunvericiliyə uyğun olaraq m stəqil fəaliyyət g stərmək, əmlakının və əldə etdiyi faydanın istifadəsinə m stəqil sərəncam vermək;

7.1.2.   bank və digər kredit təşkilatlarında hesablar a maq, kredit ittifaqlarının zv olmaq və qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada onların xidmətlərindən istifadə etmək;

7.1.3.   qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada m lkiyyət ilərdən torpaq və əmlakı satin almaq və ya icarəyə g t rmək;

7.1.4.   m əyyən edilmiş qaydada beynəlxalq təşkilatlardan və fondlardan m vafiq yardımlar almaq;

7.1.5.   m vafiq qanunvericiliyə uyğun birliklər yaratmaq və kooperasiya əlaqələri qurmaq:

7.1.6.   qanunvericiliklə m əyyən edilən əmək pensiyası ilə təmin olunmaq və qanunvericiliklə m əyyən edilmiş hallarda və qaydada d vlət sosial yardımlar almaq;

7.1.7.   qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada əmlakını sığorta etdirmək, dəymiş ziyanın və itkilərin əvəzini almaq və qanunvericiliklə m əyyən edilmiş digər h quqları.

7.2. Ailə kəndli təsərr fatı zvlərinin h quqları Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə m əyyən edilmiş qaydada m dafiə olunur.

M a d d ə 8 Ailə kəndli təsərr fatının vəzifələri

8.1. Ailə kəndli təsərr fatının vəzifələri aşağıdakılardır:

8.1.1.   torpaq sahəsinin məqsədli təyinatına və h quqi rejiminə uyğun olaraq səmərəli istifadə olunmasını təmin etmək:

8.1.2.   torpaqların m nbitliyini təmin edən m vafiq aqrotexniki, iqtisadi və təşkilati tədbirləri həyata ke irmək;

8.1.3.   torpaq, su, meşə və ətraf m hitin m hafizəsi haqqında qanunvericilik aktlarının tələblərinə riayət etmək;

8.1.4.   qanunla m əyyən edilmiş vergiləri, məcburi d vlət sosial sığorta haqlarını və digər dənişləri vaxtında dəmək;

8.1.5.   istehsal etdiyi məhsulların, g rd y iş və xidmətlərin keyfiyyətinə dair sanitariya, ekoloji və digər tələblərə, standartlara əməl etmək:

8.1.6.   fəaliyyət g stərdiyi yaşayış məntəqəsinin m vafiq bələdiyyəsində u ota durmaq;

8.1.6.   m vafiq icra hakimiyyəti orqanlarının və bələdiyyələrin z səlahiyyətləri daxilində onların fəaliyyətinə aid qanunvericiliyə uyğun tələblərini yerinə yetirmək;

8.1.7.   z fəaliyyəti haqqında qanunvericiliklə m əyyən olunmuş hallarda və qaydada m vafiq icra hakimiyyəti orqanlarına və bələdiyyələrə hesabatlar təqdim etmək;

8.1.8.   Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə m əyyən edilmiş digər vəzifələri həyata ke irmək.

8.2. Ailə kəndli təsərr fatının zvləri bu maddədə g stərilən vəzifələri yerinə yetirmədikdə m vafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar.

M a d d ə 9. Ailə kəndli təsərr fatı ilə d vlət orqanları və bələdiyyələrin qarşılıqlı m nasibətləri

9.1.   Ailə kəndli təsərr fatı ərazinin iqtisadi və sosial inkişafını təmin
edən sahəvi və regional proqramların hazırlanması və həyata ke irilməsində d vlət orqanları və bələdiyyələr ilə k n ll olaraq qarşılıqlı fəaliyyət g stərə bilər.

9.2.   D vlət orqanlarının və bələdiyyələrin qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla ailə kəndli təsərr fatının fəaliyyətinə m daxilə etmələrinə yol verilmir.

9.3.   M vafiq d vlət orqanlarının və bələdiyyələrin z səlahiyyətləri daxilində ailə kəndli təsərr fatından qanunvericiliyə əməl etməsini tələb etmək h ququ vardır.

9.4.   Ailə kəndli təsərr fatının illik d vriyyəsinin yuxarı həddi m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi miqdarı ke dikdə o, sahibkarlıq fəaliyyətinin subyekti kimi fəaliyyət g stərir.

M a d d ə 10. Ailə kəndli təsərr fatına d vlət orqanlarının və bələdiyyələrin himayəsi

10.1.          Ailə kəndli təsərr fatına d vlət himayəsi digər təsərr fat ılıq subyektləri n Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulan qaydada şamil edilir.

10.2.          M vafiq icra hakimiyyəti orqanları və bələdiyyələr m vafiq proqramlar ər ivəsində ailə kəndli təsərr fatının dəstəklənməsinə maliyyə vəsaiti nəzərdə tuta bilərlər və z səlahiyyətləri daxilində ailə kəndli təsərr fatının inkişafı n aşağıdakı istiqamətlərdə k mək g stərə bilərlər:

 

10.2.1.   istehsal və sosial infrastrukturunun formalaşması və yerlərdə ailə kəndli təsərr fatına xidmət edən tədar k, emal, ticarət və təchizat təşkilatları şəbəkəsinin təşkili və inkişaf etdirilməsinin stimullaşdırılması;

10.2.2.   aqroservis, aqrokimyəvi, zoobaytarlıq və digər xidmətlərin təşkilinin, həm inin toxum, əkin materialı, cins mal-qara və quş, avadanlıq və ləvazimat ilə təminatın, m tərəqqi texnika və texnologiyaların tətbiqinin dəstəklənməsi, ekoloji təmiz istehsalın təşviqi;

10.2.3.  ailə kəndli təsərr fatına g zəştli kreditlərin verilməsinin və lizinq xidməti g stərilməsinin dəstəklənməsi;

10.2.4.  ailə kəndli təsərr fatında məşğulluğun artırılmasını təmin edən xalq sənətkarlığının, yaşıl turizmin, ənənəvi və qeyri-kənd təsərr fatı fəaliyyət sahələrinin inkişaf etdirilməsinin dəstəklənməsi;

10.2.5.  ailə kəndli təsərr fatı zvlərinə elmi və informasiya-məsləhət xidməti g stərilməsinin, onların peşə hazırlığı və yenidən hazırlığının təşkili;

10.2.6.  nailiyyətlərin n mayişi, yrənilməsi və tətbiqinin genişləndirilməsi məqsədilə m sabiqələrin, sərgilərin, seminarların və təcr bə m badiləsinin təşkil edilməsi;

10.2.7.  ailə kəndli təsərr fatına istehsal etdiyi məhsulları şəhər və rayon mərkəzlərində maneəsiz satmaq n dənişsiz əsasda daimi satış yerlərinin ayrılması, həftəlik və m vs mi sərgi-yarmarkaların təşkil edilməsi;

10.2.8.  ailə kəndli təsərr fatının kooperasiya əlaqələrinin təşviqi;

10.2.9.  daxili bazarın monitorinqinin aparılması və haqsız rəqabətin qarşısının alınması və digər istiqamətlərdə.

M a d d ə 11. Ailə kəndli təsərr fatı zvlərinin əmək m nasibətləri, məcburi d vlət sosial sığortası və pensiya təminatı

Ailə kəndli təsərr fatının zvləri arasında əmək m nasibətləri, onların sosial sığortası və pensiya təminatı Azərbaycan Respublikasının əmək, sosial sığorta və pensiya təminatı haqqında qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

M a d d ə 12. Ailə kəndli təsərr fatının statusunun itirilməsi və ləğv edilməsi

12.1. Ailə kəndli təsərr fatı aşağıdakı hallarda statusunu itirir:

12.1.1.   ailə kəndli təsərr fatının illik d vriyyəsi m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilən həddən ox olduqda;

12.1.2.   ailə kəndli təsərr fatı zvləri bu təsərr fat ılıq formasından k n ll imtina etdikdə;

12.1.3.   sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olduqda.

12.2. Ailə kəndli təsərr fatı aşağıdakı hallarda ləğv edilir:

12.2.1.   ailə kəndli təsərr fatının zvlərindən və ya onların varislərindən he kim qalmadıqda;

12.2.2.   ailə kəndli təsərr fatının istifadə etdiyi torpaq sahəsinə və digər əmlaka m lkiyyət və ya icarə h ququna xitam verildikdə.

12.3. Ailə kəndli təsərr fatı ləğv edildikdə əmlak m nasibətləri Azərbaycan Respublikasının ailə, m lki və torpaq qanunvericiliyinə uyğun həyata ke irilir.

III fəsil

AİLƏ KƏNDLİ TƏSƏRR FATI HAQQINDA QANUNVERİCİLİYİN POZULMASINA

G RƏ MƏSULİYYƏT VƏ M BAHİSƏLƏRİN HƏLLİ

Maddə 1 3. Ailə kəndli təsərr fatı haqqında qanunvericiliyin pozulmasına g rə məsuliyyət

Ailə kəndli təsərr fatı haqqında qanunvericiliyin pozulmasında təqsirkar olan şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində m əyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

M a d d ə 1 4. M bahisələrin həlli

Ailə kəndli təsərr fatının fəaliyyəti ilə bağlı m bahisəli məsələlər z səlahiyyətləri daxilində m vafiq icra hakimiyyəti orqanları və bələdiyyələr tərəfindən və ya məhkəmə qaydasında həll olunur.

 

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 14 iyun 2005-ci

№ 926 -IIQ

 
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2017

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.