Axtar
az|рус|eng
Qanunvericilik

M hasibat u otu haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Fəsil I

mumİ m ddəalar

 

Maddə 1. Qanunun təyinatı

 

1.1. Bu qanun m lkiyyət və təşkilati-h quqi formasından asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyət g stərən h quqi şəxslər, habelə h quqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər (bundan sonra mətndə - m hasibat u otu subyektləri adlandırılacaq) tərəfindən m hasibat u otunun təşkili və aparılması, o c mlədən maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi qaydalarını tənzimləyir.

1.2. Azərbaycan Respublikasının ərazisində qanunla nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla icra hakimiyyəti orqanları və b dcədənkənar d vlət fondları tərəfindən onların səlahiyyətləri daxilində işlənib hazırlanmış m hasibat u otu ilə əlaqədar b t n normativ h quqi aktlar, habelə t vsiyə xarakteri daşıyan sənədlər m vafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırılaraq, təsdiq edildikdən sonra tətbiq edilə bilər.[1]

1.3. Bu Qanun Ələt azad iqtisadi zonasına şamil edilmir. Ələt azad iqtisadi zonasında m hasibat u otunun təşkili və aparılması, o c mlədən maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi Ələt azad iqtisadi zonası haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq tənzimlənir.[2]

 

Maddə 2. Əsas anlayışlar

 

2.1. Bu qanunda istifadə edilmiş anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:

2.1.1. U ot qaydaları m hasibat u otu subyektlərində m hasibat u otunun aparılması, m hasibat u otu sənədlərinin tərtib edilməsi, habelə ayrı-ayrı maliyyə-təsərr fat əməliyyatlarının m hasibat u otunda əks etdirilməsi zrə normativ h quqi aktlardır.[3]

2.1.2. Qrup - əsas təsərr fat cəmiyyəti (ortaqlığı) və onun b t n t rəmə cəmiyyətləridir.

2.1.3. Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları bu sahədə ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilat tərəfindən qəbul olunmuş M hasibat U otunun Beynəlxalq Standartları, Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları və bu standartlar zrə həmin beynəlxalq təşkilatın şərhləridir. [4]

2.1.4. İctimai Sektor n M hasibat U otunun Beynəlxalq Standartları - bu sahədə ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilat tərəfindən qəbul olunmuş ictimai sektor n nəzərdə tutulan beynəlxalq standartlardır.

2.1.5. Ki ik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri n Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları bu sahədə ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilat tərəfindən qəbul olunmuş ki ik və orta sahibkarlıq subyektləri n nəzərdə tutulan beynəlxalq standartlardır.

2.1.6. M hasibat u otu m hasibat u otu subyektlərinin aktivləri, hdəlikləri, kapitalı, gəlir və xərcləri barədə məlumatların yığılması, qeydiyyatı və mumiləşdirilməsi, habelə maliyyə, vergi və digər hesabatların tərtib edilməsi məqsədi ilə baş vermiş maliyyə-təsərr fat əməliyyatları zrə ilkin u ot sənədləri əsasında məlumatların analitik və sintetik u otunun aparılmasıdır.

2.1.7. Maliyyə hesabatları m hasibat u otu subyektinin maliyyə-təsərr fat fəaliyyəti, habelə maliyyə vəziyyəti barədə sistemləşdirilmiş məlumatları z ndə əks etdirən hesabatlardır.

2.1.8. Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatları əsas cəmiyyətin (ortaqlığın) və onun t rəmə cəmiyyətlərinin vahid m hasibat u otu subyekti kimi təqdim etdiyi maliyyə hesabatlarıdır.

2.1.9. İctimai əhəmiyyətli qurumlar - kredit təşkilatları, sığorta şirkətləri, investisiya fondları və bu fondların idarə iləri, qeyri-d vlət ( zəl) sosial fondları, qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxslər, qiymətli kağızları fond birjasında d vriyyədə olan h quqi şəxslər və maliyyə hesabatlarının tərtibi tarixində m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyənləşdirdiyi meyar g stəricilərinin (illik gəliri, hesabat ili ərzində iş ilərin orta sayı və balansın yekun məbləği) ikisindən yuxarı olan g stəricilərə malik kommersiya təşkilatlarıdır.[5]

2.1.10. M hasibat u otu sənədi - ilkin u ot sənədləri, m hasibat u otu registrləri, maliyyə hesabatları, habelə u otun formalaşdırılması n tərtib edilən sənədlərdir. [6]

2.1.11. İlkin u ot sənədləri maliyyə-təsərr fat əməliyyatlarının aparılması n m hasibat u otu subyektinin rəhbərinin g stərişini təsdiq edən və ya bu əməliyyatların baş verməsinə h quq verən, habelə m hasibat u otunun aparılmasına əsas verən yazılı və ya elektron daşıyıcılarda olan təsdiqedici sənədlərdir.

2.1.12. M hasibat u otu registrləri ilkin u ot sənədlərindəki məlumatların m hasibat u otunda, maliyyə, vergi və digər hesabatlarda əks etdirilməsi məqsədi ilə həmin məlumatların xronoloji ardıcıllıqla sistemləşdirilməsi və yığılması n nəzərdə tutulan sənədlərdir.

2.1.13. Analitik u ot aktivlərin, hdəliklərin, kapitalın, gəlir və xərclərin hər biri zrə a ılan analitik u ot registrlərində təfsilatı ilə qeydiyyatı və qruplaşdırılmasıdır.

2.1.14. Analitik u ot registrləri - aktivlərin, hdəliklərin, kapitalın, gəlir və xərclərin ayrılıqda hər biri zrə məlumatların təfsilatı ilə a ıqlanmasını və qruplaşdırılmasını təmin edən jurnallar, cədvəllər və kartlardır.

2.1.15. Sintetik u ot - baş vermiş maliyyə-təsərr fat əməliyyatları zrə məlumatların ilkin u ot sənədləri və analitik u ot registrləri əsasında sistemləşdirilmiş şəkildə toplanması, m hasibat u otu registrlərində əks etdirilməsi və mumiləşdirilməsidir.

2.1.16. Mikro, ki ik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri - m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş mikro, ki ik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin b lg s meyarlarına əsasən hesabat d vr n n son tarixinə mikro, ki ik, orta və iri sahibkar hesab olunan sahibkarlıq subyektləridir.

2.1.17. Baş m hasib vəzifəsinə təyin edilən, habelə bu vəzifələri icra edən şəxs (bundan sonra - baş m hasib) m hasibat u otu subyektində m hasibat u otunun aparılmasını təmin edən, m hasibat u otuna əsasən maliyyə, vergi və digər hesabatların tərtib edilməsinə, habelə u otun formalaşdırılmasına və m hasibat u otu sənədlərinin saxlanılmasına cavabdeh olan vəzifəli şəxsdir.

2.1.18. M hasibat u otu xidməti - m hasibat u otu subyektlərində z iş iləri və ya m qavilə əsasında sahibkarlıq subyektləri tərəfindən m hasibat u otunun aparılması, o c mlədən maliyyə, vergi və digər hesabatların hazırlanması və təqdim edilməsi sahəsində g stərilən xidmətdir.

2.1.19. Peşəkar m hasib m vafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumun təşkil etdiyi imtahandan m vəffəqiyyətlə ke ərək, peşəkar m hasib sertifikatını almış və peşəkar m hasib təşkilatının zv olan şəxsdir.

2.1.20. Peşəkar m hasib sertifikatı şəxsin m vafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumun təşkil etdiyi imtahandan m vəffəqiyyətlə ke diyini və Peşəkar m hasib səviyyəsinə uyğunluğunu təsdiq edən sənəddir.

2.1.21. Peşəkar m hasib səviyyəsi maliyyə hesabatlarının Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına, İctimai Sektor n M hasibat U otunun Beynəlxalq Standartlarına və ya Ki ik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri n Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun tərtib edilməsi, habelə Azərbaycan Respublikasının qanunlarına əsasən vergi və digər hesabatların hazırlanması və təqdim edilməsi bacarığını təsdiq edən peşəkarlıq səviyyəsidir.

2.1.22. Peşəkar m hasib təşkilatı zvləri peşəkar m hasiblərdən ibarət olan və m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən akkreditasiya olunmuş qeyri-kommersiya təşkilatıdır.

2.1.23. U ot siyasəti - maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi zamanı m hasibat u otu subyektləri tərəfindən tətbiq edilən konkret prinsiplər, əsaslar, şərtlər və yanaşmalardır.

2.2. Bu qanunda istifadə olunan digər anlayışlar Azərbaycan Respublikasının M lki Məcəlləsi və m vcud olan başqa qanunvericilik aktları ilə m əyyənləşdirilmiş mənaları ifadə edir.

 

Maddə 3. M hasibat u otunun məcburiliyi

 

3.1. B t n m hasibat u otu subyektlərində m hasibat u otunun bu Qanunla m əyyən edilmiş m vafiq m hasibat u otu standartlarına və u ot qaydalarına uyğun aparılması məcburidir. [7]

3.2. M hasibat u otu subyektinin rəhbəri tərəfindən m vafiq struktur b lmə yaradılmaqla və ya m qavilə əsasında sahibkarlıq subyektləri cəlb edilməklə m hasibat u otu xidmətinin g stərilməsi təşkil edilir. Mikro və ki ik sahibkarlıq subyektlərinin rəhbərləri və fərdi sahibkarların şəxsən zləri m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş mikro və ki ik sahibkarlıq subyektlərində u otun aparılması qaydalarına uyğun olaraq m hasibat u otunu aparmaq h ququna malikdirlər.

3.3. M hasibat u otu subyektində baş m hasib m hasibat u otunun aparılmasını, m hasibat u otuna əsasən maliyyə, vergi və digər hesabatların tərtib edilməsini, u otun formalaşdırılmasını və m hasibat u otu sənədlərinin saxlanılmasını təmin edir.

3.4. Paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi d vlətə məxsus olan h quqi şəxslərin, qiymətli kağızları fond birjasında d vriyyədə olan h quqi şəxslər istisna olmaqla, digər ictimai əhəmiyyətli qurumların, iri sahibkarlıq subyektlərinin, b dcə təşkilatlarının və illik maliyyə hesabatlarını və ya birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını dərc edən publik h quqi şəxslərin baş m hasibləri peşəkar m hasiblər olmalıdırlar.

3.5. Bu Qanunun 3.4-c maddəsində g stərilən m hasibat u otu subyektlərinə m qavilə əsasında m hasibat u otu xidmətini həyata ke irən h quqi şəxsin ən azı iki, h quqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata ke irən fiziki şəxsin z peşəkar m hasib olmadığı hallarda, ən azı bir peşəkar m hasiblə əmək m qaviləsi olmalıdır.

 

Fəsil II

M hasİbat u otu sahəsİndə tənzİmlənmə və nəzarət [8]

 

Maddə 4. M hasibat u otu sahəsində d vlət tənzimlənməsi

 

4.1. Azərbaycan Respublikasında m hasibat u otu sahəsində d vlət tənzimləməsinin əsas məqsədi Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları, Ki ik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri n Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları, İctimai Sektor n M hasibat U otunun Beynəlxalq Standartları və u ot qaydaları əsasında lkədə maliyyə hesabatlarının tərtib olunmasını və m hasibat u otunun aparılmasını təmin etməkdən ibarətdir.[9]

4.2. M hasibat u otu sahəsində d vlət tənzimlənməsi m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən həyata ke irilir.

4.3. M vafiq icra hakimiyyəti orqanı: [10]

4.3.1. Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarının, Ki ik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri n Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarının, İctimai Sektor n M hasibat U otunun Beynəlxalq Standartlarının Azərbaycan dilinə tərc məsini təşkil edir və bu tərc mələrin həmin standartların Azərbaycan dilində rəsmi mətnləri kimi dərc olunmasını təmin edir; [11]

4.3.2. bu Qanuna uyğun olaraq u ot qaydalarını təsdiq edir;

4.3.3. İcra hakimiyyəti orqanlarının və b dcədənkənar d vlət fondlarının səlahiyyətləri daxilində onlar tərəfindən işlənib hazırlanmış m hasibat u otu sahəsində normativ h quqi aktların və t vsiyə xarakteri daşıyan sənədlərin təsdiq edilməsinə razılıq verir; [12]

4.3.4. Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarında, Ki ik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri n Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarında və İctimai Sektor n M hasibat U otunun Beynəlxalq Standartlarında dəyişikliklərin izlənilməsi və bu dəyişikliklərin onların Azərbaycan dilində olan rəsmi mətnlərində vaxtlı-vaxtında əks olunması məqsədi ilə bu sahədə ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edir;[13]

4.3.5. Ki ik sahibkarlıq subyektlərində sadələşdirilmiş u otun aparılması qaydalarını hazırlayır və təsdiq edir; [14]

4.3.6. Milli m hasibat u otu sisteminin təkmilləşdirilməsi məqsədilə, peşəkar m hasib təşkilatları ilə əməkdaşlıq edir;

4.3.7. Peşəkar m hasib sertifikatı almış şəxslərin d vlət reyestrinin aparılmasını təmin edir; [15]

4.3.8. Peşəkar m hasib təşkilatının akkreditasiya olunmasını həyata ke irir.

4.3-1. Bu Qanunun 4.3.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan beynəlxalq standartlar onların Azərbaycan dilində rəsmi mətnləri m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən dərc olunduğu g ndən tətbiq edilir. Beynəlxalq standartların Azərbaycan dilində rəsmi mətnləri ilk dəfə dərc olunduqdan sonra m vafiq icra hakimiyyəti orqanı təsdiq etdiyi m vafiq Milli M hasibat U otu Standartlarını və u ot qaydalarını ləğv edir.

4.3-2. Bu Qanunun 4.3.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan beynəlxalq standartların Azərbaycan dilində rəsmi mətnləri dərc olunanadək m hasibat u otu subyektləri m vafiq icra hakimiyyəti orqanının təsdiq etdiyi Milli M hasibat U otu Standartlarını və m vafiq u ot qaydalarını və ya bu Qanunun 4.3.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan beynəlxalq standartları ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilat tərəfindən qəbul olunmuş formada tətbiq etmək h ququna malikdirlər.

4.3-3. Bu Qanunun 4.3.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan beynəlxalq standartlarla ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilat tərəfindən qəbul edilmiş beynəlxalq standartlar arasında ziddiyyət yarandığı halda, ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilat tərəfindən qəbul edilmiş standartlar əsas g t r l r.

4.4. Kredit təşkilatlarında m hasibat u otu qaydaları və hesabatların forma, məzmunu və d vriliyi m hasibat u otu sahəsində d vlət tənzimlənməsini həyata ke irən m vafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırmaqla Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən m əyyən edilir.[16]

 

Maddə 5. M hasibat u otu sahəsində d vlət nəzarəti[17]

 

5.1. M hasibat u otunun aparılmasına d vlət nəzarəti m hasibat u otu subyektlərinin aidiyyəti zrə bu Qanunla m əyyən edilmiş u ot qaydalarına riayət etməsinin yoxlanılmasıdır.

5.2. M hasibat u otu subyekti (bu Qanunun 5.3-c maddəsində g stərilən təşkilatlar istisna olmaqla) tərəfindən bu Qanunla m əyyən edilmiş tələblərə uyğun m hasibat u otunun aparılmasına, habelə bu Qanunun 3.2-ci və 3.4-c maddələrinin tələblərinin təmin edilməsinə d vlət nəzarəti həmin subyektlərdə m vafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən d vlət maliyyə nəzarəti tədbirləri və vergi yoxlamaları aparılarkən həyata ke irilir.

5.3. Kredit təşkilatları, sığorta şirkətləri, investisiya fondları və bu fondların idarə iləri, habelə qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxslərin m hasibat u otunun aparılmasına, habelə bu Qanunun 3.2-ci və 3.4-c maddələrinin tələblərinin təmin edilməsinə nəzarət m vafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum tərəfindən həyata ke irilir.

 

Fəsil III

M hasİbat u otu standartları

 

Maddə 6. Azərbaycan Respublikasında tətbiq edilən m hasibat u otu standartları

 

6.0. Bu qanuna m vafiq olaraq Azərbaycan Respublikasında tətbiq edilən m hasibat u otu standartları aşağıdakılardır:

6.0.1. bu Qanunun 8.1-ci və 12-1.1-сi maddələrində g stərilmiş m hasibat u otu subyektləri tərəfindən istifadə edilən Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları; [18]

6.0.2. bu Qanunun 9-cu, 10.1-ci, 10.1-1-ci və 12-1.2.1-ci maddələrində g stərilmiş m hasibat u otu subyektləri tərəfindən istifadə edilən Ki ik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri n Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları;

6.0.3. bu Qanunun 12-1.2.2-ci və 13.1-ci maddələrində g stərilmiş m hasibat u otu subyektləri tərəfindən istifadə edilən İctimai Sektor n M hasibat U otunun Beynəlxalq Standartları.

6.0.4. Bu qanunun 13.2-ci maddəsində g stərilmiş m hasibat u otu subyektləri tərəfindən istifadə edilmək məqsədilə m vafiq icra hakimiyyəti orqanının qəbul etdiyi Qeyri-h kumət Təşkilatları n Milli M hasibat U otu Standartları. [19]

 

Maddə 7. Milli M hasibat U otu Standartlarının hazırlanması və qəbul edilməsi [20]

 

7.1. M hasibat U otu zrə Məsləhət Şurasının t vsiyəsi ilə m hasibat u otu sahəsində d vlət tənzimlənməsini həyata ke irən m vafiq icra hakimiyyəti orqanı yeni Milli M hasibat U otu Standartlarının və ya m vcud olan Milli M hasibat U otu Standartlarına d zəlişin ilkin layihəsinin dərc olunmasını və b t n maraqlı tərəflərdən 60 g n ərzində həmin layihəyə dair rəylərin alınmasını təşkil edir.

7.2. M hasibat u otu sahəsində d vlət tənzimlənməsini həyata ke irən m vafiq icra hakimiyyəti orqanı bu qanunun 7.1-ci maddəsində qeyd olunan rəylərin nəzərdə ke irilməsi nəticəsində təklif edilən ilkin layihənin qəbul edilməsi barədə qərar verir. M hasibat u otu sahəsində d vlət tənzimlənməsini həyata ke irən m vafiq icra hakimiyyəti orqanı yeni Milli M hasibat U otu Standartlarını və ya m vcud olan Milli M hasibat U otu Standartlarına d zəlişi ilkin layihədə dərc edildiyi kimi təsdiq etdikdə, həmin standartların və ya d zəlişin q vvəyə minməsi tarixini m əyyən edir.

7.3. M hasibat u otu sahəsində d vlət tənzimlənməsini həyata ke irən m vafiq icra hakimiyyəti orqanı ilkin layihəyə dəyişikliklər etmək qərarına gəldikdə, yeni Milli M hasibat U otu Standartlarının və ya m vcud olan Milli M hasibat U otu Standartlarına d zəlişin dəyişdirilmiş layihəsini hazırlayır və təsdiq edir, həmin standartların və ya d zəlişin q vvəyə minməsi tarixini m əyyən edir.

7.4. Təklif edilən ilkin layihənin d zəlişlə birlikdə və ya d zəlişsiz təsdiq edilməsi zamanı m hasibat u otu sahəsində d vlət tənzimlənməsini həyata ke irən m vafiq icra hakimiyyəti orqanı həmin ilkin layihənin Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və ya İctimai Sektor n M hasibat U otunun Beynəlxalq Standartlarına uyğunluğunu və M hasibat U otu zrə Məsləhət Şurasının t vsiyəsini nəzərə alır.

Qəbul edilən Milli M hasibat U otu Standartları və ya Milli M hasibat U otu Standartlarına d zəliş Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarından, İctimai Sektor n M hasibat U otunun Beynəlxalq Standartlarından və ya M hasibat U otu zrə Məsləhət Şurasının t vsiyəsindən fərqli olduqda, m hasibat u otu sahəsində d vlət tənzimlənməsini həyata ke irən m vafiq icra hakimiyyəti orqanı Milli M hasibat U otu Standartlarının və ya Milli M hasibat U otu Standartlarına d zəlişin qəbul edilməsinə dair qərarın əlavəsində bu fərqləri g stərməli və onun səbəblərini a ıqlamalıdır.

7.5. Milli M hasibat U otu Standartlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydaları m hasibat u otu sahəsində d vlət tənzimlənməsini həyata ke irən m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilir.

 

Fəsil IV

Kommersİya təşkİlatlarının m hasİbat u otu və malİyyə hesabatları[21]

 

Maddə 8. İctimai əhəmiyyətli qurumların m hasibat u otunun aparılması və maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi [22]

 

8.1. İctimai əhəmiyyətli qurumlar bu qanuna əsasən tələb olunan maliyyə hesabatlarını yalnız Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq tərtib edirlər. [23]

8.1-1. Bu Qanunun 8.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş m hasibat u otu subyektləri m hasibat u otunu Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən m vafiq icra hakimiyyəti orqanının təsdiq etdiyi u ot qaydalarına uyğun aparırlar.[24]

8.2. Bir və ya daha ox t rəmə cəmiyyətə malik olan hər hansı ictimai əhəmiyyətli qurum h quqi şəxs kimi hazırladığı maliyyə hesabatından əlavə olaraq, Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatları tərtib etməlidirlər.

8.3. İctimai əhəmiyyətli qurum birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını aşağıda g stərilən d rd şərti b t vl kdə yerinə yetirdikdə tərtib etməmək h ququna malikdirlər: [25]

8.3.1. qurum t rəmə cəmiyyət olduqda və onun b t n m lkiyyət iləri (iştirak ıları, səhmdarları), səs vermə h ququ olmayanlar da daxil olmaqla, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının təqdim edilməməsi barədə yekdilliklə razılığa gəldikdə;

8.3.2. qurumun qiymətli kağızları a ıq şəkildə satılmadıqda;

8.3.3. qurum a ıq bazara qiymətli kağızları buraxmadıqda;

8.3.4. qurumun bilavasitə və ya son nəticədə tabe olduğu əsas cəmiyyət Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını bu qanunun 12-ci maddəsinin tələblərinə m vafiq olaraq dərc etdirdikdə.

 

Maddə 9. Mikro və ki ik sahibkarlıq subyektlərinin m hasibat u otunun aparılması və maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi[26]

 

9.1. Mikro və ki ik sahibkarlıq subyektləri:

9.1.1. m hasibat u otunun aparılmasını m vafiq icra hakimiyyəti orqanının təsdiq etdiyi mikro və ki ik sahibkarlıq subyektlərində u otun aparılması qaydalarına uyğun olaraq təmin edirlər, və ya;

9.1.2. z se imlərindən asılı olaraq, maliyyə hesabatlarını Ki ik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri n Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və ya Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun tərtib etmək h ququna malikdirlər. Bu halda mikro və ki ik sahibkarlıq subyektləri m hasibat u otunu, tətbiq etdiyi standartlardan asılı olaraq, bu Qanunun 8.1-1-ci və ya 10.1.1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş u ot qaydalarına uyğun aparırlar.

9.2. Mikro və ki ik sahibkarlıq subyektləri, z se imlərindən asılı olaraq, n vbəti il n illik maliyyə hesabatlarını Ki ik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri n Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və ya Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun tərtib etmək qərarını, u ot siyasətində əks etdirməklə, cari ilin dekabr ayının 31-dək qəbul edir.

 

Maddə 10. İri və orta sahibkarlıq subyektlərinin m hasibat u otunun aparılması və maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi [27]

 

10.1. İri sahibkarlıq subyektləri: [28]

10.1.1. maliyyə hesabatlarını Ki ik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri n Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun tərtib etməlidirlər. Bu halda iri sahibkarlıq subyektləri m hasibat u otunu Ki ik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri n Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən m vafiq icra hakimiyyəti orqanının təsdiq etdiyi u ot qaydalarına uyğun aparırlar, və ya;

10.1.2. z se imlərindən asılı olaraq, maliyyə hesabatlarını Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun şəkildə tərtib etmək h ququna malikdirlər. Bu halda m hasibat u otunu bu Qanunun 8.1-1-ci maddəsi ilə m əyyən edilmiş u ot qaydalarına uyğun aparırlar.

10.1-1. Orta sahibkarlıq subyektləri: [29]

10.1-1.1. bu Qanunun 10.1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş u ot qaydalarına uyğun olaraq m hasibat u otunun aparılmasını təmin edirlər, və ya;

10.1-1.2. z se imlərindən asılı olaraq, maliyyə hesabatlarını Ki ik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri n Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və ya Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun şəkildə tərtib etmək h ququna malikdirlər. Bu halda orta sahibkarlıq subyektləri m hasibat u otunu tətbiq etdiyi standartlardan asılı olaraq, bu Qanunun 8.1-1-ci və ya 10.1.1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş u ot qaydalarına uyğun aparırlar.

10.1-2. Azərbaycan Respublikasının digər qanunları ilə m əyyən edilən hallarda orta sahibkarlıq subyektləri tərəfindən maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi məcburidir.

10.2. T rəmə cəmiyyətlərindən he olmasa biri ictimai əhəmiyyətli qurum olan, habelə əsas və ya t rəmə cəmiyyətlərindən biri maliyyə hesabatlarını z se iminə g rə Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun şəkildə tərtib edən iri və orta sahibkarlıq subyektlərinin birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatları Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun tərtib edilir. [30]

10.3. Bu Qanunun 10.2-ci maddəsinə əsasən Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun tərtib etmək hdəliyi olmayan iri və orta sahibkarlıq subyektləri birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını Ki ik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri n Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun tərtib edirlər.

10.4. Bir və ya daha ox t rəmə cəmiyyətlərə malik olan iri və orta sahibkarlıq subyektləri aşağıda g stərilən şərtləri b t vl kdə yerinə yetirdikdə birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını tərtib etməmək h ququna malikdirlər:[31]

10.4.1. qurum t rəmə cəmiyyət olduqda və onun b t n m lkiyyət iləri (iştirak ıları, səhmdarları), səs vermə h ququ olmayanlar da daxil olmaqla, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının təqdim edilməməsi zrə yekdilliklə razılığa gəldikdə;

10.4.2. qurumun qiymətli kağızları a ıq şəkildə satılmadıqda;

10.4.3. qurum a ıq bazara qiymətli kağızları buraxmadıqda;

10.4.4. qurumun bilavasitə və ya son nəticədə tabe olduğu əsas cəmiyyət Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və ya Ki ik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri n Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını bu qanunun 12-ci maddəsinin tələblərinə m vafiq olaraq dərc etdirdikdə. [32]

10.5. İri və orta sahibkarlıq subyektləri, z se imlərindən asılı olaraq, n vbəti il n illik maliyyə hesabatlarını Ki ik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri n Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və ya Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun tərtib etmək qərarını, u ot siyasətində əks etdirməklə, cari ilin dekabr ayının 31-dək qəbul edir.[33]

 

Maddə 11. Kommersiya təşkilatlarının maliyyə hesabatları n hesabat d vr

 

11.0. Kommersiya təşkilatlarının illik maliyyə hesabatları n aşağıdakı hesabat d vrləri m əyyən edilir:

11.0.1. İl ərzində oktyabr ayının 1-dək yeni yaradılan m hasibat u otunun subyektləri n birinci hesabat d vr onların qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada d vlət qeydiyyatına alındığı tarixdən dekabr ayının 31-i də daxil olmaqla;

11.0.2. Oktyabr ayının 1-dən sonra yeni yaradılmış m hasibat u otunun subyektləri n isə birinci hesabat d vr onların qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada d vlət qeydiyyatına alındığı tarixdən n vbəti ilin dekabr ayının 31-i də daxil olmaqla;

11.0.3. Digər m hasibat u otunun subyektləri n hesabat d vr yanvar ayının 1-dən dekabr ayının 31-i də daxil olmaqla.

 

Maddə 12. Kommersiya təşkilatlarının maliyyə hesabatlarının təqdim və dərc edilməsi qaydası

 

12.1. Kommersiya təşkilatları illik maliyyə hesabatlarını və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını m vafiq qurumlara qanunvericilik aktları ilə, digər şəxslərə isə nizamnamələri ilə m əyyən olunmuş hallarda, qaydada və m ddətlərdə təqdim edirlər. Kommerisya təşkilatlarının illik maliyyə hesabatlarının və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi və dərc olunması qaydaları m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilir.[34]

12.2. D vlət zəmanəti ilə kredit alan və ya d vlət borcunun xərclənməsi ilə bağlı layihələrdə iştirak edən, həm inin b dcədən subsidiya, subvensiya, qrant və ya m əyyən səlahiyyətlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı b dcə vəsaiti ayrılan kommersiya təşkilatları illik maliyyə hesabatlarını və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını qanunla m əyyən edilmiş hallarda auditor rəyi ilə birlikdə m hasibat u otu sahəsində d vlət tənzimlənməsini həyata ke irən m vafiq icra hakimiyyəti orqanına bu Qanunun 12.1-ci maddəsinin ikinci c mləsində nəzərdə tutulmuş qaydada təqdim edirlər.[35]

12.3. İctimai əhəmiyyətli qurumlardan və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını hazırlayan kommersiya təşkilatlarından (mikro və ki ik sahibkarlıq subyektləri istisna olmaqla), habelə bu Qanunun 12.2-ci maddəsində qeyd təşkilatlardan həm inin aşağıdakılar tələb olunur:[36]

12.3.1. qurumun İnternet səhifəsi olduqda, həmin məlumatlardan sərbəst istifadə edilməsini təmin etmək şərtilə, illik maliyyə hesabatının və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının, qanunla m əyyən edilmiş hallarda auditor rəyi ilə birlikdə, həmin internet səhifəsində və ya mətbu orqanda dərc olunması;[37]

12.3.2. qurumun illik maliyyə hesabatının və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının qanunla m əyyən edilmiş hallarda auditor rəyi ilə birlikdə mətbu orqanda dərc olunması; [38]

12.3.3. qurumun illik maliyyə hesabatlarının və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının n sxəsinin qanunla m əyyən edilmiş hallarda auditor rəyi ilə birlikdə hər hansı şəxsə, onun m raciəti əsasında pulsuz təqdim olunması. [39]

12.3-1. Bu Qanunun 12.3-c maddəsində g stərilmiş qurumlar t rəmə cəmiyyət olduqda və qurumun bilavasitə və ya son nəticədə tabe olduğu əsas cəmiyyət maliyyə hesabatlarını bu Qanunun 12.3.1-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq dərc etdirdikdə, qurum maliyyə hesabatlarını dərc etdirməmək h ququna malikdir.[40]

12.4. M hasibat u otu subyektinin nizamnaməsi ilə m əyyən olunmuş idarəetmə orqanı bu subyektin maliyyə hesabatlarının və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına, təqdim və dərc olunmasına cavabdehdir.

12.5. Kommersiya təşkilatlarının Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi əsasında vergi orqanlarına təqdim etdikləri vergi hesabatları bu Qanunun tələblərinə uyğun olaraq təqdim etdikləri maliyyə hesabatlarını əvəz etmir. [41]

12.6. Bu Qanunun 12.3-c maddəsinə uyğun olaraq, maliyyə hesabatlarını və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını auditor rəyi ilə birlikdə dərc etməli olan kommersiya təşkilatlarının siyahısını (bu Qanunun 12.2-ci maddəsində g stərilənlər istisna olmaqla) m vafiq icra hakimiyyəti orqanı ildə bir dəfə hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dək m vafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edir.

 

Fəsil IV-I[42]

Publik h quqi şəxslərin m hasibat u otu və maliyyə hesabatları[43]

 

Maddə 12-1. Publik h quqi şəxslərin m hasibat u otunun aparılması və maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi[44]

 

12-1.1. Bu Qanunun 12-1.2-ci maddəsində g stərilən m hasibat u otu subyektləri istisna olmaqla, publik h quqi şəxslər maliyyə hesabatlarını Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun şəkildə tərtib edirlər və m hasibat u otunu bu Qanunun 8.1-1-ci maddəsi ilə m əyyən edilmiş u ot qaydalarına uyğun aparırlar. [45]

12-1.2. D vlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan tibb m əssisəsi, uşaq evləri sosial xidmət m əssisəsi, a ıq və qapalı tipli x susi təlim-tərbiyə m əssisəsi, məktəbəqədər təhsil m əssisəsi, mumtəhsil məktəbi, ilk peşə-ixtisas təhsili m əssisəsi, orta ixtisas təhsili m əssisəsi, ali təhsil m əssisəsi, x susi təhsil m əssisəsi və ailə tipli ki ik qrup evi bu Qanuna əsasən tələb olunan maliyyə hesabatlarını aşağıdakı qaydada tərtib edirlər:

12-1.2.1. nizamnamələrində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq h ququ nəzərdə tutulduğu halda, Ki ik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri n Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və ya z se imlərindən asılı olaraq Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq; [46]

12-1.2.2. nizamnamələrində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq h ququ nəzərdə tutulmadığı halda, İctimai Sektor n M hasibat U otunun Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq. [47]

12-1.2-1. Bu Qanunun 12-1.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş m hasibat u otu subyektləri tətbiq etdiyi standartlardan asılı olaraq, m hasibat u otunu bu Qanunun 8.1-1-ci, 10.1.1-ci və ya 14.1-1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş u ot qaydalarına uyğun aparırlar.[48]

12-1.3. Bir və ya daha ox t rəmə publik h quqi şəxsə və (və ya) təsərr fat cəmiyyətinə malik olan hər hansı publik h quqi şəxs hazırladığı maliyyə hesabatından əlavə olaraq, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatları tərtib etməlidir.

12-1.4. Publik h quqi şəxslərin maliyyə hesabatları n hesabat d vr bu Qanunun 11-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş m ddətlərə uyğun m əyyən edilir.

12-1.5. Publik h quqi şəxslər hesabat d vr başa atdıqdan sonra, illik maliyyə hesabatlarını n vbəti ilin aprel ayının 30-dan, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını isə, n vbəti ilin iyun ayının 30-dan gec olmayaraq təqdim etməlidirlər.

12-1.6. Publik h quqi şəxslər illik maliyyə hesabatlarını və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını tabe olduğu yuxarı təşkilata və ya birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını tərtib edən publik h quqi şəxsə, habelə qanunla və nizamnamələri ilə m əyyən edilmiş şəxslərə, bunlar olmadıqda isə təsis iyə təqdim edirlər.

12-1.7. M vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxslər illik maliyyə hesabatlarını və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını auditor rəyi ilə birlikdə təsis iyə təqdim edirlər.

12-1.8. D vlət zəmanəti ilə kredit alan və ya d vlət borcunun xərclənməsi ilə bağlı layihələrdə iştirak edən, həm inin d vlət b dcəsindən subsidiya, subvensiya, qrant və ya m əyyən səlahiyyətlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı vəsait ayrılan publik h quqi şəxslər (bu Qanunun 12-1.2-ci maddəsində g stərilənlər istisna olmaqla) illik maliyyə hesabatlarını və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını auditor rəyi ilə birlikdə m vafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edirlər.

12-1.9. Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını tərtib edən (bu Qanunun 12-1.2-ci maddəsində g stərilənlər istisna olmaqla), habelə nizamnamələrində maliyyə hesabatlarının dərc edilməsi nəzərdə tutulan və bu Qanunun 12-1.7-ci və 12-1.8-ci maddələrində qeyd edilən publik h quqi şəxslər (bu Qanunun 12-1.2-ci maddəsində g stərilənlər istisna olmaqla) illik maliyyə hesabatlarını və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını auditor rəyi ilə birlikdə zlərinin rəsmi internet səhifələrində və ya mətbu orqanda dərc edirlər. [49]

12-1.10. Publik h quqi şəxslər illik maliyyə hesabatlarını və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını dərc etdikdə, onların t rəmə publik h quqi şəxsləri maliyyə hesabatlarını dərc etmirlər.

12-1.11. Publik h quqi şəxslərin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi əsasında vergi orqanlarına təqdim etdikləri vergi hesabatları bu Qanunun tələblərinə uyğun olaraq təqdim etdikləri maliyyə hesabatlarını əvəz etmir.[50]

 

Fəsil V

Qeyrİ-kommersİya təşkİlatlarının m hasİbat u otu və malİyyə hesabatları[51]

 

Maddə 13. Qeyri-kommersiya təşkilatlarının maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi

 

13.1. B dcə təşkilatları və bələdiyyə orqanları bu Qanuna əsasən tələb olunan maliyyə hesabatlarını İctimai Sektor n M hasibat U otunun Beynəlxalq Standartlarına uyğun tərtib edirlər. [52]

13.2. Qeyri-h kumət təşkilatları maliyyə hesabatlarını m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilmiş formaya uyğun tərtib edirlər.

13.3. Siyasi partiyalar bu Qanuna əsasən tələb olunan maliyyə hesabatlarını m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş siyasi partiyalarda sadələşdirilmiş m hasibat u otunun aparılması qaydalarına uyğun tərtib edirlər.[53]

13.4. Digər qeyri-kommersiya təşkilatları, o c mlədən b dcədənkənar d vlət fondları iş x susiyyətlərindən asılı olaraq maliyyə hesabatlarını bu Qanunla m əyyən edilmiş m vafiq beynəlxalq standartlara uyğun olaraq tərtib edirlər.

 

Maddə 14. Qeyri-kommersiya təşkilatları n m hasibat u otunun aparılması, hesabat d vr , maliyyə hesabatlarının təqdim və dərc edilməsi[54]

 

14.1. B dcə təşkilatları n hesabat d vr və maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi qaydaları m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilir.

14.1-1. Bu Qanunun 13.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş təşkilatlar m hasibat u otunun aparılmasını İctimai Sektor n M hasibat U otunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən m vafiq icra hakimiyyəti orqanının təsdiq etdiyi u ot qaydalarına uyğun həyata ke irirlər.[55]

14.2. Bələdiyyə orqanlarının yerli b dcənin icrası haqqında maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi, hesabat d vrləri və dərc edilməsi qaydaları Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə m əyyən edilir.[56]

14.3. B dcə təşkilatlarının bu qanuna uyğun olaraq təqdim etdikləri maliyyə hesabatları "B dcə sistemi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Azərbaycan Respublikasının illik d vlət b dcəsi haqqında qanunları və b dcə sisteminə aid olan digər m vafiq normativ h quqi aktlar əsasında tələb olunan maliyyə hesabatlarını əvəz etmir, onlara əlavə edilir. [57]

14.4. Qeyri-h kumət təşkilatının illik maliyyə hesabatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi qaydası m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilir.[58]

14.4-1. Qeyri-h kumət təşkilatları m hasibat u otunun aparılmasını İctimai Sektor n M hasibat U otunun Beynəlxalq Standartlarının mumi prinsiplərinə əsasən m vafiq icra hakimiyyəti orqanının təsdiq etdiyi u ot qaydalarına uyğun həyata ke irirlər.[59]

14.5. Qeyri-h kumət təşkilatları illik maliyyə hesabatlarını bu qanunun 12-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq dərc etdirirlər.[60]

14.6. Siyasi partiyalar tərəfindən illik maliyyə hesabatları auditor rəyi ilə birlikdə hər il aprel ayının 1-dən gec olmayaraq Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Se ki Komissiyasına təqdim edilir. Siyasi partiyaların maliyyə hesabatlarının forması, məzmunu və təqdim edilməsi qaydası m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilir. Siyasi partiyalar illik maliyyə hesabatlarını auditor rəyi ilə birlikdə k tləvi informasiya vasitələrində dərc etdirirlər.[61]

14.7. Bu Qanunun 13.4-c maddəsində nəzərdə tutulmuş təşkilatlar m hasibat u otunun aparılmasını, iş x susiyyətlərindən asılı olaraq, bu Qanunla m əyyən edilmiş m vafiq u ot qaydalarına uyğun həyata ke irirlər. Həmin təşkilatların maliyyə hesabatları n hesabat d vr bu Qanunun 11-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş m ddətlərə uyğun m əyyən edilir və bu təşkilatlar hesabat d vr başa atdıqdan sonra, illik maliyyə hesabatlarını n vbəti ilin aprel ayının 30-dan, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını isə, n vbəti ilin iyun ayının 30-dan gec olmayaraq təsis iyə, habelə qanunla və nizamnamələri ilə m əyyən edilmiş şəxslərə təqdim etməlidirlər. [62]

14.8. Qeyri-kommersiya təşkilatlarının Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi əsasında vergi orqanlarına təqdim etdikləri vergi hesabatları bu Qanunun tələblərinə uyğun olaraq təqdim etdikləri maliyyə hesabatlarını əvəz etmir.

 

Fəsil V-I Peşəkar m hasib sertifikatının verilməsi[63]

 

Maddə 14-1. Peşəkar m hasib sertifikatının verilməsi

 

14-1.1. Peşəkar m hasib sertifikatının verilməsi məqsədi ilə imtahanların ke irilməsi və sertifikatların verilməsi m vafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum tərəfindən, peşəkar m hasib sertifikatı almış şəxslərin d vlət reyestrinin aparılması isə m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən həyata ke irilir.

14-1.2. Peşəkar m hasib sertifikatının verilməsi prosesinin təşkili, imtahanların ke irilməsi və peşəkar m hasib sertifikatı almış şəxslərin d vlət reyestrinin aparılması qaydaları m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilir.

14-1.3. Forması m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilən peşəkar m hasib sertifikatının q vvədə olma m ddəti beş ildir. Peşəkar m hasib kimi fəaliyyətini davam etdirmək istəyən şəxs peşəkar m hasib sertifikatının q vvədə olma m ddətinin son ilində n vbəti sertifikatı almaq n m vafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum tərəfindən ke irilən imtahanlarda iştirak etməli və yenidən peşəkar m hasib sertifikatı almalıdır.

14-1.4. Peşəkar m hasib sertifikatı alaraq fəaliyyətə başlayan şəxs sonradan eyni standart zrə iki dəfə sertifikat aldıqda, sonuncu sertifikat şəxsə m rl k verilir və həmin şəxs sertifikatda qeyd olunan standart zrə peşəkar m hasib kimi fəaliyyətini davam etdirməsi n hər hansı imtahana cəlb olunmur.

 

Fəsil VI

Yekun m ddəalar

 

Maddə 15. M hasibat məlumatlarının məxfiliyinin qorunması

 

15.1. M hasibat u otu sənədlərində kommersiya sirri hesab edilən məlumat olduqda, bu məlumatların a ıqlanması Kommersiya sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun həyata ke irilir.[64]

15.2. D vlət orqanlarının qanunla m əyyən edilmiş hallarda və qaydada m hasibat u otunda istifadə olunan b t n sənədlərlə tanış olmaq h ququ vardır.

15.3. M hasibat u otu subyekti tərəfindən audit yoxlamasına cəlb olunmuş auditorun qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada b t n m hasibat u otu sənədləri ilə tanış olmaq h ququ vardır.

 

Maddə 16. M hasibat u otu zrə qanunvericiliyin pozulmasına g rə məsuliyyət[65]

 

16.1. M hasibat u otu subyekti tərəfindən maliyyə hesabatlarının və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının hazırlanması, təqdim olunması, dərc edilməsi, m hasibat u otu sənədlərinin saxlanılması ilə əlaqədar qanunun tələblərini pozan şəxslər Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi ilə m əyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

16.2. Bu Qanunla m əyyən edilmiş tələblərə uyğun m hasibat u otunun aparılmamasına g rə m hasibat u otu subyektinin rəhbəri, baş m hasib və ya m hasibat u otu xidmətini həyata ke irən h quqi və ya fiziki şəxs olan sahibkarlıq subyektləri, habelə bu Qanunun 3.2-ci və 3.4-c maddələrinin tələblərinin pozulmasına g rə m hasibat u otu subyektinin rəhbəri Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi ilə m əyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

 

Maddə 17. İcra m ddəti [66]

 

17.0. M hasibat u otu subyektləri bu qanunun 8-ci, 9-cu, 10-cu və 13-c maddələrində g stərilmiş tələbləri aşağıda m əyyən edilmiş tarixlərdən gec olmayaraq b t n hesabat d vrləri n icra etməlidirlər:

17.0.1. bu qanunun 8-ci və 10-cu maddələrində g stərilmiş b t n m hasibat u otu subyektləri - 2008-ci il 1 yanvar tarixdən;

17.0.2. bu qanunun 9-cu maddəsində g stərilmiş b t n m hasibat u otu subyektləri - 2006-cı il 1 yanvar tarixdən;

17.0.3. bu qanunun 13-c maddəsində g stərilmiş b t n m hasibat u otu subyektləri - 2009-cu il 1 yanvar tarixdən.

 

Maddə 18. Ke id m ddəaları

 

18.1. Bu qanunla m əyyən edilmiş Milli M hasibat U otu Standartları və u ot qaydaları q vvəyə minənədək m hasibat u otu ilə bağlı m vcud olan normativ h quqi aktlar q vvədə qalır. [67]

18.2. Bu qanunla m əyyən edilmiş Milli M hasibat U otu Standartları q vvəyə mindikdən sonra M hasibat u otu ilə bağlı q vvədə olan normativ h quqi aktlar ilə Milli M hasibat U otu Standartları və u ot qaydaları arasında ziddiyyət yarandığı halda, Milli M hasibat U otu Standartları və ya u ot qaydaları tətbiq edilir.

18.3. Milli M hasibat U otu Standartları b t vl kdə q vvəyə minənədək hazırlanmış Milli M hasibat U otu Standartlarının mərhələlərlə tətbiqi m ddətləri m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilir.

18.4. 2008-ci il 1 yanvar tarixinə qədər Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən m hasibat u otunu aparmalı və maliyyə hesabatlarını təqdim etməli olan ictimai əhəmiyyətli qurumların siyahısı bu qanun q vvəyə mindikdən sonra bir il m ddətində m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyənləşdirilir və zərurət yarandıqda bu siyahıya əlavələr və dəyişikliklər edilir. [68]

18.5. Bu Qanunun 3.4-c maddəsində g stərilən baş m hasiblər tərəfindən peşəkar m hasib sertifikatının əldə edilməsi mərhələli şəkildə m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi m ddətlərə və ardıcıllığa uyğun olaraq həyata ke irilir.[69]

 

Maddə 19. Qanunun q vvəyə minməsi

 

Bu Qanun dərc edildiyi g ndən q vvəyə minir.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 29 iyun 2004-c il

№ 716-IIQ

 


 

QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 

1.       28 oktyabr 2008-ci il tarixli 711-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 14 dekabr 2008-ci il, № 279, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2008-ci il, № 12, maddə 1049)

2.       12 fevral 2010-cu il tarixli 952-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 18 aprel 2010-cu il, № 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-ci il, № 4, maddə 265)

3.       5 mart 2010-cu il tarixli 972-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 17 aprel 2010-cu il, № 81, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 04, maddə 276)

4.       1 may 2012-ci il tarixli 350-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 06 iyun 2012-ci il, № 123, Azərbaycan qəzeti 07 iyun 2012-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, №6, maddə 512)

5.       29 may 2012-ci il tarixli 370-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 21 iyun 2012-ci il, № 135, Azərbaycan qəzeti 23 iyun 2012-ci il, № 137, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, №6, maddə 529)

6.       11 dekabr 2012-ci il tarixli 499-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 19 yanvar 2013-c il, № 12; Azərbaycan qəzeti, 23 yanvar 2013-c il, № 15; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 01, maddə 18)

7.       29 may 2015-ci il tarixli 1299-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 16 iyul 2015-ci il, № 152; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 07, maddə 819)

8.       30 sentyabr 2016-cı il tarixli 315-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 20 oktyabr 2016-cı il, № 231, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 10, maddə 1601)

9.       30 sentyabr 2016-cı il tarixli 332-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 22 oktyabr 2016-cı il, № 233, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 10, maddə 1609)

10.    30 sentyabr 2016-cı il tarixli 319-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 20 noyabr 2016-cı il, № 257, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1754)

11.    1 fevral 2017-ci il tarixli 511-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 12 mart 2017-ci il, № 55, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 333)

12.    4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179)

13.    28 dekabr 2018-ci il tarixli 1411-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 1 fevral 2019-cu il, № 25)

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 


[1] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 1.2-ci maddədən və b dcədənkənar d vlət fondları və , habelə t vsiyə xarakteri daşıyan sənədlər s zləri ıxarılmışdır.

 

[2] 28 dekabr 2018-ci il tarixli 1411-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 1 fevral 2019-cu il, № 25) ilə yeni məzmunda 1.3-c maddə əlavə edilmişdir.

 

[3] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 2.1.1-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2.1.1. U ot qaydaları - bu qanuna əsasən maliyyə hesabatlarını Milli M hasibat U otu Standartlarına m vafiq hazırlamalı olan m hasibat u otu subyektləri n ilkin sənədlərin və u ot registrlərinin formasını m əyyənləşdirən qaydalardır.

 

[4] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 2.1.3-2.1.7-ci maddələr yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2.1.3. Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları - M hasibat U otunun Beynəlxalq Standartları Şurası tərəfindən işlənib hazırlanmış, qəbul və ya təsdiq olunmuş M hasibat U otunun Beynəlxalq Standartları, Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları və Şərhlər zrə Daimi Komitənin şərhləri, habelə Maliyyə Hesabatları Şərhi zrə Beynəlxalq Komitənin m vafiq şərhləridir.

2.1.4. İctimai sektor n m hasibat u otunun beynəlxalq standartları - M hasiblərin Beynəlxalq Federasiyasının İctimai Sektor zrə Komitəsi tərəfindən işlənib hazırlanmış, qəbul və ya təsdiq olunmuş m hasibat u otu standartlarıdır.

2.1.5. Milli M hasibat U otu Standartları - m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilən m hasibat u otu standartlarıdır.

2.1.6. Milli M hasibat U otu Standartlarının Tətbiqi zrə Şərhlər və T vsiyələr - m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən Milli M hasibat U otu Standartlarının m ddəalarının şərh olunması məqsədilə işlənib hazırlanmış və təsdiq edilmiş metodoloji təlimatlardır.

2.1.7. Ki ik sahibkarlıq subyektlərində sadələşdirilmiş u otun aparılması qaydaları - m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən ki ik sahibkarlıq subyektlərində m hasibat u otunun aparılması n m əyyən edilmiş x susi qaydalardır.

 

[5] 30 sentyabr 2016-cı il tarixli 315-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 20 oktyabr 2016-cı il, № 231, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 10, maddə 1601) ilə 2.1.9-cu maddədə investisiya fondları s zlərindən sonra və bu fondların idarə iləri s zləri əlavə edilmişdir.

30 sentyabr 2016-cı il tarixli 319-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 20 noyabr 2016-cı il, № 257, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1754) ilə 2.1.9-cu maddədə qeyri-d vlət ( zəl) sosial fondları, s zlərindən sonra qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxslər, s zləri əlavə edilmişdir.

 

[6] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə yeni məzmunda 2.1.10-2.1.23-c maddələr əlavə edilmişdir.

 

[7] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 3-c maddənin mətni yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

B t n m hasibat u otu subyektlərində m hasibat u otunun bu qanunda m əyyən edilmiş m vafiq m hasibat u otu standartlarına və ya sadələşdirilmiş u otun qaydalarına uyğun aparılması məcburidir.

 

[8] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə II fəslin adına tənzimlənmə s z ndən sonra və nəzarət s zləri əlavə edilmişdir.

 

[9] 1 fevral 2017-ci il tarixli 511-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 12 mart 2017-ci il, № 55, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 333) ilə 4.1-ci maddədə kommersiya təşkilatları n s zləri ıxarılmışdır, qeyri-kommersiya təşkilatları n isə s zləri habelə s z ilə əvəz edilmişdir.

4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 4.1-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

4.1. Azərbaycan Respublikasında m hasibat u otu sahəsində d vlət tənzimlənməsinin əsas məqsədi kommersiya təşkilatları n maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarını və onlara əsaslanan Milli M hasibat U otu Standartlarını, habelə İctimai Sektor n M hasibat U otunun Beynəlxalq Standartlarına əsaslanan Milli M hasibat U otu Standartlarını hazırlamaqla və tətbiq etməklə lkədə m hasibat u otunun beynəlxalq standartlar əsasında inkişaf etdirilməsini və maliyyə hesabatlarında şəffaflığı təmin etməkdən ibarətdir.

 

[10] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 4.3-c maddədə M hasibat u otu sahəsində d vlət tənzimlənməsini həyata ke irən m vafiq s zləri M vafiq s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[11] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 4.3.1-ci və 4.3.2-ci maddələr yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

4.3.1. Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarının və İctimai sektor n m hasibat u otunun beynəlxalq standartlarının Azərbaycan dilinə tərc məsini və M hasibat U otunun Beynəlxalq Standartları Şurası, M hasiblərin Beynəlxalq Federasiyası və ya digər aidiyyəti orqanlardan bu tərc mələrin Azərbaycan dilinə Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarının və İctimai Sektor n M hasibat U otunun Beynəlxalq Standartlarının rəsmi mətnləri kimi təsdiq edilməsini təşkil edir;

4.3.2. Milli M hasibat U otu Standartlarını, Milli M hasibat U otu Standartlarının Tətbiqi zrə Şərhləri, T vsiyələri və U ot Qaydalarını işləyib hazırlayır və təsdiq edir;

 

[12] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 4.3.3-c maddədən və b dcədənkənar d vlət fondlarınınvə t vsiyə xarakteri daşıyan sənədlərin s zləri ıxarılmışdır, həmin maddədə tətbiq s z təsdiq s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[13] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 4.3.4-c maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

4.3.4. Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarında və İctimai sektor n m hasibat u otunun beynəlxalq standartlarında dəyişikliklərin izlənilməsi və bu dəyişikliklərin Milli M hasibat U otu Standartlarında vaxtlı-vaxtında əks olunması məqsədilə M hasibat U otunun Beynəlxalq Standartları Şurası və M hasiblərin Beynəlxalq Federasiyasının İctimai Sektor zrə Komitəsi ilə əməkdaşlıq edir;

 

[14] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 4.3.5-ci maddə ləğv edilmişdir.

 

[15] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 4.3.6-cı maddənin sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 4.3.7-ci, 4.3.8-ci və 4.3-1-4.3-3-c maddələr əlavə edilmişdir.

 

[16] 5 mart 2010-cu il tarixli 972-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 17 aprel 2010-cu il, № 81, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 04, maddə 276) ilə 4.4-c maddəsində Milli Bankı s zləri Mərkəzi Bankı s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 4.4-c və 12.2-ci maddələrdən m hasibat u otu sahəsində d vlət tənzimlənməsini həyata ke irən s zləri ıxarılmışdır.

 

[17] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 5-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Maddə 5. M hasibat U otu zrə Məsləhət Şurası

 

5.1. M hasibat u otu sahəsində d vlət tənzimlənməsini həyata ke irən m vafiq icra hakimiyyəti orqanına m hasibat u otu və maliyyə hesabatı sahəsində məsləhətlər vermək məqsədilə M hasibat U otu zrə Məsləhət Şurası yaradılır.

5.2. M hasibat u otu sahəsində d vlət tənzimlənməsini həyata ke irən m vafiq icra hakimiyyəti orqanı Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarının və İctimai sektor n m hasibat u otunun beynəlxalq standartlarının tətbiqi, Milli m hasibat u otu standartlarının hazırlanması və Azərbaycan Respublikasında m hasibat u otunun inkişafına dair m h m məsələlər zrə qərar qəbul etməzdən əvvəl M hasibat U otu zrə Məsləhət Şurası ilə məsləhətləşməlidir.

5.3. M hasibat U otu zrə Məsləhət Şurası Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarının və İctimai Sektor n M hasibat U otunun Beynəlxalq Standartlarının tətbiqində maraqlı olan təşkilatların və şəxslərin Milli M hasibat U otu Standartlarının hazırlanması prosesində iştirakını təmin etməklə d vlət hakimiyyəti orqanlarının, kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatlarının, m hasib peşəsini təmsil edən m təxəssislərdən və tədris m əssisələrinin n mayəndələrindən ibarət olmalıdır.

5.4. M hasibat U otu zrə Məsləhət Şurasının b t n zvləri Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları və İctimai Sektor n M hasibat U otunun Beynəlxalq Standartları haqqında əsaslı biliklərə malik olan m təxəssislərdən se ilməlidir.

5.5. M hasibat u otu sahəsində d vlət tənzimlənməsini həyata ke irən m vafiq icra hakimiyyəti orqanının vəzifəli şəxsləri M hasibat U otu zrə Məsləhət Şurasının tərkibinə sədr və ya zv kimi daxil edilə bilməzlər.

5.6. M hasibat U otu zrə Məsləhət Şurasının Nizamnaməsi, sədri və zvləri m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilir.

5.7. M hasibat U otu zrə Məsləhət Şurasının maliyyələşdirilməsi m hasibat u otu sahəsində d vlət tənzimlənməsini həyata ke irən m vafiq icra hakimiyyəti orqanının b dcəsindən ayırmalar və qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər mənbələr hesabına təmin edilir.

 

[18] 1 fevral 2017-ci il tarixli 511-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 12 mart 2017-ci il, № 55, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 333) ilə 6.0.1-ci maddədə maddəsində s z və 12-1.1-ci maddələrində s zləri ilə əvəz edilmişdir.

1 fevral 2017-ci il tarixli 511-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 12 mart 2017-ci il, № 55, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 333) ilə 6.0.2-ci maddədə maddəsində s z və 12-1.2.1-ci maddələrində s zləri ilə əvəz edilmişdir.

1 fevral 2017-ci il tarixli 511-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 12 mart 2017-ci il, № 55, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 333) ilə 6.0.3-c maddədə 13.1-ci maddəsində s zləri 12-1.2.2-ci və 13.1-ci maddələrində s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 6.0.1-6.0.3-c maddələr yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

6.0.1. Bu qanunun 8.1-ci və 12-1.1-ci maddələrində g stərilmiş m hasibat u otu subyektləri tərəfindən tam şəkildə istifadə edilmək məqsədilə qəbul olunmuş Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları. Bu standartlara dəyişikliklər yalnız Beynəlxalq M hasibat U otu Standartları Şurası tərəfindən edilə bilər və onlar həmin şura tərəfindən rəsmi şəkildə qəbul edildikdən sonra q vvəyə minir;

6.0.2. Bu qanunun 10.1-ci və 12-1.2.1-ci maddələrində g stərilmiş m hasibat u otu subyektləri tərəfindən istifadə edilmək məqsədilə m vafiq icra hakimiyyəti orqanının qəbul etdiyi Kommersiya təşkilatları n Milli M hasibat U otu Standartları. Bu standartlar Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları əsasında hazırlanaraq, Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları ilə nizamlanan b t n məsələləri əhatə etməlidir. Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarının hər hansı birinin b t vl kdə və ya onun hər hansı m ddəasını Kommersiya təşkilatları n Milli M hasibat U otu Standartlarına daxil etməmək və ya daxil etməzdən əvvəl dəyişiklik etmək zəruriyyəti yaranarsa, m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarının ilkin formasının tətbiq edilməməsinin səbəbi və Kommersiya Təşkilatları n Milli M hasibat U otu Standartları ilə Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları arasında m vcud olan hər hansı digər fərq m vafiq Milli M hasibat U otu Standartlarının əlavəsində a ıqlanmalıdır;

6.0.3. Bu qanunun 12-1.2.2-ci və 13.1-ci maddələrində g stərilmiş m hasibat u otu subyektləri tərəfindən istifadə edilmək məqsədilə m vafiq icra hakimiyyəti orqanının qəbul etdiyi B dcə Təşkilatları n Milli M hasibat U otu Standartları. Bu standartlar İctimai Sektor n M hasibat U otunun Beynəlxalq Standartları əsasında hazırlanaraq İctimai Sektor n M hasibat U otunun Beynəlxalq Standartları ilə nizamlanan b t n məsələləri əhatə etməlidir. İctimai sektor n M hasibat U otunun Beynəlxalq Standartlarının hər hansı birinin b t vl kdə və ya onun hər hansı m ddəasını b dcə təşkilatları n Milli M hasibat U otu Standartlarına daxil etməmək və ya daxil etməzdən əvvəl dəyişiklik etmək zəruriyyəti yaranarsa, m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən İctimai Sektor n M hasibat U otunun Beynəlxalq Standartlarının ilkin formasının tətbiq edilməməsinin səbəbi və B dcə Təşkilatları n Milli M hasibat U otu Standartları ilə İctimai Sektor n M hasibat U otunun Beynəlxalq Standartları arasında m vcud olan hər hansı digər fərq m vafiq Milli M hasibat U otu Standartlarının əlavəsində a ıqlanmalıdır;

 

[19] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 6.0.4-c maddə ləğv edilmişdir.

 

[20] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 7-ci maddə ləğv edilmişdir.

 

[21] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə IV fəslin adına təşkilatlarının s z ndən sonra m hasibat u otu və s zləri əlavə edilmişdir.

 

[22] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 8-ci maddənin adına qurumların s z ndən sonra m hasibat u otunun aparılması və s zləri əlavə edilmişdir.

 

[23] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 8.1-ci maddədə B t n ictimai s zləri İctimai s z ilə əvəz edilmişdir və həmin maddədən yalnız s z ıxarılmışdır.

 

[24] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə yeni məzmunda 8.1-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[25] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 8.3-c maddədə etməyə bilər s zləri etməmək h ququna malikdirlər s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[26] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 9-cu maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Maddə 9. Ki ik sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi

 

9.0. Ki ik sahibkarlıq subyektləri:

9.0.1. Ki ik sahibkarlıq subyektlərində sadələşdirilmiş u otun qaydalarına uyğun olaraq maliyyə hesabatlarını tərtib etməlidirlər; və ya

9.0.2. z se imlərindən asılı olaraq maliyyə hesabatlarını Kommersiya Təşkilatları n Milli M hasibat U otu Standartlarına uyğun şəkildə tərtib edə bilərlər.

 

[27] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 10-cu maddənin adında İctimai əhəmiyyətli qurumlar və ki ik sahibkarlıq subyektləri istisna olmaqla, kommersiya təşkilatlarının s zləri İri və orta sahibkarlıq subyektlərinin m hasibat u otunun aparılması və s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[28] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 10.1-ci, 10.1.1-ci və 10.1.2-ci maddələr yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi;

10.1. İctimai əhəmiyyətli qurumlar və ki ik sahibkarlıq subyektləri istisna olmaqla, kommersiya təşkilatları:

10.1.1. maliyyə hesabatlarını Kommersiya Təşkilatları n Milli M hasibat U otu Standartlarına uyğun tərtib etməlidirlər; və ya

10.1.2. z se imlərindən asılı olaraq, maliyyə hesabatlarını Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun şəkildə tərtib edə bilərlər.

 

[29] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə yeni məzmunda 10.1-1-ci, 10.1-1.1-ci, 10.1-1.2-ci və 10.1-2-ci maddələr əlavə edilmişdir.

 

[30] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 10.2-ci və 10.3-c maddələr yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

10.2. İctimai əhəmiyyətli qurumlar və ki ik sahibkarlıq subyektləri istisna olmaqla, bir və ya daha ox t rəmə cəmiyyətlərə malik olan kommersiya təşkilatları birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını qrupun g stəriciləri (illik gəliri, hesabat ili ərzində iş ilərin orta sayı və balansın yekun məbləği), həmin hesabatların tərtib olunduğu tarixə m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi m vafiq meyar g stəricilərinin (illik gəliri, hesabat ili ərzində iş ilərin orta sayı və balansın yekun məbləği) ikisindən yuxarı olduqda, Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun tərtib edirlər.

10.3. İctimai əhəmiyyətli qurumlar və ki ik sahibkarlıq subyektləri istisna olmaqla, bir və ya daha ox t rəmə cəmiyyətlərə malik olan kommersiya təşkilatlarından, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının bu qanunun 10.2-ci maddəsinə əsasən Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun tərtib edilməsi tələb olunmadıqda, onlar bu hesabatları Kommersiya Təşkilatları n Milli M hasibat U otu Standartlarına uyğun tərtib edirlər.

 

[31] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 10.4-c maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

10.4. İctimai əhəmiyyətli qurumlar və ki ik sahibkarlıq subyektləri istisna olmaqla, bir və ya daha ox t rəmə cəmiyyətlərə malik olan kommersiya təşkilatları, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını aşağıda g stərilən d rd şərti b t vl kdə yerinə yetirdikdə tərtib etməyə bilər:

 

[32] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 10.4.4-c maddədə Kommersiya Təşkilatları n Milli M hasibat U otu Standartlarına s zləri Ki ik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri n Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[33] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə yeni məzmunda 10.5-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[34] 1 may 2012-ci il tarixli 350-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 06 iyun 2012-ci il, № 123, Azərbaycan qəzeti 07 iyun 2012-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, №6, maddə 512) ilə 12.1-ci maddədən , qaydada və m ddətlərdə s zləri ıxarılmışdır və həmin maddəyə yeni məzmunda ikinci c mlə əlavə edilmişdir.

 

30 sentyabr 2016-cı il tarixli 332-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 22 oktyabr 2016-cı il, № 233, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 10, maddə 1609) ilə 12.1-ci maddəsinin birinci c mləsində d vlət orqanlarına s zləri m vafiq qurumlara s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[35] 28 oktyabr 2008-ci il tarixli 711-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 14 dekabr 2008-ci il, № 279, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2008-ci il, № 12, maddə 1049) ilə 12.2-ci maddəsində "d vlət (h kumət) zəmanəti" s zləri "d vlət zəmanəti" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

1 may 2012-ci il tarixli 350-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 06 iyun 2012-ci il, № 123, Azərbaycan qəzeti 07 iyun 2012-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, №6, maddə 512) ilə 12.2-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

12.2. Təbii inhisar fəaliyyəti subyektləri və d vlət zəmanəti ilə kredit alan və ya d vlət borcunun xərclənməsi ilə bağlı layihələrdə iştirak edən, həm inin b dcədən subsidiya, subvensiya, qrant və ya m əyyən səlahiyyətlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı b dcə vəsaitləri ayrılan kommersiya təşkilatları illik maliyyə hesabatlarını və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını m hasibat u otu sahəsində d vlət tənzimlənməsini həyata ke irən m vafiq icra hakimiyyəti orqanına onun m raciəti əsasında təqdim edirlər. Bu m vafiq icra hakimiyyəti orqanı həmin maliyyə hesabatları və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını qanunvericiliklə m əyyən edilmiş hallarda auditor rəyi ilə birlikdə bu hesabatların alınmasında maraqlı olan hər hansı şəxsə təqdim edir.

 

[36] 1 may 2012-ci il tarixli 350-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 06 iyun 2012-ci il, № 123, Azərbaycan qəzeti 07 iyun 2012-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, №6, maddə 512) ilə 12.3-c maddədə (12.3.1-12.3.3-c maddələr istisna olmaqla) hazırlayan s z ndən sonra , habelə bu Qanunun 12.2-ci maddəsində qeyd edilən s zləri əlavə edilmişdir.

 

4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 12.3-c maddəyə hazırlayan s z ndən sonra kommersiya təşkilatlarından (mikro və ki ik sahibkarlıq subyektləri istisna olmaqla) s zləri əlavə edilmişdir və həmin maddədə kommersiya təşkilatlarından s zləri təşkilatlardan s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[37] 1 may 2012-ci il tarixli 350-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 06 iyun 2012-ci il, № 123, Azərbaycan qəzeti 07 iyun 2012-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, №6, maddə 512) ilə 12.3.1-ci, 12.3.2-ci və 12.3.3-c maddələrdə qanunvericiliklə s z qanunla s z ilə əvəz edilmişdir.

 

4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 12.3.1-ci maddədən , qanunla m əyyən edilmiş hallarda s zləri ıxarılmışdır və həmin maddəyə səhifəsində s z ndən sonra və ya mətbu orqanda s zləri əlavə edilmişdir.

 

[38] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 12.3.2-ci maddə ləğv edilmişdir.

 

[39] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 12.3.3-c maddədən qanunla m əyyən edilmiş hallarda s zləri ıxarılmışdır.

 

[40] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə yeni məzmunda 12.3-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[41] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə yeni məzmunda 12.5-ci və 12.6-cı maddələr əlavə edilmişdir.

 

[42] 1 fevral 2017-ci il tarixli 511-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 12 mart 2017-ci il, № 55, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 333) ilə yeni məzmunda IV-I fəsil əlavə edilmişdir.

 

[43] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə IV-I fəslin adına şəxslərin s z ndən sonra m hasibat u otu və s zləri əlavə edilmişdir.

 

[44] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 12-1-ci maddənin adında şəxslərin s z ndən sonra m hasibat u otunun aparılması və s zləri əlavə edilmişdir.

 

[45] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 12-1.1-ci maddəyə tərtib edirlər s zlərindən sonra və m hasibat u otunu bu Qanunun 8.1-1-ci maddəsi ilə m əyyən edilmiş u ot qaydalarına uyğun aparırlar s zləri əlavə edilmişdir.

 

[46] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 12-1.2.1-ci maddədə Kommersiya Təşkilatları n Milli M hasibat U otu Standartlarına s zləri Ki ik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri n Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[47] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 12-1.2.2-ci maddədə B dcə Təşkilatları n Milli M hasibat U otu Standartlarına s zləri İctimai Sektor n M hasibat U otunun Beynəlxalq Standartlarına s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[48] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə yeni məzmunda 12-1.2-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[49] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 12-1.9-cu maddəyə tərtib edən s zlərindən sonra (bu Qanunun 12-1.2-ci maddəsində g stərilənlər istisna olmaqla) s zləri əlavə edilmişdir, publik h quqi şəxslər s zlərindən sonra (bu Qanunun 12-1.2-ci maddəsində g stərilənlər istisna olmaqla) s zləri ıxarılmışdır.

 

[50] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə yeni məzmunda 12-1.11-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[51] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə V fəslin adına təşkilatlarının s z ndən sonra m hasibat u otu və s zləri əlavə edilmişdir.

 

[52] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 13.1-ci və 13.2-ci maddələr yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

13.1. Bələdiyyə orqanları, b dcə təşkilatları və b dcədənkənar d vlət fondları bu qanuna əsasən tələb olunan maliyyə hesabatlarını B dcə Təşkilatları n Milli M hasibat U otu Standartlarına uyğun tərtib edirlər.

13.2. Qeyri-h kumət təşkilatları bu qanuna əsasən tələb olunan maliyyə hesabatlarını Qeyri-h kumət Təşkilatları n Milli M hasibat U otu Standartlarına uyğun tərtib edirlər.

 

[53] 11 dekabr 2012-ci il tarixli 499-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 19 yanvar 2013-c il, № 12; Azərbaycan qəzeti, 23 yanvar 2013-c il, № 15; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 01, maddə 18) ilə 13.3-c maddə əlavə edilmişdir.

 

4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 13.3-c maddədən sadələşdirilmiş s z ıxarılmışdır və yeni məzmunda 13.4-c maddə əlavə edilmişdir.

 

[54] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 14-c maddənin adı və 14.1-ci maddə yeni redaksiyada veril mişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Maddə 14. Qeyri-kommersiya təşkilatları n hesabat d vr , maliyyə hesabatlarının təqdim və dərc edilməsi qaydası

14.1. B dcə təşkilatları və b dcədənkənar d vlət fondlarının maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi, hesabat d vrləri və dərc edilməsi qaydaları m hasibat u otu sahəsində d vlət tənzimlənməsini həyata ke irən m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilir.

 

[55] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə yeni məzmunda 14.1-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[56] 29 may 2012-ci il tarixli 370-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 21 iyun 2012-ci il, № 135, Azərbaycan qəzeti 23 iyun 2012-ci il, № 137, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, №6, maddə 529) ilə 14.2-ci maddəsində Bələdiyyə orqanlarının s zlərindən sonra yerli b dcənin icrası haqqında s zləri əlavə edilmişdir və bələdiyyə tərəfindən s zləri Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[57] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 14.3-c maddədə B dcə təşkilatları və b dcədənkənar d vlət fondlarının s zləri B dcə təşkilatlarının s zləri ilə əvəz edilmişdir və həmin maddədən , onlara əlavə edilir s zləri ıxarılmışdır.

 

[58] 12 fevral 2010-cu il tarixli 952-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 18 aprel 2010-cu il, № 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-ci il, № 4, maddə 265) ilə 14.4-c maddə aşağıdakı redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

14.4. Qeyri-h kumət təşkilatları n hesabat d vrləri bu qanunun 11-ci maddəsinə uyğun olaraq m əyyənləşdirilir.

 

[59] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə yeni məzmunda 14.4-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[60] 12 fevral 2010-cu il tarixli 952-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 18 aprel 2010-cu il, № 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-ci il, № 4, maddə 265) ilə 14.5-ci maddə ıxarılmışdır.

 

[61] 11 dekabr 2012-ci il tarixli 499-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 19 yanvar 2013-c il, № 12; Azərbaycan qəzeti, 23 yanvar 2013-c il, № 15; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 01, maddə 18) ilə 14.6-cı maddə əlavə edilmişdir.

29 may 2015-ci il tarixli 1299-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 16 iyul 2015-ci il, № 152; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 07, maddə 819) ilə 14.6-cı maddəsinin birinci c mləsi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Siyasi partiyalar tərəfindən illik maliyyə hesabatları hər il aprel ayının 1-dən gec olmayaraq m vafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilir.

 

[62] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə yeni məzmunda 14.7-ci və 14.8-ci maddələr əlavə edilmişdir.

 

[63] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə yeni məzmunda V-I fəsil əlavə edilmişdir.

 

[64] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 15.1-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

15.1. İlkin u ot sənədlərinin, m hasibat u otu reyestrlərinin və digər u ot sənədlərinin məzmunu qanunvericiliyə m vafiq olaraq kommersiya sirridir.

 

[65] 1 may 2012-ci il tarixli 350-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 06 iyun 2012-ci il, № 123, Azərbaycan qəzeti 07 iyun 2012-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, №6, maddə 512) ilə 16-cı maddədə olunması, s z ndən sonra dərc edilməsi, s zləri əlavə edilmişdir.

 

4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 16-cı maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Maddə 16. M hasibat u otu zrə qanunvericiliyin pozulmasına g rə məsuliyyət

 

M hasibat u otu subyekti tərəfindən maliyyə hesabatlarının və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının hazırlanması, təqdim olunması, dərc edilməsi, u ot sənədlərinin saxlanılması ilə əlaqədar qanunvericiliyin pozulmasına g rə təqsirkar olan şəxslər m əyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

 

[66] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 17-ci maddə ləğv edilmişdir.

 

[67] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 18.1-ci, 18.2-ci və 18.3-c maddələr ləğv edilmişdir.

 

[68] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə 18.4-c maddədən 2008-ci il 1 yanvar tarixinə qədər , m hasibat u otunu aparmalı vəbu qanun q vvəyə mindikdən sonra bir il m ddətində s zləri ıxarılmışdır.

 

[69] 4 may 2018-ci il tarixli 1140-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 iyun 2018-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1179) ilə yeni məzmunda 18.5-ci maddə əlavə edilmişdir.

 
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.