Axtar
az|рус|eng
Qanunvericilik

Qiymətli kağızlar bazarı haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU[1]

 

Bu Qanun, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-c maddəsinin I hissəsinin 11-ci və 15-ci bəndlərinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasında investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışının, d vlət qeydiyyatının, k tləvi təklifinin, depozitar və ticarətsonrası sistemlərin, qiymətli kağızların və t rəmə maliyyə alətlərinin tədav l n n, qiymətli kağızlar bazarında lisenziyaya malik olan şəxslərin və mərkəzi depozitarın təşkilinin, idarə edilməsinin və ləğvinin prinsip və qaydalarını, investorların h quqlarının d vlət və ictimai m dafiəsi sahəsində m nasibətlərin, habelə qiymətli kağızlar bazarında tənzimlənmə və nəzarətin h quqi və iqtisadi əsaslarını m əyyən edir.[2]

 

1-ci fəsil

mumi m ddəalar

 

Maddə 1. Əsas anlayışlar

 

1.0. Bu Qanunda istifadə olunan əsas anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:

1.0.1. aidiyyəti şəxs Azərbaycan Respublikasının M lki Məcəlləsi ilə bu c r m əyyən edilmiş şəxs;

1.0.2. anderraytinq emitentin və ya nc şəxslərin xeyrinə qiymətli kağızların k tləvi təklifi və yerləşdirilməsi zrə investisiya xidməti;

1.0.3. benefisiar m lkiyyət i - pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əlaqədar əməliyyatlardan son nəticədə iqtisadi və ya hər hansı digər fayda əldə edən fiziki və ya h quqi şəxs, o c mlədən xeyrinə əqdlərin həyata ke irildiyi h quqi şəxsin əsl sahibi və ya m ştəriyə nəzarəti həyata ke irən və (və ya) adından maliyyə əməliyyatlarının və ya digər əqdlərin həyata ke irildiyi fiziki şəxs və ya h quqi şəxsə nəzarəti həyata ke irən fiziki şəxs;[3]

1.0.4. depo hesabı mərkəzi depozitarın zv n n m raciəti əsasında m ştəri n mərkəzi depozitarda a ılmış və z ndə m ştərinin qiymətli kağızlarına olan h quqlara dair qeydləri əks etdirən hesab;

1.0.5. emitent investisiya qiymətli kağızlarının emissiyasını bu Qanunun 2-ci fəsli ilə m əyyən edilmiş qaydada həyata ke irən h quqi şəxs, d vlət (m vafiq qaydada buna səlahiyyətləndirilmiş d vlət orqanı vasitəsilə) və ya bələdiyyə. Emitent buraxdığı qiymətli kağızların m lkiyyət isi deyildir; [4]

1.0.6. fond birjasının listinqi fond birjasının daxili qaydaları ilə m əyyən edilmiş tələblərə əsasən fond birjasında ticarətə qəbul edilən qiymətli kağızların siyahısı;

1.0.7. institusional investor investisiya şirkətləri, investisiya fondları və onların idarə iləri, əsas fəaliyyətini qiymətli kağızlara investisiyalar təşkil edən şəxslər, kredit təşkilatları, sığorta ılar, pensiya fondları və onların idarə iləri, digər tənzimlənən maliyyə institutları, əmtəələrin və onlar zrə t rəmə alətlərin dilerləri, beynəlxalq maliyyə təşkilatları, d vlətlər, mərkəzi banklar;

1.0.8. investisiya məsləhəti qiymətli kağızın və ya t rəmə maliyyə alətinin alınması, satılması, abunə yazılışı, dəyişdirilməsi, geri alınması, saxlanılması və anderraytinqi və ya onunla bağlı h quqların həyata ke irilib-ke irilməməsi ilə bağlı m ştərilərə verilən məsləhət. Belə məsləhət k tləvi informasiya vasitələrində a ıqlandıqda, investisiya şirkəti fəaliyyətindən fərqli peşə fəaliyyəti ər ivəsində əvəzsiz qaydada verildikdə və ya həmin məsələlərin sırf h quqi aspektlərinə aid olduqda, investisiya məsləhəti sayılmır;

1.0.9. investisiya tədqiqatı ictimaiyyət n nəzərdə tutulan, birbaşa və ya dolayı yolla, bir və ya bir ne ə qiymətli kağıza, t rəmə maliyyə alətinə və ya onların emitentlərinə, həmin qiymətli kağızların və ya t rəmə alətlərin cari və ya gələcək qiyməti daxil olmaqla investisiya strategiyasını t vsiyə və ya təklif edən tədqiqat;

1.0.10. investor qiymətli kağızların və ya t rəmə maliyyə alətlərinin alıcısı və ya onları almaq təklifini verən şəxs;

1.0.11. qiymətli kağızlar bazarı qiymətli kağızların emissiyası, buraxılması, tədav l , dənilməsi, m lkiyyət iliyi, saxlanılması, kompensasiyası, hdəliklərlə y klənməsi, d vlət tənzimlənməsi və digər əməliyyatların həyata ke irilməsi zrə subyektlər arasında olan h quqi və iqtisadi m nasibətlərin məcmusu; [5]

1.0.12. qiymətli kağızlarla əməliyyatlar zrə pul hesabı qiymətli kağızlarla əməliyyatlar zrə pul qalıqlarını əks etdirən hesab;

1.0.13. qiymətli kağızların hesabının idarə edilməsi m ştərinin aktivlərinin qorunması və saxlanılması zrə investisiya şirkətinin həyata ke irdiyi yardım ı investisiya xidməti;

1.0.14. investisiya şirkətinin filialı h quqi şəxs olmayan, investisiya şirkətinin olduğu yerdən kənarda yerləşən, investisiya şirkətinə icazə verilmiş investisiya xidmətlərinin hamısını və ya bir hissəsini həyata ke irə bilən investisiya şirkətinin ayrıca b lməsi;

1.0.15. investisiya şirkətinin n mayəndəliyi h quqi şəxs olmayan, investisiya şirkətinin olduğu yerdən kənarda yerləşən, investisiya xidmətləri g stərmək h ququ olmayan, yalnız onun mənafelərini təmsil və m dafiə edən investisiya şirkətinin ayrıca b lməsi;

1.0.16. maliyyə monitorinqi orqanı Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terror uluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı m barizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə bu c r m əyyən edilmiş orqan; [6]

1.0.17. maliyyə tədqiqat ısı investisiya tədqiqatını hazırlayan şəxs;

1.0.18. marketmeyker qiymətli kağızlar bazarında m təmadi olaraq z hesabına və fond birjası ilə razılaşdırılmış qiymət dəhlizi ər ivəsində z n n m əyyənləşdirdiyi qiymətlərlə qiymətli kağızların və ya t rəmə maliyyə alətlərinin alqı-satqısını həyata ke irən h quqi şəxs; [7]

1.0.19. m h m iştirak payı səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalının 10 və ya daha ox faizini təşkil edən səhmlərə birbaşa və ya dolayı yolla sahiblik, yaxud m qavilə əsasında iştirak ısı olduğu h quqi şəxsin qərarlarının qəbul edilməsinə m h m təsir g stərmə imkanı;

1.0.20. m ştəri qiymətli kağızlar və ya t rəmə maliyyə alətləri zrə xidmətlərin alınmasına dair m qavilə bağlamış fiziki və ya h quqi şəxs;

1.0.21. nettinq klirinq zvlərinin digər zvlərə g ndərdiyi və ya onlardan aldığı k rmə sifarişlərindən irəli gələn tələb və hdəliklərin bir xalis tələbə və ya hdəliyə evrilməsi;

1.0.22. maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı - maliyyə bazarlarında tənzimlənmə və nəzarətin həyata ke irilməsi məqsədilə m vafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum;[8]

1.0.23. portfelin idarə edilməsi fərdi investorların verdiyi istiqamətlər zrə bir və ya bir ne ə qiymətli kağızdan və ya t rəmə maliyyə alətlərindən, habelə pul vəsaitindən ibarət portfeli investisiya şirkətinin idarə etməsi zrə əsas investisiya xidməti; [9]

1.0.24. repo m qaviləsi investisiya qiymətli kağızlarının əvvəlcədən m əyyən edilmiş şərtlərlə geri satın alınması (satılması) hdəliyi ilə satılması (alınması);

1.0.25. tənzimlənən bazar fond birjasının daxili qaydalarına uyğun olaraq ticarətə buraxılmış qiymətli kağızlar və t rəmə maliyyə alətləri ilə nc şəxslərin alğı-satqı maraqlarını z ndə əks etdirən fond birjası tərəfindən təşkil və idarə olunan sistem;

1.0.26. vahid məlumat resursu bu Qanunun 9-cu fəsli ilə a ıqlanması nəzərdə tutulan məlumatların dərc edildiyi, ictimaiyyət n a ıq olan və maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı tərəfindən yaradılan avtomatlaşdırılmış sistem; [10]

1.0.27. vətəndaş q sursuzluğu tələbi m h m iştirak payının sahibi, o, h quqi şəxs olduqda onun icra orqanının rəhbəri n qəsdən t rədilmiş cinayətə g rə məhkumluğun olmaması; investisiya şirkətinin, fond birjasının, klirinq təşkilatının və mərkəzi depozitarın m şahidə şurasının və icra orqanının zvləri, ləğvedicisi n məhkumluğun olmaması, m lkiyyət əleyhinə və ya iqtisadi fəaliyyət sahəsində ağır və ya x susilə ağır cinayətlərə g rə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi faktının olmaması, m vafiq vəzifəni tutması və ya peşə fəaliyyəti ilə məşğul olmağına məhkəmə qərarı ilə qadağa qoyulmaması;

1.0.28. dənişə qarşı atdırılma qiymətli kağızların alış qiymətinin tam dənilməsi qarşılığında satıcının alıcıya və ya onun n mayəndəsinə qiymətli kağızların atdırılmasının təmin edilməsi zrə razılaşmanı ifadə edən prinsip;

1.0.29. hesablaşma qiymətli kağızlarla və ya t rəmə maliyyə alətləri ilə əqdlər zrə tərəflərin qarşılıqlı hdəliklərinin icra edilməsi.

 

Maddə 2. Qiymətli kağızlar bazarı haqqında qanunvericilik

 

2.1. Azərbaycan Respublikasında qiymətli kağızlar bazarı Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Azərbaycan Respublikasının M lki Məcəlləsi, bu Qanun və Azərbaycan Respublikasının digər normativ h quqi aktları, maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının normativ xarakterli aktları, habelə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar ıxdığı beynəlxalq m qavilələrlə tənzimlənir. [11]

2.2. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar ıxdığı beynəlxalq m qavilələrdə bu Qanundan fərqli qaydalar m əyyən edildikdə, beynəlxalq m qavilələrin normaları tətbiq edilir.

2.3. Ələt azad iqtisadi zonasında qiymətli kağızlar bazarı sahəsində m nasibətlər Ələt azad iqtisadi zonası haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq tənzimlənir.[12]

 

2-ci fəsil

İnvestisiya qiymətli kağızlarının emissiyası və k tləvi təklifi

 

Maddə 3. İnvestisiya qiymətli kağızlarının emissiyası

 

3.1. İnvestisiya qiymətli kağızlarının emissiyası bu Qanunun 3.5-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin məcmusudur.

3.2. İnvestisiya qiymətli kağızları buraxılışlarla yerləşdirilir və bir buraxılış daxilində investisiya qiymətli kağızları ilə təsdiqlənən h quqlar eyni olmalıdır. İnvestisiya qiymətli kağızlarının buraxılışı emitentin bir n və aid olan, eyni d vlət qeydiyyat n mrəsinə və nominal dəyərə malik investisiya qiymətli kağızlarının toplusudur.

3.3. Səhmdar cəmiyyətinin emissiya etdiyi səhmlərin nominal dəyəri eyni olmalıdır.

3.4. Səhmlərin nominalı yalnız milli valyutada ifadə olunmalıdır. İstiqrazların nominalı milli və ya xarici valyutada ifadə olunur.

3.5. İnvestisiya qiymətli kağızlarının emissiyası aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir:

3.5.1. emitent tərəfindən investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışı haqqında qərarın qəbul edilməsi;

3.5.2. emitent tərəfindən investisiya qiymətli kağızlarının emissiya prospektinin və ya bu Qanunun 5.5-ci maddəsi ilə m əyyən edilmiş hallarda informasiya memorandumunun tərtib edilməsi (k tləvi təklif edilən investisiya qiymətli kağızları n);

3.5.3. maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışını d vlət qeydiyyatına alması və emissiya prospektini və ya informasiya memorandumunu təsdiq etməsi;

3.5.4. investisiya qiymətli kağızlarının emissiya prospektində və ya informasiya memorandumunda olan məlumatların a ıqlanması (k tləvi təklif edilən investisiya qiymətli kağızları n);

3.5.5. investisiya qiymətli kağızlarının yerləşdirilməsi və ya tənzimlənən bazarlara ticarətə buraxılması;

3.5.6. maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının investisiya qiymətli kağızlarının emissiyasının yekunları haqqında hesabatı təsdiq etməsi;

3.5.7. investisiya qiymətli kağızlarının emissiyasının yekunları haqqında hesabatda olan məlumatların a ıqlanması (investisiya qiymətli kağızları k tləvi təklif edildikdə).

3.6. D vlət və bələdiyyə qiymətli kağızlarının emissiyası və tədav l m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi qaydaya uyğun olaraq aparılır.

3.7. H quqi şəxslərin yenidən təşkili zamanı investisiya qiymətli kağızlarının emissiyası və konvertasiyası qaydasını maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı m əyyən edir. [13]

3.8. Emitentin istiqraz buraxılışının maksimum həcminə dair tələbləri maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı m əyyən edir.

 

Maddə 4. İnvestisiya qiymətli kağızlarının buraxılışı haqqında qərar

 

4.1. Səhmlərin buraxılışı haqqında qərarı səhmdar cəmiyyəti səhmdarlarının mumi yığıncağı qəbul edir.

4.2. İstiqrazların buraxılışı haqqında qərarı emitentin nizamnaməsi ilə m əyyən edilən orqanı qəbul edir.

4.3. İnvestisiya qiymətli kağızlarının buraxılışı haqqında qərarda aşağıdakı məlumatlar z əksini tapmalıdır:

4.3.1. emitentin tam adı, olduğu yer;

4.3.2. qərarın qəbul edildiyi yer və tarix;

4.3.3. emissiya edilən investisiya qiymətli kağızlarının n v , forması və nominal dəyəri;

4.3.4. emissiya edilən investisiya qiymətli kağızlarının sayı və mumi məbləği;

4.3.5. həmin buraxılış zrə investisiya qiymətli kağızları ilə təsbit olunan h quqların x susiyyətləri;

4.3.6. buraxılışın anderrayteri (investisiya qiymətli kağızları k tləvi təklif edildikdə) və şərtləri (bu Qanunun 8.17-ci maddəsində g stərilən hallar istisna olmaqla);

4.3.7. investisiya qiymətli kağızlarının yerləşdirilməsi qaydası;

4.3.8. abunə yazılışının başlanma və başa atma tarixləri və ya həmin tarixlərin m əyyən edilməsi qaydası;

4.3.9. qərarı qəbul etmiş emitentin orqanının adı;

4.3.10. qərarı qəbul etmiş emitentin orqanının rəhbərinin adı, soyadı, m h rlə təsdiqlənmiş imzası.

 

Maddə 5. İnvestisiya qiymətli kağızlarının emissiya prospekti və informasiya memorandumu

 

5.1. İnvestisiya qiymətli kağızlarının k tləvi təklifi emissiya prospekti ilə m şayiət olunur. Emitent və ya investisiya qiymətli kağızlarını təklif edən şəxs investisiya qiymətli kağızlarının tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılması n emissiya prospekti tərtib etməlidir.

5.2. Emissiya prospektində emitentin maliyyə vəziyyəti və emissiya edilən investisiya qiymətli kağızları ilə təsbit edilmiş h quqlar əks olunmalıdır. Emissiya prospektinin mətni dəqiq və səlis olmalıdır.

5.3. Emissiya prospektinə dair tələbləri maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı m əyyən edir.

5.4. Emissiya prospektinin tərtib edilməsində iştirak edən şəxslər adlarını və yerləşdikləri nvanı g stərməklə, emissiya prospektində olan məlumatların həqiqi faktlar əsasında hazırlanmasına dair bəyanatlarını emissiya prospektinə daxil etməlidirlər.

5.5. Emissiya prospektinin əvəzinə aşağıdakı hallarda informasiya memorandumu tərtib edilir:

5.5.1. investisiya qiymətli kağızları, o c mlədən bu n v investisiya qiymətli kağızlarına h quqlar qoşulan h quqi şəxsin səhmdarlarına və ya pay ılarına təklif edildikdə və onların arasında yerləşdirildikdə;

5.5.2. investisiya qiymətli kağızları, o c mlədən bu n v investisiya qiymətli kağızlarına h quqlar ayrılan h quqi şəxsin səhmdarlarına və ya pay ılarına təklif edildikdə və onların arasında yerləşdirildikdə;

5.5.3. investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışının məbləği maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının m əyyən etdiyi məbləğdən az olduqda;

5.5.4. emitent tərəfindən bir təqvim ili ərzində buraxılan investisiya qiymətli kağızlarının məcmu nominal dəyəri maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının m əyyən etdiyi məbləğdən ox olduqda; [14]

5.5.5. institusional investorlara nvanlanan təklif edildikdə.

5.6. Aşağıdakı hallarda emitent emissiya prospektinin tərtib edilməsindən azaddır:

5.6.1. d vlət və ya bələdiyyə, Azərbaycan Respublikasının zv olduğu beynəlxalq təşkilatlar və ya Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən investisiya qiymətli kağızları emissiya edildikdə;

5.6.2. d vlət zəmanəti ilə təmin edilən investisiya qiymətli kağızları emissiya edildikdə;

5.6.3. hər bir investor n təklif edilən investisiya qiymətli kağızlarının dəyəri maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının m əyyən etdiyi məbləğdən ox olduqda; [15]

5.6.4. səhmdarlardan dəniş tələb etməyən və dividendlərin dənilməsi əvəzinə m vcud olan səhmlərlə eyni n vdə buraxılan səhmlər emissiya edildikdə;

5.6.5. tənzimlənən bazarda bir təqvim ili ərzində buraxılan səhmlər emitentin nizamnamə kapitalının on faizindən az olan hissədə k tləvi təklif edildikdə;

5.6.6. investisiya qiymətli kağızları konvertasiya edildikdə;

5.6.7. investisiya qiymətli kağızlarının k tləvi təklifi nəzərdə tutulmadıqda.

5.7. Emissiya prospektinə daxil edilmiş məlumatlara g rə aşağıdakı şəxslər məsuliyyət daşıyırlar:

5.7.1. emitent və onun emissiya prospektini təsdiq edən və imzalayan orqanlarının zvləri b t n məlumatlar zrə;

5.7.2. investisiya qiymətli kağızlarını k tləvi təklif edən şəxs z və k tləvi təklif edilən investisiya qiymətli kağızları zrə;

5.7.3. təminat ı (olduqda) z və ya təqdim etdiyi təminat zrə;

5.7.4. anderrayter hdəlikləri və təklif edilən investisiya qiymətli kağızları zrə.

5.8. İnformasiya memorandumunu bu Qanunun 6-cı maddəsi ilə m əyyən edilmiş qaydada maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı təsdiq edir və bu Qanunun 7-ci maddəsi ilə m əyyən edilmiş qaydada a ıqlayır.

5.9. İnformasiya memorandumuna dair tələbləri maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı m əyyən edir.

5.10. Emitent bir il ərzində investisiya qiymətli kağızlarının bir ne ə (səhm istisna olmaqla) buraxılışı haqqında qərar qəbul etdiyi təqdirdə, baza emissiya prospekti tərtib edə bilər.

5.11. Baza emissiya prospektinə və onun əlavələrinə dair tələbləri maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı m əyyən edir.

5.12. Baza emissiya prospektini bu Qanunun 6-cı və 7-ci maddələri ilə m əyyən edilmiş qaydada maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı təsdiq edir və a ıqlayır.

5.13. Baza emissiya prospektinə hər buraxılış n emitentin etdiyi dəyişikliklər bu Qanunun 10-cu maddəsinə uyğun olaraq maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına təqdim edilir və buraxılış bu Qanunun 6-cı maddəsinə əsasən d vlət qeydiyyatına alınır.

5.14. Bu Qanunun emissiya prospektinə aid olan m ddəaları baza prospektinə şamil olunur.

5.15. Emissiya prospekti və ya informasiya memorandumu təsdiq edildiyi tarixdən bir il ərzində investisiya qiymətli kağızları tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılmadıqda və ya onların k tləvi təklifi həyata ke irilmədikdə, emissiya prospekti və ya informasiya memorandumu q vvədən d şm ş hesab edilir. Emissiya prospektində və ya informasiya memorandumunda olan məlumatların yenilənməsi ilə əlaqədar bu Qanunun 10-cu maddəsinə uyğun olaraq əlavə və dəyişikliklər edildikdə, emissiya prospekti və ya informasiya memorandumu yenidən q vvəyə minir.

5.16. Emissiya prospektinə və ya informasiya memorandumuna yarımillik və r bl k maliyyə hesabatları əlavə edildikdə, onlar emissiya prospekti və ya informasiya memorandumu q vvədə olduğu m ddət ərzində yenilənməlidir.

 

Maddə 6. İnvestisiya qiymətli kağızlarının buraxılışının d vlət qeydiyyatına alınması və emissiya prospektinin təsdiq edilməsi

 

6.1. İnvestisiya qiymətli kağızlarının buraxılışını maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı d vlət qeydiyyatına alır.

6.2. İnvestisiya qiymətli kağızlarının k tləvi təklifi zamanı onların emissiya prospektini maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı təsdiq edir.

6.3. İnvestisiya qiymətli kağızlarının buraxılışının d vlət qeydiyyatı n emitent maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

6.3.1. investisiya qiymətli kağızlarının qeydiyyata alınması n ərizə;

6.3.2. investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışı haqqında qərar;

6.3.3. emitentin h quqi şəxs kimi d vlət qeydiyyatına alınması haqqında şəhadətnamənin və nizamnaməsinin notariat qaydasında və ya "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində m əyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş surətləri;

6.3.4. investisiya qiymətli kağızlarının emissiya prospekti (investisiya qiymətli kağızlarının emissiyası emissiya prospekti ilə m şayiət olunarsa);

6.3.5. investisiya qiymətli kağızlarının emissiya prospektinin təsdiq edilməsi n d vlət r sumunun dənilməsini təsdiq edən sənəd (investisiya qiymətli kağızlarının emissiyası emissiya prospekti ilə m şayiət olunarsa);

6.3.6. investisiya qiymətli kağızlarının sertifikatının n munəsi (investisiya qiymətli kağızları sənədli formada buraxılarsa).[16]

6.4. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışının d vlət qeydiyyatı və emissiya prospektinin təsdiq edilməsi n təqdim edilən sənədlərə onların təqdim edilməsi tarixindən etibarən iyirmi iş g n m ddətində baxır. Qeydiyyatdan imtina n bu Qanunun 6.6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş hallar olmadıqda, investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışı d vlət qeydiyyatına alınır və emissiya prospekti təsdiq edilir. Bu halda maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı emitentə investisiya qiymətli kağızlarının d vlət reyestrindən ıxarış və emissiya prospektinin təsdiq olunması haqqında yazılı bildiriş təqdim edir.

6.5. İnvestisiya qiymətli kağızlarının buraxılışının d vlət qeydiyyatı emissiya prospektinin təsdiq edilməsindən (investisiya qiymətli kağızlarının emissiyası emissiya prospekti ilə m şayiət olunarsa) və məlumatların d vlət reyestrinə daxil edilməsindən ibarətdir.

6.6. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışının d vlət qeydiyyatına alınmasından və ya emissiya prospektinin təsdiq edilməsindən (investisiya qiymətli kağızlarının emissiyası emissiya prospekti ilə m şayiət olunarsa) aşağıdakı hallarda imtina edir:

6.6.1. investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışının d vlət qeydiyyatı n təqdim olunmuş sənədlər bu Qanunun tələblərinə cavab vermədikdə;

6.6.2. emitentin səhmlərinin əvvəlki emissiyasının yekunları haqqında hesabatı maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı təsdiq etmədikdə;

6.6.3. investisiya qiymətli kağızlarının emissiya prospektinə və ya investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışı haqqında qərara (investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışının d vlət qeydiyyatı n əsas olan digər sənədlərə) qeyri-d r st, yaxud təhrif edilmiş məlumatların daxil edildiyi m əyyən olunduqda.

6.7. Bu Qanunun 6.6-cı maddəsində g stərilən hallar m əyyən edildikdə, maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışının d vlət qeydiyyatına alınmasından və emissiya prospektinin təsdiq edilməsindən (investisiya qiymətli kağızlarının emissiyası emissiya prospekti ilə m şayiət olunarsa) imtina barədə əsaslandırılmış qərar qəbul etməli və bu qərarı iki iş g n ərzində emitentə g ndərməlidir.

6.8. D vlət qeydiyyatına alınmış, lakin k tləvi təklif edilməmiş investisiya qiymətli kağızlarının tənzimlənən bazarlara ticarətə buraxılması zamanı emissiya prospektinin təsdiq edilməsi maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına aşağıdakı sənədlər təqdim edilməklə bu Qanunun 6-cı maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq həyata ke irilir:

6.8.1. investisiya qiymətli kağızlarının emissiya prospektinin təsdiq edilməsi n ərizə;

6.8.2. investisiya qiymətli kağızlarının emissiya prospekti.

 

Maddə 7. İnvestisiya qiymətli kağızlarının emissiya prospektinin a ıqlanması

 

7.1. İnvestisiya qiymətli kağızlarının emissiya prospekti maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı tərəfindən təsdiqləndikdən sonra bu Qanunun 1.0.26-cı maddəsi ilə m əyyən edilmiş vahid məlumat resursunda, fond birjasının və emitentin internet səhifəsində (olduqda) a ıqlanmalıdır.

7.2. İnvestisiya qiymətli kağızlarının emissiya prospekti emitentin nvanında, investisiya qiymətli kağızlarının satış yerlərində olmalıdır və tanışlıq n emitent və ya yerləşdirməni həyata ke irən investisiya şirkəti tərəfindən he bir dəniş tələb edilmədən təqdim edilməlidir.

7.3. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının təsdiq etmədiyi emissiya prospektinin a ıqlanmasına və reklam edilməsinə yol verilmir.

7.4. Emissiya prospektinin reklamında emissiya prospektinin dərc olunduğu yerlər və investorların qərar qəbul etməsi n lazım olan məlumatlar g stərilməlidir. İnvestisiya qiymətli kağızlarının reklamının x susiyyətləri Reklam haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə m əyyən edilir.[17]

7.5. Reklam və digər vasitələrlə təqdim olunan məlumatlar qeyri-dəqiq və aşdırıcı olmamalı, emissiya prospektində əks olunan məlumatlara uyğun olmalıdır.

7.6. Bu Qanunun 5.6-cı maddəsinin m ddəalarına əsasən emissiya prospektinin tərtibinin tələb edilməsi nəzərdə tutulmadıqda, emitent tərəfindən informasiya xarakterli məlumat investorlar n nəzərdə tutulubsa, həmin məlumat onlar qarşısında a ıqlanmalıdır.

 

Maddə 8. İnvestisiya qiymətli kağızlarının yerləşdirilməsi

 

8.1. İnvestisiya qiymətli kağızlarının yerləşdirilməsi emitentin investisiya qiymətli kağızlarını onların ilk m lkiyyət ilərinin əldə etməsidir.

8.2. İnvestisiya qiymətli kağızlarının yerləşdirilməsi k tləvi təklif və ya qapalı yerləşdirmə sulu ilə həyata ke irilir.

8.3. İnvestisiya qiymətli kağızlarının k tləvi təklifi onların qeyri-m əyyən sayda şəxsə, yaxud k tləvi informasiya vasitələri ilə və ya 50 nəfərdən artıq şəxsə təklif edilməsidir.

8.4. İnvestisiya qiymətli kağızlarının qapalı yerləşdirilməsi qiymətli kağızları 50 nəfərdən az şəxsə təklif etməklə və ya qiymətli kağızların buraxılışı haqqında qərarda investisiya qiymətli kağızlarını əldə edəcək investorları g stərməklə ke irilən yerləşdirmədir.

8.5. Emitent investisiya qiymətli kağızlarının yerləşdirilməsi h quqlarını həmin kağızların buraxılışı d vlət qeydiyyatına alındığı andan əldə edir.

8.6. İnvestisiya qiymətli kağızlarının (d vlət m əssisələri zəlləşdirilərkən yaradılan səhmdar cəmiyyətlərinin səhmləri istisna olmaqla) k tləvi təklifi fond birjası vasitəsilə həyata ke irilir.

8.7. İnvestisiya qiymətli kağızlarına abunə yazılışının m ddəti aydan ox ola bilməz.

8.8. Abunə yazılışı başa atdıqdan sonra beş iş g n ərzində emitent və ya təklif edən şəxs qiymətli kağızların yerləşdirilməsinə başlamalıdır. İnvestisiya qiymətli kağızlarının yerləşdirilməsi m ddəti başlandığı tarixdən etibarən yeddi iş g n ndən ox olmamalıdır.

8.9. Yerləşdirilən investisiya qiymətli kağızlarının sayı investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışı haqqında qərarda və ya emissiya prospektində g stərilən saydan ox olmamalıdır. Səhmlər emissiya prospektində və ya investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışı haqqında qərarda g stərilən hissədən az yerləşdirildikdə, emissiya baş tutmamış hesab edilir.

8.10. K tləvi təklif edilən investisiya qiymətli kağızlarının alışı zamanı, bu Qanunun 8.11-ci maddəsində nəzərdə tutulan hal istisna olmaqla, bir alıcıya başqa alıcılara nisbətən st nl k verilməsi qadağandır.

8.11. Səhmdarlar səhmdar cəmiyyəti tərəfindən əlavə buraxılan səhmləri cəmiyyətin nizamnamə kapitalında malik olduqları paya m tənasib şəkildə almaqda st nl k h ququna malikdirlər. Bu h quq səhmdarların mumi yığıncağının qərarı ilə məhdudlaşdırıla bilər.

8.12. Bu Qanunun 8.11-ci maddəsində nəzərdə tutulan st nl k h ququndan istifadə imkanı barədə bildiriş əlavə səhm buraxılışı d vlət qeydiyyatına alındıqdan sonra beş iş g n ərzində səhmdar cəmiyyəti tərəfindən sifarişli po t g ndərişi ilə hər bir səhmdara g ndərilməlidir. Səhmdar st nl k h ququndan istifadə etməsi barədə yazılı tələbini bildirişi aldığı tarixdən on iş g n ərzində səhmdar cəmiyyətinin icra orqanına təqdim edə bilər. Bu zaman əlavə buraxılan səhmlərin st nl k h ququndan istifadə edən səhmdarlara təklif edilən qiyməti həmin səhmlərin yerləşdirməsi zamanı nc şəxslərə təklif edilən qiymətdən aşağı olmamalıdır.

8.13. K tləvi təklif edilən investisiya qiymətli kağızlarının dəyəri yalnız pulla dənilir və bu pul vəsaiti maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının m əyyən etdiyi tələblərə cavab verən banklarda emitentin a dığı m vəqqəti cari hesabda saxlanılır. Həmin vəsaitlərin istifadəsinə yerləşdirmə başa atdıqdan və k tləvi təklifin yekunları haqqında hesabatı maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı təsdiq etdikdən sonra bu Qanunun 11.4-c maddəsində g stərilən qaydada yol verilir.

8.14. Abunə yazılışının qiyməti investisiya qiymətli kağızlarının yerləşdirilməsi və ya k tləvi təklifi zamanı satış qiymətidir. Abunə yazılışının qiyməti və ya həmin qiymətin m əyyən edilməsi qaydaları və ya k tləvi təklif edilən investisiya qiymətli kağızlarının qiymət dəhlizi investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışı haqqında qərarda, emissiya prospektində və ya informasiya memorandumunda əks olunmalıdır. Abunə yazılışının qiyməti emissiya prospektində və ya informasiya memorandumunda m əyyən edilmədikdə, həmin qiymət yerləşdirmənin başlanmasına ən azı beş iş g n qalmış a ıqlanır. Qiymət dəhlizindən kənara ıxan qiymətlərlə investisiya qiymətli kağızlarının k tləvi təklifinə yol verilmir.

8.15. İnvestisiya qiymətli kağızlarına abunə yazılışı və onların yerləşdirilməsi qaydası maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı tərəfindən m əyyən edilir.

8.16. Azərbaycan Respublikası emitentlərinin investisiya qiymətli kağızlarının və ya digər şəxs tərəfindən onların aktivləri ilə təmin olunmuş investisiya qiymətli kağızlarının Azərbaycan Respublikası ərazisindən kənarda buraxılışı və yerləşdirilməsi qaydasını maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı m əyyən edir.

8.17. Azərbaycan Respublikası tərəfindən yaradılan və b t n səhmləri d vlətə məxsus səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin buraxılışını bu Qanunun 2-ci fəslinin m ddəaları tətbiq edilmədən maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı d vlət qeydiyyatına alır və onlar yerləşdirilmiş hesab edilir.

 

Maddə 9. İnvestisiya qiymətli kağızlarının emissiyasının dayandırılması

 

9.1. İnvestisiya qiymətli kağızlarının emissiyasının dayandırılması maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının qərarı ilə investisiya qiymətli kağızlarının reklamı, yerləşdirilməsi və ya onlara abunə yazılışı zrə tədbirlərin dayandırılmasıdır.

9.2. İnvestisiya qiymətli kağızlarının emissiyası d vlət qeydiyyatına alındıqdan sonra emissiya şərtlərinin, habelə bu Qanunun 2-ci fəslinin tələblərinin pozulması faktı aşkar edildikdə, maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı emitentin adı, investisiya qiymətli kağızlarının qeydiyyat n mrəsi və tarixi, qərarın tarixi və əsasları g stərilməklə, aşağıdakı qərarlardan birini qəbul etməlidir:

9.2.1. pozuntuya yol vermiş şəxslərin həmin pozuntuları m əyyən edilən vaxt ərzində aradan qaldırması barədə;

9.2.2. yol verilmiş pozuntuların aradan qaldırılması emissiyanı dayandırmadan m mk n olmadıqda, həmin investisiya qiymətli kağızlarının emissiyasının dayandırılması və pozuntuların aradan qaldırılması barədə.

9.3. Bu Qanunun 9.2-ci maddəsində g stərilən qərarın qəbul edilməsi tarixindən etibarən bir iş g n ərzində maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı həmin qərarı emitentə, investisiya qiymətli kağızlarının təklifini və yerləşdirilməsini həyata ke irən şəxslərə verməli və k tləvi informasiya vasitələrində a ıqlamalıdır.

9.4. Emitent, onun investisiya qiymətli kağızlarının təklifi və yerləşdirilməsini həyata ke irən şəxslər bu Qanunun 9.2-ci maddəsində g stərilən qərarı aldıqdan sonra dərhal k tləvi informasiya vasitələrində, qiymətli kağızları k tləvi təklif edilmiş emitent, onun investisiya qiymətli kağızlarının təklifi və yerləşdirilməsini həyata ke irən şəxslər isə bu Qanunun 7.1-ci maddəsi ilə m əyyən edilmiş vasitələrdə bu barədə məlumat verməli, maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının m əyyən etdiyi m ddət ərzində pozuntuları aradan qaldırmalı və bu barədə maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına hesabat verməlidirlər.

9.5. Bu Qanunun 9.2.1-ci maddəsində g stərilən qərar qəbul edildiyi halda, maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı yol verilmiş pozuntuların aradan qaldırılmadığını bu Qanunun 9.4-c maddəsində g stərilən hesabatdan m əyyən etdikdə və ya həmin hesabatı m əyyən olunmuş m ddət ərzində almadıqda, hesabatı aldığı və ya almalı olduğu tarixdən beş iş g n ərzində əsasları g stərilməklə, bu Qanunun 9.2.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan qərarı qəbul etməlidir.

9.6. Bu Qanunun 9.2.2-ci maddəsində g stərilən qərar qəbul edildiyi halda maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı bu Qanunun 9.4-c maddəsində g stərilən hesabatı aldığı və ya almalı olduğu tarixdən beş iş g n ərzində əsasları g stərilməklə aşağıdakı qərarlardan birini qəbul etməlidir:

9.6.1. yol verilmiş pozuntuların aradan qaldırıldığı hesabatdan m əyyən edildikdə - emissiyanın davam etdirilməsi barədə;

9.6.2. yol verilmiş pozuntuların aradan qaldırılmadığı hesabatdan m əyyən edildikdə və ya hesabat m əyyən olunmuş vaxt ərzində təqdim edilmədikdə - emissiyanın baş tutmamış hesab edilməsi barədə.

9.7. Bu Qanunun 9.6.1-ci maddəsində g stərilən qərar qəbul edildiyi halda, maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı bu barədə məlumatı bu Qanunun 9.3-c maddəsi ilə m əyyən edilmiş şəxslərə həmin maddə ilə m əyyən edilmiş qaydada g ndərir və a ıqlayır. Bu zaman investisiya qiymətli kağızlarının təklifi və yerləşdirilməsi m ddəti emissiya dayandırıldığı m ddətə uzadılır.

 

Maddə 10. Emissiya prospektində dəyişikliklər

 

10.1. Emissiya prospektində dəyişikliklər barədə qərarı emitentin investisiya qiymətli kağızlarının emissiyası haqqında qərarı qəbul etmiş orqanı qəbul edir.

10.2. Emissiya prospektində dəyişikliklərin d vlət qeydiyyatına alınması n ərizə (həmin dəyişikliklərin qəbul edilməsi barədə qərar, dəyişikliklərin mətni və əsaslandırılma əlavə edilməklə) m vafiq qərarın qəbul edildiyi g ndən beş iş g n ərzində maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına təqdim edilir.

10.3. Emissiya prospektində dəyişikliklər m vafiq ərizənin daxil olduğu g ndən on iş g n ərzində d vlət qeydiyyatına alınır.

10.4. Bu Qanunun 6.6-cı maddəsində g stərilən hallar m əyyən olunduqda, maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı emissiya prospektində edilmiş dəyişikliklərin d vlət qeydiyyatına alınmasından bu Qanunun 6.7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada imtina edir.

10.5. Emissiya prospektində edilmiş dəyişikliklər d vlət qeydiyyatına alındığı tarixdən beş iş g n ərzində bu Qanunun 7.1-ci maddəsi ilə m əyyən edilmiş vasitələrdə a ıqlanır və a ıqlandığı tarixdən on beş iş g n bitdikdən sonra q vvəyə minir.

10.6. Emissiya prospektində edilmiş dəyişikliklərin a ıqlanmasından əvvəl investisiya qiymətli kağızlarının alınması zrə abunə yazılışına razılaşmış investorlar həmin dəyişikliklərin a ıqlandığı tarixdən yeddi iş g n ərzində təkliflərini geri g t rmək h ququna malikdirlər.

10.7. İnformasiya memorandumunda dəyişikliklər bu Qanunun 10-cu maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada edilir.

 

Maddə 11. İnvestisiya qiymətli kağızlarının emissiyasının və ya k tləvi təklifinin yekunları haqqında hesabat

 

11.1. İnvestisiya qiymətli kağızlarının k tləvi təklifi və ya yerləşdirilməsi başa atdıqdan sonra on iş g n m ddətində emitent və ya investisiya qiymətli kağızlarını təklif edən şəxs maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına investisiya qiymətli kağızlarının emissiyasının və ya k tləvi təklifinin yekunları haqqında hesabatı təqdim etməlidir.

11.2. İnvestisiya qiymətli kağızlarının emissiyasının və k tləvi təklifinin yekunları haqqında hesabata dair tələbləri maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı m əyyən edir.

11.3. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı investisiya qiymətli kağızlarının emissiyasının və ya k tləvi təklifinin yekunları haqqında hesabata on beş iş g n m ddətində baxır və bu Qanunun 11.5-ci maddəsində g stərilən əsaslar olmadıqda onu təsdiq edir.

11.4. Bu Qanunun 11.3-c maddəsində g stərilən hesabatı maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı təsdiq etdikdən sonra bu Qanunun 8.13-c maddəsində nəzərdə tutulan m vəqqəti cari hesab bağlanılır və hesabda olan pul vəsaitləri emitentin hesabına k r l r (k tləvi təklif edilən investisiya qiymətli kağızları n).

11.5. İnvestisiya qiymətli kağızlarının emissiyasının və k tləvi təklifinin yekunları haqqında hesabata baxarkən qiymətli kağızların emissiyası və ya k tləvi təklifi şərtlərinin, habelə bu Qanunun 2-ci fəslinin tələblərinin pozulması faktı m əyyən olunduqda, maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı əsasları g stərilməklə aşağıdakı qərarlardan birini qəbul etməlidir:

11.5.1. pozuntuya yol vermiş şəxslərin həmin pozuntuları m əyyən edilən vaxt ərzində aradan qaldırması barədə;

11.5.2. yol verilmiş pozuntuların aradan qaldırılması m mk n olmadıqda, həmin investisiya qiymətli kağızlarının emissiyasının və ya k tləvi təklifinin yekunları haqqında hesabatın təsdiq edilməsindən imtina barədə.

11.6. Bu Qanunun 11.5.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan qərar qəbul edildiyi halda, pozuntuya yol vermiş şəxs maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının m əyyən etdiyi vaxt ərzində həmin pozuntuların aradan qaldırılması barədə hesabatı, m vafiq təsdiqləyici sənədlər əlavə olunmaqla, maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına təqdim etməlidir. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı həmin hesabatdan pozuntuların aradan qaldırıldığını m əyyən etdikdə, investisiya qiymətli kağızlarının emissiyasının və ya k tləvi təklifinin yekunları haqqında hesabatı təsdiq edir, pozuntuların aradan qaldırılmadığı və ya mumiyyətlə bu barədə hesabat təqdim olunmadığı halda, bu Qanunun 11.5.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan qərarı qəbul edir.

11.7. Bu Qanunun 11.5.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan qərar qəbul edildiyi halda, emitent investisiya qiymətli kağızlarının yerləşdirilməsindən və satılmasından daxil olmuş vəsaitin on iş g n ərzində investorlara qaytarılmasını təmin edir və bunun nəticələri barədə maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına məlumat təqdim edir.

11.8. İnvestisiya qiymətli kağızlarının emissiyasının və ya k tləvi təklifinin yekunları haqqında hesabat maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı tərəfindən təsdiq edildiyi andan həmin emissiyaya daxil olan, lakin yerləşdirilməyən qiymətli kağızlar d vriyyədən ıxarılmış hesab edilir.

 

Maddə 12. İnvestisiya qiymətli kağızlarının qiymətinin sabitləşdirilməsi

 

K tləvi təklif olunan investisiya qiymətli kağızlarının ticarəti başlandıqdan sonra emissiya prospektində və ya informasiya memorandumunda emitent və ya anderrayter tərəfindən investisiya qiymətli kağızlarının qiymətini sabitləşdirməyə y nəlmiş əqdlərin bağlanması imkanı qeyd olunduğu halda, emitent və ya anderrayter investisiya qiymətli kağızlarının qiymətini sabitləşdirmək n həmin əqdləri bağlayır. İnvestisiya qiymətli kağızlarının qiymətinin sabitləşdirməsi qaydasını maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı m əyyən edir.

 

Maddə 13. İnvestisiya qiymətli kağızlarının emissiyasının baş tutmamış hesab edilməsi

 

13.1. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı emissiyanı aşağıdakı hallarda baş tutmamış hesab edir:

13.1.1. investisiya qiymətli kağızları emissiya prospektində, informasiya memorandumunda və ya investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışı haqqında qərarda m əyyən edilmiş saydan az miqdarda yerləşdirildikdə;

13.1.2. bu Qanunun 5.15-ci maddəsinə əsasən emissiya prospekti q vvədən d şd kdə;

13.1.3. bu Qanunun 11.5.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan qərar qəbul edildikdə;

13.1.4. bu Qanunun 9.6.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan qərar qəbul edildikdə.

13.2. İnvestisiya qiymətli kağızlarının emissiyasının baş tutmamış hesab edilməsi haqqında qərarın qəbul edilməsi tarixindən etibarən bir iş g n ərzində maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı bu barədə emitentə, investisiya qiymətli kağızlarının təklifi və yerləşdirilməsini ke irən şəxslərə yazılı məlumat verməli və qərarı k tləvi informasiya vasitələrində a ıqlamalıdır.

13.3. Emissiyanın baş tutmamış hesab edilməsi barədə məlumatı emitent k tləvi informasiya vasitələrində, qiymətli kağızları k tləvi təklif edilmiş və tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılmış emitent isə bu Qanunun 7.1-ci maddəsi ilə m əyyən edilmiş vasitələrdə a ıqlamalı, yerləşdirmənin başa atması tarixindən etibarən on iş g n ərzində investorlara dədikləri vəsaitlərin qaytarılmasını təmin etməli və bunun nəticələri barədə maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına məlumat təqdim etməlidir.

 

Maddə 14. İnvestisiya qiymətli kağızlarının emissiyasının etibarsız hesab edilməsi

 

İnvestisiya qiymətli kağızlarının emissiyası zamanı bu Qanunun tələbləri pozulduğu hallarda məhkəmə həmin buraxılışı etibarsız hesab edə bilər. Bu halda həmin emissiyaya daxil olan b t n investisiya qiymətli kağızları d vriyyədən ıxarılır, investisiya qiymətli kağızlarının yerləşdirilməsindən əldə edilmiş vəsait investorlara qaytarılır.

 

3-c fəsil

Qiymətli kağızlar zrə depozitar sistemi

 

Maddə 15. Depozitar sisteminin təşkili

 

15.1. Depozitar sistemi qiymətli kağızların sənədsizləşdirilməsi, saxlanılması, u otu, onlarla təsbit edilmiş h quqların təsdiqi, hdəliklərlə y klənməsi, qiymətli kağız m lkiyyət ilərinin hesablarının u otunun aparılması, İnvestisiya fondları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə m əyyən edilmiş qaydada pul hesablarının a ılması, həmin hesablar zrə əməliyyatlar aparılması və pul k rmələrinin həyata ke irilməsi ilə əlaqədar mərkəzi depozitar və onun zvləri arasında olan m nasibətlər sistemidir.

15.2. Mərkəzi depozitar onun zvləri olan investisiya şirkətləri və investisiya fondunun depozitarları ilə birlikdə depozitar sistemini təşkil edir. Mərkəzi depozitar bu sistemin mərkəzi institutudur.

15.3. Mərkəzi depozitar qiymətli kağızlar zrə depozitar sistemini idarə edir.

15.4. Mərkəzi depozitar investorların maraqlarının təmin edilməsi zrə fəaliyyət g stərir.

15.5. Mərkəzi depozitar zvlərinin hdəlikləri, zvləri isə mərkəzi depozitarın hdəlikləri n məsuliyyət daşımır.

15.6. Mərkəzi depozitarın zvləri tərəfindən m ştərilərin tapşırıqlarının icra edilməsi birbaşa elektron əlaqə vasitəsilə depozitar sistemində həyata ke irilməlidir.

15.7. Mərkəzi depozitar aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:

15.7.1. həyata ke irilən əməliyyatlar zamanı baş vermiş mənfi halların və maraqlar m naqişəsinin vaxtında m əyyən edilməsi n resursları olmalıdır;

15.7.2. risklərin idarəedilməsi sisteminə malik olmalıdır;

15.7.3. z fəaliyyətini həyata ke irmək n proqram təminatı və texniki vasitələri olmalıdır;

15.7.4. fəaliyyətini tənzimləyən daxili qaydaları olmalıdır;

15.7.5. baş verə biləcək risklərin qarşısını almaq n maliyyə resursları olmalıdır.

 

Maddə 16. Mərkəzi depozitarın h quqi statusu və idarə edilməsi

 

16.1. Mərkəzi depozitar depozitar sistemini idarə edən Milli Depozit Mərkəzidir. Mərkəzi depozitar maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının təsis etdiyi qeyri-kommersiya h quqi şəxsidir. Mərkəzi depozitarın əsas məqsədi mənfəət g t rmək deyil və fəaliyyəti nəticəsində əldə edilən mənfəət depozitar sisteminin inkişafına , habelə bu Qanunun 89.2-ci maddəsi ilə m əyyən edilmiş məqsədlərə y nəldilir.[18]

16.2. Mərkəzi depozitar s zlərindən z adında yalnız Milli Depozit Mərkəzi istifadə edə bilər.

16.3. Mərkəzi depozitarın xidmət haqları haqqında məlumat ictimaiyyət n a ıq olmalıdır.

16.4. Mərkəzi depozitarın baş idarəsi Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşir.

16.5. Mərkəzi depozitarın ali idarəetmə orqanı m şahidə şurası, icra orqanı isə idarə heyətidir.

16.6. Mərkəzi depozitarın m şahidə şurası beş nəfərdən ibarətdir. M şahidə şurasının tərkibinə maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının iki n mayəndəsi, bu Qanunun 19.1-ci maddəsi ilə m əyyən edilmiş mərkəzi depozitarın zvlərinin iki n mayəndəsi və bir m stəqil zv daxildir. M stəqil zv m şahidə şurasının digər zvləri təyin edirlər. M stəqil zv maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının, mərkəzi depozitarın, investisiya şirkətinin, fond birjasının və ya klirinq təşkilatının iş isi və ya onun əsas gəliri qiymətli kağızlar bazarı ilə bağlı olmamalıdır. M şahidə şurası zvlərinin səlahiyyət m ddəti beş ildir və onlar yalnız bir təkrar m ddətə təyin edilə bilərlər.

16.7. Bu Qanunun 19.1-ci maddəsi ilə m əyyən edilmiş mərkəzi depozitarın zvlərinin m şahidə şurasının tərkibinə daxil olan n mayəndələri onların yarısından oxunun iştirakı ilə maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının təşəbb s əsasında ke irilən yığıncaqda gizli səsvermə qaydasında iştirak ıların sadə səs oxluğu ilə se ilir. Yığıncağın ke irilməsi barədə iştirak ılara azı on iş g n əvvəldən yazılı bildiriş g ndərilir.

16.8. Mərkəzi depozitarın m şahidə şurası zv n n səlahiyyətlərinə aşağıdakı hallarda xitam verilir:

16.8.1. z ərizəsi ilə;

16.8.2. səlahiyyət m ddəti başa atdıqda;

16.8.3. se ildiyi və ya təyin edildiyi qaydada vaxtından əvvəl vəzifədən azad edildikdə;

16.8.4. məhkəmənin qanuni q vvəyə minmiş m vafiq qərarı olduqda.

16.9. M şahidə şurası zv n n səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verildikdə, onun yerinə təyin edilmiş zv n səlahiyyət m ddəti əvəz etdiyi

zv n səlahiyyət m ddətinin bitdiyi vaxt başa atır.

16.10. M şahidə şurasına sədr rəhbərlik edir. M şahidə şurasının sədrini

və onun m avinini maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının təqdimatı ilə m şahidə şurası z zvləri sırasından se ir. M şahidə şurasının sədri olmadıqda, onun səlahiyyətlərini m avini icra edir.

16.11. Mərkəzi depozitarın m şahidə şurasının n vbəti və n vbədənkənar iclasları ke irilir. N vbəti iclaslar r bdə bir dəfədən az olmayaraq, n vbədənkənar iclaslar isə maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının, m şahidə şurası sədrinin, m şahidə şurasının ən azı iki zv n n və ya idarə heyətinin tələbi ilə ağırıla bilər. M şahidə şurasının zvlərinə iclasların ke irilməsinə azı iş g n qalmış yazılı bildiriş g ndərilir.

16.12. M şahidə şurasının azı (sədr və ya m avini daxil olmaqla) zv n n iştirak etdiyi iclas səlahiyyətlidir.

16.13. M şahidə şurasının qərarları iclasda iştirak edən zvlərin sadə səs oxluğu ilə qəbul edilir. Səslər bərabər olduqda, iclasa sədrlik edənin səsi həlledicidir. M şahidə şurasının zv səsvermə zamanı bitərəf qala bilməz.

16.14. M şahidə şurasının qərarları protokolla rəsmiləşdirilir. Protokolu iclasın sədri və katibi imzalayırlar.

16.15. M şahidə şurasının iclaslarının ağırılması və ke irilməsi qaydasını m şahidə şurası m əyyən edir.

16.16. Mərkəzi depozitarın m şahidə şurası aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:

16.16.1. mərkəzi depozitarın fəaliyyət strategiyasını təsdiq edir;

16.16.2. mərkəzi depozitarın təşkilati strukturunu və iş ilərinin say həddini təsdiq edir;

16.16.3. mərkəzi depozitarın illik b dcəsini və ona edilən dəyişiklikləri, o c mlədən maliyyə hesabatlarını təsdiq edir;

16.16.4. mərkəzi depozitarın xidmət haqlarının m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilməsi n təkliflər verir;

16.16.5. mərkəzi depozitarın iş ilərinin əmək haqlarının dənilmə formalarını və miqdarını təsdiq edir;

16.16.6. mərkəzi depozitarın daxili qaydalarını, habelə idarə heyətinin və struktur b lmələrinin əsasnamələrini təsdiq edir;

16.16.7. mərkəzi depozitarın vəsaitinin yerləşdirilməsi sullarını, istiqamətlərini və qaydasını m əyyən edir;

16.16.8. mərkəzi depozitarın fəaliyyəti haqqında hesabatın tərtib olunması qaydasını m əyyən edir;

16.16.9. mərkəzi depozitarın idarə heyətinin zvlərini, o c mlədən sədrini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir;

16.16.10. mərkəzi depozitarın daxili audit b lməsinin iş ilərini vəzifəyə təyin edir və vəzifədən azad edir;

16.16.11. mərkəzi depozitarın idarə heyətinin hesabatını təsdiq edir;

16.16.12. mərkəzi depozitarın filiallarının və n mayəndəliklərinin yaradılması və fəaliyyətlərinə xitam verilməsi haqqında qərar verir, onların əsasnamələrini təsdiq edir;

16.16.13. bu Qanunla səlahiyyətlərinə aid olan və ya fəaliyyətinə dair digər məsələləri həll edir.

 

Maddə 17. Mərkəzi depozitarın fəaliyyəti

 

17.1. Mərkəzi depozitarın vəzifələri aşağıdakılardır:

17.1.1. qiymətli kağızların saxlanması və u otunun aparılması;

17.1.2. qiymətli kağız m lkiyyət ilərinin hesablarının u otunun aparılması;

17.1.3. qiymətli kağızlar və onların m lkiyyət ilərinin hesabları zrə elektron sistemin təşkilinin və aparılmasının təmin edilməsi;

17.1.4. qiymətli kağız m lkiyyət ilərinin reyestrinin aparılması;

17.1.5. nominal saxlayıcıların hesablarının u otunun aparılması;

17.1.6. qiymətli kağızların hdəliklərlə y klənməsinin qeydiyyatı;

17.1.7. z zvlərinə, emitentlərə, fond birjalarına, klirinq təşkilatlarına bu Qanunun 17-ci maddəsində nəzərdə tutulan vəzifələrlə əlaqədar xidmətlərin g stərilməsi;

17.1.8. m ştərilərin sorğusu əsasında hesablarından ıxarışların və aparılmış əməliyyatlar haqqında məlumatların verilməsi;

17.1.9. İnvestisiya fondları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə m əyyən edilmiş vəzifələr.

17.2. Mərkəzi depozitar m vafiq lisenziya almadan klirinq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilər.

17.3. Mərkəzi depozitar m ştərilərə hesab a dıqda və ya maliyyə xidmətləri g stərdikdə, Azərbaycan Respublikasının normativ h quqi aktlarının, habelə vergi və maliyyə məlumatlarının m badiləsini nəzərdə tutan Azərbaycan Respublikasının tərəfdar ıxdığı beynəlxalq m qavilələrin tələblərinə əməl etməli və həmin beynəlxalq m qavilələrə uyğun olaraq, xarici d vlətlərin h quqi və fiziki şəxslərinin Azərbaycan Respublikasının ərazisində həyata ke irdikləri maliyyə əməliyyatları barədə məlumatları Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 76-1-ci maddəsinin tələbləri əsasında həmin xarici d vlətlərin səlahiyyətli orqanlarına təqdim etməlidir.[19]

 

Maddə 18. Mərkəzi depozitarın daxili qaydaları

 

18.1. Mərkəzi depozitarın m şahidə şurası ən azı aşağıdakı daxili qaydaları qəbul etməlidir:

18.1.1. mərkəzi depozitarın zvlərinə dair ( zvl yə daxil olma, zvl kdən ıxarılma, fəaliyyət və məsuliyyət) tələbləri m əyyən edən qaydaları;

18.1.2. mərkəzi depozitarda depo, qiymətli kağızlarla əməliyyatlar zrə pul və İnvestisiya fondları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə m əyyən edilmiş qaydada pul hesablarının a ılması, bağlanması və idarə edilməsi qaydalarını;

18.1.3. qiymətli kağız m lkiyyət ilərinin reyestrinin formalaşdırılması və aparılması qaydalarını;

18.1.4. qiymətli kağızların saxlanılması qaydalarını;

18.1.5. qiymətli kağızların hdəliklərlə y klənməsi qaydalarını;

18.1.6. qiymətli kağızlarların qeydiyyatı və t r lməsi qaydalarını;

18.1.7. risklərin idarə edilməsi qaydalarını;

18.1.8. xidmət haqlarının dənilməsi qaydalarını;

18.1.9. məlumatların qorunması və verilməsi qaydalarını.

18.2. Daxili qaydalar təsdiq edildiyi tarixdən etibarən beş iş g n ndən gec olmayaraq mərkəzi depozitar tərəfindən a ıqlanmalıdır.

 

Maddə 19. Mərkəzi depozitarın zvləri

 

19.1. Mərkəzi depozitarın zvləri investisiya şirkətləri və investisiya fondlarının depozitarlardır.

19.2. Mərkəzi depozitar daxili qaydaları ilə m əyyən edilmiş zvl yə dair tələblərə cavab verən investisiya şirkətinin və ya investisiya fondunun depozitarının m raciət tarixindən bir ay ərzində həmin şəxsi zvl yə qəbul etməlidir.

19.3. Mərkəzi depozitarın zvlərinin vəzifələri aşağıdakılardır:

19.3.1. qiymətli kağız m lkiyyət ilərinin hesablarının idarə edilməsi;

19.3.2. qiymətli kağızların depozitar sistemində t r lməsinin təmin edilməsi;

19.3.3. m ştərilər və onlara məxsus qiymətli kağızlar haqqında həmin m ştərilərin h quqlarının təsdiqi və m dafiəsi n zəruri olan məlumatların mərkəzi depozitara verilməsi;

19.3.4. m ştərilərin sorğusu əsasında hesablarından ıxarışların və onlara aid olan aparılmış əməliyyatlar haqqında məlumatların verilməsi;

19.3.5. ləğv olunduqda və ya yenidən təşkil edildikdə və ya z m ştəriləri qarşısında hdəliklərini yerinə yetirmədikdə, bu barədə m ştərilərə məlumat verilməsi;

19.3.6. m ştəri ilə bağlanmış m qaviləyə xitam verildikdə, həmin m qaviləyə xitam verilməsinin səbəblərini g stərməklə, bu barədə mərkəzi depozitara məlumat verilməsi;

19.3.7. investisiya fondlarının depozitarları tərəfindən həm inin İnvestisiya fondları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə m əyyən edilmiş vəzifələrin icrası.

19.4. Mərkəzi depozitar zvləri bu Qanunun 18.1-ci maddəsi ilə m əyyən edilmiş daxili qaydalara riayət olunmasına nəzarət etməlidir.

19.5. Mərkəzi depozitar aşağıdakılar barədə maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına dərhal məlumat verməlidir:

19.5.1. zvlər mərkəzi depozitar qarşısında maliyyə hdəliklərini yerinə yetirmədikdə;

19.5.2. zvlərinin maliyyə dayanıqlılığını əks etdirən g stəricilərin maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı tərəfindən m əyyən olunan səviyyədən aşağı d şməsini aşkar etdikdə;

19.5.3. zvlərinin siyahısında hər hansı dəyişikliklər baş verdikdə.

19.6. Mərkəzi depozitar və onun zvləri aşağıdakıları həyata ke irə bilməzlər:

19.6.1. m ştəri ilə zvləri arasındakı m qavilədə nəzərdə tutulmuş hallarda m ştərinin tapşırığı ilə həyata ke irilən hərəkətlərdən başqa, m ştərinin qiymətli kağızları zərində sərəncam vermək;

19.6.2. m ştərinin qiymətli kağızlarından z hdəliklərinin və nc şəxslərin hdəliklərinin icrasının təminatı kimi istifadə etmək;

19.6.3. m ştəri ilə m qavilə bağlamadan onu təmsil etmək;

19.6.4. məhkəmənin qərarı, habelə maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının və ya maliyyə monitorinqi orqanının və ya maliyyə monitorinqi orqanının sorğusu əsasında nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, m ştərinin hesabının vəziyyətinə dair məlumatları t rmək. [20]

 

Maddə 20. Mərkəzi depozitarla onun zvlərinin qarşılıqlı m nasibətləri

 

20.1. Mərkəzi depozitarla onun zvləri arasında qarşılıqlı m nasibətlər tərəflər arasında bağlanmış kollektiv sazişlə tənzimlənir.

20.2. Mərkəzi depozitar, onun zv ilə m ştəri arasında m qavilə şərtlərinin pozulması və yaxud hər hansı digər formada əmlaka zərər vurulması nəticəsində yaranan hdəliklərə g rə məsuliyyət daşımır.

 

Maddə 21. M ştərinin h quqları

 

21.0. M ştəri aşağıdakı hallarda birbaşa mərkəzi depozitara m raciət etmək h ququna malikdir:

21.0.1. qiymətli kağızları ilə həyata ke irilən əməliyyatları dayandırmaq n;

21.0.2. z nə məxsus qiymətli kağızların vəziyyəti barədə məlumat almaq n.

 

Maddə 22. M ştərilərin mərkəzi depozitarda hesabları və aktivləri

 

22.1. Mərkəzi depozitarın zvlərinin hesabında saxlanılan pul vəsaitindən yalnız m ştərinin tapşırığı əsasında həyata ke irilən əqdlərin dənilməsi n istifadə edilir.

22.2. M ştərinin depo hesabında saxlanılan aktivlər mərkəzi depozitarın və onun zvlərinin hdəliklərinə, habelə məhkəmənin qərarı ilə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, m ştərilərin iradəsinə zidd olaraq m ştərinin hdəliklərinin dənilməsinə y nəldilə bilməz.

22.3. M ştərilərin depo hesabında saxlanılan qiymətli kağızların hdəliklərlə y klənməsini yalnız onların yazılı razılığı ilə (məhkəmənin qərarı ilə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla) mərkəzi depozitar qeydiyyata alır.

22.4. Depo hesablarından qiymətli kağızlar zərində m lkiyyət h quqlarının m əyyən edilməsi, h quqların həyata ke irilməsi zrə məhdudiyyətlər və qiymətli kağızlarla təsbit edilən digər h quqların həyata ke irilməsi n istifadə edilir.

22.5. Depozitar sistemində qiymətli kağızların t r lməsi və ya digər h quqların həyata ke irilməsi zrə tapşırıqların icrası onların daxilolma ardıcıllığı ilə təmin edilir.

22.6. Daxil olmuş tapşırıqlar depozitar sistemində hər hansı məhdudiyyət m vcud olmadığı təqdirdə icra edilir. Qiymətli kağızların t r lməsinə məhdudiyyətlər girov zrə, habelə məhkəmə və ya Azərbaycan Respublikası M lki Məcəlləsinin 1078-20.4-c maddəsinə uyğun olaraq maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı tərəfindən qoyulur.

22.7. Qiymətli kağızlara dair sərəncamverənin bu h quqa malik olmasının yoxlanılması məqsədi ilə depozitar sistemində qeydiyyata alınmış qiymətli kağızların və onların y klənməsi barədə məlumatın notariusun real vaxt rejimində əldə etməsi, habelə notariat qaydasında təsdiqlənmiş m qavilənin dərhal elektron formada depozitar sisteminə t r lməsi və depozitar sistemindən alıcının h quqlarını təsdiqləyən sənədlərin alınması məqsədi ilə elektron informasiya sistemləri vasitəsilə məlumatların m badiləsi təmin olunur. Notariat qaydasında təsdiqlənmiş m qavilələr zrə dənişlərin həyata ke irilməsi və depozitar sistemində onların qeydiyyatı qaydası, həm inin elektron informasiya sistemləri vasitəsilə məlumat m badiləsinin təhl kəsizliyinə dair tələbləri maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı m əyyən edir.

 

Maddə 23. Qiymətli kağızların u otu

 

23.1. İnvestisiya qiymətli kağızları sənədsiz və ya sənədli olmaqla, adlı formada buraxılır. Sənədsiz investisiya qiymətli kağızları mərkəzi depozitarda saxlanılmalıdır.[21]

23.2. Sənədsiz qiymətli kağızları maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı d vlət qeydiyyatına aldıqdan sonra mərkəzi depozitar onları deponentləşdirməli və u ota almalıdır.

23.3. Mərkəzi depozitar sənədsiz qiymətli kağızların u otunu apararkən aşağıdakı əsas məlumatları g stərməlidir:

23.3.1. qiymətli kağızın n v və forması;

23.3.2. qiymətli kağızın d vlət qeydiyyat n mrəsi;

23.3.3. emitentin adı, h quqi nvanı və d vlət qeydiyyat n mrəsi;

23.3.4. qiymətli kağızın nominal dəyəri;

23.3.5. qiymətli kağızın buraxılış yeri və tarixi;

23.3.6. qiymətli kağızlar zrə məhdudiyyətlər və hdəliklərlə y klənmə;

23.3.7. emitentin hdəlikləri, həm inin qiymətli kağız m lkiyyət isinin (nominal saxlayıcının) h quq və vəzifələri;

23.3.8. emitenti təmsil edən səlahiyyətli şəxslərin adları.

 

Maddə 24. Sənədsiz qiymətli kağızların depo hesabı

 

24.1. Sənədsiz qiymətli kağızların m lkiyyət iləri depozitar sistemində depo hesabına malik olmalıdır.

24.2. Sənədsiz qiymətli kağızlar zrə depo hesabından ıxarış həmin qiymətli kağızlara m lkiyyət h ququnu təsdiqləyən yeganə h quqi sənəddir.

24.3. İnvestisiya şirkəti m ştərinin sənədsiz qiymətli kağızlar zrə hesablarını idarə etdikdə, onları bu məqsədlə depozitar sistemində a ılmış x susi hesabda saxlayır və həmin qiymətli kağızları nc şəxslər n saxladığını mərkəzi depozitara bildirir.

 

Maddə 25. Qiymətli kağız m lkiyyət ilərinin reyestri

 

25.1. Qiymətli kağız m lkiyyət ilərinin reyestri emitent, onun qiymətli kağızları, qiymətli kağız m lkiyyət iləri və nominal saxlayıcılar barədə məlumat toplusudur.

25.2. Qiymətli kağız m lkiyyət ilərinin reyestrinin aparılması n m qaviləni emitent bilavasitə mərkəzi depozitarla bağlayır.

25.3. Qiymətli kağız m lkiyyət ilərinin reyestrində aşağıdakı məlumatlar əks olunmalıdır:

25.3.1. m lkiyyət i h quqi şəxslər n tam adı, nvanı, bu Qanunun 26-cı maddəsində g stərilən fərdi eyniləşdirmə n mrəsi;

25.3.2. m lkiyyət i fiziki şəxslər n adı, atasının adı, soyadı, nvanı, bu Qanunun 26-cı maddəsində g stərilən fərdi eyniləşdirmə n mrəsi;

25.3.3. nominal saxlayıcı n tam adı, nvanı, bu Qanunun 26-cı maddəsində g stərilən fərdi eyniləşdirmə n mrəsi;

25.3.4. m lkiyyət iyə (nominal saxlayıcıya) məxsus olan qiymətli kağızlara dair bu Qanunun 23.3-c maddəsində nəzərdə tutulan məlumatlar.

25.4. Mərkəzi depozitar aşağıda qeyd olunan məlumatları h quqi şəxslər zrə - h quqi şəxslərin d vlət reyestrindən, fiziki şəxslər zrə - zlərinin verdiyi məlumatlar əsasında m təmadi olaraq yeniləməlidir:

25.4.1. d vlət qeydiyyat n mrəsi dəyişdikdə;

25.4.2. şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin n mrəsi dəyişdirildikdə;

25.4.3. h quqi şəxsin adı, fiziki şəxsin adı, atasının adı və ya soyadı dəyişdirildikdə;

25.4.4. nvan dəyişdirildikdə.

 

Maddə 26. Qiymətli kağız m lkiyyət ilərinin fərdi eyniləşdirmə n mrəsi

 

26.1. Depozitar sistemində hər bir qiymətli kağız m lkiyyət isinin və mərkəzi depozitar zv n n fərdi eyniləşdirmə n mrəsi olmalıdır. Fərdi eyniləşdirmə n mrəsi m ştərilərə qiymətli kağızlar zrə m lkiyyət h ququnun əldə edilməsi, zvlərə isə onların zvl yə qəbulu zamanı verilir.

26.2. Qiymətli kağızların m lkiyyət ilərinin fərdi eyniləşdirmə n mrəsi vətəndaşların şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin n mrəsi və h quqi şəxslərin d vlət qeydiyyat n mrəsi əsasında m əyyən olunur.

26.3. Mərkəzi depozitar on iş g n ərzində dəyişdirilmiş fərdi eyniləşdirmə n mrəsi barədə məlumatı qiymətli kağız m lkiyyət ilərinə və ya z zvlərinə verməlidir.

 

Maddə 27. Nominal saxlayıcı

 

27.1. Nominal saxlayıcı m qavilə və ya etibarnamə əsasında investorun tapşırığı ilə və onun xeyrinə qiymətli kağızlara dair h quqları həyata ke irən, qiymətli kağız m lkiyyət ilərinin reyestrində qeydə alınmış, qiymətli kağızların m lkiyyət isi olmayan xarici depozitar və ya xarici investisiya şirkətidir.

27.2. Bir nominal saxlayıcının m ştəriləri olan qiymətli kağız m lkiyyət iləri arasında əqdlər bağlandıqda, onların nəticələri qiymətli kağız m lkiyyət ilərinin reyestrində əks etdirilmir.

27.3. Nominal saxlayıcı m ştərinin tapşırığının icrası barədə m ştəriyə məlumat verməlidir.

27.4. Bu Qanunun 27.6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, nominal saxlayıcı m ştərinin icazəsi olmadan onun adını a ıqlamamalıdır.

27.5. Nominal saxlayıcı m ştərilərinin m əyyən edilməsinə və onlara məxsus qiymətli kağızlara dair zəruri olan b t n məlumatlara malik olmalıdır.

27.6. Nominal saxlayıcı maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının və ya mərkəzi depozitarın tələbi ilə nominal saxlayıcısı olduğu investorların eyniləşdirilməsinə dair məlumatları beş iş g n ərzində onlara təqdim etməlidir.

27.7. Nominal saxlayıcı m ştərinin tapşırığı əsasında aşağıdakıları həyata ke irir:

27.7.1. m ştərinin qiymətli kağızlar zrə b t n dənişləri almasına dair tədbirləri;

27.7.2. qiymətli kağızlarla əqdlər bağlanmasını;

27.7.3. qiymətli kağızların u otunun aparılmasını;

27.7.4. qiymətli kağızların hdəliklərlə y klənməsini;

27.7.5. m ştərinin maraqlarının qorunmasını;

27.7.6. m ştəridən və ya onun səlahiyyətli n mayəndəsindən təlimatlar alaraq onların təmsil edilməsini, habelə m ştərinin mənafeyi naminə digər hərəkətlərin yerinə yetirilməsini.

27.8. M ştərinin tapşırığı ilə qiymətli kağız m lkiyyət ilərinin reyestrində nominal saxlayıcının yerinə m ştərinin z g stərilir.

27.9. Nominal saxlayıcıya qarşı irəli s r lən tələblər onun nominal saxlayıcı kimi saxladığı qiymətli kağızlara y nəldilə bilməz. Nominal saxlayıcıda olan qiymətli kağızların m lkiyyət ilərinə qarşı irəli s r lən tələblər həmin qiymətli kağızların nominal saxlayıcısına y nəldilə bilməz.

27.10. M ştərinin tələbi ilə nominal saxlayıcı qiymətli kağızları geri qaytarmalıdır.

 

Maddə 28. Qiymətli kağızlar zrə məlumatların a ıqlanması və qorunması

 

28.1. Mərkəzi depozitar qiymətli kağızlar zrə m miləşdirilmiş məlumatı, onların m lkiyyət iləri barədə məlumatlar istisna olmaqla, ictimaiyyət n a ıqlamalıdır.

28.2. Depozitar sistemində saxlanılan qiymətli kağızların m lkiyyət ilərinin m əyyən edilməsinə dair məlumat gizli (konfidensial) sayılır. Həmin məlumat maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının, maliyyə monitorinqi orqanının , maliyyə monitorinqi orqanının və ya məhkəmənin sorğusu əsasında onlara təqdim edilir. [22]

28.3. Bu Qanunun 28.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş məlumat Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terror uluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı m barizə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən olunmuş qaydada monitorinq iştirak ılarına və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə sorğu əsasında verilir.[23]

 

Maddə 29. Qiymətli kağız m lkiyyət ilərinə zərər vurulmasına g rə məsuliyyət

 

29.1. Mərkəzi depozitarın zv depozitar sisteminə m ştərinin tapşırığını daxil etməməsi və ya yanlış, təhrif edilmiş şəkildə daxil etməsi nəticəsində m ştərilərə vurduğu zərərə g rə məsuliyyət daşıyır.

29.2. Mərkəzi depozitar depozitar sistemində qiymətli kağız m lkiyyət ilərinin (nominal saxlayıcıların) və ya emitentlərin tapşırıqlarını icra etməməsi və ya yanlış, təhrif edilmiş şəkildə icra etməsi nəticəsində onlara vurduğu zərərə g rə məsuliyyət daşıyır.

 

4-c fəsil

İnvestisiya şirkətləri

 

Maddə 30. İnvestisiya şirkəti və onun xidmətləri

 

30.1. İnvestisiya şirkəti investisiya şirkəti fəaliyyəti n lisenziyaya malik olan, fəaliyyətinin m stəsna predmeti bu Qanunun 30.3-c və 30.4-c maddələri ilə m əyyən edilmiş investisiya xidmətlərinin g stərilməsi olan səhmdar cəmiyyəti formasında yaradılan h quqi şəxsdir.

30.2. İnvestisiya şirkətləri əsas və yardım ı investisiya xidmətləri g stərir.

30.3. Əsas investisiya xidmətləri (əməliyyatları) aşağıdakılardır:

30.3.1. qiymətli kağızlar və ya t rəmə maliyyə alətləri ilə aparılan əməliyyatlarla bağlı m ştəri sifarişlərinin qəbul və icra edilməsi;

30.3.2. fərdi investorların portfelinin idarə edilməsi;

30.3.3. investisiya məsləhətlərinin verilməsi;

30.3.4. qiymətli kağızların hdəlik g t rmədən yerləşdirilməsi və anderraytinqi;

30.3.5. qiymətli kağızların hdəlik g t rməklə yerləşdirilməsi və anderraytinqi;

30.3.6. mərkəzi depozitarın və fond birjasının zv qismində z hesabına qiymətli kağızlar və ya t rəmə maliyyə alətləri ilə əməliyyatlar aparılması;

30.3.7. marja ticarəti.

30.4. Yardım ı investisiya xidmətləri (əməliyyatları) aşağıdakılardır:

30.4.1. m ştərisinin qiymətli kağızlar hesablarının idarə edilməsi, o c mlədən qiymətli kağızların və ya t rəmə maliyyə alətlərinin hdəliklərlə y klənməsi ilə bağlı əməliyyatların həyata ke irilməsi;

30.4.2. investorlara qiymətli kağızlar və ya t rəmə maliyyə alətləri ilə həyata ke irdiyi əqdlərin bağlanması n kredit və ya digər formada borc verilməsi;

30.4.3. qiymətli kağızlar və ya t rəmə maliyyə alətləri ilə bağlı investisiya tədqiqatı və maliyyə təhlilinin aparılması;

30.4.4. təmin edilmiş istiqrazlar zrə təminatın sərəncam ısı xidmətinin həyata ke irilməsi;

30.4.5. əsas investisiya xidmətlərinin (əməliyyatlarının) həyata ke irilməsi ilə bağlı xarici valyuta m badiləsi.

30.5. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı mumd vlət maraqları n investisiya şirkəti fəaliyyəti zrə lisenziya olmadan z hesabına qiymətli kağızlar və ya t rəmə maliyyə alətləri ilə əməliyyatları həyata ke irmək h ququna malikdir. [24]

30.6. İnvestisiya şirkəti tərəfindən bu Qanunun 30.3-c və 30.4-c maddələrində nəzərdə tutulmuş investisiya xidmətlərinin (əməliyyatlarının) həyata ke irilməsi qaydasını maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı m əyyən edir.

30.7. İnvestisiya şirkəti m ştərilərə hesab a dıqda və ya maliyyə xidmətləri g stərdikdə, Azərbaycan Respublikasının normativ h quqi aktlarının, habelə vergi və maliyyə məlumatlarının m badiləsini nəzərdə tutan Azərbaycan Respublikasının tərəfdar ıxdığı beynəlxalq m qavilələrin tələblərinə əməl etməli və həmin beynəlxalq m qavilələrə uyğun olaraq, xarici d vlətlərin h quqi və fiziki şəxslərinin Azərbaycan Respublikasının ərazisində həyata ke irdikləri maliyyə əməliyyatları barədə məlumatları Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 76-1-ci maddəsinin tələbləri əsasında həmin xarici d vlətlərin səlahiyyətli orqanlarına təqdim etməlidir.[25]

 

Maddə 31. İnvestisiya şirkətinə dair prudensial nəzarət tələbləri

 

31.1. İnvestisiya şirkəti kapital, daxili nəzarət sistemi və risklərin idarə edilməsinə dair prudensial nəzarət tələblərinə cavab verməlidir.

31.2. İnvestisiya şirkəti fəaliyyətinə dair m əyyən olunan kapital tələbləri şirkətin nizamnamə kapitalına dair tələbləri və fəaliyyəti m ddətində davamlı kapital tələblərini əhatə edir.

31.3. Bu Qanunun 30.3-c və 30.4-c maddələrində nəzərdə tutulmuş əsas və yardım ı investisiya xidmətlərinin (əməliyyatlarının) yerinə yetirilməsi n investisiya şirkətlərinin nizamnamə kapitalının minimum həcmini maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı m əyyənləşdirir.

31.4. Bu Qanunun 30.3.5-30.3.7-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əsas investisiya xidmətlərinin (əməliyyatlarının) yerinə yetirilməsi n investisiya şirkətlərinin nizamnamə kapitalının minimum həcmi daha y ksək məbləğdə m əyyən edilməlidir.

31.5. İnvestisiya şirkətlərinin davamlı kapital tələblərini idarə etdikləri aktivlərin və ticarət kitablarının həcmindən asılı olaraq, maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı m əyyən edir.

31.6. İnvestisiya şirkəti z nizamnamə kapitalı və ya davamlı kapitalı m əyyən edilmiş minimum miqdardan aşağı olduqda, bu barədə maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına iş g n ərzində məlumat təqdim etməlidir.

31.7. İnvestisiya şirkətinin daxili nəzarət sistemi aşağıdakıları təmin etməlidir:

31.7.1. davamlı kapital tələblərinə riayət olunmasına təsir edə biləcək risklərin m əyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsini;

31.7.2. m hasibat və hesabatlıq sistemlərinin qiymətləndirilməsini.

31.8. İnvestisiya şirkəti z daxili nəzarət sisteminin səmərəliliyinin m təmadi olaraq yoxlanılmasını və ehtiyac yarandıqda, daxili nəzarət sisteminin yenilənməsini təmin etməlidir.

31.9. İnvestisiya şirkətinin risklərin idarə edilməsi sistemi aşağıdakıları təmin etməlidir:

31.9.1. investisiya şirkəti ilə bağlı risklərin idarə edilməsinə dair daxili qaydaların qəbulunu;

31.9.2. fəaliyyəti zamanı qarşılaşdığı risklərin məqbul ər ivəsinin m əyyən edilməsini və risk səviyyəsinə davamlı nəzarət edilməsini;

31.9.3. risklərin idarə edilməsi sisteminin qiymətləndirilməsini;

31.9.4. investisiya şirkətinin risk profilinin m əyyən edilməsini.

31.10. Bu Qanunun 31.3-c və 31.4-c maddələrinə əsasən m əyyən edilmiş kapital tələbləri investisiya şirkətlərinə rəsmən bildirildikdən sonra altı aydan tez olmayaraq q vvəyə minir.

31.11. İnvestisiya şirkətinə prudensial nəzarət tələbləri konsolidasiya əsasında aşağıdakı hallarda tətbiq olunur:

31.11.1. t rəmə təsərr fat cəmiyyətlərinə malik olduqda;

31.11.2. investisiya şirkəti z t rəmə təsərr fat cəmiyyəti olduqda.

31.12. Qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda investisiya şirkətinin əsas təsərr fat cəmiyyətinin fəaliyyətinə konsolidasiya əsasında m vafiq prudensial nəzarət tələbləri tətbiq edildikdə, investisiya şirkəti bu Qanunun 31.1-ci maddəsi ilə m əyyən edilmiş tələblərdən azad olunur.

 

Maddə 32. İnvestisiya şirkətlərinə dair təşkilati tələblər

 

32.1. İnvestisiya şirkətləri z fəaliyyətlərini həyata ke irmək n aşağıdakıları yerinə yetirməlidir:

32.1.1. daxili qaydalar sistemini və vəzifələri dəqiq m əyyənləşdirən təşkilati strukturu formalaşdırmaq və tətbiq etmək;

32.1.2. aidiyyəti şəxslərin z vəzifələrinin icrası ilə bağlı məlumatlandırılmasını təmin etmək;

32.1.3. peşəkar keyfiyyətlərə malik iş i heyətinə sahib olmaq;

32.1.4. daxili hesabatlıq və məlumat m badiləsi sistemini tətbiq etmək;

32.1.5. z fəaliyyətinin u otunu elektron formada aparmaq;

32.1.6. maraqlar m naqişəsinin qarşısını almaq n tədbirlər g rmək;

32.1.7. g stərdiyi xidmətlərlə bağlı yarana biləcək nasazlıqlar zamanı məlumat bazasının saxlanılması və bərpa edilməsi zrə təhl kəsizlik tədbirlərini həyata ke irmək, habelə bununla bağlı texniki təchizata və prosedurlara malik olmaq;

32.1.8. xidmət g stərdiyi zaman nc şəxslər cəlb olunduqda, fəaliyyət risklərinin azaldılması n tədbirlər g rmək;

32.1.9. m ştərilərinin şikayətlərinə baxılmasına dair qaydaları m əyyən etmək və onların u otunu aparmaq.

32.2. İnvestisiya şirkəti aşağıda g stərilən tələblərə cavab verən daxili audit sistemini tətbiq etməlidir:

32.2.1. investisiya şirkətinin audit komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş audit planına uyğun olaraq fəaliyyətinin və daxili nəzarət mexanizmlərinin qiymətləndirilməsinin həyata ke irilməsi;

32.2.2. audit planına uyğun olaraq həyata ke irilmiş yoxlama zrə t vsiyələr verilməsi;

32.2.3. verilən t vsiyələrin icrasına nəzarətin təmin olunması;

32.2.4. auditin nəticələrinə dair hesabatlar hazırlanması.

32.3. Daxili audit və risklərin idarə edilməsinə dair hesabatlar ən azı ildə bir dəfə investisiya şirkətinin m şahidə şurasına təqdim olunmalıdır.

 

Maddə 33. İnvestisiya şirkəti m ştərilərinin aktivləri

 

33.1. İnvestisiya şirkəti m ştərilərinin aktivləri zrə m lkiyyət h quqlarını qorumalıdır. İnvestisiya şirkəti m ştəriləri aktivlərindən, məhkəmə qərarı ilə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, onların icazəsi olmadan z n n və ya nc tərəflərin marağı n, x susilə hdəliklərinin dənilməsi n istifadə edə bilməz.

33.2. İnvestisiya şirkəti m ştərinin aktivlərini m ştərinin yazılı razılığı olmadan hdəliklərlə y kləyə bilməz.

33.3. M ştərilərinin h quqlarının m dafiəsi məqsədi ilə investisiya şirkətləri aşağıdakıları yerinə yetirməlidir:

33.3.1. m ştərilərinin aktivlərinin u otunu z nə məxsus, habelə digər m ştərilərə aid aktivlərin u otundan ayrı aparmalıdır;

33.3.2. m ştərilərinin hesablarının və u ot sisteminin d zg nl y n təmin etməlidir, o c mlədən, m təmadi olaraq onların qarşılıqlı uyğunluğunu yoxlamalıdır;

33.3.3. m ştərilərinin banklarda saxlanılan aktivlərinin ayrı-ayrı m ştəri hesablarında saxlanılmasını təmin etməlidir;

33.3.4. sui-istifadə, qeyri-effektiv idarəetmə, u otun qeyri-dəqiq aparılması nəticəsində m ştərilərin vəsaitlərinə ziyan vurulmamasını və ya onlarla bağlı h quqlar zrə risklərin azaldılmasını təmin etməlidir.

 

Maddə 34. İnvestisiya şirkətinin fəaliyyəti və g stərdiyi xidmətlərə dair maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına təqdim etdiyi hesabat və məlumatlar

 

34.1. İnvestisiya şirkəti maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına aşağıdakı hesabatları təqdim etməlidir:

34.1.1. d vri hesabatlar;

34.1.2. z fəaliyyəti ilə bağlı aparılan əməliyyatlar barədə hesabatlar;

34.1.3. bu Qanunun tələblərinə m vafiq olaraq g stərdiyi xidmətlərə (əməliyyatlara) dair hesabat.

34.2. B t n investisiya şirkətləri yarımillik, bu Qanunun 31.4-c maddəsində nəzərdə tutulan investisiya şirkətləri əlavə olaraq aylıq, bu Qanunun 31.3-c maddəsində nəzərdə tutulan investisiya şirkətləri əlavə olaraq r bl k kapital tələblərinə dair hesabatları maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına təqdim etməlidir.

34.3. İnvestisiya şirkətinin repo əməliyyatları, qiymətli kağızların və ya t rəmə maliyyə alətlərinin borca verilməsinə dair əməliyyatlar zrə hdəlikləri yerinə yetirilmədikdə, investisiya şirkəti bu barədə maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına dərhal məlumat verməlidirlər.

34.4. İnvestisiya şirkətinin bu Qanunun 34.1-ci maddəsində g stərilən hesabatlarının tərtib və təqdim olunma qaydalarını maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı m əyyən edir.

 

Maddə 35. İnvestisiya şirkətinin m ştərilərinə təqdim etdiyi hesabatlar

 

35.1. İnvestisiya şirkəti m ştərinin aktivləri və həyata ke irdiyi investisiya xidmətləri (əməliyyatları) barədə hesabatı ən azı ildə bir dəfə həmin m ştəriyə təqdim etməlidir.

35.2. İnvestisiya şirkəti m ştərinin tapşırıqlarının icra vəziyyəti haqqında hesabatı həmin m ştəriyə sorğu əsasında təqdim etməlidir.

35.3. İnvestisiya şirkəti portfelin idarə edilməsi xidmətini g stərdikdə, m ştəriyə həyata ke irdiyi əməliyyatlara dair yarımillik hesabat təqdim edir. Həmin hesabat m ştərinin sorğusu əsasında r bl k təqdim edilir. İnvestisiya şirkəti m ştərinin borcla alınan qiymətli kağızları və ya t rəmə maliyyə alətlərindən ibarət olan portfelinin idarə edilməsi zrə xidmətlər g stərdikdə, bu Qanunun 35.3-c maddəsində nəzərdə tutulan hesabatı aylıq təqdim etməlidir.

35.4. İnvestisiya şirkəti m ştərinin portfelinin idarə edilməsi və ya m ştərinin hesabının idarə edilməsi xidmətlərini g stərdikdə, təmin edilməmiş əməliyyatlardan istifadə əvvəlcədən razılaşdırılmış itkilərin həddini ke dikdə, bu barədə m ştəriyə n vbəti iş g n ndən gec olmayaraq məlumat verməlidir.

35.5. Bu Qanunun 35-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hesabatlar investisiya şirkətinin m ştəri ilə bağladığı m qavilə əsasında daha tez m ddətdə təqdim oluna bilər.

 

Maddə 36. İnvestisiya şirkəti tərəfindən maraqlar m naqişəsinin qarşısının alınması

 

36.1. İnvestisiya şirkəti əsas və yardım ı investisiya xidmətlərinin (əməliyyatlarının) g stərilməsi ilə əlaqədar olaraq investisiya şirkətinin aidiyyəti şəxsləri ilə investisiya şirkəti arasında, investisiya şirkəti ilə m ştəriləri arasında, habelə investisiya şirkətinin m ştərilərinin arasında ortaya ıxa biləcək maraqlar m naqişəsinin aşkarlanması, idarə olunması və qarşısının alınması məqsədi ilə texniki və təşkilati tədbirlərə, o c mlədən daxili prosedurlara malik olmalıdır.

36.2. İnvestisiya şirkəti m ştərilərinin maraqlarını təhl kə altında qoya biləcək maraqlar m naqişəsinin aşkarlanması məqsədi ilə ən azı aşağıdakı risklərin m vcudluğunu yoxlamalıdır:

36.2.1. investisiya şirkətinin və ya onun aidiyyəti şəxsinin m ştərinin zərəri hesabına mənfəət əldə etməsi və ya zərərdən qa ması;

36.2.2. m ştəriyə g stərilən xidmətlər və ya onun adından həyata ke irilən əməliyyatlar nəticəsində investisiya şirkətinin və ya onun aidiyyəti şəxsinin mənafeyinin m ştərinin mənafeyindən fərqli olması;

36.2.3. investisiya şirkəti və ya onun aidiyyəti şəxsinin bir m ştərinin mənafelərini digər m ştərinin mənafelərindən st n tutmaqda maraqlı olması;

36.2.4. investisiya şirkəti və ya onun aidiyyəti şəxsinin m ştəri ilə eyni n v sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olması;

36.2.5. m ştəriyə g stərilən xidmətlər nəticəsində nc şəxslər tərəfindən investisiya şirkətinə həmin xidmətlə bağlı xidmət haqqı istisna olmaqla, hər hansı gəlir verilməsi və ya xidmət g stərilməsi.

36.3. Aşkar edilmiş maraqlar m naqişəsinin m ştərinin maraqlarını təhl kə altında qoyduğu m əyyən edildikdə, investisiya şirkəti m ştəriyə xidmət g stərməzdən əvvəl m vcud maraqlar m naqişəsi barədə ona məlumat verməlidir.

36.4. İnvestisiya şirkəti tərəfindən maraqlar m naqişəsinin qarşısının alınmasına dair daxili prosedurlarda aşağıdakılar m əyyən edilməlidir:

36.4.1. bir və ya bir ne ə m ştərinin mənafelərini təhl kə altında qoyan maraqlar m naqişəsinin ortaya ıxması riskinin m vcud olduğu investisiya xidmətləri (əməliyyatları);

36.4.2. ortaya ıxan maraqlar m naqişəsi və onların idarə edilməsi məqsədi ilə həyata ke iriləcək tədbirlər.

 

Maddə 37. İnvestisiya tədqiqatına dair məhdudiyyətlər və onu hazırlayan şəxslərə dair tələblər

 

37.1. İnvestisiya tədqiqatının həyata ke irilməsi zamanı aşağıdakılara yol verilmir:

37.1.1. investisiya tədqiqatı tətbiq olunmayana və onun nəticələri ictimaiyyətə və ya m ştərilərə a ıqlanmayanadək, maliyyə tədqiqat ıları və investisiya şirkətinin digər aidiyyəti şəxsləri tərəfindən, marketmeyker tərəfindən bazarın sabitliyinin təmin edilməsi və ya m ştərilərin tamamlanmamış sifarişlərinin icrası məqsədi ilə həyata ke irilən əməliyyatlar istisna olmaqla, investisiya tədqiqatı aparılan qiymətli kağızlarla və ya t rəmə maliyyə alətləri ilə əqdlərin bağlanması;

37.1.2. investisiya tədqiqatının aparılmasında iştirak edən investisiya şirkəti, maliyyə tədqiqat ıları və investisiya şirkətinin digər aidiyyəti şəxsləri tərəfindən, həmin tədqiqatda marağı olan şəxslərdən hər hansı şəkildə m kafatın qəbul edilməsi;

37.1.3. investisiya tədqiqatının aparılmasında iştirak edən investisiya şirkəti, maliyyə tədqiqat ıları və investisiya şirkətinin digər aidiyyəti şəxsləri tərəfindən həmin tədqiqatda marağı olan emitentlərə qənaətbəxş tədqiqat nəticələrinin vəd edilməsi;

37.1.4. investisiya tədqiqatının layihəsində t vsiyə və ya qiymətli kağızların və ya t rəmə maliyyə alətlərinin qiymətinə dair proqnoz əks olunduqda, emitentlərin, maliyyə tədqiqat ıları olmayan investisiya şirkətinin digər aidiyyəti şəxslərinin və ya hər hansı digər şəxsin həmin tədqiqatın a ıqlanmasından əvvəl (investisiya şirkətinin vəzifələrinin yerinə yetirilməsinin yoxlanılması istisna olmaqla) investisiya tədqiqatının layihəsi ilə tanış olması;

37.1.5. qiymətli kağızlar və onların emitentləri barədə tədqiqat aparan və onların nəticələrini yayan, həm inin investisiya strategiyasını təklif və ya t vsiyə edən şəxslərin yanlış və qeyri-obyektiv məlumatlar a ıqlaması.

37.2. Qiymətli kağızlar və onların emitentləri barədə tədqiqatlar aparan və onların nəticələrini yayan, həm inin investisiya strategiyasını təklif və ya t vsiyə edən şəxslər qiymətli kağızlar və ya t rəmə maliyyə alətləri barədə məlumatları yaydıqda, həmin qiymətli kağızlar və ya t rəmə maliyyə alətlərində z maraqları və ya maraqlar m naqişəsi olduqda, onlar bu barədə məlumatları a ıqlamalıdır.

37.3. Qiymətli kağızlar və onların emitentləri barədə tədqiqatlar aparan və onların nəticələrini yayan, həm inin investisiya strategiyasını təklif və ya t vsiyə edən şəxslərin məlumatları a ıqlaması qaydasını maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı m əyyən edir.

 

Maddə 38. İnvestisiya xidmətləri zrə sifarişlərin icrasına dair tələblər

 

38.1. İnvestisiya şirkətinin m ştərilərinə təqdim etdiyi məlumatlar yanlış və təhrif edilmiş olmamalıdır.

38.2. İnvestisiya şirkəti m ştərilərinə aşağıdakı məlumatları təqdim etməlidir:

38.2.1. investisiya şirkətinə və onun g stərdiyi xidmətlərə (əməliyyatlara) dair məlumat;

38.2.2. m vcud və ya əmələ gələ biləcək riskləri əks etdirməklə, təklif olunan qiymətli kağızlar və ya t rəmə maliyyə alətləri və investisiya strategiyaları barədə məlumat;

38.2.3. sifarişlərin icra olunması yerləri;

38.2.4. sifarişlərin icra olunması ilə bağlı xərclər.

38.3. İnvestisiya şirkəti sifarişlərin icrasına dair daxili qaydalarını qəbul etməlidir. Bu qaydalarda m ştərilərin sifarişlərinin icrasının ən yaxşı qiymət prinsipi əsasında həyata ke irilməsi m əyyən olunmalıdır. [26]

38.4. İnvestisiya şirkəti sifarişlərin icrası qaydalarını m ştərilərə a ıqlamalıdır.

38.5. İnvestisiya şirkəti sifarişlərin icrasının və sifarişlərin icrası qaydalarının səmərəliliyinə nəzarət etməlidir. İnvestisiya şirkəti m ştərilərin sorğusu əsasında sifarişlərin icrasının sifarişlərin icrası qaydalarına uyğun olaraq həyata ke irilməsinə dair məlumat verməlidir.

38.6. İnvestisiya şirkəti xidmətlər (əməliyyatlar) g stərilməsi zrə sifarişi qəbul etdikdə, g stəriləcək xidmətlərin m ştəriyə uyğun olmadığı təqdirdə, bu barədə m ştəriyə xəbərdarlıq etməlidir.

38.7. İnvestisiya şirkəti xidmətlər (əməliyyatlar) g stərilməsini m ştəri ilə bağlanmış, tərəflərin h quq və vəzifələrini əks etdirən m qavilə ilə rəsmiləşdirir.

38.8. İnvestisiya şirkəti m ştərilərin sifarişlərini icra edərkən aşağıdakıları təmin etməlidir:

38.8.1. m ştərilərin sifarişlərinin u otunu aparmaq;

38.8.2. sifarişlərin x susiyyətləri və st nl k təşkil edən bazar şəraiti istisna olmaqla, m ştərilərin sifarişlərini onların təqdimolunma ardıcıllığı ilə icra etmək;

38.8.3. m ştərilərin sifarişlərini icra edərkən hər hansı ətinlik yarandıqda, bu barədə onlara məlumat vermək.

38.9. İnvestisiya şirkəti və onun aidiyyəti şəxsləri tərəfindən m ştərilərin tamamlanmamış sifarişlərinə aid məlumatların istifadəsinə yol verilmir.

38.10. İnvestisiya şirkəti telefon və elektron vasitələrlə verilən m ştərilərin sifarişlərini yazmalı və saxlamalıdır.

38.11. İnvestisiya şirkəti, portfelin idarə edilməsi xidmətinin g stərilməsi halları istisna olmaqla, m ştərinin sifarişinin icrasından sonra n vbəti iş g n və ya sifarişin icrasının təsdiqi haqqında məlumatı nc şəxsdən aldığı g ndən sonra n vbəti iş g n ndən gec olmayaraq, sifarişin icrası barədə hesabatı m ştəriyə təqdim etməlidir.

38.12. M ştərinin sifarişi bir ne ə hissəyə b l nərək icra olunduqda, sifarişin icrası barədə hesabatda həmin sifarişin hər bir hissəsinin məbləği ayrı g stərilir və ya hər hissəyə d şən orta məbləğ g stərilir. İnvestisiya şirkəti hər hissəyə d şən orta qiyməti g stərdikdə, m ştərinin sorğusu əsasında sifarişin icra olunan hər hissəsinin məbləği barədə həmin m ştəriyə məlumat verir.

38.13. M ştərilərin sifarişlərinə, onların icrası və ya icrasının dayandırılmasına, habelə m ştərilərə hesabatların təqdim edilməsinə dair qaydaları maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı m əyyən edir.

 

Maddə 39. İnvestisiya şirkətinin ticarət kitabı

 

39.1. İnvestisiya şirkəti ticarət kitabını tərtib etməlidir.

39.2. İnvestisiya şirkətinin ticarət kitabında aşağıdakılar əks olunmalıdır:

39.2.1. mənfəət əldə etmək məqsədi ilə qiymətli kağızlar və t rəmə maliyyə alətləri ilə əməliyyatlara dair m vqelər;

39.2.2. aktivlərlə bağlı hdəliklər və ya əldə edilmiş maliyyə alətləri ilə əməliyyatlara dair m vqelər;

39.2.3. ticarət kitabında əks olunan m vqelərlə bağlı xidmət haqları, xərclər və gəlirlər.

39.3. Ticarət kitabına investisiya şirkətinin fəaliyyətini məhdudlaşdıra biləcək he bir hdəlik daxil olmamalı və ticarət kitabı ilə bağlı b t n risklər tam rt lməlidir.

39.4. İnvestisiya şirkəti g ndəlik olaraq ticarət kitabında əks olunan m vqeləri bazar qiymətləri ilə qiymətləndirməlidir.

39.5. Ticarət kitabına dair əlavə tələbləri maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı m əyyən edir.

 

Maddə 40. Marja ticarəti

 

40.1. Marja ticarəti investora baza aktivi (qiymətli kağız, valyuta, faiz dərəcələri, gəlirlilik, t rəmə maliyyə alətləri, əmtəə, maliyyə indeksi, kredit riskləri və s.) və ya bu baza aktivlərinin qiyməti, gəlirliliyi, məzənnə fərqi, risk dərəcəsinin z vəsaiti və ya borc vəsaitləri ilə alınıb sonradan satılmasının təşkili zrə investisiya xidmətidir (əməliyyatıdır).

40.2. Marja ticarəti investisiya şirkətinin investora verdiyi borc vəsaitləri hesabına həyata ke irildikdə, bu vəsaitlər hesabına alınan aktivlər həmin borcun təminatı kimi girov predmeti, investisiya şirkəti girovsaxlayan, investor isə girovqoyan hesab edilir.

40.3. Marja ticarətində olan baza aktivinin və ya onun g stəricilərinin dəyəri maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının m əyyən etdiyi həddən aşağı d şd kdə, investor onları satmalı və ya əlavə pul təminatı təqdim etməlidir.

40.4. Marja ticarətinə, marja ticarətinin əsasını təşkil edən baza aktivlərinə və ya onun g stəricilərinin n vlərinə, faizlərinə və marja ticarətinə dair məlumatların təqdim olunmasına dair qaydaları maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı m əyyən edir.

 

Maddə 41. İnvestisiya şirkətinin əməliyyatlarının u otu

 

41.1. İnvestisiya şirkəti z fəaliyyəti ilə bağlı ke irilmiş əməliyyatlara dair məlumatları ən azı beş il ərzində saxlamalıdır.

41.2. İnvestisiya şirkətinin lisenziyası ləğv edildikdə, onun fəalliyyəti ilə bağlı ke irilmiş əməliyyatlara dair məlumatlar beş il ərzində mərkəzi depozitarda saxlanılmalıdır.

41.3. İnvestisiya şirkəti z fəalliyyəti ilə bağlı həyata ke irilən əməliyyatlara dair mumiləşdirilmiş məlumatı maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının sorğusunu qəbul etdiyi g ndən beş iş g n ərzində təqdim etməlidir.

41.4. İnvestisiya şirkəti tərəfindən z fəalliyyəti ilə bağlı həyata ke irilən əməliyyatların u otunun aparılmasına dair qaydaları maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı m əyyən edir.

 

Maddə 42. İnvestisiya şirkətinin kənar auditi

 

42.1. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı aşağıdakı hallarda investisiya şirkətinin kənar auditorunu təyin edir:

42.1.1. investisiya şirkəti kənar auditoru bir il ərzində təyin etmədikdə;

42.1.2. investisiya şirkəti auditor rəyini bir il ərzində təqdim etmədikdə;

42.1.3. investisiya şirkətlərinə dair m əyyən edilmiş kapital tələbləri pozulduqda.

42.2. Bu Qanunun 42.1-ci maddəsi ilə m əyyən edilmiş hallarda kənar auditor cəlb olunduqda, onun xidmət haqqını investisiya şirkəti dəyir.

 

Maddə 43. İnvestisiya xidmətlərinin (əməliyyatlarının) həyata ke irilməsinə dair ixtisas şəhadətnamələri

 

43.1. İxtisas şəhadətnaməsi investisiya xidmətlərinin (əməliyyatlarının) həyata ke irilməsi n maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı tərəfindən ke irilən attestasiyada məqbul və ya daha y ksək nəticə əldə etmiş fiziki şəxslərə verilən rəsmi sənəddir.

43.2. İnvestisiya şirkətinin və xarici investisiya şirkətinin filialının bu Qanunun 30.3.1-ci, 30.3.4-c , 30.3.5-ci və ya 30.3.7-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əsas investisiya xidmətlərinin (əməliyyatlarının), habelə 30.4.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş yardım ı investisiya xidmətinin (əməliyyatının) həyata ke irilməsi n ixtisas şəhadətnaməsinə malik ən azı bir iş isi olmalıdır.

43.3. İnvestisiya şirkətinin və xarici investisiya şirkətinin filialının bu Qanunun 30.3.2-ci, 30.3.3-c və ya 30.3.6-cı maddələrində nəzərdə tutulmuş əsas investisiya xidmətlərinin (əməliyyatlarının) həyata ke irilməsi n m vafiq ixtisas şəhadətnaməsinə malik ən azı iki əməkdaşı olmalıdır.

43.4. Bu Qanunun 43.2-ci və 43.3-c maddələrində nəzərdə tutulmuş ixtisas şəhadətnamələri maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı tərəfindən ke irilən attestasiyanın nəticələrinə uyğun olaraq verilir. Attestasiya avtomatlaşdırılmış test sulu ilə həyata ke irilir.

43.5. İnvestisiya xidmətlərinin (əməliyyatlarının) həyata ke irilməsinə dair ixtisas şəhadətnamələrinin alınması məqsədi ilə attestasiya ke irilməsi qaydasını maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı m əyyən edir.

 

5-ci fəsil

Fond birjası

 

Maddə 44. K tləvi ticarətin təşkili

 

44.1. K tləvi ticarət qiymətli kağızlar və ya t rəmə maliyyə alətlərinin qeyri-məhdud sayda alıcılara ilkin və ya təkrar təklifi nəticəsində bağlanan əqdlərdir.

44.2. Qiymətli kağızlar və t rəmə maliyyə alətləri zrə k tləvi ticarəti fond birjası təşkil edir.

44.3. Fond birjası fond birjası fəaliyyəti n lisenziyaya malik olan, fəaliyyətinin m stəsna predmeti tənzimlənən bazarların təşkili və idarə edilməsi olan, səhmdar cəmiyyəti formasında yaradılan h quqi şəxsdir.

44.4. Qiymətli kağızlar və t rəmə maliyyə alətləri zrə k tləvi ticarət yalnız qiymətli kağızların və t rəmə maliyyə alətlərinin fond birjasının daxili qaydalarına əsasən k tləvi ticarətə qəbulundan sonra həyata ke irilir.

44.5. K tləvi ticarətə qəbul olunmuş qiymətli kağızlar və t rəmə maliyyə alətləri tənzimlənən bazarda yalnız investisiya şirkətlərinin vasitə iliyi ilə alınıb-satılır.

 

Maddə 45. Fond birjasının vəzifələri

 

45.1. Fond birjasının vəzifələri aşağıdakılardır:

45.1.1. təşkil etdiyi ticarətin ədalətliliyinin və şəffaflığının təmin edilməsi;

45.1.2. z daxili qaydaları ilə zvlərinin ticarətdə birbaşa və (və ya) məsafədən qoşulmaqla iştirakının təmin edilməsi;

45.1.3. qiymətli kağızlarla və t rəmə maliyyə alətləri ilə ticarətin təşkili və ke irilməsi;

45.1.4. ticarət sistemlərinin istismarı və dəstəklənməsi;

45.1.5. qiymətli kağızların k tləvi təklifinin və yerləşdirilməsinin təşkili;

45.1.6. fond birjasında ticarətə qəbul edilən t rəmə maliyyə alətlərinə, qiymətli kağızlara və onların emitentlərinə tələblərin m əyyən edilməsi;

45.1.7. z zvlərinə fond birjasında ticarət aparmaq n ticarət sistemlərinə ıxış verilməsi;

45.1.8. ticarət sistemində bağlanmış əqdlərin monitorinqinin aparılması;

45.1.9. z zvlərinin fond birjasında fəaliyyəti ilə bağlı maliyyə vəziyyətinin monitorinqinin aparılması;

45.1.10. bu Qanunun 5-ci fəsli və fond birjasının daxili qaydaları ilə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələr.

45.2. Fond birjası aşağıdakı bazarların ticarətini təşkil edir:

45.2.1. d vlət qiymətli kağızları bazarının;

45.2.2. korporativ qiymətli kağızlar bazarının;

45.2.3. t rəmə maliyyə alətləri bazarının.

45.3. Fond birjası daxili qaydalarının və ya ticarət şərtlərinin kobud şəkildə pozulması, habelə təşkil etdiyi bazarlarda sui-istifadə halları aşkar etdikdə, bu barədə maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına məlumat verməlidir.

45.4. Fond birjası uzunm ddətli alqı-satqı əqdləri (alışı və satışı arasında m ddət altı aydan ox olan) istisna olmaqla, qiymətli kağızlarla və t rəmə maliyyə alətləri ilə ticarət edə, habelə onlarla ticarətə dair investisiya məsləhəti verə bilməz.

45.5. Fond birjası qiymətli kağızlar bazarının inkişafı n maarifləndirici və təşviqat fəaliyyəti ilə məşğul ola, bazar məlumatlarının satışını təşkil edə bilər.

45.6. Ticarətə birbaşa və ya dolayı yolla ıxışı olan fond birjasının iş iləri, habelə onların bu Qanunun 1.0.1-ci maddəsinə uyğun olaraq aidiyyəti şəxs olan qohumları həmin fond birjasında ticarətdə iştirak edə bilməzlər.

 

Maddə 46. Fond birjasının daxili qaydaları

 

46.1. Fond birjası ən azı aşağıdakı daxili qaydaları qəbul etməlidir:

46.1.1. fond birjasında qiymətli kağızlar və t rəmə maliyyə alətləri ilə ticarətin ke irilməsi qaydalarını;

46.1.2. qiymətli kağızların və t rəmə maliyyə alətlərinin ticarətə buraxılması, ticarətin dayandırılması və ticarətdən ıxarılması şərtləri və prosedurunu;

46.1.3. qiymətli kağızların və t rəmə maliyyə alətlərinin listinqə daxil olunması, listinqdə saxlanması və listinqdən ıxarılması (delistinq) qaydalarını;

46.1.4. fond birjasında əqdlərin bağlanması və onların ləğv edilməsi qaydalarını;

46.1.5. fond birjasında qiymətli kağızlar və t rəmə maliyyə alətləri zrə qiymətlərin m əyyən edilməsi sullarına dair qaydaları;

46.1.6. fond birjasında ticarət g nləri və ticarət saatlarına dair tələbləri;

46.1.7. tətbiq edilən fond indekslərinin hesablanma qaydasını;

46.1.8. fond birjasının zvlərinə dair ( zvl yə daxilolma, zvl kdən ıxarılma və fəaliyyət) tələbləri m əyyən edən qaydalarını;

46.1.9. fond birjasında məlumatların saxlanılması, a ıqlanması, qorunması və informasiya təhl kəsizliyi qaydalarını;

46.1.10. sui-istifadə hallarının qarşısının alınması qaydalarını;

46.1.11. fond birjası əməkdaşlarının etik davranışı və onların xidməti məlumatlardan istifadə etməsi qaydalarını;

46.1.12. fond birjasında m bahisəli məsələlərin həllinə dair qayda və prosedurları;

46.1.13. fond birjasında təşkil olunan bazarların qorunması zrə tədbirlər prosedurunu;

46.1.14. zvləri tərəfindən fond birjasının daxili qaydalarına riayət edilməməsinə g rə məsuliyyət m əyyən edən qaydaları.

46.2. Fond birjası z daxili qaydalarını və ya onlara edilmiş dəyişiklikləri qəbul edildiyi tarixdən beş iş g n ərzində maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına təqdim etməlidir. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı fond birjasının daxili qaydalarında bu Qanunun tələblərinə uyğun gəlməyən m ddəalar aşkar etdikdə, həmin qaydaları və ya onlara edilmiş dəyişiklikləri aldığı tarixdən iyirmi iş g n ərzində onlara m vafiq dəyişiklikləri edilməsini, əsasları g stərilməklə, fond birjasından tələb etməlidir.

46.3. Bu Qanunun 46.2-ci maddəsində g stərilən tələb fond birjasına təqdim edildikdən sonra on beş iş g n ndən gec olmayaraq daxili qaydalara m vafiq dəyişikliklər edilməli və maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına bu barədə məlumat verilməlidir. Daxili qaydalar və ya onlara edilmiş dəyişikliklər təsdiq edildiyi tarixdən etibarən beş iş g n ndən gec olmayaraq fond birjası tərəfindən a ıqlanmalıdır.

 

Maddə 47. Fond birjasının zvləri

 

47.1. Fond birjasının zvləri fond birjasının daxili qaydalarına uyğun olaraq birja ticarətində bilavasitə iştirak etmək h ququna malik olan investisiya şirkətləridir. Fond birjasının ən azı 3 zv olmalıdır.

47.2. Fond birjasının zvləri investisiya şirkətinin fəaliyyəti zrə lisenziyaya malik olmalı, onların dəniş qabiliyyətinə, m vafiq təşkilati mexanizmlərə və fəaliyyətlərinin təşkilinə dair fond birjasının daxili qaydaları ilə m əyyən edilən tələblərə cavab verməlidir.

47.3. Fond birjası z daxili qaydaları ilə m əyyən edilmiş zvl k tələblərinə cavab verən investisiya şirkətinin m raciəti tarixindən bir ay ərzində həmin investisiya şirkətini zvl yə qəbul edir.

47.4. Fond birjası maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına aşağıdakılar barəsində məlumat verməlidir:

47.4.1. zvlər fond birjası qarşısında maliyyə hdəliklərini yerinə yetirmədikdə;

47.4.2. zvlərinin maliyyə dayanıqlılığını əks etdirən g stəricilərin maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı tərəfindən m əyyən olunan səviyyədən aşağı d şməsini aşkar etdikdə.

47.5. Fond birjası b t n zvlərinə ticarət etmək n bərabər şərait yaratmalıdır.

47.6. Fond birjası z zvlərinin fond birjasının daxili qaydalarına riayət etməsinə və sui-istifadə hallarına yol verməməsinə nəzarət etməlidir.

47.7. Fond birjası zvlərinin siyahısını və həmin siyahıda baş verən hər hansı dəyişikliklər barədə məlumatı bir iş g n ərzində maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına təqdim etməlidir.

47.8. Fond birjasında zvl yə aşağıdakı hallarda xitam verilir:

47.8.1. zv n m raciəti əsasında;

47.8.2. fond birjasının zv olan investisiya şirkətinin lisenziyası ləğv edildikdə;

47.8.3. fond birjasının m vafiq orqanının qərarı ilə birja zv n n birja qaydalarını pozduğu və ya birjanın tələblərinə cavab vermədiyi m əyyən edildikdə;

47.8.4. fond birjasının zv fond birjası qarşısında maliyyə hdəliklərini yerinə yetirmədikdə;

47.8.5. fond birjasının fəaliyyətinə xitam verildikdə.

 

Maddə 48. Fond birjasının məlumatları a ıqlaması

 

48.1. Fond birjası ticarət ncəsi qiymətli kağızlara və t rəmə maliyyə alətlərinə tələb və təklif qiymətlərini, habelə onların həcmlərinə dair məlumatları a ıqlamalıdır.

48.2. Fond birjası ticarətə buraxılmış qiymətli kağızlar və t rəmə maliyyə alətləri zrə bağlanmış əqdlərin qiyməti, həcmi və icra vaxtına dair g ndəlik mumiləşdirilmiş məlumatları ictimaiyyətə a ıqlamalıdır.

48.3. Fond birjasının məlumatları a ıqlaması qaydasını maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı m əyyən edir.

48.4. Fond birjası ticarət zamanı qiymətli kağızların və t rəmə maliyyə alətlərinin qiymətlərinin formalaşması n m h m olan məlumatların b t n zvlər n eyni səviyyədə a ıq olmasını təmin etməlidir.

48.5. Bu Qanunun 48-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş məlumatların a ıqlanmasının maliyyə bazarlarının sabitliyinin pozulması və ya lkə iqtisadiyyatına mənfi təsir g stərə bildiyi təqdirdə, maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı məlumatın a ıqlanmasını təxirə salmalıdır. Həmin məlumatların a ıqlanması maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının fond birjasına təqdim etdiyi yazılı bildiriş əsasında təxirə salınır.

 

Maddə 49. Qiymətli kağızların və t rəmə maliyyə alətlərinin fond birjasında ticarətə buraxılması və ticarətdən ıxarılması

 

49.1. Ticarətə buraxılan qiymətli kağızların və t rəmə maliyyə alətlərinin ədalətli, şəffaf və davamlı ticarəti təmin olunmalıdır.

49.2. Fond birjası aşağıdakı hallarda ticarətə buraxılmış qiymətli kağızları və t rəmə maliyyə alətlərini ticarətdən ıxarır:

49.2.1. qiymətli kağızlar və ya t rəmə maliyyə alətləri dənildikdə və ya d vriyyədən ıxarıldıqda;

49.2.2. fond birjası ləğv olunduqda;

49.2.3. fond birjasının daxili qaydaları ilə m əyyən edilmiş digər hallarda.

49.3. Fond birjası aşağıdakı hallarda təşkil etdiyi bazarlarda ticarətə buraxılmış m vafiq qiymətli kağızlar və ya t rəmə maliyyə alətləri zrə ticarəti dayandırır:

49.3.1. emitentin buraxdığı qiymətli kağızlar və ya t rəmə maliyyə alətləri zrə dənişlər həyata ke irilmədikdə;

49.3.2. qiymətli kağızların emitentinin iflası və ya ləğvi barəsində qərar qəbul edildikdə;

49.3.3. fond birjasının daxili qaydaları ilə m əyyən edilmiş digər hallarda.

49.4. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı fond birjasında aşağıdakı hallarda m vafiq qiymətli kağızlar və ya t rəmə maliyyə alətləri zrə ticarəti dayandırır:

49.4.1. qiymətli kağızların və ya t rəmə maliyyə alətlərinin ticarətinin fond birjasının daxili qaydaları ilə m əyyən edilmiş fəaliyyət rejimi pozulduqda və ya investorların maraqları n təhl kə t rətdikdə;

49.4.2. maliyyə b hranı baş verdikdə;

49.4.3. baş vermiş f vqəladə hal nəticəsində fond birjasının fəaliyyət rejimi pozulduqda.

49.5. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı bu Qanunun 49.4-c maddəsi ilə m əyyən edilmiş hallar baş verdikdə, ticarətin dayandırılması n fond birjasına yazılı bildiriş g ndərir. Fond birjası həmin bildirişi aldıqdan sonra bildirişdə m əyyən edilmiş qiymətli kağızları və ya t rəmə maliyyə alətləri zrə ticarəti dərhal dayandırmalıdır.

49.6. Fond birjası bu Qanunun 49.3-c maddəsi ilə m əyyən edilmiş qaydada ticarətin dayandırılmasını hər bir qiymətli kağız və ya t rəmə maliyyə alətləri zrə ayrılıqda, onların ticarətdə olduğu bazarlar və ya b t vl kdə b t n bazarlar zrə həyata ke irə bilər.

49.7. Fond birjası qiymətli kağızların və ya t rəmə maliyyə alətlərinin ticarətini dayandırdıqda və ya onları ticarətdən ıxardıqda, bu barədə məlumatı dərhal maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına təqdim etməli və ictimaiyyətə a ıqlamalıdır.

49.8. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı fond birjasında ticarəti dayandırdıqda, bu barədə məlumatı ictimaiyyətə a ıqlamalıdır.

 

6-cı fəsil

Ticarətsonrası sistem

 

Maddə 50. Ticarətsonrası sistemin təşkili

 

50.1. Ticarətsonrası sistem klirinq fəaliyyətinin həyata ke irilməsi ilə əlaqədar klirinq təşkilatları və onların zvləri arasında olan m nasibətlər sistemidir.

50.2. Klirinq fəaliyyəti qiymətli kağızlarla və ya t rəmə maliyyə alətləri ilə əqdlər zrə qarşılıqlı hdəliklərin m əyyən edilməsi məqsədi ilə məlumatların toplanması, yoxlanılması, tutuşdurulması, m vqelərin nettinqi, hdəliklərin sıralanması, tələblərin əvəzləşdirilməsi zrə fəaliyyətdir.

50.3. Klirinq təşkilatı m stəsna olaraq klirinq fəaliyyəti ilə məşğul olan, bu fəaliyyət n v zrə lisenziyaya malik olan və səhmdar cəmiyyəti formasında yaradılan h quqi şəxsdir.

50.4. Klirinq təşkilatı onun zvləri olan investisiya şirkətləri və banklar ilə birlikdə ticarətsonrası sistemi təşkil edir.

50.5. Bu Qanunun 50.2-ci maddəsi ilə m əyyən edilmiş klirinq fəaliyyəti ilə bağlı əməliyyatlar yalnız ticarətsonrası sistemə qoşulduqdan sonra həyata ke irilir.

50.6. Ticarətsonrası sistemdə klirinq fəaliyyəti ilə bağlı əməliyyatlar həyata ke irilərkən onların icra olunmaması risklərini azaltmaq məqsədi ilə aşağıdakı sullardan ən azı biri tətbiq olunmalıdır:

50.6.1. aktivlərin əvvəlcədən deponentləşdirilməsi;

50.6.2. klirinq fondunun yaradılması;

50.6.3. aktivlərin sığorta etdirilməsi;

50.6.4. aktivlərin zəmanətlə təmin olunması;

50.6.5. aktivlərin girovla təmin olunması.

50.7. Klirinq təşkilatlarının zvləri onların hesabları arasında pul vəsaitləri və qiymətli kağızlar zrə k rmələri bu Qanunun 1.0.28-ci maddəsi ilə m əyyən edilmiş dənişə qarşı atdırılma prinsipi əsasında həyata ke irirlər.

50.8. Ticarətsonrası sistemə dair tələbləri, habelə klirinq fəaliyyətinin həyata ke irilməsi qaydasını maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı m əyyən edir.

 

Maddə 51. Klirinq təşkilatına dair tələblər

 

51.0. Klirinq təşkilatı aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:

51.0.1. klirinq təşkilatının və onun zvlərinin həyata ke irdikləri əməliyyatlar zamanı baş vermiş mənfi halların vaxtında m əyyən edilməsinə dair resurslara malik olmalıdır;

51.0.2. risklərin idarəedilməsi sisteminə malik olmalıdır;

51.0.3. z fəaliyyətinin həyata ke irilməsi n proqram təminatına və texniki vasitələrə malik olmalıdır;

51.0.4. bu Qanunun 54-c maddəsi ilə m əyyən edilmiş daxili qaydalara malik olmalıdır;

51.0.5. baş verə biləcək risklərin qarşısını almaq n maliyyə resurslarına malik olmalıdır.

 

Maddə 52. Klirinq təşkilatının fəaliyyəti

 

52.1. Klirinq təşkilatı qiymətli kağızlarla və ya t rəmə maliyyə alətləri ilə ticarət edə, onlarla ticarətə və investisiyalara dair məsləhətlər verə və onların st nl kləri ilə əlaqədar fikir formalaşdıra bilməz.

52.2. Klirinq təşkilatı ticarətsonrası sistemə b t n daxilolmaların xronoloji ardıcıllıqla qeydiyyatını aparmalıdır.

52.3. Klirinq təşkilatının qeydiyyata aldığı daxilolmalar qiymətli kağızın və ya t rəmə maliyyə alətinin n v , daxilolmanın n v və daxilolma zrə m raciət edən şəxs barədə məlumatı z ndə əks etdirməlidir.

52.4. Klirinq təşkilatı zvlərinin vəsaitlərini z nə, habelə digər zvlərə məxsus vəsaitlərdən ayrı saxlamalı və u otunu aparmalıdır.

52.5. Klirinq təşkilatı ilə zvlər arasında qarşılıqlı m nasibətlər Azərbaycan Respublikasının M lki Məcəlləsi, bu Qanun və tərəflər arasında bağlanmış m qavilə ilə tənzimlənir.

 

Maddə 53. Klirinq təşkilatının zvləri

 

53.1. Klirinq təşkilatı z n n m əyyən etdiyi zvl k tələblərinə cavab verən investisiya şirkətinin m raciəti əsasında bir ay ərzində həmin investisiya şirkətini və ya bankı zvl yə qəbul etməlidir. Klirinq təşkilatının ən azı zv olmalıdır.

53.2. Klirinq təşkilatı aşağıdakılar barədə maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına məlumat verməlidir:

53.2.1. zvlər klirinq təşkilatı və ya klirinq fondu qarşısında maliyyə hdəliklərini yerinə yetirmədikdə;

53.2.2. zvlərinin maliyyə dayanıqlılığını əks etdirən g stəricilərin maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı tərəfindən m əyyən olunan səviyyədən aşağı d şməsini aşkar etdikdə;

53.2.3. zvlərinin siyahısında hər hansı dəyişiklik olduqda.

53.3. Klirinq təşkilatı zvlərinin z daxili qaydalarına riayət etmələrinə nəzarət etməlidir.

 

Maddə 54. Klirinq təşkilatının daxili qaydaları

 

54.1. Klirinq təşkilatı fəaliyyətini təşkil etmək məqsədi ilə ən azı aşağıdakı daxili qaydaları qəbul etməlidir:

54.1.1. ticarətsonrası sistemin təşkilinə və fəaliyyətinə dair tələbləri m əyyən edən qaydalar;

54.1.2. klirinq təşkilatının zvlərinə dair ( zvl yə daxilolma, zvl kdən ıxma və ya ıxarılma və fəaliyyət və s.) tələblər m əyyən edən qaydalar;

54.1.3. klirinq fəaliyyəti ilə bağlı əməliyyatlara dair qaydalar;

54.1.4. klirinq fondunun (təşkili nəzərdə tutulduqda) idarə edilməsi də daxil olmaqla, kredit, bazar, əməliyyat və likvidlik risklərinin idarə edilməsi və onlar zərində nəzarətə dair qaydalar;

54.1.5. təhl kəsizliyə və effektivliyə dair tələblər (fəaliyyətin davamlılığı və baş verə biləcək qəzasonrası bərpa mexanizmlərini əks etdirən sistemlərin m təmadi auditi zrə g stəricilər);

54.1.6. klirinq fəaliyyətinin həyata ke irilməsinin təmin edilməsi məqsədi ilə məlumat m badiləsi qaydaları;

54.1.7. məlumatların a ıqlanması və hesabatlılığa dair qaydalar;

54.1.8. klirinq təşkilatı zvlərinin daxili qaydalara riayət etməməsinə g rə məsuliyyət m əyyən edən qaydalar.

54.2. Klirinq təşkilatının daxili qaydalarına maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının tələbi ilə dəyişikliklərin qəbul edilməsi bu Qanunun 46.2 və 46.3-c maddələri ilə m əyyən edilmiş qaydada həyata ke irilir.

 

Maddə 55. Klirinq təşkilatı zvlərinin hdəliklərinin icra edilməməsi

 

55.1. Klirinq təşkilatı zv n n klirinq və hesablaşma zamanı hesablarında olan vəsaitlər aktivlər zrə hdəliklərin icra edilməsi n kifayət etmədikdə, klirinq təşkilatının zv z hdəliklərini icra etməmiş hesab edilir.

55.2. Klirinq təşkilatı zvlərinin hdəliklərinin icra edilməməsi barədə məlumatı dərhal maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına təqdim etməlidir. Klirinq təşkilatının zv hdəliklərini icra etmədikdə, klirinq təşkilatı aşağıdakı tədbirləri g r r:

55.2.1. klirinq zv n n hdəliklərinin icra edilməməsinə dair məlumatları dərhal sorğu etmək;

55.2.2. hdəliklərini icra etməyən klirinq zv n n hesabında olan vəsaitləri klirinqi tamamlanmayan əməliyyatların bağlanmasına y nəltmək, həmin zv tərəfindən əvvəlcədən deponentləşdirilən aktivləri, həm inin girova qoyulmuş aktivlərdən və ya zəmanətdən istifadə etmək;

55.2.3. əqdlərin bağlanmasını təmin etmək, o c mlədən kreditlərin alınması və verilməsini, investisiya qiymətli kağızları zrə repo əməliyyatlarını həyata ke irmək, habelə hdəliklərini icra etməyən zvə qarşı nettinqə dair məhdudiyyətləri tətbiq etmək;

55.2.4. bağlanmış sığorta m qavilələri zrə sığorta dənişlərini almaq;

55.2.5. bu Qanunun 58.9-cu maddəsi ilə m əyyən edilmiş qaydada klirinq fondunun vəsaitdən istifadə etmək.

55.3. hdəlikləri icra etməyən klirinq zv n n z hdəliklərini icra edənə qədər yeni əməliyyatlar aparmasına yol verilmir.

 

Maddə 56. K rmə tapşırıqları

 

56.1. K rmə tapşırıqları hesablaşma zamanı investisiya şirkətinin və ya onun m ştərisinin hesabında olan vəsaitin k r lməsinə dair klirinq təşkilatına verilən tapşırıqdır.

56.2. Ticarətsonrası sistemə daxil olan k rmə tapşırıqları geri g t r lə bilməz.

56.3. Klirinq təşkilatı zv n n m flis elan edilməsi prosesinin başlanmasından əvvəl ticarətsonrası sistemə daxil edilən k rmə tapşırıqları icra edilməlidir. Ticarətsonrası sistemə hər hansı zv n m flis elan edilməsi prosesinin başlanmasından sonra və ya həmin g n daxil edilən k rmə tapşırıqları yalnız klirinq təşkilatının və ya mərkəzi kontragentin belə halın baş verməsindən xəbərsiz olduqlarının və ya bu barədə xəbərin alınmasının m mk n olmadığının s but edildiyi təqdirdə icra edilir.

56.4. Klirinq təşkilatı zv n n m flis elan edilməsi prosesinin başlanmasından əvvəl həyata ke irilən əməliyyatların dayandırılması nettinqin nəticələrini ləğv edə bilməz.

56.5. K rmə tapşırıqlarının ticarətsonrası sistemə daxilolma anı klirinq təşkilatının daxili qaydaları ilə m əyyən edilir.

56.6. Klirinq təşkilatı zv n n hesabında olan pul vəsaitindən, qiymətli kağızlardan, t rəmə maliyyə alətlərindən və girov predmetlərindən, həmin zv n m flis elan edilməsi prosesinin başlandığı g n ərzində ticarətsonrası sistemə daxil edilmiş tapşırıqların icrası və həmin g n n sonuna qədər kredit xətti zrə istifadə edilmiş vəsaitdən irəli gələn hdəliklərinin icra edilməsi n istifadə edilir.

 

Maddə 57. Mərkəzi kontragent

 

57.1. Mərkəzi kontragent m qavilə əsasında tərəflərin qarşılıqlı h quq və vəzifələrini z zərinə g t rməklə hər satıcı n alıcı və hər alıcı n satıcı kimi ıxış edən klirinq təşkilatıdır.

57.2. Mərkəzi kontragent ticarətsonrası sistemdə alıcı və satıcı arasında qarşılıqlı hdəliklərin icrasına m nasibətdə x susi səlahiyyətli tərəf kimi ıxış edir.

57.3. Mərkəzi kontragentin iştirak etdiyi m nasibətlərdə m qavilə tərəfləri qarşılıqlı hdəliklərini mərkəzi kontragentə qarşı həyata ke irir. M qavilə tərəfinin dəniş qabiliyyətinin olmaması riski mərkəzi kontragentin dəniş qabiliyyətinin olmaması riski ilə əvəz olunur.

57.4. Mərkəzi kontragentin iştirak etdiyi m nasibətlərdə m qavilə tərəfləri bir-birini tanımır və onlardan hər biri z hdəliklərini mərkəzi kontragentə m nasibətdə həyata ke irir.

 

Maddə 58. Klirinq fondu

 

58.1. Klirinq təşkilatı bu Qanunun 50.6.2-ci maddəsi ilə m əyyən edilmiş sulu se dikdə, klirinq fondunu yaradır.

58.2. Klirinq fondunu yaradan klirinq təşkilatının zv olan investisiya şirkəti klirinq fondunda iştirak etməlidir.

58.3. Klirinq fondunu klirinq təşkilatı idarə edir. Klirinq təşkilatı klirinq fondunun idarə edilməsi zrə məsul şəxsləri maliyyə bazarlarına nəzarət orqanını məlumatlandırmaqla təyin edir.

58.4. Klirinq təşkilatı klirinq fondunda yığılmış vəsaiti bu Qanunun 58.6-58.9-cu maddələri ilə m əyyən edilmiş qaydada saxlamalı, idarə etməli və istifadə etməlidir.

58.5. Klirinq fondunun vəsaitləri aşağıdakı mənbələrdən formalaşır:

58.5.1. klirinq fondu zvlərinin dədiyi zvl k haqları;

58.5.2. klirinq fondunun vəsaitin yatırılmasından əldə etdiyi gəlirlər;

58.5.3. klirinq təşkilatı ləğvedici qismində ıxış etdikdə, həmin xidmətdən əldə etdiyi vəsait.

58.6. Klirinq təşkilatı klirinq fondunun vəsaitini aşağıdakılara yatıra bilər:

58.6.1. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına depozit qismində və ya onun qiymətli kağızlarına;

58.6.2. banklara depozit qismində;

58.6.3. tədav l m ddəti bir ilədək olan y ksək likvidli qiymətli kağızlara.

58.7. Bu Qanunun 58.6-cı maddəsinə əsasən yatırılan vəsaitin nisbətlərini maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı m əyyən edir.

58.8. Klirinq təşkilatı klirinq fondunu sığorta etdirə bilər.

58.9. Klirinq fondu aşağıdakılar zrə dənişləri həyata ke irir:

58.9.1. klirinq təşkilatının zvləri tərəfindən bağlanmış əqdlər zrə qarşılıqlı hdəliklərin icra edilməməsi ilə bağlı olaraq ticarətsonrası sistemdə klirinqin və hesablaşmanın tamamlanması n dənişlər;

58.9.2. klirinq fondunun məqsədləri n bağlanmış sığorta m qavilələri zrə sığorta haqları;

58.9.3. klirinq fondunun idarə edilməsi ilə bağlı yaranan xərclərin dənilməsi.

 

Maddə 59. Klirinq fonduna dənişlər

 

59.1. Hər maliyyə ili zrə klirinq fondunun zv klirinq təşkilatının m əyyən etdiyi zvl k haqqını klirinq fonduna dəməlidir.

59.2. Klirinq təşkilatı klirinq fondunun illik zvl k haqlarını m əyyən edərkən bu zvl k haqlarının baş tutmaya bilən əməliyyatlardan irəli gələn kredit risklərinin rt lməsinə yetərli olmasını nəzərə almalıdır.

59.3. Klirinq təşkilatı əvvəlki ildən qalmış zvl k haqlarını n vbəti ilin kredit risklərinin və inzibati xərclərinin dənilməsi n k r r və bunu həmin il n illik zvl k haqları m əyyən edilərkən nəzərə alır, habelə bu barədə zvlərə məlumat verir.

 

Maddə 60. Klirinq fondunun zvlərinə y nəldilən tutmalar

 

60.1. Klirinq fondunun zv hdəliklərini icra etmədikdə və klirinq fonduna dənilən dənişləri həmin hdəliklərin dənilməsi n kifayət etmədikdə klirinq təşkilatı tərəfindən klirinq fondunun xərclərini dəmək məqsədi ilə klirinq fondunun digər zvlərinə dair onların maliyyə vəziyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir g stərmədən klirinq təşkilatının daxili qaydalarına uyğun olaraq tutmalar tətbiq edilir.

60.2. Klirinq təşkilatı tərəfindən daxili qaydalara uyğun olaraq əlavə yığımlara ehtiyacın olması m əyyən edildikdə, həmin məbləğ klirinq fondunun zvlərindən toplanmış yığımlar ilə klirinq fondunun xərclərinin fərqinə bərabər olmalıdır.

60.3. Klirinq təşkilatı tərəfindən tətbiq edilən tutmaların məbləği klirinq fondunun xərclərindən artıq olduqda, qalıq məbləğ zvlərin dədikləri məbləğlərə m tənasib miqdarda geri qaytarılmalıdır.

60.4. Klirinq təşkilatı tutmalar tətbiq etdikdə, tutmanın dənilmə tarixi (həmin tarix bildirişin g ndərildiyi tarixdən on d rd iş g n ndən tez olmamalıdır), tutmanın məbləği və onun hesablanma qaydasını əks etdirən bildirişi zvlərə g ndərməlidir.

 

7-ci fəsil

İnvestisiya şirkətinin, fond birjasının, klirinq təşkilatının və investisiya fondunun depozitarının təşkili və idarə edilməsi, onlarda m h m iştirak payının əldə edilməsi

 

Maddə 61. İnvestisiya şirkətinin, fond birjasının, klirinq təşkilatının və investisiya fondunun depozitarının təşkili, idarə edilməsi, auditi və maliyyələşməsi

 

61.1. İnvestisiya şirkəti, fond birjası, klirinq təşkilatı və investisiya fondunun depozitarı (bundan sonra lisenziyalaşdırılan şəxslər) səhmdar cəmiyyəti formasında yaradılır.

61.2. Lisenziyalaşdırılan şəxslərin adında m vafiq olaraq investisiya şirkəti , fond birjası , klirinq təşkilatı və ya investisiya fondunun depozitarı s zləri olmalıdır. Azərbaycan Respublikasında investisiya şirkəti , fond birjası , klirinq təşkilatı və investisiya fondunun depozitarı s zlərindən z adında yalnız bu Qanunun 61-ci maddəsinə uyğun olaraq yaradılmış, m vafiq lisenziyaya malik olan h quqi şəxslər istifadə edə bilərlər.

61.3. Lisenziyalaşdırılan şəxslər maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının verdiyi lisenziya əsasında fəaliyyət g stərirlər.

61.4. Lisenziyalaşdırılan şəxslərin baş idarəsi Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşməlidir.

61.5. Lisenziyalaşdırılan şəxsləri səhmdarların mumi yığıncağının qərarı ilə se ilmiş m şahidə şurası və icra orqanı idarə edirlər.

61.6. Lisenziyalaşdırılan şəxslərin zvləri (olduqda) haqqında məlumatlar k tləvi informasiya vasitələrində a ıqlanmalıdır.

61.7. Fond birjasının və klirinq təşkilatının zv olan investisiya şirkətlərinin, onların auditorunun iş iləri, habelə onların aidiyyəti şəxsləri həmin fond birjasının və klirinq təşkilatının icra orqanının zv ola bilməzlər.

61.8. Lisenziyalaşdırılan şəxslər yalnız adi adlı səhmlər buraxa bilərlər.

61.9. Lisenziyalaşdırılan şəxslərin nizamnamə kapitalının minimum miqdarını maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı m əyyən edir.

61.10. Fond birjasının və klirinq təşkilatının xidmət haqları haqqında məlumatlar ictimaiyyət n a ıq olmalıdır.

61.11. Lisenziyalaşdırılan şəxslər maliyyə hesabatlarını Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq tərtib etməlidirlər.

61.12. Lisenziyalaşdırılan şəxslər illik maliyyə hesabatlarını M hasibat u otu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq tərtib etməli, hesabat d vr başa atdıqdan sonra n vbəti il aprel ayının 30-dan gec olmayaraq auditor rəyi ilə birlikdə maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına və səhmdarların m raciətləri əsasında onlara təqdim etməli, habelə internetdə və d vri mətbu nəşrdə dərc etməlidirlər.

61.13. Lisenziyalaşdırılan şəxslər maliyyə vəziyyətinin istənilən vaxt qiymətləndirilməsi n maliyyə hesabatlarının və m vafiq sənədlərin saxlanılmasını təmin etməlidirlər.

61.14. Lisenziyalaşdırılan şəxslərin m şahidə şurası kənar auditor təyin edir. Lisenziyalaşdırılan şəxslərin kənar auditorlarına dair tələbləri maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı m əyyən edir.

61.15. Lisenziyalaşdırılan şəxslər kənar auditoru təyin etdiyi g ndən sonra yeddi iş g n ərzində bu barədə (auditorun adı və nvanı g stərilməklə) maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına yazılı məlumat verməlidirlər.

 

Maddə 62. Lisenziyalaşdırılan şəxslərdə m h m iştirak payının əldə edilməsi və həmin pay sahiblərinə dair tələblər

 

62.1. Eyni şəxs Azərbaycan Respublikasında birdən artıq investisiya şirkətinin fəaliyyəti zrə lisenziyaya malik olan şəxsin səhmlərinin nəzarət zərfinə (50 faiz və yuxarı həddi) birbaşa və ya dolayı yolla sahib ola bilməz.

62.2. Azərbaycan Respublikasında fond birjası fəaliyyəti zrə lisenziyaya malik olan şəxsin səhmdarlarının hər biri fond birjasının səhmlərinin 20 faizindən ox hissəsinə birbaşa və dolayı yolla sahib ola bilməz.

62.3. Siyahısı m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilən ofşor zonalarda qeydiyyata alınmış və ya təsis iləri, m h m iştirak payının sahibləri və benefisiar m lkiyyət iləri belə zonalarda qeydiyyata alınmış şəxslər lisenziyalaşdırılan şəxslərin səhmdarları ola bilməzlər. [27]

62.4. Lisenziyalaşdırılan şəxslərin m h m iştirak payının sahibləri, habelə bu Qanunun 62.5-ci maddəsində g stərilən payları almaq istəyən şəxslər aşağıdakı tələblərə cavab verməlidirlər:

62.4.1. vətəndaş q sursuzluğu tələblərinə uyğun gəlməlidir (fiziki şəxslər n);

62.4.2. fəaliyyət g stərdiyi sahə zrə maliyyə sabitliyi normativlərinə (olduqda) uyğun olmalıdır (h quqi şəxslər n);

62.4.3. bu Qanunun 62.1-62.3-c maddələrində nəzərdə tutulan tələblərə uyğun olmalıdırlar;

62.4.4. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terror uluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı m barizə haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 7.3-c maddəsində g stərilən siyahıya daxil olan d vlətlərin vətəndaşları və həmin d vlətlərdə qeydiyatdan ke ən h quqi şəxslər olmamalıdır.

62.5. İstənilən şəxs lisenziyalaşdırılan şəxslərin nizamnamə kapitalında m h m iştirak payını, o c mlədən nizamnamə kapitalındakı m vcud payını m h m iştirak payına atdıran əlavə payı, habelə m h m iştirak payını artıraraq nizamnamə kapitalının 25, 50 və 75 faizinə atmasına və ya bu miqdarı ke məsinə gətirib ıxaran iştirak payını yalnız maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının razılığı əsasında əldə edir.

62.6. Bu Qanunun 62.5-ci maddəsində nəzərdə tutulan razılığın alınması n m raciət edilən zaman aşağıdakı sənədlər maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına təqdim edilməlidir:

62.6.1. alıcı h quqi şəxs olduqda:

62.6.1.1. d vlət qeydiyyatına alınması haqqında şəhadətnamənin və nizamnaməsinin notariat qaydasında və ya "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində m əyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş surəti, son maliyyə ili zrə, ildən az m ddətdə fəaliyyət g stərdikdə isə b t n fəaliyyət d vr zrə kənar auditor tərəfindən təsdiq edilmiş maliyyə hesabatları və kənar auditorun rəyini əks etdirən m vafiq sənədlər;

62.6.1.2. nəzərdə tutulan iştirak payının əldə olunması barədə onun səlahiyyətli orqanının qərarının təsdiq edilmiş surəti;

62.6.1.3. digər h quqi şəxslərin kapitalında m h m iştirak paylarına dair məlumat;

62.6.1.4. h quqi şəxs olan iştirak ının m h m iştirak paylarının sahibləri haqqında məlumat, o c mlədən belə m h m iştirak payı sahiblərinin: [28]

1. h quqi şəxs kimi d vlət qeydiyyatına alınması haqqında m vafiq sənədin notariat qaydasında və ya "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində m əyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş surəti;

2. nizamnamənin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;

3. son maliyyə ili zrə, ildən az m ddətdə fəaliyyət g stərdikdə isə b t n fəaliyyət d vr zrə kənar auditorun m vafiq rəyi əlavə olunmaqla, təsdiq edilmiş maliyyə hesabatları;

4. fiziki şəxs olan təsis ilərinin şəxsiyyətlərini təsdiq edən sənədlərin surətləri, iş yerlərini (məşğuliyyət n v n ) g stərən məlumat və sənədlər (olduqda), imzaları notariat qaydasında və ya "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində m əyyən edilmiş qaydada təsdiq edilməklə onların vətəndaş q sursuzluğuna dair ərizələri, həmin fiziki şəxs əcnəbi olduqda isə, yuxarıda g stərilən sənədlərdən əlavə, rezidenti olduğu lkənin azı bir maliyyə təşkilatının m sbət t vsiyəsi;

5. təsis ilərin digər h quqi şəxslərdə m h m iştirak payları, habelə hər bir h quqi şəxs olan təsis i n onun nizamnamə kapitalında digər şəxslərin m h m iştirak payları haqqında məlumat;

62.6.1.5. benefisiar m lkiyyət ilər haqqında məlumat. [29]

62.6.2. alıcı fiziki şəxs olduqda:

62.6.2.1. şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin notariat qaydasında və ya "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində m əyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş surəti, iş yerini (məşğuliyyət n v n ) g stərən məlumat və sənədlər (olduqda), həmin şəxs əcnəbi olduqda isə həm də rezidenti olduğu lkənin azı bir maliyyə təşkilatının m sbət t vsiyəsi;

62.6.2.2. imzaları notariat qaydasında təsdiqlənmiş vətəndaş q sursuzluğuna dair ərizə;

62.6.2.3. həmin şəxsin digər h quqi şəxslərin kapitalında m h m iştirak paylarına dair məlumat.

62.7. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı bu Qanunun 62.6-cı maddəsində g stərilən m raciətə otuz iş g n ərzində baxır və m raciət edən şəxs bu Qanunun 62.4-c maddəsi ilə m əyyən edilmiş tələblərə cavab verdikdə razılıq verilməsi, əks halda isə belə razılıq verilməsindən imtina olunması barədə əsaslandırılmış qərar qəbul edir və bu qərarı ona təqdim edir.

62.8. Bu Qanunun 62.6-cı maddəsində g stərilən sənədlər tam həcmdə təqdim olunmadıqda, yaxud sənədlərdəki məlumat tam olmadıqda və ya yanlış olduqda, maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı on iş g n ərzində sənədlərin tam həcmdə təqdim edilməsini və ya dəqiqləşdirilməsini tələb edir. Bu tələb yerinə yetirilmədikdə, bu Qanunun 62.5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş iştirak payının əldə edilməsinə razılığın verilməsindən maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı imtina edir.

62.9. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı qəbul etdiyi qərarda bu Qanunun 62.5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş iştirak payının əldə edilməsinə icazə verdikdə, həmin payın əldə edilməsini təmin edən əqdlər bağlanılır. Mərkəzi depozitar lisenziyalaşdırılan şəxslərin nizamnamə kapitalında bu Qanunun 62.5-ci maddəsində m əyyən edilmiş iştirak payının əldə edilməsi barədə maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının razılığı olmadan həmin əqdləri qeydiyyata almır. Bu Qanunun 62.5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş iştirak payının əldə edilməsinə gətirib ıxaran əqdlər maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının razılığı olmadan bağlandıqda, həmin əqdlər bağlandığı andan etibarsız hesab edilir.

62.10. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı m h m iştirak paylarının sahibləri və m h m iştirak payını əldə etmək niyyətində olan şəxslər barəsində digər d vlət orqanlarından məlumat ala bilər. D vlət orqanları maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının sorğusu əsasında məlumatları on beş iş g n m ddətində təqdim etməlidirlər. [30]

62.11. M h m iştirak payının alınması barədə maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının verdiyi razılıqda m h m iştirak payının alınmasının son m ddəti g stərilir.

 

Maddə 63. Lisenziyalaşdırılan şəxslərdə rəhbər vəzifə tutan şəxslərə dair tələblər

 

63.1. Lisenziyalaşdırılan şəxslərin icra orqanının, m şahidə şurasının, daxili audit xidmətinin zv , habelə investisiya şirkətinin filiallarının rəhbərləri aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:

63.1.1. ali təhsilli olmalıdırlar;

63.1.2. maliyyə vəziyyətinin pisləşməsi səbəbindən və ya m flis elan olunaraq, məcburi ləğv edilmiş h quqi şəxsin ləğvi haqqında qərarın qəbul edildiyi tarixdən ən azı əvvəlki bir il ərzində həmin h quqi şəxsin m şahidə şurasının, icra orqanının, audit komitəsinin və ya daxili audit xidmətinin zv olmamalıdırlar;

63.1.3. tutduqları vəzifədən peşəkarlıq səviyyəsinin, ixtisasının (peşəsinin) kifayət dərəcədə olmadığına və tutduqları vəzifəyə uyğun gəlmədiklərinə g rə son 3 il ərzində azad edilmiş olmamalıdırlar;

63.1.4. vətəndaş q sursuzluğu tələblərinə cavab verməlidirlər;

63.1.5. eyni zamanda m vafiq olaraq digər lisenziyalaşdırılan şəxslərdə hər hansı vəzifə tutmamalı və ya xidmət g stərməməlidirlər;

63.1.6. maliyyə xidmətləri sektorunda iş təcr bəsi ən azı beş il (o şərtlə ki, ili rəhbər vəzifələrdə) olmalıdır.

63.2. Lisenziyalaşdırılan şəxslərin icra orqanının zvləri və investisiya şirkətinin filiallarının rəhbərləri bu Qanunun 63.1-ci maddəsində g stərilən tələblərə cavab verməklə yanaşı, maliyyə bazarlarına nəzarət orqanında attestasiyadan ke məlidir. Attestasiyanın ke irilməsi qaydasını maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı m əyyən edir.

63.3. Lisenziyalaşdırılan şəxslərin orqanlarında hər hansı dəyişiklik olduqda, iş g n ndən gec olmayaraq maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına bu barədə məlumat verilir.

63.4. Lisenziyalaşdırılan şəxslərin m şahidə şurasının, icra orqanının və ya daxili audit xidmətinin zvləri, habelə investisiya şirkətinin filiallarının rəhbərləri bu Qanunun 63.1-ci və 63.2-ci maddələrinin tələblərinə cavab vermədikdə, lisenziyalaşdırılan şəxslər maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının təqdimatı ilə yeddi iş g n ərzində onların səlahiyyətinə vaxtından əvvəl xitam verməlidir.

63.5. Lisenziyalaşdırılan şəxslərin m şahidə şurasının, icra orqanının və ya daxili audit xidmətinin zvləri, habelə xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən gizli (konfindensial) məlumat əldə edən iş iləri Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terror uluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı m barizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu və ya məhkəmə qərarı ilə m əyyən edilmiş məlumatın a ıqlanması halları istisna olmaqla, məlumatların gizliliyini qorumalıdırlar.

 

8-ci fəsil

Fond birjası, klirinq, investisiya fondunun depozitarı və investisiya şirkəti zrə fəaliyyətin lisenziyalaşdırılması

 

Maddə 64. Lisenziyalaşdırmaya dair mumi tələblər

 

64.1. Azərbaycan Respublikası ərazisində fond birjası, klirinq, investisiya fondunun depozitarı və investisiya şirkəti fəaliyyətləri (bundan sonra lisenziyalaşdırılan fəaliyyət) ilə yalnız bu Qanunun 8-ci fəslinə uyğun qaydada lisenziya almış h quqi şəxslər məşğul olurlar.

64.2. Lisenziyalaşdırılan fəaliyyətə lisenziyanın verilməsini və ləğv edilməsini bu Qanunun 8-ci fəsli ilə m əyyən edilmiş qaydada maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı həyata ke irir.

64.3. Lisenziyalaşdırılan fəaliyyətə lisenziya m ddətsiz verilir. Lisenziyadan yalnız onu almış şəxs istifadə edir və lisenziya nc şəxslərə t r lə bilməz. Lisenziyalaşdırılan fəaliyyətə verilmiş lisenziya maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı tərəfindən verildiyi g ndən q vvəyə minir.

64.4. Lisenziyalaşdırılan fəaliyyətə lisenziya verilməsi n "D vlət r sumu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda m əyyən edilmiş miqdarda və qaydada d vlət r sumu dənilir.

64.5. Azərbaycan Respublikasının ərazisində qeydiyyatdan ke məmiş, xarici d vlətlərin aidiyyəti nəzarət orqanları tərəfindən tənzimləmə və nəzarət prosesləri ilə əhatə olunmayan lisenziyalaşdırılan fəaliyyətlərə yol verilmir.

64.6. İnvestisiya şirkətinin fəaliyyətinə verilmiş lisenziyada investisiya şirkəti tərəfindən g stərilməsi nəzərdə tutulan bu Qanunun 30.3-c və 30.4-c maddələrində m əyyən edilmiş investisiya xidmətləri (əməliyyatları) əks olunmalıdır. Fond birjası fəaliyyətinə verilmiş lisenziyada bu Qanunun 45.2-ci maddəsində m əyyən edilmiş bazarların n vləri əks olunmalıdır.

64.7. İnvestisiya şirkəti onun fəaliyyətinə verilmiş lisenziyada əks olunan investisiya xidmətlərini (əməliyyatlarını) bu Qanunun 74-c maddəsi ilə m əyyən edilmiş qaydada maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının icazəsi əsasında genişləndirə bilər. Fond birjası onun fəaliyyətinə verilmiş lisenziyada əks olunan bazarların n vlərini bu Qanunun 74-c maddəsi ilə m əyyən edilmiş qaydada maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının icazəsi əsasında genişləndirə bilər.

64.8. İnvestisiya şirkətinin fəaliyyətinə lisenziya yalnız bu Qanunun 30.4-c maddəsi ilə m əyyən olunmuş yardım ı xidmətlərin (əməliyyatların) g stərilməsi n verilə bilməz.

 

Maddə 65. Lisenziyalaşdırmanın mərhələləri

 

65.0. Lisenziyalaşdırılan fəaliyyətlərə lisenziya alınması n m raciətə maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı iki mərhələdə baxır:

65.0.1. lisenziya alınması n təsis ilərin adından notariat qaydasında vəkil edilmiş şəxsin ilkin m raciətinə baxılması;

65.0.2. lisenziyalaşdırılan şəxslər d vlət qeydiyyatına alındıqdan sonra lisenziyanın alınması n yekun m raciətə baxılması.

 

Maddə 66. Lisenziyalaşdırılan fəaliyyətə lisenziya alınması n ilkin m raciət zamanı təqdim edilən sənədlər

 

66.1. Lisenziya verilməsi n ilkin m raciət olunarkən aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir:

66.1.1. lisenziyalaşdırılan fəaliyyətə lisenziya alınması n ərizə (investisiya şirkətinin fəaliyyəti n ərizədə əlavə olaraq g stərilməsi nəzərdə tutulan investisiya xidmətləri (əməliyyatları), fond birjası fəaliyyəti n əlavə olaraq ticarəti təşkil edəcəyi bazarların n vləri əks olunmalıdır);

66.1.2. təsis haqqında qərarın və nizamnamənin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surətləri;

66.1.3. h quqi şəxs olan təsis ilər haqqında məlumatlar, o c mlədən belə təsis ilərin:

66.1.3.1. h quqi şəxs kimi d vlət qeydiyyatına alınması haqqında sənədin notariat qaydasında və ya "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində m əyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş surəti;

66.1.3.2. nizamnaməsinin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;

66.1.3.3. son maliyyə ili zrə, ildən az m ddətdə fəaliyyət g stərdikdə isə b t n fəaliyyət d vr zrə kənar auditorun m vafiq rəyi əlavə olunmaqla, təsdiq edilmiş maliyyə hesabatları;

66.1.3.4. nəzərdə tutulan iştirak payının əldə edilməsi barədə səlahiyyətli orqanın qərarının m vafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti;

66.1.3.5. m vcud olan lisenziyaların surəti;

66.1.3.6. aidiyyəti şəxsləri barədə məlumatlar;

66.1.3.7. fəaliyyət g stərdiyi sahə zrə maliyyə sabitliyi normativlərinə (olduqda) uyğunluğunu təsdiq edən m vafiq tənzimləyici orqanın arayışı;

66.1.4. fiziki şəxs olan təsis ilərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti və iş yeri (olduqda) haqqında məlumatları əks etdirən arayış;

66.1.5. fiziki şəxs olan təsis i əcnəbi olduqda, bu Qanunun 66.1.4-c maddəsində nəzərdə tutulmuş sənədlərdən əlavə, rezidenti olduğu lkənin azı bir maliyyə təşkilatının m sbət t vsiyəsi;

66.1.6. vəkil edilmiş şəxsin təsis ilər adından m raciət etmək səlahiyyətini təsdiqləyən notariat qaydasında təsdiq edilmiş sənəd;

66.1.7. təsis ilərin digər h quqi şəxslərdə m h m iştirak payları, habelə hər bir h quqi şəxs olan təsis i n onun nizamnamə kapitalında digər şəxslərin m h m iştirak payları haqqında məlumatlar;

66.1.8. ən azı n vbəti il n aşağıdakı məlumatları əks etdirən biznes-plan:

66.1.8.1. təşkilati tədbirlər planı və bu məqsədlə ayrılan vəsaitin əsaslandırılmış məbləği;

66.1.8.2. istifadə ediləcək ofis sahəsi, informasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri, elektron m hasibat və digər komp ter proqramları haqqında məlumat;

66.1.9. fəaliyyətin həyata ke irilməsi zrə daxili nəzarət mexanizmləri haqqında məlumat;

66.1.10. təsis ilərin, m şahidə şurasının və icra orqanının zvl y nə təyin olunması nəzərdə tutulan şəxslərin siyahısı və onların imzaları notariat qaydasında təsdiq edilməklə, vətəndaş q sursuzluğu barədə ərizələri;

66.1.11. m şahidə şurasının və icra orqanının zvləri təyin olunan şəxslərin təhsili və iş təcr bəsi barədə m vafiq sənədlər və məlumatlar;

66.1.12. benefisiar m lkiyyət ilər haqqında məlumatlar;

66.1.13. fond birjasının və klirinq təşkilatının m vafiq olaraq bu Qanunun 46-cı və 54-c maddələri ilə m əyyən edilmiş daxili qaydalarının layihələri.

66.2. Lisenziya verilməsi n ilkin m raciətlə bağlı xarici təsis inin xarici lkənin m vafiq d vlət orqanı tərəfindən verilmiş sənədləri Azərbaycan Respublikasının tərəfdar ıxdığı beynəlxalq m qavilələrlə m əyyən edilmiş qaydada leqallaşdırılmalıdır və ya onlara apostil verilməlidir.

 

Maddə 67. Lisenziyalaşdırılan fəaliyyətə lisenziya alınması n ilkin m raciətə baxılması

 

67.1. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı lisenziyanın verilməsi n ilkin m raciətlə bağlı sənədlərə təqdim edildiyi tarixdən altmış təqvim g n ərzində baxır.

67.2. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı baxılmaq n təqdim edilmiş sənədlərdə səhvlər və ya atışmazlıqlar m əyyən etdikdə, bu barədə m raciət edənlərə on beş iş g n m ddətində bildiriş g ndərir və onlara bu səhvləri və ya atışmazlıqları aradan qaldırmağı təklif edir. Bu təklif on iş g n ərzində yerinə yetirilməlidir. Təklifin təqdim edilməsi bu Qanunun 67.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan m ddətin axımını dayandırır. Sənədlərin təqdim edilməsindən sonra on beş g n ərzində maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı m raciət edənlərə yazılı bildiriş g ndərmədikdə, sənədlər baxılmaq n qəbul olunmuş hesab edilir.

67.3. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı təqdim edilən sənədlərdəki məlumatların yoxlanılması məqsədi ilə digər d vlət orqanlarından məlumat ala bilər. D vlət orqanları maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının sorğu etdiyi məlumatı on beş iş g n ərzində verməlidirlər.

67.4. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı lisenziya verilməsi n ilkin m raciəti aşağıdakı hallarda rədd edir:

67.4.1. bu Qanunun 66.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş sənədlər tam həcmdə təqdim edilmədikdə və ya onlarda bu Qanunun tələbləri ilə uyğunsuzluq aşkar olunduqda, habelə sənədlərdəki məlumatlar bu Qanunun 67.2-ci maddəsinə uyğun qaydada tamamlanmadıqda;

67.4.2. bu Qanunun 61.9-cu maddəsi ilə m əyyən edilmiş kapital tələbləri təmin olunmadıqda;

67.4.3. bu Qanunun 62.4-c , 63.1-ci və ya 63.2-ci maddələrinin tələbləri təmin olunmadıqda;

67.4.4. biznes-planda gələcək fəaliyyət zamanı maliyyə sabitliyinin və dəmə qabiliyyətinin, lisenziyalaşdırılan şəxslərin normal fəaliyyətinin təmin edilməsi, investorların h quqlarının pozulması təhl kəsi m əyyən edildikdə;

67.4.5. fond birjasının və klirinq təşkilatının daxili qaydaları bu Qanunun m əyyən etdiyi tələblərə uyğun olmadıqda.

67.5. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı lisenziya verilməsi n ilkin m raciətə baxılmasının nəticəsi barədə əsaslandırılmış qərar qəbul edir və bu Qanunun 67.1-ci maddəsində g stərilən m ddətdə həmin qərarı m raciət edənə g ndərir.

67.6. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının ilkin m raciətin rədd edilməsi ilə bağlı qərarından inzibati qaydada və məhkəməyə şikayət edilə bilər.

67.7. Lisenziya verilməsi n ilkin m raciətə maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı m sbət cavab verdikdən sonra təsis edilən h quqi şəxs Azərbaycan Respublikasının M lki Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada d vlət qeydiyyatına alınır. Lisenziya verilməsi n ilkin m raciətə maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının m sbət cavab verdiyi tarixdən etibarən doxsan təqvim g n m ddətində lisenziya almaq n yekun m raciət təqdim olunmalıdır.

 

Maddə 68. Lisenziyalaşdırılan fəaliyyətə lisenziya alınması n yekun m raciət zamanı təqdim olunan sənədlər

 

68.0. Lisenziyalaşdırılan fəaliyyətə lisenziya alınması n yekun m raciət zamanı maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına aşağıdakılar təqdim edilir:

68.0.1. adını, təşkilati-h quqi formasını, olduğu yeri, cari hesabının n mrəsini və həmin hesabın olduğu m vafiq bankın adını, lisenziya verilməsi n m raciət olunan fəaliyyət n v n n adını əks etdirən yekun m raciət;

68.0.2. d vlət qeydiyyatı haqqında sənədin notariat qaydasında və ya "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində m əyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş surəti;

68.0.3. nizamnamənin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;

68.0.4. bu Qanunun 61.9-cu maddəsi ilə m əyyən edilmiş kapitalın bank hesabına dənilməsini təsdiq edən sənədlər;

68.0.5. ilkin m raciətdə təqdim edilmiş məlumatlarda dəyişiklik olarsa, bu barədə arayış;

68.0.6. rəhbər vəzifələrə təyin edilən şəxslərin bu Qanunun 63-c maddəsi ilə m əyyən edilmiş tələblərə uyğunluğunu təsdiq edən məlumatlar, o c mlədən təhsili və iş təcr bəsi barədə m vafiq sənədlərin surətləri;

68.0.7. investisiya şirkətinin fəaliyyətinə lisenziyanın alınması n onun iş ilərinin ixtisas şəhadətnamələri;

68.0.8. fəaliyyət g stərəcəyi ofis sahəsindən istifadə h ququnu təsdiq edən sənədin surəti;

68.0.9. h quqi şəxsin təşkilati və idarəetmə strukturu, b lmələri və onların funksiyaları, tabeliliyi, hesabatların təqdimedilmə qaydaları;

68.0.10. kompyuter və telekommunikasiya sistemləri, elektron m hasibat və digər komp ter proqramları haqqında məlumat;

68.0.11. d vlət r sumunun dənilməsini təsdiq edən sənəd;

68.0.12. fond birjası və klirinq fəaliyyətinə lisenziyanın alınması n ən azı zv n olmasını təsdiq edən sənəd;

68.0.13. investisiya fondunun depozitarının fəaliyyətinə lisenziya alınması n mərkəzi depozitarda hesab a ılmasını təsdiq edən sənədlər;

68.0.14. fond birjasının və klirinq təşkilatının təsdiq olunmuş daxili qaydalarının layihələri.

 

Maddə 69. Lisenziyalaşdırılan fəaliyyətə lisenziya alınması n yekun m raciətə baxılması

 

69.1. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı lisenziya alınması n təqdim edilmiş sənədlərə təqdim edildiyi tarixdən otuz təqvim g n ərzində baxır.

69.2. Sənədlər tam həcmdə təqdim olunmadıqda, yaxud sənədlərdəki məlumatlar tam olmadıqda və ya yanlış olduqda, maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı sənədlərin tam həcmdə təqdim edilməsini və ya dəqiqləşdirilməsini təklif edir. Bu təklif on iş g n ərzində yerinə yetirilməlidir. Təklifin təqdim edilməsi bu Qanunun 69.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan m ddətin axımını dayandırır.

69.3. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı təqdim olunan sənədlərdəki məlumatların yoxlanılması məqsədi ilə digər d vlət orqanlarından məlumat ala bilər. D vlət orqanları maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının sorğu etdiyi məlumatı on beş iş g n m ddətində verməlidirlər.

69.4. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı lisenziyanın verilməsi və ya lisenziyanın verilməsindən imtina barədə bu Qanunun 69.1-ci maddəsində g stərilən m ddət ərzində əsaslandırılmış qərar qəbul edir və həmin qərarı m raciət edənə g ndərir.

69.5. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı lisenziya vermək aşağıdakı hallarda imtina edir:

69.5.1. bu Qanunun 68-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş sənədlər tam həcmdə təqdim edilmədikdə və ya onlarda bu Qanunun tələbləri ilə uyğunsuzluqlar aşkar olunduqda, habelə sənədlərdəki məlumatlar bu Qanunun 69.2-ci maddəsinə uyğun olaraq təklif olunan qaydada tamamlanmadıqda;

69.5.2. bu Qanunun 43.2-ci, 43.3-c və ya 63.1-ci maddələrinin tələbləri təmin olunmadıqda;

69.5.3. bu Qanunun 67.4-c maddəsində nəzərdə tutulmuş əsaslardan hər hansı biri aşkar edildikdə;

69.5.4. d vlət qeydiyyatının təsis ilərdən asılı olmayan səbəblərə g rə yubadılması halları istisna olmaqla, lisenziya verilməsi n bu Qanunun 67.7-ci maddəsində m əyyən edilmiş m ddətdə maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına yekun m raciət edilmədikdə.

 

Maddə 70. Lisenziyalaşdırılan fəaliyyət n lisenziyaların ləğvi

 

70.1. Lisenziyalaşdırılan fəaliyyət n lisenziya aşağıdakı əsaslar olduqda maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı tərəfindən ləğv edilir:

70.1.1. lisenziyalaşdırılan şəxslər ali orqanın qərarı əsasında ləğv edildikdə;

70.1.2. lisenziyalaşdırılan şəxslər m flis elan edildikdə;

70.1.3. lisenziya alınarkən təqdim edilmiş sənədlərdə yanlış və ya qeyri-d r st məlumatlar aşkar olunduqda və həmin məlumatlar dəqiqləşdirildikdən sonra lisenziyanın verilməsindən imtina n əsas kimi, bu Qanunun 67.4-c və 69.5-ci maddələrində g stərilən hallar m əyyən olunduqda;

70.1.4. lisenziyalaşdırılan fəaliyyət zrə lisenziya q vvəyə mindiyi tarixdən on iki ay m ddətində həmin fəaliyyətə başlanılmadıqda;

70.1.5. lisenziyalaşdırılan şəxslər lisenziyada nəzərdə tutulmayan fəaliyyət n vlərini həyata ke irdikdə;

70.1.6. bu Qanunun 86.5-ci maddəsinə m vafiq olaraq qəbul edilmiş icrası məcburi olan g stərişin verilməsi n təkrar qərar həmin qərarda g stərilən m ddət ərzində yerinə yetirilmədikdə.

70.2. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı lisenziyanın ləğvi barədə qərar qəbul etdikdə, məlumatı lisenziyası ləğv olunmuş şəxslərə və vergi orqanlarına dərhal g ndərməli və k tləvi informasiya vasitələrində a ıqlamalıdır.

70.3. Lisenziyalaşdırılan fəaliyyətə verilmiş lisenziya ləğv edildikdə, fond birjası, klirinq təşkilatı, investisiya fondunun depozitarı və investisiya şirkəti Azərbaycan Respublikasının M lki Məcəlləsinə uyğun olaraq ləğv edilir.

 

Maddə 71. Xarici investisiya şirkətinin filialının lisenziyalaşdırılması

 

71.1. Xarici investisiya şirkətləri Azərbaycan Respublikası ərazisində bu Qanunun 30.3-c və 30.4-c maddələri ilə m əyyən edilmiş investisiya xidmətlərini (əməliyyatlarını) filial a maqla həyata ke irirlər. Xarici investisiya şirkətinin filialı Azərbaycan Respublikasının ərazisində maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının verdiyi lisenziya əsasında fəaliyyət g stərir.

71.2. Xarici investisiya şirkətinin filialının fəaliyyəti zrə lisenziya alınması n m raciətə maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı bu Qanunun 65-ci maddəsi ilə m əyyən edilmiş qaydada iki mərhələdə baxır.

71.3. Xarici investisiya şirkəti filialının a ılması n ilkin m raciəti edərkən aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

71.3.1. investisiya şirkətinin fəaliyyətinə lisenziya alınması n ərizə (filialın həyata ke irməsi nəzərdə tutulan investisiya xidmətləri (əməliyyatları) və nvanı g stərilməklə);

71.3.2. filial a maq barəsində investisiya şirkətinin səlahiyyətli orqanının qəbul etdiyi qərarın surəti;

71.3.3. xarici investisiya şirkəti tərəfindən filiala ayrılmış, kapitala bərabər tutulmuş vəsaitin bank hesabına dənilməsini təsdiq edən sənəd;

71.3.4. filialın əsasnaməsi;

71.3.5. filial rəhbərlərinin həmin investisiya şirkətində və ya digər h quqi şəxslərdə m h m iştirak paylarını g stərməklə siyahısı, onların iş təcr bəsi və təhsili barədə sənədlərin leqallaşdırılmış və ya apostil verilmiş surəti, habelə imzaları notariat qaydasında təsdiqlənmiş vətəndaş q sursuzluğuna dair ərizə;

71.3.6. filialın kommersiya strategiyası, təşkilati strukturu, o c mlədən ilk ili n maliyyə proqnozlarını m əyyənləşdirən biznes-planı;

71.3.7. filial rəhbərlərini təyin etmək haqqında xarici investisiya şirkətinin səlahiyyətli orqanı tərəfindən qəbul edilmiş qərarın surəti;

71.3.8. xarici investisiya şirkətinin rezidenti olduğu lkənin m vafiq tənzimləyici orqanının filialın a ılmasına yazılı icazəsi;

71.3.9. xarici investisiya şirkətinin nizamnaməsinin və d vlət qeydiyyatı haqqında sənədin leqallaşdırılmış və ya apostil verilmiş surəti;

71.3.10. xarici investisiya şirkətinin orqanları haqqında məlumat;

71.3.11. m raciət edilən tarixədək xarici investisiya şirkətində m h m iştirak payı sahiblərinin payların miqdarı g stərilməklə siyahısı;

71.3.12. investisiya şirkətinin son maliyyə ili n, əgər bu m ddət ildən azdırsa, b t n fəaliyyət m ddəti n auditor yoxlamasından ke miş maliyyə hesabatı və auditor rəyi;

71.3.13. xarici investisiya şirkəti hər hansı holdinqə daxildirsə, həmin holdinq barədə məlumat;

71.3.14. xarici investisiya şirkətinin yerləşdiyi lkədə malik olduğu lisenziyaların və icazələrin leqallaşdırılmış və ya apostil verilmiş surətləri.

71.4. Xarici investisiya şirkəti filialın a ılması n yekun m raciət edərkən aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

71.4.1. d vlət qeydiyyatı haqqında sənədin surəti;

71.4.2. ilkin m raciətdə təqdim edilmiş məlumatlarda dəyişikliklər olarsa, bu barədə arayış;

71.4.3. fəaliyyət g stərəcəyi ofis sahəsindən istifadə h ququna dair notariat qaydasında təsdiq edilmiş sənədin surəti;

71.4.4. informasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri, habelə m vafiq fəaliyyəti həyata ke irmək n digər komp ter proqramları haqqında məlumat;

71.4.5. filialın g stərməsi nəzərdə tutulan investisiya xidmətlərinə (əməliyyatlarına) dair iş ilərin ixtisas şəhadətnamələri;

71.4.6. d vlət r sumunun dənilməsini təsdiq edən sənəd.

71.5. Xarici investisiya şirkətlərinin filiallarına investisiya fəaliyyəti zrə lisenziya alınması n ilkin və yekun m raciətlərə baxılması bu Qanunun 67-ci və 69-cu maddələrində m əyyən edilmiş qaydada həyata ke irilir.

71.6. Xarici investisiya şirkətinin filialına investisiya şirkəti fəaliyyətinə lisenziya verilməsindən bu Qanunun 67.4-c və 69.5-ci maddələrində m əyyən edilmiş əsaslarla yanaşı, həmin lkənin qanunvericiliyi ilə investisiya şirkəti fəaliyyəti zərində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulduğuna bərabər və ya ondan daha ciddi nəzarət rejimi m əyyən edilmədikdə imtina edilir.

71.7. Xarici investisiya şirkətinin filialının investisiya şirkəti fəaliyyətinə lisenziyasının ləğvi bu Qanunun 70-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş əsaslarla, habelə həmin xarici investisiya şirkətinin z və ya onun lisenziyası ləğv edildikdə, maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı tərəfindən həyata ke irilir.

 

Maddə 72. Yerli investisiya şirkətinin filialının a ılmasına icazə alınması və icazənin ləğvi

 

72.1. Yerli investisiya şirkətinin filialı Azərbaycan Respublikasının ərazisində və ya xaricdə maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının icazəsi əsasında fəaliyyət g stərə bilər.

72.2. Yerli investisiya şirkətinin filialının fəaliyyətinə icazə alınması n maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına bu Qanunun 71.3.2 71.3.7-ci və 71.4.3 71.4.5-ci maddələrində g stərilmiş sənədləri əlavə etməklə, yazılı surətdə ərizə (filialın nvanı, g stərilməsi nəzərdə tutulan investisiya xidmətləri (əməliyyatları) g stərilməklə ) ilə m raciət edilməlidir.

72.3. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı sənədlərə onların təqdim edildiyi tarixdən altmış təqvim g n ərzində baxır.

72.4. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı baxılmaq n ona təqdim edilmiş sənədlərdə səhvlər və ya atışmazlıqlar m əyyən etdikdə, m raciət edənlərə on beş iş g n m ddətində bu barədə bildiriş g ndərir və onların aradan qaldırılmasını təklif edir. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı həmin m ddətdə m raciət edənlərə yazılı bildiriş g ndərmədikdə, sənədlər baxılmaq n qəbul edilmiş hesab edilir.

72.5. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı yerli investisiya şirkətinin filialının fəaliyyətinə icazə verməkdən aşağıdakı hallarda imtina edir:

72.5.1. bu Qanunun 72.2-ci maddəsində g stərilən sənədlər tam həcmdə təqdim edilmədikdə və ya onlarda bu Qanunun tələbləri ilə uyğunsuzluq aşkar edildikdə, habelə sənədlərdəki məlumatlar bu Qanunun 72.4-c maddəsinə uyğun olaraq təklif olunan qaydada tamamlanmadıqda;

72.5.2. bu Qanunun 63.1-ci və 63.2-ci maddələrinin tələbləri ilə uyğunsuzluq aşkar edildikdə.

72.6. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı icazə verilməsi və ya bundan imtina barədə bu Qanunun 72.4-c maddəsində g stərilən m ddət ərzində əsaslandırılmış qərar qəbul edir və həmin qərarı m raciət edənə g ndərir.

72.7. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının icazə verməkdən imtina ilə bağlı qərarından inzibati qaydada və məhkəməyə şikayət edilə bilər.

72.8. Yerli investisiya şirkətinin filialının fəaliyyətinə icazəni maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı aşağıdakı hallarda ləğv edir:

72.8.1. investisiya şirkətinin lisenziyası ləğv edildikdə;

72.8.2. investisiya şirkəti m flis elan olunduqda;

72.8.3. investisiya şirkəti ləğv edildikdə;

72.8.4. icazənin q vvəyə mindiyi tarixdən on iki ay m ddətində filial fəaliyyətə başlamadıqda və ya maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı filialın fəaliyyətinin altı ay ərzində dayandırıldığını m əyyən etdikdə;

72.8.5. bu Qanunun 63.1-ci və 63.2-ci maddələrinin tələbləri ilə uyğunsuzluq aşkar edildikdə;

72.8.6. bu Qanunun 86.5-ci maddəsinə m vafiq olaraq qəbul edilmiş icrası məcburi olan g stəriş verilməsi n təkrar qərar həmin qərarda g stərilən m ddət ərzində yerinə yetirilmədikdə;

72.8.7. filial icazəsində nəzərdə tutulmayan fəaliyyət n vlərini həyata ke irdikdə;

72.8.8. filialın bağlanması haqqında investisiya şirkəti qərar qəbul etdikdə.

72.9. İnvestisiya şirkəti icazənin ləğv edilməsi barədə maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına m raciət etdikdə, bunun səbəblərini bildirməlidir. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı icazənin ləğv edilməsi ilə bağlı m raciətə otuz təqvim g n ərzində baxır və m vafiq qərar qəbul edir.

72.10. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı icazənin ləğv edilməsi haqqında qərar qəbul etdikdə, bu barədə məlumatı dərhal icazəsi ləğv edilmiş filiala, habelə m vafiq investisiya şirkətinə g ndərməli və k tləvi informasiya vasitələrində dərc etdirməlidir.

72.11. Xarici filialını a an yerli investisiya şirkəti filialının yerləşdiyi lkədə m vafiq icazə aldıqdan sonra bu barədə maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına beş iş g n m ddətində yazılı bildiriş g ndərməlidir.

 

Maddə 73. Xarici investisiya şirkətinin n mayəndəliyinin a ılmasına icazə alınması və icazənin ləğvi

 

73.1. Xarici investisiya şirkətinin n mayəndəliyi Azərbaycan Respublikasının ərazisində maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının icazəsi əsasında fəaliyyət g stərir.

73.2. Xarici investisiya şirkətinin n mayəndəliyinin fəaliyyətinə icazə alınması n maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına, aşağıdakı sənədlər əlavə olunmaqla, yazılı surətdə m raciət edilməlidir:

73.2.1. investisiya şirkətinin n mayəndəliyinin fəaliyyətinə icazə alınması n ərizə;

73.2.2. n mayəndəliyi a maq barəsində investisiya şirkətinin səlahiyyətli orqanı tərəfindən qəbul edilmiş qərarın təsdiqlənmiş s rəti;

73.2.3. n mayəndəliyin əsasnaməsi;

73.2.4. n mayəndəlik rəhbərlərinin, həmin investisiya şirkətində və ya digər h quqi şəxslərdə m h m iştirak paylarını g stərməklə siyahısı, onların iş təcr bəsi və təhsili barədə sənədlərin leqallaşdırılmış və ya apostil verilmiş surəti, habelə imzaları notariat qaydasında təsdiqlənmiş vətəndaş q sursuzluğuna dair ərizə;

73.2.5. n mayəndəlik rəhbərlərinin təyin edilməsi haqqında investisiya şirkətinin səlahiyyətli orqanı tərəfindən qəbul edilmiş qərarın surəti.

73.2.6. bu Qanunun 71.3.9-71.3.12-ci maddələrində g stərilmiş sənədlər;

73.2.7. xarici investisiya şirkətinin rezidenti olduğu lkənin m vafiq tənzimləyici orqanının n mayəndəliyin a ılmasına yazılı icazəsi.

73.3. Xarici investisiya şirkətinin n mayəndəliyinin a ılmasına icazələrin alınması və ləğvi qaydası bu Qanunun 72.3 72.11-ci maddələrində m əyyən edilmiş qaydada həyata ke irilir. Xarici investisiya şirkətinin n mayəndəliyinə icazə verilməsindən, həm inin həmin lkənin qanunvericiliyi ilə investisiya şirkəti fəaliyyəti zərində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulduğuna bərabər və ya ondan daha ciddi nəzarət rejimi m əyyən edilmədikdə imtina edilir.

 

Maddə 74. İnvestisiya şirkətinin həyata ke irdiyi investisiya xidmətlərini (əməliyyatlarını) və fond birjasının ticarəti təşkil edəcəyi bazarları genişləndirmək n icazə alması

 

74.1. İnvestisiya şirkəti bu Qanunun 30.3-c və 30.4-c maddələrinə əsasən g stərdiyi investisiya xidmətlərini (əməliyyatlarını), fond birjası isə bu Qanunun 45.2-ci maddəsinə əsasən ticarətini təşkil etdiyi bazarları maliyyə bazarlarına nəzarət orqanın icazəsi ilə genişləndirə bilər.

74.2. İnvestisiya şirkəti investisiya xidmətlərinin (əməliyyatlarının) və ya fond birjası ticarəti təşkil etdiyi bazarların genişləndirilməsi n maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

74.2.1. investisiya şirkətinin xidmətlərinin (əməliyyatlarının) və ya fond birjasının ticarəti təşkil etdiyi bazarların genişləndirilməsinə dair ərizə (m vcud və g stərilməsi nəzərdə tutulan yeni xidmətlər və ya bazarlar g stərilməklə);

74.2.2. investisiya şirkətinin xidmətlərinin (əməliyyatlarının) və ya fond birjasının ticarəti təşkil etdiyi bazarların genişləndirilməsi barəsində investisiya şirkətinin orqanı tərəfindən qəbul edilmiş qərarın təsdiqlənmiş surəti;

74.2.3. investisiya şirkətləri tərəfindən genişləndirilən investisiya xidmətlərinə (əməliyyatlarına) m vafiq olaraq bu Qanunun 31.3-c və 31.4-c maddələri ilə m əyyən edilmiş kapitalın bank hesabına dənilməsini təsdiq edən sənədlər;

74.2.4. genişləndirilən investisiya xidmətlərinə (əməliyyatlarına) g rə əməkdaşların ixtisas şəhadətnamələri;

74.2.5. genişləndirilən investisiya xidmətlərinə (əməliyyatlarına) və ya ticarəti təşkil edilən bazarlara dair informasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri, komp ter proqramları haqqında məlumat.

74.3. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı sənədlərə onların təqdim edildiyi tarixdən otuz təqvim g n ərzində baxır.

74.4. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı baxılmaq n ona təqdim edilmiş sənədlərdə səhvlər və ya atışmazlıqlar m əyyən etdikdə, m raciət edənlərə on beş iş g n m ddətində bu barədə bildiriş g ndərir və onların aradan qaldırılmasını təklif edir. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı həmin m ddətdə m raciət edənlərə yazılı bildiriş g ndərmədikdə, sənədlər baxılmaq n qəbul edilmiş hesab edilir.

74.5. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı icazənin verilməsi və ya bundan imtina barədə bu Qanunun 74.4-c maddəsində g stərilən m ddət ərzində m raciət edənə əsaslandırılmış yazılı bildiriş g ndərir.

74.6. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı aşağıdakı hallarda bu Qanunun 74.1-ci maddəsi ilə m əyyən edilmiş icazəni verməkdən imtina edir:

74.6.1. bu Qanunun 74.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş sənədlər tam həcmdə təqdim edilmədikdə və ya onlarda bu Qanunun tələbləri ilə uyğunsuzluqlar aşkar olunduqda, habelə sənədlərdəki məlumatlar bu Qanunun 74.4-c maddəsinə uyğun qaydada tamamlanmadıqda;

74.6.2. investiya şirkəti n bu Qanunun 31.3-c və 31.4-c maddələri ilə m əyyən edilmiş kapital tələbləri təmin olunmadıqda;

74.6.3. investisiya şirkətləri n bu Qanunun 43.2-ci və ya 43.3-c maddələrinin tələbləri təmin olunmadıqda;

74.6.4. genişləndirilən investisiya xidmətlərinə (əməliyyatlarına) və ya ticarəti təşkil edilən bazarlara dair informasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri, komp ter proqramları m vafiq olaraq həmin investisiya xidmətlərini (əməliyyatlarını) və ya ticarəti təşkil edilən bazarları dəstəkləmədikdə.

74.7. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının icazə verməkdən imtina ilə bağlı qərarından inzibati qaydada və məhkəməyə şikayət edilə bilər.

 

9-cu fəsil

Şəffaflıq və məlumatların a ıqlanması

 

Maddə 75. Emitentlərin hesabatları

 

75.1. Emitentlərin bu Qanunun 75-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulan hesabatları maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına təqdim edilməklə ictimaiyyətə a ıqlanmalıdır.

75.2. Emitentin illik hesabatı ilin nəticələri zrə hazırlanır, onun ali idarəetmə orqanı tərəfindən təsdiq edilməklə maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına təqdim edilir və bu Qanunun 75.5-ci maddəsi ilə m əyyən edilmiş qaydada maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı həmin hesabatların a ıqlanmasının dayandırılması haqqında g stəriş vermədikdə, onlar ictimaiyyətə a ıqlanmalı və həmin hesabatın n vbəti beş il ərzində ictimaiyyət n a ıq olması təmin ediməlidir.

75.3. Emitentlərin illik hesabatında aşağıdakılar z əksini tapmalıdır:

75.3.1. maliyyə hesabatları və onun yoxlanılması zrə kənar auditor rəyi; [31]

75.3.2. idarəetmə hesabatı.

75.4. Qiymətli kağızları k tləvi təklif edilmiş və tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılmış emitentlər maliyyə ilinin ilk altı ayı başa atdıqdan sonra iki aydan gec olmayaraq yarımillik hesabatını ictimaiyyətə a ıqlamalıdır. Yarımillik hesabat emitentin idarəetmə orqanı tərəfindən təsdiq olunmalı və maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına təqdim edilməlidir. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı həmin hesabatların a ıqlanmasının dayandırılması haqqında bu Qanunun 75.5-ci maddəsi ilə m əyyən edilmiş qaydada g stəriş vermədikdə hesabatlar ictimaiyyətə a ıqlanır. Emitent yarımillik hesabatının beş il m ddətində ictimaiyyət n a ıq olmasını təmin etməlidir.

75.5. İllik və yarımillik hesabat emitent tərəfindən təsdiq edildiyi tarixdən etibarən on g ndən gec olmayaraq maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına təqdim edilməlidir. İllik və yarımillik hesabatlar bu Qanunun 75.12-ci maddəsində m əyyən edilmiş tələblərə uyğun olmadıqda, yaxud z ndə təhrif edilmiş məlumatlar əks etdirdikdə, təqdim edildiyi tarixdən etibarən on beş iş g n m ddətində maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı həmin n qsanların aradan qaldırılmasını və hesabatların a ıqlanmasının dayandırılmasını emitentdən yazılı surətdə tələb edir.

75.6. Bu Qanunun 75.5-ci maddəsi ilə m əyyən edilmiş m ddət ərzində illik və yarımillik hesabatın a ıqlanmasının dayandırılmasını maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı tələb etmədikdə, emitent illik və yarımillik hesabatında olan məlumatların maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına təqdim edildiyi tarixdən etibarən otuz g n ərzində z internet səhifəsində (olduqda) və k tləvi informasiya vasitələrində a ıqlanmasını təmin etməlidir. Qiymətli kağızları k tləvi təklif edilmiş və tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılmış emitentlər illik və yarımillik hesabatları, bu Qanunun 1.0.26-cı maddəsi ilə m əyyən edilmiş vahid məlumat resursunda, z n n (olduqda) və fond birjasının internet səhifəsində a ıqlamalıdır.

75.7. Emitent tərəfindən illik və yarımillik hesabata dəyişikliklər yalnız hesabatın ictimaiyyətə a ıqlanmasından əvvəl maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına təqdim olunmaqla edilir. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı dəyişiklərdə n qsanlar aşkar etdikdə, onların daxil olduğu tarixdən etibarən beş iş g n m ddətində dəyişikliklərin hesabata daxil edilməsinin dayandırılmasını tələb edir. Həmin m ddət ərzində dəyişikliklərin hesabata daxil edilməsinin dayandırılmasını maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı tələb etmədikdə, emitent hesabatlarda dəyişikliklər etməklə bu Qanunun 75.6-cı maddəsi ilə m əyyən edilmiş m ddətdə a ıqlayır.

75.8. Bu Qanunun 75.4-c maddəsi ilə m əyyən edilmiş emitentlərin yarımillik hesabatlarında aşağıdakılar z əksini tapmalıdır:

75.8.1. aralıq maliyyə hesabatı;

75.8.2. aralıq idarəetmə hesabatı.

75.9. Aralıq idarəetmə hesabatında ən azı maliyyə ilinin ilk altı ayı ərzində baş vermiş vacib hadisələr və maliyyə ilinin qalan altı ayı zrə əsas risklərin və problemlərin təsviri, habelə onların aralıq maliyyə hesabatlarına təsiri haqqında qeydlər g stərilməlidir.

75.10. Aralıq maliyyə hesabatları kənar auditorlar tərəfindən yoxlanıldıqda, emitent həmin audit rəylərini z hesabatına əlavə etməlidir.

75.11. Bu Qanunun 75-ci maddəsi aşağıda g stərilən emitentlərə şamil edilmir:

75.11.1. d vlətə və bələdiyyələrə, Azərbaycan Respublikasının zv olduğu beynəlxalq təşkilatlara və Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına;

75.11.2. k tləvi təklif edilmiş və tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılmış borc qiymətli kağızlarının nominal dəyərinin həcmi maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı tərəfindən m əyyən edilmiş dəyərdən az olan emitentlərə.

75.12. Emitentin maliyyə hesabatları M hasibat u otu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq tərtib edilərək auditor rəyi ilə təsdiq edilir, idarəetmə hesabatına dair tələbləri isə maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı m əyyən edir.

 

Maddə 76. Əhəmiyyətli payın əldə edilməsinə və zgəninkiləşdirilməsinə dair məlumatın a ıqlanması

 

76.1. Səhmləri tənzimlənən bazara ticarətə buraxılmış emitentin səsvermə h ququ verən səhmlərinin m lkiyyət isi olan şəxs malik olduğu səhmlərin sayı emitentin səhmlərinin mumi sayının 5, 10, 25 , 50 və ya 75 faiz hədlərinə atdıqda və ya həmin hədləri ke dikdə, bu barədə bildiriş təqdim etməklə, d rd ticarət g n ndən gec olmayaraq emitenti məlumatlandırmalıdır. Emitent həmin bildirişi aldıqdan sonra ticarət g n ndən gec olmayaraq bu barədə məlumatı ictimaiyyətə a ıqlamalıdır.

76.2. Bu Qanunun 76.1-ci maddəsi ilə m əyyən olunan tələblərdən əlavə olaraq, bildirişin verilməsi həm inin aşağıdakılara şamil edilir:

76.2.1. səhmlərdən m qavilə və ya digər h quq əsasında istifadə edən fiziki və ya h quqi şəxslərə;

76.2.2. nominal saxlayıcıya. [32]

76.3. Bu Qanunun 76-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş tələblər bu Qanunun 76.2-ci maddəsində m əyyən edilən b t n şəxslərə şamil olunur. M qavilə və ya razılaşma zrə həmin şəxslərdən biri tərəfindən bu Qanunun 76.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş bildirişin verilməsi digər şəxsləri bildirişin təqdim edilməsindən azad edir.

76.4. Bu Qanunun 76-cı maddəsi aşağıdakılara şamil olunmur:

76.4.1. pul siyasətinin və maliyyə sabitliyinin həyata ke irilməsi ilə əlaqədar səhmləri əldə etdikdə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına;

76.4.2. m lkiyyət h quqlarının ke məsi ilə nəticələnməyən klirinq zamanı qısa hesablaşma d vr ndə alınmış səhmlərə;

76.4.3. z vəzifələrini həyata ke irdikdə emitentin səhmlərinin 5 və ya 10 faizini əldə edən və ya zgəninkiləşdirən (emitentin idarə edilməsində iştirak etmədikdə) marketmeykerlərə.

76.5. Bu Qanunun 76.1-ci maddəsində g stərilən bildirişdə aşağıdakı məlumatlar əks etdirilməlidir:

76.5.1. fiziki şəxs olduqda adı, atasının adı, soyadı, h quqi şəxs olduqda tam adı və olduğu yer;

76.5.2. səhmlərin əldə olunma tarixi;

76.5.3. əldə olunan səhmlərin sayı və səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalında olan mumi faizi.

76.6. Bu Qanunun 76-cı maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş emitentlər əhəmiyyətli paya sahib olan səhmdarların siyahısını aparmalıdır. Həmin siyahı ictimaiyyət n a ıq olmalıdır.

 

Maddə 77. Emitentin məlumatları a ıqlamasına dair tələblər

 

77.1. Emitentlərin qiymətli kağızlarında və ya t rəmə maliyyə alətlərində təsbit edilmiş h quqlarda hər hansı dəyişikliklər olduqda, onlar bu barədə məlumatı dərhal ictimaiyyətə a ıqlamalıdır.

77.2. Qiymətli kağızları k tləvi təklif edilmiş və tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılmış emitentlər (Azərbaycan Respublikasının zv olduğu beynəlxalq təşkilatlar istisna olmaqla) aşağıdakı hallarda məlumatları ictimaiyyətə a ıqlamalıdır:[33]

77.2.1. borc alınması məqsədi ilə qiymətli kağızları buraxdıqda;

77.2.2. hər hansı təminat verdikdə (təminatın məbləği təminat ının nizamnamə kapitalının 5 faizindən artıq olduqda);

77.2.3. emissiya prospektində və ya informasiya memorandumunda g stərilən k tləvi təklif sulu ilə cəlb olunmuş vəsaitin istifadəsində dəyişiklik olduqda.

77.3. K tləvi təklif sulu ilə cəlb olunmuş vəsaitin istifadəsində dəyişiklik nəzərdə tutulduqda, emitentin m şahidə şurası həmin dəyişikliyin səbəbini, həmin vaxta qədər istifadə olunmuş vəsaitin qiymətləndirilməsini, habelə yeni investisiya planını və onun icra edilməsi n m ddət cədvəlini əks etdirən hesabatı təsdiq edilməsi n səhmdarlarının (pay ılarının) mumi yığıncağına təqdim edir. Səhmdarların (pay ılarının) mumi yığıncağı tərəfindən qəbul edilmiş qərarı emitent beş iş g n ndən gec olmayaraq maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına və qiymətli kağızları ticarətə buraxmış fond birjasına təqdim edir.

77.4. Qiymətli kağızları k tləvi təklif edilmiş və tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılmış emitent nizamnaməsinə əlavə və ya dəyişikliklər etdikdə, bu barədə məlumatı maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına və qiymətli kağızların ticarət olunduğu fond birjasına təqdim etməlidir.

77.5. Emitentlərin bu Qanunla a ıqlanması nəzərdə tutulan məlumatları Azərbaycan dilində a ıqlanır. Qiymətli kağızları Azərbaycan Respublikasının və digər lkənin ərazisində tənzimlənən bazarlarda ticarətə buraxılmış emitent bu Qanunla a ıqlanması nəzərdə tutulan məlumatı maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının m əyyən etdiyi dildə a ıqlamalıdır.

77.6. Emitent investorlardan məlumatın təqdim edilməsinə g rə haqq tələb edə bilməz.

77.7. Qiymətli kağızları k tləvi təklif edilmiş və tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılmış emitentlər bu Qanunla a ıqlanması nəzərdə tutulan məlumatları maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının m əyyən etdiyi qaydada bu Qanunun 1.0.26-cı maddəsi ilə m əyyən edilmiş vahid məlumat resursunda və z internet səhifəsində (olduqda) a ıqlamalıdır.

77.8. Vahid məlumat resursuna dair tələbləri maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı m əyyən edir.

 

10-cu fəsil

Qiymətli kağızlar bazarında sui-istifadənin qarşısının alınması

 

Maddə 78. Qiymətli kağızlar bazarında sui-istifadə halları

 

78.1. Qiymətli kağızlar bazarında sui-istifadə hallarına insayd məlumatın istifadəsi ilə qiymətli kağızlar bazarında əqdlərin bağlanması və manipulyasiyalar aid edilir.

78.2. İnsayd məlumatı a ıqlanmamış, birbaşa və ya dolayı yolla bir və ya bir ne ə emitentə, qiymətli kağızlara və ya t rəmə maliyyə alətlərinə aid olan və a ıqlandığı təqdirdə qiymətli kağızların və ya t rəmə maliyyə alətlərinin qiymətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə biləcək dəqiq xarakterli məlumatdır.

78.3. Qiymətli kağızlar bazarında sui-istifadə hallarına yol verilmir.

78.4. Qiymətli kağızlar bazarında manipulyasiyalara aşağıdakılar aid edilir:

78.4.1. qiymətli kağızların və t rəmə maliyyə alətlərinin qiymətinə və ya onlara olan tələb və təklifə dair yanlış və ya aldadıcı məlumatlar verən və ya verə bilən əqdlər bağlanması və ya tapşırıqlar (sifarişlər) verilməsi;

78.4.2. əqdlər bağlanması və ya əqdlər bağlanması n tapşırıq verilməsi vasitəsilə bir və ya birgə hərəkət edən bir ne ə şəxs tərəfindən qiymətli kağızların və ya t rəmə maliyyə alətlərinin qiymətinin s ni səviyyədə saxlanılması və dəyişdirilməsi;

78.4.3. saxta vasitələrdən istifadə etməklə, yaxud qiymətli kağızlarla və ya t rəmə maliyyə alətləri ilə saxtakarlıqla m şayiət olunan əqdlərin bağlanması və ya belə əqdlərin bağlanması n tapşırıq verilməsi;

78.4.4. k tləvi informasiya və ya hər hansı digər vasitələrlə qiymətli kağızlara və ya t rəmə maliyyə alətlərinə dair yanlış və yayındırıcı təsəvv r yaradan və ya yarada biləcək xəbərlərin, şayiələrin və digər məlumatın yayılması.

78.5. Qiymətli kağızlar bazarında sui-istifadənin m əyyən edilməsi və qarşısının alınması qaydasını maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı m əyyən edir.

78.6. İnsayd məlumatdan istifadə ilə qiymətli kağızlar bazarında əqdlər bağlanması və manipulyasiya halları barədə ş bhə olduqda, investisiya şirkəti və fond birjası bu barədə maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına dərhal məlumat verməlidirlər. Həmin məlumatın nc şəxslərə a ıqlanmasına yol verilmir.

78.7. Bu Qanunun 10-cu fəsli ilə insayd ticarətinə və manipulyasiyalara dair m əyyən edilmiş m ddəalar aşağıdakılara şamil edilmir:

78.7.1. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının, maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının və ya digər orqanların pul, d vlət borc və valyuta tənzimi siyasətinin həyata ke irilməsi məqsədi ilə ke irdiyi əməliyyatlara; [34]

78.7.1-1. Azərbaycan Respublikasının zv olduğu beynəlxalq təşkilatların emissiya etdiyi qiymətli kağızlarla olan əməliyyatlara;[35]

78.7.2. bu Qanunun 12-ci maddəsinə və Azərbaycan Respublikası M lki Məcəlləsinin 105-1-ci maddəsinə uyğun olaraq qiymətli kağızların qiymətinin sabitləşdirilməsi və emitent tərəfindən qiymətli kağızların geri alınması zrə ke irilən əməliyyatlara.

 

Maddə 79. İnsayderlər

 

79.1. İnsayderlərə aşağıdakı şəxslər aiddir:

79.1.1. emitentin orqanlarının və audit komitəsinin zvləri;

79.1.2. benefisiar m lkiyyət ilər;

79.1.3. insayd məlumatı tutduğu vəzifəyə, m qaviləyə əsasən, yaxud emitent və ya digər insayder tərəfindən m vafiq h ququn verilməsi nəticəsində əldə etmək imkanı olan şəxs;

79.1.4. emitentin icra orqanının səlahiyyətlərini m qaviləyə əsasən həyata ke irən şəxs;

79.1.5. emitentin nizamnamə kapitalının 10 və ya daha ox faizini təşkil edən paya birbaşa və ya dolayı yolla malik olan şəxs;

79.1.6. insayd məlumatı qeyri-qanuni yolla əldə etmiş şəxs;

79.1.7. insayd məlumatı m qavilə əsasında, yaxud emitent və ya digər insayder tərəfindən m vafiq h ququn verilməsi nəticəsində əldə etmək imkanı olan şəxs;

79.1.8. bu Qanunun 79.1.4-c və 79.1.5-ci maddələrində g stərilən şəxslər h quqi şəxs olduqda, onun hesabına əqdin bağlanması qərarının verilməsində iştirak edən şəxs;

79.1.9. bu Qanunun 79.1.1-79.1.5-ci maddələrində g stərilən şəxslərin yaxın qohumları (əri (arvadı), valideynləri, o c mlədən ərinin, arvadının valideynləri, babaları və nənələri, vladları, vladlığa g t rənləri (g t r lənləri), qardaşları və bacıları). [36]

79.2. İnsayderlərin aşağıdakıları etməsinə yol verilmir:

79.2.1. z n n və ya digər şəxslərin hesabına insayd məlumatdan istifadə etməklə birbaşa və ya dolayı yolla qiymətli kağızların və ya t rəmə maliyyə alətlərinin alqı-satqısını həyata ke irməyə və ya belə əqdlərin bağlanmasına cəhd etməyə;

79.2.2. xidməti vəzifələrin həyata ke irilməsi ilə əlaqədar insayd məlumatın a ıqlanması halları istisna olmaqla, digər şəxslərə həmin məlumatı t rməyə;

79.2.3. insayd məlumat əsasında digər şəxslərin qiymətli kağızlar və t rəmə maliyyə alətləri almağa (satmağa) və ya almaqdan (satmaqdan) imtinaya təhrik edilməsinə və ya onlara t vsiyələr verilməsinə.

79.3. Bu Qanunun 79.2.1-ci maddəsi insayd məlumata malik olmazdan əvvəl bağlanmış m qavilədən irəli gələn qiymətli kağızların və t rəmə maliyyə alətlərinin alınması və ya satılması zrə hdəliklərin icra edilməsi n həyata ke irilən əqdlərə şamil edilmir.

 

Maddə 80. İnsayd məlumatın a ıqlanması

 

80.1. Qiymətli kağızları k tləvi təklif edilmiş və tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılmış emitentlər onlara məxsus insayd məlumatların həmin məlumatlar yarandığı andan dərhal ictimaiyyətə a ıqlanmasını təmin etməlidir.

80.2. Emitentin a ıqladığı məlumat dəqiq və səlis ifadə olunmalıdır. Natamam, qeyri-dəqiq, təhrif edilmiş və ikimənalı məlumatın a ıqlanmasına yol verilməməlidir.

80.3. Emitent insayd məlumatın a ıqlanmasına, a ıqlanmış məlumatların tamlığına və d r stl y nə g rə məsuliyyət daşıyır.

80.4. Emitent z qanuni maraqlarının qorunması və m mk n olan zərərin qarşısının alınması n məsuliyyəti z zərinə g t rməklə, insayd məlumatın a ıqlanmasını aşqınlıq yaratmamaq və həmin məlumatın konfidensiallığını təmin etmək şərti ilə aşağıdakı hallarda m vəqqəti təxirə sala bilər:

80.4.1. məlumatın a ıqlanması aparılan danışıqların gedişatına və ya nəticəsinə ciddi təsir edə bildikdə;

80.4.2. məlumatın a ıqlanması nəticəsində emitentin maliyyə vəziyyətinin ağırlaşması təhl kəsi olduqda və ya iflas prosesində olmayan emitentin maliyyə vəziyyətinin uzunm ddətli bərpasını təmin etmək zrə aparılan danışıqların nəticəsinə təsir etməklə, onun investorlarının mənafelərini təhl kə altına sala bildikdə;

80.4.3. emitentin orqanı tərəfindən qəbul edilmiş qərar və ya imzalanmış m qavilənin q vvəyə minməsi n emitentin digər orqanının razılığı tələb edildikdə.

80.5. Emitent bu Qanunun 80.4.3-c maddəsində g stərilən qərar və ya m qavilə haqqında məlumatı a ıqladıqda, məlumatda həmin qərarın və ya m qavilənin q vvəyə minməsi n emitentin digər orqanının razılığının g zlənildiyi barədə qeyd etməlidir.

80.6. Emitent bu Qanunun 80.4-c maddəsi ilə m əyyən edilmiş hallarda insayd məlumatın a ıqlanmasının təxirə salınması haqqında qərar qəbul etdikdə, bu barədə dərhal, səbəbləri g stərilməklə, maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına məlumat təqdim etməlidir. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı məlumatların a ıqlanmasının təxirə salınması səbəblərinin bu Qanunun 80.4-c maddəsinin tələblərinə uyğun olmadığını m əyyən etdikdə, iş g n ərzində emitentin həmin məlumatı a ıqlamasını tələb edir.

80.7. A ıqlanması təxirə salınmış insayd məlumat emitent və ya birbaşa, yaxud dolayı yolla onun adından ıxış edən şəxs tərəfindən nc şəxsə təqdim edildikdə, emitent həmin məlumatı dərhal ictimaiyyətə a ıqlamalıdır. A ıqlanması təxirə salınmış insayd məlumat həmin məlumatın m qavilə əsasında qorunmasını təmin etmək hdəliyi olan nc şəxsə təqdim edildikdə, bu məlumatın a ıqlanması tələb olunmur.

80.8. İnsayd məlumatın a ıqlanması və maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına təqdim edilməsi qaydasını maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı m əyyən edir.

 

Maddə 81. İnsayder siyahısı

 

81.1. Qiymətli kağızları k tləvi təklif edilmiş və tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılmış emitentlər insayd məlumatı əldə etmək imkanına malik olan şəxslər haqqında məlumatları əks etdirən insayder siyahısını tərtib etməlidirlər.

81.2. İnsayder siyahısında aşağıdakı məlumatlar olmalıdır:

81.2.1. insayd məlumatı əldə etmək imkanına malik olan şəxs haqqında məlumat (fiziki şəxs olduqda adı, atasının adı, soyadı, vəzifəsi və (və ya) emitentin nizamnamə kapitalında iştirak payı, nvanı, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriya və n mrəsi, h quqi şəxs olduqda h quqi şəxsin tam adı, V EN və həmin h quqi şəxsin adından ıxış edən fiziki şəsxin adı, atasının adı, soyadı);

81.2.2. şəxsin siyahıya daxil edilmə və siyahıdan ıxarılma səbəbi;

81.2.3. şəxsin siyahıya daxil edildiyi və siyahıdan ıxarıldığı tarix;

81.2.4. insayder siyahısı na daxil edilməsi və ya siyahıdan ıxarılması barədə həmin şəxsin məlumatlandırılması tarixi;

81.2.5. siyahının tərtib edildiyi və yeniləndiyi tarix.

81.3. Emitent insayder siyahısını m ntəzəm olaraq yeniləməli və maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının sorğusu əsasında sorğu alınan g ndən sonra bir iş g n ərzində təqdim etməlidir.

81.4. Emitent insayder siyahısının tərtib edildiyi tarixdən, siyahıda dəyişiklik baş verdikdə isə son dəyişiklik edildiyi tarixdən beş il m ddətində saxlanılmasını təmin etməlidir.

81.5. Emitent hər hansı bir şəxsi insayder siyahısına daxil etdikdə və ya siyahıdan ıxardıqda, bu barədə həmin şəxsləri məlumatlandırır.

81.6. İnsayder siyahısının tərtib edilməsinə dair tələbləri maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı m əyyən edir.

 

Maddə 82. İnsayderlərin bağladıqları əqdlərə dair məlumatı a ıqlaması

 

82.1. Bu Qanunun 79.1.1-79.1.4-c maddələrində g stərilən şəxslər qiymətli kağızları k tləvi təklif edilmiş və tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılmış aid olduğu emitentlərin səhmləri ilə və ya baza aktivinin həmin səhmlərdən ibarət olan t rəmə maliyyə alətləri ilə əqd bağladıqda, bu barədə məlumatı əqdin bağlandığı tarixdən etibarən bir iş g n ərzində maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına və həmin emitentə təqdim etməlidir. Emitent həmin məlumatı aldığı g ndən sonra d rd iş g n ərzində maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının m əyyən etdiyi qaydada ictimaiyyətə a ıqlamalıdır.

82.2. Bu Qanunun 82.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan əqdlər haqqında məlumatda aşağıdakılar z əksini tapmalıdır:

82.2.1. emitentin tam adı;

82.2.2. əqdi bağlayan fiziki şəxs olduqdqa adı, soyadı, atasının adı, h quqi şəxs olduqda h quqi şəxsin tam adı;

82.2.3. məlumatın təqdim edilməsi səbəbi;

82.2.4. əqdin predmeti olan qiymətli kağızın və ya t rəmə maliyyə alətinin n v ;

82.2.5. əqdin predmeti olan qiymətli kağızların və ya t rəmə maliyyə alətlərinin sayı;

82.2.6. əqdin predmeti olan bir qiymətli kağızın və ya t rəmə maliyyə alətinin qiyməti və əqdin məbləği;

82.2.7. əqdin istiqaməti (alqı və ya satqı);

82.2.8. əqdin bağlanma tarixi və yeri;

82.2.9. əqdin bağlanmasından sonra şəxsin m lkiyyətində olan həmin emitentin qiymətli kağızların sayındakı və emitentin nizamnamə kapitalındakı payı (faizlə);

82.2.10. məlumatın təqdimedilmə tarixi.

82.3. İnsayder tərəfindən bağlanmış əqdlər haqqında məlumatın maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına təqdim edilməsi qaydalarını maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı m əyyən edir.

 

11-ci fəsil

Qiymətli kağızlar bazarının tənzimlənmə və nəzarət

 

Maddə 83. Qiymətli kağızlar bazarının tənzimlənmə və nəzarətin vəzifələri

 

83.0. Qiymətli kağızlar bazarının tənzimlənmə və nəzarətin əsas vəzifələri aşağıdakılardır:

83.0.1. qiymətli kağızlar bazarında investorların h quqlarını m dafiə etmək;

83.0.2. qiymətli kağızlar bazarının şəffaflığının təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlər g rmək;

83.0.3. qiymətli kağızlar bazarını təbliğ etmək;

83.0.4. qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılmanı həyata ke irmək və lisenziyalaşdırılan şəxslərin fəaliyyətinə nəzarət etmək;

83.0.5. qiymətli kağızlar bazarının tənzimlənməsi zrə normativ xarakterli aktlar qəbul etmək və onlara riayət olunmasına nəzarət etmək; [37]

83.0.6. qiymətli kağızlar bazarında ticarətin tənzimlənməsini həyata ke irmək;

83.0.7. qiymətli kağızlar bazarında qiymətlərlə manipulyasiyalara yol verilməməsi və qiymətli kağızlar bazarında insayd məlumatdan istifadə etməklə həyata ke irilən əməliyyatların qarşısının alınması n tədbirlər g rmək; [38]

83.0.8. investorların h quqlarının m dafiəsi və qiymətli kağızlar bazarının təhl kəsizliyinin təmin edilməsi n qiymətli kağızlarla və ya t rəmə maliyyə alətləri ilə ticarəti dayandırmaq, aktivlərin dondurulması və (və ya) zərinə həbs qoyulması zrə tələb irəli s rmək;

83.0.9. bu Qanuna və Azərbaycan Respublikasının M lki Məcəlləsinə əməl edilməsinə nəzarət etmək, onların pozulması halları aşkar edildikdə, həmin pozuntuların aradan qaldırılması n icrası məcburi g stərişlər vermək;

83.0.10. qiymətli kağızlar bazarına dair qanunvericiliyin tələblərini pozan şəxsləri məsuliyyətə cəlb etmək;

83.0.11. bu Qanunun 8-ci fəsli ilə m əyyən edilmiş qaydada lisenziya almadan investisiya şirkəti, fond birjası, klirinq təşkilatı, investisiya fondunun depozitarı fəaliyyəti ilə məşğul olan h quqi və fiziki şəxslərin fəaliyyətinin dayandırılması barədə qərar qəbul etmək.

 

Maddə 84. D vlət reyestri

 

84.1. Lisenziyalaşdırılan şəxslərin, habelə lisenziya və ya icazə verilmiş investisiya şirkətlərinin filial və n mayəndəliklərinin d vlət reyestrini maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı aparır. D vlət reyestrinə lisenziyalaşdırılan şəxslərin, habelə lisenziya və ya icazə verilmiş investisiya şirkətlərinin filial və n mayəndəliklərinin adları, h quqi nvanları, onlara verilmiş və ləğv edilmiş lisenziya və ya icazələrin qeydiyyat n mrələri və tarixləri, fəaliyyətinə xitam verilməsi, investisiya şirkətlərinin g stərdiyi xidmətlər (əməliyyatlar) və fond birjasının ticarəti təşkil edəcəyi qiymətli kağız bazarlarının n vləri və orqanlarının zvləri barədə məlumatlar daxil edilir. Lisenziyalaşdırılan şəxslərin, habelə lisenziya və ya icazə verilmiş investisiya şirkətlərinin filialları və n mayəndəlikləri maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı tərəfindən onlara m vafiq lisenziyaların və icazələrin verildiyi tarixdən etibarən d vlət reyestrinə daxil edilir.

84.2. Qiymətli kağızların buraxılışının və emissiya prospektlərinin d vlət reyestrini maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı aparır. D vlət reyestrinə qiymətli kağızların emitentlərinin adları, onların d vlət qeydiyyatı rekvizitləri və h quqi nvanları, qiymətli kağızların buraxılışı haqqında qərarın qəbul edilməsi tarixi, qiymətli kağızların qeydiyyat n mrəsi və tarixi, n v , forması, sayı və nominal dəyəri barədə məlumatlar daxil edilir. D vlət reyestrinin aparılması qaydasını maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı m əyyən edir.

84.3. D vlət reyestrinə daxil edilmiş məlumatlar ictimaiyyət n a ıq olmalıdır.

 

Maddə 85. Yerində yoxlamaların həyata ke irilməsi

 

Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı lisenziyalaşdırılan şəxslərin bu Qanuna və qiymətli kağızlar bazarına aid digər normativ h quqi və normativ xarakterli aktlara riayət edib-etməmədiyini, həm inin onların maliyyə sabitliyini araşdırmaq məqsədi ilə yerində yoxlamaları Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının m dafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq həyata ke irir. [39]

 

Maddə 86. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının icrası məcburi olan g stərişləri

 

86.1. Aparılan təhlillər və ya araşdırmalar (yerində yoxlamalar istisna olmaqla) nəticəsində lisenziyalaşdırılan şəxslərin, mərkəzi depozitarın və ya emitentlərin fəaliyyətində bu Qanunun və qiymətli kağızlar bazarına aid digər normativ h quqi və normativ xarakterli aktların tələblərinin pozulması və ya buna şərait yarada bilən hallar aşkar edildikdə maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı belə pozuntu və (və ya) halların m əyyən m ddət ərzində aradan qaldırılmasına, yaxud qarşısının alınmasına dair icrası məcburi olan tədbirlər barədə yazılı g stərişlər verir.

86.2. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı icrası məcburi g stərişlər verməklə, lisenziyalaşdırılan şəxslərdən, mərkəzi depozitardan və ya emitentlərdən onlara aid olan hallarla bağlı m vafiq olaraq aşağıdakıları tələb edir:

86.2.1. bu Qanunla və qiymətli kağızlar bazarına aid digər normativ h quqi və normativ xarakterli aktlar ilə m əyyən edilmiş tələblərin yerinə yetirilməsini;

86.2.2. bu Qanunun və qiymətli kağızlar bazarına aid digər normativ h quqi və normativ xarakterli aktların m ddəalarının pozulması hallarının aradan qaldırılmasını;

86.2.3. sənəd və məlumatların təqdim edilməsini;

86.2.4. təqdim edilmiş sənədlərdə yanlış və qeyri-d r st məlumatlar və ya atışmazlıqlar aşkar olunduqda, onların yenidən təqdim edilməsini.

86.3. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı icrası məcburi olan g stərişin verilməsi n əsəlandırılmış qərar qəbul etməli və onu barəsində qərar qəbul edilmiş şəxsə g ndərməlidir. Həmin qərarda icrası məcburi olan hər bir g stərişin səbəbi, yerinə yetirilməli olan tədbirlər və onların yerinə yetirilməsinin son tarixi g stərilməlidir.

86.4. Barəsində bu Qanunun 86.3-c maddəsində g stərilən qərar qəbul edilmiş şəxs həmin qərarı aldıqdan sonra orada g stərilmiş m ddət ərzində m vafiq tədbirləri yerinə yetirməli və bu barədə maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına hesabat təqdim etməlidir. Yerinə yetirilməli olan tədbirlər əlavə vaxt tələb etdikdə, maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı m vafiq əsaslandırılmış m raciət əsasında əlavə vaxt m əyyən edir.

86.5. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı bu Qanunun 86.4-c maddəsində g stərilən hesabatı m əyyən olunmuş m ddət ərzində almadıqda və ya həmin hesabatdan icrası məcburi olan g stərişlərin tam və ya qismən yerinə yetirilmədiyini m əyyən etdikdə, icrası məcburi olan g stərişin verilməsi n təkrar qərar qəbul edir. Həmin təkrar qərara bu Qanunun 86.3-c və 86.4-c maddələrinin m ddəaları tətbiq edilir.

86.6. Bu Qanunun 86.3-c və 86.5-ci maddələrində g stərilmiş qərarlardan inzibati və məhkəmə qaydasında şikayət verilə bilər.

 

Maddə 87. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının və onun iş ilərinin məsuliyyəti

 

Tənzimlənmə nəzarət həyata ke irilərkən maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı və onun iş isi qanunsuz hərəkətləri (hərəkətsizliyi) nəticəsində fiziki və ya h quqi şəxsə vurduğu zərərə g rə Azərbaycan Respublikasının M lki Məcəlləsinə uyğun məsuliyyət daşıyırlar.[40]

 

Maddə 88. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının qərarından şikayət

 

88.1. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının bu Qanunun tətbiqi ilə bağlı qərarından və fəaliyyətindən inzibati qaydada və məhkəməyə şikayət edilə bilər.

88.2. "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 76-cı maddəsində m əyyən edilmiş hal istisna olmaqla, bu Qanunun 88.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş şikayətin verilməsi maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının bu Qanunun tətbiqi ilə bağlı fəaliyyətini məhdudlaşdırmır.

 

Maddə 89. Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına dənilən haqlar[41]

 

Qiymətli kağızlar bazarında fəaliyyəti lisenziyalaşdırılan şəxslər və mərkəzi depozitar maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına onun m əyyən etdiyi məbləğdə və qaydada haqlar dəyir.

 

Maddə 90. Məsuliyyət

 

Bu Qanunun tələblərini pozan şəxslər Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının M lki Məcəlləsinə uyğun məsuliyyət daşıyırlar.

 

12-ci fəsil

Yekun m ddəalar

 

Maddə 91. Ke id m ddəalar

 

91.1. Bu Qanun q vvəyə mindiyi tarixədək buraxılmış sənədli investisiya qiymətli kağızları ilə əqdlər yalnız həmin investisiya qiymətli kağızlarının sənədsizləşdirilməsindən sonra bağlanıla bilər. Sənədli investisiya qiymətli kağızlarının sənədsiz investisiya qiymətli kağızlarına evrilməsi mərkəzi depozitarda həyata ke irilir.[42]

91.2. Bu Qanun q vvəyə mindiyi tarixədək qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyətə (broker, diler və aktivlərin idarəedilməsi fəaliyyəti) lisenziya almış şəxslərə verilmiş lisenziyalar 2016-cı il yanvarın 1-dək q vvədə qalır və həmin tarixədək onlar bu Qanunun 8-ci fəsli ilə m əyyən edilmiş qaydada investisiya şirkəti fəaliyyətinə lisenziya alınması barədə m raciət etməlidirlər.

91.3. Bu Qanun q vvəyə mindiyi tarixədək fond birjası fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslər 2016-cı il yanvarın 1-dək z fəaliyyətini bu Qanun ilə m əyyən edilmiş tələblərə uyğunlaşdırmalıdırlar.

91.4. Bu Qanun q vvəyə mindiyi tarixədək klirinq fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslərin lisenziyaları bu Qanun q vvəyə mindiyi tarixdən etibarən ləğv edilmiş hesab olunur.

91.5. Bu Qanun q vvəyə mindiyi tarixədək depozitar fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslərin lisenziyaları bu Qanun q vvəyə mindiyi tarixdən etibarən ləğv edilmiş hesab olunur və onlar 2015-ci ilin sentyabr ayının 15-dək saxladıqları sənədsiz qiymətli kağızları mərkəzi depozitara təhvil verməlidirlər.

91.6. Bu Qanun q vvəyə mindiyi tarixədək qiymətli kağız m lkiyyət ilərinin reyestrinin aparılması fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslərin lisenziyaları bu Qanun q vvəyə mindiyi tarixdən etibarən ləğv edilmiş hesab olunur və həmin şəxslər 2015-ci ilin sentyabr ayının 15-dək apardıqları reyestrləri mərkəzi depozitara təhvil verməlidirlər.

91.7. Bu Qanun q vvəyə mindiyi tarixədək səhmdarlarının reyestrini z aparan səhmdar cəmiyyətləri 2015-ci ilin sentyabr ayının 15-dək apardıqları reyestrləri mərkəzi depozitara təhvil verməlidirlər.

91.8. Bu Qanun q vvəyə mindiyi tarixdən Qiymətli kağızlar bazarında investorların h quqlarının m dafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 2000-ci il 16 iyun tarixli 899-IQ n mrəli Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 10, maddə 711; 2002, № 12, maddə 706; 2007, № 8, maddə 745, № 11, maddə 1053; 2014, № 10, maddə 1149) ləğv edilir.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 15 may 2015-ci il

№ 1284-IVQ

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       4 mart 2016-cı il tarixli 145-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 15 mart 2016-cı il, № 58, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 411)

2.       30 sentyabr 2016-cı il tarixli 321-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 20 noyabr 2016-cı il, № 257, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1756)

3.       11 noyabr 2016-cı il tarixli 390-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 18 dekabr 2016-cı il, № 281, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2003)

4.       1 fevral 2017-ci il tarixli 520-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 24 fevral 2017-ci il, № 42, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 2, maddə 159)

5.       14 aprel 2017-ci il tarixli 589-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 4 iyun 2017-ci il, № 119, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 712)

6.       17 noyabr 2017-ci il tarixli 859-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 17 dekabr 2017-ci il, № 279, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 12, I kitab maddə 2222)

7.       4 may 2018-ci il tarixli 1132-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 2 iyun 2018-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 5, maddə 893)

8.       31 may 2018-ci il tarixli 1165-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 13 iyul 2018-ci il, № 153, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab maddə 1395)

9.       28 dekabr 2018-ci il tarixli 1416-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 31 yanvar 2019-cu il, № 24)

10.    28 dekabr 2018-ci il tarixli 1444-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 9 fevral 2019-cu il, № 32)

11.    1 fevral 2019-cu il tarixli 1474-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 1 mart 2019-cu il, № 49)

 

QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 


[1] 30 sentyabr 2016-cı il tarixli 321-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 20 noyabr 2016-cı il, № 257, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1756) ilə mətn zrə ismin m vafiq hallarında maliyyə bazarlarında nəzarət orqanı s zləri ismin m vafiq hallarında maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 4 mart 2016-cı il tarixli 145-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 15 mart 2016-cı il, № 58, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 411) ilə preambuladan d vlət və ictimai s zləri ıxarılmışdır.

 

4 mart 2016-cı il tarixli 145-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 15 mart 2016-cı il, № 58, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 411) ilə mətn zrə ismin m vafiq hallarında d vlət tənzimlənməsi və nəzarəti s zləri ismin m vafiq hallarında tənzimlənmə və nəzarət s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] 31 may 2018-ci il tarixli 1165-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 13 iyul 2018-ci il, № 153, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab maddə 1395) ilə 1.0.3-c maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.0.3. benefisiar pul vəsaiti və ya digər əmlakla əlaqədar əməliyyatlardan son nəticədə iqtisadi və ya hər hansı digər fayda əldə edən fiziki və ya h quqi şəxs, habelə xeyrinə əqdlərin həyata ke irildiyi h quqi şəxsin əsl sahibi və ya m ştəriyə nəzarəti həyata ke irən fiziki şəxs;

 

[4] 11 noyabr 2016-cı il tarixli 390-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 18 dekabr 2016-cı il, № 281, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2003) ilə 1.0.5-ci maddənin birinci c mləsində şəxs s z ndən əvvəl h quqi s z əlavə edilmişdir.

 

[5] 4 mart 2016-cı il tarixli 145-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 15 mart 2016-cı il, № 58, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 411) ilə 1.0.11-ci maddədən d vlət s z ıxarılmışdır.

 

[6] 4 mart 2016-cı il tarixli 145-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 15 mart 2016-cı il, № 58, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 411) ilə 1.0.16-cı maddə ləğv edilmişdir.

 

[7] 11 noyabr 2016-cı il tarixli 390-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 18 dekabr 2016-cı il, № 281, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2003) ilə 1.0.18-ci maddədə şəxs s z ndən əvvəl h quqi s z əlavə edilmişdir.

 

[8] 4 mart 2016-cı il tarixli 145-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 15 mart 2016-cı il, № 58, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 411) ilə 1.0.22-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.0.22. nəzarət orqanı qiymətli kağızlar bazarının d vlət tənzimlənməsini və nəzarətini həyata ke irən m vafiq icra hakimiyyəti orqanı;

 

[9] 11 noyabr 2016-cı il tarixli 390-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 18 dekabr 2016-cı il, № 281, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2003) ilə 1.0.23-c maddəyə alətlərindən s z ndən sonra , habelə pul vəsaitindən s zləri əlavə edilmişdir.

 

[10] 4 mart 2016-cı il tarixli 145-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 15 mart 2016-cı il, № 58, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 411) ilə mətn zrə ismin m vafiq hallarında nəzarət orqanı s zləri ismin m vafiq hallarında maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[11] 4 mart 2016-cı il tarixli 145-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 15 mart 2016-cı il, № 58, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 411) ilə 2.1-ci maddədə aktları, s z ndən sonra maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının normativ xarakterli aktları, s zləri əlavə edilmişdir.

 

[12] 28 dekabr 2018-ci il tarixli 1416-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 31 yanvar 2019-cu il, № 24) ilə yeni məzmunda 2.3-c maddə əlavə edilmişdir.

 

[13] 4 mart 2016-cı il tarixli 145-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 15 mart 2016-cı il, № 58, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 411) ilə 3.6-cı, 16.16.4-c , 62.3-c və 89.1.2-ci maddələr istisna olmaqla, mətn zrə ismin m vafiq hallarında m vafiq icra hakimiyyəti orqanı s zləri ismin m vafiq hallarında maliyyə bazarlarında nəzarət orqanı s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[14] 4 mart 2016-cı il tarixli 145-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 15 mart 2016-cı il, № 58, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 411) ilə 5.5.4-c maddədə olmadıqda s z olduqda s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[15] 11 noyabr 2016-cı il tarixli 390-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 18 dekabr 2016-cı il, № 281, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2003) ilə 5.6.3-c maddədə olmadıqda s z olduqda s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[16] 1 fevral 2017-ci il tarixli 520-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 24 fevral 2017-ci il, № 42, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 2, maddə 159) ilə 6.3.5-ci maddənin sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 6.3.6-cı maddə əlavə olunmuşdur.

 

[17] 4 may 2018-ci il tarixli 1132-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 2 iyun 2018-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 5, maddə 893) ilə 7.4-c maddəyə yeni məzmunda ikinci c mlə əlavə edilmişdir.

 

[18] 30 sentyabr 2016-cı il tarixli 321-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 20 noyabr 2016-cı il, № 257, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1756) ilə 16.1-ci maddənin nc c mləsindən , habelə bu Qanunun 89.2-ci maddəsi ilə m əyyən edilmiş məqsədlərə s zləri ıxarılmışdır.

 

[19] 17 noyabr 2017-ci il tarixli 859-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 17 dekabr 2017-ci il, № 279, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 12, I kitab maddə 2222) ilə yeni məzmunda 17.3-c maddə əlavə edilmişdir.

 

[20] 4 mart 2016-cı il tarixli 145-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 15 mart 2016-cı il, № 58, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 411) ilə 19.6.4-c maddədən və ya maliyyə monitorinqi orqanının s zləri ıxarılmışdır.

28 dekabr 2018-ci il tarixli 1444-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 9 fevral 2019-cu il, № 32) ilə 19.6.4-c maddəyə maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının s zlərindən sonra və ya maliyyə monitorinqi orqanının s zləri əlavə edilmişdir.

 

[21] 1 fevral 2017-ci il tarixli 520-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 24 fevral 2017-ci il, № 42, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 2, maddə 159) ilə 23.1-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

23.1. İnvestisiya qiymətli kağızları sənədsiz formada buraxılmalı, t r lməli və mərkəzi depozitarda saxlanılmalıdır.

 

[22] 4 mart 2016-cı il tarixli 145-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 15 mart 2016-cı il, № 58, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 411) ilə 28.2-ci maddədən , maliyyə monitorinqi orqanının s zləri ıxarılmışdır.

28 dekabr 2018-ci il tarixli 1444-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 9 fevral 2019-cu il, № 32) ilə 28.2-ci maddəyə maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının s zlərindən sonra , maliyyə monitorinqi orqanının s zləri əlavə edilmişdir.

 

[23] 14 aprel 2017-ci il tarixli 589-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 4 iyun 2017-ci il, № 119, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 712) ilə yeni məzmunda 28.3-c maddə əlavə edilmişdir.

 

[24] 4 mart 2016-cı il tarixli 145-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 15 mart 2016-cı il, № 58, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 411) ilə 30.5-ci maddədə d vlət s z mumd vlət s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[25] 17 noyabr 2017-ci il tarixli 859-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 17 dekabr 2017-ci il, № 279, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 12, I kitab maddə 2222) ilə yeni məzmunda 30.7-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[26] 11 noyabr 2016-cı il tarixli 390-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 18 dekabr 2016-cı il, № 281, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2003) ilə 38.3-c maddənin birinci c mləsində icrası s z icrasına dair daxili s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[27] 31 may 2018-ci il tarixli 1165-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 13 iyul 2018-ci il, № 153, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab maddə 1395) ilə 62.3-c maddədə benefisiarları s z benefisiar m lkiyyət iləri s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[28] 11 noyabr 2016-cı il tarixli 390-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 18 dekabr 2016-cı il, № 281, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2003) ilə 62.6.1.4-c maddədə təsis ilərin s z m h m iştirak payı sahiblərinin s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[29] 31 may 2018-ci il tarixli 1165-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 13 iyul 2018-ci il, № 153, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab maddə 1395) ilə 62.6.1.5-ci, 66.1.12-ci və 79.1.2-ci maddələrdə benefisiarlar s z benefisiar m lkiyyət ilər s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[30] 4 mart 2016-cı il tarixli 145-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 15 mart 2016-cı il, № 58, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 411) ilə 62.10-cu, 67.3-c və 69.3-c maddələrin birinci c mlələrindən digər s z ıxarılmışdır, həmin maddələrin ikinci c mlələrində ismin m vafiq hallarında tələb s z sorğu s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[31] 4 mart 2016-cı il tarixli 145-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 15 mart 2016-cı il, № 58, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 411) ilə 75.3.1-ci maddəyə hesabatları s z ndən sonra və onun yoxlanılması zrə kənar auditor rəyi s zləri əlavə edilmişdir.

 

[32] 4 mart 2016-cı il tarixli 145-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 15 mart 2016-cı il, № 58, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 411) ilə 76.2.3-c maddə 76.2.2-ci maddə hesab edilmişdir.

 

[33] 1 fevral 2019-cu il tarixli 1474-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 1 mart 2019-cu il, № 49) ilə 77.2-ci maddəyə emitentlər s z ndən sonra (Azərbaycan Respublikasının zv olduğu beynəlxalq təşkilatlar istisna olmaqla) s zləri əlavə edilmişdir.

 

[34] 4 mart 2016-cı il tarixli 145-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 15 mart 2016-cı il, № 58, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 411) ilə 78.7.1-ci maddədə və ya digər d vlət orqanlarının s zləri , maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının və ya digər orqanların s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[35] 1 fevral 2019-cu il tarixli 1474-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 1 mart 2019-cu il, № 49) ilə yeni məzmunda 78.7.1-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[36] 11 noyabr 2016-cı il tarixli 390-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 18 dekabr 2016-cı il, № 281, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2003) ilə 79.1.9-cu maddəyə g t rənləri s z ndən sonra (g t r lənləri) s z əlavə edilmişdir.

 

[37] 4 mart 2016-cı il tarixli 145-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 15 mart 2016-cı il, № 58, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 411) ilə 83.0.5-ci maddədə h quqi s z xarakterli s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[38] 11 noyabr 2016-cı il tarixli 390-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 18 dekabr 2016-cı il, № 281, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2003) ilə 83.0.7-ci maddədən qiymətlərlə s z ıxarılmışdır.

 

[39] 4 mart 2016-cı il tarixli 145-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 15 mart 2016-cı il, № 58, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 411) ilə 85-ci, 86.1-ci, 86.2.1-ci və 86.2.2-ci maddələrdə ismin m vafiq hallarında qanunvericilik aktları s zləri ismin m vafiq hallarında normativ h quqi və normativ xarakterli aktlar s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[40] 4 mart 2016-cı il tarixli 145-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 15 mart 2016-cı il, № 58, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 411) ilə 87-ci maddədə D vlət tənzimlənməsi s zləri Tənzimlənmə s z ilə əvəz edilmişdir.

30 sentyabr 2016-cı il tarixli 321-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 20 noyabr 2016-cı il, № 257, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1756) ilə 87-ci maddənin birinci hissəsində nəzarəti s z nəzarət s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[41] 4 mart 2016-cı il tarixli 145-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 15 mart 2016-cı il, № 58, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 411) ilə 89-cu maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Maddə 89. Qiymətli kağızlar bazarında d vlət nəzarətinin maliyyələşdirilməsi

 

89.1. Qiymətli kağızlar bazarı sahəsində nəzarət orqanının tənzimləmə və nəzarət funksiyalarını həyata ke irməsi aşağıdakı mənbələrdən maliyyələşdirilir:

89.1.1. d vlət b dcəsinin vəsaiti;

89.1.2. mərkəzi depozitarın illik xalis mənfəətinin m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilmiş faizi həcmində məcburi ayırmalar.

89.2. Bu Qanunun 89.1.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş ayırmalardan yalnız aşağıdakı məqsədlər n istifadə edilir:

89.2.1. nəzarət orqanının tənzimləmə və nəzarət funksiyalarının həyata ke irilməsinə cəlb edilmiş m təxəssislərin ixtisasının artırılması, o c mlədən beynəlxalq konfranslarda, seminarlarda, təlim kurslarında və digər tədbirlərdə iştirakının təmin edilməsi;

89.2.2. qiymətli kağızlar bazarının təbliğatı və təşviqatı işlərinin həyata ke irilməsi;

89.2.3. nəzarət orqanının tənzimləmə və nəzarət funksiyalarını həyata ke irməsi n maddi-texniki imkanlarının genişləndirilməsi.

 

[42] 1 fevral 2017-ci il tarixli 520-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 24 fevral 2017-ci il, № 42, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 2, maddə 159) ilə 91.1-ci maddə ləğv edilmişdir.
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.