Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər suallar və cavablarda
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
      
Sakit Əliyev Samir oğlu, sakas@mail.ru, Bakı (02.08.2019) (Oxunub: 141 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 18928)
Salam. Firma əsas vəsaitləri yenidən qiymətləndirmiş, 100 000 AZN olan qalıq dəyəri 120 000 AZN olmuşdur. Vergi Məcəlləsinə əsasən yenidənqiymətləndirmədən yaranan müsbət fərq məbləği olan 20000 AZN əmlak vergisindən azaddır. Əmlak vergisi bəyannaməsinin azadolmalar üçün əlavələrində yenidənqimətləndirmədən yaranan müsbət fərqin əks etdirilməsi yoxdur. Yenidənqimətləndirmədən sonrakı dəyəri bəyannamənin vergi hesablama hissəsində "azad olma"da göstərilsə də əlavələrdə uyğun maddənin əks etdirilməsi olmadığı üçün vergi orqanı kameral qaydada hesablama edir. Bu problemin olmaması üçün nə etməliyik?

Müəssisənin əmlakının vergi tutulan dəyərinin müəyyən edilməsi qaydası Vergi Məcəlləsinin 202-ci maddəsi ilə tənzimlənir. Əmlak vergisinin məqsədləri üçün müəssisənin əmlakının orta illik qalıq dəyəri hesablanarkən, əsas vəsaitlərin (vəsaitin) yenidən qiymətləndirilməsindən yaranan artım (yenidən qiymətləndirilmə nəticəsində yaranan müsbət fərq) nəzərə alınmır. Beləliklə, əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi nəticəsində yaranan müsbət fərq əmlak vergisindən azadolma şəklində müəyyənləşdirilmədiyindən əmlak vergisi bəyannaməsinin Əlavəsində - “Vergidən azad olunan əmlakın dəyəri haqqında məlumat” hissəsində əks etdirilməsinə zərurət yoxdur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əlizamin Mirzəyev Mehman, elizamin_mirzeyev@mail.ru, Tovuz (02.08.2019) (Oxunub: 53 dəfə, Orta qiymət: 3.75, ID: 18927)
Salam. AR VM-nin 76-cı maddəsində yazılır: 76.2. Kredit təşkilatı və ya bank əməliyyatları aparan şəxs müvafiq icra hakimiyyəti orqanının təsdiq etdiyi formada bu Məcəllənin 76.1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş qaydada göndərilən bildirişi aldıqdan sonra həmin bildirişdə göstərilən məlumatların vergi orqanına veriləcəyi barədə 5 iş günü müddətində hesab sahibinə rəsmi məlumat göndərməlidir (verməlidir) və 15 gün müddətində tələb olunan məlumatları vergi orqanına təqdim etməlidir. Burada "5 iş günü müddətində hesab sahibinə rəsmi məlumat göndərməlidir (verməlidir)’ dedikdə məlumatın göndərilmə (verilmə) şəkli necədir? Telefonla verilmiş məlumat bu maddə üçün kifayətdirmi?

Vergi Məcəlləsinin 76.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada “5 iş günü müddətində hesab sahibinə rəsmi məlumat göndərməlidir (verməlidir)” dedikdə kredit təşkilatı və ya bank əməliyyatları aparan şəxs tərəfindən məlumatın rəsmi qaydada təqdim edilməsi (verilməsi) üsullarını nəzərdə tutulur. Qanunla və tərəflər arasında bağlanmış bank hesabı müqaviləsi ilə tərəflərin üzərinə götürdüyü hüquq və vəzifələrdən irəli gələrək tərəflərdən birinin digərini məlumatlandırma qaydası kredit təşkilatı və ya bank əməliyyatları aparan şəxs arasında bağlanmış müqavilədə də nəzərdə tutula bilər.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 3.75

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ziya Ramazanov İlqar, ziya86ramazanov@yahoo.com, Bakı (02.08.2019) (Oxunub: 56 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 18926)
Sual 1. Vergi Məcəlləsinin 199.3-cü maddəsi ilə müəyyən edilmiş vergi güzəşti müddətli hərbi xidmət hərbi qulluqçusunun eyni vaxtda bütün ailə üzvlərinə (maddə 13.2.7) şamil edilir? Yəni, 13.2.7-ci maddədə sadalanan bütün ailə üzvlərinin hər birinə onların mülkiyyətində olan binaya görə əmlak vergisi hesablanarkən həmin ailə üzvlərindən hər biri ayrı-ayrılıqda müddətli hərbi xidmətdə xidmət keçən və ailə üzvü olan hərbi qulluqçuya görə eyni vaxtda bu güzəştdən faydalana bilərlər? Əgər eyni vaxtda müddətli hərbi xidmətdə xidmət keçən və ailə üzvü olan bir neçə hərbi qulluqçu olarsa, bu zaman da yuxarıda qeyd etdiyim ailə üzvlərinin hər biri hər qulluqçuya görə ayrılıqda vergi güzəştindən yararlana bilər?
Sual 2. Mənzil Məcəlləsinə əsasən balkon və ya eyvanlar yaşayış sahəsinə daxil edilmir. Balkon və ya eyvanların sahəsinə qeyri-yaşayış sahəsi olaraq əmlak vergisi hesablanılır?
Sual 3.Deyək ki, şəxsin mülkiyyətində Gəncə şəhərində 15000 kv.m, Sumqayıt şəhərində 12000 kv.m xüsusi təyinatlı torpaq sahəsi vardır. Torpaq sahələrinin yerləşdiyi ərazilər üzrə torpaq vergisinin dərəcələri eynidir. Belə olan halda şəxs torpaq sahələrini cəmləyib (27000 kv.m) vergini hesablamalıdır, ya vergi dərəcələri hər bir torpaq sahəsinə münasibətdə ayrıca tətbiq edilməlidir? Həmçinin xahiş edirəm bu halı həm fiziki, həm də hüquqi şəxs üzrə ayrı-ayrılıqda ətraflı izah edəsiniz.
Sual 4. Eyni bələdiyyənin ərazisində bir fiziki şəxsə məxsus ayrı-ayrılıqda yerləşən, məsələn 17000 kv.m və 18000 kv.m bağ sahəsinin tutduğu torpaqları vardır. Belə olan halda fiziki şəxsə torpaq sahələri cəmləyib (35000 kv.m) vergi hesablamalıdır, ya vergi dərəcələri hər bir bağ sahəsinə münasibətdə ayrıca tətbiq edilməlidir?

1) Vergi Məcəlləsinin 199.3-cü maddəsinə əsasən binaların icarəyə, kirayəyə verildiyi, habelə sahibkarlıq və ya kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün istifadə edildiyi hallar istisna olmaqla bu Məcəllənin 102.2-ci maddəsində göstərilən şəxslərin, habelə pensiyaçıların və müddətli hərbi xidmət hərbi qulluqçularının və onların ailə üzvlərinin müddətli hərbi xidmət dövründə binalara görə ödəməli olduqları əmlak vergisinin məbləği 30 manat azaldılır. Bu güzəşt müddətli hərbi xidmət hərbi qulluqçularının müddətli hərbi xidmət dövründə bütün ailə üzvlərinin ödəməli olduqları əmlak vergisinə münasibətdə tətbiq olunur. Bu maddə ilə müəyyən olunmuş əmlak vergisi üzrə 30 manat azadolma fiziki şəxsin hərbi xidmət hərbi qulluqçuları olan ailə üzvlərinin sayından asılı olmayaraq bir il ərzində yalnız bir dəfə tətbiq edilir.

2) Binalar üzrə fiziki şəxslərin əmlak vergisi əmlak sahəsinin hər kvadratmetrinə əsasən hesablanır.
Yaşayış sahəsinin ümumi sahəsi isə vətəndaşların yaşayış sahəsində yaşaması ilə əlaqədar onların məişət və digər ehtiyaclarının ödənilməsi üçün nəzərdə tutulan yardımçı sahələrin (balkon və ya eyvanlar istisna olmaqla) sahəsi daxil olmaqla həmin yaşayış sahəsinin bütün hissələrinin sahəsinin məcmusundan ibarətdir.

3) Fiziki şəxslərə torpaq vergisi hər il iyulun 1-dək bələdiyyələr tərəfindən hesablanılır və tədiyə bildirişləri avqustun 1-dən gec olmayaraq onlara çatdırılır. Müxtəlif bələdiyyələrin ərazilərində olan torpaq sahələri üzrə fiziki şəxslərin torpaq vergisi ayrılıqda müvafiq bələdiyyələr tərəfindən hesablanır.
Hüquqi şəxslərin mülkiyyətində və ya istifadə olan və eyni təyinata malik, eyni dərəcələrlə vergiyə cəlb olunan torpaq sahələri üzrə torpaq vergisi həmin torpaq sahələrinin cəmi sahəsinə vergi dərəcəsini tətbiq etməklə hesablana bilər.

4) Fiziki şəxsə məxsus olan və eyni bələdiyyənin ərazisində yerləşən eyni təyinata malik, eyni dərəcələrlə vergiyə cəlb olunan torpaq sahələri üzrə torpaq vergisi həmin torpaq sahələrinin cəmi sahəsinə vergi dərəcəsini tətbiq etməklə hesablana bilər.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Xanim Vəliyeva Aydın, v.khanim@gmail.com, Bakı (02.08.2019) (Oxunub: 69 dəfə, Orta qiymət: 3.4, ID: 18925)
Salam. Spirtli içkilərə tətbiq edilən aksiz dərəcələrinin aşağı salınması səbəbi və məqsədi nədən ibarətdir? Məsələn, Şampan şərabına görə aksiz vergi dərəcəsi 5 manat təşkil edirdisə, hal hazırda 2.5 manat tətbiq edilir.

Vergi Məcəlləsinin 190.3-cü maddəsində qeyd olunan aksiz dərəcələri Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan aksizli mallara tətbiq olunur və həmin Məcəllənin 190.3.4-cü maddəsinə əsasən şampan şərabının hər litrinə görə 2,5 manat aksiz vergisi tətbiq olunur.

Azərbaycan Respublikasına idxal edilən aksizli mallara (avtobuslar, minik avtomobilləri, istirahət və ya idman üçün yaxtalar və bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulan digər üzən vasitələr, habelə platin, qızıl, ondan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatları, emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş almaz, xəz-dəri məmulatları istisna olmaqla) aksizlərin dərəcələri Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilir.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 21 dekabr tarixli 574 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş aksiz dərəcələrinə əsasən Azərbaycan Respublikasına idxal edilən şampan şərabının bir litri üçün 5,0 manat aksiz vergisi tətbiq olunur.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 190.2-ci, 190.3-cü maddələri, Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 21 dekabr tarixli 574 nömrəli Qərarı.

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 3.4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Həsənov Əli, husu781@gmail.com, Ağdaş (02.08.2019) (Oxunub: 110 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 18924)
Salam! Müəssisəmiz ƏDV ödəyicisidir və xarici ölkələrdən mallar idxal edir. İdxal zamanı bəzi mallar gömrük orqanı tərəfindən gömrük dəyəri artırılır. Misal üçün invoys dəyəri 10000 AZN + nəqliyyat xərci 2000 + gömrük xərcləri 500 = malların dəyəri 12500 AZN. Gömrük orqanı tərəfindən qiymət artırılarsa 10000 AZN + nəqliyyat xərci 2000 + gömrük xərcləri 500 + qiymət artımı 5000 = malların dəyəri 17500 AZN. Sualım bundan ibarətdir ki , malları anbara mədaxil etdiyimiz vaxt gömrük dəyəri ilə yoxsa invoys dəyəri ilə mədaxil edilməlidir?

Bildiririk ki, ƏDV məqsədləri üçün vergi tutulan idxalın dəyəri malların Azərbaycan Respublikasının gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilən gömrük dəyərindən və mallar Azərbaycan Respublikasına gətirilərkən ödənilməli olan rüsumlardan və vergilərdən (ƏDV və yol vergisi nəzərə alınmadan) ibarətdir.

Əmtəə-material ehtiyatlarının uçotunu apararkən vergi ödəyicisi istehsal etdiyi, yaxud satın aldığı malların istehsal xərclərinə və ya satınalma qiymətlərinə əsasən müəyyənləşdirilən dəyərini uçotda əks etdirməyə borcludur. Vergi ödəyicisi bu malların saxlanmasına və nəql olunmasına çəkilən xərcləri də onların dəyərinə daxil etməlidir.

Aktivlərin dəyərinə onların alınması, gətirilməsi, istehsalı, tikilməsi, quraşdırılması və qurulması üçün çəkilən xərclər, həmçinin vergi ödəyicisinin gəlirdən çıxmaq hüququna malik olduğu xərclər və əsas vəsaitlərin (vəsaitin) yenidən qiymətləndirilməsindən yaranan artım (yenidən qiymətləndirilmə nəticəsində yaranan müsbət fərq) istisna edilməklə, aktivlərin dəyərini artıran digər xərclər daxil edilir.

Göründüyü kimi, ƏDV məbləği gümrük orqanlarının müəyyən etdiyi dəyərdən hesablansa belə, idxal edilən aktivlərin uçotu formalaşan faktiki dəyərlə aparılmalıdır.

Gömrük qanunvericiliyi və mühasibat uçotunun aparılmasına dair Sizi maraqlandıran məsələlərlə bağlı aidiyyəti üzrə müvafiq olaraq Dövlət Görük Komitəsinə və Maliyyə Nazirliyinə müraciət edə bilərsiniz.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 139.2-ci, 143-cü162.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Azər Rzayev Zöhrab, azer.013@mail.ru, Bakı (02.08.2019) (Oxunub: 53 dəfə, Orta qiymət: 3.67, ID: 18923)
Salam. Mənə sizdən bu formada məktub gəlib zəhmət olmasa aydınlaşdırmağa dəstək olardız. Sizin (VOEN: 1101849422) Internet Vergi Idarəsində olan elektron qutunuzda 1 ədəd oxunulmamış sənədiniz vardır.

Vergi orqanları tərəfindən vergi ödəyicilərinin elektron qutularına göndərilmiş sənədlər 5 gün ərzində oxunmadıqda bu barədə onların mobil telefon nömrəsinə oxunulmamış məktublar barədə müvafiq məzmunlu SMS göndərilir.

Vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinin elektron qutusuna göndərilən sənədlərlə tanış olmaq üçün Vergilər Nazirliyinin www.e-taxes.gov.az rəsmi internet portalına daxil olaraq istifadəçi kodu, parol, şifrə və ya gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən Asan İmza) vasitəsilə İnternet Vergi İdarəsinin “Onlayn kargüzarlıq və e-VHF” bölməsinə daxil olub “Gələnlər” qovluğuna keçmək lazımdır.

Bu barədə daha ətraflı məlumatı İnternet Vergi İdarəsinin (www.e-taxes.gov.az) “Yardım” bölməsindən əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 3.67

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Heybətov Xəyyam Məmmədqulu, x.m.heybatov@gmail.com, Bakı (02.08.2019) (Oxunub: 79 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18922)
Salam. Hüquqi şəxsin təsisçisi fiziki şəxs kimi vergi ödəyicisi ola bilərmi? (Yəni VÖEN aça bilərmi?) Ola bilərsə, vergi tutma obyekti kimi onun gəlirləri ilə hüquqi şəxsin gəlirləri toplanırmı?

Mülki qanunvericilikdə təsisçi ilə onun təsis etdiyi müəssisəyə ayrı-ayrı şəxslər kimi baxılır, hüquqi şəxsin təsisçisi hüquqi şəxsin öhdəlikləri üçün, hüquqi şəxs isə təsisçinin öhdəlikləri üçün cavabdehlik daşımır. Hər hansı hüquqi şəxsin təsisçisinin eyni zamanda fərdi sahibkar kimi vergi orqanında uçota alınmasına və sahibkarlıq fəaliyyəti həyata keçirməsinə məhdudiyyət nəzərdə tutulmamışdır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Yenəliyeva Yuliya Fərid, yuliyayenaliyeva@mail.ru (02.08.2019) (Oxunub: 57 dəfə, Orta qiymət: 4.67, ID: 18921)
Salam. Adi bir fiziki şəxs VÖEN-ni almamaqnan şirkətə və ya başqa bir fiziki şəxsə xidmət göstərə bilərmi?

Bildiririk ki, hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxs sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığı günədək vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalı, seçdiyi vergitutma sisteminə və yaranan vergitutma obyektlərinə uyğun olaraq müvafiq vergiləri (sadələşdirilmiş, gəlir, ƏDV və s.) hesablayıb dövlət büdcəsinə ödəməli və bəyannamələri vergi orqanına təqdim etməlidir.

VÖEN təqdim etməyən fiziki şəxslərin göstərdiyi belə xidmətlərə (işlərə) görə isə həmin fiziki şəxslərə haqq ödəyən hüquqi şəxslər və ya fərdi sahibkarlar ödənilən məbləğlərdən ödəmə mənbəyində vergini tutaraq büdcəyə köçürməyə borcludurlar.
Lakin, belə şəxslərə ödənilən məbləğlərdən ödəmə mənbəyində vergi tutulması həmin şəxsləri yuxarıda qeyd edilən vəzifələrin yerinə yetirilməsindən və yerinə yetirilmədiyi halda vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə müəyyən edilmiş məsuliyyətdən azad etmir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 4.67

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əlişov Rafiq Azad, rafiq.aliwov@mail.ru, Bakı (02.08.2019) (Oxunub: 41 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18920)
Salam. Mən Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasında qeydiyyardan keçərək sığorta sahəsində yardımçı müstəqil ekspert kimi fəaliyyıt göstərirəm.VÖEN varımdır və sığorta şirkəti ilə müqavilə əsasında qiymətləndirmə fəaliyyət göstərirəm.Bununla yanaşı fərdi qaydada fiziki şəxslərə qiymətləndirmə üzrə ekspert xidmətləridə göstərirəm.Sığorta şirkəti üçün gördüyüm xidmət qarşılığında elektrn qaime teqdim edirəm və xidmət haqqın bank hesabıma köçürülür. Qanuna uyğun olaraq 2019 cu ilin 2-ci rübü üçün sadələşdirilmiş elektron bəyamnamə təqdim etmişəm və hesablanan vergi məbləğini müvafiq hesaba ödəmişəm. Eyni zamanda Sosial sığorta hesabatını təqdim etmişəm və hesablanmış məbləği ödəmişəm. Mənə 2 gündən sonra Vergilər orqanından elektron kargüzarlıq vasitəsi iünvanlanmış məktubda bildirilir ki, mənim sadələşmiş vergi deyiləm və mən sadələşmiş vergi verə bilmərəm. SUAL:-Bilmək istəyərdim mənim göstərdiyim xidmət fəaliyyət vergi anlayışı üzrə hansı kateqoriyaya aiddir və mən vergimi hansı kateqoriya üzrə ödəməliyəm?

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərə (əhaliyə) göstərilən xidmətlərdən başqa, xidmətlərin göstərilməsini həyata keçirən şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi ola bilməz. Buna əsasən fərdi sahibkar kimi digər hüquqi şəxslərə xidmət göstərdiyinizi nəzərə alaraq sizin sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmaq hüququnuz olmadığından1 yanvar 2019-cu il tarixdən gəlir vergisinin ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərməlisiniz.

O da nəzərə alınmalıdır ki, 1 yanvar 2019-cu ildən mikro sahibkarlıq subyektlərinin gəlirlərinin 75 faizi gəlir vergisindən azaddır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 71-1.1-ci, 102.1.30-cu, 218.5.10-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mübariz Ənvər oğlu Rəhimov, raqmu@mail.ru, Qəbələ (02.08.2019) (Oxunub: 67 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18919)
Salam. Zəhmət olmazsa bizə məlumat verərdiniz. Müəssisə meyvə qablaşdırılması üçün ehtiyacı olan taxta taranı fiziki şəxsdən alanda ödənişi bank vasitəsilə həyata keçirir. Fiziki şəxs ƏDV ödəyicisi deyilsə, bu halda fiziki şəxsdən hansı vergilər tutulmalıdır və mal alan müəssisə qanunla hansı öhdəliyi daşıyır?

Bildiririk ki, İstehsal ehtiyatları vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərdən alındıqda, “İstehsal ehtiyatlarının alış aktı” tərtib edilir. “İstehsal ehtiyatlarının alış aktı”nda satıcının şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin məlumatlarının (FİN, seriyası və nömrəsi) göstərilməsi mütləqdir. Belə istehsal ehtiyatlarının anbara təhvil verilməsi “İstehsal ehtiyatlarının təhvil-qəbul aktı” ilə sənədləşdirilir.

Bununla yanaşı, malların dəyərini ödəyən vergi ödəyicisi tərəfindən ödənilmiş məbləğlər və ödənişi alan şəxs haqqında alış aktında qeyd olunmalı məlumatlar vergi orqanına təqdim edilməlidir.

Qeyd olunanlara əsasən, ödəmə mənbəyində verginin tutulması nəzərdə tutulmadığı üçün, həmin şəxslər fərdi sahibkar kimi vergi orqanlarında uçota durmaqla vergi öhdəliklərini yerinə yetirməlidir.

Əsas: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 16 iyun tarixli 1460 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İstehsal fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması Qaydası”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Said Rzayev, rzayev_seid@mail.ru (02.08.2019) (Oxunub: 44 dəfə, ID: 18918)
Salam. Mən VÖENi ləğv elətdirmişdim ve istərdim baxardınız, adıma olan VÖEN dondurulub, yoxsa ləğv olunub, əgər ləğv olunubsa, yenidən bərpa etmək istərdim, ünvanım Sabunçu rayonudur, Sumqayıtda mümkündür eləmək bunu? Yəni orada açdırmaq.

Bildiririk ki, fəaliyyətinizi müvəqqəti dayandırdığınız halda, fəaliyyətinizi aktivləşdirmək üçün ilkin olaraq müvafiq qaydada tərtib olunmuş “Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının bərpası haqqında Arayış”ı təqdim etməlisiniz.

Gücləndirilmiş elektron imzanız (o cümlədən Asan İmza) və ya istifadəçi kodu, parol və şifrəniz olduqda Vergilər Nazirliyinin İnternet Vergi İdarəsi portalı üzərindən qeyd olunan əməliyyatları elektron qaydada yerinə yetirə bilərsiniz. Bu barədə ətraflı məlumatı səhifəmizin “Xidmətlər” bölməsinin “Elektron xidmətlər” altbölməsindəki “Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn bərpası” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament vasitəsilə əldə edə bilərsiniz.

Fiziki şəxsin yenidən uçota alınması (ləğv edilmiş VÖEN-in bərpası) üçün isə “Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə” ilə qeydiyyatda olduğunuz vergi orqanına və ya həmin vergi orqanının əhatə dairəsində olan vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət edilməldiir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 33-cü34-cü maddələri, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 07.10.2013-cü il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki şəxsin uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament və Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 07.09.2016-cı il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn bərpası” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Samir Məmmədov Vidadi, samir.ganja77@gmail.com, Gəncə (02.08.2019) (Oxunub: 59 dəfə, ID: 18917)
Müəssisə kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə (iri buynuzlu heyvanların yetişdirilməsi) məşğuldursa, kənardan körpə buzovlar alaraq, 4-5 ay bəsləyərək (çəkisini artıraraq) diri şəkildə dana satırsa bu satış kənd təsərrüfatı fəaliyyəti sayılırmı? Belə satış zamanı hansısa vergi öhdəliyi (ƏDV, sadələşmiş vergi, mənfəət vergisi) yaranırmı? Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına tətbiq olunan vergi güzəştləri daha 5 il müddətinə, yəni 2024-cü ilə qədər uzadılmışdır.

Bildiririk ki, digər istehsalçılardan heyvanların alınması və hər hansı formada satılması kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı deyil, alğı-satqısı hesab olunur və bu fəaliyyətə də müvafiq güzəştlər tətbiq olunmur.

Kənd təsərrüfatı məhsullarının pərakəndə satışını həyata keçirən şəxslər sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi, topdansatışını həyata keçirən şəxslər isə gəlir və ya mənfəət vergisinin ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərməli və qanunvericilikdə müəyyən edilmiş hesabatları vergi orqanına təqdim etməlidirlər.

12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi 200.000 manatdan artıq olan şəxslər isə ƏDV qeydiyyatı üçün vergi orqanına ərizə təqdim etməlidir. Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının pərakəndə satışı zamanı əlavə dəyər vergisi ticarət əlavəsindən hesablanır. Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının pərakəndə satışı zamanı tətbiq olunmuş ticarət əlavəsindən ƏDV hesablayan pərakəndə ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri həmin malların uçotunu ayrıca aparır. Belə uçot aparılmadıqda, Məcəllənin digər maddələrində göstərilən müddəalardan asılı olmayaraq həmin malların pərakəndə satışı zamanı ƏDV ümumi dövriyyədən hesablanır.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 13.2.60-cı, 13.2.61-ci, 102.1.11-ci, 106.1.14-cü, 153-cü, 159-cu, 164.1.18-ci174.3-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elməddin Abbasov Kamran, e.k.abbasov@adra.gov.az, İmişli (02.08.2019) (Oxunub: 26 dəfə, ID: 18916)
Salam. Fəaliyyətimizlə əlaqədar olaraq reklam yayımçıları olan fərdi sahibkarlar reklam yayımına görə qanunvericiliyə uyğun olaraq Dövlət Rüsumu ödəyirlər. Təşkilatımızın şəxsi vərəqəsində ödənilən dövlət rüsumun bir çox detallı görsənsədə, ödəyicinin adı və soyadı görsənmir. Həmin ödəyicilərin adlı siyahısını biz təşkilat olaraq necə əldə edə bilərik?

Bildiririk ki, vergi orqanları tərəfindən müraciətinizdə qeyd olunan formada məlumatın təqdim olunması qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır.

Qeyd olunan məsələ ilə bağlı əlavə məlumat almaq üçün Maliyyə Nazirliyinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fatma Qurbanova Xasməmməd, fgurbanova@turanbank.az, Bakı (02.08.2019) (Oxunub: 37 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18915)
Salam. Bankın filialı adını dəyişdiyi zaman, vergiyə bu barədə məlumat verilməlidirmi? Bunun üçün hansı prosedur var? Hansı sənədlər tələblər olunur? Rüsumu nə qəqərdir? Əvvəlcədən təşəkkürümü bildirirəm.

Bildiririk ki, Vergi ödəyicisinin filialının və ya nümayəndəliyinin uçot məlumatlarının dəyişdirilməsi üçün “Vergi ödəyicisinin filialının,nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) olduğu yer üzrə vergi uçotuna alınması haqqında” ərizəyə dəyişikliyi təsdiq edən sənəd əlavə edilməklə ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə (MGD-nin inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzi yalnız MGD-da uçotda olan vergi ödəyiciləri üçün) müraciət edilməlidir.
Qeyd olunan əməliyyatı Vergilər Nazirliyi tərəfindən verilmiş istifadəçi kodu, parol və şifrə və ya gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə elektron qaydada da həyata keçirmək mümkündür.

Vergi ödəyicisinin filialının və ya nümayəndəliyinin uçot məlumatlarının dəyişdirilməsi üçün ödəniş nəzərdə tutulmamışdır.

Əsas: Vergi Məcəlləsininin 34-cü maddəsi, Vergilər nazirinin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100206300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 07.10.2013-cü il tarixli 1317050000005500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Hüquqi şəxsin filialının, nümayəndəliyinin uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rafiq Məhəddinov, maxaddınovr@bk.ru, İmişli (02.08.2019) (Oxunub: 36 dəfə, ID: 18914)
Salam. Mən İqtisadiyyatı qurtarmışam. Vergilər Nazirliyinə imtahan nə vaxtıdır?

Bildiririk ki, vergi orqanlarına işə qəbul müsabiqə yolu ilə həyata keçirilir. Müsabiqə vergi orqanlarında vakansiyalar yarandıqda həyata keçirilir və müsabiqə barədə KİV-də, habelə səhifəmizdə müvafiq elanlar verilir.

Vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar ətraflı məlumatı səhifəmizin “İşə qəbul. Müsabiqələr” bölməsindən, Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Anar Babayev Vahid, anar.babaevv@gmail.com, Bakı (02.08.2019) (Oxunub: 63 dəfə, ID: 18913)
Müəssisə ƏDV və mənfəət vergisi ödəyəcisidir. İdxalda əvəzləşdirilən mallar üzrə satış həyata keçirmişdir. Beynəlxalq mühasibat uçotu haqqınnda qanunverciliyə uyğun olaraq , sonradan debitora 10% güzəşt tətbir edir (verilmiş güzəştlər). Bu tətbiq edilmiş verilmiş güzəşti müəssisə mənfəətdən silə bilərmi? Xahiş edirik ki, aşağıda misala uyğun cavablandırasınız. Misal : debitora 1118 man (ƏDV ilə) satış həyata keçirilmişdir. Bir müddət keçdikdən sonra 236 man (ƏDV ilə) debitora güzəşt tətbiq edir və müştəri borcuna bu məbləğdə azaltma edir. Beynəlxalq mühasibat uçotu standartlarına əsasən , müəssisə tətbiq etdiyi bu 1118 man güzəştə görə büdcədən 118 man ƏDV məbləğini də azaltma etməlidir. Həmçinin il üzrə mənfəətdən 1000 man əsas məbləğ dəyərində azaltma edir. Bütün bu qeyd etdiyim verilmiş güzəşt məbləği ƏDV və vergitutulan mənfəətdən azaltma etmək baxımından Vergi orqanının mövqeyini bilmək istərdim.

Bildiririk ki, vergi tutulan dövriyyənin dəqiqləşdirilməsi üçün əsas verən hallar müəyyən edildikdə (əməliyyat tam və ya qismən ləğv edildikdə, o cümlədən mal tam və ya qismən geri qaytarıldıqda, əməliyyatın xarakteri dəyişdikdə, qiymətlərin aşağı düşməsi və s.) vergi tutulan əməliyyatlar dəqiqləşdirilməklə həmin hesabat dövri üçün dəqiqləşdirilmiş hesabat təqdim edilməlidir.
Yuxarıda qeyd olunanlara əsasən siz azaldılmış gəlirləri qiymətləndirmədə dəyişikliyin baş verdiyi ayda ƏDV bəyannaməsində qeyd etməlisiniz.

Həmçinin təqdim etdiyiniz mala görə hesablanmış ƏDV idxalda ödədiyiniz və əvəzləşdirdiyiniz ƏDV-dən az olduqda fərq tərəfinizdən büdcəyə ödənilməlidir.

Eyni zamanda, mallar güzəştli qiymətlə təqdim edilərkən güzəştli qiymət vergi ödəyicisinin 30 gün ərzində eyni xüsusiyyətli və ya eyni cinsli mallara (işə, xidmətə) tətbiq etdiyi qiymətlərin səviyyəsi 30 faizdən aşağı olduqda ƏDV hesablanarkən vergitutma məqsədləri üçün satış qiyməti olaraq məhsulun bazar qiyməti əsas götürülür.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 14-cü, 159-cu, 163-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Xeyriyyə İsmayılova Cavad, rovshansmayilov@yahoo.com (02.08.2019) (Oxunub: 63 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 18912)
Salam. Bir işçi bu ay işdən çıxıb. onun cari ildən 1 gün , əvvəlki illərdən 30 gün məzuniyyəti qalıb. bu ay üçün də 12 iş günü işləyib. Bu məbləğlərin 3ü də ayrı ayrılıqda hesablanıb və vergiyə cəlb olunub. Yəni hər birindən ayrı ayrılıqda 200 manat çıxılıb hesablama üçün. Sualım o idi ki, bu düzgündür, yoxsa 200 manat 1 dəfə ümumi məbləğdən çıxılmalıdır?

Bildiririk ki, əvvəlki illərdə istifadə olunmamış məzuniyyətə görə kompensasiya ödənilərkən tam iş illərinin kompensasiya haqları ayrı-ayrılıqda, o cümlədən cari iş ilinə görə istifadə olunmamış məzuniyyətə görə ödənilən kompensasiya haqqı ödəniş aparılan ayın əmək haqqına əlavə edilmədən ayrılıqda fiziki şəxslərin gəlir vergisinə və məcburi dövlət sosial sığorta haqlarına cəlb edilir.

Eyni zamanda gəlir vergisinin məqsədləri üçün hər il üzrə ayrılıqda hesablanmış kompensasiya haqlarından Vergi Məcəlləsinin 102.1.6-cı maddəsi ilə müəyyən edilən 200 manat çıxılır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Xeyriyyə İsmayılova Cavad, rovshansmayilov@yahoo.com (02.08.2019) (Oxunub: 41 dəfə, ID: 18911)
Salam. Bir işçi bu ay işdən çıxıb. onun cari ildən 1 gün , əvvəlki illərdən 30 gün məzuniyyəti qalıb. bu ay üçün də 12 iş günü işləyib. Bu məbləğlərin 3ü də ayrı ayrılıqda hesablanıb və vergiyə cəlb olunub. Yəni hər birindən ayrı ayrılıqda 200 manat çıxılıb hesablama üçün. Sualım o idi ki, bu düzgündür, yoxsa 200 manat 1 dəfə ümumi məbləğdən çıxılmalıdır?

Bildiririk ki, əvvəlki illərdə istifadə olunmamış məzuniyyətə görə kompensasiya ödənilərkən tam iş illərinin kompensasiya haqları ayrı-ayrılıqda, o cümlədən cari iş ilinə görə istifadə olunmamış məzuniyyətə görə ödənilən kompensasiya haqqı ödəniş aparılan ayın əmək haqqına əlavə edilmədən ayrılıqda fiziki şəxslərin gəlir vergisinə və məcburi dövlət sosial sığorta haqlarına cəlb edilir.

Eyni zamanda gəlir vergisinin məqsədləri üçün hər il üzrə ayrılıqda hesablanmış kompensasiya haqlarından Vergi Məcəlləsinin 102.1.6-cı maddəsi ilə müəyyən edilən 200 manat çıxılır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Anar Musayev Elbrus, pompey_85@mail.ru, Qəbələ (02.08.2019) (Oxunub: 50 dəfə, ID: 18910)
Salam. Fiziki şəxslər xaricdən aldıqları avtomobilləri Azərbaycan Respublikası ərazisində qeydiyyatdan keçirdikdən sonra satdıqda hər hansı vergi tutulurmu? Əğər tutulursa neçə faizlə vergiyə cəlb olunur?

Bildiririk ki, avtomobillərin pərakəndə satışı ilə məşğul olan şəxslərin vergi öhdəlikləri vergi uçotuna alınarkən təqdim etdiyi ərizədə seçdiyi vergitutma sisteminə və yaranan vergitutma obyektlərinə uyğun olaraq müvafiq vergilərdən (sadələşdirilmiş vergi və ya mənfəət vergisi, ƏDV) ibarətdir.

Eyni zamanda, vergi ödəyicisinin ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi 200.000 manatdan artıq olduqda növbəti ayın birinci günündən 10 gün ərzində ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata dair ərizə verməyə borcludur və həmin şəxslər sadələşdirilmiş vergi ödəyici olmaq hüququnu itirir. Bu halda hüquqi şəxslər əldə etdikləri gəlirlərindən xərclər çıxıldıqdan sonra 20 faiz dərəcə ilə mənfəət vergisi ödəməlidirlər.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ülkər Şamxalova, ulker.sh@gmail.com, İstanbul (02.08.2019) (Oxunub: 65 dəfə, ID: 18909)
Salam. Mən Çində yerləşən alibaba.com saytından topdan 200 ədəd açarlıq sifariş edəcəyəm. Təxmini 6 kilogram ağırlığında olacaq paket. Paketin toplam dəyəri isə 40 Dollardır. Bunun üçün ödəməli olduğum vergi varmı sərhəddən keçərkən. Varsa necə hesablanır və nə qədərdir? Təşəkkürlər

Bildiririk ki, virtual ticarət meydanlarından malların elektron ticarət qaydasında alışına sayından asılı olmayaraq yerli bank və ya xarici bankın Azərbaycan Respublikasındakı filialı tərəfindən ƏDV tətbiq olunmur.

İdxal zamanı vergitutma prosedurları, habelə gömrük rüsumları barədə daha ətraflı məlumatın alınması üçün aidiyyəti üzrə Dövlət Gömrük Komitəsinin 195-6 Çağrı Mərkəzinə müraciət etməyiniz daha məqsədəuyğundur.

Əsas: Vergi Məcəlləsi 20.5-ci, 169.1-ci, 169.3-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mustafayev Həmid Çingiz, hamid.m@bk.ru, Bakı (02.08.2019) (Oxunub: 50 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18908)
Salam, zəhmət olmasa bildirərdiniz ƏDV ödəyicisi olan hüquqi şəxsə öz nəqliyyat vasitəsi ilə yük daşıma xidməti göstərən VÖEN-li fiziki şəxs hansı hesabatı verməlidi. Vergi Məcəlləsinin 218.5.10 cu maddəsinə əsasən Gəlir Vergisi ödəyicisi olmalıdı yoxsa 221.4.7-ci maddəyə əsasən Fərqlənmə nişanı almalıdı?

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 218.5.10-cu maddəsinə əsasən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərə (əhaliyə) göstərilən xidmətlərdən başqa, xidmətlərin göstərilməsini həyata keçirən şəxslərin (bu Məcəllənin 218.4.1-ci və 220.10-cu maddələrində nəzərdə tutulan şəxslər tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi istisna olmaqla) sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ yoxdur.

Maddədən göründüyü kimi, Vergi Məcəlləsinin 218.4.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan şəxslər, yəni mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə (beynəlxalq yük və sərnişin daşımaları istisna olmaqla) Azərbaycan Respublikasının ərazisində sərnişin və yük daşımalarını (o cümlədən taksi ilə) və yaxud həmin daşımaları müqavilə əsasında digər şəxslər vasitəsi ilə həyata keçirən şəxslərin sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ məhdudlaşdırılmamışdır. Qeyd olunan şəxslər xidmətin həyata keçirildiyi yerdən asılı olaraq hər bir avtomobil nəqliyyatı vasitəsi üçün hesablanmış sadələşdirilmiş vergini ödəməklə Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyindən təqvim ayının sonunadək öz istəklərinə uyğun olaraq növbəti ay, rüb, yarım il və ya il üçün ciddi hesabat blankı olan “Fərqlənmə nişanı” almalıdırlar. Avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən hüquqi şəxslər hesablanmış vergini tam məbləğdə dövlət büdcəsinə ödədikdən sonra onlara "Fərqlənmə nişanı" verilir və bu fəaliyyətə görə vergi orqanlarına bəyannamə verilməsi tələb olunmur.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 218.4.1-ci218.5.10-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Abbasova Zülfiyyə İslam, zulfiyya3@mail.ru, Gəncə (02.08.2019) (Oxunub: 47 dəfə, ID: 18907)
Salam. Mənim sualım belədir. Bildiyimə görə cari ödəmələr haqqında arayış hər rübdən sonrakı ayının 15-dək verilməlidir. Vergi orqanları tərəfindən sistem tərəfindən1-ci rüb üçün bu arayışlar fərqli tarixlərdə verilib. Fiziki şəxs 2-ci rüb üçün hesabatı artan yekunla təqdim edib. Bu zaman iki dəfə hesablama gəlib. Bunu necə aradan qaldırmaq olar? 2. sualım belədir-rüblük hesabat zamanı hansısa ay üçün gəliri göstərməyəndə kameral gəlir ki, filan ay üçün qaimə fakturanız var, məbləği düz qeyd etməmisiniz və s. bəs bu cari arayışda ikiqat hesablanan borc zamanı sistemdə görünməyən qaimə fakturalara baxılmır.

1 və 2. Cavab: Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan məsələnin araşdırılması üçün fəaliyyətiniz barədə məlumat verməklə qeydiyyatda olduğunuz vergi orqanına və ya rəsmi qaydada Vergilər Nazirliyinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Nadirova Nazilə Aslan, naza_nadirova@mail.ru, Bakı (02.08.2019) (Oxunub: 62 dəfə, ID: 18906)
Sabit vergi ödəyənlər Məcburi Sosial Sığorta Fonduna pul ödəyir? Ofisant işləyirəm 20 manat sabit vergi ödəyirem, mərkəzi xidmətdə demişdilər Sosiala pul ödənilmir,indi deyirlər ödənilir. Çox sağolun

Ofisiant kimi fəaliyyət göstərən şəxslər ölkə üzrə müəyyən olunmuş minimum aylıq əmək haqqının 20 faizi məbləğinin Bakı şəhərində 100 faizi, Sumqayıt və Gəncə şəhərlərində 90 faizi, respublika tabeli digər şəhərlərdə 80 faizi, rayon mərkəzlərində, digər şəhərlərdə və qəsəbələrdə 60 faizi, kənd yerlərində 50 faizi miqdarında sosial sığorta haqqı ödəməlidir. 2020-ci il yanvar ayının 1-dən isə bütün respublika ərazisində minimum aylıq əmək haqqının 25 faizi məbləğində sosial sığorta haqqı ödəməlidir.

Əsas: "Sosial sığorta haqqında" Azərbaycan Respublikasının 18 fevral 1997-ci il tarixli 250-IQ nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ağayev Rauf , rauf_agayev@inbox.ru, Bakı (02.08.2019) (Oxunub: 42 dəfə, ID: 18905)
Salam. Qeyri-rezident şəxs yanvar ayında Azərbaycan Respublikasında rezident A şirkətinə məsləhət xidməti göstərmişdir, Xidmətin göstərilməsi ilə bağlı akt fevral ayında tərtib olunmuşdur (aktda xidmətin yanvar ayında göstərildiyi də qeyd olunub). Bu halda qeyri-rezidentin ƏDV-sinin hansı ayın bəyannaməsində əks olunacağı ilə bağlı suala aydınlıq gətirməyinizi Sizdən xahiş edirəm.

Bildiririk ki, Vergi agenti ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçmişdirsə, hesablanan vergi əməliyyatın aparıldığı ay üçün ƏDV-nin bəyannaməsi verilərkən ödənilir.

Qeyd olunanlara əsasən sorğunuzda göstərilən halda yanvar ayında görülən iş, göstərilən xidmət həmin aya görə təqdim olunan ƏDV bəyannaməsində öz əksini tapmalıdır.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 169-cu maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Aydın Tağızadə Kamal, Tagizade_aydin@rambler.ru (02.08.2019) (Oxunub: 33 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18904)
Naxçıvan Muxtar Respublikasında 4.1.2 Muxtar Respublika vergiləri ilə bərabər 4.1.1 Dövlət vergiləri də ödənilir?

Bildiririk ki, Muxtar respublika vergiləri dedikdə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında Vergi Məcəlləsinə müvafiq olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilən və Naxçıvan Muxtar Respublikasında ödənilən vergilər nəzərdə tutulur.
Muxtar respublika vergilərinə Naxçıvan Muxtar Respublikasında tutulan Vergi Məcəlləsinin 6.1-ci maddəsində sadalanan dövlət vergiləri aiddir.

Yuxarıda qeyd olunanlardan göründüyü kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasında ödənilən vergilər dövlət vergiləri ilə eynidir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əflatun Hüseynov, trodat1971@gmail.com (02.08.2019) (Oxunub: 53 dəfə, ID: 18903)
Salam. Fəaliyyətini 5 il müddətinə dayandırılmış müəssisənin balansında avadanlıq qalıb. VN tərəfindən həmin müəssisənin hesabatların (əmlak vergisi) təqdim olunması tələb olunur. Kim təqdim etməlidir bu hesabtları, əgər müəssisədə çalışan yoxdur? Yaxşı olardı ki, VN avtomatik olaraq, həmin əmlakı üzrə əmlak vergisini özü hesablasın və müəssisənin şəxsi vərəqədə sadəcə yaranan borc göstərilsin. Təşəkkürlər.

Vergi Məcəlləsinin 16.4-cü maddəsinin müddəalarına əsasən sahibkarlıq fəaliyyətini və ya digər vergi tutulan əməliyyatlarını müvəqqəti dayandıraraq arayış təqdim edən vergi ödəyicilərinin əmlakı və (və ya) torpağı olduqda əmlak və (və ya) torpaq vergisinin hesabatları bu Məcəllə ilə müəyyən olunmuş qaydada və müddətlərdə vergi orqanına təqdim edilir. Fiziki və hüquqi şəxslərin əmlak vergisinin hesablanması Vergi Məcəlləsinin 198-ci, 200-cu, 201-ci maddələri, torpaq vergisinin hesablanması isə Vergi Məcəlləsinin 206-cı208-ci maddələrinə uyğun həyata keçirilir.

Vergi ödəyicisi tərəfindən əmlak vergisi hesabatı vaxtında təqdim vergi ödəyicisi tərəfindən vergi orqanına əvvəlki hesabat dövrləri üçün təqdim edilmiş vergi bəyannamələri və digər əlaqəli məlumatlara əsasən vergini hesablamaq hüququ vardır.
Hüquqi şəxsin səlahiyyətli nümayəndəsi bəyannamələrin vergi orqanına təqdim edilməsi zamanı köməkliyin göstərilməsi üçün vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edilə bilər.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ziya Ramazanov İlqar, ziya86ramazanov@yahoo.com, Bakı (02.08.2019) (Oxunub: 35 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18902)
Vergi ödəyicisi (ƏDV ödəyicisi olan) ilə işin, xidmətin alıcısı (ƏDV ödəyicisi olan) arasında Görüləcək iş və xidmətlərə görə müqavilə şərtlərinə əsasən ödəniş üzrə 5% zəmanət tutulma razılaşdırılmışdır. Buna əsasən Vergi ödəyicisi tərəfindən Görülmüş iş və xidmətlər alıcısına faktiki görülmüş işin, xidmət yerinə yetirildikdən sonra 100% dəyəri Vergi Məcəlləsinin 16.1.11-6-ci maddəsinə əsasən elektron qaimə-faktura və 176.3-cü maddəyə əsasən 5 gün ərzində elektron vergi hesab-fakturasını təqdim edir. Lakin müqavilə üzrə razılaşmaya əsasən qəbul olunan Ödəniş 5% tutulma nəzərdə tutulduğundan 95% üzrə ödəniş nağdsız qaydada bank və ƏDV məbləği isə ƏDV-nin depozit hesabına ödənilir. Yuxarıda qeyd edilənlərə əsasən Əgər elektron qaimə-faktura təqdim edilib və 5 gün ərzində Elektron Vergi Hesab Fakturası göndərilibsə ödəmə 30 gün ərzində həyata keçərsə yəni 95% -lik ödəniş ödəmə 95% olsa da razılaşmaya əsasən tam ödənilmişdir və 5% lik hissə sonda ödəniləcəkdir. Buna əsasən Vergi Məcəlləsinin 166.1-ci maddəsi üzrə Ödəmə tarixini əsas götürərək ödəmənin həyata keçirildiyi vaxtda 100%-ni bəyan edilməlidirmi ? Yoxsa ödəmə tam ödənilmədiyi üçün (əslində müqavilə şərtinə əsasən tam ödənilmişdir) ödəmə 30 gündən sonra həyata keçirildiyini əsas götürüb ƏDV-nin elektron vergi hesab-fakturasının verildiyi vaxt bəyan edilməlidirmi? Yoxsa ödəmənin 95% hissəsinin ödəmənin həyata keçirildiyi vaxtda 5% lik hissəsinin isə ödəmə 30 gündən sonra həyata keçirildiyi üçün əsas götürüb ƏDV-nin elektron vergi hesab-fakturasının verildiyi vaxt bəyan edilməlidirmi ? Xahiş edirəm izahlı şəkildə şərh edəsiniz.

Bildiririk ki, mallar (işlər, xidmətlər) təqdim edildikdən sonra 5 gündən gec olmayaraq malları (işləri, xidmətləri) alan şəxsə tərəflər arasında bağlanılmış müqaviləyə görə müəyyən olunan məbləğə uyğun elektron vergi hesab-fakturası təqdim edilməlidir. Təqdim ediləcək malların (işlərin, xidmətlərin) dəyəri avans olaraq alındıqdan sonrakı 5 gün ərzində elektron vergi hesab-faktura təqdim edilmədikdə ƏDV məqsədləri üçün vergi tutulan əməliyyatın vaxtı mallar (işlər, xidmətlər) üçün ödəmənin həyata keçirildiyi vaxt sayılır. Bu zaman malların (işlərin, xidmətlərin) dəyəri üçün avans olaraq alınmış məbləğ ödənişin həyata keçirildiyi hesabat dövrünün bəyannaməsində əks etdirilməklə hesablanmış ƏDV məbləği dövlət büdcəsinə ödənilir. Xidmətlər tam yerinə yetirildiyi halda alınmış avans məbləği çıxılmaqla qalan məbləğ ƏDV-yə cəlb edilən əməliyyatın dəyəri kimi vergi bəyannaməsində əks olunur.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 166.2-ci, 176.3-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Kamal, maqnit@mail.ru, Bakı (02.08.2019) (Oxunub: 69 dəfə, ID: 18901)
Salam. Bu ildən başımıza iş açıb sadə vergi ilə işləyən xidməti müqaviləsi olanları məcbur gəlir vergisi ödəyiisi etdiniz, iş çətinləşdi. Bilmək istərdim nə üçün gəlir və mənfəət vergisi ödəyiciləri üçün rüblük arayış formasının elektron forması yoxdur. Yəni hansi ki BTP proqramı vasitəsi ilə yükləyib göndərmək olsun. Onda belə çıxır cari arayış forması ciddi bir mənasi yoxdur və arayışı göndərməyən sahibkara hər hansı cərimə yazılmır? Yəni ki, istəyirsən bu arayışı göndər ya göndərmə vacib deyil. Yoxsa səhf edirəm, cəriməsi var? Sağ olun.

Bildiririk ki, "Cari vergi ödəmələrinin hesablanması haqqında Arayış" vergi orqanına kağız və ya elektron formada təqdim edilə bilər. Arayış və arayışın doldurulması qaydası saytımızın “Bəyannamələr” bölməsində yerləşdirilmişdir.

Cari vergi ödəmələri bu Məcəllənin 151.5.3-cü maddəsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə ödənilmədikdə, ödəmə müddətindən sonrakı hər bir ötmüş gün üçün əvvəllər fəaliyyəti olmayan vergi ödəyicisindən ödənilməmiş cari vergi ödəmələrinə görə bu Məcəllənin 59-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada faiz tutulur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Uğur Əkbərov Əşrəf, Ukbrov@mail.ru, Naxçıvan (27.07.2019) (Oxunub: 203 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18899)
Salam. Mən internet saytı açmaq istəyirəm, müəyyən sahədə xidmət göstərən. Bu sayt hüquqi şəxs olmalıdırmı? Və olduqdan sonra hansı vergilərə cəlb olunacaq? Təşəkkürlər!

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan fəaliyyət sahibkarlıq fəaliyyəti hesab olunur. Fəaliyyətiniz hüquqi şəxs olaraq və ya hüquqi şəxs yaratmadan fərdi sahibkar kimi həyata keçirə bilərsiniz.

Hüquqi şəxsin yaradılması üçün tələb olunan sənədlərin siyahısını saytımızın “Bir pəncərə” bölməsinin eyniadlı pəncərəsindən əldə edə bilərsiniz. Daha ətraflı məlumatın əldə olunması məqsədi ilə saytımızın “Sahibkarın vergi bələdçisi” bölməsinin “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı” hissəsi ilə tanış olmağınızı tövsiyə edirik.

Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən şəxs “fiziki şəxsin uçotu haqqında ərizə”ni sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığı günədək vergi orqanına verməlidir.

Vergi uçotuna alınmaq üçün “Fiziki şəxsin vergi uçotu ərizə” ilə yanaşı tərəfinizdən şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün şəxsiyyət vəsiqəsi) surəti təqdim edilməlidir.

Vergi orqanına gəlmədən elektron qaydada da vergi uçotuna alına bilərsiniz. Elektron qeydiyyat gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən “Asan imza”) əsasında İnternet Vergi İdarəsi portalı (www.e-taxes.gov.az) vasitəsi ilə aparılır.
Vergi ödəyicisi kimi əhaliyə xidmət göstərdiyiniz halda sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olaraq fəaliyyət göstərə bilərsiniz və bu halda ümumi hasilatdan 2 faiz dərəcə ilə vergi ödəməlisiniz.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 33-cü34-cü maddələri, VIII, IX, XI, XVII fəsilləri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 6    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Cəfərov Vüqar Mayis, vu.jafarov@gmail.com (27.07.2019) (Oxunub: 112 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 18898)
Salam. Sual 1: Vergi Məcəlləsinin 218.4.1. maddəsində qeyd edilən "və yaxud həmin daşımaları müqavilə əsasında digər şəxslər vasitəsi ilə həyata keçirən şəxslər" dedikdə hansı şəxslər nəzərdə tutulur. Sual 2: Yuxarıda qeyd etdiyim (sual 1) cümlə "və yaxud həmin daşımaları müqavilə əsasında digər şəxslər vasitəsi ilə həyata keçirən şəxslər" Taksi fəaliyyəti ilə məşqul olan şəxslərlə müqavilə bağlayıb hər hansı bir xidmət əsasında onların fəaliyyətini asanlaşdıran şirkətlərə bu maddə şamil edilirmi?

1 və 2. Cavab: Bildiririk ki, mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə (beynəlxalq yük və sərnişin daşımaları istisna olmaqla) Azərbaycan Respublikasının ərazisində sərnişin və yük daşımalarını və yaxud həmin daşımaları müqavilə əsasında digər şəxslər vasitəsi ilə həyata keçirən şəxs sadələşdirimiş vergi ödəyicisi hesab olunur və daşımanın xarakterindən, nəqliyyat vasitəsinin növündən, oturacaq yerlərinin sayından və xidmətin həyata keçirildiyi yerdən asılı olaraq Vergi Məcəlləsinin 220.5-ci və 220.6-ci maddələri ilə müəyyən edilən qaydada vergini hesablayaraq öz istəyinə uyğun təqvim ayının sonunadək növbəti ay, rüb, yarım il və ya il üçün ciddi hesabat blankı olan "Fərqlənmə nişanı" alarkən dövlət büdcəsinə ödəməlidirlər.

Yuxarıda qeyd olunanlardan göründüyü kimi, "Fərqlənmə nişanı" mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri olan, sərnişin və yük daşımalarını özü və ya müqavilə əsasında digər şəxslər vasitəsi ilə həyata keçirən şəxs tərəfindən alınmalıdır.
Sorğunuzda taksi xidməti göstərən şəxslərə hər hansı xidmət göstərən şəxs əldə etdiyi bütün gəlirlərdən gəlirin əldə olunması ilə bağlı xərcləri çıxdıqdan sonra mənfəət vergisini ödəməlidir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 218.4.1-ci, 218.5.10-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.