Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər suallar və cavablarda
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
      
Məhəmməd Knyazov Kamran, mehemmed.kinyazov@mail.ru, Bakı (06.09.2019) (Oxunub: 194 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 18991)
Salam. 1) Vergi Məcəlləsinin 100-cü maddəsində sonda qeyd edilən "ümumi gəlirdən çıxılır" dedikdə burda qeyd olunan "ümumi gəlir" sözü Vergi Məcəlləsinin 96.1-ci maddəsində qeyd olunan "rezidentin bütün gəliri" hissəsindəki "bütün gəlir" sözüylə eynidir ya aralarında fərq var? 2) Vergi Məcəlləsinin 96.1-ci maddəsində bütün gəlir dedikdə vergidən azad edilən gəlirlərdə bu bütün gəlirlər anlayışın içində nəzərdə tutulur? Ümumiyyətlə bu vergidən azad olan məbləğ də (anlayış cəhətdən) vergiyə cəlb edilən gəlirlərin daxilindədir sadəcə bu məbləğə müəyyən müddətlik mi deyək azadolma verilib? düzmü fikirləşirəm? 3) Gəlir vergisi bəyannaməsində ümumi gəlirdən çıxılmalarda 1224.4-cü sətrin xərclər hissəsində deyil məhz ümumi gəlirdən çıxılmalarda qeyd olunması vergi məcəlləsinin hansı maddəsinə əsasəndi? Eynilə 1224.7ci sətir. 4) Vergi Məcəlləsi 100-cü maddədə ümumi gəlirdən çıxılmalarda divident faiz icarə royalti daşınmaz əmlak satışı və idman mərc qeyd olunub. Gəlir vergisi bəyannaməsinə baxanda eynilə dividentin faizin royalti və icarənin ümumi gəlirə daxil edilib sonradan ümumi gəlirdən çıxılmalarda qeyd olunduğun gördüm amma daşınmaz əmlak satışının və idman mərcin bəyannamədə harda ümumi gəlirə daxil edilib harda ümumi gəlirdən çıxıldığın tapa bilmədim. 5) Gəlir vergisi bəyannaməsində 1220-ci sətirdə kimlərdiki muzdlu işdən gəlir qazansınlar amma ödəmə mənbəyində vergi tutulmasın? Sizdən çox xahiş edirəm suallarımı daha əhatəli şəkildə cavablandırasınız.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 96.1-ci maddəsi gəlir vergisinin vergitutma obyektini müəyyən edir və vergitutma obyektinin vergiyə cəlb edilən gəlir olduğu göstərilir. Vergidən azad edilən gəlirlər üzrə vergi öhdəliyi yaranmır. Vergi ödəyicisinin bütün gəlirləri dedikdə onun Azərbaycan Respublikasında və onun hüdudlarından kənarda əldə etdiyi gəlirlər nəzərdə tutulur. Gəlir vergisi bəyannaməsində vergi ödəyicisinin həm vergiyə cəlb edilən, həm də vergidən azad edilən gəlirləri, eyni zamanda ödəmə mənbəyində vergi tutulmuş gəlirləri əks etdirilir. Gəlirin dəqiqləşməsi gəlirdən xərclərin çıxılmasını nəzərdə tutmur və ümumi gəlirdən vergitutulan gəlirin azaldılması mənasını verir.

Fiziki şəxsin dividend, faiz, royaliti, mərc oyunları üzrə Azərbaycan mənbəyində əldə etdiyi gəlirlərindən vergi tutulmuşdursa, həmin gəlirlərdən bir daha vergi tutulmur. Daşınmaz əmlakın satışından əldə edilən gəlirlər üzrə isə vergilər sadələşdirilmiş vergi şəklində  tutulduğundan həmin məbləğ vergitutulan gəlirə daxil edilmədiyindən gəlirin dəqiqləşməsinə də daxil deyildir.

Azərbaycan Respublikasının hüdudlarında kənarda muzdlu işdə çalışan şəxslər tərəfindən əldə edilən gəlirlərdən ödəmə mənbəyində verginin tutulması qanunvericilikdə nəzərdə tutulmur.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 96-cı, 100-cü150-ci maddələri

Ümumi qiymətlərin sayı: 8    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rəşad Həsənov Bayram, rashad@ze-tronics.com, Bakı (06.09.2019) (Oxunub: 133 dəfə, Orta qiymət: 2.7, ID: 18990)
Dövlət satınalma müsabiqələrində (tenderlərdə) iştirak üçün təqdim etdiyiniz arayışda qeyd edirsiz ki, şirkət son bir il üzrə riskli vergi ödəyiciləri ilə (digər şəxslər üçün idxal əməliyyatları aparan və ya əmtəəsiz sənəd satışı həyata keçirən) qarşılıqlı əməliyyatların aparıldığı müəyyən edilmişdir. Riskli vergi ödəyiciləri kimlərdir? Onların siyahısı ictimaiyyətə elan olunubdurmu? Əgər belə bir siyahı açıqlanmayıbsa, nə üçün tenderdə iştirak edən bir şirkətə verilən arayışda belə bir cümlənin qeyd edilərək həmin şirkətin işgüzar nüfuzuna və reputasiyasına zərər yetirilməsinə aydınlıq gətirilməsini xahiş edirəm.

Bildiririk ki, vergidən yayınma sxemləri təşkil edən, digər şəxslər üçün idxal əməliyyatları aparan və ya əmtəəsiz sənəd satışı həyata keçirən şəxslər, vergitutma məqsədləri üçün riskli vergi ödəyiciləri hesab olunurlar.

Vergi Məcəlləsinin 23.1.16-cı maddəsinə əsasən vergi orqanlarının bu Məcəllə və Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktları ilə vergi orqanlarının təyinatına uyğun olaraq nəzərdə tutulmuş başqa hüquqları həyata keçirmək hüquqları vardır.

Vergi Məcəlləsinin 24.0.2-ci maddəsinə əsasən vergi ödəyicilərinin hüquqlarını və qanuni mənafelərini gözləmək və müdafiə etmək vergi orqanlarının vəzifələrinə aid edilmişdir.

Qeyd olunanlara əsasən vergi qanunvericiliyinin pozulması hallarının baş verməsinə gətirib çıxaran səbəblərin və şəraitin aradan qaldırılması məqsədilə vergi orqanları tərəfindən dövlət satınalma müsabiqələrində (tenderlərdə) iştirak üçün təqdim edilən arayışda vergi ödəyicilərinin riskli vergi ödəyiciləri ilə qarşılıqlı əməliyyatlar aparması barədə məlumatlar göstərilir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 23-cü24-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 10    Orta qiymət: 2.7

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Xatimə Mirzəyeva Sədrəddin, accounts@dts.az, Bakı (06.09.2019) (Oxunub: 136 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18989)
Şirkət ƏDV ödəyicisidir, icarəyə torpaq götürüb, tikinti şirkəti ilə müqavilə bağlayı ofis tikintisini həyata keçirir. Sual 1: ödənişlər müqavilə əsasında avans şəklində ödənilir və 08 hesabına (kapital ehtiyatları) qeyd olunur, 2019 ilin mənfəət bəyannaməsində də kapital ehtiyatları sətrində qeyd olunacaq. Bu düzdür? Sual 2: obyektin tikintisi 2020-ci ildə planlaşdırılır, müvafiq təhvil-təslim sənədləri veriləndən sonra 01 hesabına (əsas vəsaitlər) köçürüləcək. Tikintiyə ödənilən vəsait şirkətin sərbəst mənfəətindən çıxılmalıdırmı? Yoxsa yalnız amortizasiya xərcləri mənfəətə təsir göstərəcək? Cavabınızı Vergi Məcəlləsinin maddələri əsasında cavablandırmağınızı sizdən xahiş edirəm. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, əsas vəsaitlərin tikintisini podrat üsulu ilə həyata keçirərkən ödənilən məbləğlər kapital qoyuluşu hesabına aid edilməklə aktivlərin dəyərini formalaşdırır. Təhvil verilən aktivlər “Təhvil-qəbul aktı” və elektron qaimə-faktura əsasında balansa mədaxil edilir və aktivlərə çəkilmiş xərclər yalnız amortizasiya ayırması şəklində gəlirdən çıxılır. Aktivlərin tikilməsi prosesində çəkilən kapital xarakterli xərclər bəyannamənin əlavəsində “kapitallaşdırma üçün aktivlər” 1.8-ci sətrində əks olunur. Aktivlər təhvil verildikdə isə təhvil verilən aktivin dəyəri əsas vəsaitlər sətrinə mədaxil edilməklə əks olunur.

Vergi Məcəlləsinin 13.2.17-ci maddəsinə əsasən əsas vəsaitlər — istifadə müddəti bir ildən çox olan və dəyəri 500 manatdan çox olan bu Məcəllənin 114-cü maddəsinə uyğun olaraq amortizasiya edilməli olan maddi aktivlərdir.

Vergi Məcəlləsinin 109.1-ci maddəsinə əsasən əsas vəsaitlərin alınmasına və qurulmasına çəkilən xərclərin və bu Məcəllənin 143-cü maddəsinə uyğun olaraq kapital xarakterli digər xərclərin gəlirdən çıxılmasına yol verilmir.

Vergi Məcəlləsinin 114.1-ci maddəsinə əsasən bu Məcəllənin 99-cu maddəsində müəyyən edilmiş sahibkarlıq və qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətində istifadə edilən əsas vəsaitlər üzrə amortizasiya ayırmaları bu maddənin müddəalarına uyğun olaraq gəlirdən çıxılır.

Qeyd olunanlara əsasən müəssisə tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyətində istifadə edilən əsas vəsaitlərin alınmasına və qurulmasına çəkilən xərclər amortizasiya ayırmaları şəklində gəlirdən çıxılır.

Bunlarla yanaşı, sorğuda göstərilən əməliyyatlar üzrə müxabirləşmələrin aparılması ilə bağlı aidiyyəti üzrə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə müraciət oluna bilər.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 13-cü, 114-cü143-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Hüseynov Ariz Cəbrayıl, huseynov.ariz87@gmail.com (06.09.2019) (Oxunub: 112 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 18988)
Salam. İşsizlikdən sığorta haqqında qanun 9-cu maddəsinə əsasən sığorta tarifləri sığortaedən tərəfindən ödənilən sığorta haqqı üzrə â– hesablanmış əməyin ödənişi fondunun 0,5 faiz , sığortaolunan tərəfindən ödənilən sığorta haqqı üzrə â– işçinin əməkhaqqının 0,5 faizdir . Vergi Məcəlləsinin 98.1 maddəsinə əsasən Fiziki şəxs tərəfindən muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlir - əmək haqqı, bu işdən alınan hər hansı ödəmə və ya fayda, o cümlədən əvvəlki iş yerindən, yaxud gələcək muzdlu işdən alınan gəlirdir. Əmək Məcəlləsinin 157-ci maddəsinin müddəalarına əsasən əmək haqqının tərkibinə aylıq tarif maaşı, əlavələr və mükafatlar daxildir. Sual1. İşəgötürən tərəfindən işciyə yemək xərcləri birbaşa özünə ödənilirsə işsizlikdən sığorta haqqı necə hesablanacaq? Sual2. İşəgötürən tərəfindən işciyə çəkilən yemək xərci üçünçü tərəfə ödənilirsə işsizlikdən sığorta haqqı necə hesablanacaq? (Qeyd:Vergilər Nazirliyi tərəfindən online kargüzarlığa göndərilmiş məktubda üçünçü tərəfə ödənilən yemək xərci yalnız işəgötürən tərəfindən 0.5 faiz hesablanması nəzərdə tutulmuşdur. Amma İşsizlikdən Sığorta üzrə Rüblük Bəyannamədə hər hansı cəkilən xərcin işəgötürən tərəfindən ödənilməsi və işcin tərəfindən azad olunması ilə bağlı qrafa yoxdur.

“İşsizlikdən sığorta haqqında” Qanunun 9-cu maddəsinə əsasən işsizlikdən sığorta üzrə sığorta tarifləri sığortaedən tərəfindən ödənilən sığorta haqqı üzrə – hesablanmış əməyin ödənişi fondunun 0,5 faizi, sığortaolunan tərəfindən ödənilən sığorta haqqı üzrə – işçinin əməkhaqqının 0,5 faizidir.

Əmək ödənişi - fiziki şəxslərin muzdlu işlə bağlı gəliri hesab olunmaqla özündə əmək haqqını və bu işdən alınan hər hansı ödəməni və ya faydanı cəmləşdirir. Əmək Məcəlləsinin 154-cü maddəsinin müddəalarına əsasən əməkhaqqı müvafiq iş vaxtı ərzində əmək funksiyasını yerinə yetirmək üçün əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş, işçinin gördüyü işə (göstərdiyi xidmətlərə) görə işəgötürən tərəfindən pul və ya natura formasında ödənilən gündəlik və ya aylıq məbləğ, habelə ona edilən əlavələrin, mükafatların və digər ödənclərin məcmusudur.

Əmək Məcəlləsinin 157-ci maddəsinin müddəalarına görə əmək haqqının tərkibinə aylıq tarif (vəzifə) maaşı, əlavələr və mükafatlar daxildir. Tarif (vəzifə) maaşı işin mürəkkəbliyi, əməyin gərginliyi və işçinin ixtisas səviyyəsinə görə müəyyən edilən əmək haqqının əsas hissəsidir. Əmək haqqına əlavə əmək şəraiti ilə əlaqədar əvəz ödəmək və ya həvəsləndirmək məqsədi ilə işçinin tarif (vəzifə) maaşına, əmək haqqına müəyyən edilən əlavə ödəncdir. Mükafat əməyin kəmiyyət və keyfiyyətinin yüksəldilməsinə işçinin maddi marağının artırılması məqsədi ilə əmək haqqı sistemində nəzərdə tutulan qaydada və formada verilən həvəsləndirici pul vəsaitidir.

Göründüyü kimi, işsizlikdən sığorta haqqı sığortaolunanın əməkhaqqından, yəni işəgötürən tərəfindən sığortaolunana (işçiyə)  pul və ya natura formasında ödənilən gündəlik və ya aylıq məbləğ, habelə ona edilən əlavələrin, mükafatların və digər ödənclərin məcmusundan ibarət məbləğdən hesablanır. İşəgötürən tərəfindən işsizlikdən sığorta haqqı sığortaolunanın əməyin ödəniş fondundan- muzdlu işdən əldə edilən gəlirlərindən hesablanır.

Qeyd edilənlərə əsasən əmək haqqının tərkibinə daxil olmayan ödənişlər, o cümlədən işçilərə və ya işçinin xeyrinə üçüncü şəxslərə ödənilən sosial xarakterli və kompensasiya xarakterli ödənişlər (təhsil haqqı, mənzil kirayəsi, iş yerində verilən yeməklərin dəyəri və s.) işçinin işsizlikdən sığorta haqqına cəlb olunan gəlirlərinə aid edilmir.

Əsas: İşsizlikdən sığorta haqqında” Qanun.

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Abbasov Fərhad Ələddin, abbasovfarhad98@gmail.com, Gəncə (06.09.2019) (Oxunub: 144 dəfə, Orta qiymət: 4.75, ID: 18987)
Mən Gəncə şəhərində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul oluram və həmçinin gəlir vergisi odəyicisiyəm. Bilmək istərdim ki, sahibkarlıq fəaliyyəti üçün ödənilən sosial siğorta ödənişləri gəlirdən çıxılan xərc kimi daxil edilirmi?

Bildiririk ki, gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa, gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər, həmçinin qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödənişlər gəlirdən çıxılır.

Bu baxımdan da, fərdi sahibkarlıqla məşğul olan şəxsin “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən ödədiyi məcburi sosial sığorta ayırmaları gəlirdən çıxıla bilər.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 108-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 4.75

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Orxan Hacıyev, hajiyevo@gmail.com, Bakı (06.09.2019) (Oxunub: 102 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18984)
Vergi Məcəlləsinin 218.4.5-ci maddəsinə əsasən mülkiyyətində olan torpaq sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən şəxslər sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləridilər. Dəqiqləşdirmək istərdim ki, "şəxs" dedikdə həm hüquqi, həm də fiziki şəxslər nəzərdə tutulur və ya yalnız fiziki şəxs? Misal üçün: mənfəət vergisi ödəyicisi olan iki hüquqi şəxs torpaq alqı-satqısını həyata keçirdikdə onlar sadələşdirilmiş vergiyə və ya ümumi qaydada gəlir əldə etmiş tərəf mənfəət vergisinə cəlb edilir?

Bildiririk ki, mülkiyyətində olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsini (Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş təqdim edilmə halları istisna olmaqla) həyata keçirən şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri hesab olunurlar.

Şəxs dedikdə, istənilən fiziki və ya hüquqi şəxs, qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyi, filialı və digər bölməsi başa düşülür ki, bu da sorğunuzda sözügedən halda daşınmaz əmlakını təqdim edən hüquqi şəxsin də ümumi qaydada notarius tərəfindən rəsmiləşdirmə zamanı sadələşdirilmiş vergiyə cəlb olunmasını təsbit edir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 13.2.1-ci, 13.2.6-cı218.4.3-cı maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əhmədov Emil Tahir, ahmedov303@mail.ru, Sumqayıt (06.09.2019) (Oxunub: 108 dəfə, Orta qiymət: 3.33, ID: 18983)
Mən Sumqayıtda 43-cü məhəllədə "Zəka" MTK-nın tikdiyi binadan ev almışam. MTK binanı 2006-cı ildən istifadəyə vermişdir, lakin binanı Azərbaycan Respublikası Mənzil Məcəlləsinə uyğun olaraq bina mülkiyyətçilərinə təhvil verilməmişdir. Baxmayaraq ki, mənzil mülkiyyətçiləri mənzillərinə çıxarışı da almışdır, MTK idarə etməni özündə saxlayaraq heç bir rəsmi qaimə təqdim etmədən sakinlərdən qeyri- qanuni pul yığır. Qeyri-qanuni, qaimə təqdim edilməyərək yığılan pul barəsində mən hara müraciət edə bilərəm? Xahiş edirəm, mənə köməklik göstərəsiniz. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunun 3.4.5-ci maddəsinə əsasən kommunal xərclərin ödənilməsi yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir.

Eyni zamanda nəzərinizə çatdırırıq ki, Vergi Məcəlləsinin 58.7-1.5-ci maddəsinə əsasən “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanununda qeyd olunan kommunal xərclərin nağdsız ödənilməsi barədə tələbin pozulmasına görə məsuliyyət tədbiri xidmətlərin haqqını nağd qaydada qəbul edən şəxsə münasibətdə tətbiq olunur.

Qarşılaşdığınız vergidən yayınma və vergi qanunvericiliyinin pozulması faktları barədə ətraflı məlumatla qeyri-anonim olaraq saytımızın “Müraciətlər” bölməsinin “Onlayn müraciətlər” alt bölməsinə, Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 58.7-1.5-ci maddəsi, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 3.33

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Şöhrət Qədomov Saleh, sohret_742@mail.ru (06.09.2019) (Oxunub: 109 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 18982)
Salam. Qeyri-dövlət sektorunda 800 manat aylıq əmək haqqı ilə çalışan bir işçi sentyabr ayının 15-dən 30 gün müddətinə məzuniyyətə çıxır. Hər ayın axırıncı günü əmək haqları işçilərin əmək haqqı kartlarına otuzdurulur. Belə olan halda təqribən 400 manat əmək haqqı (sentyabr ayının 15 günə hesablanmış əmək haqqı), 800 manat məzuniyyət (400 manat sentyabr ayının 15 gününə düşən hisssəsi, 400 manatda oktyabr ayının 15 gününə düşən hissəsi), cəmi 1200 manat hesablanıb. Bildiyimiz kimi, qeyri-dövlət sektorunda aylıq gəlirin 200 manatadək olan hissəsindən 3 faiz, 200 manatdan cox olan hissəsindən isə 10 faiz sosial siğorta haqqı tutulur. İlk sualım belədi ki, oktyabr ayına düşən məzuniyət pulundan sosial siğorta haqqı necə tutulmalıdır? Sentyabr ayının gəliri ilə cəmlənib tutulmalıdır, yoxsa hər ayın gəlirindən ayrı ayrılıqda tutulmalıdır? İkinci sualım isə belədiki DSMF-na verilən hesabatda oktyabr ayına düşən məzuniyyət pulunu hansı ayda göstərməliyik?

Bildiririk ki, işçiyə verilən məzuniyyət haqqının hər aya düşən hissəsi həmin ayların əmək haqqı ilə cəmlənərək gəlir vergisinə, sosial və işsizlikdən sığorta haqına cəlb edilir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Həsənova Mətanət Məcid, hsnova2017@gmail.com (06.09.2019) (Oxunub: 100 dəfə, Orta qiymət: 4.33, ID: 18981)
Hörmətli vergi əməkdaşları, bizim müəssisə xaricdən satış üçün mebel idxal edir və ödənişlər hissə-hissə satışdan sonra xarici şirkətə bank vasitəsiylə köçürülür. Malın dəyərinin ödənişi ilə əlaqədar əməliyyatlar sonradan aparıldığı üçün gömrük orqanı tərəfindən faktiki malın invoys dəyəri qaldırılaraq, yüksək dəyərlə qiymətləndirilərək gömrükləşdirilir və bununla əlaqədar süni olaraq malın dəyəri yüksəlir. Sualım budur ki, gələcəkdə həmin mallar təqdim olunanda hesabat üzrə faktiki qiymətlə, yoxsa gömrük dəyəriylə bəyan olunmalıdır. Belə ki, gömrük dəyəriylə mallar qiymətləndiriləndə süni olaraq müəssisədə ilin sonuna mənfəət yaranır. Xahiş edirəm yaranmış uyğunsuzluğun uçot üzrə hesabatda hansı qaydada göstərilməsini izah edəsiniz.

Bildiririk ki, ƏDV məqsədləri üçün vergi tutulan idxalın dəyəri malların Azərbaycan Respublikasının gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilən gömrük dəyərindən və mallar Azərbaycan Respublikasına gətirilərkən ödənilməli olan rüsumlardan və vergilərdən (ƏDV və yol vergisi nəzərə alınmadan) ibarətdir.

Əmtəə-material ehtiyatlarının uçotunu apararkən vergi ödəyicisi istehsal etdiyi, yaxud satın aldığı malların istehsal xərclərinə və ya satınalma qiymətlərinə əsasən müəyyənləşdirilən dəyərini uçotda əks etdirməyə borcludur. Vergi ödəyicisi bu malların saxlanmasına və nəql olunmasına çəkilən xərcləri də onların dəyərinə daxil etməlidir.

Aktivlərin dəyərinə onların alınması, gətirilməsi, istehsalı, tikilməsi, quraşdırılması və qurulması üçün çəkilən xərclər, həmçinin vergi ödəyicisinin gəlirdən çıxmaq hüququna malik olduğu xərclər və əsas vəsaitlərin (vəsaitin) yenidən qiymətləndirilməsindən yaranan artım (yenidən qiymətləndirilmə nəticəsində yaranan müsbət fərq) istisna edilməklə, aktivlərin dəyərini artıran digər xərclər daxil edilir.

Göründüyü kimi, ƏDV məbləği gümrük orqanlarının müəyyən etdiyi dəyərdən hesablansa belə, idxal edilən aktivlərin uçotu formalaşan faktiki dəyərlə aparılmalıdır.

Gömrük qanunvericiliyi və mühasibat uçotunun aparılmasına dair Sizi maraqlandıran məsələlərlə bağlı aidiyyəti üzrə müvafiq olaraq Dövlət Görük Komitəsinə və Maliyyə Nazirliyinə müraciət edə bilərsiniz.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 139.2-ci, 143-cü162.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 6    Orta qiymət: 4.33

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fərzəliyeva Xatirə Atlıxan, khayalsalimli@yahoo.com (06.09.2019) (Oxunub: 115 dəfə, Orta qiymət: 4.2, ID: 18980)
Mən mənzil kirayə verirəm. Notarial qaydada müqavilə imzalamışıq. Bundan sonra ASAN xidmət mərkəzində adıma VÖEN açdırmışam. Bundan sonrakı mərhələdə necə etməliyəm, kirayədən qazandığım pulun vergisini necə ödəməliyəm, ödədiyim zaman siz necə biləcəksiniz ki bu həmin kirayəyə görən ödənilən vergidir. Mənə verilən elektron kabineti incələdim. Nəsə göndərmək lazımdırmı oradan? Bu suallarıma cavab tapabilmirəm. Xahiş edirəm mənə istiqamət verəsiniz. Sagolun.

Bildiririk ki, fiziki şəxsə icarə haqqı vergi ödəyicisi kimi uçotda olan şəxslər tərəfindən ödənildikdə icarədən gəlirlər üzrə vergi öhdəliyi ödəmə mənbəyində (14 faiz dərəcə ilə) icarəyə götürən şəxslər tərəfindən yerinə yetirilir. Fiziki şəxsin gəlirləri yalnız icarədən olduğu halda vergi uçotuna alınmaq və bununla bağlı bəyannamə təqdim etmək öhdəliyi yaranmır.

İcarə haqqını ödəyən şəxs vergi ödəyicisi kimi uçotda olmadıqda isə icarəyə verən fiziki şəxs özü vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçota alınmalı (VÖEN almalı) və bu fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlirdən 14 faiz dərəcə ilə vergini hesablamalı, hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq “Gəlir vergisinin bəyannaməsi”ni vergi orqanına təqdim etməklə həmin müddətdə də hesablanmış gəlir vergisinin məbləğini dövlət büdcəsinə ödəməlidir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 99.3.3-cü, 124-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 4.2

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ziya Ramazanov İlqar, ziya86ramazanov@yahoo.com, Bakı (06.09.2019) (Oxunub: 77 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18979)
VM-nin 108-ci maddəsinə əsasən gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı xərclər gəlirdən çıxılır. 114-cü maddəyə əsasən amortizasiya olunmayan əsas vəsaitlərin alınmasına çəkilən xərclər gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olduqda, gəlirdən çıxıla bilər? 115.2-ci maddədə qeyd olunur ki, amortizasiya olunmayan, köhnəlmə (amortizasiya) hesablanmayan əsas vəsaitlərin təmirinə çəkilmiş xərclər gəlirdən çıxılmır və onların balans dəyərini artırır. Gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan amortizasiya olunmayan əsas vəsaitlərin təmirinə çəkilən xərclər gəlirdən çıxıla bilər?

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 108-ci maddəsinə əsasən, gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa, gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər, həmçinin qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödənişlər gəlirdən çıxılır.

Gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olub-olmamasından asılı olmayaraq, əsas vəsaitlərin alınmasına və qurulmasına çəkilən xərclərin, Vergi Məcəlləsinin 143-cü maddəsinə uyğun olaraq kapital xarakterli digər xərclərin, həmçinin amortizasiya olunmayan, köhnəlmə (amortizasiya) hesablanmayan əsas vəsaitlərin təmirinə çəkilmiş xərclərin gəlirdən çıxılmasına yol verilmir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 108-ci, 109.1-ci, 114-cü, 115-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ramil Aliyev Nizami, ra498182@mail.com (06.09.2019) (Oxunub: 100 dəfə, Orta qiymət: 3.67, ID: 18978)
Hər bir vətəndaş qazancının vergisini verməlidir və işçinin sığorta ve pensiya fondu ödənilməlidir. Amma bizə bunların heç biri edilmir, vergilərdən yoxlanış gələndə xəbər gəlir, orada nə qədər işçi var, hamısı bağlayır. Mən bilmək istəyirəm ki, bu dövlətdə nə qədər haqsızlıq olacaq, özünə də deyəndə deyir arxam güclüdür. Nə də olsa Naxçıvanlıdır.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsi ilə müəyyənləşdirilmiş vergiləri ödəmək hər bir vergi ödəyicisinin konstitusional vəzifəsidir.

Həmçinin, vergilər siyasi, ideoloji, etnik, konfessional və vergi ödəyiciləri arasında mövcud olan digər xüsusiyyətlər əsas götürülməklə müəyyən edilə bilməz və diskriminasiya xarakteri daşıya bilməz.

Əlavə olaraq bildiririk ki, qarşılaşdığınız vergidən yayınma və vergi qanunvericiliyinin pozulması faktları barədə ətraflı məlumatla qeyri-anonim olaraq saytımızın “Müraciətlər” bölməsinin “Onlayn müraciətlər” alt bölməsinə, Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 3.67

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Seymur Seyfullayev Söhrab, seymur.seyfullayev@bk.ru, Lənkəran (06.09.2019) (Oxunub: 72 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18977)
Hörmətli Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi! Mənim sizə aşağıda qeyd edəcəyim muraciətimin məqsədi məlumatlanmaqdır. Bilmək istəyirəm, valideyn yerli vergilər idarəsinin qeydiyyatında öz adında dükan işlədir. Valideyn sağ ikən, öz dövlət qeydiyyatında olan dükanını övladlarından heç birinin adına yerli vergilər idarəsində qeydiyyata salmırsa və sağlığındada dükanın fəaliyyətinin dayandırılması barədə də yerli vergi idarəsinə ərizə ilə muraciət etmirsə və ömrünün sonuna qədər öz dövlət qeydiyyatında olduğu dukanını hər ayın vergisini verib işlədirsə, belə olduğu təqdirdə valideyin dunyadan köçəndə valideynin hər ay ödəməli olduğu vergisinə görə övladlarından hər hansı biri məsuliyyət daşıyırmı?

Bildiririk ki,  vəfat etmiş fiziki şəxsin vergi öhdəliklərini onun varisi (varisləri) miras qalan əmlakın dəyəri hüdudlarında və mirasın alındığı tarixdəki payına mütənasib şəkildə ödəyirlər.

Vəfat etmiş şəxsin varisi (varisləri) olmadıqda və ya varisi (varisləri) tərəfindən miras qəbul edilməməsinə dair notariat kontorlarından və vəfat etmiş şəxsin varisindən (varislərindən) alınmış rəsmi məlumat olduqda vergi borclarının silinməsi vergi orqanında yaradılmış Komissiyayanın qərarı əsasında həyata keçirilir.

Vəfat etmiş şəxsin varisi (varisləri) olduqda və onun əmlakı varisə (varislərə) keçdikdə vəfat etmiş şəxsin vergiləri üzrə borcları vərəsəlik  əmlakının dəyəri hədlərində ödənilir. Qeyd edilən halda vəfat etmiş şəxslərin vergi borcları vərəsəlik əmlakının qəbul edildiyi tarixdəki dəyərinə uyğun olaraq onun əmlakını vərəsəlik qaydasında qəbul etmiş şəxslərdən yazılı qaydada tələb edilməlidir. Vərəsəlik əmlakını qəbul etmiş şəxs vəfat etmiş şəxsin vergi öhdəliklərini yerinə yetirməkdən imtina etdikdə, vergi qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada əmlakın siyahıya alınması həyata keçirilir və məhkəməyə müraciət edilir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 81-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Samir Hesenov, Ali-4252@mail.ru, Bakı (06.09.2019) (Oxunub: 86 dəfə, Orta qiymət: 4.8, ID: 18976)
Salam. Mənim ali təhsilim var. Ancaq hərbi xidmətdə olmamışam, yəni hərbi biletim var, ancaq sülh dövrü yararsız, müharibə dövrü yararlıyam. Bilmək istərdim ki, mən vergi orqanında hər hansı bir vəzifədə işləyə bilərəmmi? Bu cavabı başa düşə bilmirəm. (Qanunla müəyyən olunmuş müddətli həqiqi hərbi xidməti keçməmiş (qanuni əsaslarla müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ olanlar və ya müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilənlər istisna olmaqla) çağırış yaşlı vətəndaşlar vergi orqanlarına işə qəbul olunmaq üçün keçirilən müsabiqədə iştirak edə bilməzlər) Xahiş edirəm, aydın açıqlama verəsiniz.

Bildiririk ki, qanunla müəyyən olunmuş müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş (qanuni əsaslarla müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ olanlar və ya müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilənlər istisna olmaqla) çağırış yaşlı vətəndaşlar dövlət vergi orqanlarında xüsusi rütbələr nəzərdə tutulmuş vəzifələrə xidmətə qəbul edilmirlər.

Sorğunuzda qeyd olunanlara əsasən, qanuni əsaslarla müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququnuz olduğu üçün, vergi orqanlarında işə qəbul üçün müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz.

Əsas: Azərbaycan Respublikasının 12 iyun 2001-ci il tarixli 141-IIQ saylı Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə”nin 9-cu və 15-ci bəndləri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 4.8

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məhəmməd Knyazov Kamran, mehemmed.kinyazov@mail.ru, Bakı (06.09.2019) (Oxunub: 53 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18975)
1) Vergi Məcəlləsi 127.1-ci maddədə "nəzərə alınan məbləğ" bizim dövlətlə arasında ikiqat vergitutma olan ölkələrə nəzərən tətbiq olunur, yoxsa elə ümumiyyətlə bütün xarici ölkələrə nəzərən? 2) Bu Məcəllənin 127.1-ci maddəsinə uyğun olaraq nəzərə alınan məbləğ Azərbaycan Respublikasında həmin gəlirdən və ya mənfəətdən müəyyən edilmiş dərəcələrlə tutulan verginin məbləğindən çox olmamalıdır yazılıb. Deyək ki çox olsa, vergi qanunvericiliyi ilə nə baş verəcək? 3) Vergi Məcəlləsiylə vergi ödəyicilərinə tətbiq olunan vergi güzəştlərindən vergi ödəyicisinin istifadə etməmək kimi bir hüququ varmı? 4) Mən vergi ödəyicisi deyiləmsə, onlain kargüzarlıq kimi bir imkanım yoxsa, elektron şəkildə hara müraciət edib rəsmi şərh şəklində elektron cavab ala bilərəm?

Cavab 1-2. Bildiririk ki, rezident şəxslərin gəliri Azərbaycan Respublikasında və Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda əldə etdiyi gəlirdən ibarətdir.

Vergi Məcəlləsinin 127-ci maddəsinin müddəalarına uyğun olaraq rezidentin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda Azərbaycan mənbəyindən olmayan gəlirindən ödənilmiş gəlir vergisinin və ya mənfəət vergisinin məbləğləri Azərbaycanda vergi ödənilərkən nəzərə alınır. 

Bu zaman nəzərə alınan məbləğ Azərbaycan Respublikasında həmin gəlirdən və ya mənfəətdən müəyyən edilmiş dərəcələrlə tutulan verginin məbləğindən çox olmamalıdır. Sorğunuza əsasən Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda Azərbaycan Respublikasında həmin gəlirdən və ya mənfəətdən müəyyən edilmiş dərəcələrlə tutulan verginin məbləğindən çox olduqda, həmin xərclər vergi ödəyicisinin sərbəst mənfəəti hesabına ödənilir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 127-ci maddəsi.

Cavab 3. Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada vergi güzəştlərindən istifadə etmək vergi ödəyicilərinin vəzifələrinə deyil, hüquqlarına aid edilmişdir. Vergi ödəyicisi həmin hüquqlardan istifadə etməyə də bilər.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 15.1.3-cü maddəsi.

Cavab 4. Vergi ödəyicisi kimi uçotda olmadan da saytımızın “Müraciətlər” bölməsinin “Vergilər Nazirliyinə müraciət" alt bölməsi vasitəsilə Vergilər Nazirliyinə rəsmi qaydada müraciət edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mahir Həmzəyev Tofiq oğlu, Emimahir44@gmail.com, Cəbrayıl (06.09.2019) (Oxunub: 76 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18974)
Salam. Mən Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər ixtisasını bitirmişəm. Mənim ixtisasım vergi orqanlarında işləməyə uyğundur? Zəhmət olmasa, bu haqda məlumat verərsiz

Vergilər Nazirliyi rəsmi internet səhifəsinin (www.taxes.gov.az) “İşə qəbul. Müsabiqələr” bölməsində müsabiqədə iştirak etmək üçün şərtlər, o cümlədən ixtisas tələbləri barədə məlumat öz əksini tapmışdır. Dövlət vergi orqanlarında vəzifələrin tutulması üçün ixtisas tələbləri kimi bir qayda olaraq hüquqşünaslıq, iqtisadiyyat və idarəetmə istiqamətlərinə uyğun ixtisaslar üzrə ali təhsil nəzərdə tutulmuşdur.

Namizədin ərizəsi qəbul edildikdən 5 gün ərzində baxılır, ərizə qəbul edilərsə, namizədin iş nömrəsi və müsabiqənin test imtahanı mərhələsinin vaxtı, ərizə qəbul edilmədiyi halda isə səbəbi barədə elektron poçt ünvanına məlumat verilir.

Əlavə olaraq bildiririk ki, dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla bağlı ətraflı məlumat üçün Vergilər Nazirliyinin İnsan resursları baş idarəsinə aidiyyəti üzrə (rəsmi və ya (012) 403-81-35 telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlamaqla) müraciət edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məhəmməd Knyazov Kamran, mehemmed.kinyazov@mail.ru, Bakı (06.09.2019) (Oxunub: 82 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18973)
Vergi Məcəlləsinin 102-ci maddəsində qeyd olunan azadolma və güzəştlər qeyri-rezident fiziki şəxslərə də şamil edilirmi?

Bildiririk ki, vergitutma məqsədləri üçün fiziki şəxs dedikdə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs nəzərdə tutulur.

Qeyd olunanlara əsasən Vergi Məcəlləsində digər hallar nəzərdə tutulmadıqda, fiziki şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş vergi güzəştləri yuxarıda sadalanan bütün şəxslərə aid edilir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 13.2.3-cü, 102-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məlikov Fəhmi Mirzəbaba oğlu, melikov.faxmi@mail.ru, Bakı (06.09.2019) (Oxunub: 68 dəfə, ID: 18972)
Salam. A müəssisəsi ƏDV ödəyicisidir və balansında 100000 AZN dəyərində daşınmaz əmlakı (qeyri yaşayış sahəsi) var. Həmin əmlak A müəssisəsi tərəfindən alınarkən ƏDV ödənilmiş və həmin dövrdə də əvəzləşdirilmışdir. Sualım belədir; Hüquqi şəxsin mülkiyyətində olan torpaq və qeyri-yaşayış sahəsi təqdim olunarkən sadələşdirilmiş vergiyə cəlb olunduğunu nəzərə alsaq, A müəssisəsi tərəfindən həmin əmlak satılarkən əvəzləşmiş ƏDV məbləği yenidən hesablanmalıdırmı?

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin müddəalarına əsasən mülkiyyətində olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləridirlər. Hüquqi şəxs tərəfindən balansında olan daşınmaz əmlakın təqdim edilməsi zamanı həmin əmlakın təqdim edilməsi üzrə müqaviləni təsdiq edən notarius tərəfindən ödəmə mənbəyində sadələşdirilmiş vergi hesablanaraq dövlət büdcəsinə ödənilir və bu təqdim etmədən əldə edilən gəlirlər mənfəət vergisi məqsədləri üçün vergi tutulan gəlirlərə aid edilmir.

Eyni zamanda aparılmış əməliyyat ƏDV-nin vergitutma obyektini təşkil etmədiyindən, həmin daşınmaz əmlaka görə ƏDV ödənilib əvəzləşdirildiyi halda ödənilmiş və əvəzləşdirilmiş ƏDV-nin məbləği təqdim etmənin baş verdiyi ayın ƏDV bəyannaməsində yenidən hesablanmaqla dövlət büdcəsinə bərpa edilir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 3.5-ci, 150.1.9-cu, 159-cu, 218.4.3-cü, 219.3-1-ci219.5-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Anar Quliyev Malik oğlu, guliyevanar550@gmail.com, Bakı (06.09.2019) (Oxunub: 80 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18971)
Salam. Atam 1-ci qrup əlildir və birlikdə yaşayırıq. Bilmək istərdim, ona görə mənim əmək haqqımdan vergi tutulması 100 manat azaldılmalıdırmı? Bu maddə mənim halıma şamil oluna bilərmi?

Bildiririk ki, I qrup əlilə baxan və onunla birlikdə yaşayan himayəçi olduğunuz halda vergi tutulmalı olan aylıq gəliriniz 100 manat məbləğində gəlir vergisindən azaldılır.

Bu güzəşt hüququ aşağıda qeyd olunan sənədlərin birinin təqdim edildiyi andan yaranır və yalnız əsas iş yerinizdə (əmək kitabçanızın olduğu yerdə) həyata keçirilir:

- himayədə olma faktı barədə məhkəmə orqanlarının qərarı;

- birgə yaşamaq haqqında mənzil-kommunal istismar sahələrinin yaxud icra hakimiyyəti nümayəndəliklərinin arayışları;

- Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun şəhər, rayon şöbəsinin arayışı.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 102.4.4-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Nəcəfov Fərid, farid.najafov@grandagro.az (06.09.2019) (Oxunub: 70 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18970)
Salam, Xarici ölkələrə ezamiyyə zamanı ezamiyyə əmrində gediləcək yer yalnız ölkə göstərilməlidir, yoxsa şəhər də qeyd edilməlidir? Məsələn Türkiyəyə norma 150 AVRO-dur, ancaq İstanbul və Ankara 165 AVRO. İşçi İzmirə ezam göndərilirsə, ezamiyyə əmrində Türkiyəyə ezam edilir yazılması ( İstanbul və Ankara olmadığı üçün) qanuna ziddir, yoxsa bu halda mütləq Türkiyə İzmir şəhəri göstərilməlidir? Ezamiyyə normaları haqqında qanunda Türkiyə qeyd edilib (yəni, istanbul və Ankardan başqa bütün şəhərlər 150 AVRO). Buna istinadən əmrdə yalnız Türkiyə qeyd etmişik.

Bildiririk ki, ezamiyyənin rəsmiləşdirilməsinə dair izahatın verilməsi Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid olmadığından ətraflı məlumatın alınması üçün aidiyyəti üzrə Maliyyə Nazirliyinə müraciət etməyiniz daha məqsədəuyğundur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ibadov Sadiq Mailk , sadiq.ibadov@norm.az (06.09.2019) (Oxunub: 72 dəfə, Orta qiymət: 4.5, ID: 18969)
Biz 07.08.2019 tarixində onlayn olaraq könüllü surətdə ƏDV ödəyicisi qeydiyyatına ərizə göndərmişik. Ərizə “Sanayev MMC”-nin adından göndərilib. ƏdV qeydiyyatı bu günə kimi həyata keçirilməyib. Bu ləngimə bizim dövlət büdcəsinə olan ödəmələrimizi və digər maliyyə proseslərini həyata keçirməyə imkan vermir. Sizdən “Sanayev MMC” adına olan ƏDV qeydiyyatı ərizəsinin icrasının surətləndirilməsini rica edirəm.

Bildiririk ki, vergi ödəyicisinin könüllü ƏDV qeydiyyatı vergi ödəyicisinin sərbəst şəkildə ərizəsinə əsasən 5 iş günü ərzində həyata keçirilir.

Müraciətinizə əsasən ərizəniz bayram günləri nəzərə alınmaqla, 5 iş günü ərzində vergi orqanı tərəfindən icra olunmuşdur.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 15-ci, 24-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 4.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İrada İsrafilova Cahangir, irada0707@gmail.com (23.08.2019) (Oxunub: 330 dəfə, Orta qiymət: 4.38, ID: 18968)
Mən fiziki şəxs, vergi ödəyicisi kimi lotereya biletlərini şirkətdən müqavilə əsasında alıb, komisyon qaydada vergi ödəyicisi olmayan fiziki şəxslərə (əhaliyə) parakəndə satışı ilə məşğul olmaq istəyirəm. Mən sadələşdirilmiş vergi (2%) ödəyicisi kimi işləyə bilərəm? Xahiş edirəm mənim sualımı dəqiq cavablandırasınız. Təşəkkür edirəm.

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvədə olan 218.5.10-cu maddəsinə əsasən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərə (əhaliyə) göstərilən xidmətlərdən başqa, xidmətlərin göstərilməsini həyata keçirən şəxslərin (bu Məcəllənin 218.4.1-ci220.10-cu maddələrində nəzərdə tutulan şəxslər tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi istisna olmaqla) sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ yoxdur.

Buna əsasən lotereya biletlərinin satışı ilə bağlı vergi ödəyicilərinə xidmət göstərən agentlərin sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ yoxdur.

Lotereya biletlərinin satışı ilə məşğul olan fiziki şəxslər gəlir vergisinin ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərməli və həmin şəxslərin vergi tutulan gəlirləri əldə olunan komisyon haqlarından  (alış və satış qiyməti arasındakı fərq) ibarətdir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 218.5.10-cu maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 13    Orta qiymət: 4.38

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İsmayıl Azayev Rövşən, azayev94@gmail.com, Bakı (23.08.2019) (Oxunub: 292 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 18967)
Salam. Müəssisə mənfəət vergisi ödəyicisidir, işçilərinə əmək haqqı verir, əmək haqqı məbləği 8000 manatdan az olduğu üçün ödəmə mənbəyində vergi tutulmur. Ödəmə mənbəyinbə vergi tutmadığı üçün VM-nin 150.3.3.3-cu maddısinə əsasən MÖMV mükəlləfiyyətinin ləğv edilməsi üçün vergi orqanına müraciət edə bilərikimi? Sağ olun.

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvədə olan müddəalarına əsasən neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyicilərində işləyən fiziki şəxslərin muzdlu işdən aylıq gəlirlərindən gəlir vergisi 7 il müddətinə güzəştli dərəcələrlə hesablanır.

Güzəştli dərəcənin tətbiq olunmasında əsas məqsəd, ölkədə əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsi, verilən əmək haqlarının leqallaşdırılması və vergi ödəyicilərinin gəlir və xərclərinin şəffaf uçotuna nail olmaqdır.

Qeyd olunanlara əsasən, muzdlu işçisi olan hər bir vergi ödəyicisi Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə və qaydada vergi orqanına Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsini təqdim etməlidir.

Əlavə dəyər vergisinin və sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmayan vergi ödəyiciləri tərəfindən Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi  təqdim edilərkən “Vergi ödəyicisinin fəaliyyət sahəsinə görə qrupu” adlı sətrində  və “Verginin hesablanması” adlanan bölmələrdə  “Vergi Məcəlləsinin 101.1-1-ci maddəsinə əsasən neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan, qeyri-dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyiciləri üzrə” işarələnməlidir.

“Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi”nin tərtib edilməsi QAYDASI ilə səhifəmizin “Bəyannamə” bölməsinin “Bəyannamə, hesabat və ərizə formaları” hissəsində tanış ola bilərsiniz)

Ümumi qiymətlərin sayı: 8    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Vüqar Əfəndiyev, ugur-sv@hotmail.com (23.08.2019) (Oxunub: 236 dəfə, Orta qiymət: 3.71, ID: 18966)
1.Vergi ödəyicisi olmayan təsisçidən borc vəsaitinin ciddi hesabat blankı olan mədaxil orderi əsasında nağd qaydada alınması qanunvericiliyin tələbinə uyğundurmu? 2. Vergi ödəyicisi olmayan təsisçidən nağd qaydada alınmış borc vəsaitinin qaytarılması zamanı borc vəsaitini hüquqi şəxsin carı bank hesabından təsisçinin həmin bankda açılmış cari bank hesabına köçürmək olarmı?

Cavab 1və 2. Bildiririk ki, vergi ödəyicisi olmayan təsisçidən borc məbləğlərinin nağd qaydada alınmasına “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda məhdudiyyət nəzərdə tutulmur.

Müəssisə tərəfindən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında qeydiyyatda olan təsisçidən faizsiz pul vəsaitlərinin alınması və qaytarılması üzrə hesablaşmalar isə yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir

Əsas: “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 7    Orta qiymət: 3.71

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İsmayılova Şərqiyyə, i.shargiyya@gmail.com, Gəncə (23.08.2019) (Oxunub: 172 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 18965)
Salam, mən Beynəlxalq münasibətlər fakültəsi üzrə bakalavr təhsili almışam. Vergilər Nazirliyinin işə qəbul müsabiqəsində iştirak edə bilərəm?

Bildiririk ki, Vergilər Nazirliyi rəsmi internet səhifəsinin (www.taxes.gov.az) “İşə qəbul. Müsabiqələr” bölməsində müsabiqədə iştirak etmək üçün şərtlər, o cümlədən ixtisas tələbləri barədə məlumat öz əksini tapmışdır. Dövlət vergi orqanlarında vəzifələrin tutulması üçün ixtisas tələbləri kimi bir qayda olaraq hüquqşünaslıq, iqtisadiyyat və idarəetmə istiqamətlərinə uyğun ixtisaslar üzrə ali təhsil nəzərdə tutulmuşdur.

Əlavə olaraq bildiririk ki, dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla bağlı ətraflı məlumat üçün Vergilər Nazirliyinin İnsan resursları departamentinə aidiyyəti üzrə (rəsmi və ya (012) 403-81-35 telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlamaqla), eləcə də Bakı şəhərində və regionlarda fəaliyyət göstərən vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 6    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İntiqam Seyfulla, sintigam7@gmail.com (23.08.2019) (Oxunub: 203 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18964)
Salam. Müəssisə öz ehtiyacları üçün pərakəndə satış məntəqəsindən nağd qaydada hər hansı mal aldıqda onun gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilməsi üçün nəzarət kassa aparatının qəbzi kifayət edirmi? Əgər kassa çekindən başqa hər hansı sənəd (elektron qaimə faktura və s.) yoxdursa, bu zaman hər hansı cərimə nəzərdə tutulurmu?

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 109.8-ci maddəsinə əsasən Nəzarət-kassa aparatının çeki və ya qəbz (bu Məcəllənin 16.1.11-6.1-ci16.1.11-6.3-cü maddələrində nəzərdə tutulan şəxslər tərəfindən verilən qəbz və ya digər ciddi hesabat blankları istisna olmaqla) malların (işlərin, xidmətlərin) alınması ilə bağlı çəkilən xərcləri təsdiq edən sənəd hesab olunmur.

Vergi Məcəlləsinin 108-ci maddəsinə əsasən gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa, gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər, həmçinin qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödənişlər gəlirdən çıxılır.

Sorğunuzda qeyd olunan xərclər, gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olduqda və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada elektron qaimə-faktura və ya elektron vergi hesab-faktura ilə rəsmiləşdirildikdə gəlirdən çıxılan xərc kimi nəzərə alına bilər.

Vergi Məcəlləsinin 58.8.2-ci nə əsasən səyyar vergi yoxlaması və operativ vergi nəzarəti zamanı vergi ödəyicisinin sahibliyində olan malların alışını təsdiq edən elektron qaimə-faktura və ya elektron vergi hesab-faktura, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının  müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən təsdiq edilmiş qaydada müəyyən edilən hallarda tərtib olunan alış aktları, idxal mallarına münasibətdə idxal gömrük bəyannaməsi, həmin mallar vergi ödəyicisinin özü tərəfindən istehsal edildikdə isə bu Məcəllənin 130.1-1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş qaydada tərtib edilən sənədlərdən ən azı biri olmadıqda alıcıya təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə alınmış malların 10 faizi, ikinci dəfə yol verdikdə 20 faizi, üç və daha çox dəfə yol verdikdə 40 faizi miqdarında tətbiq olunmalıdır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mübariz Ənvər oğlu Rəhimov, raqmu@mail.ru, Qəbələ (23.08.2019) (Oxunub: 177 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18963)
Salam. Bilmək istəyirik ki, müəssisə istehsal ehtiyacları üçün ölkə xaricindən almış malların yüklənməsi, daşınması və rəsmiləşdirməsi zamanı (gecikmə, yanıcıya və gözləməyə görə) yaranmış cərimələri, anbara mədaxil olunacaq həmin malların maya dəyərinə aid etməlidirmi, yoxsa ayrıca inzibati xərc kimi tanımalıdırmı?

Bildiririk ki, vergi tutulan idxalın dəyəri malların Azərbaycan Respublikasının gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilən gömrük dəyərindən və mallar Azərbaycan Respublikasına gətirilərkən ödənilməli olan rüsumlardan və vergilərdən (ƏDV və yol vergisi nəzərə alınmadan) ibarətdir. Gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq idxal olunan malların gömrük dəyəri müəyyənləşdirilərkən həmin malların sığorta xərcləri, gömrük ərazisinə daxil olduğu yerədək nəqliyyat xərcləri və həmin yerədək yüklənmə və boşaldılma xərcləri bu malların gömrük dəyərinə aid edilir.

Vergi Məcəlləsinin 108-ci maddəsinə əsasən X fəsilə uyğun olaraq gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər, həmçinin qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödənişlər gəlirdən çıxılır.

Vergi Məcəlləsinin 119.1.2-ci maddəsi ilə gəlirin əldə edilməsi ilə şərtləndirilərək mülki hüquq müqavilələri üzrə faizlər, dəbbə pulu (cərimə), icranın gecikdirilməsi ilə əlaqədar vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi və digər analoji cərimələrin gəlirdən çıxılmasına məhdudiyyət qoyulmamışdır.

Qeyd olunanlara əsasən sorğuda göstərilən halda vergi ödəyicisi tərəfindən ödənilən cərimələr malın maya dəyərinə daxil edilmədən birbaşa gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 108-ci, 119-cu, 162-ci maddələri və Azərbaycan Respublikasının “Gömrük tarifi haqqında” 13 iyun 2013-cü il tarixli 687-IVQ nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Veysəlov Məhəmməd Gümrah, veysalovm93@gmail.com, Bakı (23.08.2019) (Oxunub: 139 dəfə, Orta qiymət: 4.25, ID: 18962)
ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyicisi , vergi ödəyicisi olmayan fiziki şəxslərdən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarından kənd təsərrüfatı məhsullarının alınması üçun aprel 2019 ay ərzində 500 000 manat hesablaşma hesabından nağd vəsait çıxarmışdır və həmin ay ərzində 430 000 alış aktları ilə kənd təsərrüfatı malları almışdır lakin 70 000 manat məhsull ala bilməmişdir, digər halda isə iyun 2019 ərzində 400 000 məhsullar alınmşdır lakin malların pulu avqust 2019 ci il hesablaşma hesabından çıxarmışdır və məhsullar üçün ödənilmişdir. Xahiş edirik hər iki hal olduğda VM 58.7-1. “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinin pozulmasına gorə cərimə tətbiq olunması nəzərdə tutulur, Əgər cərimə tətbiq olunursa onda vergi odəyicisi cəriməni aradan qaldırması üçün nə etməlidir. Əvvəlcədən minnətdaram.

Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.5-ci maddəsində qeyd olunan məhsullarının alınması zamanı ödənişlərin nağd qaydada aparılmasına qanunvercilikdə məhdudiyyət nəzərdə tutulmamışdır.

Sorğunuzda qeyd olunan halda, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehasalçılarından alındığı halda vergi qanunvericiliyinə əsasən maliyyə sanksiyası nəzərdə tutulmamışdır.

Bununla yanaşı kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı həyata keçirilən təsərrüfat subyektləri (obyektlər) ilə bağlı təsdiqedici sənədlərə əsasən müəyyən edilir.

Belə ki, fiziki şəxslərin bilavasitə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalından alınan gəlirlər gəlir vergisindən azad edilmişdir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı həyata keçirilən təsərrüfat subyektləri (obyektlər) ilə bağlı təsdiqedici sənədlər aşağıdakılardan biri olduqda müəyyən edilir.

Mülkiyyətində və ya istifadəsində olan kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar barədə sənədlər;

Kənd təsərrüfatı sahəsində digər istehsal obyektlərinin mövcudluğu barədə sənədlər.

Qeyd edilən torpaq və obyektlərdə istehsal prosesinin həyata keçirilməsini təsdiq edən sənədlər

Bununla yanaşı, malların dəyərini ödəyən vergi ödəyicisi tərəfindən ödənilmiş məbləğlər və ödənişi alan şəxs haqqında alış aktında qeyd olunmalı məlumatlar vergi orqanına təqdim edilməlidir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 4.25

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zaur Hüseynbəyli Nəbi, huseynbayli@list.ru, Şəki (23.08.2019) (Oxunub: 154 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18961)
Salam. Mən bilmək istəyirəm ki, övladı əlil olan ata məhkəmə qərarı ilə ayrılıb aliment verir. Həmin əlil uşaq anadadır, lakin ata aliment verir. Bilmək olar ki, ataya iş yerində əmək haqqından əlavə dəyər vergisində güzəşt var? Bir də ki, həmin adam ikinci dəfə ailə qurub həyat yoldaşı işləmir. Buna görə nəsə güzəşt var vergidə?

Bildiririk ki, alimenti ödəyən şəxsin deyil alimentin alan şəxsin həmin gəliri gəlir vergisindən azad edilmişdir.

Eyni zamanda Vergi Məcəlləsinin 102.4.4-cü maddəsinə əsasən daimi qulluq tələb edən sağlamlıq imkanları məhdud uşağa və ya I qrup əlilə baxan və onunla birlikdə yaşayan valideynlərdən biri (özlərinin istəyi ilə), arvad (ər), himayəçi və ya qəyyum müzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 100 manat məbləğində azaldıılır.

Sorğunuzda qeyd olunanlara əsasən, daimi qulluq tələb edən uşaq sizinlə yaşamadığı üçün güzəştlər sizin gəlirlərinizə şamil edilmir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məmmədov Azat Yaqub, Azad1957@mail.ru, Gəncə (23.08.2019) (Oxunub: 179 dəfə, Orta qiymət: 3.25, ID: 18960)
1. ƏDV qeydiyyatında olan fiziki şəxs şəxsi daşınmaz əmlakını ƏDV qeydiyyatında olan hüquqi şəxsə icarəyə verir. Bu halda hansı növ vergi öhdəlikləri yaranır? 2. ƏDV qeydiyyatında olan fiziki şəxs 5 ildən çoxdur ki, heç bir fəaliyyəti yoxdur. ƏDV qeydiyyatının ləğv edilməsi üçün nə etməliyəm?

Cavab 1. Bildiririk ki, fiziki şəxslərə ödənilən icarə haqqı vergi ödəyicisi kimi uçotda olan şəxs tərəfindən ödənildiyi halda ödəmə mənbəyində 14 faiz dərəcə ilə vergiyə cəlb olunur. İcarəyə götürən şəxs vergi ödəyicisi kimi uçotda olmadığı halda, fiziki şəxs əldə etdiyi gəlirdən 14 faiz gəlir vergisini özü ödəyir və bəyannnamə təqdim edir.

İcarə haqqından gəlir fiziki şəxsin qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir hesab olunduğu üçün gəlir vergisinin və əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün nəzərə alınmır.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 99.3.3-cü, 124-cü maddələri.

Cavab 2. Vergi Məcəlləsinin 158.1-ci maddəsinə əsasən vergi ödəyicisi, o cümlədən bu Məcəllənin 218.1.2-ci və ya 218.1.3-cü maddələrində göstərilən şəxslər (bu Məcəllənin 16.3-cü maddəsində nəzərdə tutulan hallar istisna edilməklə) ƏDV-nə cəlb olunan əməliyyatlar aparmağı dayandırırsa, ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatın ləğv olunmasına dair ərizə verməyə borcludur. Bu halda, ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatın ləğv olunması vergi ödəyicisinin vergi tutulan əməliyyatları tam dayandırdığı gün qüvvəyə minir.

Bununla yanaşı vergi ödəyicisinin vergiyə cəlb olunan əməliyyatlarının ümumi məbləği əvvəlki tam 12 təqvim ayı ərzində 100.000 manatdan çox deyilsə, bu Məcəllənin 158.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan hallar istisna edilməklə, vergi ödəyicisi ƏDV-nin məqsədləri üçün son qeydiyyatın qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən bir il keçdikdən sonrakı istənilən vaxt qeydiyyatın ləğv olunmasına dair ərizə verə bilər. ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatın ləğv olunması vergi orqanına qeydiyyatın ləğv edilməsinə dair ərizənin verildiyi gün qüvvəyə minir.

Qeyd edilənlərə əsasən vergi ödəyicisinin vergiyə cəlb olunan əməliyyatlarının həcmi əvvəlki tam 12 təqvim ayı ərzində (fəaliyyətini və digər vergi tutulan əməliyyatlarını müvəqqəti olaraq dayandırdığı aylar da daxil olmaqla) 100.000 manatdan çox olmadığından ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatın ləğv olunması barədə ərizə təqdim edilməklə Vergi Məcəlləsinin 158.2-ci maddəsinə uyğun olaraq ƏDV qeydiyyatı ləğv edilir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 3.25

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.